Rozporządzenie 3858/87 zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1351/72 w sprawie uznawania grup producentów chmielu

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1987.363.27

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 grudnia 1987 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 3858/87
z dnia 22 grudnia 1987 r.
zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1351/72 w sprawie uznawania grup producentów chmielu

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1696/71 z dnia 26 lipca 1971 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku chmielu(1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 3800/85(2), w szczególności jego art. 7 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

rozporządzenie Komisji (EWG) nr 1351/72(3), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 1323/86(4), ustanawia warunki uznawania grup i stowarzyszeń producentów chmielu; art. 5 tego rozporządzenia określa, że stowarzyszenie grup producentów może wnioskować o uznanie, jeżeli, między innymi, powierzchnie zarejestrowane przez jego członków jako uprawne liczą co najmniej 500 hektarów; granica ta wydaje się zbyt duża w przypadkach, gdy w danym Państwie Członkowskim całkowita powierzchnia uprawy chmielu nie przekracza 1.000 hektarów; z tego względu należy przepis ten odpowiednio dostosować;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Chmielu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W art. 5 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 1351/72 dodaje się akapit w brzmieniu:

"Jednakże, jeżeli całkowita powierzchnia uprawy chmielu w Państwie Członkowskim jest mniejsza od 1.000 hektarów, minimalna wymagana powierzchnia wynosi 250 hektarów."

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 1987 r.

W imieniu Komisji
Frans ANDRIESSEN
Wiceprzewodniczący

_______

(1) Dz.U. L 175 z 4.08.1971, str. 1.

(2) Dz.U. L 367 z 31.12.1985, str. 32.

(3) Dz.U. L 148 z 30.06.1972, str. 13.

(4) Dz.U. L 117 z 6.05.1986, str. 12.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.