Rozporządzenie 532/2005 zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 6 kwietnia 2005 r. - OpenLEX

Rozporządzenie 532/2005 zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 6 kwietnia 2005 r.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.87.3

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 kwietnia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 532/2005
z dnia 5 kwietnia 2005 r.
zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 6 kwietnia 2005 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż(1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1249/96 z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1766/92(2) odnośnie do należności przywozowych w sektorze zbóż, w szczególności jego art. 2 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Należności przywozowe w sektorze zbóż zostały ustalone przez rozporządzenie Komisji (WE) nr 513/2005(3).

(2) Artykuł 2 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1249/96 przewiduje, że jeśli w okresie ich stosowania wyliczona średnia należności przywozowych różni się o 5 EUR/t od należności ustalonej, dokonuje się odpowiedniego wyrównania. Wyżej wymieniona różnica nastąpiła. Konieczne jest więc dostosowanie należności przywozowych ustalonych w rozporządzeniu (WE) nr 513/2005,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Załączniki I i II do rozporządzenia (WE) nr 513/2005 zastępuje się załącznikami I i II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 6 kwietnia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 kwietnia 2005 r.

W imieniu Komisji
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi

______

(1) Dz.U. L 270 z 29.9.2003, str. 78.

(2) Dz.U. L 161 z 29.6.1996, str. 125. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1110/2003 (Dz.U. L 158 z 27.6.2003, str. 12).

(3) Dz.U. L 83 z 1.4.2005, str. 35. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 530/2005 (Dz.U. L 86 z 5.4.2005, str. 3).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

Opłaty przywozowe na produkty, o których mowa w art. 10 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003, stosowane od dnia 6 kwietnia 2005 r.

Kod CNNazwa towarówOpłaty przywozowe(1)

(w EUR/t)

1001 10 00Pszenica durum wysokiej jakości0,00
średniej jakości0,00
niskiej jakości0,00
1001 90 91Pszenica zwyczajna, do siewu0,00
ex 1001 90 99Pszenica zwyczajna wysokiej jakości, inna niż do siewu0,00
1002 00 00Żyto24,75
1005 10 90Kukurydza siewna, inna niż hybrydy51,56
1005 90 00Kukurydza, inna niż do siewu (2)51,56
1007 00 90Ziarno Sorgo, inne niż hybrydy do siewu24,75
(1) W przypadku towarów przybywających do Wspólnoty przez Ocean Atlantycki

lub przez Kanał Sueski (art. 2 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1249/96)

importer może skorzystać z obniżki opłaty o:

- 3 EUR/t, jeśli port wyładunkowy znajduje się na Morzu Śródziemnym,

lub

- 2 EUR/t, jeśli port wyładunkowy znajduje się w Irlandii, Wielkiej

Brytanii, Danii, w Estonii, na Łotwie, na Litwie, w Polsce, Finlandii,

Szwecji lub na atlantyckim wybrzeżu Półwyspu Iberyjskiego.

(2) Importer może skorzystać z obniżki o stałą stawkę zryczałtowaną w

wysokości 24 EUR/t, jeśli spełnione są warunki ustanowione w art. 2

ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1249/96.

ZAŁĄCZNIK  II

Czynniki użyte do obliczenia opłat celnych

okres od 31.3.2005-1.4.2005

1) Średnie dla okresu, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1249/96:

Notowania giełdoweMinneapolisChicagoMinneapolisMinneapolisMinneapolisMinneapolis
Produkty (% protein przy 12% wilgotności)HRS2 (14 %)YC3HAD2średnia jakość(*)niska jakość(**)US barley 2
Notowanie (EUR/t)114,76(***)65,17153,26143,26123,2690,27
Premia za Zatokę (EUR/t)43,8511,53--
Premia za Wielkie Jeziora (EUR/t)----
(*) Premia ujemna w wysokości 10 EUR/t (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr

1249/96).

(**) Premia ujemna w wysokości 30 EUR/t (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr

1249/96).

(***) Premia w wysokości 14 EUR/t włączona (art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr

1249/96).

2) Średnie dla okresu, o którym mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1249/96.

Fracht/koszt: Zatoka Meksykańska-Rotterdam: 34,14 EUR/t; Wielkie Jeziora-Rotterdam: 46,38 EUR/t.

3) Subwencje, o których mowa w art. 4 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia (WE) nr 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.