Rozporządzenie 381/2005 zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1702/2003 ustanawiające zasady wykonawcze dla certyfikacji... - OpenLEX

Rozporządzenie 381/2005 zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1702/2003 ustanawiające zasady wykonawcze dla certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i wyposażenia w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dla certyfikacji organizacji projektujących i produkujących

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.61.3

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 marca 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 381/2005
z dnia 7 marca 2005 r.
zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1702/2003 ustanawiające zasady wykonawcze dla certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i wyposażenia w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dla certyfikacji organizacji projektujących i produkujących
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego(1), w szczególności jego art. 5 ust. 4 i art. 6 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 zostało wprowadzone rozporządzeniem Komisji nr 1702/2003 z dnia 24 września 2003 r. ustanawiającym zasady wykonawcze dla certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i wyposażenia w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dla certyfikacji organizacji projektujących i produkujących(2).

(2) Obecny tekst punktu 21A.163 lit.c) Załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1702/2003, dotyczący uprawnienia zatwierdzonej organizacji produkującej do wydawania autoryzowanego poświadczenia produkcji (formularz 1 EASA ) dla produktów, daje pole do odmiennych interpretacji i nie odzwierciedla pierwotnej intencji, jaką było przyznanie takiego uprawnienia zatwierdzonym organizacjom produkującym produkty.

(3) Rozporządzenie (WE) nr 1702/2003 powinno zostać odpowiednio zmienione,

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są oparte o opinię wydaną przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego(3) zgodnie z art. 12 ust. 2 lit. b) i art. 14 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1592/2002.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu utworzonego na podstawie art. 54 rozporządzenia (WE) nr 1592/2003.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W punkcie 21A.63 lit.c) 1 Załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1702/2003 skreśla się słowa "na mocy pkt 21A.307".

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 marca 2005 r.

W imieniu Komisji
Jacques BARROT
Wiceprzewodniczący

______

(1) Dz.U. L 240 z 7.9.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1701/2003 (Dz.U. L 243, 27.9.2003, str. 5).

(2) Dz.U. L 243 z 27.9.2003, str. 6.

(3) Opinia nr 1/2004 z 24.2.2004.

1 Zdaniem Redakcji SIP LEX dyspozycja zawarta w art. 1 nin. rozporządzenia zawiera błąd i należy ją interpretować zgodnie z treścią tegoż rozporządzenia opublikowaną w innych językach. Według angielskiej, niemieckiej i francuskiej wersji językowej dyspozycja zmiany zawarta w tymże przepisie przetłumaczona na jęz. polski brzmi następująco "W punkcie 21A.163 lit. c)...".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.