Rozporządzenie 3443/87 w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów w sprawie zmiany Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską w sprawie stosowania zasad dotyczących tranzytu wspólnotowego oraz dotyczącej stosowania we Wspólnocie decyzji nr 1/87 Wspólnego Komitetu EWG-Szwajcaria w sprawie tranzytu wspólnotowego zmieniającej Umowę między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską w sprawie stosowania zasad dotyczących tranzytu wspólnotowego oraz dodatki do niej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1987.332.108

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 listopada 1987 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 3443/87
z dnia 19 października 1987 r.
w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów w sprawie zmiany Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską w sprawie stosowania zasad dotyczących tranzytu wspólnotowego oraz dotyczącej stosowania we Wspólnocie decyzji nr 1/87 Wspólnego Komitetu EWG-Szwajcaria w sprawie tranzytu wspólnotowego zmieniającej Umowę między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską w sprawie stosowania zasad dotyczących tranzytu wspólnotowego oraz dodatki do niej

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 113,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

należy wyrazić zgodę na zawarcie Porozumienia w formie wymiany listów w sprawie zmiany Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską w sprawie stosowania zasad dotyczących tranzytu wspólnotowego(1), podpisanej w dniu 23 listopada 1972 r.; powyższa zmiana stanowi przedmiot zalecenia nr 1/87 Wspólnego Komitetu EWG-Szwajcaria w sprawie tranzytu wspólnotowego; zalecenie to przewiduje dokonanie zmian w Umowie, koniecznych w wyniku wprowadzenia jednolitego dokumentu administracyjnego;

artykuł 16 wspomnianej Umowy udziela Wspólnemu Komitetowi ustanowionemu Umową uprawnienia do przyjęcia niektórych zmian do Umowy i dodatków do niej;

Wspólny Komitet podjął decyzję w sprawie zmiany Umowy z dnia 23 listopada 1972 r. i odpowiednio dodatków do niej, między innymi biorąc pod uwagę techniczne dostosowanie zasad dotyczących tranzytu wspólnotowego w wyniku wprowadzenia jednolitego dokumentu administracyjnego, dokonane w związku z uproszczeniem formalności w handlu na obszarze Wspólnoty;

powyższe zmiany stanowią przedmiot decyzji nr 1/87 Wspólnego Komitetu; w celu wykonania powyższej decyzji należy podjąć wymagane środki,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Porozumienie w formie wymiany listów w sprawie zmiany Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską w sprawie stosowania zasad dotyczących tranzytu wspólnotowego.

Treść Porozumienia zawarta jest w załączniku A.

Artykuł  2

Niniejszym przewodniczący Rady zostaje upoważniony do wyznaczenia osoby umocowanej do podpisania Porozumienia w celu uczynienia go wiążącym dla Wspólnoty.

Artykuł  3

Decyzję nr 1/87 Wspólnego Komitetu EWG-Szwajcaria w sprawie tranzytu wspólnotowego zmieniającą Umowę między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Konfederacją Szwajcarską w sprawie stosowania zasad dotyczących tranzytu wspólnotowego oraz dodatki do niej stosuje się we Wspólnocie. Treść decyzji zawarta jest w załączniku B.

Artykuł  4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 19 października 1987 r.

W imieniu Rady
U. ELLEMANN-JENSEN
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 294 z 29.12.1972, str. 87.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.