Rozporządzenie 3346/80 zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2415/78 w sprawie progu statystycznego w statystykach handlu zagranicznego Wspólnoty i statystykach handlu między Państwami Członkowskimi

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1980.351.14

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 grudnia 1980 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 3346/80
z dnia 23 grudnia 1980 r.
zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2415/78 w sprawie progu statystycznego w statystykach handlu zagranicznego Wspólnoty i statystykach handlu między Państwami Członkowskimi

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając Akt Przystąpienia Grecji, w szczególności jego art. 146,

a także mając na uwadze co następuje:

na mocy art. 22 Aktu rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2415/78 z dnia 17 października 1978 r. w sprawie progu statystycznego w statystykach handlu zagranicznego Wspólnoty i statystykach handlu między Państwami Członkowskimi(1) musi zostać dostosowane zgodnie z wytycznymi określonymi w załączniku II do tego Aktu poprzez wprowadzenie w odniesieniu do Grecji równoważnej wartości w drachmach progu statystycznego 300 europejskich jednostek rozliczeniowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W art. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2415/78 wprowadza się zmianę przez dodanie następującego wpisu:

"dla Grecji: 12.500 GRD".

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1981 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 grudnia 1980 r.

W imieniu Komisji
François-Xavier ORTOLI
Wiceprzewodniczący

______

(1) Dz.U. L 292 z 18.10.1978, str. 19.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.