Rozporządzenie 2877/85 zmieniające po raz dwudziesty siódmy rozporządzenie (EWG) nr 2730/81 ustalające wykaz agencji w państwach trzecich przywozu uprawnionych do ogłaszania przetargów w sektorze mleka i przetworów mlecznych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1985.277.12

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 października 1985 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 2877/85
z dnia 15 października 1985 r.
zmieniające po raz dwudziesty siódmy rozporządzenie (EWG) nr 2730/81 ustalające wykaz agencji w państwach trzecich przywozu uprawnionych do ogłaszania przetargów w sektorze mleka i przetworów mlecznych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 804/68 z dnia 27 czerwca 1968 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych(1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 1298/85(2), w szczególności jego art. 13 ust. 3 i art. 17 ,

a także mając na uwadze, co następuje:

rozporządzenie Komisji (Eust. 4WG) nr 2730/81(3), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 2210/85(4), ustanowiło wykaz agencji w państwach trzecich przywozu uprawnionych do ogłaszania przetargów w sektorze mleka i przetworów mlecznych;

w świetle najnowszych informacji dostępnych Komisji w sprawie praktyk handlowych przestrzeganych przez zainteresowane państwa przywozu i uwzględniając urzędowy charakter przedmiotowych agencji, rozporządzenie to powinno być zmienione;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

W Załączniku do rozporządzenia (EWG) nr 2730/81 należy uzupełnić wykaz organizacji ogłaszających przetargi przez dodanie poniższych organizacji, przy czym uzupełnienia należy dokonać w kolejności alfabetycznej państwaprzywozu:

Państwo przywozu Organizacja ogłaszająca przetargi

Wenezuela INDULAC,

Colinas de la California,

Esq. Avdas San Fransisco y Palmarito,

Edificio Indulac - Apdo 1546,

Caracas 10107 a,

Venezuela.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 października 1985 r.

W imieniu Komisji
Frans ANDRIESSEN
Wiceprzewodniczący

______

(1) Dz.U L 148 z 28.6.1968, str. 13.

(2) Dz.U L 137 z 27.5.1985, str. 5.

(3) Dz.U L 272 z 26.9.1981, str. 25.

(4) Dz.U L 204 z 2.8.1985, str. 33.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.