Rozporządzenie 349/2002 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 896/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 404/93 w odniesieniu do uzgodnień dotyczących przywozu bananów do Wspólnoty

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2002.55.17

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 lutego 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 349/2002
z dnia 25 lutego 2002 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 896/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 404/93 w odniesieniu do uzgodnień dotyczących przywozu bananów do Wspólnoty

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 404/93 z dnia 13 lutego 1993 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku bananów(1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2587/2001(2), w szczególności jego art. 20,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 896/2001(3), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2351/2001(4), ustanawia szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia (EWG) nr 404/93 i stosuje się od dnia 1 lipca 2001 r., w celu zarządzania przywozowymi kontyngentami taryfowymi przewidzianymi w art. 18 ust. 1 tego ostatniego rozporządzenia.

(2) Artykuł 18 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 404/93, ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 2587/2001, zmienia przywozowe kontyngenty taryfowe począwszy od dnia 1 stycznia 2002 r. W szczególności zmniejsza kontyngent taryfowy C o 100.000 ton i zastrzega dostęp do niego dla produktów pochodzących z krajów AKP. W wyniku tych zmian trzeba brać pod uwagę, że struktury handlu produktami pochodzącymi z krajów AKP wykazują większą integrację różnorodnych działań handlowych, które są dokonywane w dużym stopniu przez importerów tradycyjnych określonych w art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 896/2001. W celu zapewnienia ciągłości przepływu przywozu i jednocześnie, aby przydzielić importerom nietradycyjnym udział w kontyngencie taryfowym C, co umożliwi im kontynuowanie ich działalności w tym handlu, oraz w celu sprzyjania rzetelnej konkurencji, należy dostosować podział kontyngentu taryfowego C między importerów tradycyjnych i nietradycyjnych i w związku z tym należy odpowiednio zmienić art. 2 wyżej wymienionego rozporządzenia. Nowy podział powinien ściślej odpowiadać działaniom rzeczywiście dokonywanym przez każdą z tych dwóch kategorii importerów przez ostatnie trzy lata.

(3) Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 896/2001 przedstawia wykaz właściwych władz w Państwach Członkowskich do wydawania pozwoleń na przywóz bananów z państw trzecich. W związku ze zgłoszeniami z kilku Państw Członkowskich, Załącznik ten powinien zostać zmieniony.

(4) Biorąc pod uwagę terminy ustanowione w rozporządzeniu (WE) nr 896/2001, niniejsze rozporządzenie powinno niezwłocznie wejść w życie.

(5) Komitet Zarządzający ds. Bananów nie wydał opinii w czasie wyznaczonym przez jego przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu (WE) nr 896/2001 wprowadza się następujące zmiany:

1) Artykuł 2 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 2

1. Kontyngenty taryfowe A i B określone w art. 18 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia (EWG) nr 404/93 są udostępnione w sposób następujący:

a) 83 % dla importerów tradycyjnych A/B, jak określono w art. 3 ust. 2 niniejszego rozporządzenia;

b) 17 % dla importerów nietradycyjnych A/B, jak określono w art. 6 niniejszego rozporządzenia.

2. Kontyngent taryfowy C określony w art. 18 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (EWG) nr 404/93 jest udostępniony w sposób następujący:

a) 89 % dla importerów tradycyjnych C, jak określono w art. 3 ust. 3 niniejszego rozporządzenia;

b) 11 % dla importerów nietradycyjnych C, jak określono w art. 6 niniejszego rozporządzenia."

2) Załącznik zastępuje się Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 lutego 2002 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 47 z 25.2.1993, str. 1.

(2) Dz.U. L 345 z 29.12.2001, str. 13.

(3) Dz.U. L 126 z 8.5.2001, str. 6.

(4) Dz.U. L 315 z 1.12.2001, str. 46.

ZAŁĄCZNIK

"ZAŁĄCZNIK

Następujące władze Państw Członkowskich są uprawnione do tworzenia wykazów importerów i ilości wprowadzonych do obrotu:

– BELGIA

Bureau d'intervention et de restitution belge/Belgisch Interventie- en

Restitutiebureau

Rue de Trèves, 82/Trierstraat 82

B-1040 Bruxelles/Brussel

– DANIA

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Direktoratet for Fødevare Erhverv; Eksportstøttekontoret

Kampmannsgade 3

DK-1780 København V

– NIEMCY

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Referat 322

Adickesallee, 40

D-60322 Frankfurt am Main

– GRECJA

OPEKEPE (ex-GEDIDAGEP)

Dirección de Frutas y Hortalizas, Vino y Productos Industriales

241 Acharnon

GR-10446 Atenas

– HISZPANIA

Ministerio de Economía

Secretaría General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

– FRANCJA

Office de développement de l'économie agricole des départements

d'outre-mer (ODEADOM)

31, Quai de Grenelle

F-75738 Paris Cedex 15

– IRLANDIA

Department of Agriculture and Rural Development

Horticulture Division

Agriculture House (7W)

Kildare Street

Dublin 2

Ireland

– WŁOCHY

Do dnia 15 lipca 2001 r.:

Ministero del Commercio con l'Estero

DG Politica Commerciale e Gestione Regime Scambi - Div. II

Viale Boston, 25

I-00144 Roma

Od dnia 16 lipca 2001 r.:

Ministero delle Attività Produttive

DG Politica Commerciale e Gestione Regime Scambi - Div. II

Viale Boston, 25

I-00144 Roma

– LUKSEMBURG

Ministère de l'agriculture/Administration des services techniques de l'agriculture

Service de l'horticulture

16, Route d'Esch

Boîte postale 1904

L-1014 Luxembourg

– NIDERLANDY

Produktschap Tuinbouw

Louis Pasteurlaan 6

Postbus 280

2700 AG Zoetermeer

The Netherlands

– AUSTRIA

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

Abteilung III 10 - Obst, Gemüse, Sonderkulturen

Stubenring 1

A-1012 Wien

– PORTUGALIA

Do dnia 31 grudnia 2001 r.:

Ministério da Economia

Direcção-Geral das Relações Económicas Internacionais

Direcção de Serviços de Licenciamento do Comércio Externo

Avenida da República, 79

P-1069 059 Lisboa

Od dnia 1 stycznia 2002 r.:

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua Terreiro do Trigo - Edifício da Alfândega

P-1149 060 Lisboa

– FINLANDIA

Rejestracja importerów

Maa- ja Metsätalousministeriö

Hallituskatu 3a,

Helsinki

PL 30

FIN-00023 Valtioneuvosto

Pozwolenia są wydawane przez

Tullihallitus

Erottajankatu 2

PL 512

FIN-00101 Helsinki

– SZWECJA

Jordbruksverket

Vallgatan 8-10

S-551 82 Jönköping

– ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

Do dnia 15 października 2001 r.:

Intervention Board

External Trade Division

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle upon Tyne, NE99 1AW

United Kingdom

Od dnia 16 października 2001 r.:

Rural Payments Agency

External Trade Division

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle upon Tyne, NE99 1AW

United Kingdom"

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.