Rozporządzenie 493/2005 zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i... - OpenLEX

Rozporządzenie 493/2005 zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.82.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 493/2005
z dnia 16 marca 2005 r.
zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 26,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Nomenklaturze Scalonej ustalonej w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87(1) kodami CN dla monitorów są pozycje 8471 i 8528.

(2) Dla klasyfikacji monitorów poza kodem CN 8528 powinny być spełnione określone warunki. Zbliżanie technologii informacyjnych, przemysłu elektroniki konsumenckiej oraz nowych technologii doprowadziło do powstania sytuacji, w której niemożliwe staje się, przy klasyfikacji monitorów, określenie, poprzez odesłanie do prostych cech technicznych, głównej funkcji danego monitora. Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wynika, iż klasyfikacja nie może opierać się na rzeczywistym wykorzystaniu. Prawidłowa klasyfikacja poszczególnych produktów powinna opierać się na obiektywnych i wymiernych danych. W obecnej sytuacji nie jest możliwe ustalenie jednoznacznych kryteriów spełniających powyższe wymagania.

(3) Dane handlowe wskazują, iż aktualnie monitory wykorzystujące wyświetlacze ciekłokrystaliczne z ekranem o przekątnej 48,5 cm lub mniejszej oraz z proporcjami ekranu 4:3 lub 5:4 są głównie stosowane jako urządzenia wyjściowe w maszynach do automatycznego przetwarzania danych. Jednakże takie monitory mogą również, w częstych przypadkach, odtwarzać obrazy wideo z innego źródła niż maszyna do automatycznego przetwarzania danych, nie spełniają zatem warunku wyłącznego lub głównego przeznaczenia do stosowania w z takimi maszynami. Dlatego, monitory takie nie są objęte Umową o handlu produktami technologii informacyjnej(2) ani komunikatem w sprawie jej wykonania, zatwierdzonymi w imieniu Wspólnoty decyzją Rady 97/359/WE z dnia 24 marca 1997 r. dotyczącą zniesienia ceł na produkty technologii informacyjnej(3).

(4) W interesie Wspólnoty leży całkowite zawieszenie, na ograniczony okres, autonomicznych stawek celnych Wspólnej Taryfy Celnej w odniesieniu do monitorów wykorzystujących wyświetlacze ciekłokrystaliczne z ekranem o przekątnej 48,5 cm lub mniejszej oraz z proporcjami ekranu 4:3 lub 5:4 objętych kodem CN 8528 21 90. Niniejszy środek powinien zatem wygasnąć dnia 31 grudnia 2006 r., o ile Rada nie podejmie decyzji o jego przedłużeniu.

(5) Dlatego rozporządzenie (EWG) nr 2658/87 powinno zostać odpowiednio zmienione.

(6) Ponieważ zmiana przewidziana w niniejszym rozporządzeniu ma być stosowana od tej samej daty co Nomenklatura Scalona na rok 2005, przewidziana w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1810/2004(4), niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie niezwłocznie oraz powinno być stosowane od dnia 1 stycznia 2005,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Tekst w kolumnie 3 dla kodu CN 8528 21 90, w dziale 85, sekcja XVI części drugiej, Tabela stawek celnych, załącznika I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 otrzymuje brzmienie:

"14(*)

______

(*) Należności celne zawieszone autonomicznie do dnia 31 grudnia 2006 r. dla monitorów z ekranem o przekątnej 48,5 cm lub mniejszej oraz z proporcjami ekranu 4:3 lub 5:4 (Kod Taric 8528 21 90 30).".

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 marca 2005 r.

W imieniu Rady
J. ASSELBORN
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1989/2004 (Dz.U. L 344 z 20.11.2004, str. 5).

(2) Dz.U. L 155 z 12.6.1997, str. 3.

(3) Dz.U. L 155 z 12.6.1997, str. 1.

(4) Dz.U. L 327 z 30.10.2004, str. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.