Rozporządzenie 484/79 w sprawie klasyfikacji towarów pod podpozycją 39.07 E IV Wspólnej Taryfy Celnej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1979.64.47

Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 484/79
z dnia 13 marca 1979 r.
w sprawie klasyfikacji towarów pod podpozycją 39.07 E IV Wspólnej Taryfy Celnej

.................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Z dniem 15 marca 1989 r. kod 39.07 E IV został zastąpiony przez kod 3926 90 99 zgodnie z art. 1 rozporządzenia nr 646/89 z dnia 14 marca 1989 r. zastępującego kody ustanowione na podstawie nomenklatury Wspólnej Taryfy Celnej obowiązujące w dniu 31 grudnia 1987 r. kodami ustanowionymi na podstawie Nomenklatury Scalonej, w niektórych rozporządzeniach dotyczących klasyfikacji towarów (Dz.U.UE.L.89.71.20). Zmiany nie zostały naniesione na tekst, ponieważ ich wprowadzenie spowodowałoby niespójność treści niniejszego aktu.

Zmiana niniejszego rozporządzenia, wprowadzona rozporządzeniem z dnia 26 listopada 2009 r. (Dz.U.UE.L.09.317.1) nie została naniesiona na tekst, gdyż data wejścia w życie tej zmiany jest taka sama jak data utraty mocy przez niniejsze rozporządzenie.

.................................................

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 97/69 z dnia 16 stycznia 1969 r. w sprawie środków, jakie należy podjąć w celu jednolitego stosowania nomenklatury Wspólnej Taryfy Celnej (1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 280/77 (2), w szczególności jego art. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

w celu zagwarantowania jednolitego stosowania nomenklatury Wspólnej Taryfy Celnej konieczne jest określenie zasad klasyfikacji "przędzy na liny łowcze", składającej się z plecionki pustej w środku, wytwarzanej z włókien z nylonu, ciągłych, całkowicie pokrytych warstwą polichlorku winylu, oferowanej w zwojach o określonej długości, z końcówkami stożkowymi;

Wspólna Taryfa Celna załączona do rozporządzenia Rady (EWG) nr 950/68 (3), ostatnio zmienionego rozporządzeniem (EWG) nr 2800/78 (4), obejmuje przędzę z włókien z syntetycznego materiału włókienniczego pod pozycją 51.03, plecionki pod pozycją 58.07, tkaniny włókiennicze pokryte tworzywem sztucznym pod pozycją 59.08 i wyroby z tworzyw sztucznych pod pozycją 39.07;

wszystkie te pozycje posiadają znacznie dla klasyfikacji wyżej wymienionej "przędzy na liny łowcze";

wyrób, o którym tutaj mowa, nie może być objęty określeniem "przędza" w rozumieniu sekcji XI Wspólnej Taryfy Celnej i zgodnie z treścią, w szczególności, podtytułu "B) Przędze", "Ogólnej" noty wyjaśniającej do nomenklatury Rady Współpracy Celnej dotyczącej niniejszej sekcji, technicznie ten wyrób to plecionka;

dlatego można by rozważyć pozycję 58.07, gdyby nie fakt, że uwaga 1 do działu 58 Wspólnej Taryfy Celnej zawiera zastrzeżenie, że ten dział należy uważać za nie odnoszący się do tkanin powleczonych lub impregnowanych, które są objęte działem 59; wyrażenie "tkanina" należy, zgodnie z uwagą 1 A) do działu 59, uważać za odnoszące się również do plecionek; jednakże zgodnie z uwagą 2 A) c) do działu 59 produkty, w których tkanina jest całkowicie zanurzona w tworzywie sztucznym, są objęte działem 39 Wspólnej Taryfy Celnej; a zatem wyżej wymieniona "przędza na liny łowcze" nie może być klasyfikowana pod pozycją 51.03 ani pod pozycją 58.07, ani też pod pozycją 59.08, ale musi być objęta działem 39;

wyrób, o którym tutaj mowa, uwzględniając jego charakter i sposób prezentacji, należy klasyfikować do działu 39 pod podpozycją 39.07 E IV;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Nomenklatury Wspólnej Taryfy Celnej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

"Przędza na liny łowcze", składająca się z plecionki pustej w środku, wytwarzanej z włókien z nylonu, ciągłych, całkowicie pokrytych warstwą polichlorku winylu, oferowana w zwojach o określonej długości, z końcówkami stożkowymi, jest klasyfikowana we Wspólnej Taryfie Celnej pod podpozycją:

39.07.

Wyroby z tworzyw w rodzajach określonych w pozycjach 39.01-39.06:

E.

Z innych tworzyw:

IV.

Inne.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego pierwszego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 marca 1979 r.

W imieniu Komisji
Étienne DAVIGNON
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 14 z 21.1.1969, str. 1.

(2) Dz.U. L 40 z 11.2.1977, str. 1.

(3) Dz.U. L 172 z 22.7.1968, str. 1.

(4) Dz.U. L 335 z 1.12.1978, str. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.