Rozporządzenie 399/2009 zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1172/98 w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy, w zakresie uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2009.126.9

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 maja 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 399/2009
z dnia 23 kwietnia 2009 r.
zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1172/98 w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy, w zakresie uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 285 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(1),

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu(2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1172/98(3) stanowi, że określone środki mają zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji(4).

(2) Decyzja 1999/468/WE została zmieniona decyzją Rady 2006/512/WE(5), która wprowadziła procedurę regulacyjną połączoną z kontrolą dla przyjęcia środków o zasięgu ogólnym i mających na celu zmianę elementów innych niż istotne aktu podstawowego przyjętego zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu.

(3) Zgodnie z oświadczeniem Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji(6) w sprawie decyzji 2006/512/WE, aby procedura regulacyjna połączona z kontrolą była stosowana do aktów, które zostały przyjęte zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 251 Traktatu, i weszły już w życie, akty te muszą zostać dostosowane zgodnie z odpowiednimi procedurami.

(4) W przypadku rozporządzenia (WE) nr 1172/98 Komisja powinna zostać w szczególności upoważniona do dostosowania charakterystyki gromadzenia danych i zawartości załączników, a także do wyznaczenia minimalnych standardów dokładności wyników statystycznych przekazywanych przez państwa członkowskie oraz warunków stosowania wspomnianego rozporządzenia, wraz ze środkami potrzebnymi do jego dostosowania do postępu ekonomicznego i technicznego. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne tego rozporządzenia, powinny one być przyjmowane zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą określoną w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

(5) W związku z tym rozporządzenie (WE) nr 1172/98 powinno zostać odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Zmiany

W rozporządzeniu (WE) nr 1172/98 wprowadza się następujące zmiany:

1) artykuł 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Komisja przyjmuje dostosowanie charakterystyki gromadzenia danych i zawartość załączników. Środek ten, mający na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego aktu, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 10 ust. 3.";

2) artykuł 4 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 4

Dokładność wyników

Metody gromadzenia i przetwarzania danych są ustalone w taki sposób, aby wyniki statystyczne przekazane przez państwa członkowskie odpowiadały minimalnemu standardowi dokładności, biorąc pod uwagę charakterystykę struktury transportu drogowego w państwach członkowskich. Standardy te przyjmuje Komisja. Środek ten, mający na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego aktu, poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 10 ust. 3.";

3) artykuł 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Ustalenia dotyczące przekazywania danych, o których mowa w ust. 1, wraz z tabelami statystycznymi, o ile istnieją, utworzonymi na podstawie tych danych, są określane zgodnie z procedurą zarządzania, o której mowa w art. 10 ust. 2.";

4) artykuł 6 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 6

Upowszechnianie wyników

Przepisy dotyczące upowszechniania wyników statystycznych w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy, łącznie ze strukturą i zawartością wyników, które mają być upowszechniane, przyjmuje się zgodnie z procedurą zarządzania, o której mowa w art. 10 ust. 2.";

5) skreśla się art. 9;

6) artykuł 10 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 10

Procedura Komitetu

1. Komisja jest wspomagana przez Komitet Programu Statystycznego, powołany decyzją 89/382/EWG, Euratom.

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.

Okres przewidziany w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE wynosi trzy miesiące.

3. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1-4, art. 5 lit. a) oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów jej art. 8.".

Artykuł  2

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu dnia 23 kwietnia 2009 r.

W imieniu Parlamentu EuropejskiegoW imieniu Rady
H.-G. PÖTTERINGP. NEČAS
PrzewodniczącyPrzewodniczący

______

(1) Dz.U. C 211 z 19.8.2008, s. 36.

(2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 23 września 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 23 marca 2009 r.

(3) Dz.U. L 163 z 6.6.1998, s. 1.

(4) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23.

(5) Dz.U. L 200 z 22.7.2006, s. 11.

(6) Dz.U. C 255 z 21.10.2006, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.