Rozporządzenie 295/2005 zmieniające po raz trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki... - OpenLEX

Rozporządzenie 295/2005 zmieniające po raz trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki ograniczające dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.50.5

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 lutego 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 295/2005
z dnia 22 lutego 2005 r.
zmieniające po raz trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki ograniczające dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki ograniczające dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)(1), w szczególności jego art. 10 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1763/2004 zawiera listę osób, w stosunku do których, na mocy tego rozporządzenia, stosuje się zamrożenie funduszy oraz zasobów ekonomicznych.

(2) Komisja jest uprawniona do wprowadzania zmian do wymienionego załącznika, uwzględniając decyzje wykonawcze Rady w odniesieniu do wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)(2). Decyzja Rady 2005/148/WPZiB(3) wdraża wymienione wspólne stanowisko. Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1763/2004,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Niniejszym w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1763/2004 wprowadza się zmiany wymienione w Załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 lutego 2005 r.

W imieniu Komisji
Benita FERRERO-WALDNER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 315 z 14.10.2004, str. 14. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2233/2004 (Dz.U. L 379 z 24.12.2004, str. 75).

(2) Dz.U. L 315 z 14.10.2004, str. 52.

(3) Dz.U. L 49 z 22.2.2005, str. 34.

ZAŁĄCZNIK

Osoby wymienione poniżej wykreśla się z załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 1763/2004:

(1) Lazarevic, Vladimir. Data urodzenia: 23.3.1949. Miejsce urodzenia: Grncar, Serbia i Czarnogóra. Obywatelstwo: Serbia i Czarnogóra.

(2) Todovic, Savo. Data urodzenia: 11.12.1952. Miejsce urodzenia: Foca, Bośnia i Hercegowina. Obywatelstwo: Bośnia i Hercegowina.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.