Rozporządzenie 2930/86 określające parametry statków rybackich

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1986.274.1

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1995 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 2930/86
z dnia 22 września 1986 r.
określające parametry statków rybackich

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 43,

uwzględniając wniosek Komisji(1),

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego(2),

a także mając na uwadze, co następuje:

w ramach wspólnej polityki rybołówstwa jest mowa o parametrach statków rybackich takich jak długość, szerokość, pojemność, data rozpoczęcia użytkowania statku oraz moc silnika;

niezbędnym jest, aby były używane takie same zasady określania parametrów statków rybackich w celu ujednolicenia warunków prowadzenia działalności w ramach Wspólnoty;

przyjęte określenia powinny uwzględniać w możliwie największym stopniu określenia parametrów statków obowiązujące obecnie w Państwach Członkowskich; działania wspólnotowe w tej dziedzinie powinny opierać się więc na inicjatywach podjętych już przez wyspecjalizowane organizacje międzynarodowe;

Międzynarodowa Konwencja z Torremolinos o Bezpieczeństwie Statków Rybackich (1977 r.), zawarta pod egidą Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) została już ratyfikowana przez kilka Państw Członkowskich i powinna zostać ratyfikowana przez pozostałe państwa zgodnie z zaleceniami 80/907/EWG(3);

Międzynarodowa Konwencja w sprawie mierzenia pojemności statków zawarta w Londynie w 1969 r. pod egidą wyżej wymienionej organizacji została dotychczas ratyfikowana przez wszystkie Państwa Członkowskie z wyjątkiem Wielkiego Księstwa Luksemburga i Republiki Portugalskiej;

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ustanowiła normy dla silników spalinowych, które są szeroko stosowane w Państwach Członkowskich,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Przepisy ogólne

Określenia parametrów statków rybackich przyjęte w niniejszym rozporządzeniu stosuje się do wszystkich reguł wspólnotowych dotyczących rybołówstwa.

Długość

1.
Długość statku oznacza jego długość całkowitą, określoną jako odległość w linii prostej między najdalej do przodu wysuniętym punktem dziobu a położonym najbardziej w tyle punktem rufy.

Do celów niniejszej definicji:

a) dziób składa się z konstrukcji wodoszczelnego kadłuba, dziobówki, rufowego i dziobowego nadburcia, jeśli występuje, do dziobu nie należą bukszpryt ani relingi;

b) do rufy należy konstrukcja wodoszczelnego kadłuba, pawęż, rufówka, rampa trałowa oraz nadburcie; do rufy nie należą relingi, wystrzały, mechanizmy napędowe, stery i urządzenia sterownicze, drabinki i platformy dla nurków.

Długość całkowitą mierzy się w metrach z dokładnością do dwóch dziesiętnych.

2.
Wszędzie tam, gdzie w ustawodawstwie Wspólnoty wymienia się długość między pionami, należy ją rozumieć jako odległość między przednim a tylnym pionem tak jak zostało to określone w Konwencji o Bezpieczeństwie Statków Rybackich.

Długość między pionami będzie mierzona w metrach z dokładnością do dwóch dziesiętnych.

Szerokość

Szerokość statku jest równa jego maksymalnej szerokości zgodnie z definicją podaną w załączniku I do Międzynarodowej Konwencji w sprawie pomiaru tonażu statków, nazywanej dalej "Konwencją z 1969 r."

Całkowita szerokość jest mierzona w metrach z dokładnością do dwóch dziesiętnych.

Pojemność

1. 2
 a)  Tonaż statku rybackiego jest równy jego tonażowi brutto, jak określono w załączniku I do Konwencji z 1969 r.

b) Tonaż brutto wszystkich nowych statków rybackich o całkowitej długości 15 metrów lub większej, których stępka została położona w dniu 18 lipca 1994 r. lub później, jest mierzony w sposób określony w załączniku I do Konwencji z 1969 r.

c) Tonaż brutto nowych oraz istniejących już statków rybackich o długości całkowitej mniejszej niż 15 metrów, jest mierzony zgodnie z wzorem ustalonym w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

d) 3 Tonaż brutto wszystkich istniejących statków o długości równej lub większej niż 24 metry między pionami jest mierzony ponownie, przed dniem 18 lipca 1994 r., zgodnie z załącznikiem I do Konwencji z 1969 r.

W przypadku statków tej kategorii, które nie obsługują rejsów międzynarodowych w znaczeniu Konwencji z 1969 r. i które są w związku z tym wyłączone spod przepisów tej Konwencji, termin końcowy zostaje przedłużony do dnia 31 grudnia 1994 r.

e) Z zastrzeżeniem przepisów ust. 2 i 3, tonaż brutto istniejących już statków o całkowitej długości równej lub większej niż 15 metrów, ale mniejszej niż 24 metry między pionami, może być oszacowany zgodnie z metodą określoną w Załączniku do niniejszego rozporządzenia, jeżeli Komisja uzna te wartości za wystarczająco dokładne.

Pomiarów statków tej kategorii Państwa Członkowskie dokonują jednakże zgodnie z załącznikiem I do Konwencji z 1969 r., w następujących okolicznościach:

– na wniosek właściciela statku,

– kiedy właściciel statku ubiega się o uczestnictwo swojego statku w jakimkolwiek systemie związanym z wypłacaniem wspólnotowej pomocy finansowej, jeżeli pomoc ta zależy od tonażu statku. Pomoc wspólnotowa przyznawana zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 3699/93 z dnia 21 grudnia 1993 r. ustanawiającym kryteria i uzgodnienia dotyczące wspólnotowej pomocy strukturalnej w sektorze rybołówstwa i akwakultury oraz dla przetwórstwa i sprzedaży produktów z tego sektora(4), będzie jednakże wykonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami tego rozporządzenia. Do dnia 1 stycznia 2004 r., przy wykonywaniu systemów pomocy dotyczących art. 8 i 9 rozporządzenia (WE) nr 3699/93, może zostać utrzymane odniesienie do jednostki tonażu wyrażonej jako GRT pod warunkiem że dane odnoszące się do tej jednostki pomiaru zostały zgłoszone Komisji do dnia 18 lipca 1994 r. według procedur objętych rozporządzeniem Komisji (WE) nr 109/94 z dnia 19 stycznia 1994 r. dotyczącym wspólnotowego rejestru statków rybackich(5);

– jeżeli właściwe organy Państwa Członkowskiego uznają, że zmiany lub modyfikacje parametrów statku stanowią istotną zmianę jego rzeczywistego tonażu.

Państwa Członkowskie zapewnią, że ponowny pomiar wszystkich pozostałych statków tej kategorii zostanie dokonany przed dniem 1 stycznia 2004 r. zgodnie z załącznikiem I do Konwencji 1969.

2.
Tam gdzie w regułach wspólnotowych wymieniona jest pojemność netto, jest ona określana tak, jak to ustalono w wyżej wymienionym załączniku I.

Moc silnika

1.
Moc silnika oznacza całość maksymalnej ciągłej mocy, którą można uzyskać na kole zamachowym każdego silnika i która może być przy użyciu mechanicznych, elektrycznych, hydraulicznych lub jakichkolwiek innych środków zastosowana do napędu statku. W sytuacji, kiedy silnik jest wyposażony w skrzynię przekładniową, moc mierzy się na kołnierzu wyjściowym skrzyni przekładniowej.

Zmniejszenie mocy nie następuje, ze względu na maszyny pomocnicze napędzane przez silnik.

Jednostką, w której wyraża się moc silnika jest kilowat (kW).

2.
Ciągła moc silnika będzie określona zgodnie z wymaganiami przyjętymi przez Międzynarodową Organizacją Normalizacyjną w jej zalecanej międzynarodowej normie ISO 3046/1, wydanie drugie, październik 1981 r.
3.
Poprawki niezbędne do spełnienia wymagań przewidzianych w ust. 2, w odniesieniu do postępu technicznego przyjmuje się zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 14 rozporządzenia (EWG) nr 170/83(6).

Data rozpoczęcia użytkowania statku

Za datę rozpoczęcia użytkowania statku przyjmuje się datę pierwszego wydania urzędowego świadectwa bezpieczeństwa. Jeżeli urzędowe świadectwo bezpieczeństwa nie zostanie wydane, za datę rozpoczęcia użytkowania statku przyjmuje się datę pierwszego wpisu do urzędowego rejestru statków rybackich.

W przypadku statków, których użytkowanie rozpoczęło się przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, za datę rozpoczęcia użytkowania statku przyjmuję się datę pierwszego wpisu do urzędowego rejestru statków rybackich.

Przepisy końcowe

1.
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia trzeciego miesiąca po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.
2.
Jednakże art. 2, 3, 4 i 5 stosuje się do parametrów statków, których użytkowanie rozpoczęło się przed datą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia począwszy od dnia 18 lipca 1994 r., będzie się je jednak stosować w odniesieniu do parametrów takich statków, zmodyfikowanych w okresie między datą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia a dniem 18 lipca 1994 r.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 września 1986 r.

W imieniu Komisji
M. JOPLING
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. C 356 z 31.12.1985, str. 64.

(2) Dz.U. C 88 z 14.4.1986, str. 103.

(3) Dz.U. L 259 z 2.10.1980, str. 29.

(4) Dz.U. L 346 z 31.12.1993, str. 1.

(5) Dz.U. L 19 z 22.1.1994, str. 5.

(6) Dz.U. L 24 z 27.1.1983, str. 1.

ZAŁĄCZNIK  4

Nowe statki < 15 metrów długości całkowitej

Tonaż brutto nowych statków rybackich o długości całkowitej mniejszej niż 15 metrów określa się jako:

GT = K1 × V

gdzie: K1 = 0,2 + 0,02 log10 V

a V jest objętością otrzymaną ze wzoru:

V = a1 (Loa × B1 × T1)

gdzie:

Loa = długość całkowita (art. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2930/86)

B1 = szerokość w metrach zgodnie z Konwencją z 1969 r.

T1= głębokość w metrach zgodnie z Konwencją 1969 r.

a1 = funkcja Loa

Istniejące statki < 15 metrów długości całkowitej

Tonaż brutto istniejących statków o długości całkowitej mniejszej niż 15 metrów jest określony jako:

GT = K1 × V

gdzie V jest objętością otrzymaną ze wzoru:

V = a2 (Loa × B1 × T1)

gdzie:

B1 = szerokość w metrach

T1 = głębokość w metrach

a2 = funkcja Loa

Statki o długości całkowitej 15 metrów - 24 metry długości miedzy pionami

Tonaż brutto statków o długości całkowitej równej lub większej niż 15 metrów i mniejszej niż 24 metry między pionami określa się jako:

GT = K1 × V

Gdzie V jest całą objętością zamkniętą, zgodnie z określeniem Konwencji z 1969 r.

Dla istniejących statków V może być prowizorycznie oszacowane zgodnie ze wzorem:

V = a3 (Loa × B1 × T1)

gdzie:

a3 = funkcja Loa, B1, T1 oraz roku zbudowania.

Funkcje a1, a2, i a3 są ustalane na podstawie analiz statystycznych przeprowadzanych na reprezentatywnych próbkach z flot Państw Członkowskich. Zostaną one określone decyzją Komisji, wraz z definicjami wymiarów B1 i T1 oraz ze szczegółowymi zasadami stosowania wzorów.

1 Art. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 1 rozporządzenia nr 3259/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. (Dz.U.UE.L.94.339.11) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1995 r.
2 Art. 4 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 3259/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. (Dz.U.UE.L.94.339.11) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1995 r.
3 Art. 4 ust. 1 lit. d) zmieniona przez art. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 3259/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. (Dz.U.UE.L.94.339.11) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 lipca 1994 r.
4 Załącznikdodany przez art.1 pkt 3 rozporządzenia nr 3259/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. (Dz.U.UE.L.94.339.11) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1995 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.