Rozporządzenie 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1997.61.1

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 maja 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 338/97
z dnia 9 grudnia 1996 r.
w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 130s ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji 1 ,

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 2 ,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 189 c Traktatu 3 ,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (EWG) nr 3626/82 4  wprowadza we Wspólnocie Konwencję o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem z mocą od dnia 1 stycznia 1984 r.; celem Konwencji jest ochrona gatunków fauny i flory zagrożonych wyginięciem poprzez wprowadzenie środków kontroli międzynarodowego handlu okazami tych gatunków.

(2) Aby poprawić poziom ochrony gatunków dzikiej fauny i flory, które są zagrożone handlem lub mogą być nim zagrożone, rozporządzenie (EWG) nr 3626/82 musi zostać zastąpione rozporządzeniem, które uwzględniłoby wiedzę naukową zdobytą od czasu jego przyjęcia i obecną strukturę handlu; ponadto zniesienie środków kontroli na wewnętrznych granicach w wyniku powstania jednolitego rynku powoduje konieczność przyjęcia bardziej rygorystycznych środków kontroli na zewnętrznych granicach Wspólnoty, wraz z kontrolą dokumentacji i towarów w urzędach celnych na granicy, na której są wprowadzone.

(3) Przepisy niniejszego rozporządzenia pozostają bez uszczerbku dla wprowadzenia lub stosowania wszelkich bardziej rygorystycznych środków przez Państwa Członkowskie, zgodnie z Traktatem, w szczególności w odniesieniu do posiadania okazów gatunków objętych niniejszym rozporządzeniem.

(4) Konieczne jest ustalenie obiektywnych kryteriów włączania gatunków dzikiej fauny i flory do załączników do niniejszego rozporządzenia.

(5) Wykonanie niniejszego rozporządzenia wymaga zastosowania wspólnych warunków wydawania, zastosowania i przedstawiania dokumentów związanych z zezwoleniem na wprowadzanie do Wspólnoty oraz wywóz lub powrotny wywóz ze Wspólnoty okazów gatunków objętych niniejszym rozporządzeniem; konieczne jest ustanowienie przepisów szczególnych odnoszących się do tranzytu okazów przez Wspólnotę.

(6) Organ administracyjny Państwa Członkowskiego przeznaczenia, wspomagany przez organ naukowy tego Państwa Członkowskiego, oraz, tam gdzie to stosowne, biorąc pod uwagę wszelkie opinie Grupy ds. Przeglądu Naukowego, ma podejmować decyzje w sprawie wniosków dotyczących wprowadzenia okazów do Wspólnoty.

(7) Konieczne jest uzupełnienie przepisów dotyczących powrotnego wywozu poprzez wprowadzenie procedury konsultacyjnej, aby można było ograniczyć ryzyko naruszenia.

(8) Aby zagwarantować skuteczną ochronę gatunków dzikiej fauny i flory, można wprowadzać dodatkowe ograniczenia dotyczące wprowadzania okazów do Wspólnoty oraz ich wywozu ze Wspólnoty; w odniesieniu do żywych okazów ograniczenia te mogą być uzupełnione dodatkowymi ograniczeniami na poziomie wspólnotowym w zakresie posiadania lub przewozu takich okazów w obrębie Wspólnoty.

(9) Konieczne jest ustanowienie przepisów szczególnych mających zastosowanie do urodzonych i wyhodowanych w niewoli lub sztucznie rozmnażanych okazów, okazów stanowiących dobra osobiste lub część gospodarstwa domowego oraz do niekomercyjnych wypożyczeń, darowizn lub wymiany między zarejestrowanymi naukowcami i instytucjami naukowymi.

(10) Istnieje potrzeba, w celu zapewnienia możliwie najszerszej ochrony gatunków objętych niniejszym rozporządzeniem, ustanowienia przepisów dotyczących kontroli handlu i przewozu okazów w obrębie Wspólnoty oraz warunków, w jakich są one trzymane; należy ustalić wspólne reguły wydawania, ważności i zastosowania świadectw wydawanych na mocy niniejszego rozporządzenia, które przyczyniają się do kontrolowania takiej działalności.

(11) Należy podjąć środki w celu zmniejszenia negatywnych skutków transportu do miejsca przeznaczenia dla żywych okazów z lub w obrębie Wspólnoty.

(12) Aby zapewnić skuteczność środków kontroli i usprawnić procedury celne, należy wyznaczyć urzędy celne zatrudniające wyszkolony personel odpowiedzialny za przeprowadzanie niezbędnych formalności i odpowiednich kontroli w miejscach wprowadzenia okazów do Wspólnoty w celu przydzielenia im przeznaczenia celnego w rozumieniu rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny 5  lub w miejscach dokonywania wywozu lub powrotnego wywozu ze Wspólnoty; powinno się zapewnić warunki gwarantujące, że żywe okazy są właściwie przetrzymywane oraz że sprawowana jest właściwa opieka nad nimi.

(13) Wykonanie niniejszego rozporządzenia wymaga także wyznaczenia organu administracyjnego i naukowego przez Państwa Członkowskie.

(14) Informowanie społeczeństwa i zapoznawanie go z przepisami niniejszego rozporządzenia, w szczególności na przejściach granicznych, może zachęcić do przestrzegania przepisów.

(15) Aby zapewnić skuteczną realizację niniejszego rozporządzenia, Państwa Członkowskie powinny ściśle monitorować przestrzeganie jego przepisów, a w tym celu ściśle współpracować ze sobą oraz z Komisją; wymaga to przekazywania informacji związanych z wykonaniem niniejszego rozporządzenia.

(16) Monitorowanie poziomów handlu gatunkami dzikiej fauny i flory objętymi niniejszym rozporządzeniem ma kluczowe znaczenie dla oceny wpływu handlu na stan ochrony gatunków; należy opracowywać szczegółowe sprawozdania roczne w jednolitej formie.

(17) W celu zagwarantowania przestrzegania niniejszego rozporządzenia istotne jest nakładanie przez Państwa Członkowskie sankcji za naruszenie w sposób zarówno wystarczający, jak i odpowiedni do charakteru i powagi naruszenia.

(18) Istotne jest ustanowienie procedury wspólnotowej umożliwiającej wprowadzenie w życie przepisów i zmian do załączników do niniejszego rozporządzenia, które zostaną przyjęte w odpowiednim terminie; należy powołać Komitet, który umożliwi ścisłą skuteczną współpracę między Państwami Członkowskimi a Komisją w tej dziedzinie.

(19) Mnogość aspektów biologicznych i ekologicznych, jakie zostaną wzięte pod uwagę przy wykonywaniu niniejszego rozporządzenia, wymaga powołania Grupy ds. Przeglądu Naukowego, której opinie Komisja przekazywałaby Komitetowi i organom administracyjnym Państw Członkowskich, aby pomóc im w podejmowaniu decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Cel

Celem niniejszego rozporządzenia jest ochrona gatunków dzikiej flory i fauny oraz zagwarantowanie ich zachowania poprzez regulację handlu nimi zgodnie z następującymi artykułami.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się zgodnie z celami, zasadami i postanowieniami Konwencji, określonymi w art. 2.

Artykuł  2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia:

a)
"Komitet" oznacza Komitet ds. Handlu Dziką Fauną i Florą, powołany na podstawie art. 18;
b)
"Konwencja" oznacza Konwencję o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem (Cites);
c)
"kraj pochodzenia" oznacza kraj, w którym okaz został pozyskany w naturze, wyhodowany w niewoli lub sztucznie rozmnożony;
d)
"zawiadomienie o przywozie" oznacza zawiadomienie przez importera lub jego pośrednika lub przedstawiciela w chwili wprowadzania do Wspólnoty okazu gatunku włączonego do załączników C lub D, na formularzu zaleconym przez Komisję, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 18;
e)
"sprowadzenie z morza" oznacza wprowadzenie do Wspólnoty jakiegokolwiek okazu pozyskanego i sprowadzonego bezpośrednio ze środowiska morskiego niepodlegającego jurysdykcji jakiegokolwiek Państwa, w tym z przestrzeni powietrznej nad morzem, dna morskiego i gruntu poniżej morza;
f)
"wydanie" oznacza zakończenie wszystkich procedur związanych z przygotowaniem i nadaniem ważności zezwoleniu lub świadectwu i jego dostarczeniem wnioskodawcy;
g)
"organ administracyjny" oznacza krajowy organ administracyjny, wyznaczony w przypadku Państwa Członkowskiego zgodnie z art. 13 ust. 1 lit. a) lub w przypadku państwa trzeciego będącego stroną Konwencji zgodnie z art. IX Konwencji;
h)
"Państwo Członkowskie przeznaczenia" oznacza Państwo Członkowskie przeznaczenia wymienione w dokumencie stosowanym przy wywozie lub powrotnym wywozie okazu; w wypadku sprowadzenia z morza oznacza Państwo Członkowskie, w którego jurysdykcji znajduje się miejsce przeznaczenia okazu;
i)
"oferowanie do sprzedaży" oznacza oferowanie do sprzedaży lub wszelkie działanie, które można by w rozsądny sposób uznać za ofertę sprzedaży, w tym reklamę lub spowodowanie jej ogłoszenia do sprzedaży lub zaproszenie do pertraktacji;
j)
"dobra osobiste lub stanowiące część gospodarstwa domowego" oznaczają martwe okazy lub fragmenty okazów lub też ich produkty pochodne, które są własnością podmiotu prywatnego, a które stanowią lub mają stanowić część jego zwykłego majątku ruchomego i dóbr;
k)
"miejsce przeznaczenia" oznacza miejsce, w którym zgodnie z zamierzeniem w momencie wprowadzenia do Wspólnoty mają w zwykłych okolicznościach znaleźć się okazy; w przypadku żywych okazów jest to pierwsze miejsce, w którym okazy mają się znajdować po jakimkolwiek okresie kwarantanny lub innego ograniczenia swobody, do celów badań i kontroli sanitarnych;
l)
"populacja" oznacza biologicznie lub geograficznie odrębną całkowitą liczbę osobników;
m)
"cele głównie handlowe" oznaczają wszelkie cele, których niehandlowe aspekty wyraźnie nie dominują;
n)
"powrotny wywóz ze Wspólnoty" oznacza wywóz ze Wspólnoty jakiegokolwiek okazu, który został wcześniej wprowadzony;
o)
"powtórne wprowadzenie do Wspólnoty" oznacza wprowadzenie do Wspólnoty jakiegokolwiek okazu, który został wcześniej wywieziony lub powrotnie wywieziony;
p)
"sprzedaż" oznacza wszelki rodzaj sprzedaży. Do celów niniejszego rozporządzenia najem, handel wymienny lub zamianę uważa się za sprzedaż; wyrażenia pokrewne rozumie się w podobny sposób;
q)
"organ naukowy" oznacza organ naukowy wyznaczony w przypadku Państwa Członkowskiego zgodnie z art. 13 ust. 1 lit. b) lub w przypadku państwa trzeciego będącego stroną Konwencji zgodnie z art. IX Konwencji;
r)
"Grupa ds. Przeglądu Naukowego" oznacza organ konsultacyjny powołany na mocy art. 17;
s)
"gatunek" oznacza gatunek, podgatunek lub jego populację;
t)
"okaz" oznacza każde zwierzę lub roś1inę, żywe lub martwe, należące do gatunku wymienionego w załącznikach A do D, każdą jego część lub produkt pochodny, zawarty w innych towarach lub nie oraz wszelkie inne towary, które zgodnie z dołączonym dokumentem, opakowaniem lub oznakowaniem lub etykietą, lub wszelkimi innymi okolicznościami mają zawierać lub zawierają części lub produkty pochodne zwierząt lub roślin należących do tych gatunków, chyba że na podstawie wyraźnego wyłączenia takie części lub produkty pochodne nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia lub przepisom odnoszącym się do załącznika, w którym dane gatunki są wymienione, poprzez wskazanie odnośnie do tego w przedmiotowych załącznikach.

Za okaz uważa się okaz gatunku wymienionego w załącznikach A do D, jeś1i jest on zwierzęciem lub roś1iną, częścią lub produktem otrzymanym ze zwierzęcia lub rośliny, których przynajmniej jedno z "rodziców" należy do wymienionego tam gatunku. W przypadku gdy "rodzice" takiego zwierzęcia lub rośliny należą do gatunków wymienionych w różnych załącznikach lub gatunków, z których tylko jeden jest wymieniony, stosuje się przepisy bardziej rygorystycznego załącznika. Jednakże w przypadku okazów roślin mieszańców, jeśli jedno z "rodziców" należy do gatunku wymienionego w załączniku A, przepisy bardziej rygorystycznego załącznika stosuje się tylko wtedy, jeśli gatunek ten zostanie opatrzony adnotacją odnośnie do tego w załączniku;

u)
"handel" oznacza wprowadzenie do Wspólnoty, w tym sprowadzenie z morza, wywóz i powrotny wywóz z jej obszaru, oraz wykorzystanie, przewóz lub przekazanie prawa własności w obrębie Wspólnoty, w tym w Państwie Członkowskim, okazów podlegających przepisom niniejszego rozporządzenia;
v)
"tranzyt" oznacza transport okazów między dwoma punktami znajdującymi się poza obszarem Wspólnoty przez terytorium Wspólnoty, wysyłanych do wymienionego odbiorcy, w czasie którego wszelka przerwa w przewozie wynika tylko z rozwiązań, jakich wymaga dany rodzaj transportu;
w)
"przetworzone okazy pozyskane ponad 50 lat wcześniej" oznaczają okazy, które zostały w znaczący sposób zmienione w stosunku do ich naturalnego, pierwotnego stanu, w celu wytworzenia biżuterii, ozdoby, dzieła sztuki, przedmiotu użytkowego lub instrumentu muzycznego ponad 50 lat przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia i które, zdaniem organu administracyjnego Państwa Członkowskiego, którego to dotyczy, zostały pozyskane w takim stanie. Okazy takie są uważane za przetworzone tylko wtedy, gdy wyraźnie należą do jednej z wyżej wymienionych kategorii i w żadnym stopniu nie wymagają dalszego kształtowania, obróbki rzemieślniczej lub przetwarzania, aby mogły służyć celom, do których są przeznaczone;
x)
"kontrole w chwili wprowadzenia, wywozu, powrotnego wywozu i tranzytu" oznaczają kontrole dokumentacyjne dotyczące świadectw, zezwoleń i zawiadomień przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu oraz - w przypadku gdy tak stanowią przepisy wspólnotowe lub w innych przypadkach na podstawie reprezentatywnych próbek przesyłek - badanie okazów, gdy to stosowne, któremu towarzyszy pobieranie próbek w celu dokonania analizy lub bardziej szczegółowych kontroli.
Artykuł  3

Zakres

1. 
Załącznik A obejmuje:
a)
gatunki wymienione w dodatku I do Konwencji, w stosunku do których Państwa Członkowskie nie zgłosiły zastrzeżeń;
b)
każdy gatunek:
i)
na wykorzystanie którego istnieje lub może istnieć zapotrzebowanie we Wspólnocie lub w handlu międzynarodowym, a któremu grozi wyginięcie albo jest tak rzadki, że jakikolwiek poziom handlu może zagrozić jego przetrwaniu;

lub

ii)
który należy do rodzaju, którego większość gatunków lub który jest rodzajem, którego większość podgatunków została wymieniona w załączniku A, zgodnie z kryteriami podanymi w lit. a) lub b) pkt i), a których wymienienie w załączniku ma istotne znaczenie dla skutecznej ochrony tych taksonów.
2. 
Załącznik B zawiera:
a)
gatunki wymienione w dodatku II do Konwencji, inne niż wymienione w załączniku A, w stosunku do których Państwa Członkowskie nie zgłosiły zastrzeżeń;
b)
gatunki wymienione w dodatku I do Konwencji, w stosunku do których zgłoszono zastrzeżenie;
c)
wszelkie inne gatunki niewymienione w dodatkach I lub II do Konwencji;
i)
będące przedmiotem handlu międzynarodowego na poziomie, który może być niezgodny:
z możliwością ich przeżycia lub z możliwością przeżycia populacji w niektórych krajach, lub
z zachowaniem całej populacji na poziomie zgodnym z rolą gatunku w ekosystemach, w których występuje;

lub

ii)
których wymienienie w załączniku z powodu ich podobieństwa w wyglądzie do innych gatunków wymienionych w załączniku A lub B ma istotne znaczenie dla zapewnienia skuteczności kontroli handlu okazami takich gatunków;
d)
gatunki, w stosunku do których ustalono, że wprowadzenie żywych okazów do siedlisk przyrodniczych we Wspólnocie stanowiłoby zagrożenie ekologiczne dla dzikich gatunków rodzimej fauny i flory Wspólnoty.
3. 
Załącznik C zawiera:
a)
gatunki wymienione w dodatku III do Konwencji, inne niż wymienione w załączniku A lub B, w stosunku do których Państwa Członkowskie nie zgłosiły zastrzeżeń;
b)
gatunki wymienione w dodatku II do Konwencji, w stosunku do których zgłoszono zastrzeżenie.
4. 
Załącznik D zawiera:
a)
gatunki niewymienione w załącznikach A do C, które są przywożone do Wspólnoty w ilościach uzasadniających monitorowanie;
b)
gatunki wymienione w dodatku III do Konwencji, w stosunku do których zgłoszono zastrzeżenie.
5. 
Gdy stan ochrony gatunków objętych niniejszym rozporządzeniem uzasadnia ich włączenie do jednego z dodatków do Konwencji, Państwa Członkowskie przyczyniają się do wprowadzenia niezbędnych zmian.
Artykuł  4

Wprowadzenie do Wspólnoty

1. 
Wprowadzenie do Wspólnoty okazów gatunków wymienionych w załączniku A podlega przeprowadzeniu niezbędnych kontroli i wymaga uprzedniego przedstawienia zezwolenia na przywóz wydanego przez organ administracyjny Państwa Członkowskiego przeznaczenia w granicznym urzędzie celnym w miejscu wprowadzenia.

Zezwolenie na przywóz może być wydane tylko przy uwzględnieniu ograniczeń ustanowionych stosownie do ust. 6 i spełnieniu następujących warunków:

a) 6
 po rozważeniu wszelkich opinii Grupy ds. Przeglądu Naukowego właściwy organ naukowy wskazał, że wprowadzenie do Wspólnoty:
i)
nie ma negatywnego wpływu na stan ochrony gatunku lub na zasięg terytorium zajmowanego przez daną populację gatunku;
ii)
ma miejsce:
w jednym z celów określonych w art. 8 ust. 3 lit. e), f) i g), lub
w innych celach, które nie są szkodliwe dla przeżycia danego gatunku;
b)
i)
wnioskodawca dostarcza dowód z dokumentu, że okazy pozyskano zgodnie z prawodawstwem dotyczącym ochrony danych gatunków, który w przypadku przywozu z państwa trzeciego okazów gatunku wymienionego w dodatkach do Konwencji stanowi zezwolenie na wywóz lub świadectwo powrotnego wywozu, lub też jego kopię, wydane zgodnie z Konwencją przez właściwy organ kraju wywozu lub powrotnego wywozu;
ii)
jednakże wydanie zezwoleń na przywóz gatunków wymienionych w załączniku A, zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. a), nie wymaga takiego dowodu z dokumentu, ale oryginał każdego zezwolenia na przywóz nie zostanie wydany wnioskodawcy do czasu przedstawienia zezwolenia na wywóz lub świadectwa powrotnego wywozu;
c)
właściwy organ naukowy upewni się, że pomieszczenie przeznaczone dla żywego okazu w miejscu przeznaczenia jest właściwie wyposażone, aby zapewnić mu odpowiednią ochronę i opiekę;
d)
organ administracyjny upewni się, że okaz nie zostanie wykorzystany do celów głównie handlowych;
e)
organ administracyjny upewni się, po konsultacjach z właściwym organem naukowym, że z ochroną gatunku nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiałyby przeciwko wydaniu zezwolenia na przywóz, oraz
f)
w przypadku sprowadzenia z morza, organ administracyjny upewni się, że wszelki żywy okaz będzie przygotowany i wysłany w taki sposób, aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia, utraty zdrowia lub okrutnego traktowania.
2. 
Wprowadzenie do Wspólnoty okazów gatunków wymienionych w załączniku B podlega przeprowadzeniu niezbędnych kontroli i wymaga uprzedniego przedstawienia zezwolenia na przywóz wydanego przez organ administracyjny Państwa Członkowskiego przeznaczenia w granicznym urzędzie celnym w miejscu wprowadzenia.

Zezwolenie na przywóz może być wydane tylko przy uwzględnieniu ograniczeń ustanowionych stosownie do ust. 6 oraz gdy:

a)
właściwy organ naukowy, po zbadaniu dostępnych danych i rozważeniu wszelkich opinii Grupy ds. Przeglądu Naukowego, stwierdzi, że wprowadzenie do Wspólnoty nie spowoduje negatywnego wpływu na stan ochrony gatunku lub na zasięg terytorium zajmowanego przez daną populację gatunku, biorąc pod uwagę aktualny lub przewidywany poziom handlu. Opinia ta obowiązuje w odniesieniu do następnych przypadków przywozu tak długo, jak nie zmienią się w znaczący sposób wspominane wyżej aspekty;
b)
wnioskodawca dostarcza dowód z dokumentu, że pomieszczenie przeznaczone dla żywego okazu w miejscu przeznaczenia jest właściwie wyposażone, aby zapewnić mu odpowiednią ochronę i opiekę;
c)
spełnione zostały warunki określone w ust. 1 lit. b) pkt i), lit. e) i f).
3. 
Wprowadzenie do Wspólnoty okazów gatunków wymienionych w załączniku C podlega przeprowadzeniu niezbędnych kontroli i wymaga uprzedniego przedstawienia w granicznym urzędzie celnym w miejscu wprowadzenia zawiadomienia o przywozie oraz:
a)
w przypadku wywozu z kraju wspominanego w związku z danym gatunkiem zawartym w załączniku C wnioskodawca przedstawi dokumentacją dowodową w postaci zezwolenia na wywóz wydanego zgodnie z Konwencją przez właściwy do tego organ danego kraju, że okazy zostały pozyskane zgodnie z ustawodawstwem krajowym dotyczącym ochrony danego gatunku; lub
b)
w przypadku wywozu z kraju niewspomnianego w związku z danym gatunkiem zawartym w załączniku C lub powrotnego wywozu z jakiegokolwiek kraju wnioskodawca przedstawi zezwolenie na wywóz, świadectwo powrotnego wywozu lub świadectwo pochodzenia wydane zgodnie z Konwencją przez właściwy do tego organ kraju wywozu lub powrotnego wywozu.
4. 
Wprowadzenie do Wspólnoty okazów gatunków wymienionych w załączniku D podlega przeprowadzeniu niezbędnych kontroli i wymaga uprzedniego przedstawienia zawiadomienia o przywozie w granicznym urzędzie celnym w miejscu wprowadzenia.
5. 
Warunki wydania zezwolenia na przywóz, określone w ust. 1 lit. a) i d) oraz w ust. 2 lit. a), b) i c), nie mają zastosowania do okazów, w odniesieniu do których wnioskodawca przedstawi dowód z dokumentu:
a)
że zostały one poprzednio legalnie wprowadzone do Wspólnoty lub pozyskane we Wspólnocie oraz że w stanie zmodyfikowanym lub niezmodyfikowanym są powtórnie wprowadzone do Wspólnoty; lub
b)
że są to okazy przetworzone, które pozyskano ponad 50 lat wcześniej.
6.  7
 W konsultacji z danymi krajami pochodzenia, zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa art. 18 ust. 2, i biorąc pod uwagę wszelkie opinie Grupy ds. Przeglądu Naukowego, Komisja może wprowadzić ogólne ograniczenia lub ograniczenia odnoszące się do niektórych krajów pochodzenia, dotyczące wprowadzania do Wspólnoty:
a)
na podstawie warunków określonych w ust. 1 lit. a) pkt i) lub lit. e) okazów gatunków wymienionych w załączniku A;
b)
na podstawie warunków określonych w ust. 1 lit. e) lub w ust. 2 lit. a) okazów gatunków wymienionych w załączniku B; oraz
c)
żywych okazów gatunków wymienionych w załączniku B, odznaczających się wysoką śmiertelnością w czasie przesyłania lub dla których ustalono, że prawdopodobnie nie przeżyją w niewoli znacznej części ich potencjalnego okresu życia; lub
d)
żywych okazów gatunków, dla których ustalono, że ich wprowadzenie w środowisko naturalne Wspólnoty stanowi zagrożenie ekologiczne dla dzikich gatunków rodzimej fauny i flory Wspólnoty.

Komisja publikuje co kwartał wykaz takich ograniczeń, jeśli zostaną przyjęte, w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

7.  8
 Jeżeli w następstwie wprowadzania do Wspólnoty wystąpią specjalne przypadki przeładunku, przewozu lotniczego lub kolejowego, Komisja przyzna odstępstwo od przeprowadzania niezbędnych kontroli i przedstawienia dokumentów przywozowych w granicznym urzędzie celnym w miejscu wprowadzenia, które są określone w ust. 1-4, aby umożliwić dokonanie takiej kontroli i przedstawienia w innym urzędzie celnym, wyznaczonym zgodnie z art. 12 ust. 1.

Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 18 ust. 3.

Artykuł  5

Wywóz lub powrotny wywóz ze Wspólnoty

1. 
Wywóz lub powrotny wywóz ze Wspólnoty okazów gatunków wymienionych w załączniku A podlega przeprowadzeniu niezbędnych kontroli i wymaga uprzedniego przedstawienia w urzędzie celnym, w którym spełniane będą formalności wywozowe, zezwolenia na wywóz lub świadectwa powrotnego wywozu wydanego przez organ administracyjny Państwa Członkowskiego, w którym znajdują się okazy.
2. 
Zezwolenie na wywóz okazów gatunków wymienionych w załączniku A może być wydane tylko wtedy, gdy zostaną spełnione następujące warunki:
a)
właściwy organ naukowy zawiadomi na piśmie, że schwytanie lub zebranie okazów żyjących w naturze lub ich wywóz nie będzie miał szkodliwego wpływu na stan ochrony gatunku lub na zasięg terytorium zajmowanego przez daną populację gatunku;
b)
wnioskodawca dostarczy dowód z dokumentu, że okazy zostały pozyskane zgodnie z obowiązującym prawodawstwem dotyczącym ochrony danego gatunku; jeśli wniosek zostanie przedłożony innemu Państwu Członkowskiemu niż Państwo Członkowskie pochodzenia, ten dowód z dokumentu zostanie złożony w postaci świadectwa stanowiącego, że okaz został pozyskany w naturze, zgodnie z prawodawstwem obowiązującym na terenie jego występowania;
c)
organ administracyjny upewni się, że:
i)
wszelki żywy okaz jest przygotowany i przesłany w taki sposób, aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia, utraty zdrowia lub okrutnego traktowania; oraz
ii)
okazy gatunków niewymienionych w załączniku I do Konwencji nie będą wykorzystywane do celów głównie handlowych, lub
w przypadku wywozu do państwa będącego stroną Konwencji okazów gatunków, określonych w art. 3 ust.1 lit. a) niniejszego rozporządzenia, wydano zezwolenie na przywóz;

oraz

d)
organ administracyjny Państwa Członkowskiego upewni się, po konsultacjach z właściwym organem naukowym, że z ochroną gatunku nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiają przeciwko wydaniu zezwolenia na wywóz.
3. 
Świadectwo powrotnego wywozu może być wydane tylko wtedy, gdy zostały spełnione warunki określone w ust. 2 lit. c) i d), a wnioskodawca dostarczył dowód z dokumentu, że okazy:
a)
zostały wprowadzone do Wspólnoty zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia;
b)
jeśli zostały wprowadzone do Wspólnoty przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, odbyło się to zgodnie z przepisami rozporządzenia (EWG) nr 3626/82; lub
c)
jeśli zostały wprowadzone do Wspólnoty przed 1984 r., to zostały one wprowadzone do handlu międzynarodowego zgodnie z postanowieniami Konwencji; lub
d)
zostały w sposób legalny wprowadzone na terytorium Państwa Członkowskiego, zanim przepisy rozporządzenia określone w lit. a) i b) lub postanowienia Konwencji zaczęły wobec nich obowiązywać lub zaczęły obowiązywać w danym Państwie Członkowskim.
4. 
Wywóz lub powrotny wywóz ze Wspólnoty okazów gatunków wymienionych w załącznikach B i C podlega przeprowadzeniu niezbędnych kontroli i wymaga uprzedniego przedstawienia w urzędzie celnym, w którym spełniane są formalności wywozowe, zezwolenia na wywóz lub świadectwa powrotnego wywozu, wydanego przez organ administracyjny Państwa Członkowskiego, na terytorium którego znajdują się okazy.

Zezwolenie na wywóz może być wydane tylko wtedy, gdy zostały spełnione warunki, określone w ust. 2 lit. a), b), c) i) oraz d).

Świadectwo powrotnego wywozu może być wydane tylko wtedy, gdy zostały spełnione warunki określone w ust. 2 lit. c) i) oraz d) oraz ust. 3 lit. a)-d).

5.  9
 Gdy wniosek o świadectwo powrotnego wywozu dotyczy okazów wprowadzanych do Wspólnoty na podstawie zezwolenia na przywóz wydanego przez inne państwo członkowskie, organ administracyjny musi się wcześniej skonsultować z organem administracyjnym, który wydał to zezwolenie. Procedury konsultacyjne i przypadki wymagające konsultacji określane są przez Komisję. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 18 ust. 3.
6. 
Warunki wydania zezwolenia na wywóz lub świadectwa powrotnego wywozu, określone w ust. 2 lit. a) i c) pkt ii), nie mają zastosowania do:
i)
przetworzonych okazów pozyskanych ponad 50 lat wcześniej; lub
ii)
martwych okazów oraz ich części i produktów pochodnych, dla których wnioskodawca dostarczy dowód z dokumentu, że zostały pozyskane legalnie, zanim zaczęły wobec nich obowiązywać przepisy niniejszego rozporządzenia lub rozporządzenia (EWG) nr 3626/82 lub też postanowienia Konwencji.
7.
a)
Właściwy organ naukowy w każdym Państwie Członkowskim monitoruje wydawanie zezwoleń na wywóz przez to Państwo Członkowskie w przypadku okazów gatunków wymienionych w załączniku B i faktyczny wywóz takich okazów. Kiedy tylko taki organ naukowy ustali, że wywóz okazów należących do któregokolwiek z takich gatunków powinien zostać ograniczony, aby zachować ten gatunek w całym zakresie jego występowania na poziomie odpowiadającym roli, jaką odgrywa w ekosystemie, w którym występuje, a przy tym na znacznie wyższym poziomie niż ten, na którym gatunek ten kwalifikowałby się do włączenia do załącznika A, zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. a) lub b) pkt i), organ naukowy powiadomi na piśmie właściwy organ administracyjny o odpowiednich środkach, jakie należy podjąć, aby ograniczyć wydawanie zezwoleń na wywóz okazów tego gatunku.
b) 10
 Kiedy tylko organ administracyjny zostanie powiadomiony o środkach określonych w lit. a), poinformuje on o tym Komisję i przekaże jej swoje uwagi, w których, jeśli to stosowne, zaleci wprowadzenie ograniczeń w wywozie danych gatunków, zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 18 ust. 2.
Artykuł  6

Odrzucenie wniosków o zezwolenia i świadectwa, określone w art. 4, 5 i 10

1. 
Jeżeli Państwo Członkowskie odrzuci wniosek o wydanie zezwolenia lub świadectwa z przyczyn istotnych w odniesieniu do celów niniejszego rozporządzenia, powiadomi ono niezwłocznie Komisję o odrzuceniu i jego powodach.
2. 
Komisja przekaże pozostałym Państwom Członkowskim informacje otrzymane zgodnie z ust. 1, aby zapewnić jednolite stosowanie niniejszego rozporządzenia.
3. 
Jeżeli wniosek dotyczy wydania zezwolenia lub świadectwa odnoszącego się do okazów, dla których wcześniej odrzucono taki wniosek, wnioskodawca musi powiadomić właściwy organ, do którego składany jest wniosek, o poprzednim odrzuceniu.
4.
a)
Państwa Członkowskie uznają odrzucenie wniosków przez właściwe organy pozostałych Państw Członkowskich w przypadkach, gdy takie odrzucenie opiera się na przepisach niniejszego rozporządzenia.
b)
Jednakże ten wymóg nie ma zastosowania w przypadku, gdy okoliczności uległy znacznej zmianie lub pojawił się nowy dowód na poparcie wniosku. W takim przypadku, jeśli organ administracyjny wydaje zezwolenie lub świadectwo, informuje o tym Komisję, podając powody wydania.
Artykuł  7

Odstępstwa

1.
Okazy urodzone i wyhodowane w niewoli lub sztucznie rozmnożone
a)
Z wyjątkiem przypadków stosowania art. 8, okazy gatunków wymienionych w załączniku A, które urodziły się i zostały wyhodowane w niewoli lub są sztucznie rozmnożone, traktowane są zgodnie z przepisami mającymi zastosowanie do okazów gatunków wymienionych w załączniku B.
b)
W przypadku sztucznie rozmnażanych roślin przepisy art. 4 i 5 mogą być uchylone na specjalnych warunkach ustanowionych przez Komisję w odniesieniu do:
i)
stosowania świadectw fitosanitarnych;
ii)
handlu prowadzonego przez zarejestrowane podmioty gospodarcze i instytucje naukowe, określone w ust. 4 niniejszego artykułu; oraz
iii)
handlu mieszańcami.
c) 11
 Kryteria ustalania, czy okaz urodził się i został wyhodowany w niewoli lub był sztucznie rozmnażany, czy do celów handlowych, oraz specjalne warunki, o których mowa w lit. b), określane są przez Komisję. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 18 ust. 3.
2.
Tranzyt
a)
W drodze odstępstwa od art. 4, w przypadku gdy okaz przewożony jest tranzytem przez Wspólnotę, kontrola i przedstawienie opisanych zezwoleń, świadectw i zawiadomień w granicznym urzędzie celnym w punkcie wprowadzenia nie jest wymagane.
b)
W przypadku gatunków wymienionych w załącznikach, zgodnie z art. 3 ust. 1 i art. 3 ust. 2 lit. a) i b), odstępstwo określone w lit. a) ma zastosowanie tylko wtedy, gdy ważny dokument wywozu lub powrotnego wywozu przewidziany przez Konwencję w odniesieniu do okazów, którym towarzyszy, i określający miejsce przeznaczenia okazów został wydany przez właściwe organy państwa trzeciego wywozu lub powrotnego wywozu.
c) 12
 Jeśli dokument, o którym mowa w lit. b), nie został wydany przed wywozem lub powrotnym wywozem, okaz należy zatrzymać oraz, gdy to stosowne, skonfiskować, chyba że dokument zostanie złożony z mocą wsteczną, zgodnie z warunkami określonymi przez Komisję. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 18 ust. 3.
3. 13
 Dobra prywatne lub stanowiące część gospodarstwa domowego

W drodze odstępstwa od art. 4 i 5, zawarte w nich przepisy nie mają zastosowania do martwych okazów, części i produktów pochodnych okazów gatunków wymienionych w załącznikach A-D, które stanowią dobra prywatne lub części gospodarstwa domowego wprowadzane do Wspólnoty, z niej wywożone lub powrotnie wywożone, zgodnie z przepisami, które określi Komisja. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 18 ust. 3.

4. 14
 Instytucje naukowe

Dokumenty, o których mowa w art. 4, 5, 8 i 9, nie są wymagane w przypadku niekomercyjnych pożyczek, darowizn i wymian między naukowcami a instytucjami naukowymi, zarejestrowanymi przez organy administracyjne państw, w których się one znajdują, okazów zielnikowych oraz innych, zakonserwowanych, zasuszonych lub wtopionych okazów muzealnych, a także żywego materiału roślinnego, opatrzonego etykietą, której wzór został określony zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 18 ust. 2, lub podobną etykietą wydaną lub zatwierdzoną przez organ administracyjny kraju trzeciego.

Artykuł  8

Przepisy odnoszące się do kontroli działalności handlowej

1. 
Zakazane jest kupno, oferowanie kupna, pozyskiwanie do celów handlowych, wystawianie na widok publiczny do celów handlowych, wykorzystywanie dla zysku, sprzedaż, przechowywanie w celu sprzedaży, oferowanie do sprzedaży lub transportu w celu sprzedaży okazów gatunków wymienionych w załączniku A.
2. 
Państwa Członkowskie mogą zakazać posiadania okazów, w szczególności żywych zwierząt gatunków wymienionych w załączniku A.
3. 
Zgodnie z wymogami innego prawodawstwa wspólnotowego dotyczącego ochrony dzikiej fauny i flory organ administracyjny Państwa Członkowskiego, w którym znajdują się okazy, może przyznać zwolnienie od zakazów określonych w ust. 1 poprzez wydanie stosownego świadectwa, po indywidualnym rozpatrzeniu sprawy, jeżeli okazy:
a)
zostały pozyskane we Wspólnocie lub zostały wprowadzone do Wspólnoty, zanim zaczęły w stosunku do nich mieć zastosowanie przepisy odnoszące się do gatunków wymienionych w dodatku I do Konwencji lub w załączniku C1 do rozporządzenia (EWG) nr 3626/82, lub też w załączniku A; lub
b)
stanowią przetworzone okazy pozyskane ponad 50 lat wcześniej; lub
c)
zostały wprowadzone do Wspólnoty zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia i wykorzystywane mają być w celach, które w negatywny sposób nie wpłyną na możliwość przeżycia takiego gatunku; lub
d) 15
 są okazami gatunku zwierząt, które urodziły się i zostały wyhodowane w niewoli lub są sztucznie rozmnożonymi okazami gatunku roślin lub stanowią części lub produkty pochodne takich okazów; lub
e) 16
 są okazami, które w wyjątkowych okolicznościach wymagane są na rzecz postępu naukowego lub istotnych celów biomedycznych stosownie do dyrektywy Rady 86/609/EWG z dnia 24 listopada 1986 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów doświadczalnych i innych celów naukowych 17 , w przypadku gdy dany gatunek jest jedynym odpowiednim do realizacji tych celów i gdy brak okazów tego gatunku urodzonych i wyhodowanych w niewoli; lub
f)
są przeznaczone do celów hodowli lub rozmnażania, których realizacja przyniesie korzyści w zakresie ochrony gatunku;
g)
mają być przeznaczone do celów badawczych lub edukacyjnych, mających przyczynić się do zachowania lub ochrony gatunków; lub
h)
pochodzą z Państwa Członkowskiego i zostały pozyskane w naturze, zgodnie z ustawodawstwem obowiązującym w tym Państwie Członkowskim.
4.  18
 Komisja może określić ogólne odstępstwa od zakazów, o których mowa w ust. 1, oparte na warunkach, o których mowa w ust. 3, a także ogólne odstępstwa w odniesieniu do gatunków wymienionych w załączniku A, zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. b) ppkt (ii). Jakiekolwiek odstępstwa muszą być zgodne z wymaganiami innych aktów prawnych Wspólnoty dotyczących ochrony fauny i flory. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 18 ust. 3. Wszelkie takie odstępstwa muszą być zgodne z wymogami innego prawodawstwa wspólnotowego dotyczącego ochrony dzikiej fauny i flory.
5. 
Zakazy określone w ust. 1 mają również zastosowanie do okazów gatunków wymienionych w załączniku B, z wyjątkiem przypadków, w których można udowodnić w sposób zadowalający właściwy organ danego Państwa Członkowskiego, że takie gatunki zostały pozyskane, a jeśli pochodzą spoza Wspólnoty, że zostały wprowadzone na ten obszar zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w zakresie ochrony dzikiej fauny i flory.
6. 
Właściwe organy Państw Członkowskich mają prawo do swobodnego decydowania o sprzedaży wszelkich okazów gatunków wymienionych w załącznikach B do D, które skonfiskowały na mocy niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem że nie wrócą one bezpośrednio do osoby lub podmiotu, któremu je skonfiskowano lub który brał udział w wykroczeniu. Następnie takie okazy mogą być pod każdym względem traktowane, jak gdyby zostały pozyskane w sposób legalny.
Artykuł  9

Przewóz żywych okazów

1. 
Wszelki przewóz w obrębie Wspólnoty żywych okazów gatunków wymienionych w załączniku A z miejsca wskazanego w zezwoleniu na przywóz lub w każdego rodzaju świadectwie wydanym zgodnie z niniejszym rozporządzeniem wymaga uprzedniego zezwolenia organu administracyjnego Państwa Członkowskiego, w którym okaz się znajduje. W innych przypadkach przewozu osoba odpowiedzialna za przewóz okazu musi być w stanie, gdy to stosowne, przedstawić dowód legalnego pochodzenia okazu.
2. 
Zezwolenia takie są:
a)
udzielane tylko wtedy, gdy właściwy organ naukowy danego Państwa Członkowskiego lub, gdy okaz jest przewożony do innego Państwa Członkowskiego, właściwy organ naukowy tego ostatniego upewni się, że pomieszczenie przeznaczone dla żywego okazu w miejscu przeznaczenia jest właściwie wyposażone, aby zapewnić mu odpowiednią ochronę i opiekę;
b)
potwierdzone przez wydanie świadectwa; oraz
c)
gdy to stosowne, niezwłocznie przekazywane organowi administracyjnemu Państwa Członkowskiego, w którym znajduje się okaz.
3. 
Jednakże żadne takie zezwolenie nie jest wymagane, jeśli żywe zwierzę musi zostać przewiezione w celu pilnego leczenia weterynaryjnego i wróci bezpośrednio do zatwierdzonego miejsca, w którym przebywa.
4. 
Gdy żywy okaz gatunku wymienionego w załączniku B jest przewożony w obrębie Wspólnoty, właściciel okazu może zezwolić na jego przewóz tylko po upewnieniu się, że przewidziany odbiorca jest odpowiednio poinformowany o pomieszczeniu, wyposażeniu i rozwiązaniach praktycznych, jakie są wymagane do zapewnienia właściwej opieki nad okazem.
5. 
Gdy wszelkie żywe okazy są przewożone do Wspólnoty, ze Wspólnoty lub w jej obrębie lub gdy są przechowywane w czasie jakiegokolwiek okresu tranzytu lub przeładunku, są one przygotowane, przenoszone i otoczone opieką w taki sposób, aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia, utraty zdrowia lub okrutnego traktowania oraz, w przypadku zwierząt, zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym dotyczącym ochrony zwierząt w czasie transportu.
6.  19
 Komisja może wprowadzić ograniczenia dotyczące przetrzymywania lub przewożenia żywych okazów gatunków, wobec których zastosowano ograniczenia w zakresie ich wprowadzania do Wspólnoty zgodnie z art. 4 ust. 6. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 18 ust. 3.
Artykuł  10

Wydawanie świadectw

Po otrzymaniu wniosku, włącznie z całą wymaganą dokumentacją towarzyszącą, od danej osoby i pod warunkiem że zostały spełnione wszystkie warunki jej wydania, organ administracyjny Państwa Członkowskiego może wydać świadectwo do celów określonych w art. 5 ust. 2 lit. b) i art. 5 ust. 3 i 4, art. 8 ust. 3 oraz art. 9 ust. 2 lit. b).

Artykuł  11

Ważność zezwoleń i świadectw oraz specjalne warunki ich wydawania

1. 
Bez uszczerbku dla bardziej rygorystycznych środków, które Państwa Członkowskie mogą przyjąć lub utrzymać, zezwolenia i świadectwa wydane przez właściwe organy Państw Członkowskich zgodnie z niniejszym rozporządzeniem są ważne w całej Wspólnocie.
2.
a)
Jednakże wszelkie takie zezwolenie lub świadectwo oraz wszelkie zezwolenie lub świadectwo wydane na jego podstawie uważa się za nieważne, jeśli właściwy organ lub Komisja, po konsultacji z właściwym organem, który wydał zezwolenie lub świadectwo, ustali, że zostało ono wydane na podstawie błędnego założenia, że warunki jego wydania zostały spełnione.
b)
Okazy znajdujące się na terytorium Państwa Członkowskiego, których dotyczą takie dokumenty, zostaną zatrzymane przez właściwe organy tego Państwa Członkowskiego i mogą zostać skonfiskowane.
3. 
Wszelkie zezwolenie lub świadectwo wydane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem może przewidywać warunki i wymagania nałożone przez wydający organ, aby zapewnić przestrzeganie jego przepisów. W przypadku gdy pojawi się potrzeba wprowadzenia takich warunków lub wymagań do treści zezwoleń lub świadectw, Państwa Członkowskie poinformują o tym Komisję.
4. 
Wszelkie zezwolenie na przywóz wydane na podstawie kopii odpowiedniego zezwolenia na wywóz lub świadectwa powrotnego wywozu uprawnia do wprowadzenia okazów do Wspólnoty tylko wtedy, gdy towarzyszy mu oryginał ważnego zezwolenia na wywóz lub świadectwa powrotnego wywozu.
5.  20
 Komisja ustala terminy wydawania zezwoleń i świadectw. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 18 ust. 3.
Artykuł  12

Miejsca wprowadzenia i wywozu

1. 
Państwa Członkowskie wyznaczą urzędy celne, które będą przeprowadzać kontrole i dopełniać formalności związanych z wprowadzaniem do Wspólnoty i wywozem ze Wspólnoty okazów gatunków objętych niniejszym rozporządzeniem w celu przydzielenia im przeznaczenia celnego w rozumieniu rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 oraz określą, które urzędy będą zajmować się żywymi okazami.
2. 
Wszystkie urzędy wyznaczone zgodnie z ust. 1 zatrudnią wystarczającą liczbę odpowiednio przeszkolonych pracowników. Państwa Członkowskie zapewnią, że pomieszczenia są zgodne z odpowiednim prawodawstwem wspólnotowym w zakresie transportu i przechowywania żywych zwierząt oraz że w razie potrzeby są podejmowane stosowne kroki w odniesieniu do żywych roślin.
3. 
Wszystkie urzędy wyznaczone zgodnie z ust. 1 zostaną zgłoszone Komisji, która opublikuje ich wykaz w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.
4.  21
 W wyjątkowych przypadkach i zgodnie z kryteriami określonymi przez Komisję, organ administracyjny może zezwolić na wprowadzenie do Wspólnoty lub wywóz albo powrotny wywóz ze Wspólnoty przez urząd celny inny niż wyznaczony zgodnie z ust. 1. Środki te, mające na celu zmianę innych niż istotne elementów niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 18 ust. 3.
5. 
Państwa Członkowskie zapewnią, aby na przejściach granicznych społeczeństwo było informowane o przepisach wykonawczych do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł  13

Organy administracyjne, naukowe i inne właściwe organy

1.
a)
Każde Państwo Członkowskie wyznaczy organ administracyjny zasadniczo odpowiedzialny za wykonanie niniejszego rozporządzenia i kontakty z Komisją.
b)
Wszystkie Państwa Członkowskie mogą również wyznaczyć dodatkowe organy administracyjne lub inne właściwe organy, które będą pomagać w wykonywaniu, w którym to przypadku zasadniczy organ administracyjny jest odpowiedzialny za przekazywanie organom dodatkowym wszelkich informacji, których wymaga odpowiednie stosowanie niniejszego rozporządzenia.
2. 
Każde Państwo Członkowskie wyznaczy jeden lub więcej organów naukowych o odpowiednich kwalifikacjach, których obowiązki będą odmienne od zadań jakiegokolwiek wyznaczonego organu administracyjnego.
3.
a)
Nie później niż na trzy miesiące przed datą stosowania niniejszego rozporządzenia Państwa Członkowskie przekażą Komisji nazwy i adresy wyznaczonych organów administracyjnych, innych organów właściwych do wydawania zezwoleń lub świadectw oraz organów naukowych, a Komisja opublikuje te informacje w ciągu miesiąca w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.
b)
Na wniosek Komisji każdy organ administracyjny określony w ust. 1 lit. a) przekaże jej w ciągu dwóch miesięcy nazwiska i wzory podpisów osób upoważnionych do podpisywania zezwoleń lub świadectw oraz odciski pieczęci, plomb lub innych urządzeń stosowanych do potwierdzenia autentyczności zezwoleń lub świadectw.
c)
Państwa Członkowskie powiadomią Komisję o wszelkich zmianach dotyczących informacji już dostarczonych w terminie nieprzekraczającym dwóch miesięcy od wprowadzenia w życie takich zmian.
Artykuł  14

Monitorowanie przestrzegania przepisów i dochodzenie ich naruszeń

1.
a)
Właściwe organy Państw Członkowskich monitorują przestrzeganie przepisów niniejszego rozporządzenia.
b)
Jeśli kiedykolwiek właściwe organy będą miały powód, aby sądzić, że niniejsze przepisy są naruszane, podejmują odpowiednie kroki, aby zapewnić przestrzeganie lub wszcząć postępowanie sądowe.
c)
Państwa Członkowskie poinformują Komisję, a w przypadku gatunków wymienionych w dodatkach do Konwencji Sekretariat Konwencji, o wszelkich krokach podjętych przez właściwe organy w odniesieniu do znacznych naruszeń niniejszego rozporządzenia, w tym zatrzymań i konfiskat.
2. 
Komisja wskaże właściwym organom Państw Członkowskim sprawy, których zbadanie uważa za konieczne na podstawie niniejszego rozporządzenia. Państwa Członkowskie poinformują Komisję, a w przypadku gatunków wymienionych w dodatkach do Konwencji Sekretariat Konwencji o wynikach wszelkiego podjętego w następstwie dochodzenia.
3.
a)
Zostanie powołana grupa ds. realizacji, składająca się z przedstawicieli organów każdego Państwa Członkowskiego odpowiedzialnych za zapewnienie wprowadzenia w życie przepisów niniejszego rozporządzenia. Grupie tej przewodniczy przedstawiciel Komisji.
b)
Grupa ds. realizacji zbada wszelkie kwestie techniczne związane z realizacją niniejszego rozporządzenia podniesione przez przewodniczącego, z jego własnej inicjatywy lub na wniosek członków grupy lub komitetu.
c)
Komisja przekaże komitetowi opinie wyrażone przez grupę ds. realizacji.
Artykuł  15

Przekazywanie informacji

1. 
Państwa Członkowskie i Komisja przekazują sobie nawzajem informacje niezbędne do wykonania niniejszego rozporządzenia.

Państwa Członkowskie i Komisja zapewnią podjęcie koniecznych kroków mających na celu zaznajomienie społeczeństwa i jego informowanie o przepisach odnoszących się do wykonania Konwencji i niniejszego rozporządzenia oraz o środkach służących wykonaniu tego ostatniego.

2. 
Komisja pozostanie w kontakcie z Sekretariatem Konwencji, tak aby zapewnić skuteczne wykonanie Konwencji na całym terytorium, na którym ma zastosowanie niniejsze rozporządzenie.
3. 
Komisja niezwłocznie przekaże wszelkie wskazówki Grupy ds. Przeglądu Naukowego organom administracyjnym Państw Członkowskich, których one dotyczą.
4.
a) 22
 Organy administracyjne Państw Członkowskich przekażą Komisji do dnia 15 czerwca każdego roku wszystkie informacje dotyczące poprzedniego roku wymagane do opracowania sprawozdań określonych w art. VIII.7 lit. a) Konwencji, a także równoważne informacje dotyczące międzynarodowego handlu wszystkimi okazami gatunków wymienionych w załącznikach A, B i C oraz wprowadzania do Wspólnoty okazów gatunków wymienionych w załączniku D. Komisja określa informacje, które mają być przekazywane, oraz formę, w jakiej będą one przedstawiane, zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 18 ust. 2.
b) 23
 Na podstawie przedłożonych przez państwa członkowskie informacji, o których mowa w lit. a), służby Komisji do dnia 31 października każdego roku udostępniają publicznie przegląd ogólnounijny dotyczący wprowadzania do Unii oraz wywozu i powrotnego wywozu z Unii okazów gatunków, do których stosuje się niniejsze rozporządzenie, oraz przekazują Sekretariatowi Konwencji informacje na temat gatunków, do których stosuje się Konwencję.
c) 24
 Nie naruszając przepisów art. 20 niniejszego rozporządzenia, na rok przed każdą sesją Konferencji Stron Konwencji organy administracyjne państw członkowskich przekazują Komisji wszystkie informacje odnoszące się do odpowiedniego poprzedniego okresu, wymagane do opracowania sprawozdań, o których mowa w art. VIII.7 lit. b) Konwencji, a także równoważne informacje dotyczące przepisów niniejszego rozporządzenia, które wykraczają poza zakres stosowania Konwencji. Format przekazywania informacji określa Komisja w drodze aktów wykonawczych. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 18 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.
d) 25
 Na podstawie przedłożonych przez państwa członkowskie informacji, o których mowa w lit. c), Komisja udostępnia publicznie przegląd ogólnounijny dotyczący wdrażania i realizacji niniejszego rozporządzenia.
e) 26
 Organy administracyjne państw członkowskich przekazują Komisji przed dniem 15 czerwca każdego roku wszystkie informacje dotyczące poprzedniego roku na potrzeby sporządzenia sprawozdania rocznego na temat nielegalnego handlu, o którym to sprawozdaniu mowa w rezolucji Konferencji CITES 11.17 (rev. CoP17).
5.  27
 Mając na względzie opracowanie zmian w załącznikach, właściwe organy państw członkowskich przekazują Komisji wszelkie istotne informacje. Komisja określa wymagane informacje, zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 18 ust. 2.
6. 
Bez uszczerbku dla dyrektywy Rady 90/313/EWG z dnia 7 czerwca 1990 r. w sprawie swobody dostępu do informacji o środowisku 28 , Komisja podejmie stosowne środki w celu ochrony poufności informacji uzyskanych podczas wykonywania niniejszego rozporządzenia.
Artykuł  16

Sankcje

1. 
Państwa Członkowskie podejmą stosowne środki zapewniające nałożenie sankcji, przynajmniej w przypadku następujących naruszeń niniejszego rozporządzenia:
a)
wprowadzenia do Wspólnoty lub wywozu albo powrotnego wywozu ze Wspólnoty okazów bez odpowiedniego zezwolenia lub świadectwa lub też na podstawie fałszywego, sfałszowanego lub nieważnego zezwolenia lub świadectwa, lub dokumentu, w którym dokonano zmian bez upoważnienia organu wydającego;
b)
niespełnienia warunków określonych w zezwoleniu lub świadectwie wydanym zgodnie z niniejszym rozporządzeniem;
c)
złożenia nieprawdziwego oświadczenia lub świadomego przedstawienia fałszywych informacji w celu uzyskania zezwolenia lub świadectwa;
d)
posługiwania się fałszywym, sfałszowanym lub nieważnym zezwoleniem lub świadectwem, lub dokumentem, w którym dokonano zmian bez upoważnienia jako podstawy otrzymania zezwolenia lub świadectwa wspólnotowego, lub też w jakimkolwiek innym urzędowym celu związanym z niniejszym rozporządzeniem;
e)
niezłożenia zawiadomienia o przywozie lub złożenia fałszywego zawiadomienia o przywozie;
f)
wysyłki żywych okazów bez poczynienia odpowiednich przygotowań mających na celu zmniejszenie ryzyka uszkodzenia, utraty zdrowia lub okrutnego traktowania;
g)
wykorzystywania okazów gatunków wymienionych w załączniku A w inny sposób niż zgodny z upoważnieniem przyznanym w czasie wydawania zezwolenia na przywóz lub później;
h)
handlu sztucznie rozmnażanymi roślinami w sposób niespełniający przepisów ustanowionych zgodnie z art. 7 ust.1 lit. b);
i)
wysyłki okazów do Wspólnoty lub poza jej obszar lub tranzytu przez terytorium Wspólnoty bez odpowiedniego zezwolenia lub świadectwa wydanego zgodnie z niniejszym rozporządzeniem oraz w przypadku wywozu lub powrotnego wywozu z państwa trzeciego będącego stroną Konwencji, zgodnie z nią lub bez wystarczającego dowodu, że takie zezwolenie lub świadectwo zostało wydane;
j)
kupna, oferowania kupna, pozyskiwania do celów handlowych, wystawiania na widok publiczny do celów handlowych, wykorzystywania dla zysku, sprzedaży, przechowywania w celu sprzedaży, oferowania do sprzedaży lub transportu w celu sprzedaży okazów gatunków z naruszeniem art. 8;
k)
wykorzystania zezwolenia lub świadectwa wobec innego okazu niż ten, dla którego zostało ono wydane;
l)
sfałszowania lub zmiany wszelkiego zezwolenia lub świadectwa wydanego zgodnie z niniejszym rozporządzeniem;
m)
ukrycia faktu odrzucenia wniosku o wydanie wspólnotowego zezwolenia lub świadectwa przywozu, wywozu lub powrotnego wywozu, zgodnie z art. 6 ust. 3.
2. 
Środki określone w ust. 1 odpowiadają charakterowi i powadze naruszenia oraz uwzględniają przepisy dotyczące zatrzymania oraz, gdy to stosowne, konfiskaty okazów.
3. 
W przypadku konfiskaty okazu jest on powierzany właściwemu organowi Państwa Członkowskiego konfiskaty, który:
a)
po konsultacji z organem naukowym odnośnego Państwa Członkowskiego umieści lub w inny sposób rozporządzi okazem na warunkach, które uważa za stosowne, oraz zgodne z celami i postanowieniami Konwencji i niniejszego rozporządzenia; oraz
b)
w przypadku żywego okazu wprowadzonego do Wspólnoty, po konsultacji z Państwem wywozu, może zwrócić okaz do tego Państwa na koszt sprawcy naruszenia.
4. 
W przypadku gdy żywy okaz gatunku wymienionego w załącznikach B i C pojawi się w punkcie wprowadzenia do Wspólnoty bez odpowiedniego ważnego zezwolenia lub świadectwa, okaz musi zostać zatrzymany i może ulec konfiskacie lub jeśli odbiorca nie przyzna się do niego, właściwe organy Państwa Członkowskiego odpowiedzialne za punkt wprowadzenia mogą, gdy to stosowne, odmówić przyjęcia przesyłki i domagać się od przewoźnika zwrotu okazu do miejsca wysyłki.
Artykuł  17

Grupa ds. Przeglądu Naukowego

1. 
Niniejszym powołuje się Grupę ds. Przeglądu Naukowego, składającą się z przedstawicieli organu naukowego lub organów wszystkich Państw Członkowskich, której przewodniczy przedstawiciel Komisji.
2.
a)
Grupa ds. Przeglądu Naukowego zbada wszystkie kwestie naukowe związane ze stosowaniem niniejszego rozporządzenia - w szczególności dotyczące art. 4 ust. 1 lit. a), ust. 2 lit. a) i ust. 6 - podniesione przez przewodniczącego z jego własnej inicjatywy albo na wniosek członków Grupy lub Komitetu.
b)
Komisja przekazuje Komitetowi opinie Grupy ds. Przeglądu Naukowego.
Artykuł  18 29

Komitet

1. 
Komisję wspomaga Komitet.
2. 
W przypadku odniesienia się do niniejszego artykułu - art. 5 i 7 decyzji 1999/468/WE 30  stosuje się z uwagi na przepisy zawarte w jej art. 8.

Okres ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na trzy miesiące. W kwestii zadań Komitetu określonych w art. 19 pkt 1 i 2, o ile w czasie wygaśnięcia okresu trzymiesięcznego od przekazania do Rady, Rada nie powzięła żadnych działań, proponowane środki zostają przyjęte przez Komisję.

3.  31
 W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1-4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE z uwzględnieniem przepisów art. 8 tej decyzji.
4.  32
 W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5a ust. 1-4, art. 5 lit. b) oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem przepisów art. 8 tej decyzji.

Terminy określone w art. 5a ust. 3 lit. c), ust. 4 lit. b) oraz ust. 4 lit. e) decyzji 1999/468/WE wynoszą odpowiednio jeden miesiąc, jeden miesiąc i dwa miesiące.

Artykuł  19 33
1. 
Zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 18 ust. 2, Komisja przyjmuje środki, o których mowa w art. 4 ust. 6, art. 5 ust. 7 lit. b), art. 7 ust. 4, art. 15 ust. 4 lit. a) i c), art. 15 ust. 5 i art. 21 ust. 3.

Komisja określa wzór dokumentów, o których mowa w art. 4, 5, art. 7 ust. 4 i art. 10 zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 18 ust. 2.

2. 
Komisja przyjmuje środki, o których mowa w art. 4 ust. 7, art. 5 ust. 5, art. 7 ust. 1 lit. c), art. 7 ust. 2 lit. c), art. 7 ust. 3, art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 6 i art. 11 ust. 5 i art. 12 ust. 4. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 18 ust. 3.
3. 
Komisja ustala jednolite warunki i kryteria dla:
a)
wydawania, ważności i zastosowania dokumentów, o których mowa w art. 4, 5, art. 7 ust. 4 i art. 10;
b)
stosowania świadectw fitosanitarnych, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. b) ppkt (i);
c)
wprowadzania w razie konieczności procedur oznakowania okazów w celu ułatwienia identyfikacji i zapewnia realizacji przepisów.

Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 18 ust. 3.

4. 
Komisja przyjmuje w razie konieczności dodatkowe środki mające na celu wprowadzenie w życie rezolucji Konferencji Stron Konwencji, decyzji lub zaleceń Stałego Komitetu Konwencji i zaleceń Sekretariatu Konwencji. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 18 ust. 3.
5. 
Komisja wprowadza zmiany w załącznikach A-D, z wyjątkiem zmian w załączniku A, które nie wynikają z decyzji podjętych przez Konferencję Stron Konwencji. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 18 ust. 4.
Artykuł  20

Przepisy końcowe

Każde Państwo Członkowskie powiadomi Komisję i Sekretariat Konwencji o przepisach, jakie przyjmie konkretnie w celu wykonania niniejszego rozporządzenia, oraz o wszystkich zastosowanych instrumentach prawnych i środkach podjętych w celu jego wykonania i realizacji.

Komisja przekazuje te informacje pozostałym Państwom Członkowskim.

Artykuł  21
1. 
Niniejszym rozporządzenie (EWG) nr 3626/82 zostaje uchylone.
2. 
Do czasu przyjęcia środków przewidzianych w art. 19 pkt 1 i 2 Państwa Członkowskie mogą utrzymać lub w dalszym ciągu stosować środki przyjęte zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 3626/82 i rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 3418/83 z dnia 28 listopada 1983 r. ustanawiającym przepisy dotyczące jednolitych warunków wydawania i stosowania dokumentów wymaganych w celu wykonania we Wspólnocie Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem 34 .
3.  35
 Na dwa miesiące przed wykonaniem niniejszego rozporządzenia, zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 18 ust. 2, i po konsultacjach z Grupą ds. Przeglądu Naukowego, Komisja:
a)
musi sprawdzić, czy nie ma żadnego uzasadnienia dla zastosowania ograniczeń w zakresie wprowadzania do Wspólnoty gatunków wymienionych w załączniku C1 do rozporządzenia (EWG) nr 3626/82, które nie zostały włączone do załącznika A do niniejszego rozporządzenia;
b)
przyjmie rozporządzenie zmieniające załącznik D, aby stanowił reprezentatywny wykaz gatunków spełniających kryteria ustanowione w art. 3 ust. 4 lit. a).
Artykuł  22

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 czerwca 1997 r.

Artykuły 12, 13 i art. 14 ust. 3 i art. 16, 17, 18, 19 i 21 ust. 3 stosuje się od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.
Sporządzono w Brukseli, dnia 9 grudnia 1996 r.
W imieniu Rady
B. HOWLIN
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK  36  

Uwagi w sprawie wykładni załączników A, B, C oraz D

1.
Gatunki objęte załącznikami A, B, C oraz D są wymienione jako:
a)
nazwy gatunków; lub
b)
wszystkie gatunki objęte wyższym taksonem lub jego określoną częścią.
2.
Skrót "ssp." jest używany do określania wszystkich gatunków wyższego taksonu.
3.
Inne odniesienia do taksonów wyższych niż gatunek podano wyłącznie do celów informacji lub klasyfikacji.
4.
Gatunki, których nazwy wydrukowano wytłuszczonym drukiem w załączniku A, są tam wymienione w związku z faktem ich ochrony wynikającej z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE( 37 ) lub dyrektywy Rady 92/43/EWG( 38 ).
5.
Następujące skróty stosowane są w odniesieniu do taksonów roślin poniżej poziomu gatunku:
a)
"ssp." jest stosowany w celu określenia podgatunku;
b)
"var(s)" jest stosowany w celu określenia odmiany (odmian); oraz
c)
"fa." jest stosowany w celu określenia formy.
6.
Symbole "(I)", "(II)" oraz "(III)" umieszczone obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu odnoszą się do dodatków do konwencji, w których dane gatunki są wymienione, jak wskazano w uwagach 7, 8 i 9. W przypadku gdy nie pojawia się żadna z tych adnotacji, dane gatunki nie są wymienione w dodatkach do konwencji CITES.
7.
Symbol "(I)" obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu wskazuje, że dany gatunek lub wyższy takson jest włączony do załącznika I do konwencji CITES.
8.
Symbol "(II)" obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu wskazuje, że dany gatunek lub wyższy takson jest włączony do załącznika II do konwencji.
9.
Symbol "(III)" obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu wskazuje, że gatunek jest włączony do załącznika III do konwencji. W tym przypadku jest również wskazane państwo, w odniesieniu do którego gatunki lub wyższe taksony są objęte załącznikiem III.
10.
"Kultywar" oznacza, zgodnie z definicją zawartą w 8. wydaniu Międzynarodowego Kodeksu Nomenklatury Roślin Uprawnych, skupisko roślin:
a)
które zostało wybrane z uwagi na szczególną właściwość lub zestaw właściwości,
b)
którego właściwości zachowują odrębny, spójny i stały charakter oraz
c)
które zachowuje te właściwości, jeśli rozmnażania dokonuje się za pomocą odpowiednich środków. Żaden nowy takson kultywaru nie może zostać za taki uznany dopóki jego nazwa kategorii i określenie nie zostaną oficjalnie opublikowane w najnowszym wydaniu Międzynarodowego Kodeksu Nomenklatury Roślin Uprawnych.
11.
Mieszańce mogą być samodzielnie wymienione w dodatkach, ale jedynie wówczas, gdy tworzą one w stanie dzikim odrębne oraz stabilne populacje. Mieszańce zwierząt, które w czterech poprzednich pokoleniach swojego rodowodu mają jeden lub więcej okazów gatunków włączonych do załącznika A lub B, podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia, tak jakby były czystymi gatunkami, nawet jeśli dany mieszaniec nie jest wyszczególniony w załącznikach.
12.
Jeśli gatunek jest włączony do załącznika A, B lub C, całe zwierzę lub cała roślina, żywe lub martwe, zawsze jest włączone. Ponadto wszystkie jego części i pochodne są również włączone do tego samego załącznika, chyba że, w odniesieniu do gatunków zwierząt wymienionych w załączniku C i gatunków roślin wymienionych w załączniku B lub C, gatunek ten jest opatrzony adnotacją z symbolem #, po którym następuje numer wskazujący, że włączono jedynie określone części i pochodne. Zgodnie z art. 2 lit. t), symbol "#" oraz następujący po nim numer umieszczony obok nazwy gatunku lub wyższego taksonu włączonego do załącznika B lub C służą do oznaczenia części lub pochodnych, które w odniesieniu do nich są wyszczególnione do celów niniejszego rozporządzenia w następujący sposób:

#1 Służy do oznaczenia wszystkich części oraz pochodnych, z wyjątkiem:

a) nasion, zarodników oraz pyłków (łącznie z pyłkowinami);

b) siewek lub kultur tkankowych uzyskiwanych in vitro, transportowanych w sterylnych pojemnikach;

c) ciętych kwiatów sztucznie rozmnażanych roślin; oraz

d) owoców oraz ich części i pochodnych ze sztucznie rozmnażanych roślin rodzaju Vanilla.

#2 Służy do oznaczenia wszystkich części oraz pochodnych, z wyjątkiem:

a) nasion oraz pyłków; oraz

b) produktów gotowych zapakowanych i przeznaczonych do handlu detalicznego.

#3 Służy do oznaczenia całych lub posiekanych korzeni lub części korzeni z wyjątkiem produkowanych części i pochodnych, takich jak proszki, tabletki, wyciągi, toniki, herbaty oraz wyroby cukiernicze.

#4 Służy do oznaczenia wszystkich części oraz pochodnych, z wyjątkiem:

a) nasion (w tym owoców Orchidaceae zawierających nasiona), zarodników oraz pyłków (łącznie z pyłkowi- nami). Wyjątek ten nie dotyczy nasion Cactaceae spp. wywożonych z Meksyku ani nasion Beccariophoenix madagascariensis i Dypsis decaryi wywożonych z Madagaskaru;

b) siewek lub kultur tkankowych uzyskiwanych in vitro, transportowanych w sterylnych pojemnikach;

c) ciętych kwiatów sztucznie rozmnażanych roślin;

d) owoców oraz ich części i pochodnych z udomowionych lub sztucznie rozmnażanych roślin z rodzaju Vanilla (Orchidaceae) i z rodziny Cactaceae;

e) łodyg, kwiatów oraz ich części i pochodnych, udomowionych lub sztucznie rozmnażanych roślin z rodzaju Opuntia, podrodzaju Opuntia i Selenicereus (Cactaceae);

f) produktów gotowych z Aloe ferox i Euphorbia antisyphilitica przeznaczonych do handlu detalicznego, oraz

g) produktów gotowych pochodzących ze sztucznego rozmnażania, zapakowanych i przeznaczonych do handlu detalicznego kosmetykami, zawierających części i pochodne Bletilla striata, Cycnoches cooperi, Gastrodia elata, Phalaenopsis amabilis lub Phalaenopsis lobbii.

#5 Służy do oznaczenia kłód drewna, drewna przetartego oraz płatów okleinowych.

#6 Służy do oznaczenia kłód drewna, drewna przetartego, płatów okleinowych oraz sklejki.

#7 Służy do oznaczenia kłód drewna, zrębków drewnianych oraz proszku i wyciągów.

#8 Służy do oznaczenia części podziemnych (tj. korzeni, kłączy): w całości, w częściach lub w proszku.

#9 Służy do oznaczenia wszystkich części i pochodnych z wyjątkiem opatrzonych etykietą "Wyprodukowane z materiału Hoodia spp. uzyskanego z kontrolowanego zbioru i produkcji zgodnie z umową z odpowiednim organem administracyjnym CITES [Botswany na mocy umowy nr BW/xxxxxx] [Namibii na mocy umowy nr NA/xxxxxx] [Republiki Południowej Afryki na mocy umowy nr ZA xxxxxx]".

#10 Służy do oznaczenia wszystkich części, pochodnych i produktów gotowych, z wyjątkiem powrotnego wywozu gotowych instrumentów muzycznych, gotowych akcesoriów do instrumentów muzycznych i gotowych części instrumentów muzycznych.

#11 Służy do oznaczenia kłód drewna, drewna przetartego, płatów okleinowych, sklejki oraz proszku i wyciągów. Produkty gotowe, których składnikiem są takie wyciągi, w tym perfumy, nie są objęte tą adnotacją.

#12 Służy do oznaczenia kłód drewna, drewna przetartego, płatów okleinowych, sklejki i wyciągów. Produkty gotowe, których składnikiem są takie wyciągi, w tym perfumy, nie są objęte tą adnotacją.

#13 Służy do oznaczenia także jądra (nazywanego również bielmem, miazgą lub koprą) oraz wszelkich jego pochodnych, z wyjątkiem produktów gotowych zapakowanych i przeznaczonych do handlu detalicznego.

#14 Służy do oznaczenia wszystkich części oraz pochodnych, z wyjątkiem:

a) nasion oraz pyłków;

b) siewek lub kultur tkankowych uzyskiwanych in vitro, transportowanych w sterylnych pojemnikach;

c) owoców;

d) liści;

e) proszku z drewna agarowego po ekstrakcji, w tym sprasowanego proszku o różnych kształtach; oraz

f) produktów gotowych zapakowanych i gotowych do wprowadzenia do handlu detalicznego; ten wyjątek nie ma zastosowania do korali, korali modlitewnych i rzeźb.

#15 Służy do oznaczenia wszystkich części oraz pochodnych, z wyjątkiem:

a) liści, kwiatów, pyłku, owoców i nasion;

b) produktów gotowych o maksymalnej masie drewna gatunków umieszczonych w wykazie wynoszącej 10 kg na przesyłkę;

c) gotowych instrumentów muzycznych, gotowych części do instrumentów muzycznych oraz gotowych akcesoriów do instrumentów muzycznych;

d) części i produktów pochodnych Dalbergia cochinchinensis, które są objęte adnotacją #4;

e) części i produktów pochodnych Dalbergia spp. pochodzących i wywożonych z Meksyku, które są objęte adnotacją #6.

#16 Służy do oznaczenia nasion, owoców i olejów.

#17 Służy do oznaczenia kłód drewna, drewna przetartego, płatów okleinowych, sklejki i drewna przetworzonego.

#18 Z wyłączeniem części i pochodnych, innych niż jaja.

13.
Poniższe terminy i wyrażenia, stosowane w załącznikach, definiuje się w następujący sposób:

Wyciąg

Jakakolwiek substancja uzyskana bezpośrednio z materiału roślinnego przy zastosowaniu środków fizycznych lub chemicznych niezależnie od procesu produkcji. Wyciąg może być substancją stałą (np. kryształy, żywica, cząstki drobne lub gruboziarniste), półstałą (np. guma, wosk) lub płynną (np. roztwory, nalewki, oleje i olejki eteryczne).

Gotowe instrumenty muzyczne

Instrument muzyczny (jak określono w Zharmonizowanym Systemie Światowej Organizacji Celnej, rozdział 92; instrumenty muzyczne, części i akcesoria do takich artykułów) gotowy do gry lub wymagający tylko montażu części, by mógł posłużyć do gry. Pojęcie to obejmuje instrumenty zabytkowe (zgodnie z definicją określoną w kodach zharmonizowanego systemu 97.05 i 97.06; Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki).

Gotowe akcesoria do instrumentów muzycznych

Akcesorium do instrumentu muzycznego (jak określono w Zharmonizowanym Systemie Światowej Organizacji Celnej, rozdział 92; instrumenty muzyczne, części i akcesoria do takich artykułów), które jest odrębne od instrumentu muzycznego i specjalnie zaprojektowane lub ukształtowane z przeznaczeniem do używania wraz z danym instrumentem, oraz które nie wymaga żadnych modyfikacji, by mogło być używane.

Gotowe części do instrumentów muzycznych

Część (jak określono w Zharmonizowanym Systemie Światowej Organizacji Celnej, rozdział 92; instrumenty muzyczne, części i akcesoria do takich artykułów) instrumentu muzycznego, która jest gotowa do montażu i specjalnie zaprojektowana lub ukształtowana z przeznaczeniem do używania wraz z danym instrumentem, aby mógł on służyć do gry.

Produkty gotowe zapakowane i przeznaczone do handlu detalicznego

Produkty, wysyłane indywidualnie lub luzem, niewymagające dalszego przetwarzania, pakowane, oznakowane do ostatecznego wykorzystania lub do handlu detalicznego w stanie odpowiednim do sprzedaży lub stosowania przez ogół społeczeństwa.

Proszek

Sucha, stała substancja w postaci cząstek drobnych lub gruboziarnistych.

Przesyłka

Ładunek transportowany zgodnie z warunkami pojedynczego konosamentu lub lotniczego listu przewozowego, niezależnie od ilości bądź liczby pojemników lub opakowań; albo sztuk, zakładanych na siebie, niesionych lub znajdujących się w bagażu podręcznym.

10 kg na przesyłkę

W przypadku terminu "10 kg na przesyłkę" limit 10 kg należy interpretować jako odnoszący się do masy drewna każdego poszczególnego gatunku opatrzonego adnotacją z rodzaju Dalbergia lub Guibourtia występującego w artykułach w przesyłce. Limit 10 kg szacuje się wyłącznie w stosunku do masy poszczególnych elementów drewna każdego poszczególnego gatunku opatrzonego adnotacją, zawartych w każdym artykule w przesyłce, a nie w stosunku do całkowitej masy przesyłki. Całkowita masa każdego poszczególnego gatunku opatrzonego adnotacją jest rozpatrywana indywidualnie w celu ustalenia, czy dla każdego gatunku opatrzonego adnotacją wymagane jest zezwolenie lub świadectwo CITES, a masy różnych poszczególnych gatunków opatrzonych adnotacją nie są w tym celu sumowane.

Drewno przetworzone

Zgodnie z definicją w kodzie zharmonizowanego systemu 44.09. Drewno (włącznie z klepkami, listwami na parkiet, niepołączonymi), kształtowane w sposób ciągły (z wypustem, rowkiem, ze ściętymi krawędziami, zaokrąglone, ze złączami w jaskółczy ogon i tym podobne) wzdłuż dowolnej krawędzi, końców lub powierzchni, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo

Zrębki

Drewno rozdrobnione na drobne cząstki.

14.
Ze względu na to, że żaden z gatunków lub wyższych taksonów FLORY objętych załącznikiem A nie jest opatrzony adnotacją skutkującą traktowaniem jego mieszańców zgodnie z art. 4 ust. 1, oznacza to, że sztucznie rozmnażane mieszańce wytwarzane z jednego lub większej liczby tych gatunków lub taksonów mogą być przedmiotem handlu ze świadectwem sztucznego rozmnażania oraz że nasiona i pyłki (w tym pyłkowiny), cięte kwiaty, siewki lub kultury tkankowe tych mieszańców uzyskiwane metodą in vitro, transportowane w sterylnych pojemnikach nie podlegają przepisom rozporządzenia.
15.
Mocz, kał, oraz ambra szara, które są produktami odpadowymi oraz uzyskiwane są bez manipulowania danym zwierzęciem, nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia.
16.
W odniesieniu do gatunków fauny wymienionych w załączniku D niniejsze rozporządzenie stosuje się wyłącznie do żywych okazów oraz całych lub zasadniczo całych martwych okazów z wyjątkiem taksonów, które są opatrzone następującą adnotacją w celu wskazania, iż pozostałe części oraz pochodne są również objęte przepisami:

§1 Wszelkie całe, lub zasadniczo całe skóry, surowe lub garbowane.

17.
W odniesieniu do gatunków flory wymienionych w załączniku D niniejsze rozporządzenie stosuje się wyłącznie do żywych okazów, z wyjątkiem taksonów, które są opatrzone następującą adnotacją w celu wskazania, że inne części oraz pochodne są również objęte przepisami:

§2 Suszone oraz świeże rośliny, włączając w stosownych przypadkach: liście, korzenie/kłącza, łodygi, nasiona/zarodniki, korę oraz owoce.

§4 Służy do oznaczenia wszystkich części oraz pochodnych, z wyjątkiem:

a) nasion oraz pyłków;

b) produktów gotowych zapakowanych i przeznaczonych do handlu detalicznego.

§5 Służy do oznaczenia kłód drewna, drewna przetartego, płatów okleinowych, sklejki i drewna przetworzonego.

(*) Zgodnie z definicją w kodzie zharmonizowanego systemu 44.09: Drewno (włącznie z klepkami, listwami na parkiet, niepołączonymi), kształtowane w sposób ciągły (z wypustem, rowkiem, ze ściętymi krawędziami, zaokrąglone, ze złączami w jaskółczy ogon i tym podobne) wzdłuż dowolnej krawędzi, końców lub powierzchni, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo

Załącznik AZałącznik BZałącznik CNazwa zwyczajowa
FAUNA

CHORDATA (STRUNOWCE)

MAMMALIASsaki
ARTIODACTYLA

Antilocapridae

Antilocapra americana (I) (tylko populacja Meksyku; żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)Widłorogowate

Widłoróg meksykański

BovidaeAddax nasomaculatus (I)

Bos gaurus (I) (Nie obejmuje formy udomowionej określanej jako Bos frontalis, która nie podlega niniejszemu rozporządzeniu)

Bos mutus (I) (Nie obejmuje formy udomowionej określanej jako Bos grunniens, która nie podlega niniejszemu rozporządzeniu)

Bos sauveli (I)

Ammotragus lervia (II)Antilope cervicapra (III Nepal/Pakistan)

Boselaphus tragocamelus (III Pakistan)

Bubalus arnee (III Nepal) (nie obejmuje formy udomowionej określanej jako Bubalus bubalis, która nie podlega niniejszemu rozporządzeniu)

Wołowate, Krętorogie, Pustorożce

Adaks

Owca grzywiasta

Antylopa indyjska

Gaur

Jak dziki

Kuprej

Nilgau

Bawół indyjski, arni

Bubalus depressicornis (I)Anoa nizinny
Bubalus mindorensis (I)Bawół mindorski, tamaraw
Bubalus quarlesi (I)Anoa górski
Budorcas taxicolor (II)Takin złoty
Capra falconeri (I)Koza śruboroga, markur
Capra caucasica (II)Koziorożec kaukaski
Capra hircus aegagrus (III Pakistan) (okazy formy udomowionej nie podlegają niniejszemu rozporządzeniu)Koza bezoarowa
Capra sibirica (III Pakistan)Koziorożec syberyjski
Capricornis milneedwardsii (I)Serau indochiński
Capricornis rubidus (I)Serau rudy
Capricornis sumatraensis (I)Serau białogrzywy
Capricornis thar (I)Serau himalajski
Cephalophus brookei (II)Dujker Brooke'a
Cephalophus dorsalis (II)Dujker czarnopręgi
Cephalophus jentinki (I)Dujker Jentinka
Cephalophus ogilbyi (II)Dujker Ogilb/ego
Cephalophus silvicultor (II)Dujker żółtopręgi
Cephalophus zebra (II)Dujker zebrowaty
Damaliscus pygargus pygargus (II)Bontebok
Gazella bennettii (III Pakistan)Gazela indyjska, chinkara
Gazella cuvieri (I)Gazela edmi, gazela Cuviera
Gazella dorcas (III Algeria/Tunezja)Gazela dorkas
Gazella leptoceros (I)Gazela Lodera
Hippotragus niger variani (I)Antylopa szablastoroga
Kobus leche (II)Kob liczi
Naemorhedus baileyi (I)Goral brunatny
Naemorhedus caudatus (I)Goral długoogoniasty
Naemorhedus goral (I)Goral himalajski
Naemorhedus griseus (I)Goral szary
Nanger dama (I)Gazela dama
Oryx dammah (I)Oryks szablorogi
Oryx leucoryx (I)Oryks arabski
Ovis ammon (II)Owca ałtajska
Ovis arabica (II)-
Ovis bochariensis (II)Urial bucharski
Ovis canadensis (II) (tylko populacja Meksyku); żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)Owca kanadyjska, owca gruboroga, muflon kanadyjski
Ovis collium (II)Owca kazachska
Ovis cycloceros (II)Urial turkmeński
Ovis darwini (II)Owca mongolska
Ovis gmelini (I) (populacja Cypru)Urial armeński
Ovis hodgsoni (I)Muflon tybetański
Ovis jubata (II)-
Ovis karelini (II)Owca kirgiska
Ovis nigrimontana (I)Owca czarnogórska
Ovis polii (II)Owca pamirska
Ovis punjabiensis (II)Urial pendżabski
Ovis severtzovi (II)Owca uzbecka
Ovis vignei (I)Muflon azjatycki
Pantholops hodgsonii (I)Antylopa tybetańska, orengo, cziru
Philantomba maxwellii (II)Dujkerczyk karłowaty
Philantomba monticola (II)Duiker modry
Pseudois nayaur (III Pakistan)Nachur górski
Pseudoryx nghetinhensis (I)Saola
Rupicapra pyrenaica ornata (II)Kozica pirenejska
Saiga borealis (II) (Zerowy kontyngent wywozowy dotyczący dzikich okazów będących przedmiotem obrotu do celów handlowych)Suhak mongolski
Saiga tatarica (II) (Zerowy kontyngent wywozowy dotyczący dzikich okazów będących przedmiotem obrotu do celów handlowych)Suhak stepowy
Tetracerus quadricornis (III Nepal)Antylopa czteroroga
CamelidaeWielbłądy, guanako, wigonie
Lama guanicoe (II)Guanako
Vicugna vicugna (I) (z wyjątkiem populacji: Argentyny [populacje prowincji Jujuy, Catamarca i Salta oraz populacje półdzikie prowincji Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja i San Juan]; Boliwii [cała populacja]; Chile [populacje regionu Tarapaca oraz regionu Arica i Parinacota];

Ekwadoru [cała populacja] oraz Peru [cała populacja]; które są objęte załącznikiem B)

Vicugna vicugna (II) (tylko populacje Argentyny [populacje prowincji Jujuy, Catamarca i Salta oraz populacje półdzikie prowincji Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja i San Juan]; Boliwii [cała populacja]; Chile [populacje regionu Tarapaca oraz regionu Arica i Parinacota];

Ekwadoru [cała populacja] oraz Peru [cała populacja]; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem A) (1)

Wigoń, wikunia
CervidaeJeleniowate
Axis calamianensis (I)Jeleń kalamiański
Axis kuhlii (I)Jeleń baweański
Axis porcinus (III Pakistan

(z wyjątkiem podgatunków objętych załącznikiem A))

Jelonek bengalski
Axis porcinus annamiticus (I)Jeleń tajski
Blastocerus dichotomus (I)Jeleń bagienny
Cervus elaphus bactrianus (II)Jeleń bucharski
Cervus elaphus barbarus (III Algieria/Tunezja)Jeleń berberyjski
Cervus elaphus hanglu (I)Hanguł
Dama dama mesopotamica (I)Daniel mezopotamski
Hippocamelus spp. (I)Huemale, taruki
Mazama temama cerasina (III Guatemala)Mazama ruda środkowoamerykańska, mazama gwatemalska
Muntiacus crinifrons (I)Mundżak czarny
Muntiacus vuquangensis (I)Mundżak wielki
Odocoileus virginianus mayensis (III Gwatemala)Jeleń gwatemalski
Ozotoceros bezoarticus (I)Jeleń pampasowy
Pudu mephistophiles (II)Pudu północny, pudu ekwadorski
Pudu puda (I)Pudu południowy, pudu chilijski
Rucervus duvaucelii (I)Barasinga
Rucervus eldii (I)Jeleń Elda
GiraffidaeGiraffa Camelopardalis (II)Żyrafowate

Żyrafa

HippopotamidaeHipopotamowate
Hexaprotodon liberiensis (II)Hipopotam karłowaty
Hippopotamus amphibius (II)Hipopotam nilowy
MoschidaePiżmowiec
Moschus spp. (I) (tylko populacje Afganistanu, Bhutanu, Indii, Mjanmy/Birmy, Nepalu oraz Pakistanu); wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)Moschus spp. (II) (z wyjątkiem populacji Afganistanu, Bhutanu, Indii, Mjanmy/Birmy, Nepalu oraz Pakistanu, które są objęte załącznikiem A)Piżmowiec
SuidaeBabirussy, dziki, guźce, świnie
Babyrousa babyrussa (I)Babirussa
Babyrousa bolabatuensis (I)Babirussa środkowocelebeska
Babyrousa celebensis (I)Babirussa północnocelebeska
Babyrousa togeanensis (I)Babirussa malengeńska
Sus salvanius (I)Świnia karłowata
TayassuidaePekari
Tayassuidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A oraz wyłączając populacje Pecari tajacu Meksyku oraz Stanów Zjednoczonych, które nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)Pekari
Catagonus wagneri (I)Pekari Wagnera
CARNIVORA
Ailuridae
Ailurus fulgens (I)Panda mała
CanidaePsowate
Canis aureus (III Indie)Szakal złocisty
Canis lupus (I/II)

(Wszystkie populacje z wyjątkiem populacji Hiszpanii na północ od Duero i Grecji na północ od 39. równoleżnika, które są wymienione w załączniku B. Populacje Bhutanu, Indii, Nepalu i Pakistanu są wymienione w załączniku I; wszystkie inne populacje są wymienione w załączniku II. Nie obejmuje formy udomowionej i dingo określanych jako Canis lupus familiáris i Canis lupus dingo)

Canis lupus (II) (obejmuje wyłącznie populacje Hiszpanii na północ od Duero, oraz Grecji na północ od 39. równoleżnika. Wszystkie inne populacje są wymienione w załączniku A. Nie obejmuje formy udomowionej i dingo określanych jako Canis lupusfamiliaris i Canis lupus dingo)Wilk, wilk szary
Canis simensisKaberu
Cerdocyon thous (II)Lis krabojad, majkong
Chrysocyon brachyurus (II)Wilk grzywiasty
Cuon alpinus (II)Cyjon
Lycalopex culpaeus (II)Kolpeo
Lycalopex fulvipes (II)Lis Darwina
Lycalopex griseus (II)Argentyński lis szary
Lycalopex gymnocercus (II)Lis pampasowy
Speothos venaticus (I)Pies leśny
Vulpes bengalensis (III Indie)Lis bengalski
Vulpes cana (II)Lis afgański, lis Blanforda
Vulpes zerda (II)Fenek
Eupleridae
Cryptoprocta ferox (II)Fossa
Eupleres goudotii (II)Falanruk, wiwera falanruk
Fossa fossana (II)Fanaloka,
FelidaeKotowate
Felidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A. Okazy form udomowionych nie podlegają niniejszemu rozporządzeniu). W przypadku (afrykańskich populacji) Panthera leo: Ustanawia się zerowy roczny kontyngent wywozowy dla okazów kości, części kości, produktów z kości, pazurów, szkieletów, czaszek i zębów pozyskanych w naturze oraz będących przedmiotem obrotu w celach handlowych.

Roczne kontyngenty wywozowe dla obrotu kośćmi, częściami kości, produktami z kości, pazurami, szkieletami, czaszkami i zębami w celach handlowych, pochodzącymi z hodowli w niewoli w Republice Południowej Afryki, będą ustanawiane i przekazywane do wiadomości Sekretariatu CITES.)

Kotowate
Acinonyx jubatus (I) (Roczne kontyngenty wywozowe dla żywych okazów oraz trofeów myśliwskich przyznawane są w następujący sposób: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50. Handel takimi okazami podlega przepisom art. 4 ust. 1Gepard
Caracal caracal (I) (tylko populacja Azji); wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)Karakal, ryś stepowy
Catopuma temminckii (I)Mormi, kot złoty azjatycki
Felis nigripes (I)Kot czarnołapy
Felis silvestris (II)Żbik
Herpailurus yagouaroundi (I) (tylko populacje Ameryki Środkowej oraz Północnej; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)Jaguarundi
Leopardus gecjfrcyi (I)Kot argentyński
Leopardus guttulus (I)-
Leopardus jacobita (I)Kot andyjski
Leopardus pardalis (I)Ocelot
Leopardus tigrinus (I)Oncilla, kot tygrysi
Leopardus wiedii (I)Margaj
Lynx lynx (II)Ryś europejski
Lynx pardinus (I)Ryś iberyjski
Neofelis diardi (I)Pantera sundajska
Neofelis nebulosa (I)Pantera mglista
Panthera leo (I) (tylko populacje Indii); wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)Lew azjatycki
Panthera onca (I)Jaguar
Panthera pardus (I)Lampart
Panthera tigris (I)Tygrys
Panthera uncia (I)Irbis śnieżny
Pardofelis marmorata (I)Kot marmurkowy
Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (tylko populacje Bangladeszu, Indii oraz Tajlandii); wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)Kot bengalski
Prionailurus bengalensis euptilurus (II)Kot z Iriomote
Prionailurus planiceps (I)Kot kusy
Prionailurus rubiginosus (I) (tylko populacja Indii); wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)Kot rdzawy, kot rudy
Puma concolor (I) (Tylko populacje Kostaryki i Panamy; wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)Puma kostarykańska
HerpestidaeMangusty
Herpestes edwardsi (III Indie/Pakistan)Mangusta indyjska
Herpestes fuscus (III Indie)Mangusta brunatna
Herpestes javanicus (III Pakistan)Mangusta złocista
Herpestes javanicus auropunctatus (III Indie)Mangusta złocista
Herpestes smithii (III Indie)Mangusta Smitha
Herpestes urva (III Indie)Mangusta krabojad, mangusta urwa, urwa
Herpestes vitticollis (III Indie)Mangusta pręgoszyja
HyaenidaeHienowate
Hyaena hyaena (III Pakistan)Hiena pręgowana
Proteles eristata (III Botswana)Protel
MephitidaeSkunksy
Conepatus humboldtii (II)Surillo patagoński, skunks patagoński
MustelidaeŁasicowate
LutrinaeWydry
Lutrinae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)Wydry
Aonyx capensis microdon (I) (tylko populacje Kamerunu oraz Nigerii); wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem B)Wydra kameruńska
Aonyx cinereus (I)Wyderka orientalna
Enhydra lutris nereis (I)Wydra morska kalifornijska
Lontra felina (I)Wydra patagońska
Lontra longicaudis (I)Wydra długoogonowa
Lontra provocax (I)Wydra południowa
Lutra lutra (I)Wydra europejska
Lutra nippon (I)Wydra japońska
Lutrogale perspicillata (I)Wydrzyca gładkowłosa
Pteronura brasiliensis (I)Arirania, wydra olbrzymia
MustelinaeKunowate
Eira barbara (III Honduras)Hirara
Martes flavigula (III Indie)Kuna żółtogardła
Martes foina intermedia (III Indie)Kuna domowa, kamionka
Martes gwatkinsii (III Indie)Kuna nilgiri
Mellivora capensis (III Botswana)Ratel, miodożer
Mustela nigripes (I)Tchórz czarnołapy, tchórz czarnonogi
OdobenidaeMors
Odobenus rosmarus (III Kanada)Mors
OtariidaeUchatkowate, uszatki, uchatki
Arctocephalus spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)Kotiki, uchatki
Arctocephalus philippii (II)Kotik chilijski
Arctocephalus townsendi (I)Kotik meksykański
PhocidaeFokowate
Mirounga leonina (II)Słoń morski południowy
Monachus spp. (I)Foki mniszki
ProcyonidaeSzopowate
Nasua narica (III Honduras)Ostronos białonosy
Nasua nasua solitaria (III Urugwaj)Koati
Potos flavus (III Honduras)Kinkażu, wikławiec, chwytacz
UrsidaeNiedźwiedzie
Ursidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)Niedźwiedzie
Ailuropoda melanoleuca (I)Panda wielka
Helarctos malayanus (I)Niedźwiedź malajski
Melursus ursinus (I)Wargacz
Tremarctos ornatus (I)Niedźwiedź andyjski, niedźwiedź peruwiański, niedźwiedź okularowy
Ursus arctos (I/II)

(tylko populacje Bhutanu, Chin, Meksyku oraz Mongolii

i podgatunek Ursus arctos isabellinus wymienione są w załączniku I; wszystkie inne populacje oraz podgatunki wymienione są w załączniku II)

Niedźwiedź brunatny
Ursus thibetanus (I)Niedźwiedź himalajski
ViverridaeŁaszowate
Arctictis binturong (III Indie)Binturong
Civettictis civetta (III Botswana)Cyweta afrykańska
Cynogale bennettii (II)Mampalon
Hemigalus derbyanus (II)Kunołaz pręgowany
Paguma larvata (III Indie)Łaskun chiński
Paradoxurus hermaphroditus (III Indie)Łaskun muzang
Paradoxurus jerdoni (III Indie)Łaskun Jerdona
Prionodon linsang (II)Linzang pręgowany
Prionodon pardicolor (I)Linzang cętkowany
Viverra civettina (III Indie)Cyweta malabarska, wiwera malabarska
Viverra zibetha (III Indie)Wiwera indyjska
Viverricula indica (III Indie)Wiwerka indyjska
CETACEAWalenie
CETACEA spp. (I/II) (2)Walenie
CHIROPTERA
PhyllostomidaeLiścionosowate
Platyrrhinus lineatus (III Urugwaj)Szerokonos pręgowany
PteropodidaeRudawkowate
Acerodon spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)Rudawki
Acerodon jubatus (I)Acerodon grzywiasty
Pteropus spp (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A i z wyjątkiem Pteropus brunneus, który nie jest objęty załącznikami)Rudawki
Pteropus insularis (I)Rudawka wyspowa
Pteropus livingstonii (II)Rudawka komorska, rudawka Livingstone'a
Pteropus loochoensis (I)Rudawka okinawska
Pteropus mariannus (I)Rudawka mariańska
Pteropus molossinus (I)Rudawka ponapska
Pteropus pelewensis (I)Rudawka pelewska
Pteropus pilosus (I)Rudawka palauańska, rudawka z Palau
Pteropus rodricensis (II)Rudawka rodrigueska
Pteropus samoensis (I)Rudawka samoańska
Pteropus tonganus (I)Rudawka tongańska
Pteropus ualanus (I)-
Pteropus voeltzkowi (II)Rudawka pembska
Pteropus yapensis (I)-
CINGULATA
DasypodidaePancernikowate
Cabassous tatouay (III Urugwaj)Kabasu większy
Chaetophractus nationi (II) (ustanowiono zerowy roczny kontyngent wywozowy). Wszystkie okazy uważa się za okazy gatunku objętego załącznikiem A, a handel nimi jest odpowiednio uregulowany)Pancernik włochaty andyjski
Priodontes maximus (I)Pancernik olbrzymi
DASYUROMORPHIA
DasyuridaeNiełazokształtne
Sminthopsis longicaudata (I)Dunart długoogonowy
Sminthopsis psammophila (I)Dunart piaskowy
DIPROTODONTIA
MacropodidaeKangurowate
Dendrolagus inustus (II)Drzewiak szary
Dendrolagus ursinus (II)Drzewiak białogardły
Lagorchestes hirsutus (I)Filander kosmaty
Lagostrophus fasciatus (I)Filander pręgowany
Onychogalea fraenata (I)Pazurogon rudopręgi
PhalangeridaePałankowate, oposy australijskie
Phalanger intercastellanus (II)Kuskus wschodni
Phalanger mimicus (II)Kuskus południowy
Phalanger orientalis (II)Kuskus szary
Spilocuscus kraemeri (II)Kuskus manuski
Spilocuscus maculatus (II)Kuskus plamisty
Spilocuscus papuensis (II)Kuskus waigeański
PotoroidaeKanguroszczurowate
Bettongia spp. (I)Kanguroszczury
VombatidaeWombatowate
Lasiorhinus krtfftii (I)Wombat szorstkowłosy
LAGOMORPHA
LeporidaeZającowate
Caprolagus hispidus (I)Zajączek szczeciniasty
Romerolagus diazi (I)Królik wulkanowy
MONOTREMATA
TachyglossidaeKolczatkowate
Zaglossus spp. (II)Prakolczatka
PERAMELEMORPHIA
Peramelidae
Perameles bougainville (I)Jamraj pręgowany zachodni
Thylacomyidae
Macrotis lagotis (I)Wielkouch króliczy
PERISSODACTYLA
EquidaeKoniowate
Equus africanus (I) (z wyjątkiem formy udomowionej określanej jako Equus asinus, która nie podlega przepisom niniejszego rozporządzenia)Osioł afrykański
Equus grevyi (I)Zebra Grevy'ego
Equus hemionus (I/II) (gatunek jest wymieniony w załączniku II, ale podgatunki Equus hemionus hemionus, Equus hemionus khur i Equus hemionus luteus wymienione są w załączniku I)Dziki osioł azjatycki
Equus kiang (II)Kiang
Equus przewalskii (I)Koń Przewalskiego
Equus zebra hartmannae (II)Zebra górska Hartmana
Equus zebra zebra (II)Zebra przylądkowa, zebra górska przylądkowa
RhinocerotidaeNosorożce
Rhinocerotidae spp. (I) (z wyjątkiem podgatunku objętego załącznikiem B)Nosorożce
Ceratotherium simum simum (II) (tylko populacje Eswatini, Namibii i Republiki Południowej Afryki); wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem A.

W odniesieniu do populacji Eswatini i Republiki Południowej Afryki: do wyłącznego celu dopuszczenia do handlu międzynarodowego żywymi zwierzętami wysyłanymi do właściwych oraz dopuszczalnych miejsc przeznaczenia oraz handlu trofeami myśliwskimi.

W odniesieniu do populacji Namibii: do wyłącznego celu dopuszczenia do handlu międzynarodowego żywymi zwierzętami wyłącznie do celów ochrony in-situ oraz wyłącznie w naturalnym i historycznym obszarze występowania Ceratotherium simum w Afryce. Wszystkie inne okazy z populacji Eswatini, Namibii i Republiki Południowej Afryki są uznane za okazy gatunków objętych załącznikiem A i handel nimi jest odpowiednio uregulowany).

Nosorożec biały, nosorożec afrykański, nosorożec tęponosy
TapiridaeTapiry
Tapiridae spp. (I) (z wyjątkiem gatunku objętego załącznikiem B)Tapiry
Tapirus terrestris (II)Tapir anta, tapir brazylijski, tapir południowoamerykański
PHOLIDOTA
ManidaePangoliny, łuskowce
Manis spp. (II)

(z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)

Pangoliny, łuskowce
Manis crassicaudata (I)Pangolin gruboogonowy
Manis culionensis (I)-
Manis gigantea (I)Pangolin olbrzymi
Manis javanica (I)Pangolin jawajski
Manis pentadactyla (I)Pangolin pięciopalczasty
Manis temminckii (I)Łuskowiec stepowy
Manis tetradactyla (I)Łuskowiec długoogonowy
Manis tricuspis (I)Łuskowiec leśny
PILOSA
BradypodidaeLeniwcowate (Leniwce trójpalczaste)
Bradypus pygmaeus (II)Karłowaty leniwiec trójpalczasty
Bradypus variegatus (II)Leniwiec pstry
MyrmecophagidaeMrówkojadowate
Mymecophaga tridactyla (II)Mrówkojad wielki, mrówkojad trójpalczasty
Tamandua mexicana (III Gwatemala)Tamandua północny
PRIMATESNaczelne
PRIMATES spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)Naczelne
AtelidaeCzepiakowate
Alouatta palliata (I)Wyjec płaszczowy
Alouatta pigra (I)Wyjec gwatemalski
Ateles geoffroyifrontatus (I)Czepiak czarnobrewy
Ateles geoffroyi ornatus (I)Czepiak panamski
Brachyteles arachnoides (I)Muriki szary
Brachyteles hypoxanthus (I)Muriki północny
Oreonax flavicauda (I)Wełniak żółty, wełniak peruwiański, małpa wełnista żółta
CebidaePłaksowate
Callimico goeldii (I)Miko czarny
Callithrix aurita (I)Marmozeta złocista, marmozeta białoucha
Callithrixflaviceps (I)Marmozeta żółtogłowa
Leontopithecus spp. (I)Marmozety lwie, lwiatki
Saguinus bicolor (I)Tamaryna dwubarwna
Saguinus geofroyi (I)Tamaryna czarnolica, tamaryna Geoffro/a
Saguinus leucopus (I)Tamaryna biała, tamaryna białonoga
Saguinus martinsi (I)Tamaryna Martina
Saguinus oedipus (I)Tamaryna białoczuba
Saimiri oerstedii (I)Sajmiri wiewiórcza
CercopithecidaeMakakowate
Allochrocebus solatus (II)Koczkodan słoneczny, koczkodan gaboński
Cercocebus galeritus (I)Mangaba oliwkowa
Cercopithecus diana (I)Diana kongijska
Cercopithecus roloway (I)Diana ghańska
Colobus satanas (II)Gereza czarna
Macaca silenus (I)Makak wanderu, makak uanderu
Macaca sylvanus (I)Makak berberyjski
Mandrillus leucophaeus (I)Dryl
Mandrillus sphinx (I)Mandryl
Nasalis larvatus (I)Nosacz, nosacz sundajski, nosacz kakau
Piliocolobus bouvieri (II)Gerezanka kongijska
Piliocolobus epieni (II)Gerezanka nigeryjska
Piliocolobus foai (II)Gereza środkowoafrykańska
Piliocolobus gordonorum (II)Gereza uzungwańska
Piliocolobus kirkii (I)Gereza trójbarwna
Piliocolobus pennantii (II)Gereza Pennanta
Piliocolobus preussi (II)Gereza ruda kameruńska
Piliocolobus rufomitratus (I)Gereza kenijska, gereza tana
Piliocolobus tephrosceles (II)Gereza ugandyjska
Piliocolobus tholloni (II)Gereza Thollona
Presbytis potenziani (I)Langur mentawajski
Pygathrix spp. (I)Duki, langury
Rhinopithecus spp. (I)Rokselany
Semnopithecus ajax (I)Hulman kaszmirski
Semnopithecus dussumieri (I)Hulman szary
Semnopithecus entellus (I)Hulman zwyczajny
Semnopithecus hector (I)Hulman północnoindyjski
Semnopithecus hypoleucos (I)Hulman czarnołapy
Semnopithecus priam (I)Hulman czubaty
Semnopithecus schistaceus (I)Hulman nepalski
Simias concolor (I)Pagi
Trachypithecus delacouri (II)Langur Delacoura
Trachypithecusfrancoisi (II)Langur wietnamski
Trachypithecus geei (I)Langur złocisty
Trachypithecus hatinhensis (II)Lutung wietnamski
Trachypithecus johnii (II)Langur nilgiri
Trachypithecus laotum (II)-
Trachypithecus pileatus (I)Langur ciemnogłowy
Trachypithecus poliocephalus (II)-
Trachypithecus shortridgei (I)-
CheirogaleidaeLemurki
Cheirogaleidae spp. (I)Lemurki
DaubentoniidaePalczak madagaskarski
Daubentonia madagascariensis (I)Palczak madagaskarski
HominidaeCzłowiekowate
Gorilla beringei (I)Goryl wschodni
Gorilla gorilla (I)Goryl zachodni
Pan spp. (I)Szympansy
Pongo abelii (I)Orangutan sumatrzański
Pongo pygmaeus (I)Orangutan
Pongo tapanuliensis (I)-
HylobatidaeGibony
Hylobatidae spp. (I)Gibony
IndriidaeIndrisy, sifaki i awahi
Indriidae spp. (I)Indrisy, sifaki i awahi
LemuridaeLemury
Lemuridae spp. (I)Lemury
LepilemuridaeLepilemuridae spp. (I)Lepilemury

Lepilemury

LorisidaeLorisowate
Nycticebus spp. (I)Lori
PitheciidaeSaki
Cacajao spp. (I)Uakari
Callicebus barbarabrownae (II)Titi blond
Callicebus melanochir (II)Titi czarnołapy
Callicebus nigrifrons (II)Titi czarnoczelny
Callicebus personatus (II)Titi maskowy
Chiropotes albinasus (I)Saki białonosy
TarsiidaeWyraki
Tarsius spp. (II)Wyraki
PROBOSCIDEA
ElephantidaeSłonie
Elephas maximus (I)Słoń azjatycki
Loxodonta africana (I) (z wyjątkiem populacji Botswany, Namibii, Republiki Południowej Afryki oraz Zimbabwe, które są objęte załącznikiem B)Loxodonta africana (II) (tylko populacje Botswany, Namibii, Republiki Południowej Afryki oraz Zimbabwe (3); wszystkie pozostałe populacje są objęte załącznikiem A)Słoń afrykański
RODENTIA
ChinchillidaeSzynszyle
Chinchilla spp. (I) (okazy formy udomowionej nie podlegają niniejszemu rozporządzeniu)Szynszyle
CuniculidaePaki
Cuniculus paca (III Honduras)Paka
DasyproctidaeAgutiowate
Dasyprocta punctata (III Honduras)Aguti brunatny
ErethizontidaeUrsonowate
Sphiggurus mexicanus (III Honduras)Igłozwierz meksykański
Sphiggurus spinosus (III Urugwaj)Igłozwierz długokolcy
HystricidaeJeżozwierzowate
Hystrix eristataJeżozwierz afrykański
MuridaeMyszowate
Leporillus conditor (II)Zającoszczur długouchy
Pseudomys fieldi (II)-
Xeromys myoides (II)Bobroszczurek
Zyzomys pedunculatus (II)-
SciuridaeWiewiórkowate
Cynomys mexicanus (II)Nieświszczuk meksykański, piesek preriowy meksykański
Marmota caudata (III Indie)Świstak długoogoniasty
Marmota himalayana (III Indie)Świstak himalajski
Ratufa spp. (II)Jelarangi
SCANDENTIA
SCANDENTIA spp. (II)Tupaje, wiewióreczniki
SIRENIA
DugongidaeDiugoń
Dugong dugon (I)Diugoń
TrichechidaeManaty
Trichechus inunguis (I)
Trichechus manatus (I)
Trichechus senegalensis (I)
AVESPtaki
ANSERIFORMES
AnatidaeKaczkowate
Anas aucklandica (I)Cyraneczka auklandzka
Anas bernieri (II)Cyraneczka madagaskarska
Anas chlorotis (I)Cyraneczka rdzawa
Anas formosa (II)Cyraneczka bajkalska
Anas laysanensis (I)Krzyżówka białooka
Anas nesiotis (I)Cyraneczka campbellska
Anas querquedulaCyranka, cyranka zwyczajna
Asarcornis scutulata (I)Piżmówka malajska
Aythya innotataPodgorzałka madagaskarska
Aythya nyrocaPodgorzałka zwyczajna
Branta canadensis leucopareia (II)Bernikla aleucka
Branta ruficollis (II)Bernikla rdzawoszyja
Branta sandvicensis (I)Bernikla hawajska
Coscoroba coscoroba (II)Koskoroba
Cygnus melancoryphus (II)Łabędź czarnoszyi
Dendrocygna arborea (II)Drzewica karaibska, drzewica kubańska
Dendrocygna autumnalis (III Honduras)Drzewica czarnobrzucha
Dendrocygna bicolor (III Honduras)Drzewica dwubarwna
Mergus octosetaceusTracz brazylijski
Oxyura leucocephala (II)Sterniczka zwyczajna
Rhodonessa caryophyllacea (I)Różanka
Sarkidiornis melanotos (II)Dziwonos
Tadorna cristataKazarka czubata
APODIFORMES
TrochilidaeKolibry
Trochilidae spp (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)Kolibry
Glaucis dohrnii (I)Pustelnik hakodzioby
CHARADRIIFORMES
BurhinidaeKulony
Burhinus bistriatus (III Gwatemala)Kulon amerykański
LaridaeMewy
Larus relictus (I)Mewa reliktowa
ScolopacidaeBekasowate
Numenius borealis (I)Kulik eskimoski
Numenius tenuirostris (I)Kulik cienkodzioby
Tringa guttifer (I)Brodziec nakrapiany
CICONIIFORMES
ArdeidaeCzaplowate
Ardea albaCzapla biała
Bubulcus ibisCzapla złotawa
Egretta garzettaCzapla nadobna
BalaenicipitidaeTrzewikodzioby
Balaeniceps rex (II)Trzewikodziób
CiconiidaeBocianowate
Ciconia boyciana (I)Bocian czarnodzioby
Ciconia nigra (II)Bocian czarny
Ciconia stormiBocian garbaty
Jabiru mycteria (I)Żabiru amerykański
Leptoptilos dubiusMarabut indyjski
Mycteria cinerea (I)Dławigad malajski
PhoenicopteridaeFlamingi
Phoenicopteridae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)Flamingi
Phoenicopterus roseus (II)Flaming, czerwonak
Phoenicopterus ruber (II)Flaming karmazynowy
ThreskiornithidaeIbisowate
Eudocimus ruber (II)Ibis szkarłatny
Geronticus calvus (II)Ibis łysy
Geronticus eremita (I)Ibis pustelnik
Nipponia nippon (I)Ibis czubaty
Platalea leucorodia (II)Warzęcha zwyczajna
Pseudibis giganteaIbis olbrzymi
COLUMBIFORMES
ColumbidaeGołębiowate
Caloenas nicobarica (I)Nikobarczyk
Claravis godefridaSiniaczek paskowany
Columba liviaGołąb skalny
Ducula mindorensis (I)Muszkatela okularowa
Gallicolumba luzonica (II)Gołąb zbroczony
Goura spp. (II)Korońce
Leptotila wellsiGołębik grenadyjski
Nesoenas mayeri (III Mauritius)Gołąb różany
Streptopelia turturTurkawka zwyczajna, turkawka właściwa
CORACIIFORMES
BucerotidaeDzioborożce
Aceros spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)Dzioborożce
Aceros nipalensis (I)Dzioborożec rudy
Anorrhinus spp. (II)Dzioborożce
Anthracoceros spp. (II)Dzioborożce
Berenicornis spp. (II)Dzioborożce
Buceros spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)Dzioborożce
Buceros bicornis (I)Dzioborożec wielki
Penelopides spp. (II)Dzioborożce
Rhinoplax vigil (I)Hełmoróg tęgodzioby
Rhyticeros spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)Dzioborożce
Rhyticeros subruficollis (I)Dzioborożec białolicy
CUCULIFORMES
MusophagidaeTuraki
Tauraco spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)Turaki
Tauraco bannermani (II)Turak kameruński
FALCONIFORMESSzponiaste, sokołowe, dzienne ptaki drapieżne
FALCONIFORMES spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A; z wyjątkiem jednego gatunku z rodziny Cathartidae objętego załącznikiem C; pozostałe gatunki tej rodziny nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia; oraz z wyjątkiem Caracara lutosa, który nie podlega niniejszemu rozporządzeniu)Dzienne ptaki drapieżne
AccipitridaeJastrzębiowate
Accipiter brevipes (II)Krogulec krótkonogi
Accipiter gentilis (II)Jastrząb gołębiarz, gołębiarz
Accipiter nisus (II)Krogulec zwyczajny
Aegypius monachus (II)Sęp kasztanowaty
Aquila adalberti (I)Orzeł iberyjski
Aquila chrysaetos (II)Orzeł przedni
Aquila clanga (II)Orlik grubodzioby
Aquila heliaca (I)Orzeł cesarski
Aquila pomarina (II)Orlik krzykliwy
Buteo buteo (II)Myszołów zwyczajny
Buteo lagopus (II)Myszołów włochaty
Buteo rufinus (II)Myszołów kurhannik
Chondrohierax wilsonii (I)Hakodziób kubański
Circaetus gallicus (II)Gadożer zwyczajny, krótkoszpon gadożer
Circus aeruginosus (II)Błotniak stawowy
Circus cyaneus (II)Błotniak zbożowy
Circus hudsonius (II)Błotniak amerykański
Circus macrourus (II)Błotniak biały, błotniak blady
Circus pygargus (II)Błotniak popielaty
Elanus caeruleus (II)Kaniuk zwyczajny
Eutriorchis astur (II)Pręgoczub
Gypaetus barbatus (II)Orłosęp brodaty
Gyps fuvus (II)Sęp płowy
Haliaeetus spp. (I/II) (Haliaeetus albicilla jest wymieniony w załączniku I; pozostałe gatunki są wymienione w załączniku II)Bieliki
Harpia harpyja (I)Harpia wielka
Hieraaetus fasciatus (II)Orzełek południowy
Hieraaetus pennatus (II)Orzełek włochaty
Leucopternis occidentalis (II)Białostrząb szarogłowy
Milvus migrans (II) (z wyjątkiem Milvus migrans lineatus objętego załącznikiem B)Kania czarna
Milvus milvus (II)Kania ruda
Neophron percnopterus (II)Ścierwnik zwyczajny, ścierwnik biały, białosęp
Pernis apivorus (II)Trzmielojad zwyczajny, pszczołojad
Pithecophaga jeferyi (I)Małpożer
CathartidaeKondorowate
Gymnogyps calfornianus (I)Kondor kalifornijski
Sarcoramphus papa (III Honduras)Kondor królewski
Vultur gryphus (I)Kondor wielki
FalconidaeSokołowate
Falco araeus (I)Pustułka seszelska
Falco biarmicus (II)Raróg górski
Falco cherrug (II)Raróg zwyczajny, raróg stepowy
Falco columbarius (II)Drzemlik
Falco eleonorae (II)Sokół skalny
Falco jugger (I)Raróg indyjski, sokół indyjski
Falco naumanni (II)Pustułeczka
Falco newtoni (I) (tylko populacja Seszeli)Pustułka malgaska
Falco peregrinus (I)Sokół wędrowny
Falco punctatus (I)Pustułka maskareńska
Falco rusticolus (I)Białozór
Falco subbuteo (II)Kobuz
Falco tinnunculus (II)Pustułka zwyczajna
Falco vespertinus (II)Kobczyk zwyczajny
PandionidaeRybołowy
Pandion haliaetus (II)Orzeł rybołów
GALLIFORMES
Cracidae
Crax alberti (III Kolumbia)Czubacz niebieskodzioby
Crax blumenbachii (I)Czubacz czerwonodzioby
Crax daubentoni (III Kolumbia)Czubacz żółtoguzy
Crax fasciolataCzubacz gołolicy
Crax globulosa (III Colombia)Czubacz koralowy
Crax rubra (III Kolumbia/Gwatemala/ Honduras)Czubacz zmienny
Mitu mitu (I)Czubacz garbonosy
Oreophasis derbianus (I)Jednoróg
Ortalis vetula

(III Gwatemala/Honduras)

Czakalaka północna
Pauxi pauxi (III Kolumbia)Czubacz hełmiasty
Penelope albipennis (I)Penelopa białoskrzydła
Penelope purpurascens (III Honduras)Penelopa rdzawobrzucha
Penelopina nigra (III Gwatemala)Penelopina
Pipile jacutinga (I)Grdacz czarnoczelny
Pipile pipile (I)Grdacz trinidadzki
MegapodiidaeNogale
Macrocephalon maleo (I)Nogal hełmiasty
PhasianidaeKurowate
Argusianus argus (II)Argus malajski
Catreus wallichii (I)Bażant himalajski
Colinus virginianus ridgwayi (I)Przepiór wirginijski
Crossoptilon crossoptilon (I)Uszak biały
Crossoptilon mantchuricum (I)Uszak brunatny
Gallus sonneratii (II)Kur siwy
Ithaginis cruentus (II)Kuropatnik
Lophophorus impejanus (I)Olśniak himalajski
Lophophorus lhuysii (I)Olśniak zielonosterny
Lophophorus sclateri (I)Olśniak białosterny
Lophura edwardsi (I)Kiściec annamski
Lophura leucomelanos (III Pakistan)Kiściec nepalski
Lophura swinhoii (I)Kiściec tajwański
Meleagris ocellata (III Gwatemala)Indyk pawi
Odontophorus strophiumPrzepiór białolicy
Ophrysia superciliosaPrzepiórecznik
Pavo cristatus (III Pakistan)Paw królewski
Pavo muticus (II)Paw złoty
Polyplectron bicalcaratum (II)Wieloszpon szary
Polyplectron germaini (II)Wieloszpon wietnamski
Polyplectron malacense (II)Wieloszpon pawi
Polyplectron napoleonis (I)Wieloszpon lśniący, wieloszpon palawański
Polyplectron schleiermacheri (II)Wieloszpon białobrody
Pucrasia macrolopha (III Pakistan)Kuroczub koklas
Rheinardia ocellata (I)Argus czubaty
Syrmaticus ellioti (I)Bażant kasztanowaty
Syrmaticus humiae (I)Bażant birmański
Syrmaticus mikado (I)Bażant tajwański
Syrmaticus reevesii (II)-
Tetraogallus caspius (I)Ułar kaspijski
Tetraogallus tibetanus (I)Ułar tybetański
Tragopan blythii (I)Tragopan żółtolicy
Tragopan caboti (I)Tragopan plamisty
Tragopan melanocephalus (I)Tragopan rudolicy
Tragopan satyra (III Nepal)Tragopan czerwony
Tympanuchus cupido attwateri (II)Preriokur dwuczuby
GRUIFORMES
GruidaeŻurawie
Gruidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)Żurawie
Antigone canadensis (I/II) (gatunek ten jest wymieniony w załączniku II, ale podgatunki Antigone canadensis nesiotes oraz Antigone canadensis pulla są wymienione w załączniku I)Żuraw kanadysjki
Antigone vipio (I)Żuraw białoszyi
Balearica pavonina (I)Koronnik czarny
Grus americana (I)Żuraw krzykliwy
Grus grus (II)Żuraw zwyczajny
Grus japonensis (I)Żuraw mandżurski
Grus monacha (I)Żuraw białogłowy
Grus nigricollis (I)Żuraw czarnoszyi
Leucogeranus leucogeranus (I)Żuraw biały
OtididaeDropie
Otididae spp (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)Dropie
Ardeotis nigriceps (I)Drop indyjski
Chlamydotis macqueenii (I)Hubara arabska
Chlamydotis undulata (I)Hubara
Houbaropsis bengalensis (I)Hubarka bengalska
Otis tarda (II)Drop zwyczajny
Sypheotides indicus (II)Hubarka długoczuba, hubarka indyjska
Tetrax tetrax (II)Strepet
RallidaeChruściele
Hypotaenidia sylvestris (I)Wodnik brunatny
RhynochetidaeKagu
Rhynochetos jubatus (I)Kagu
PASSERIFORMES
AlaudidaeSkowronki
Alauda arvensis (III Ukraina) (populacja Ukrainy)Skowronek zwyczajny
Galerida cristata (III Ukraina) (populacja Ukrainy)Dzierlatka zwyczajna
Lullula arborea (III Ukraina) (populacja Ukrainy)Lerka
Melanocorypha calandra (III Ukraina) (populacja Ukrainy)Kalandra szara
AtrichornithidaeGąszczaki
Atrichornis clamosus (I)Gąszczak krzykliwy
CotingidaeBławatnikowate
Cephalopterus ornatus (III Kolumbia)Strojnoczub amazoński
Cephalopterus penduliger (III Kolumbia)Strojnoczub długobrody
Cotinga maculata (I)Bławatnik modry
Rupicola spp. (II)Skalikurki
Xipholena atropurpurea (I)Bławatnik białoskrzydły
EmberizidaeTrznadlowate
Emberiza citrinella (III Ukraina) (populacja Ukrainy)Trznadel zwyczajny
Emberiza hortulana (III Ukraina) (populacja Ukrainy)Ortolan
Gubernatrix cristata (II)Kardynałek żółty
Melopyrrha nigra (III Kuba)Gilówka czarna
Paroaria capitata (II)Kardynał żółtodzioby
Paroaria coronata (II)Kardynał czubaty
Tangara fastuosa (II)Tangarka wspaniała
Tiaris canorus (III Kuba)-
EstrildidaeAstryldy
Amandava formosa (II)Bengalik oliwkowy
Lonchura fuscataRyżowiec czekoladowy, ryżowiec timorski
Lonchura oryzivora (II)Ryżowiec siwy
Poephila cincta cincta (II)Amadynka czarnogardła
FringillidaeŁuszczaki, ziarnojady, ziębowate
Carduelis cannabina (III Ukraina) (populacja Ukrainy)Makolągwa zwyczajna
Carduelis carduelis (III Ukraina) (populacja Ukrainy)Szczygieł
Carduelis cucullata (I)Czyż czerwony
Carduelis flammea (III Ukraina) (populacja Ukrainy)Czeczotka zwyczajna
Carduelis hornemanni (III Ukraina) (populacja Ukrainy)Czeczotka tundrowa
Carduelis spinus (III Ukraina) (populacja Ukrainy)Czyż zwyczajny
Carduelis yarrellii (II)Czyż żółtolicy
Carpodacus erythrinus (III Ukraina) (populacja Ukrainy)Dziwonia zwyczajna
Loxia curvirostra (III Ukraina) (populacja Ukrainy)Krzyżodziób świerkowy
Pyrrhula pyrrhula (III Ukraina) (populacja Ukrainy)Gil zwyczajny
Serinus serinus (III Ukraina) (populacja Ukrainy)Kulczyk zwyczajny
HirundinidaeJaskółkowate
Pseudochelidon sirintarae (I)Jaskólnik białooki, jaskółczak białooki, rzekówka białooka
IcteridaeKacykowate
Xanthopsarflavus (I)Kacyk słoneczny
MeliphagidaeMiodojady
Lichenostomus melanops cassidix (II)Miodojad żółtoczuby
MuscicapidaeMuchołówki
Acrocephalus rodericanus (III Mauritius)Namorzynek maskareński
Copsychus malabaricus (II)Sroczek białorzytny
Cyornis ruckii (II)Niltawa samotna
Dasyornis broadbenti litoralis (II)Kolcopiórek rudy
Dasyornis longirostris (II)Kolcopiórek mały
Erithacus rubecula (III Ukraina) (populacja Ukrainy)Rudzik
Ficedulaparva (III Ukraina) (populacja Ukrainy)Muchołówka mała
Garrulax canorus (II)Sójkowiec białooki
Garrulax taewanus (II)Sójkowiec tajlandzki
Hippolais icterina (III Ukraina) (populacja Ukrainy)Zaganiacz zwyczajny
Leiothrix argentauris (II)Pekińczyk srebrnouchy, mezja
Leiothrix lutea (II)Pekińczyk żółty, słowik chiński; pekińczyk koralodzioby
Liocichla omeiensis (II)Krasnoliczek samotny
Luscinia svecica (III Ukraina) (populacja Ukrainy)Podróżniczek
Luscinia luscinia (III Ukraina) (populacja Ukrainy)Słowik szary
Luscinia megarhynchos (III Ukraina) (populacja Ukrainy)Słowik rdzawy
Monticola saxatilis (III Ukraina) (populacja Ukrainy)Nagórnik zwyczajny
Picathartes gymnocephalus (I)Sępowronka żółtogłowa
Picathartes oreas (I)Sępowronka kameruńska
Sylvia atricapilla (III Ukraina) (populacja Ukrainy)Kapturka
Sylvia borin (III Ukraina) (populacja Ukrainy)Gajówka
Sylvia curruca (III Ukraina) (populacja Ukrainy)Piegża
Sylvia nisoria (III Ukraina) (populacja Ukrainy)Jarzębatka
Terpsiphone bourbonnensis (III Mauritius)Muchodławka maskareńska
Turdus merula (III Ukraina) (populacja Ukrainy)Kos
Turdus philomelos (III Ukraina) (populacja Ukrainy)Drozd śpiewak
OriolidaeWilgowate
Oriolus oriolus (III Ukraina) (populacja Ukrainy)Wilga zwyczajna
ParadisaeidaeCudowronki, ptaki rajskie
Paradisaeidae spp. (II)Cudowronki, ptaki rajskie
ParidaeSikory
Parus ater (III Ukraina) (populacja Ukrainy)Sosnówka
PittidaeKurtaczkowate
Pitta guajana (II)Kurtaczek prążkowany
Pitta gurneyi (I)Kurtaczek czarnobrzuchy
Pitta kochi (I)Kurtaczek wąsaty
Pitta nympha (II)Kurtaczek blady
PycnonotidaeBilbile
Pycnonotus zeylanicus (I) (włączenie wchodzi w życie z dniem 25 listopada 2023 r.)Pycnonotus zeylanicus (II) (do dnia 24 listopada 2023 r.)Bilbil żółtogłowy
SturnidaeSzpakowate
Gracula religiosa (II)Gwarek czczony
Leucopsar rothschildi (I)Szpak balijski
TroglodytidaeStrzyżyki
Troglodytes troglodytes (III Ukraina) (populacja Ukrainy)Strzyżyk zwyczajny
ZosteropidaeSzlarniki
Zosterops albogularis (I)Szlarnik białopierśny
PELECANIFORMES
FregatidaeFregaty
Fregata andrewsi (I)Fragata białobrzucha
PelecanidaePelikany
Pelecanus crispus (I)Pelikan kędzierzawy
SulidaeGłuptaki
Papasula abbotti (I)Głuptak czarnoskrzydły
PICIFORMES
CapitonidaeBrodacze
Semnornis ramphastinus (III Kolumbia)Brodacz wielkodzioby
PicidaeDzięciołowate
Dryocopus javensis richardsi (I)Dzięcioł białobrzuchy podgatunek richardsi
RamphastidaeTukany
Baillonius bailloni (III Argentyna)Tukan szafranowy
Pteroglossus aracari (II)Arasari czarnoszyi
Pteroglossus castanotis (III Argentyna)Arasari brązowouchy
Pteroglossus viridis (II)Arasari czarnogłowy
Ramphastos dicolorus (III Argentyna)Tukan zielonodzioby
Ramphastos sufuratus (II)Tukan tęczodzioby
Ramphastos toco (II)Tukan toko
Ramphastos tucanus (II)Tukan czerwonodzioby
Ramphastos vitellinus (II)Tukan żółtogardły
Selenidera maculirostris (III Argentyna)Tukanik plamodzioby
PODICIPEDIFORMES
PodicipedidaePerkozy
Podilymbus gigas (I)Perkoz gwatemalski
PROCELLARIIFORMES
DiomedeidaeAlbatrosy
Phoebastria albatrus (II)Albatros krótkosterny
PSITTACIFORMESPapugowe
PSITTACIFORMES spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A z wyjątkiem Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus oraz Psittacula krameri, które nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)Papugowe
CacatuidaeKakadu
Cacatua gofiniana (I)Kakadu białooka
Cacatua haematuropygia (I)Kakadu filipińska
Cacatua moluccensis (I)Kakadu molucka
Cacatua sulphurea (I)Kakadu żółtolica
Probosciger aterrimus (I)Żałobnica palmowa
LoriidaeLory
Eos histrio (I)Lora przepasana
Vini spp. (I/II) (Vini ultramarina jest wymieniona w załączniku I, pozostałe gatunki są wymienione w załączniku II)Loreczki
PsittacidaePapugi właściwe
Amazona arausiaca (I)Amazonka czerwonoszyja
Amazona auropalliata (I)Amazonka żółtoszyja
Amazona barbadensis (I)Amazonka żółtoramienna
Amazona brasiliensis (I)Amazonka płomiennosterna, amazonka brazylijska
Amazona finschi (I)Amazonka liliogłowa
Amazona guildingii (I)Amazonka królewska
Amazona imperialis (I)Amazonka cesarska
Amazona leucocephala (I)Amazonka kubańska
Amazona oratrix (I)Amazonka żółtogardła
Amazona pretrei (I)Amazonka czerwonouda
Amazona rhodocorytha (I)Amazonka tęczowa
Amazona tucumana (I)Amazonka żółtouda, amazonka tukumańska
Amazona versicolor (I)Amazonka z St. Lucia
Amazona vinacea (I)Amazonka pąsowa
Amazona viridigenalis (I)Amazonka czerwonogłowa, amazonka krasnogłowa
Amazona vittata (I)Amazonka portorykańska
Anodorhynchus spp. (I)Ary niebieskie
Ara ambiguus (I)Ara oliwkowa
Ara glaucogularis (I)Ara szafirowa
Ara macao (I)Ara żółtoskrzydła
Ara militaris (I)Ara zielona
Ara rubrogenys (I)Ara różowooka
Cyanopsitta spixii (I)Ara modra
Cyanoramphus cookii (I)Modrolotka kozia
Cyanoramphus forbesi (I)Modrolotka szmaragdowa
Cyanoramphus novaezelandiae (I)Modrolotka czerwonoczelna
Cyanoramphus saisseti (I)Modrolotka żółtawa
Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)Figówka czerwonoucha
Eunymphicus cornutus (I)Modrolotka czubata
Guarouba guarouba (I)Konura złota
Neophema chrysogaster (I)Łąkówka krasobrzucha
Ognorhynchus icterotis (I)Konura żółtolica
Pezoporus flaviventris (I)Papużka trawna
Pezoporus occidentalis (I)Papużka żółtobrzucha
Pezoporus wallicus (I)Papużka ziemna
Pionopsitta pileata (I)Barwinka czerwonogłowa
Propyrrhura couloni (I)Ara niebieskogłowa
Primolius maracana (I)Ara marakana, marakana
Psephotellus chrysopterygius (I)Świergotka złotoskrzydła
Psephotellus dissimilis (I)Świergotka czarnogłowa
Psephotellus pulcherrimus (I)Świergotka rajska
Psittacula echo (I)Aleksandretta krótkosterna
Psittacus erithacus (I)Żako, papuga popielata, papuga szara
Pyrrhura cruentata (I)Rudosterka błękitnoszyja
Rhynchopsitta spp. (I)Meksykanki
Strigops habroptilus (I)Kakapo
RHEIFORMES
RheidaeNandu
Pterocnemia pennata (I) (z wyjątkiem Pterocnemia pennata pennata, która jest wymieniona w załączniku B)Nandu plamiste
Pterocnemia pennata pennata (II)Nandu plamiste
Rhea americana (II)Nandu szare
SPHENISCIFORMES
SpheniscidaePingwiny
Spheniscus demersus (II)Pingwin afrykański
Spheniscus humboldti (I)Pingwin peruwiański
STRIGIFORMESSowy
STRIGIFORMES spp (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A i z wyjątkiem Sceloglaux albifacies)Sowy
StrigidaePuszczykowate
Aegolius funereus (II)Włochatka zwyczajna
Asioflammeus (II)Sowa błotna
Asio otus (II)Uszatka zwyczajna, sowa uszata
Athene noctua (II)Pójdźka zwyczajna
Bubo bubo (II) (z wyjątkiem Bubo bubo bengalensis, który jest objęty załącznikiem B)Puchacz zwyczajny
Glaucidium passerinum (II)Sóweczka zwyczajna
Heteroglaux blewitti (I)Pójdźka leśna
Mimizuku gurneyi (I)Syczek wielki
Ninox natalis (I)Sowica prążkowana
Nyctea scandiaca (II)Sowa śnieżna
Otus ireneae (II)Syczek brunatny
Otus scops (II)Syczek zwyczajny
Strix aluco (II)Puszczyk zwyczajny
Strix nebulosa (II)Puszczyk mszarny
Strix uralensis (II) (z wyjątkiem Strix uralensis davidi, który jest objęty załącznikiem B)Puszczyk uralski
Surnia ulula (II)Sowa jarzębata
TytonidaePłomykówkowate
Tyto alba (II)Płomykówka zwyczajna
Tyto soumagnei (I)Płomykówka madagaskarska
STRUTHIONIFORMES
StruthionidaeStrusie
Struthio camelus (I) (tylko populacje Algierii, Burkina Faso, Kamerunu, Republiki Środkowej Afryki, Czadu, Mali, Mauretanii, Maroko, Nigru, Nigerii, Senegalu oraz Sudanu; wszystkie pozostałe populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)Struś
TINAMIFORMES
TinamidaeKusacze
Tinamus solitarius (I)Kusacz samotny
TROGONIFORMES
TrogonidaeTrogony
Pharomachrus mocinno (I)Kwezal herbowy
REPTILIAGady
CROCODYLIAKrokodylowe
CROCODYLIA spp (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)Krokodylowe
AlligatoridaeAligatorowate
Alligator sinensis (I)Aligator chiński
Caiman crocodilus apaporiensis (I)Kajman okularowy
Caiman latirostris (I) (z wyjątkiem populacji Argentyny, która jest objęta załącznikiem B oraz populacji Brazylii, która jest objęta załącznikiem B i podlega zerowemu rocznemu kontyngentowi wywozowemu dotyczącemu dzikich okazów będących przedmiotem obrotu do celów handlowych)Kajman szerokopyski
Melanosuchus niger (I) (z wyjątkiem populacji Brazylii, która jest objęta załącznikiem B, oraz populacji Ekwadoru, która jest objęta załącznikiem B i podlega zerowemu rocznemu kontyngentowi wywozowemu do czasu zatwierdzenia rocznego kontyngentu wywozowego przez Sekretariat Konwencji CITES oraz Grupę Specjalistów ds.

Krokodyli IUCN/SSC)

Kajman czarny
CrocodylidaeKrokodylowate
Crocodylus acutus (I) (z wyjątkiem populacji obszaru zintegrowanego zarządzania terenami namorzynowymi zatoki Cispata, Tinajones, La Balsa i okolicznych obszarów (ang. Integrated Management District of Mangroves of the Bay of Cispata, Tinajones, La Balsa and Surrounding Areas) w departamencie Cordoba (Kolumbia) i populacji Kuby, które są objęte załącznikiem B), oraz populacji Meksyku, która jest objęta załącznikiem B i podlega zerowemu kontyngentowi wywozowemu dotyczącemu dzikich okazów będących przedmiotem obrotu do celów handlowych)Krokodyl amerykański
Crocodylus cataphractus (I)Krokodyl wąskopyski
Crocodylus intermedius (I)Krokodyl z Orinoko
Crocodylus mindorensis (I)Krokodyl filipiński
Crocodylus moreletii (I) (z wyjątkiem populacji Belize, która jest objęta załącznikiem A, z zerowym kontyngentem dotyczącym dzikich okazów będących przedmiotem obrotu do celów handlowych, oraz populacji Meksyku, która jest objęta załącznikiem B)Krokodyl meksykański
Crocodylus niloticus (I) (z wyjątkiem populacji Botswany, Egiptu [z zerowym kontyngentem dotyczącym dzikich okazów będących przedmiotem obrotu do celów handlowych], Etiopii, Kenii, Madagaskaru, Malawi, Mozambiku, Namibii, Republiki Południowej Afryki, Ugandy, Zjednoczonej Republiki Tanzanii [z zastrzeżeniem rocznego kontyngentu wywozowego obejmującego nie więcej niż 1 600 dzikich okazów, w tym trofeów myśliwskich, oprócz okazów hodowlanych], Zambii oraz Zimbabwe; populacje te są objęte załącznikiem B)Krokodyl nilowy
Crocodylus palustris (I)Krokodyl błotny
Crocodylus porosus (I) (z wyjątkiem populacji Australii, Indonezji, Malezji [pozyskanie dziko żyjących zwierząt ograniczone do stanu Sarawak i zerowy kontyngent dotyczący dzikich okazów w przypadku innych stanów Malezji (Sabah i Półwysep Malajski), bez zmian w zerowych kontyngentach, o ile nie zostaną zatwierdzone przez strony CITES)], Papui Nowej Gwinei oraz Filipin [wyłącznie populacja Palawanu z zerowym rocznym kontyngentem wywozowym dotyczącym dzikich okazów będących przedmiotem obrotu do celów handlowych], które są objęte załącznikiem B)Krokodyl słonowodny
Crocodylus rhombifer (I)Krokodyl kubański
Crocodylus siamensis (I)Krokodyl syjamski
Osteolaemus tetraspis (I)Krokodyl krótkopyski
Tomistoma schlegelii (I)Krokodyl gawialowy
GavialidaeGawiale
Gavialis gangeticus (I)Gawial gangesowy
RHYNCHOCEPHALIA
SphenodontidaeTuatary, hatterie
Sphenodon spp. (I)Tuatary, hatterie
SAURIA
AgamidaeAgamy
Calotes ceylonensis (III Sri Lanka)-
Calotes desilvai (III Sri Lanka)-
Calotes liocephalus (III Sri Lanka)-
Calotes liolepis (III Sri Lanka)-
Calotes manamendrai (III Sri Lanka)-
Calotes nigrilabris (III Sri Lanka)-
Calotes pethiyagodai (III Sri Lanka)-
Ceratophora aspera (II) (Zerowy kontyngent wywozowy dotyczący dzikich okazów będących przedmiotem obrotu do celów handlowych)-
Ceratophora erdeleni (I)-
Ceratophora karu (I)-
Ceratophora stoddartii (II) (Zerowy kontyngent wywozowy dotyczący dzikich okazów będących przedmiotem obrotu do celów handlowych)-
Ceratophora tennentii (I)-
Cophotis ceylanica (I)-
Cophotis dumbara (I)Ctenophorus spp. (III Australia)-
Intellagama spp. (III Australia)Agamy wodne
Lyriocephalus scutatus (II) (Zerowy kontyngent wywozowy dotyczący dzikich okazów będących przedmiotem obrotu do celów handlowych)Kandukara galasonosa
Physignathus cocincinus (II)Agama błotna
Saara spp. (II)
Tympanoayptis spp. (III Australia)-
Uromaslyx spp. (II)Szyszkowcowate, jaszczurki kolczaste
AnguidaePadalcowate
Abronia spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A. Dla dzikich okazów Abronia aurita, A. gaiophantasma, A. montecristoi, A. salvadorensis i A. vasconcelosii ustanowiono zerowe kontyngenty wywozowe)Padalcowate
Abronia anzuetoi (I)
Abronia campbelli (I)
Abronia fimbriata (I)
Abronia frosti (I)
Abronia meledona (I)
ChamaeleonidaeKameleonowate
Archaius spp. (II)
Bradypodion spp. (II)-
Brookesia spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)-
Brookesia perarmata (I)-
Calumma spp. (II)-
Chamaeleo spp (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)Kameleonowate
Chamaeleo chamaeleon (II)Kameleon pospolity, kameleon europejski
Furafer spp. (II)-
Kinyongia spp. (II)-
Nadzikambia spp. (II)-
Palleon spp. (II)
Rhampholeon spp. (II)-
Rieppeleon spp. (II)-
Trioceros spp. (II)
CordylidaeSzyszkowcowate, jaszczurki kolczaste
Cordylus spp. (II)-
Hemicordylus spp. (II)
Karusaurus spp. (II)
Namazonurus spp. (II)
Ninurta spp. (II)
Ouroborus spp. (II)
Pseudocordylus spp. (II)
Smaug spp. (II)
EublepharidaeGoniurosaurus spp. (II) (z wyjątkiem gatunków rodzimych w Japonii)-
Goniurosaurus kuroiwae #18 (III Japonia)-
Goniurosaurus orientalis #18 (III Japonia)-
Goniurosaurus sengokui #18 (III Japonia)-
Goniurosaurus splendens #18 (III Japonia)
Goniurosaurus toyamai #18 (III Japonia)-
Goniurosaurus yamashinae #18 (III Japonia)-
GekkonidaeGekonowate
Carphodactylus spp. (III Australia)-
Cnemaspis psychedelica (I)-
Cyrtodactylus jeyporensis (II)-
Dactylocnemis spp. (III Nowa Zelandia)
Gekko gecko (II)Toke
Gonatodes daudini (I)-
Hoplodactylus spp. (III Nowa Zelandia)-
Lygodactylus williamsi (I)Gekon Williamsa
Mokopirirakau spp. (III Nowa Zelandia)
Nactus serpensinsula (II)-
Naultinus spp. (II)-
Nephrurus spp. (III Australia)-
Orraya spp. (III Australia)
Paroedura androyensis (II)-
Paroedura masobe (II)-
Phelsuma spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)Felsumy
Phelsuma guentheri (II)-
Phyllurus spp. (III Australia)-
Rhoptropella spp. (II)
Saltuarius spp. (III Australia)-
Sphaerodactylus armasi (III Kuba)-
Sphaerodactylus celicara (III Kuba)-
Sphaerodactylus dimorphicus (III Kuba)
Sphaerodactylus intermedius (III Kuba)-
Sphaerodactylus nigropunctatus alayoi (III Kuba)
Sphaerodactylus nigropunctatus granti (III Kuba)
Sphaerodactylus nigropunctatus lissodesmus (III Kuba)
Sphaerodactylus nigropunctatus ocujal (III Kuba)
Sphaerodactylus nigropunctatus strategus (III Kuba)
Sphaerodactylus notatus atactus (III Kuba)
Sphaerodactylus oliveri (III Kuba)-
Sphaerodactylus pimienta (III Kuba)-
Sphaerodactylus ruibali (III Kuba)-
Sphaerodactylus siboney (III Kuba)
Sphaerodactylus torrei (III Kuba)-
Strophurus spp. (III Australia)-
Tarentola chazaliae (II)-
Toropuku spp. (III New Zealand)
Tukutuku spp. (III New Zealand)
Underwoodisaurus spp. (III Australia)-
Uroplatus spp. (II)-
Uvidicolus spp. (III Australia)-
Woodworthia spp.(III Nowa Zelandia)
HelodermatidaeHelodermowate, helodermy
Heloderma spp (II) (z wyjątkiem podgatunków objętych załącznikiem A)Helodermowate, helodermy
Heloderma horridum charlesbogerti (I)Heloderma meksykańska
IguanidaeLegwanowate, legwany
Amblyrhynchus cristatus (II)Legwan morski
Brachylophus spp. (I)Legwany witijskie
Conolophus spp. (II)Legwany lądowe z Galapagos
Ctenosaura spp. (II)-
Cyclura spp. (I)Legwany nosorogie
Iguana spp. (II)Legwanowate, legwany
Sauromalus varius (I)-
LacertidaeJaszczurkowate, jaszczurki właściwe
Gallotia simonyi (I)-
Podarcis lilfordi (II)Jaszczurka Lilforda
Podarcis pityusensis (II)Jaszczurka z Ibizy
Lanthanotidae
Lanthanotidae spp. (II) (ustanowiono zerowy kontyngent wywozowy dotyczący dzikich okazów będących przedmiotem obrotu do celów handlowych)-
PhrynosomatidaePhrynosoma spp. (II)-
PolychrotidaeDługonogwanowate
Anolis agueroi (III Kuba)
Anolis baracoae (III Kuba)
Anolis barbatus (III Kuba)
Anolis chamaeleonides (III Kuba)
Anolis equestris (III Kuba)
Anolis guamuhaya (III Kuba)
Anolis luteogularis (III Kuba)
Anolis pigmaequestris (III Kuba)
Anolis porcus (III Kuba)
ScincidaeScynkowate, scynki
Corucia zebrata (II)Scynk nadrzewny
Egernia spp. (III Australia)
Tiliqua adelaidensis (I)-
Tiliqua multifasciata (III Australia)-
Tiliqua nigrolutea (III Australia)-
Tiliqua occipitalis (III Australia)-
Tiliqua rugosa (III Australia)-
Tiliqua scincoides intermedia (III Australia)-
Tiliqua scincoides scincoides (III Australia)-
TeiidaeTejowate, teidy, warany amerykańskie
Crocodilurus amazonicus (II)Teju krokodylogonowy
Dracaena spp. (II)Teju kajmanowy
Salvator spp. (II)
Tupinambis spp.(II)Teju
VaranidaeWarany
Varanus spp (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)Warany
Varanus bengalensis (I)Waran indyjski
Varanus flavescens (I)Waran żółtawy
Varanus griseus (I)Waran szary
Varanus komodoensis (I)Waran z Komodo
Varanus nebulosus (I)-
Varanus olivaceus (II)Waran Graya
XenosauridaeGuzowcowate, jaszczurki guzowate, ksenosaury
Shinisaurus crocodilurus (I)Guzowcowate, jaszczurki guzowate, ksenosaury
SERPENTESWęże
BoidaeDusiciele, dusicielowate
Boidae spp (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)Dusiciele, dusicielowate
Acrantophis spp. (I)Madagaskarski boa naziemny
Boa constrictor occidentals (I)Boa argentyński
Chilabothrus monensis (I)-
Chilabothrus subflavus (I)Boa jamajski
Eryx jaculus (II)Strzelec stepowy
Sanzinia madagascariensis (I)Madagaskarski boa drzewny
Bolyeriidae-
Bolyeriidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)-
Bolyeria multocarinata (I)-
Casarea dussumieri (I)-
ColubridaeWęże właściwe, połozowate
Atretium schistosum (III Indie)-
Cerberus rynchops (III Indie)Połoz psiogłowy
Clelia clelia (II)-
Cyclagras gigas (II)Żabojad argentyński
Elachistodon westermanni (II)Jajożer indyjski
Pyas mucosus (II)-
Xenochrophis piscator (III India)-
Xenochrophis schnurrenbergeri (III India)
Xenochrophis tytleri (III India)
ElapidaeZdradnicowate
Hoplocephalus bungaroides (II)-
Micrurus diastema (III Honduras)Koralówka atlantycka
Micrurus nigrocinctus (III Honduras)Koralówka czarnopasa
Micrurus ruatanus (III Honduras)
Naja atra (II)Kobra pospolita
Naja kaouthia (II)Kobra nepalska
Naja mandalayensis (II)-
Naja naja (II)Okularnik indyjski
Naja oxiana (II)Kobra środkowoazjatycka
Naja philippinensis (II)-
Naja sagittifera (II)-
Naja samarensis (II)-
Naja siamensis (II)-
Naja sputatrix (II)-
Naja sumatrana (II)-
Ophiophagus hannah (II)Kobra królewska
Loxocemidae-
Loxocemidae spp. (II)-
PythonidaePytony
Pythonidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)Pytony
Python molurus (I)Pyton tygrysi
Tropidophiidae-
Tropidophiidae spp. (II)-
ViperidaeŻmijowate
Atheris desaixi (II)-
Bitis worthingtoni (II)-
Crotalus durissus (III Honduras) (z wyjątkiem podgatunków wymienionych w załączniku B)Grzechotnik straszliwy
Crotalus durissus unicolor-
Daboia palaestinae (III Izrael) (włączenie wchodzi w życie z dniem 4 maja 2023 r.)-
Daboia russelii (III Indie)Daboja łańcuszkowa, żmija łańcuszkowa
Montivipera wagneri (II)Żmija turecko-irańska
Protobothrops mangshanensis (II)-
Pseudocerastes urarachnoides (II)-
Vipera latifiiŻmija irańska
Vipera ursinii (I) (tylko populacja Europy, z wyjątkiem obszaru leżącego dawniej na terenie ZSSR; te ostatnie populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia)Żmija łąkowa
TESTUDINES
CarettochelyidaeMiękkoskórkowate, żółwie dwupazurzaste, żółwie miękkoskóre
CarettoMys insculpta (II)Miękkoskórek dwupazurzasty, żółw dwupazurzasty, żółw miękkoskóry, żółw nowogwinejski
ChelidaeŻółwie wężoszyjne, żółwie wężoszyje, matamatowate
Chelodina mccordi (II) (ustanowiono zerowy roczny kontyngent wywozowy dla okazów pozyskanych w naturze)Chelodyna rotiańska
Chelusfimbriatus (II) (obejmuje Chelus orinocensis)Matamata
Pseudemydura umbrina (I)Wężogłówka zachodnioaustralijska
CheloniidaeŻółwie morskie
Cheloniidae spp. (I)Żółwie morskie
ChelydridaeŻółwie skorpuchowate
Chelydra serpentina (II)Skorpucha jaszczurowata
Macrochelys temminckii (II)Żółw sępi
DermatemydidaeSpłaszczkowate, żółwie spłaszczone
Dermatemys mawii (II)Spłaszczkowate, żółwie spłaszczone
DermochelyidaeŻółwie skórzaste
Dermochelys coriacea (I)Żółwie skórzaste
EmydidaeŻółwie błotne, żółwie słodkowodne
Chrysemys picta (tylko żywe okazy)Żółw malowany
Clemmys guttata (II)Żółw cętkowany
Emydoidea blandingii (II)-
Emys orbicularis (III Ukraina) (populacja Ukrainy)Żółw błotny
Glyptemys insculpta (II)Żółw leśny
Glyptemys muhlenbergii (I)Żółw torfowiskowy
Graptemys spp. (III Stany Zjednoczone Ameryki) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem B)-
Graptemys barbouri (II)-
Graptemys ernsti (II)-
Graptemys gibbonsi (II)-
Graptemys pearlensis (II)-
Graptemys pulchra (II)-
Malaclemys terrapin (II)Żółw diamentowy
Terrapene spp (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)Terapeny
Terrapene coahuila (I)Terapena wodna
Geoemydidae
Batagur ajfinis (I)-
Batagur baska (I)Batagur słodkowodny, batagur baska
Batagur borneoensis (II) (ustanowiono zerowy roczny kontyngent wywozowy dla okazów pozyskanych w naturze i będących przedmiotem obrotu w celach handlowych)
Batagur dhongoka (II)
Batagur kachuga (I)
Batagur trivittata (II) (ustanowiono zerowy roczny kontyngent wywozowy dla okazów pozyskanych w naturze i będących przedmiotem obrotu w celach handlowych)
Cuora spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A, ustanowiono zerowy roczny kontyngent wywozowy dla Cuora aurocapitata, C. flavomarginata, C. mccordi, C. mouhotii, C. pani, C. trfasciata, C. yunnanensis i C. zhoui dotyczący okazów pozyskanych w naturze i będących przedmiotem obrotu w celach handlowych)-
Cuora bourreti (I)Pudełecznik Bourreta
Cuora galbinfrons (I)Pudełecznik pstry
Cuora picturata (I)-
Cyclemys spp. (II)-
Geoclemys hamiltonii (I)-
Geoemyda japonica (II)-
Geoemyda spengleri (II)-
Hardella thurjii (II)-
Heosemys annandalii (II) (ustanowiono zerowy roczny kontyngent wywozowy dla okazów pozyskanych w naturze oraz będących przedmiotem obrotu w celach handlowych)Żółw świątynny
Heosemys depressa (II) (ustanowiono zerowy roczny kontyngent wywozowy dla okazów pozyskanych w naturze oraz będących przedmiotem obrotu w celach handlowych)-
Heosemys grandis (II)-
Heosemys spinosa (II)Żółw kolczasty
Leucocephalonyuwonoi (II)Żółw celebeski
Malayemys khoratensis (II)-
Malayemys macrocephala (II)-
Malayemys subtrijuga (II)-
Mauremys annamensis (I)-
Mauremys iversoni (III Chiny)-
Mauremys japonica (II)-
Mauremys megalocephala (III Chiny)-
Mauremys mutica (II)-
Mauremys nigricans (II)-
Mauremys pritchardi (III Chiny)-
Mauremys reevesii (III Chiny)-
Mauremys sinensis (III Chiny)-
Melanochelys tricarinata (I)-
Melanochelys trijuga (II)-
Morenia ocellata (I)-
Morenia petersi (II)-
Notochelys platynota (II)-
Ocadia glyphistoma (III Chiny)-
Ocadia philippeni (III Chiny)-
Orlitia borneensis (II) (ustanowiono zerowy roczny kontyngent wywozowy dla okazów pozyskanych w naturze oraz będących przedmiotem obrotu w celach handlowych)Orlicja
Pangshura spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)Pangszury
Pangshura tecta (I)Pangszura indyjska, kaczuga indyjska
Rhinoclemmys spp. (II)-
Sacalia bealei (II)-
Sacalia pseudocellata (III Chiny)-
Sacalia quadriocellata (II)-
Siebenrockiella crassicollis (II)Żółw gruboszyjny
Siebenrockiella leytensis (II)-
Vijayachelys silvática (II)-
Kinosternidae
Claudius angustatus (II)-
Kinosternon spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)-
Kinosternon cora (I)-
Kinosternon vogti (I)-
Stauroíypus salvinii (II)-
Stauroíypus triporcatus (II)-
Sternotherus spp. (II)Żółwie piżmowe
PlatysternidaeŻółwie wielkogłowe
Platysternidae spp. (I)Żółwie wielkogłowe
Podocnemididae-
Erymnochelys madagascariensis (II)-
Peltocephalus dumerilianus (II)-
Podocnemis spp. (II)Testudinidae
TestudinidaeŻółwie lądowe
Testudinidae spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A; ustanowiono zerowy roczny kontyngent wywozowy na okazy Centrochelys sulcata pozyskane w naturze i będące przedmiotem obrotu, przede wszystkim do celów handlowych)Żółwie lądowe
Astrochelys radiata (I)-
Astrochey yniphora (I)-
Chelonoidis niger (I)-
Geochelone elegans (I)Żółw gwiaździsty
Geochelone platynota (I)Żółw birmański
Gopherus flavomarginatus (I)-
Malacochersus tornieri (I)-
Psammobates geometricus (I)-
Pyxis arachnoides (I)-
Pyxis planicauda (I)-
Testudo graeca (II)Żółw śródziemnomorski, żółw mauretański, żółw iberyjski
Testudo hermanni (II)Żółw grecki
Testudo kleinmanni (I)Żółw egipski
Testudo marginata (II)Żółw obrzeżony
TrionychidaeŻółwiakowate, żółwiaki, żółwie trójpazurzaste
Atryda cartilaginea (II)-
Apalone spp. (II) (z wyjątkiem podgatunków objętych załącznikiem A)-
Apalone spinifera atra (I)-
Chitra spp. (II) (wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)-
Chitra chitra (I)-
Chitra vandijki (I)-
Cyclanorbis elegans (II)Skrytonóg nubijski
Cyclanorbis senegalensis (II)Skrytonóg senegalski
Cycloderma aubryi (II)-
Cycloderma frenatum (II)-
Dogania subplana (II)Żółwiak malajski
Lissemys ceylonensis (II)-
Lissemys punctata (II)-
Lissemys scutata (II)-
Nilssonia formosa (II)-
Nilssonia gangetica (I)-
Nilssonia hurum (I)-
Nilssonia leithii (I)-
Nilssonia nigricans (I)Żółwiak czarny
Palea steindachneri (II)-
Pelochelys spp. (II)-
Pelodiscus axenaria (II)-
Pelodiscus maackii (II)-
Pelodiscus parviformis (II)-
Rafetus euphraticus (II)-
Rafetus swinhoei (II)Żółwiak szanghajski
Trionyx triunguis (II)-
AMPHIBIAPłazy
ANURAPłazy bezogonowe
Aromobatidae-
Allobates femoralis (II)-
Allobates hodli (II)
Allobates myersi (II)-
Allobates zaparo (II)-
Anomaloglossus rufulus (II)-
BufonidaeRopuchy
Altiphrynoides spp. (I)-
Atelopus zeteki (I)-
Incilius periglenes (I)-
Nectophrynoides spp. (I)-
Nimbaphrynoides spp. (I)-
Sclerophrys channingi (I)-
Sclerophrys superciliaris (I)-
Calyptocephalellidae
Calyptocephalella gayi (III Chile)-
CentrolenidaeŻaby szklane
Centrolenidae spp. (II)
ConrauidaePłazy bezogonowe
Conraua goliathGoliat płochliwy
DendrobatidaeDrzewołazowate, drzewołazy
Adelphobates spp. (II)
Ameerega spp. (II)
Andinobates spp. (II)
Dendrobates spp. (II)-
Epipedobates spp. (II)-
Excidobates spp. (II)
Hyloxalus azureiventris (II)-
Minyobates spp. (II)-
Oophaga spp. (II)
Paruwrobates andinus (II)
Paruwrobates erythromos (II)
Phyllobates spp. (II)-
Ranitomeya spp. (II)
DicroglossidaePłazy bezogonowe
Euphlyctis hexadactylus (II)-
Hoplobatrachus tigerinus (II)-
HylidaeRzekotkowate
Agalychnis annae (II)-
Agalychnis callidryas (II)-
Agalychnis lemur (II) (Zerowy roczny kontyngent wywozowy dotyczący dzikich okazów będących przedmiotem obrotu do celów handlowych)Chwytnica lemurowata
Agalychnis moreletii (II)-
Agalychnis saltator (II)-
Agalychnis spurrelli (II)-
Agalychnis terranova (II)
MantellidaeMantellowate
Mantella spp. (II)Mantellowate
MicrohylidaeŻaby wąskopyskie
Dyscophus antongilii (II)Żaba pomidorowa
Dyscophus guineti (II)-
Dyscophus insularis (II)-
Scaphiophryne boribory (II)-
Scaphiophryne gottlebei (II)-
Scaphiophryne marmorata (II)-
Scaphiophryne spinosa (II)-
MyobatrachidaeŻółwinkowate
Rheobatrachus spp. (II) (z wyjątkiem Rheobatrachus silus i Rheobatrachus vitellinus które nie są objęte załącznikami)-
Telmatobiidae-
Telmatobius culeus (I)-
CAUDATA
AmbystomatidaeAmbystomy
Ambystoma dumerilii (II)-
Ambystoma mexicanum (II)Ambystoma meksykańska, aksolotl meksykański
CryptobranchidaeSkrytoskrzelne
Andrias spp. (I)Skrytoskrzelne
Cryptobranchus alleganiensis (III Stany Zjednoczone Ameryki)Diabeł błotny
HynobiidaeKątozębne
Hynobius amjiensis (III Chiny)
SalamandridaeSalamandrowate
Echinotriton andersoni #18 (III Japonia)-
Echinotriton chinhaiensis (II)-
Echinotriton maxiquadratus (II)-
Laotriton laoensis (II) (Zerowy roczny kontyngent wywozowy dotyczący dzikich okazów będących przedmiotem obrotu do celów handlowych)-
Neurergus kaiseri (I)Traszka zagrosańska
Paramesotriton spp. (II)-
Salamandra algira (III Algeria)
Tylototriton spp. (II)Tryton guzowaty
ELASMOBRANCHIISpodouste
CARCHARHINIFORMES
CarcharhinidaeŻarłaczowate
Carcharhinidae spp. (II) (włączenie wchodzi w życie z dniem 25 listopada 2023 r.)
Carcharhinus falaformis (II) (do dnia 24 listopada 2023 r.)Żarłacz jedwabisty
Carcharhinus longimanus (II) (do dnia 24 listopada 2023 r.)Żarłacz białopłetwy
SphyrnidaeSphyrnidae spp. (II)Młotowate
LAMNIFORMES
AlopiidaeKosogonowate
Alopias spp. (II)Kosogonowate
CetorhinidaeDługoszparowate
Cetorhinus maximus (II)Długoszpar, rekin olbrzymi
LamnidaeLamnowate, żarłacze śledziowe
Carcharodon carcharías (II)Żarłacz biały
Isurus oxyrinchus (II)Rekin ostronosy
Isurus paucus (II)Ostronos długopłetwy
Lamna nasus (II)Żarłacz śledziowy, lamna
MYLIOBATIFORMES
Myliobatidae
Mobula spp. (II)-
PotamotrygonidaePłaszczki słodkowodne
Paratrygon aiereba (III Kolumbia)-
Potamotrygon albimaculata (II)
Potamotrygon spp. (III Brazil) (populacje Brazylii) (gatunki nieobjęte załącznikiem B)
Potamotrygon constellata (III Kolumbia)-
Potamotrygon henlei (II)-
Potamotrygon jabuti (II)-
Potamotrygon leopoldi (II)-
Potamotrygon magdalenae (III Kolumbia)-
Potamotrygon marquesi (II)
Potamotrygon motoro (III Kolumbia)Płaszczka plamista
Potamotrygon orbignyi (III Kolumbia)-
Potamotrygon schroederi (III Kolumbia)Płaszczka Schroedera
Potamotrygon scobina (III Kolumbia)-
Potamotrygon signata (II)-
Potamotrygon wallacei (II)-
Potamotrygon yepezi (III Kolumbia)-
ORECTOLOBIFORMES
Rhincodontidae-
Rhincodon typus (II)Rekin wielorybi
RHINOPRISTIFORMES
RajokształtnePiłowate
Pristidae spp. (I)Piłowate
Glaucostegidae-
Glaucostegus spp. (II)-
Rhinidae-
Rhinidae spp. (II)-
Rhinobatidae
Rhinobatidae spp. (II)Rochowate
ACTINOPTERI-
ACIPENSERIFORMES
ACIPENSERIFORMES spp.(II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)Jesiotrowate i wiosłonosowate
AcipenseridaeJesiotrowate
Acipenser brevirostrum (I)Jesiotr krótkonosy
Acipenser sturio (I)Jesiotr zachodni
ANGUILLIFORMES
AnguillidaeWęgorzowate
Anguilla anguilla (II)Węgorz europejski
CYPRINIFORMES
CatostomidaeCzukuczanowate
Chasmistes cujus (I)Czukuczanowate
CyprinidaeKarpiowate
Caecobarbus geertsii (II)-
Probarbus jullieni (I)-
OSTEOGLOSSIFORMESKostnojęzykowe
Arapaimidae
Arapaima gigas (II)Arapaima
OsteoglossidaeKostnojęzykowe
Scleropages formosus (I)Arowana azjatycka
Scleropages inscriptus (I)
PERCIFORMES
LabridaeWargaczowate
Cheilinus undulatus (II)Wargacz garbogłowy
Pomacanthidae
Holacanthus clarionensis (II)-
Holacanthus limbaughi (III Francja)-
SciaenidaeKulbinowate
Totoaba macdonaldi (I)Totoaba
SILURIFORMES
Pangasiidae-
Pangasianodon gigas (I)Pangaz
LoricariidaeKiryśniki
Hypancistrus zebra (II) (Zerowy kontyngent wywozowy dotyczący dzikich okazów będących przedmiotem obrotu do celów handlowych)Zbrojnik zebrowaty
SYNGNATHIFORMES
SyngnathidaeHippocampus spp. (II)Igliczniowate

Pławikoniki, koniki morskie

DIPNEUSTIDwudyszne
CERATODONTIFORMES
NeoceratodontidaeRogozębowate
Neoceratodus forsteri (II)Rogoząb, barramunda
COELACANTHICelankokształtne
COELACANTHIFORMES
Latimeriidae-
Latimeria spp. (I)Celankokształtne
ECHINODERMATA (ROZGWIAZDY, WĘŻOWIDŁA, JEŻOWCE I STRZYKWY)
HOLOTHUROIDEAStrzykwy
ASPIDOCHIROTIDA
StichopodidaeStrzykwy
Isostichopus fuscus (III Ekwador)-
Thelenota spp. (II) (włączenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2024 r.)
HOLOTHURIIDA
Holothuriidae-
Holothuria fuscogilva (II)-
Holothuria nobilis (II) (
Holothuria whitmaei (II)
ARTHROPODA (STAWONOGI)
ARACHNIDAPajęczaki
ARANEAE
TheraphosidaePtasznikowate
Aphonopelma pallidum (II)-
Brachypelma spp. (II)-
Caribena versicolor (III Unia Europejska)-
Poecilotheria spp. (II)-
Sericopelma angustum (II)
Sericopelma embrithes (II)
Tliltocatl spp. (II)-
SCORPIONES (SKORPIONY)
ScorpionidaeSkorpiony
Pandinus camerounensis (II)
Pandinus dictator (II)
Pandinus gambiensis (II)-
Pandinus imperator (II)Skorpion cesarski
Pandinus roeseli (II)
INSECTAOwady
COLEOPTERAChrząszcze
LucanidaeJelonkowate
Colophon spp. (III Republika Południowej Afryki)Jelonkowate
ScarabaeidaeŻukowate
Dynastes satanas (II)-
LEPIDOPTERAMotyle
Nymphalidae
Agrias amydon boliviensis (III Boliwia)
Morpho godartii lachaumei (III Boliwia)
Prepona praeneste buckleyana (III Boliwia)
PapilionidaePaziowate
Achillides chikae chikae (I)-
Achillides chikae hermeli (I)-
Atrophaneura jophon (II)-
Atrophaneura palu-
Atrophaneura pandiyana (II)-
Bhutanitis spp. (II)-
Graphium sandawanum-
Graphium stresemanni-
Ornithoptera spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A)-
Ornithoptera alexandrae (I)-
Papilio benguetanus
Papilio esperanza
Papilio homerus (I)-
Papilio hospiton (II)-
Papilio morondavana-
Papilio neumoegeni
Papilio phorbanta (III Unia Europejska) (włączenie wchodzi w życie z dniem 21 maja 2023 r.)-
Parides ascanius-
Parides hahneli-
Parides burchellanus (I)-
Parnassius apollo (II)-
Teinopalpus spp. (II)-
Trogonoptera spp. (II)-
Troides spp. (II)-
ANNELIDA (SKĄPOSZCZETY I WIELOSZCZETY)
HIRUDINOIDEAPijawkowate
ARHYNCHOBDELLIDA
HirudinidaePijawkowate
Hirudo medicinalis (II)Pijawka lekarska
Hirudo verbana (II)Azjatycko-południowoeuropejska pijawka lekarska
MOLLUSCA (MIĘCZAKI)
BIVALVIAMałże
MYTILOIDA
MytilidaeOmułkowate
Lithophaga lithophaga (II)-
UNIONOIDA
UnionidaeSkójkowate
Conradilla caelata (I)-
Cyprogenia aberti (II)-
Dromus dromas (I)-
Epioblasma curtisii (I)-
Epioblasmaflorentina (I)-
Epioblasma sampsonii (I)-
Epioblasma sulcata perobliqua (I)-
Epioblasma torulosa gubernaculum (I)-
Epioblasma torulosa rangiana (II)-
Epioblasma torulosa torulosa (I)-
Epioblasma turgidula (I)-
Epioblasma walkeri (I)-
Fusconaia cuneolus (I)-
Fusconaia edgariana (I)-
Lampsilis higginsii (I)-
Lampsilis orbiculata orbiculata (I)-
Lampsilis satur (I)-
Lampsilis virescens (I)-
Plethobasus cicatricosus (I)-
Plethobasus cooperianus (I)-
Pleurobema clava (II)-
Pleurobema plenum (I)-
Potamilus capax (I)-
Quadrula intermedia (I)-
Quadrula sparsa (I)-
Toxolasma cylindrella (I)-
Unio nickliniana (I)-
Unio tampicoensis tecomatensis (I)-
Villosa trabalis (I)-
VENEROIDA
TridacnidaePrzydacznie
Tridacnidae spp. (II)-
CEPHALOPODA
NAUTILIDA
Nautilidaetodziki
Nautilidae spp. (II)todziki
GASTROPODASlimaki, brzuchonogi
MESOGASTROPODA
StrombidaeSkrzydelniki
Strombus gigas (II)-
STYLOMMATOPHORA
Achatinellidae-
Achatinella spp. (I)-
Camaenidae-
Papustyla pulcherrima (II)-
Cepolidae
Polymita spp. (I)-
CNIDARIA (KORALOWCE, UKWIAŁY)
ANTHOZOAKoralowce
ANTIPATHARIA
ANTIPATHARIA spp. (II)Koralowce czarne
GORGONACEAE
CoralliidaeKorale szlachetne
Corallium elatius (III Chiny)
Corallium japonicum (III Chiny)
Corallium konjoi (III Chiny)
Corallium secundum (III Chiny)
HELIOPORACEA
HelioporidaeKorale niebieskie
Helioporidae spp. (II) (obejmuje jedynie gatunek Heliopora coerulea) (4)Korale niebieskie
SCLERACTINIA
SCLERACTINIA spp. (II) (4)-
STOLONIFERA
TubiporidaeOrganeczniki
Tubiporidae spp. (II) (4)Organeczniki
HYDROZOAStułbiopławy
MILLEPORINA
Milleporidae-
Milleporidae spp. (II) (4)-
STYLASTERINA
Stylasteridae-
Stylasteridae spp. (II) (4)-
FLORA
AGAVACEAEAgawowate
Agave parviflora (I)-
Agave victoriae-reginae (II) #4-
Nolina interrata (II)-
Yucca queretaroensis (II)-
AIZOACEAE
Conophytum spp. (III Republika

Południowej Afryki)

Mestoklema tuberosum (III Republika Południowej Afryki)
AMARYLLIDACEAEAmarylkowate
Galanthus spp. (II) #4-
Sternbergia spp. (II) #4-
ANACARDIACEAE
Operculicarya decaryi (II)-
Operculicarya hyphaenoides (II)-
Operculicarya pachypus (II)-
APOCYNACEAE
Hoodia spp. (II) #9-
Pachypodium spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #4-
Pachypodium ambongense (I)
Pachypodium baronii (I)
Pachypodium decaryi (I)
Pachypodium windsoriii (I)
Raphionacme zeyheri (III Republika Południowej Afryki)
RauvOlfia serpentina (II) #2-
ARALIACEAEAraliowate
Panax ginseng (II) (tylko populacja Federacji Rosyjskiej; żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia) #3-
Panax quinquefolius (II) #3-
ARAUCARIACEAEAraukariowate
Araucaria araucana (I)Araukaria
ASPARAGACEAE
Beaucarnea spp. (II)-
BERBERIDACEAEBerberysowate
Podophyllum hexandrum (II) #2-
BIGNONIACEAEBignoniowate
Handroanthus spp. (II) #17 (włączenie wchodzi w życie z dniem 25 listopada 2024 r.)
Roseodendron spp. (II) #17 (włączenie wchodzi w życie z dniem 25 listopada 2024 r.)
Tabebuia spp. (II) #17 (włączenie wchodzi w życie z dniem 25 listopada 2024 r.)
BROMELIACEAEBromeliowate, ananasowate, zapylcowate
Tillandsia harrisii (II) #4-
Tillandsia kammii (II) #4-
Tillandsia xerographica (II) (5) #4-
CACTACEAEKaktusowate
CACTACEAE spp. (II) (Z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A oraz Pereskia spp., Pereskiopsis spp.

i Quiabentia spp.) (6) #4

Kaktusowate
Ariocarpus spp. (I)-
Astrophytum asterias (I)-
Aztekium ritteri (I)-
Coryphantha werdermannii (I)-
Discocactus spp. (I)-
Echinocereus ferrerianus ssp. lindsayorum (I)-
Echinocereus schmollii (I)-
Escobaría minima (I)-
Escobaría sneedii (I)-
Mammillaria pectimfera (I) (obejmuje ssp. solisioides)-
Melocactus conoideus (I)-
Melocactus deinacanthus (I)-
Melocactus glaucescens (I)-
Melocactus paucispinus (I)-
Obregonia denegrii (I)-
Pachycereus militaris (I)-
Pediocactus bradyi (I)-
Pediocactus knowltonii (I)-
Pediocactus paradinei (I)-
Pediocactus peeblesianus (I)-
Pediocactus sileri (I)-
Pelecyphora spp. (I)-
Sclerocactus blainei (I)-
Sclerocactus brevihamatus ssp. tobuschii (I)-
Sclerocactus brevispinus (I)-
Sclerocactus cloverae (I)-
Sclerocactus erectocentrus (I)-
Sclerocactus glaucus (I)-
Sclerocactus mariposensis (I)-
Sclerocactus mesae-verdae (I)-
Sclerocactus nyensis (I)-
Sclerocactus papyracanthus (I)-
Sclerocactus pubispinus (I)-
Sclerocactus sileri (I)-
Sclerocactus wetlandicus (I)-
Sclerocactus wrightiae (I)-
Strombocactus spp. (I)-
Turbinicarpus spp. (I)-
Uebelmannia spp. (I)-
CARYOCARACEAE-
Caryocar costaricense (II) #4-
COMPOSITAE (ASTERACEAE)Złożone (astrowate)
Crassothonna clavifolia (III Republika

Południowej Afryki)

Othonna armiana (III Republika Południowej Afryki)
Othonna cacalioides (III Republika Południowej Afryki)
Othonna euphorbioides (III Republika Południowej Afryki)
Othonna retrorsa (III Republika Południowej Afryki)
Saussurea eostus (I) (znany również jako S. lappa, Aucklandia lappa lub A. eostus)-
CRASSULACEAE
Rhodiola spp. (II) #2Różeniec
Tylecodon bodleyae (III Republika Południowej Afryki) Tylecodon nolteei (III Republika Południowej Afryki)

Tylecodon reticulatus (III Republika Południowej Afryki)

CUCURBITACEAE
Zygosicyos pubescens (II) (znany również jako Xerosicyos pubescens)-
Zygosicyos tripartitus (II)-
CUPRESSACEAECyprysowate
Fitzroya eupressoides (I)-
Pilgerodendron uvferum (I)-
Widdringtonia whytei (II)-
CYATHEACEAEOlbrzymkowate
Cyathea spp. (II) #4Olbrzymkowate
CYCADACEAESagowcowate
CYCADACEAE spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #4Sagowcowate
Cycas beddomei (I)-
DICKSONIACEAE-
Cibotium barometz (II) #4
Dicksonia spp. (II) (tylko populacje Ameryk; żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia. Dotyczy to również synonimów Dicksonia berteriana, D. externa, D. sellowiana i D. stuebelii) #4Olbrzymkowate
DIDIEREACEAE-
DIDIEREACEAE spp. (II) #4-
DIOSCOREACEAE-
Dioscorea deltoidea (II) #4-
DROSERACEAE-
Dionaea muscipula (II) #4-
EBENACEAEDiospyros spp. (II) (tylko populacje Madagaskaru; żadne inne populacje nie są objęte załącznikami do niniejszego rozporządzenia) #5Hebanowce
EUPHORBIACEAE-
Euphorbia spp. (II) #4

(Wyłącznie gatunki gruboszowate, z wyjątkiem:

1) Euphorbia misera;

2) sztucznie rozmnożonych okazów kultywarów Euphorbia trigona;

3) sztucznie rozmnożonych okazów Euphorbia lactea szczepionych na sztucznie rozmnożonych kłączach Euphorbia neriifolia, gdy są one: - grzebieniaste, lub - wachlarzowate, lub - kolorowymi mutantami;

4) sztucznie rozmnożonych okazów kultywarów Euphorbia "Mi- lii" gdy są one:

- łatwo rozpoznawalne jako okazy sztucznie rozmnożone, oraz

- wprowadzone lub są przedmiotem (ponownego)

wywozu z Unii w partiach po 100 lub więcej roślin;

które nie podlegają przepisom niniejszego rozporządzenia;

oraz

5) gatunków objętych załącznikiem A)

-
Euphorbia ambovombensis (I)
Euphorbia capsaintemariensis (I)
Euphorbia cremersii (I) (obejmuje formy viridifolia i var. rakotozafyi)
Euphorbia cylindrfolia (I) (obejmuje ssp. tuberfera)
Euphorbia decaryi (I) (obejmuje vars. ampanihyensis, robinsonii i sprirosticha)
Euphorbiafrancoisii (I)
Euphorbia handiensis (II)
Euphorbia lambii (II)
Euphorbia moratii (I) (obejmuje vars. antsingiensis, bemarahensis i multiflora)
Euphorbia parvicyathophora (I)
Euphorbia quartziticola (I)
Euphorbia stygiana (II)
Euphorbia tulearensis (I)
FAGACEAEBuki, dęby
Quercus mongolica (III Federacja Rosyjska) #5Dąb mongolski
FOUQUIERIACEAE-
Fouquieria columnaris (II) #4-
Fouquieria fasciculata (I)-
Fouquieria purpusii (I)
GERANIACEAE
Monsonia herrei (III Republika Południowej Afryki)-
Monsonia multìfida (III Republika Południowej Afryki)-
Monsonia patersonii (III Republika Południowej Afryki)
Pelargonium crassicaule (III Republika Południowej Afryki)
Pelargonium triste (III Republika Południowej Afryki)
GNETACEAEGnetowate
Gnetum montanum (III Nepal) #1
JUGLANDACEAEOrzechowate
Oreomunnea pterocarpa (II) #4-
LAURACEAE
Aniba rosaeodora (II) (znany również jako A. duckei) #12-
LEGUMINOSAE (FABACEAE)Bobowate
Afzelia spp. (II) (populacje Afryki) #17
Dalbergia spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #15
Dalbergia nigra (I)-
Dipteryx spp. (II) #17 (włączenie wchodzi w życie z dniem 25 listopada 2024 r.)Dipteryx panamensis

(III Kostaryka/Nikaragua) (do dnia 24 listopada 2024 r.)

Tonkowiec wonny
Guibourtia demeusei (II) #15-
Guibourtia pellegriniana (II) #15-
Guibourtia tessmannii (II) #15-
Paubrasilia echinata (II) #10-
Pericopsis elata (II) #17-
Platymiscium parviflorum (II) #4-
Pterocarpus santalinus (II) #7-
Pterocarpus spp. (II) (populacje Afryki) #17
Senna meridionalis (II)-
LILIACEAELiliowate
Aloe spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A oraz Aloe vera; określanego również jako Aloe barbadensis, który nie jest objęty załącznikami do niniejszego rozporządzenia) #4Aloesy
Aloe albida (I)
Aloe albiflora (I)
Aloe a.jredii (I)
Aloe bakeri (I)
Aloe bellatula (I)
Aloe calcairophila (I)
Aloe compressa (I) (obejmuje vars. paucituberculata, rugosquamosa i schistophila)
Aloe delphinensis (I)
Aloe descoingsii (I)
Aloefagilis (I)
Aloe haworthioides (I) (obejmuje var. aurantiaca)
Aloe helenae (I)
Aloe laeta (I) (obejmuje var. maniaensis)
Aloe parallelifolia (I)
Aloe parvula (I)
Aloe pillansii (I)
Aloe polyphylla (I)
Aloe rauhii (I)
Aloe suzannae (I)
Aloe versicolor (I)
Aloe vossii (I)
MAGNOLIACEAEMagnoliowate
Magnolia liliifera var. obovata (III Nepal) #1-
MALVACEAE
Adansonia grandidieri (II) #16-
MELIACEAEMahoniowce, cedry
Cedrela spp. (II) #6 (populacje państwa neotropikalnego)Cedrówka wonna
Khaya spp. (II) (populacje Afryki) #17-
Swietenia humilis (II) #4-
Swietenia macrophylla (II) (Populacja państwa neotropikalnego - obejmuje Amerykę Środkową i Południową oraz Karaiby) #6-
Swietenia mahagoni (II) #5-
NEPENTHACEAEDzbanecznikowate
Nepenthes spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #4-
Nepenthes khasiana (I)-
Nepenthes rajah (I)-
OLEACEAEOliwki, jesiony
Fraxinus mandshurica (III Federacja

Rosyjska) #5

Jesion mandżurski
ORCHIDACEAEStorczykowate
ORCHIDACEAE spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) (7) #4Storczyki
W odniesieniu do następujących gatunków orchidei objętych załącznikiem A, siewki lub kultury tkankowe nie są objęte przepisami niniejszego rozporządzenia wówczas gdy:

- są uzyskane metodą in vitro, oraz - spełniają definicję "sztucznie rozmnażanych" zgodnie

z art. 56 rozporządzenia Komisji (WE) nr 865/2006 (8), oraz

- gdy są wprowadzane lub gdy są przedmiotem (ponownego)

wywozu z Unii - są transportowane w sterylnych pojemnikach

Aerangis ellisii (I)
Cattleya jongheana (I)
Cattleya lobata (I)
Cephalanthera cucullata (II)-
Cypripedium calceolus (II)-
Dendrobium cruentum (I)
Goodyera macrophylla (II)-
Liparis loeselii (II)-
Mexipedium xerophyticum (I)
Ophtys argolica (II)-
Ophiys lunulata (II)-
Orchis scopulorum (II)-
Paphiopedilum spp. (I)-
Peristeria elata (I)-
Phragmipedium spp. (I)-
Renanthera imschootiana (I)-
Spiranthes aestivalis (II)-
OROBANCHACEAEZarazowate
Cistanche deserticola (II) #4-
PALMAE (ARECACEAE)Palmowate
Beccariophoenix madagascariensis (II)

#4

-
Dypsis decaryi (II) #4-
Dypsis decipiens (I)-
Lemurophoenix halleuxii (II)-
Lodoicea maldivica (III Seszele) #13Lodoicja seszelska
Marojejya darianii (II)-
Ravenea louvelii (II)-
Ravenea rivularis (II)-
Satranala decussilvae (II)-
Voanioala gerardii (II)-
PAPAVERACEAEMakowate
Meconopsis regia (III Nepal) #1-
PASSIFLORACEAE
Adenia firingalavensis (II)-
Adenia olaboensis (II)-
Adenia spinosa (III Republika Południowej Afryki)-
Adenia subsessilfolia (II)-
PEDALIACEAEPołapkowate
Uncarina grandidieri (II)-
Uncarina stellulifera (II)-
PINACEAESosnowate
Abies guatemalensis (I)-
Pinus koraiensis (III Federacja Rosyjska) #5
PODOCARPACEAEZastrzalinowate
Podocarpus nerifolius (III Nepal) #1-
Podocarpus parlatorei (I)-
PORTULACACEAEPortulakowate
Anacampseros spp. (II) #4-
Avonia spp. (II) #4
Lewisia serrata (II) #4-
Portulacaria pygmaea (III Republika Południowej Afryki)-
PRIMULACEAEPierwiosnkowate
Cyclamen spp. (II) (9) #4Cyklameny
RANUNCULACEAEJaskrowate
Adonis vernalis (II) #2Miłek wiosenny
Hydrastis canadensis (II) #8-
ROSACEAERóżowate
Prunus africana (II) #4-
RUBIACEAEMarzanowate
Balmea stormiae (I)Marzanowate
SANTALACEAE
Osyris lanceolata (II) (tylko populacje Burundi, Etiopii, Kenii, Rwandy, Ugandy i Zjednoczonej Republiki Tanzanii; żadne inne populacje nie są objęte załącznikami) #2-
SARRACENIACEAEKapturnicowate
Sarracenia spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #4-
Sarracenia oreophila (I)-
Sarracenia rubra ssp. alabamensis (I)-
Sarracenia rubra ssp. jonesii (I)-
SCROPHULARIACEAETrędownikowate
Picrorhiza kurrooa (II) (z wyjątkiem

Picrorhiza scrophulariiflora) #2

-
STANGERIACEAEStangeriowate
Bowenia spp. (II) #4Sagowcowate
Stangeria eriopus (I)-
TAXACEAECisowate
Taxus chinensis niższe taksony tego gatunku (II) #2-
Taxus cuspidata i niższe taksony tego gatunku (II) (10) #2-
Taxus fuana i niższe taksony tego gatunku (II) #2-
Taxus sumatrana i niższe taksony tego gatunku (II) #2-
Taxus wallichiana (II) #2-
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)Wawrzynkowate
Aquilaria spp. (II) #14-
Gonystylus spp. (II) #4-
Gyrinops spp. (II) #14-
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)Trochodendronowate
Tetracentron sinense (III Nepal) #1
VALERIANACEAEKozłkowate
Nardostachys grandiflora (II) #2
VITACEAE
Cyphostemma elephantopus (II)-
Cyphostemma laza (II)-
Cyphostemma montagnacii (II)-
WELWITSCHIACEAEWelwiczjowate
Welwitschia mirabilis (II) #4Welwiczja przedziwna
ZAMIACEAE-
ZAMIACEAE spp. (II) (z wyjątkiem gatunków objętych załącznikiem A) #4Sagowcowate
Ceratozamia spp. (I)-
Encephalartos spp. (I)-
Microcycas calocoma (I)-
Zamia restrepoi (I)
ZINGIBERACEAEImbirowate
Hedychium philippinense (II) #4-
Siphonochilus aethiopicus (II) (populacje Mozambiku, Eswatini, Republiki Południowej Afryki i Zimbabwe)-
ZYGOPHYLLACEAEParolistowate
Bulnesia sarmientoi (II) #11-
Guaiacum spp. (II) #2Parolistowate
(1) Do wyłącznego celu dopuszczenia do międzynarodowego handlu włóknem pochodzącym od wikunii (Vicugna vicugna) oraz jego produktami pochodnymi, wyłącznie w przypadku gdy włókno uzyskano w wyniku strzyżenia żywych wikunii. Handel produktami pochodnymi z tego włókna może odbywać się tylko w przypadku spełnienia następujących warunków:

a) Każda osoba lub każdy podmiot przetwarzające włókno wikunii w celu produkcji tkaniny lub odzieży musi wnioskować do odpowiednich organów kraju pochodzenia [kraje pochodzenia: kraje, w których występuje dany gatunek, tj. Argentyna, Boliwia, Chile, Ekwador i Peru] o zezwolenie na wykorzystanie napisu, znaku lub logo "vicuña [kraj pochodzenia]" przyjętego przez państwa zasięgu gatunku, które są stronami Konwencji o ochronie wikunii i zarządzaniu jej zasobami.

b) Tkaniny i odzież wprowadzane do obrotu muszą być oznaczone i opisane zgodnie z następującymi przepisami:

(i) W przypadku międzynarodowego handlu tkaniną wykonaną z włókna pozyskanego w wyniku strzyżenia żywych wikunii, bez względu na to, czy tkanina została wyprodukowana w państwach zasięgu tego gatunku, należy stosować napis, znak lub logo, tak aby można było zidentyfikować kraj pochodzenia. Napis, znak lub logo VICUÑA [KRAJ POCHODZENIA] ma następującą formę:

Ten napis, znak lub logo muszą być umieszczone na wewnętrznej stronie tkaniny. Ponadto na krajkach tkaniny należy umieścić napis VICUÑA [KRAJ POCHODZENIA].

(ii) W przypadku międzynarodowego handlu odzieżą wykonaną z włókna pozyskanego w wyniku strzyżenia żywych wikunii, bez względu na to, czy odzież została wyprodukowana w państwach zasięgu tego gatunku, należy stosować napis, znak lub logo określone w lit. b) ppkt (i). Ten napis, znak lub logo muszą być umieszczone na metce. Jeżeli odzież produkowana jest poza krajem pochodzenia, oprócz napisu, znaku lub logo, o których mowa w lit. b) ppkt (i) należy podać również nazwę kraju, w którym odzież została wyprodukowana.

c) W przypadku międzynarodowego handlu wyrobami rękodzieła wykonanymi z włókna pozyskanego w wyniku strzyżenia żywych wikunii, wytworzonymi w państwach zasięgu gatunku, należy stosować napis, znak lub logo VICUÑA [KRAJ POCHODZENIA] - ARTESANÍA zgodnie z poniższym wzorem: