Rozporządzenie 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2014.78.6

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2024 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 269/2014
z dnia 17 marca 2014 r.
w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających *

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215,

uwzględniając decyzję Rady 2014/145/WPZiB z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi 1 ,

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 6 marca 2014 r. szefowie państw lub rządów państw członkowskich Unii stanowczo potępili niesprowokowane pogwałcenie przez Federację Rosyjską suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy i wezwali Federację Rosyjską do natychmiastowego wycofania swoich sił zbrojnych do miejsc ich stałego stacjonowania zgodnie ze stosownymi umowami. Wezwali Federację Rosyjską do umożliwienia międzynarodowym obserwatorom natychmiastowego dostępu. Szefowie państw lub rządów uznali, że decyzja Rady Najwyższej Autonomicznej Republiki Krymu o przeprowadzeniu referendum w sprawie przyszłego statusu tego terytorium jest sprzeczna z konstytucją Ukrainy i w związku z tym - nielegalna.

(2) Szefowie państw lub rządów postanowili podjąć działania, w tym te przewidziane przez Radę w dniu 3 marca 2014 r., a w szczególności zawiesić rozmowy dwustronne z Federacją Rosyjską w kwestiach wizowych, a także rozmowy z Federacją Rosyjską w sprawie nowej, kompleksowej umowy, która zastąpi obecną umowę o partnerstwie i współpracy.

(3) Szefowie państw i rządów podkreślili, że rozwiązanie kryzysu należy znaleźć w drodze negocjacji między rządami Ukrainy i Federacji Rosyjskiej, w tym przy wykorzystaniu ewentualnych mechanizmów wielostronnych, oraz że przy braku rezultatów w bliskim terminie Unia postanowi o dodatkowych środkach, takich jak zakaz podróżowania, zamrożenie aktywów oraz odwołanie szczytu UE - Rosja.

(4) W dniu 17 marca 2014 r. Rada przyjęła decyzję 2014/145/WPZiB, w której przewidziano ograniczenia dotyczące podróżowania oraz zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych niektórych osób odpowiedzialnych za działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające, w tym działania dotyczące przyszłego statusu dowolnej części jej terytorium, które są sprzeczne z konstytucją Ukrainy, oraz osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z nimi powiązanych. Osoby fizyczne lub prawne, podmioty i organy, o których mowa, zostały wymienione w załączniku do tej decyzji.

(5) Niektóre z tych środków objęte są zakresem stosowania Traktatu, zatem do ich wdrożenia niezbędne jest działanie regulacyjne na szczeblu unijnym, w szczególności, aby zapewnić jednolite stosowanie tych środków we wszystkich państwach członkowskich.

(6) Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych i jest zgodne z zasadami określonymi w szczególności w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, a w szczególności z prawem do skutecznego środka prawnego i dostępu do bezstronnego sądu oraz z prawem do ochrony danych osobowych. Niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane z uwzględnieniem tych praw i zasad.

(7) Uprawnienie do zmiany wykazu znajdującego się w załączniku I do niniejszego rozporządzenia powinno być wykonywane przez Radę ze względu na poważną sytuację polityczną na Ukrainie oraz w celu zapewnienia spójności z procedurą zmian i dokonywania przeglądu załącznika do decyzji 2014/145/WPZiB.

(8) Procedura zmiany wykazu znajdującego się w załączniku I do niniejszego rozporządzenia powinna obejmować powiadomienie osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów o powodach umieszczenia ich w wykazie, tak by umożliwić im zgłoszenie uwag. W przypadku gdy zostaną zgłoszone uwagi lub przedstawione istotne nowe dowody, Rada powinna dokonać weryfikacji swojej decyzji w świetle tych uwag i poinformować odpowiednio daną osobę, dany podmiot lub dany organ.

(9) Na potrzeby wdrożenia niniejszego rozporządzenia oraz w celu zagwarantowania jak największej pewności prawa w Unii nazwiska i inne istotne dane dotyczące osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów, których środki finansowe i zasoby gospodarcze powinny zostać zamrożone zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, powinny zostać podane do wiadomości publicznej. Wszelkie operacje przetwarzania danych osobowych powinny odbywać się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 45/2001 2  i dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 95/46/WE 3 .

(10) W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu, powinno ono wejść w życie w trybie natychmiastowym,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Na użytek niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a)
"roszczenie" oznacza każde roszczenie, dochodzone w postępowaniu sądowym lub nie, zgłoszone przed dniem 17 marca 2014 r. lub później, na mocy umowy bądź transakcji lub w związku z nimi, w szczególności obejmujące:
(i)
roszczenie o wykonanie jakiegokolwiek zobowiązania powstałego na mocy umowy bądź transakcji lub w związku z nimi;
(ii)
roszczenie o przedłużenie terminu zapłaty lub spłatę obligacji, gwarancji finansowej lub odszkodowania w jakiejkolwiek formie;
(iii)
roszczenie o odszkodowanie z tytułu umowy lub transakcji;
(iv)
roszczenie wzajemne;
(v)
żądanie uznania lub wykonania, łącznie z uznaniem na podstawie procedury exequatur, wyroku, orzeczenia arbitrażowego lub równoważnej decyzji, niezależnie od miejsca ich wydania;
b)
"umowa lub transakcja" oznacza każdą transakcję, niezależnie od jej formy i mającego zastosowanie prawa, oraz niezależnie od tego, czy obejmuje jedną lub kilka umów zawartych przez te same lub różne strony lub podobnych zobowiązań powstałych między nimi; do celów niniejszej definicji pojęcie "umowa" obejmuje wszelkie obligacje, gwarancje lub zabezpieczenia, w szczególności gwarancje finansowe lub zabezpieczenie finansowe, oraz wszelkie kredyty, prawnie niezależne lub nie, a także wszelkie postanowienia z nimi związane, których źródłem jest taka transakcja lub które są z nią związane;
c)
"właściwe organy" oznaczają właściwe organy państw członkowskich wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku II;
d)
"zasoby gospodarcze" oznaczają wszelkiego rodzaju rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne, ruchome i nieruchome, które nie są środkami finansowymi, ale mogą być użyte do uzyskania środków finansowych, towarów lub usług;
e)
"zamrożenie zasobów gospodarczych" oznacza uniemożliwienie wykorzystania zasobów gospodarczych do uzyskiwania środków finansowych, towarów lub usług w jakikolwiek sposób, między innymi poprzez ich sprzedaż, wynajem lub obciążenie hipoteką;
f)
"zamrożenie środków finansowych" oznacza zapobieganie wszelkim ruchom tych środków finansowych, ich przekazywaniu, zmianom, wykorzystaniu, udostępnianiu lub dokonywaniu nimi transakcji w jakikolwiek sposób, który powodowałby jakąkolwiek zmianę ich wielkości, wartości, lokalizacji, własności, posiadania, charakteru, przeznaczenia lub dowolną inną zmianę, która umożliwiłaby korzystanie z nich, w tym zarządzanie portfelem;
g)
"środki finansowe" oznaczają aktywa finansowe i dowolnego rodzaju korzyści, między innymi:
(i)
gotówkę, czeki, roszczenia pieniężne, weksle, przekazy pieniężne i inne instrumenty płatnicze;
(ii)
depozyty złożone w instytucjach finansowych lub innych podmiotach, salda na rachunkach, wierzytelności i zobowiązania dłużne;
(iii)
papiery wartościowe i papiery dłużne w obrocie publicznym lub niepublicznym, w tym akcje i udziały, certyfikaty papierów wartościowych, obligacje, weksle, warranty, skrypty dłużne, kontrakty na instrumenty pochodne;
(iv)
odsetki, dywidendy lub inne przychody z aktywów oraz wartości narosłe z aktywów lub wygenerowane przez te aktywa;
(v)
kredyty, tytuły do przeprowadzania kompensat, gwarancje, gwarancje należytego wykonania umów lub inne zobowiązania finansowe;
(vi)
akredytywy, konosamenty, dokumenty poświadczające nabycie; oraz
(vii)
dokumenty poświadczające udział w środkach finansowych lub zasobach finansowych;
(h)
"terytorium Unii" oznacza wszystkie terytoria państw członkowskich, do których zastosowanie ma Traktat, na warunkach określonych w Traktacie, w tym ich przestrzeń powietrzną.
Artykuł  2  4
1. 
Zamraża się wszystkie środki finansowe i zasoby gospodarcze będące własnością, pozostające w posiadaniu, w faktycznym władaniu lub pod kontrolą wymienionych w załączniku I osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów lub powiązanych z nimi osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów wymienionych w załączniku I.
2. 
Nie udostępnia się wymienionym w załączniku I osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom lub organom ani powiązanym z nimi osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom lub organom, ani też na ich rzecz - bezpośrednio lub pośrednio - żadnych środków finansowych ani zasobów gospodarczych.
Artykuł  2a  5  
1. 
Artykuł 2 ust. 2 nie ma zastosowanie do środków finansowych ani zasobów gospodarczych udostępnianych przez organizacje oraz agencje, które są poddawane przez Unię ocenie spełnienia wymogów dotyczących filarów i z którymi Unia podpisała ramową umowę o partnerstwie finansowym, na podstawie której te organizacje i agencje działają jako partnerzy humanitarni Unii, pod warunkiem że przekazanie tych środków finansowych lub zasobów gospodarczych, jest niezbędne wyłącznie do celów humanitarnych w Ukrainie.
2. 
W przypadkach nieobjętych ust. 1 niniejszego artykułu oraz aa zasadzie odstępstwa od art. 2 właściwe organy mogą udzielić szczególnego lub ogólnego zezwolenia, na warunkach ogólnych lub szczegółowych, jakie uznają za stosowne, na uwolnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych lub na udostępnienie niektórych środków finansowych lub zasobów gospodarczych, pod warunkiem że przekazanie takich środków finansowych lub zasobów gospodarczych jest niezbędne wyłącznie do celów humanitarnych w Ukrainie.
3. 
W przypadku braku decyzji odmownej, wniosku o udzielnie informacji lub zawiadomienia o dodatkowym terminie od właściwego organu w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku o udzielenie zezwolenia na podstawie ust. 2, zezwolenie uważa się za udzielone.
4. 
Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 2 i 3 w terminie 2 tygodni od udzielenia zezwolenia.
Artykuł  3
1.  6
 Załącznik I obejmuje:
a)
osoby fizyczne wspierające lub realizujące działania lub polityki, które podważają integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, lub stabilność lub bezpieczeństwo na Ukrainie lub im zagrażają, osoby fizyczne, które ponoszą odpowiedzialność za takie działania lub polityki, oraz osoby fizyczne utrudniające pracę organizacji międzynarodowych na Ukrainie;
b)
osoby prawne, podmioty lub organy wspierające, materialnie lub finansowo, działania, które podważają integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażają;
c)
osoby prawne, podmioty lub organy na Krymie lub w Sewastopolu, których własność została przeniesiona w sposób sprzeczny z prawem ukraińskim, lub osoby prawne, podmioty lub organy, które odniosły korzyści w związku z takim przeniesieniem własności;
d)
osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy, które wspierają, materialnie lub finansowo, rosyjskich decydentów odpowiedzialnych za aneksję Krymu lub destabilizację Ukrainy lub też uzyskują korzyści od tych decydentów;
e)
osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy, które przeprowadzają transakcje z grupami separatystycznymi w ukraińskim regionie Donbas;
f)
osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy, które wspierają, materialnie lub finansowo rząd Federacji Rosyjskiej odpowiedzialny za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy lub też uzyskują korzyści od tego rządu; lub
g) 7
 wiodących przedsiębiorców działających w Rosji, członków ich najbliższej rodziny lub inne osoby fizyczne, którzy uzyskują od nich korzyści, lub przedsiębiorców, osoby prawne, podmioty lub organy prowadzące działalność w sektorach gospodarczych zapewniających istotne źródło dochodów rządowi Federacji Rosyjskiej odpowiedzialnemu za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy; lub,
h) 8
 osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy:
(i)
ułatwiające naruszenia zakazu obchodzenia przepisów niniejszego rozporządzenia, rozporządzeń Rady (UE) nr 692/2014 9 , (UE) nr 833/2014 10  lub (UE) 2022/263 11  lub decyzji Rady 2014/145/WPZiB 12 , 2014/386/WPZiB 13 *, 2014/512/WPZiB 14  lub (WPZiB) 2022/266 15 ; lub
(ii)
w inny sposób istotnie udaremniające te przepisy; lub;
i) 16
 osoby prawne, podmioty lub organy działające w rosyjskim sektorze informatycznym i posiadające licencję wydaną przez Centrum ds. Licencji, Certyfikacji i Ochrony Tajemnic Państwowych Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) Federacji Rosyjskiej lub licencję na "broń i sprzęt wojskowy" wydaną przez rosyjskie Ministerstwo Przemysłu i Handlu;
j) 17
 podmioty mające siedzibę w Rosji, będące uprzednio własnością lub pod kontrolą podmiotów mających siedzibę w Unii, których własność lub kontrola nad którymi zostały przymusowo przeniesione przez rząd Federacji Rosyjskiej w drodze przepisów ustawowych, wykonawczych, innych instrumentów ustawodawczych lub innych działań rosyjskiego organu publicznego, lub osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy, które odniosły korzyści z takiego przeniesienia, oraz osoby fizyczne, które zostały powołane do organów zarządzających takich podmiotów w Rosji bez zgody unijnych podmiotów będących uprzednio ich właścicielami lub sprawujących nad nimi kontrolę,

oraz osoby fizyczne i prawne, podmioty lub organy powiązane z nimi.

1a.  18
 W przypadku śmierci osoby fizycznej umieszczonej w wykazie zamieszczonym w załączniku I w okresie stosowania środków ograniczających Rada może pozostawić imię i nazwisko zmarłej osoby w tym wykazie, jeżeli usunięcie tej osoby z wykazu stanowiłoby zagrożenie dla celów unijnych środków ograniczających ze względu na prawdopodobieństwo, że w przeciwnym razie dane aktywa zostałyby wykorzystane do finansowania rosyjskiej wojny napastniczej przeciw Ukrainie lub innych działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających.
2. 
Załącznik I zawiera uzasadnienie umieszczenia w wykazie wymienionych w nim osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów.
3. 
Załącznik I zawiera, jeśli są dostępne, informacje konieczne do zidentyfikowania danych osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów. W odniesieniu do osób fizycznych informacje takie mogą obejmować imiona i nazwiska, w tym pseudonimy, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, numer paszportu i dowodu tożsamości, płeć, adres - o ile jest znany - oraz funkcję lub zawód. W odniesieniu do osób prawnych, podmiotów i organów informacje takie mogą obejmować nazwy, miejsce i datę rejestracji, numer w rejestrze i miejsce prowadzenia działalności.
Artykuł  4
1. 
Na zasadzie odstępstwa od art. 2 właściwe organy państw członkowskich mogą wyrazić zgodę na zwolnienie określonych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych lub udostępnienie określonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że środki finansowe i zasoby gospodarcze, o których mowa, są:
a)
niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów wymienionych w załączniku I oraz członków rodzin pozostających na utrzymaniu takich osób fizycznych, w tym opłat za żywność, z tytułu najmu lub kredytu hipotecznego, za leki i leczenie, podatków, składek ubezpieczeniowych oraz opłat za usługi użyteczności publicznej;
b)
przeznaczone wyłącznie na pokrycie uzasadnionych honorariów lub zwrot wydatków związanych ze świadczeniem usług prawniczych; lub
c)
przeznaczone wyłącznie na pokrycie opłat i należności za usługi polegające na zwykłym przechowywaniu lub utrzymywaniu zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych; lub
d)
niezbędne do pokrycia wydatków nadzwyczajnych, pod warunkiem że właściwy organ poinformował właściwe organy pozostałych państw członkowskich oraz Komisję, co najmniej dwa tygodnie przed przyznaniem zezwolenia, o powodach, dla których uważa, że specjalne zezwolenie powinno zostać przyznane;
e) 19
 przedmiotem wpłaty na rachunek lub wypłaty z rachunku misji dyplomatycznej, urzędu konsularnego lub organizacji międzynarodowej korzystających z immunitetów zgodnie z prawem międzynarodowym, w zakresie, w jakim te wpłaty lub wypłaty są przeznaczone na oficjalne cele misji dyplomatycznej, urzędu konsularnego lub organizacji międzynarodowej.
2. 
Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie i Komisję o każdym zezwoleniu wydanym na podstawie ust. 1.
Artykuł  5
1. 
Na zasadzie odstępstwa od art. 2 właściwe organy państw członkowskich mogą zezwolić na zwolnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych, o ile spełnione są następujące warunki:
a)
środki finansowe lub zasoby gospodarcze są przedmiotem orzeczenia arbitrażowego wydanego przed dniem, w którym osoba fizyczna lub prawna, podmiot lub organ, o których mowa w art. 2, zostali umieszczeni w wykazie znajdującym się w załączniku I, lub przedmiotem orzeczenia sądowego lub decyzji administracyjnej wydanych w Unii, lub orzeczenia sądowego podlegającego egzekucji w danym państwie członkowskim przed tym dniem lub później;
b)
środki finansowe lub zasoby gospodarcze będą wykorzystane wyłącznie w celu zaspokojenia roszczeń zabezpieczonych takim orzeczeniem lub decyzją lub uznanych w takim orzeczeniu lub decyzji, w granicach określonych przez mające zastosowanie przepisy ustawowe i wykonawcze dotyczące praw osób, którym takie roszczenia przysługują;
c)
orzeczenie lub decyzja nie zostały wydane na rzecz osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, którzy zostali umieszczeni w wykazie znajdującym się w załączniku I; oraz
d)
uznanie orzeczenia lub decyzji nie jest sprzeczne z porządkiem publicznym danego państwa członkowskiego.
2. 
Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o wszelkich zezwoleniach przyznanych na podstawie ust. 1.
Artykuł  5a  20  
1. 
Na zasadzie odstępstwa od art. 2 właściwe organy państwa członkowskiego mogą udzielić zezwolenia na uwolnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych lub na udostępnienie niektórych środków finansowych lub zasobów gospodarczych, po ustaleniu że organ sądowy lub administracyjny państwa członkowskiego wydał orzeczenie lub decyzję, na warunkach określonych prawem, o pozbawieniu, w interesie publicznym, wymienionych w załączniku I osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów środków finansowych lub zasobów gospodarczych należących do tych osób, podmiotów lub organów, będących ich własnością lub znajdujących się pod ich kontrolą, pod warunkiem, że odszkodowanie wypłacone za takie pozbawienie środków finansowych lub zasobów gospodarczych jest zamrożone.
2. 
Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 1.
Artykuł  5b  21  
1. 
Na zasadzie odstępstwa od art. 2 właściwe organy państw członkowskich mogą udzielić zezwolenia na uwolnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych należących do osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów wymienionych w załączniku I zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. j) lub na udostępnienie niektórych środków finansowych lub zasobów gospodarczych tym osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom lub organom, na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że te środki finansowe lub zasoby gospodarcze są niezbędne do sprzedaży lub skorzystania udziałów w osobach prawnych, podmiotach lub organach mających siedzibę w Rosji wymienionych w załączniku I zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. j) lub aktywów tych osób, podmiotów lub organów w celu umożliwienia wypłaty wynagrodzenia uzgodnionego przez strony lub odszkodowania stanowiącego przedmiot orzeczenia lub decyzji organu sądowego lub administracyjnego lub ustalonego na mocy prawa w związku z przymusowym przeniesieniem własności lub kontroli przez rząd Federacji Rosyjskiej. Niniejszego ustępu nie stosuje się do zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych będących w posiadaniu centralnych depozytów papierów wartościowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014( * ).
2. 
Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 1.
Artykuł  6
1. 
Na zasadzie odstępstwa od art. 2 i pod warunkiem, że płatność dokonywana przez osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ wymienione w załączniku I jest należna na mocy umowy lub porozumienia zawartego przez daną osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ lub na mocy zobowiązania je obciążającego, zanim ta osoba fizyczna lub prawna, ten podmiot lub organ zostały ujęte w wykazie w załączniku I, właściwe organy państw członkowskich mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na zwolnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych, o ile właściwy organ ustalił, że spełnione są następujące warunki:
a)
środki finansowe lub zasoby gospodarcze zostaną wykorzystane do dokonania płatności przez osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ wymienione w załączniku I; oraz
b)
dokonanie płatności nie narusza art. 2 ust. 2.
2. 
Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie i Komisję o każdym zezwoleniu wydanym na podstawie ust. 1.
Artykuł  6a  22
1. 
Na zasadzie odstępstwa od art. 2 ust. 2 właściwe organy państwa członkowskiego mogą zezwolić na płatności na rzecz krymskich portów morskich za usługi świadczone w portach: kerczeńskim porcie rybackim, jałtańskim porcie handlowym i eupatorskim porcie handlowym, a także za usługi świadczone przez Gosgidrografiya oraz przez oddziały terminalu portowego przedsiębiorstwa "Crimean Sea Ports" ("Krymskie Porty Morskie").
2. 
Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 1 w terminie dwóch tygodni od jego udzielenia.
Artykuł  6b  23  
1. 
Na zasadzie odstępstwa od art. 2 właściwe organy państwa członkowskiego mogą zezwolić na uwolnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych należących do podmiotów wymienionych w pozycjach 53, 54 i 55 w części "B. Podmioty" załącznika I lub na udostępnienie tym podmiotom niektórych środków finansowych lub zasobów gospodarczych na warunkach, jakie właściwe organy uznają za stosowne, oraz po ustaleniu, że takie środki finansowe lub zasoby gospodarcze są niezbędne do zakończenia do dnia 24 sierpnia 2022 r. operacji, kontraktów lub innych umów, w tym stosunków w zakresie bankowości korespondenckiej, zawartych z tymi podmiotami przed dniem 23 lutego 2022 r.
2. 
Na zasadzie odstępstwa od art. 2 właściwe organy państwa członkowskiego mogą zezwolić na uwolnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych należących do podmiotów wymienionych w pozycjach 79, 80, 81 i 82 załącznika I lub na udostępnienie tym podmiotom niektórych środków finansowych lub zasobów gospodarczych na warunkach, jakie właściwe organy uznają za stosowne, oraz po ustaleniu, że takie środki finansowe lub zasoby gospodarcze są niezbędne do zakończenia do dnia 9 października 2022 r. operacji, kontraktów lub innych umów, w tym stosunków w zakresie bankowości korespondenckiej, zawartych z tymi podmiotami przed dniem 8 kwietnia 2022 r.
2a.  24
 Na zasadzie odstępstwa od art. 2 właściwe organy państwa członkowskiego mogą zezwolić na uwolnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych należących do podmiotu wymienionego w pozycji 108 w załączniku I lub na udostępnienie temu podmiotowi niektórych środków finansowych lub zasobów gospodarczych na warunkach, jakie właściwe organy uznają za stosowne, oraz po ustaleniu, że takie środki finansowe lub zasoby gospodarcze są niezbędne do zakończenia do dnia 22 sierpnia 2023 r. operacji, kontraktów lub innych umów, w tym stosunków w zakresie bankowości korespondenckiej, zawartych z tym podmiotem przed dniem 21 lipca 2022 r.
2b.  25
 Na zasadzie odstępstwa od art. 2 właściwe organy państwa członkowskiego mogą, na warunkach, jakie uznają za stosowne, zezwolić na uwolnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych, lub na udostępnienie niektórych środków finansowych lub zasobów gospodarczych podmiotowi wymienionemu w pozycji 108 w załączniku I, po ustaleniu, że takie środki finansowe lub zasoby gospodarcze są niezbędne do zakończenia do dnia 17 czerwca 2023 r. trwającej sprzedaży i przekazywania praw własności będących bezpośrednio lub pośrednio własnością tego podmiotu w osobie prawnej, podmiocie lub organie mającym siedzibę w Unii. Ten termin nie zatwierdza z mocą wsteczną zbycia udziałów, niezgodnego z niezbędnymi wymogami na podstawie niniejszego rozporządzenia.
2c.  26
 Na zasadzie odstępstwa od art. 2 właściwe organy państwa członkowskiego mogą zezwolić na uwolnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych należących do podmiotów umieszczonych w wykazie w pozycjach 126 i 127 lub na udostępnienie tym podmiotom niektórych środków finansowych lub zasobów gospodarczych na warunkach, jakie właściwe organy uznają za stosowne, oraz po ustaleniu, że takie środki finansowe lub zasoby gospodarcze są niezbędne do zakończenia do dnia 17 czerwca 2023 r. operacji, kontraktów lub innych umów, w tym stosunków w zakresie bankowości korespondenckiej, zawartych z tymi podmiotami przed dniem 16 grudnia 2022 r.
2d.  27
 Na zasadzie odstępstwa od art. 2 właściwe organy państwa członkowskiego mogą zezwolić na uwolnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych należących do podmiotów umieszczonych w wykazie w załączniku I, pod nagłówkiem "Podmioty", pozycje 198, 199 i 200, lub na udostępnienie tym podmiotom niektórych środków finansowych lub zasobów gospodarczych na warunkach, jakie właściwe organy uznają za stosowne, oraz po ustaleniu, że takie środki finansowe lub zasoby gospodarcze są niezbędne do zakończenia do dnia 26 sierpnia 2023 r. operacji, umów lub innych porozumień, w tym stosunków w zakresie bankowości korespondenckiej, zawartych z tymi podmiotami przed dniem 25 lutego 2023 r. lub, w odniesieniu do podmiotu umieszczonego w wykazie w załączniku I, pod nagłówkiem "Podmioty", pozycja 198, w przypadku transakcji dotyczących wypłaty środków finansowych przez Konferencję ds. Roszczeń Żydowskich beneficjentom w Federacji Rosyjskiej do dnia 31 grudnia 2024 r., niezależnie od tego, kiedy te operacje, umowy lub inne porozumienia zostały zawarte.
3. 
Na zasadzie odstępstwa od art. 2 właściwe organy państwa członkowskiego mogą - na warunkach, jakie uznają za stosowne - zezwolić na uwolnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych lub na udostępnienie niektórych środków finansowych lub zasobów gospodarczych osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi wymienionym w załączniku I, po ustaleniu, że:
a) 28
 dane środki finansowe lub zasoby gospodarcze są niezbędne do sprzedaży i przekazania do dnia 31 maja 2023 r. lub w ciągu sześciu miesięcy od dnia umieszczenia w wykazie w załączniku I - w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza - praw własności w odniesieniu do osoby prawnej, podmiotu lub organu z siedzibą w Unii, w przypadku gdy te prawa własności są bezpośrednio lub pośrednio własnością osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu wymienionych w załączniku I; oraz
b)
wpływy z takiej sprzedaży i przeniesienia własności pozostają zamrożone.
4.  29
 Na zasadzie odstępstwa od art. 2 właściwe organy państwa członkowskiego mogą zezwolić na uwolnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych należących do podmiotu wymienionego w pozycji 91 w załączniku I lub na udostępnienie temu podmiotowi niektórych środków finansowych lub zasobów gospodarczych na warunkach, jakie właściwe organy uznają za stosowne, i po ustaleniu, że takie środki finansowe lub zasoby gospodarcze są niezbędne do zakończenia transakcji, w tym sprzedaży, które są absolutnie niezbędne do likwidacji, do dnia 31 grudnia 2022 r., wspólnego przedsięwzięcia lub podobnego porozumienia prawnego, zawartych przed dniem 16 marca 2022 r., z udziałem osoby prawnej, podmiotu lub organu wymienionych w załączniku XIX do rozporządzenia (UE) nr 833/2014.
5.  30
 Na zasadzie odstępstwa od art. 2 właściwe organy państwa członkowskiego mogą zezwolić na uwolnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych należących do podmiotu wymienionego w pozycji 101 w załączniku I lub na udostępnienie temu podmiotowi niektórych środków finansowych lub zasobów gospodarczych na warunkach, jakie właściwe organy uznają za stosowne, oraz po ustaleniu, że takie środki finansowe lub zasoby gospodarcze są niezbędne do zakończenia do dnia 7 stycznia 2023 r. operacji, kontraktów lub innych umów zawartych z tym podmiotem lub w inny sposób dotyczących tego podmiotu przed dniem 3 czerwca 2022 r.
5a.  31
 Na zasadzie odstępstwa od art. 2 właściwe organy państwa członkowskiego mogą zezwolić na uwolnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych należących do podmiotów wymienionych pod nagłówkiem "Podmioty" w pozycji 82 i 101 załącznika I lub na udostępnienie temu podmiotowi niektórych środków finansowych lub zasobów gospodarczych na warunkach, jakie właściwe organy uznają za stosowne i po ustaleniu, że:
a)
takie środki finansowe lub zasoby gospodarcze są niezbędne do zbycia lub przeniesienia papierów wartościowych przez podmiot mający siedzibę w Unii, obecnie lub uprzednio kontrolowany przez podmiot wymieniony pod nagłówkiem "Podmioty" w pozycji 82 załącznika I;
b)
takie zbycie lub przeniesienie zostanie zakończone do dnia 31 grudnia 2023 r.; oraz
c)
takie zbycie lub przeniesienie jest dokonywane na podstawie operacji, umów lub innych porozumień zawartych z podmiotami wymienionymi pod nagłówkiem "Podmioty" załącznika I w pozycji 82 i 101 lub w inny sposób z nimi związanych przed dniem 3 czerwca 2022 r.
5aa.  32
 Na zasadzie odstępstwa od art. 2 właściwe organy państwa członkowskiego mogą zezwolić na zamianę do dnia 25 grudnia 2023 r. przez obywateli lub rezydentów jednego z państw członkowskich lub podmiot z siedzibą w Unii kwitu depozytowego opiewającego na rosyjskie aktywa bazowe będące w posiadaniu podmiotu wymienionego w pozycji 101 pod nagłówkiem "Podmioty" w załączniku I do celów sprzedaży tego aktywów bazowych, i zezwolić na udostępnienie środków finansowych powiązanych z zamianą kwitu depozytowego i sprzedażą aktywów bazowych bezpośrednio lub pośrednio temu podmiotowi w Rosji, na takich warunkach, jakie właściwe organy uznają za stosowne oraz po ustaleniu, że:
a)
kwit depozytowy był wydany przed dniem 3 czerwca 2022 r.;
b)
stosowny wniosek o zezwolenie zostanie złożony do dnia 25 września 2023 r.;
c)
posiadacz kwitu depozytowego jest w stanie wykazać, że taka zamiana jest konieczna do sprzedaży aktywów bazowych;
d)
sprzedaż aktywów bazowych jest zgodna z zakazami określonymi w rozporządzeniu nr 833/2014, w tym z art. 5 i 5f; oraz
e)
środki finansowe nie zostaną udostępnione żadnemu innemu podmiotowi wymienionemu w załączniku I.
5b.  33
 Na zasadzie odstępstwa od art. 2 właściwe organy państwa członkowskiego mogą zezwolić na uwolnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych należących do podmiotu wymienionego pod nagłówkiem "Podmioty" w pozycji 190 załącznika I lub na udostępnienie temu podmiotowi niektórych środków finansowych lub zasobów gospodarczych na warunkach, jakie właściwe organy uznają za stosowne, oraz po ustaleniu, że takie środki finansowe lub zasoby gospodarcze są niezbędne do zakończenia do dnia 26 sierpnia 2023 r. operacji, kontraktów lub innych umów zawartych z tym podmiotem, lub w inny sposób z nim związanych, przed dniem 25 lutego 2023 r.
5c.  34
 Na zasadzie odstępstwa od art. 2 właściwe organy państwa członkowskiego mogą zezwolić na uwolnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych należących do osoby fizycznej wymienionej w pozycji 695 pod nagłówkiem "Osoby" w załączniku I lub na udostępnienie tej osobie fizycznej lub podmiotowi należącemu do tej osoby fizycznej niektórych środków finansowych lub zasobów gospodarczych na warunkach, jakie właściwe organy uznają za stosowne, oraz po ustaleniu, że takie środki finansowe lub zasoby gospodarcze są niezbędne do zakończenia transakcji, w tym sprzedaży, które są absolutnie niezbędne do likwidacji, do dnia 31 sierpnia 2023 r., wspólnego przedsięwzięcia lub podobnego porozumienia prawnego, ustanowionego w Rosji z tą osobą fizyczną lub podmiotem należącym do tej osoby fizycznej przed dniem 28 lutego 2022 r.
5d.  35
 Na zasadzie odstępstwa od art. 2 właściwe organy państwa członkowskiego mogą zezwolić na uwolnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych, należących do, będących w posiadaniu lub pod kontrolą osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu umieszczonych w wykazie w załączniku I, lub na świadczenie usług na rzecz takiej osoby fizycznej lub prawnej, takiego podmiotu lub organu, na warunkach, które uznają za stosowne, po ustaleniu, że jest to ściśle niezbędne do utworzenia, certyfikacji lub oceny zapory sieciowej, która:
a)
pozbawia umieszczone w wykazie w załączniku I osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy kontroli nad aktywami nieumieszczonych w wykazie osób prawnych, podmiotów lub organów zarejestrowanych lub utworzonych na mocy prawa państwa członkowskiego, które to osoby prawne, podmioty lub organy są własnością tych pierwszych lub są przez nie kontrolowane; oraz
b)
zapewnia, aby na rzecz osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu umieszczonych w wykazie nie narastały żadne dalsze środki finansowe ani zasoby gospodarcze.
5e.  36
 Na zasadzie odstępstwa od art. 2 właściwe organy państwa członkowskiego mogą udzielić zezwolenia na uwolnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych należących do podmiotu umieszczonego w wykazie w załączniku I, pod nagłówkiem "Podmioty", pozycja 270, na warunkach, jakie właściwe organy uznają za stosowne, oraz po ustaleniu, że:
a)
jest to niezbędne, aby umożliwić płatność należną od podmiotu umieszczonego w wykazie w załączniku I, pod nagłówkiem "Podmioty", pozycja 270, na rzecz podmiotu mającego siedzibę w Unii, w państwie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w Szwajcarii lub w kraju partnerskim wymienionym w załączniku VIII do rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014( * ), lub na rzecz obywatela lub rezydenta państwa członkowskiego, państwa będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii lub kraju partnerskiego wymienionego w załączniku VIII do rozporządzenia (UE) nr 833/2014; oraz
b)
taka płatność stanowi odszkodowanie lub świadczenie wypłacane w związku ze zrealizowaniem się ryzyka i nie stanowi naruszenia art. 2 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.
5f.  37
 Na zasadzie odstępstwa od art. 2 właściwe organy państwa członkowskiego mogą udzielić zezwolenia na uwolnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych lub na udostępnienie niektórych środków finansowych lub zasobów gospodarczych osobom umieszczonym w wykazie w załączniku I, pod nagłówkiem "Osoby", pozycje 92, 674, 675, 694, 880, 882, 909 i 920, oraz podmiotom umieszczonym w wykazie w załączniku I, pod nagłówkiem "Podmioty", pozycje 38 i 39, na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że:
a)
środki finansowe lub zasoby gospodarcze są niezbędne do sprzedaży i przeniesienia do dnia 30 czerwca 2024 r. praw własności w osobie prawnej, podmiocie lub organie z siedzibą w Unii, które to prawa są bezpośrednio lub pośrednio własnością jednej z tych osób lub jednego z tych podmiotów; oraz
b)
wpływy z takiej sprzedaży i takiego przeniesienia są zamrożone.
5g.  38
 Na zasadzie odstępstwa od art. 2 właściwe organy państwa członkowskiego mogą, na warunkach, jakie uznają za stosowne, udzielić zezwolenia na uwolnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych należących do podmiotu umieszczonego w wykazie w załączniku I, pod nagłówkiem "Podmioty", pozycja 333, lub na udostępnienie temu podmiotowi niektórych środków finansowych lub zasobów gospodarczych, po ustaleniu, że takie środki finansowe lub zasoby gospodarcze są niezbędne do zakończenia do dnia 20 czerwca 2024 r. umów zawartych z tym podmiotem przed dniem 19 grudnia 2023 r.
6.  39
 Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie niniejszego artykułu w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.
Artykuł  6c 40

Art. 2. nie ma zastosowania do środków finansowych ani zasobów gospodarczych, które są absolutnie niezbędne do świadczenia usług łączności elektronicznej przez unijnych operatorów telekomunikacyjnych, do dostarczania urządzeń towarzyszących i świadczenia usług towarzyszących niezbędnych do eksploatacji, utrzymania i bezpieczeństwa takich usług łączności elektronicznej, w Rosji, w Ukrainie, w Unii, między Rosją a Unią oraz między Ukrainą a Unią, oraz do potrzeb usług ośrodków przetwarzania danych w Unii.

Artykuł  6d  41  
1. 
Na zasadzie odstępstwa od art. 2, właściwe organy państwa członkowskiego mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na uwolnienie niektórych zamrożonych zasobów gospodarczych, po ustaleniu, że:
a)
uwolnienie tych zasobów gospodarczych jest konieczne do pilnego zapobiegania zdarzeniu, które może mieć poważny i znaczący wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi lub na środowisko, lub łagodzenia skutków takiego zdarzenia; oraz
b)
zamrożono wpływy pochodzące z uwolnienia tych zasobów gospodarczych.
2. 
Zainteresowane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o wszelkich zezwoleniach udzielonych na podstawie ust. 1 w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.
Artykuł  6e  42  
1.  43
 Na zasadzie odstępstwa od art. 2 właściwe organy państwa członkowskiego mogą zezwolić na uwolnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych należących do podmiotów umieszczonych w wykazie w załączniku I, pod nagłówkiem "Podmioty", pozycje 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82, 108, 126, 127, 198, 199, 200, 214, 215 i 270, lub na udostępnienie tym podmiotom niektórych środków finansowych lub zasobów gospodarczych, na warunkach jakie te właściwe organy uznają za stosowne, oraz po ustaleniu, że takie środki finansowe lub zasoby gospodarcze są niezbędne do zakupu, przywozu lub transportu produktów rolnych i spożywczych, w tym pszenicy i nawozów.
1a.  44
 Na zasadzie odstępstwa od art. 2 właściwe organy państwa członkowskiego na podstawie konkretnej oceny poszczególnych przypadków mogą zezwolić - dla każdej stosownej transakcji z osobna - na uwolnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych należących do osób fizycznych wymienionych w załączniku I, które przed umieszczeniem ich w wykazie odgrywały istotną rolę w międzynarodowym handlu produktami rolnymi i spożywczymi, w tym pszenicą i nawozami, lub na udostępnienie tym osobom niektórych środków finansowych lub zasobów gospodarczych na warunkach, jakie te właściwe organy uznają za stosowne, oraz po ustaleniu, że takie środki finansowe lub zasoby gospodarcze są niezbędne do sprzedaży, dostawy, przekazania lub wywozu produktów rolnych i spożywczych, w tym pszenicy i nawozów, do państw trzecich w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego.
2.  45
 Udzielając zezwolenia na takie operacje, dane państwo członkowskie działa w ścisłej współpracy z Komisją. O wszelkich zezwoleniach, których udzieliło na mocy ust. 1 i 2 informuje pozostałe państwa członkowskie w terminie dwóch tygodni od ich udzielenia.
3.  46
 Komisja składa Radzie sprawozdanie nie później niż do dnia 17 czerwca 2023 r., a następnie co 6 miesięcy przekazuje zestawienie informacji otrzymanych od państw członkowskich w związku z odstępstwem, o którym mowa w ust. 1a.
Artykuł  6f  47  

Art. 2. nie stosuje się do środków finansowych ani do zasobów gospodarczych niezbędnych do świadczenia usług pilotowych niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo morskie.

Artykuł  7
1. 
Art. 2 ust. 2 nie stanowi przeszkody dla zasilania zamrożonych rachunków przez instytucje finansowe lub kredytowe otrzymujące środki przekazywane im przez strony trzecie na rachunek ujętych w wykazie osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, o ile wszelkie kwoty dodatkowe na takich rachunkach zostają również zamrożone. Instytucja finansowa lub kredytowa niezwłocznie powiadamia właściwe organy o takich transakcjach.
2. 
Art. 2 ust. 2 nie stosuje się do księgowania na zamrożonych rachunkach:
a)
odsetek i innych dochodów od tych rachunków;
b)
płatności należnych z tytułu umów, porozumień lub zobowiązań, które zostały zawarte lub powstały przed datą umieszczenia w załączniku I osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w art. 2, lub
c)
płatności należnych na podstawie orzeczenia sądowego, decyzji administracyjnej lub orzeczenia arbitrażowego wydanych w państwie członkowskim lub podlegających egzekucji w danym państwie członkowskim;

pod warunkiem że wszelkie takie odsetki, inne dochody oraz płatności zostaną zamrożone zgodnie z art. 2 ust. 1.

Artykuł  8  48  
1.  49
 Bez uszczerbku dla mających zastosowanie przepisów dotyczących sprawozdawczości, poufności i tajemnicy służbowej oraz zgodnie z zasadą poufności komunikacji między adwokatami a ich klientami zagwarantowaną w art. 27 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, osoby fizyczne i prawne, podmioty i organy:
a)
natychmiast przekazują wszelkie informacje, które mogą ułatwić wykonanie niniejszego rozporządzenia, takie jak:
informacje o środkach finansowych i zasobach gospodarczych zamrożonych zgodnie z art. 2 lub posiadane informacje o środkach finansowych i zasobach gospodarczych na terytorium Unii, które należą do wymienionych w załączniku I osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów lub które są ich własnością, znajdują się w ich posiadaniu lub pod ich kontrolą i nie są traktowane jako zamrożone przez zobowiązane do tego osoby fizyczne i prawne, podmioty i organy - właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym osoby fizyczne i prawne, podmioty i organy, które posiadają wspomniane informacje, mają miejsce zamieszkania lub siedzibę, w terminie dwóch tygodni od uzyskania tych informacji;
posiadane informacje o środkach finansowych i zasobach gospodarczych na terytorium Unii, które należą do wymienionych w załączniku I osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów lub które są ich własnością, znajdują się w ich posiadaniu lub pod ich kontrolą i które były przedmiotem ruchu, przekazania, zmiany, wykorzystania, udostępnienia lub transakcji, o których mowa w art. 1 lit. e) lub f), w okresie dwóch tygodni poprzedzających umieszczenie tych osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w załączniku I - właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym osoby fizyczne i prawne, podmioty i organy, które posiadają wspomniane informacje, mają miejsce zamieszkania lub siedzibę, w terminie dwóch tygodni od uzyskania tych informacji;

oraz

b)
współpracują z właściwym organem przy weryfikacji takich informacji.

Obowiązek określony w akapicie pierwszym ma zastosowanie z zastrzeżeniem przepisów krajowych lub innych mających zastosowanie przepisów dotyczących poufności informacji będących w posiadaniu organów sądowych.

Na potrzeby niniejszego ustępu poufność komunikacji między prawnikami a ich klientami obejmuje poufność komunikacji dotyczących porad prawnych udzielanych przez innych certyfikowanych profesjonalistów, którzy są upoważnieni na mocy prawa krajowego do reprezentowania swoich klientów w postępowaniu sądowym w zakresie, w jakim takie porady prawne są udzielane w związku z toczącym się lub przyszłym postępowaniem sądowym.

1a. 
Informacje o środkach finansowych i zasobach gospodarczych zamrożonych zgodnie z art. 2 przekazane na mocy ust. 1 niniejszego artykułu obejmują co najmniej:
a)
informacje identyfikujące osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy, których własnością są zamrożone środki finansowe i zasoby gospodarcze lub które posiadają lub kontrolują te środki i zasoby, w tym ich imię i nazwisko lub nazwę, adres oraz numer identyfikacyjny VAT lub numer identyfikacji podatkowej;
b)
kwotę lub wartość rynkową takich środków finansowych lub zasobów gospodarczych na dzień przekazania informacji i na dzień zamrożenia; oraz
c)
rodzaje środków finansowych w podziale na kategorie określone w art. 1 lit. g) pkt (i)-(vii), jak również kryptoaktywa i inne odpowiednie kategorie oraz dodatkową kategorię odpowiadającą zasobom gospodarczym w rozumieniu art. 1 lit. d). W odniesieniu do każdej z tych kategorii i jeżeli informacje te są dostępne - ilość, lokalizację i inne istotne cechy środków finansowych lub zasobów gospodarczych.
1b. 
Państwo członkowskie, którego to dotyczy, przekazuje Komisji informacje otrzymane zgodnie z ust. 1 i 1a w terminie dwóch tygodni od ich otrzymania. Państwo członkowskie może przekazać takie informacje w formie zanonimi- zowanej, jeśli organ prowadzący postępowanie przygotowawcze lub organ sądowy uznał, że informacje te są objęte tajemnicą w ramach toczącego się postępowania przygotowawczego w procesie karnym lub postępowania karnego.

Centralne depozyty papierów wartościowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 50  przekazują informacje, o których mowa w ust. 1 i 1a, oraz informacje na temat nadzwyczajnych i nieprzewidzianych strat i szkód dotyczących odpowiednich środków finansowych i zasobów gospodarczych właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym się znajdują, w ciągu dwóch tygodni od ich uzyskania, a następnie co trzy miesiące, i równocześnie Komisji.

1c. 
Państwa członkowskie oraz odpowiednie osoby fizyczne i prawne, podmioty i organy współpracują z Komisją przy weryfikacji informacji dotyczących środków finansowych lub zasobów gospodarczych, o których mowa w ust. 1 i 1a. Komisja może żądać przekazania wszelkich dodatkowych informacji, których potrzebuje do przeprowadzenia takiej weryfikacji. Jeżeli takie żądanie jest skierowane do osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, Komisja przekazuje je równocześnie właściwemu państwu członkowskiemu.
1d.  51
 Państwa członkowskie wyznaczają do dnia 31 października 2024 r. organy krajowe właściwe do zidentyfikowania i prześledzenia, w stosownych przypadkach, środków finansowych i zasobów gospodarczych, które należą do, są własnością, znajdują się w posiadaniu lub pod kontrolą osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów wymienionych w załączniku I i które znajdują się w ich jurysdykcji, w celu zapobiegania przypadkom lub próbom naruszenia lub obejścia zakazów określonych w niniejszym rozporządzeniu lub w celu wykrycia takich przypadków lub prób.
2. 
Wszelkie dodatkowe informacje uzyskane bezpośrednio przez Komisję są udostępniane państwom członkowskim.
3. 
Wszelkie informacje przekazane właściwym organom państw członkowskich lub otrzymane przez nie zgodnie z niniejszym artykułem są wykorzystywane przez te organy wyłącznie do celów, do których zostały przekazane lub otrzymane.
4.  52
 Właściwe organy państw członkowskich, w tym organy egzekwowania prawa, organy celne w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 53 , właściwe organy w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 575/2013, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 54  i dyrektywy 2014/65/UE, a także administratorzy urzędowych rejestrów, w których rejestrowane są osoby fizyczne, osoby prawne, podmioty i organy, a także majątek nieruchomy lub ruchomy, niezwłocznie przetwarzają i wymieniają informacje, w tym dane osobowe oraz, w razie potrzeby, informacje, o których mowa w ust. 1 i 1a, z innymi właściwymi organami ich państwa członkowskiego, innych państw członkowskich oraz z Komisją, gdy takie przetwarzanie i wymiana danych są niezbędne do wykonywania zadań organu przetwarzającego lub otrzymującego na podstawie niniejszego rozporządzenia, w szczególności gdy wykrywają przypadki lub próby naruszenia lub obejścia zakazów określonych w niniejszym rozporządzeniu.
5. 
Wszelkie przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i z rozporządzeniami Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 55  i (UE) 2018/1725 56  oraz jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny do stosowania niniejszego rozporządzenia oraz zapewnienia skutecznej współpracy między państwami członkowskimi i z Komisją w stosowaniu niniejszego rozporządzenia.
Artykuł  9  57  
1. 
Zakazuje się świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest obchodzenie środków, o których mowa w art. 2.
2. 
Osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy wymienione w wykazie w załączniku I:
a)
zgłaszają przed dniem 1 września 2022 r. lub w terminie sześciu tygodni od dnia umieszczeniu w wykazie w załączniku I, w zależności od tego, która z tych dat jest późniejsza, środki finansowe lub zasoby gospodarcze, podlegające jurysdykcji państwa członkowskiego, należące do nich, będące ich własnością, będące w ich posiadaniu lub pod ich kontrolą, właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym te środki finansowe lub zasoby gospodarcze się znajdują; oraz
b)
współpracują z właściwym organem przy weryfikacji tych informacji.
3. 
Nieprzestrzeganie ust. 2 uznaje się za udział, o którym mowa w ust. 1, w działaniach, których celem lub skutkiem jest obchodzenie środków, o których mowa w art. 2.
4. 
Zainteresowane państwo członkowskie informuje Komisję w terminie dwóch tygodni od otrzymania informacji na podstawie ust. 2 lit. a).
5. 
Obowiązek ustanowiony w ust. 2 lit. a) nie ma zastosowania do dnia 1 stycznia 2023 r. w odniesieniu do środków finansowych lub zasobów gospodarczych znajdujących się w państwie członkowskim, które ustanowiło podobny obowiązek sprawozdawczy na mocy prawa krajowego przed dniem 21 lipca 2022 r.
6.  58
 Wszelkie informacje przekazane właściwym organom państw członkowskich lub otrzymane przez nie zgodnie z niniejszym artykułem są wykorzystywane przez te organy wyłącznie do celów, do których zostały przekazane lub otrzymane.
7. 
Wszelkie przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, rozporządzeniem (UE) 2016/679 i rozporządzeniem (UE) 2018/1725 oraz jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny do stosowania niniejszego rozporządzenia.
Artykuł  10
1. 
Osoby fizyczne lub prawne lub podmioty lub organy lub ich dyrektorzy lub pracownicy, którzy dokonują zamrożenia środków finansowych i zasobów gospodarczych lub odmawiają ich udostępnienia w dobrej wierze i w oparciu o przekonanie, że działanie takie jest zgodne z niniejszym rozporządzeniem, nie ponoszą z tego tytułu żadnej odpowiedzialności, chyba że zostanie dowiedzione, że środki finansowe lub zasoby gospodarcze zostały zamrożone lub zatrzymane na skutek zaniedbania.
2. 
Działanie osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów nie stanowi podstawy do żadnej odpowiedzialności z ich strony, jeżeli nie wiedziały one i nie miały uzasadnionego powodu do przypuszczania, że ich działania mogą naruszyć środki określone w niniejszym rozporządzeniu.
Artykuł  11
1. 
Nie są zaspokajane żadne roszczenia w związku z jakąkolwiek umową lub transakcją, których wykonanie zostało zakłócone, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub części, przez środki nałożone niniejszym rozporządzeniem, w tym roszczenia odszkodowawcze lub wszelkie inne roszczenia tego rodzaju, takie jak roszczenia o odszkodowanie lub roszczenia wynikające z gwarancji, w szczególności roszczenia o przedłużenie terminu płatności lub o zapłatę obligacji, gwarancji lub odszkodowania, w szczególności gwarancji finansowych lub odszkodowania finansowego w jakiejkolwiek formie - o ile zostały one wniesione przez:
a)
wskazane osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy wymienione w załączniku I;
b)
wszelkie osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy działające za pośrednictwem lub w imieniu osób, podmiotów lub organów, o których mowa w lit. a).
2. 
We wszelkich postępowaniach zmierzających do zaspokojenia roszczenia ciężar dowodu, że zaspokojenie roszczenia nie jest zakazane przez ust. 1, spoczywa na osobie fizycznej lub prawnej, podmiocie lub organie dochodzącym zaspokojenia tego roszczenia.
3. 
Niniejszy artykuł pozostaje bez uszczerbku dla prawa osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, o których mowa w ust. 1, do wystąpienia o sądową kontrolę legalności niewypełnienia zobowiązań umownych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.
Artykuł  12
1.  59
 Komisja i państwa członkowskie informują się wzajemnie o środkach zastosowanych na mocy niniejszego rozporządzenia i dzielą się wszelkimi innymi dostępnymi im istotnymi informacjami w związku z niniejszym rozporządzeniem, w szczególności informacjami:
a) 60
 dotyczącymi środków finansowych i zasobów gospodarczych zamrożonych na mocy art. 2 i zezwoleń udzielonych na mocy odstępstw określonych w niniejszym rozporządzeniu;
b)
dotyczącymi naruszeń przepisów i trudności z ich egzekwowaniem oraz orzeczeń wydanych przez sądy krajowe.
2. 
Państwa członkowskie niezwłocznie przekazują sobie wzajemnie oraz Komisji wszelkie inne dostępne im istotne informacje, które mogą mieć wpływ na skuteczne wdrożenie niniejszego rozporządzenia.
Artykuł  13

Komisja jest uprawniona do zmiany załącznika II na podstawie informacji przekazanych przez państwa członkowskie.

Artykuł  14
1. 
W przypadku gdy Rada podejmie decyzję o objęciu osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu środkami, o których mowa w art. 2, wprowadza ona stosowne zmiany w załączniku I.
2. 
Rada przekazuje swoją decyzję, wraz z uzasadnieniem umieszczenia w wykazie, osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi, o których mowa w ust. 1, bezpośrednio - gdy adres jest znany - albo w drodze opublikowania ogłoszenia, umożliwiając takiej osobie fizycznej lub prawnej, podmiotowi lub organowi przedstawienie uwag.
3. 
W przypadku gdy zostaną zgłoszone uwagi lub przedstawione istotne nowe dowody, Rada dokonuje weryfikacji swojej decyzji i odpowiednio informuje daną osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ.
4. 
Wykaz znajdujący się w załączniku I poddawany jest regularnie przeglądowi, co najmniej co 12 miesięcy.
Artykuł  15
1.  61
Państwa członkowskie przyjmują przepisy określające sankcje, w tym odpowiednio sankcje karne, mające zastosowanie w przypadkach naruszeń przepisów niniejszego rozporządzenia oraz przyjmują wszelkie środki niezbędne do zapewnienia ich stosowania. Przewidziane sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Państwa członkowskie przewidują również właściwe środki konfiskaty dochodów pochodzących z takich naruszeń.
2. 
Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o przepisach, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, a następnie powiadamiają ją o wszelkich zmianach.
Artykuł  16
1. 
Państwa członkowskie wyznaczają właściwe organy, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, i podają ich nazwy na stronach internetowych wymienionych w załączniku II. Państwa członkowskie zgłaszają Komisji wszelkie zmiany swoich adresów stron internetowych wymienionych w załączniku II.
2. 
Państwa członkowskie zgłaszają Komisji swoje właściwe organy, w tym dane kontaktowe tych właściwych organów, niezwłocznie po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, a następnie powiadamiają ją o wszelkich późniejszych zmianach.
3. 
Adres i inne dane kontaktowe Komisji na potrzeby powiadamiania, informowania lub innego porozumiewania się we wszystkich przypadkach, gdy wymaga tego niniejsze rozporządzenie, wskazane są w załączniku II.
Artykuł  16a  62

Wszelkie informacje przekazane Komisji lub otrzymane przez nią zgodnie z niniejszym rozporządzeniem są wykorzystywane przez Komisję wyłącznie do celów, do których zostały przekazane lub otrzymane.

Artykuł  17

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie:

a)
na terytorium Unii, w tym w granicach jej przestrzeni powietrznej;
b)
na pokładach wszystkich statków powietrznych lub wodnych podlegających jurysdykcji państw członkowskich;
c)
wobec każdej osoby będącej obywatelem państwa członkowskiego, przebywającej na terytorium Unii lub poza nim;
d)
wobec każdej osoby prawnej, podmiotu lub organu, na terytorium Unii lub poza nim, zarejestrowanych lub utworzonych na mocy prawa państwa członkowskiego;
e)
do każdej osoby prawnej, podmiotu lub organu w odniesieniu do każdego rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej, w całości lub częściowo, na terytorium Unii.
Artykuł  18

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 17 marca 2014 r.
W imieniu Rady
C. ASHTON
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I  63

Wykaz osób, podmiotów i organów, o których mowa w art. 1 i 2

Osoby:
Imię i nazwiskoInformacje identyfikacyjnePrzyczynyData umieszczenia w wykazie
1.Sergey Valeryevich AKSYONOV,

Sergei Valerievich AKSENOV (Сергей Валерьевич АКСЁНОВ)

Serhiy Valeriyovych AKSYONOV (Сергій Валерiйович АКСЬОНОВ)

Data urodzenia:

26.11.1972

Miejsce urodzenia: Bielce (Balti), Mołdawska SRR (obecnie Republika Mołdawii)

Płeć: mężczyzna

Siergiej Aksjonow został wybrany na "premiera Krymu" przez Radę Najwyższą Krymu w dniu 27 lutego 2014 r. w obecności uzbrojonych prorosyjskich bojówkarzy. W dniu 1 marca 2014 r. jego "wybór" został uznany przez pełniącego obowiązki prezydenta Ukrainy Ołeksandra Turczynowa za niezgodny z konstytucją. Aksjonow aktywnie lobbował za "referendum" zaplanowanym na dzień 16 marca 2014 r. i był jednym ze współsygnatariuszy "traktatu o przystąpieniu Krymu do Federacji Rosyjskiej" z dnia 18 marca 2014 r. W dniu 9 kwietnia 2014 r. został przez prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina mianowany "przywódcą" tak zwanej "Republiki Krymu". W dniu 9 października 2014 r. został oficjalnie "wybrany" "przywódcą" tzw. "Republiki Krymu". "Ponownie wybrany" na to stanowisko we wrześniu 2019 r.

Członek rosyjskiej Rady Państwa. Od stycznia 2017 r. członek Najwyższej Rady partii Jedna Rosja.

Za zaangażowanie w aneksję przyznano mu rosyjski order państwowy "Za zasługi dla ojczyzny" pierwszej klasy.

Po rozpoczęciu rosyjskiej wojny napastniczej przeciwko Ukrainie nadal aktywnie wspierał separatystyczne działania i polityki, w tym "nacjonalizację" aktywów ukraińskich polityków w "Republice Krymu".

Jest zatem odpowiedzialny za wspieranie i realizowanie działań i polityk podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz stabilność i bezpieczeństwo w Ukrainie oraz im zagrażających.

17.3.2014
2.Vladimir Andreevich KONSTANTINOV

(Владимир Андреевич

КОНСТАНТИНОВ)

Volodymyr Andriyovych KONSTANTINOV

(Володимир Андрійович

КОНСТАНТИНОВ)

Data urodzenia:

19.11.1956

Miejsce urodzenia: Władimirowka, Rejon Slobozia, ZSRR (obecnie Republika Mołdawii) lub Bogomoł, ZSRR (obecnie Republika Mołdawii)

Płeć: mężczyzna

Jako przewodniczący Rady Najwyższej Autonomicznej "Republiki Krymu" Władimir Konstantynow odegrał istotną rolę w decyzjach podejmowanych przez Radę Najwyższą w sprawie "referendum" wymierzonego w integralność terytorialną Ukrainy oraz wzywał wyborców, aby w "referendum" z dnia 16 marca 2014 r. głosowali za niepodległością Krymu. Był jednym ze współsygnatariuszy "traktatu o przystąpieniu Krymu do Federacji Rosyjskiej" z dnia 18 marca 2014 r.

Od dnia 17 marca 2014 r. "przewodniczący" "Rady Państwa" tzw. "Republiki Krymu". "Ponownie wybrany" na to stanowisko we wrześniu 2019 r.

Po rozpoczęciu rosyjskiej wojny napastniczej przeciwko Ukrainie nadal aktywnie wspierał separatystyczne działania i polityki, w tym "nacjonalizację" aktywów ukraińskich polityków w "Republice Krymu".

Jest zatem odpowiedzialny za wspieranie i realizowanie działań i polityk podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz stabilność i bezpieczeństwo w Ukrainie oraz im zagrażających.

17.3.2014
3.Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV

(Рустам Ильмирович ТЕМИРГАЛИЕВ)

Rustam Ilmyrovych TEMIRHALIIEV

(Рустам Ыьмирович ТЕМIРГАЛIЄВ)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

15.8.1976

Miejsce urodzenia: Ułan Ude, Buriacka ASRR, Rosyjska FSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Jako były wicepremier Krymu Temirgaliew odegrał istotną rolę w decyzjach podejmowanych przez "Radę Najwyższą" w sprawie "referendum" z dnia 16 marca 2014 r. wymierzonego w integralność terytorialną Ukrainy. Aktywnie lobbował za włączeniem Krymu do Federacji Rosyjskiej.

W dniu 11 czerwca 2014 r. złożył rezygnację z funkcji "pierwszego wicepremiera" tzw. "Republiki Krymu". Były dyrektor generalny spółki zarządzającej rosyjsko-chińskim funduszem inwestycyjnym na rzecz rozwoju regionalnego.

Nadal aktywnie wspiera działania lub polityki separatystyczne.

17.3.2014
4.Denis Valentinovich BEREZOVSKIY

(Денис Валентинович БЕРЕЗОВСКИЙ)

Denys Valentynovych

BEREZOVSKYY

(Денис Валентинович БЕРЕЗОВСЬКИЙ)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

15.7.1974

Miejsce urodzenia: Charków, Ukraińska SRR (obecnie Ukraina)

W dniu 1 marca 2014 r. Berezowski został mianowany dowódcą ukraińskiej Marynarki Wojennej, następnie jednak złożył przysięgę krymskim siłom zbrojnym, łamiąc tym samym swoją wcześniejszą przysięgę wobec ukraińskiej Marynarki Wojennej.

Do października 2015 r. był zastępcą dowódcy Floty Czarnomorskiej należącej do Federacji Rosyjskiej.

Zastępca dowódcy Floty Pacyfiku należącej do Federacji Rosyjskiej i admirał floty.

17.3.2014
5.Aleksei Mikhailovich CHALIY (Алексей Михайлович ЧАЛЫЙ) Oleksiy Mykhaylovych CHALYY (Олексiй Михайлович ЧАЛИЙ)Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

13.6.1961

Miejsce urodzenia: Moskwa, Federacja Rosyjska lub Sewastopol, Ukraina

W dniu 23 lutego 2014 r. został wybrany "ludowym burmistrzem Sewastopola" przez aklamację i zaakceptował ten "wybór". Aktywnie działał na rzecz przekształcenia Sewastopola - po referendum zaplanowanym na dzień 16 marca 2014 r. - w oddzielny podmiot należący do Federacji Rosyjskiej. Był jednym ze współsygnatariuszy "traktatu o przystąpieniu Krymu do Federacji Rosyjskiej" z dnia 18 marca 2014 r. Pełnił obowiązki "gubernatora" Sewastopola od 1 do 14 kwietnia 2014 r. i jest byłym "wybranym" przewodniczącym "zgromadzenia ustawodawczego" miasta Sewastopol. Były członek "zgromadzenia ustawodawczego" miasta Sewastopol (do września 2019 r.).

Nadal aktywnie wspiera działania lub polityki separatystyczne.

Za zaangażowanie w aneksję przyznano mu rosyjski order państwowy "Za zasługi dla ojczyzny" pierwszej klasy.

Prezes Funduszu Charytatywnego na rzecz Rozwoju Historii i Kultury Miasta "35. Bateria Przybrzeżna".

Dyrektor generalny Smart Electric Networks LLC (000 "Разумные электрические сети").

17.3.2014
6.Pyotr Anatoliyovych ZIMA (Пётр Анатольевич ЗИМА) Petro Anatoliyovych ZYMA (Петро Анатолiйович ЗИМА)Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

18.1.1970 lub 29.3.1965

Miejsce urodzenia: Artiomowsk (Артемовск) (przemianowane w 2016 r. na Bachmut/Бахмут), obwód doniecki, Ukraina

Zima został nominowany na nowe stanowisko szefa krymskiej służby bezpieczeństwa (SBU) w dniu 3 marca 2014 r. przez "premiera" Aksjonowa i nominację tę przyjął. Przekazał istotne informacje, w tym również bazę danych, rosyjskim służbom wywiadowczym (FSB). Dane te obejmowały informacje na temat aktywistów Euromajdanu i obrońców praw człowieka na Krymie. Odegrał istotną rolę w pozbawieniu władz Ukrainy kontroli nad terytorium Krymu. W dniu11 marca 2014 r. byli oficerowie SBU na Krymie ogłosili utworzenie niezależnej Służby Bezpieczeństwa Krymu. Od 2015 r. aktywnie działa w Rosyjskiej Służbie Wywiadowczej (FSB).17.3.2014
7.(skreślony)
8.Sergey Pavlových TSEKOV (Сергей Павлович ЦЕКОВ) Serhiy Pavlových TSEKOV (Сергій Павлович ЦЕКОВ)Data urodzenia:

28.9.1953 lub 28.8.1953

Miejsce urodzenia: Symferopol, ZSRR (obecnie Ukraina)

Płeć: mężczyzna

Jako wiceprzewodniczący Rady Najwyższej Krymu Siergiej Cekow zapoczątkował, wraz z Siergiejem Aksjonowem, bezprawne odwołanie rządu Autonomicznej "Republiki Krymu". Zaangażował w to przedsięwzięcie Władimira Konstantynowa, grożąc mu dymisją. Publicznie przyznał, że to z inicjatywy krymskich posłów zwrócono się do rosyjskich żołnierzy o przejęcie Rady Najwyższej Krymu. Był jednym z pierwszych krymskich przywódców, którzy publicznie wzywali do przyłączenia Krymu do Rosji.

Od 2014 r. członek Rady Federacji Federacji Rosyjskiej z ramienia tzw. "Republiki Krymu", ponownie mianowany we wrześniu 2019 r. Członek Komisji Spraw Zagranicznych Rady Federacji.

Po rozpoczęciu rosyjskiej wojny napastniczej przeciwko Ukrainie nadal aktywnie wspierał separatystyczne działania i polityki, w tym "nacjonalizację" aktywów ukraińskich polityków w "Republice Krymu".

Jest zatem odpowiedzialny za wspieranie i realizowanie działań i polityk podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz stabilność i bezpieczeństwo w Ukrainie oraz im zagrażających.

17.3.2014
9.Viktor Alekseevich OZEROV (Виктор Алексеевич ОЗЕРОВ)Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

5.1.1958

Miejsce urodzenia: Abakan, Chakasja, Federacja Rosyjska

Były przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Obrony Rady Federacji Federacji Rosyjskiej.

W dniu 1 marca 2014 r., w imieniu Komisji Bezpieczeństwa i Obrony Rady Federacji, publicznie poparł na forum Rady Federacji rozmieszczenie sił rosyjskich na Ukrainie.

W lipcu 2017 r. złożył rezygnację ze stanowiska przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Obrony. Pozostawał członkiem Rady i członkiem Komisji ds. Wewnętrznych Regulacji i Spraw Parlamentarnych

W dniu 10 października 2017 r., dekretem N 372-SF został włączony do tymczasowej komisji Rady Federacji ds. ochrony suwerenności państwowej i zapobiegania ingerencji w wewnętrzne sprawy Federacji Rosyjskiej.

Jego mandat w Radzie Federacji wygasł we wrześniu 2019 r. Konsultant fundacji Rospolitika od października 2019 r.

Obecnie jest zastępcą szefa Centrum Konsultacyjnego "Agencja ds. Rozwiązań Taktycznych" w rosyjskiej Prezydenckiej Akademii Gospodarki Narodowej i Administracji Publicznej oraz przewodniczącym Rady Koordynacyjnej Pozapaństwowej Strefy Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.

17.3.2014
10.Vladimir Michailovich

DZHABAROV

(Владимир Михайлович ДЖАБАРОВ)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

29.9.1952

Miejsce urodzenia: Samarkanda, Uzbekistan

Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Spraw Międzynarodowych Rady Federacji Federacji Rosyjskiej.

W dniu 1 marca 2014 r., w imieniu Komisji Spraw Międzynarodowych Rady Federacji, publicznie poparł na forum Rady Federacji rozmieszczenie sił rosyjskich na Ukrainie.

W dniu 22 lutego 2022 r. poparł na forum Rady Federacji ratyfikowanie decyzji rządu dotyczących "Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową" i "Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową".

W dniu 22 lutego 2022 r. poparł na forum Rady Federacji rozmieszczenie sił rosyjskich na Ukrainie.

W dniu 4 października 2022 r. poparł na forum Rady Federacji dekrety o zaanektowaniu ukraińskich regionów Doniecka, Ługańska, Chersonia i Zaporoża.

17.3.2014
11.Andrei Aleksandrovich KLISHAS (Андрей Александрович КЛИШАС)Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

9.11.1972

Miejsce urodzenia: Swierdłowsk (Jekaterynburg), Federacja Rosyjska

Przewodniczący komisji ds. prawa konstytucyjnego i tworzenia państwa działającej przy Radzie Federacji Federacji Rosyjskiej.

W dniu 1 marca 2014 r. publicznie poparł, na forum Rady Federacji, rozmieszczenie sił rosyjskich na Ukrainie. W publicznych oświadczeniach starał się uzasadnić rosyjską interwencję wojskową na Ukrainie, twierdząc, że "ukraiński prezydent popiera apel władz Krymu do prezydenta Federacji Rosyjskiej o udzielenie wszechstronnej pomocy w obronie obywateli Krymu".

W dniu 22 lutego 2022 r. poparł na forum Rady Federacji ratyfikowanie decyzji rządu dotyczących "Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową" i "Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową".

W dniu 22 lutego 2022 r. poparł na forum Rady Federacji rozmieszczenie sił rosyjskich na Ukrainie.

W dniu 4 października 2022 r. poparł na forum Rady Federacji dekrety o zaanektowaniu ukraińskich regionów Doniecka, Ługańska, Chersonia i Zaporoża.

17.3.2014
12.Nikolai Ivanovich RYZHKOV (Николай Иванович РЫЖКОВ)Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

28.9.1929

Miejsce urodzenia: Dulejewka, obwód doniecki, Ukraińska SRR (obecnie Ukraina)

Były członek Komisji do Spraw Federalnych, Polityki Regionalnej i Północy Rady Federacji Federacji Rosyjskiej.

W dniu 1 marca 2014 r. publicznie poparł, na forum Rady Federacji, rozmieszczenie sił rosyjskich na Ukrainie.

Za zaangażowanie w aneksję przyznano mu w 2014 r. rosyjski order państwowy "Za zasługi dla ojczyzny" pierwszej klasy.

W dniu 22 lutego 2022 r. poparł na forum Rady Federacji ratyfikowanie decyzji rządu dotyczących "Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową" i "Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową".

W dniu 22 lutego 2022 r. poparł na forum Rady Federacji rozmieszczenie sił rosyjskich na Ukrainie.

W dniu 4 października 2022 r. poparł na forum Rady Federacji dekrety o zaanektowaniu ukraińskich obwodów: donieckiego, ługańskiego, chersońskiego i zaporoskiego.

17.3.2014
13.(skreślony)
14.Aleksandr Borisovich TOTOONOV (Александр Борисович ТОТООНОВ)Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

3.4.1957

Miejsce urodzenia: Ordżonikidze (Władykaukaz), Osetia Północna, Federacja Rosyjska

Aleksandr Totoonow jest posłem do Parlamentu Osetii Północnej-Alanii i właścicielem firmy "Southern Garden". Były członek Komisji Spraw Zagranicznych Rady Federacji Federacji Rosyjskiej. Jego obowiązki jako członka Rady Federacji Federacji Rosyjskiej ustały we wrześniu 2017 roku.

Były pierwszy wiceprzewodniczący Parlamentu Osetii Północnej.

W dniu 1 marca 2014 r. publicznie poparł, na forum Rady Federacji, rozmieszczenie sił rosyjskich na Ukrainie.

17.3.2014
15.(skreślony)
16.Sergei Mikhailovich MIRONOV (Сергей Михайлович МИРОНОВ)Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

14.2.1953

Miejsce urodzenia: Puszkin, obwód leningradzki, Federacja Rosyjska

Członek Rady Dumy Państwowej; przywódca frakcji Sprawiedliwa Rosja w Dumie Państwowej Federacji Rosyjskiej.

Autor projektu ustawy pozwalającej Federacji Rosyjskiej przyłączać terytoria innego kraju bez jego zgody i bez umocowania w traktacie międzynarodowym, pod pretekstem ochrony obywateli rosyjskich.

W dniu 15 lutego 2022 r. poparł na forum Dumy Państwowej rezolucję skierowaną do prezydenta Władimira Putina w sprawie uznania ukraińskich regionów Doniecka i Ługańska jako niepodległych państw.

W dniu 22 lutego 2022 r. poparł na forum Dumy Państwowej ratyfikowanie decyzji rządu dotyczących "Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową" i "Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową".

W dniu 3 października 2022 r. poparł na forum Dumy Państwowej dekrety o zaanektowaniu ukraińskich regionów Doniecka, Ługańska, Chersonia i Zaporoża.

17.3.2014
17.Sergei Vladimirovich ZHELEZNYAK (Сергей Владимирович ЖЕЛЕЗНЯК)Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

30.7.1970

Miejsce urodzenia: Petersburg (d. Leningrad), Federacja Rosyjska

Były wiceprzewodniczący Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej.

Aktywnie popierał użycie rosyjskich sił zbrojnych na Ukrainie i aneksję Krymu. Osobiście prowadził demonstrację popierającą użycie rosyjskich sił zbrojnych na Ukrainie.

Były wiceprzewodniczący i były członek Komisji Spraw Międzynarodowych w Dumie Państwowej.

Były członek Prezydium Rady Generalnej partii Jedna Rosja.

17.3.2014
18.Leonid Eduardovich SLUTSKI (Леонид Эдуардович СЛУЦКИЙ)Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

4.1.1968

Miejsce urodzenia: Moskwa, Federacja

Rosyjska

Były przewodniczący Komisji ds. Wspólnoty Niepodległych Państw Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej (członek LDPR).

Aktywnie wspierał użycie rosyjskich sił zbrojnych na Ukrainie i aneksję Krymu.

Przewodniczący partii LDPR, szef frakcji LDPR w Dumie Państwowej

i przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych w Dumie Państwowej Federacji Rosyjskiej.

W dniu 15 lutego 2022 r. poparł na forum Dumy Państwowej rezolucję skierowaną do prezydenta Władimira Putina w sprawie uznania ukraińskich regionów Doniecka i Ługańska jako niepodległych państw.

W dniu 22 lutego 2022 r. poparł w Dumie Państwowej ratyfikowanie decyzji rządu dotyczących "Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową" i "Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową".

W dniu 3 października 2022 r. poparł na forum Dumy Państwowej dekrety o zaanektowaniu ukraińskich regionów Doniecka, Ługańska, Chersonia i Zaporoża.

17.3.2014
19.Aleksandr Viktorovich VITKO

(Александр Викторович ВИТКО)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

13.9.1961

Miejsce urodzenia: Witebsk, Białoruska SRR (obecnie Białoruś)

Były dowódca Floty Czarnomorskiej, admirał.

Odpowiedzialny za dowództwo nad siłami rosyjskimi, które zajęły suwerenne terytorium Ukrainy.

Były szef sztabu i pierwszy zastępca głównodowodzącego rosyjskiej Marynarki Wojennej.

17.3.2014
20.Anatoliy Alekseevich SIDOROV (Анатолий Алексеевич СИДОРОВ)Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

2.7.1958

Miejsce urodzenia: Siwa, obwód permski, ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Były głównodowodzący Zachodniego Okręgu Wojskowego Rosji, którego jednostki rozmieszczono na Krymie. Był częściowo odpowiedzialny za rosyjską obecność wojskową na Krymie, która podważa suwerenność Ukrainy oraz wspierał władze Krymu w niedopuszczaniu do publicznych demonstracji przeciwko działaniom na rzecz referendum i wcielenia do Rosji. Od listopada 2015 r. szef wspólnego sztabu Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (OUBZ).17.3.2014
21.Aleksandr Viktorovich GALKIN (Александр Викторович ГАЛКИН)Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

22.3.1958

Miejsce urodzenia: Ordżonikidze (Władykaukaz) Osetia Północna ASSR, ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Były głównodowodzący Południowego Okręgu Wojskowego Rosji, którego jednostki rozmieszczono na Krymie; pod dowództwem Gałkina znajduje się Flota Czarnomorska; duża część sił przemieszczonych na Krym przechodziła przez Południowy Okręg Wojskowy.

Siły Południowego Okręgu Wojskowego rozmieszczono na Krymie. Był częściowo odpowiedzialny za rosyjską obecność wojskową na Krymie, co podważa suwerenność Ukrainy, oraz wspierał władze Krymu w niedopuszczaniu do publicznych demonstracji przeciwko działaniom na rzecz referendum i wcielenia regionu do Rosji. Ponadto pod kontrolą okręgu znajduje się Flota Czarnomorska.

Obecnie zatrudniony na szczeblu centralnym rosyjskiego Ministerstwa Obrony. Od dnia 19 stycznia 2017 r. asystent ministra obrony.

17.3.2014
22.Dmitry Olegovich ROGOZIN (Дмитрий Олегович РОГОЗИН)Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

21.12.1963

Miejsce urodzenia: Moskwa, Federacja Rosyjska

Były wicepremier Federacji Rosyjskiej. Publicznie wzywał do aneksji Krymu.

Były dyrektor generalny państwowej korporacji.

W dniu 23 września 2023 r. został wybrany na senatora Rady Federacji z obwodu zaporoskiego.

Kieruje grupą doradców wojskowych, służąc wsparciem wojskowo-technicznym personelowi wojskowemu w Doniecku i Ługańsku.

21.3.2014
23.Sergey Yurievich GLAZYEV (Сергей Юрьевич ГЛАЗЬЕВ)Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

1.1.1961

Miejsce urodzenia: Zaporoże, była

Ukraińska SRR, obecnie Ukraina

Były doradca prezydenta Federacji Rosyjskiej. Publicznie wzywał do aneksji Krymu. Wspiera wojnę przeciwko Ukrainie.

Od października 2019 r. minister ds. integracji i makroekonomii w Eurazjatyckiej Komisji Ekonomicznej.

21.3.2014
24.Valentina Ivanovna MATVIYENKO

(z domu: TYUTINA)

(Валентина Ивановна МАТВИЕНКО (z domu: ТЮТИНА))

Płeć: kobieta

Data urodzenia:

7.4.1949

Miejsce urodzenia: Szepetówka, obwód chmielnicki (Kamieniec Podolski) (Ukraińska SRR), obecnie Ukraina

Przewodnicząca Rady Federacji. W dniu 1 marca 2014 r. publicznie poparła na forum Rady Federacji rozmieszczenie sił rosyjskich na Ukrainie.

W dniu 22 lutego 2022 r. poparła na forum Rady Federacji ratyfikowanie decyzji rządu dotyczących "Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową" i "Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową".

W dniu 22 lutego 2022 r. poparła na forum Rady Federacji rozmieszczenie sił rosyjskich na Ukrainie.

W dniu 4 października 2022 r. poparła na forum Rady Federacji dekrety o zaanektowaniu ukraińskich regionów Doniecka, Ługańska, Chersonia i Zaporoża.

21.3.2014
25.Sergei Evgenevich NARYSHKIN (Сергей Евгеньевич НАРЫШКИН)Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

27.10.1954

Miejsce urodzenia: Petersburg (d. Leningrad), Federacja Rosyjska

Były przewodniczący Dumy Państwowej. Publicznie popierał rozmieszczenie sił rosyjskich na Ukrainie. Publicznie popierał umowę o zjednoczeniu Rosji z Krymem oraz odnośną konstytucyjną ustawę federalną.

Obecnie dyrektor Służby Wywiadu Zagranicznego Federacji Rosyjskiej

(od października 2016 r.). Stały członek i sekretarz Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.

Publicznie popierał niepodległość Doniecka i Ługańska oraz ich aneksję.

21.3.2014
26.Dmitry Konstantinovich KISELYOV Dmitrii Konstantinovich KISELEV (Дмитрий Константинович КИСЕЛЁВ)Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

26.4.1954

Miejsce urodzenia: Moskwa, Federacja Rosyjska

Dekretem prezydenckim z dnia 9 grudnia 2013 r. mianowany szefem rosyjskiej federalnej państwowej agencji prasowej "Rossija Siegodnia".

Centralna postać rządowej propagandy wspierającej rozmieszczenie sił rosyjskich na Ukrainie.

21.3.2014
27.Alexander Mihailovich NOSATOV (Александр Михайлович НОСАТОВ)Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

27.3.1963

Miejsce urodzenia: Sewastopol, Ukraińska SRR (obecnie Ukraina)

Były dowódca Floty Czarnomorskiej, wiceadmirał.

Odpowiedzialny za dowództwo nad siłami rosyjskimi, które zajęły suwerenne terytorium Ukrainy.

Obecnie admirał, szef sztabu głównego rosyjskiej Marynarki Wojennej.

21.3.2014
28.Valery Vladimirovich KULIKOV (Валерий Владимирович КУЛИКОВ)Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

1.9.1956

Miejsce urodzenia: Zaporoże, Ukraińska SRR, obecnie Ukraina

Były zastępca dowódcy Floty Czarnomorskiej, kontradmirał.

Odpowiedzialny za dowództwo nad siłami rosyjskimi, które zajęły suwerenne terytorium Ukrainy.

W dniu 26 września 2017 r., na mocy dekretu prezydenta Federacji Rosyjskiej, został odwołany ze stanowiska i usunięty z wojska.

Były członek Rady Federacji Federacji Rosyjskiej, reprezentujący zaanektowane miasto Sewastopol. Obecnie pełni funkcję deputowanego w "zgromadzeniu ustawodawczym" miasta Sewastopol.

21.3.2014
29.Vladislav Yurievich SURKOV

(Владислав Юрьевич СУРКОВ)

Data urodzenia:

21.9.1964

Miejsce urodzenia: Sołncewo, obwód lipiecki, ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Płeć: mężczyzna

Były doradca prezydenta Federacji Rosyjskiej. Organizator działań na Krymie, w wyniku których lokalne społeczności krymskie zostały zmobilizowane do aktów podważających władzę ukraińską na Krymie.21.3.2014
30.Mikhail Grigorievich MALYSHEV (Михаил Григорьевич МАЛЫШЕВ) Mykhaylo Hryhorovych MALYSHEV (Михайло Григорович МАЛИШЕВ)Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

10.10.1955

Miejsce urodzenia: Symferopol, Krym, Ukraina

Przewodniczący Krymskiej Komisji Wyborczej. Odpowiedzialny za administrowanie "referendum" krymskim. Odpowiedzialny w ramach systemu rosyjskiego za podpisanie wyników referendum.

Na stanowisku przewodniczącego Krymskiej Komisji Wyborczej uczestniczył w organizowaniu rosyjskich wyborów prezydenckich 18 marca 2018 r. oraz w regionalnych i lokalnych wyborach 8 września 2019 r. na nielegalnie zaanektowanym Krymie i w Sewastopolu, tym samym aktywnie wspierając i realizując polityki, które podważają integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

Brał czynny udział w organizacji bezprawnego referendum we wrześniu 2022 r. w okupowanych regionach Ukrainy w celu przyłączenia ich do Federacji Rosyjskiej, przy czym lokale wyborcze zostały także uruchomione przez Krymską Komisję Wyborczą, której przewodniczy.

21.3.2014
31.(skreślony)
32.Igor Nikolaevich (Mykolayovich) TURCHENYUK

(Игорь Николаевич ТУРЧЕНЮК)

Funkcja: generał broni

Data urodzenia:

5.12.1959

Miejsce urodzenia: Osz, ZSRR (obecnie Kirgistan)

Płeć: mężczyzna

Były faktyczny dowódca rosyjskich oddziałów rozmieszczonych w terenie na nielegalnie zaanektowanym Krymie (w stosunku do których Rosja nadal oficjalnie używa nazwy "lokalne siły samoobrony"). Były zastępca dowódcy Południowego Okręgu Wojskowego.

Przywódca południowego okręgu rosyjskiej Gwardii Narodowej.

W kwietniu 2023 r. jego okręg uzyskał medal Żukowa "Za odwagę i zaangażowanie", a sam Turczeniuk order trzeciej klasy "Za zasługi dla ojczyzny".

Wspierał w ten sposób czynnie i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

21.3.2014
33.Elena Borisovna MIZULINA (z domu DMITRIYEVA)

(Елена Борисовна МИЗУЛИНА

(z domu ДМИТРИЕВА))

Płeć: kobieta

Data urodzenia:

9.12.1954

Miejsce urodzenia: Buj, obwód kostromski, Federacja Rosyjska

Była deputowana do Dumy Państwowej. Inicjatorka i współautorka niedawnych wniosków ustawodawczych w Rosji, w wyniku których regiony innych krajów mogłyby przyłączać się do Rosji bez uprzedniej zgody ich władz centralnych.

Była członkini Rady Federacji z obwodu omskiego.

W dniu 22 lutego 2022 r. poparła na forum Rady Federacji ratyfikowanie decyzji rządu dotyczących "Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową" i "Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową".

W dniu 22 lutego 2022 r. poparła na forum Rady Federacji rozmieszczenie sił rosyjskich na Ukrainie.

W dniu 4 października 2022 r. poparła na forum Rady Federacji dekrety o zaanektowaniu ukraińskich obwodów: donieckiego, ługańskiego, chersońskiego i zaporoskiego.

21.3.2014
34.Dmitry Nikolayevich KOZAK (Дмитрий Николаевич КОЗАК)Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

7.11.1958

Miejsce urodzenia: Bandurowo, obwód kirowohradzki, Ukraińska SRR, obecnie Ukraina

Narodowość: rosyjska

Były wicepremier. Odpowiedzialny za nadzór nad integracją anektowanej "Autonomicznej Republiki Krymu" z Federacją Rosyjską. Zastępca szefa administracji prezydenta Federacji Rosyjskiej. Jest specjalnym wysłannikiem prezydenta ds. zarządzania konfliktami na Ukrainie.29.4.2014
35.Oleg Yevgenyvich BELAVENTSEV (Олег Евгеньевич БЕЛАВЕНЦЕВ)Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

15.9.1949

Miejsce urodzenia: Moskwa lub Ostrów, obwód pskowski, Federacja Rosyjska

Były pełnomocny przedstawiciel prezydenta Federacji Rosyjskiej w tzw. "Krymskim Dystrykcie Federalnym", odpowiedzialny za wdrażanie konstytucyjnych prerogatyw rosyjskiej głowy państwa na terytorium zaanektowanej "Autonomicznej Republiki Krymu". Były niestały członek rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa.

Były pełnomocny przedstawiciel prezydenta Federacji Rosyjskiej w Okręgu Federalnym Kaukazu Północnego (do czerwca 2018 r.).

Nadal aktywnie wspiera działania lub polityki separatystyczne. Konsul honorowy Nikaragui na Krymie od października 2020 r.

29.4.2014
36.Oleg Genrikhovich SAVELYEV (Олег Генрихович САВЕЛЬЕВ)Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

27.10.1965

Miejsce urodzenia: Leningrad, ZSRR (obecnie Sankt Petersburg, Federacja Rosyjska)

Były minister ds. Krymu. Odpowiedzialny za integrację anektowanej Autonomicznej "Republiki Krymu" z Federacją Rosyjską.

Były zastępca szefa kancelarii rządu rosyjskiego, odpowiedzialny za organizację prac rządowej komisji ds. rozwoju społeczno-gospodarczego tzw. "Republiki Krymu".

Były szef kancelarii Izby Obrachunkowej Federacji Rosyjskiej. Od września 2019 r. audytor Izby Obrachunkowej Federacji Rosyjskiej.

29.4.2014
37.Sergei Ivanovich MENYAILO (Сергей Иванович МЕНЯЙЛО)Data urodzenia:

22.8.1960

Miejsce urodzenia: Ałagir, ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Płeć: mężczyzna

Były gubernator anektowanego ukraińskiego miasta Sewastopol.

Były pełnomocny przedstawiciel prezydenta Federacji Rosyjskiej w Syberyjskim Okręgu Federalnym. Członek Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.

Od dnia 19 września 2021 r. przywódca Osetii Północnej-Alanii.

Nadal aktywnie wspiera działania i polityki separatystyczne, w tym udział bojowników w rosyjskiej wojnie napastniczej przeciw Ukrainie oraz dostawy sprzętu wojskowego z Osetii Północnej-Alanii na użytek tej wojny.

Wspiera w ten sposób czynnie i realizuje działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

29.4.2014
38.Olga Fyodorovna KOVITIDI (Ольга Фёдоровна КОВИТИДИ)Płeć: kobieta

Data urodzenia:

7.5.1962

Miejsce urodzenia: Symferopol, Ukraińska SRR (obecnie Ukraina)

Członek Rady Federacji Rosyjskiej ze strony zaanektowanej Autonomicznej "Republiki Krymu" od 2014 r., mianowana ponownie w 2019 r.

Członek Komisji Rady Federacji ds. Prawa Konstytucyjnego i Tworzenia Państwa.

29.4.2014
39.(skreślony)
40.Siergiej Iwanowicz Niewierow (Sergei Ivanovich NEVEROV) (Сергей Иванович НЕВЕРОВ)Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

21.12.1961

Miejsce urodzenia: Tasztagoł, ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Były wiceprzewodniczący Dumy Państwowej. Odpowiedzialny za inicjowanie ustawodawstwa przewidującego integrację anektowanej Autonomicznej "Republiki Krymu" z Federacją Rosyjską. Członek Dumy, przywódca frakcji Jedna Rosja.29.4.2014
41.(skreślony)
42.Valery Vasilevich GERASIMOV (Валерий Васильевич ГЕРАСИМОВ)Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

8.9.1955

Miejsce urodzenia: Kazań, Federacja

Rosyjska

Szef sztabu generalnego sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej, pierwszy wiceminister obrony Federacji Rosyjskiej, generał armii. Odpowiedzialny za masowe rozmieszczenie wojsk rosyjskich wzdłuż granicy z Ukrainą i napaść wojskową Rosji przeciwko Ukrainie w lutym 2022 r.29.4.2014
43.German Prokopiw (German PROKOPIV)

(Герман ПРОКОПИВ)

Herman PROKOPIV

(Герман Прокопів)

(alias Li Van Chol, Ли Ван Чоль)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

6.7.1993 lub 6.7.1991

Miejsce urodzenia: Praga, Republika Czeska

Aktywny członek "Straży Ługańska". Brał udział w zajęciu budynku regionalnego biura Służby Bezpieczeństwa w Ługańsku.

Nadal jest aktywnym bojownikiem Ługańskiej Republiki Ludowej (ŁRL).

29.4.2014
44.(skreślony)
45.Andrei Evgenevich PURGIN

(Андрей Евгеньевич ПУРГИН) Andriy Yevhenovych PURHIN

(Андрiй Євгенович ПУРГIН)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

26.1.1972

Miejsce urodzenia: Donieck, Ukraina

Aktywny uczestnik i organizator działań separatystycznych, koordynator działań "turystów rosyjskich" w Doniecku. Współzałożyciel "Inicjatywy obywatelskiej Donbasu na rzecz Unii Eurazjatyckiej". Były "pierwszy zastępca przewodniczącego Rady Ministrów". Do dnia 4 września 2015 r."przewodniczący""Rady Ludowej Donieckiej Republiki Ludowej".

Od lutego 2017 r. pozbawiony mandatu członek "Rady Ludowej Donieckiej Republiki Ludowej" na mocy decyzji tzw. "Rady Ludowej".

Nadal aktywnie wspiera działania lub polityki separatystyczne.

29.4.2014
46.Denys Volodymyrovych PUSHYLIN (Денис Володимирович ПУШИЛIН) Denis Vladimirovich PUSHILIN (Денис Владимирович ПУШИЛИН)Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

9.5.1981

Miejsce urodzenia: Makiejewka (obwód doniecki), Ukraina

Jeden z przywódców tzw. "Donieckiej Republiki Ludowej". Uczestniczył w zajęciu i okupacji administracji regionalnej w Doniecku w 2014 r. Do dnia 4 września 2015 r. tzw. "wiceprzewodniczący" tzw. "Rady Ludowej Donieckiej Republiki Ludowej". Od dnia 4 września 2015 r. tzw. "przewodniczący" tzw. "Rady Ludowej Donieckiej Republiki Ludowej". Tzw. "p.o. przywódcy Donieckiej Republiki Ludowej" od dnia

7 września 2018 r. Tzw. "przywódca Donieckiej Republiki Ludowej" w następstwie tzw. wyborów, które odbyły się w dniach 11 listopada 2018 r. i 8-10 września 2023 r.

Członek partii "Jedna Rosja" i jej sekretarz w tzw. "Donieckiej Republice Ludowej".

W dniu 21 lutego 2022 r. podpisał "Układ o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową" jako przedstawiciel tzw. "Donieckiej Republiki Ludowej".

Po aneksji - w dniu 30 września - tzw. "Donieckiej Republiki Ludowej" objął w dniu 4 października 2022 r. funkcję tzw. "p.o. przywódcy Donieckiej Republiki Ludowej".

29.4.2014
47.Siergiej

Giennadijewicz Cypłakow (Sergey Gennadevich

TSYPLAKOV)

(Сергей Геннадьевич

ЦЬШЛАКОВ)

Serhiy Hennadiyovych

TSYPLAKOV

(Сергій Геинадшович

ЦИПЛАКОВ)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

1.5.1983

Miejsce urodzenia: Charcyz, region doniecki, Ukraina

Jeden z przywódców radykalnej ideologicznie organizacji "Ludowa Milicja Donbasu". Brał czynny udział w zajęciu wielu budynków państwowych w regionie Doniecka.

Były członek "Rady Ludowej Donieckiej Republiki Ludowej" i jej Komisji ds. Polityki Zagranicznej, Stosunków Zewnętrznych, Polityki Informacyjnej i Technologii Informacyjnej.

29.4.2014
48.Igor Vsevolodovich GIRKIN

(Игорь Всеволодович ГИРКИН) (alias Igor STRELKOV, Ihor STRIELKOV)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

17.12.1970

Miejsce urodzenia: Moskwa, Federacja

Rosyjska

Uznany za pracownika Głównego Zarządu Wywiadowczego sztabu generalnego sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej (GRU). Uczestniczył w incydentach w Słowiańsku. Szef ruchu społecznego "Noworosja". Były "minister obrony" tzw. "Donieckiej Republiki Ludowej".

Zorganizował w dniu 4 listopada 2016 r. w Moskwie marsz nacjonalistów rosyjskich wspierających separatystów we wschodniej Ukrainie.

Czynnie wspierał działania separatystów we wschodniej Ukrainie; publicznie popiera wojnę przeciwko Ukrainie i regularnie wzywa Rosjan, by dołączali do ochotniczych jednostek wojskowych.

29.4.2014
49.Vyacheslav Viktorovich VOLODIN (Вячеслав Викторович ВОЛОДИН)Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

4.2.1964

Miejsce urodzenia: Aleksiejewka, obwód saratowski, Federacja Rosyjska

Były pierwszy zastępca szefa Administracji Prezydenta Rosji. Odpowiada za nadzór nad polityczną integracją z Federacją Rosyjską zaanektowanego ukraińskiego regionu Krymu.

Obecnie przewodniczący Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej (od dnia 5 października 2016 r.).

W dniu 15 lutego 2022 r. poparł na forum Dumy Państwowej rezolucję skierowaną do prezydenta Władimira Putina w sprawie uznania ukraińskich regionów Doniecka i Ługańska jako niepodległych państw.

W dniu 22 lutego 2022 r. poparł na forum Dumy Państwowej ratyfikowanie decyzji rządu dotyczących "Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową" i "Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową".

W dniu 3 października 2022 r. poparł na forum Dumy Państwowej dekrety o zaanektowaniu ukraińskich regionów Doniecka, Ługańska, Chersonia i Zaporoża.

12.5.2014
50.Vladimir Anatolievich SHAMANOV (Владимир Анатольевич ШАМАНОВ)Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

15.2.1957

Miejsce urodzenia: Barnauł, Federacja

Rosyjska

Były dowódca rosyjskich sił powietrznych, generał broni. W ramach swojej wysokiej rangą funkcji odpowiada za rozmieszczanie rosyjskich sił powietrznych na Krymie.

Były przewodniczący Komisji Obrony w Dumie Państwowej Federacji Rosyjskiej.

Obecnie jest wiceprzewodniczącym Komisji ds. Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Kwestii Stowarzyszeń Publicznych i Religijnych w Dumie Państwowej.

W dniu 15 lutego 2022 r. poparł na forum Dumy Państwowej rezolucję skierowaną do prezydenta Władimira Putina w sprawie uznania ukraińskich regionów Doniecka i Ługańska jako niepodległych państw.

W dniu 3 października 2022 r. poparł na forum Dumy Państwowej dekrety o zaanektowaniu ukraińskich regionów Doniecka, Ługańska, Chersonia i Zaporoża.

12.5.2014
51.Vladimir Nikolaevich PLIGIN (Владимир Николаевич ПЛИГИН)Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

19.5.1960

Miejsce urodzenia: Ignatowo, obwód wołogodzki, ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Były członek Dumy Państwowej i były przewodniczący Komisji Prawa Konstytucyjnego w Dumie. Odpowiada za umożliwienie przyjęcia ustawodawstwa w sprawie aneksji Krymu i Sewastopola przez Federację Rosyjską.

Członek Rady Najwyższej partii Jedna Rosja. Doradca przewodniczącego Dumy Wiaczesława Wołodina. Obecnie wiodący naukowiec w Instytucie Państwa i Prawa w Rosyjskiej Akademii Nauk.

Współprzewodniczący rosyjskiego Stowarzyszenia Prawników.

12.5.2014
52.Petr Grigorievich JAROSH (Петр Григорьевич ЯРОШ)

Petro Hryhorovych YAROSH (IAROSH) (Петро Григорович ЯРОШ)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

30.1.1971

Miejsce urodzenia: wieś Skworcowo, region symferopolski, Krym, Ukraina

Były szef urzędu Federalnych Służb Migracyjnych dla Krymu. Odpowiada za systematyczne i szybkie wydawanie rosyjskich paszportów mieszkańcom Krymu.12.5.2014
53.Oleg Grigorievich KOZYURA (Олег Григорьевич КОЗЮРА) Oleh Hryhorovych KOZYuRa (Олег Григорович КОЗЮРА)Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

30.12.1965 lub 19.12.1962

Miejsce urodzenia: Symferopol, Krym lub Zaporoże, Ukraina

Były szef urzędu Federalnych Służb Migracyjnych w Sewastopolu. Odpowiedzialny za systematyczne i szybkie wydawanie rosyjskich paszportów mieszkańcom Sewastopola.

Były szef personelu Zgromadzenia Ustawodawczego Sewastopola.

Doradca gubernatora Sewastopola.

12.5.2014
54.Viacheslav PONOMARIOV,

Vyacheslav Volodymyrovich PONOMARYOV

(В'ячеслав Володимирович ПОНОМАРЬОВ), Viacheslav Vladimirovich PONOMAREV

(Вячеслав Владимирович ПОНОМАРËВ)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

2.5.1965

Miejsce urodzenia: Słowiańsk (obwód doniecki), Ukraina

Były samozwańczy "burmistrz ludowy" Słowiańska (do 10 czerwca 2014 r.). Ponomariow wezwał Władimira Putina do wysłania rosyjskich wojsk w celu ochrony miasta, a następnie zwrócił się do niego o dostarczenie broni. Ludzie Ponomariowa brali udział w porwaniach (pojmali aktywistkę Irmę Krat oraz Simona Ostrovsky'ego, reportera Vice News obydwie te osoby zostały następnie zwolnione; zatrzymali obserwatorów wojskowych w ramach Dokumentu Wiedeńskiego OBWE). Nadal aktywnie wspiera działania lub polityki separatystyczne.12.5.2014
55.Igor Nikolaevich BEZLER (alias Bes (Diabeł))

(Игорь Николаевич БЕЗЛЕР)

Ihor Mykolayovych BEZLER (ігоР Миколайович БЕЗЛЕР) alias Igor Nikolaevich BEREGOVOY (Игорь Николаевич БЕРЕГОВОЙ)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

30.12.1965

Miejsce urodzenia: Symferopol, Krym, Ukraina

Jeden z byłych przywódców samozwańczej milicji w Gorłówce (Horlivka). Przejął kontrolę nad budynkiem Biura Służb Bezpieczeństwa Ukrainy w rządzie regionalnym w Doniecku, a następnie zajął okręgową siedzibę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w mieście Gorłówka. Ma powiązania z Ihorem Striełkowem/Girkinem, pod dowództwem którego brał udział w zamordowaniu Wołodymyra Rybaka, deputowanego Rady Miasta Gorłówka.

Nadal aktywnie wspiera działania lub polityki separatystyczne. W kwietniu 2022 r. powrócił do Berdiańska z oddziałami rosyjskimi i jest zaangażowany w "zapewnianie porządku publicznego"w regionie.

12.5.2014
56.Igor Evgenevich KAKIDZYANOV

(Игорь Евгеньевич КАКИДЗЯНОВ), Igor Evegenevich KHAKIMZYANOV

(Игорь Евгеньевич ХАКИМЗЯНОВ)

Ihor Yevhenovych KHAKIMZIANOV (KAKIDZIANOV)

(Iгор Євгенович ХАКIМЗЯНОВ (КАКIДЗЯНОВ))

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

25.7.1980

Miejsce urodzenia: Makiejewka (obwód doniecki), Ukraina

Jeden z byłych przywódców sił zbrojnych samozwańczej "Donieckiej Republiki Ludowej". Według Denisa Puszylina, jednego z przywódców "Donieckiej Republiki Ludowej", celem tych sił jest "ochrona ludności Donieckiej Republiki Ludowej i integralności terytorialnej tej republiki".

Nadal aktywnie wspiera działania lub polityki separatystyczne.

12.5.2014
57.Oleg TSARIOV, Oleh Anatoliyovych TSAROV

(Олег Анатолiйович ЦАРЬОВ), Oleg Anatolevich TSARYOV (Олег Анатольевич ЦАPËВ)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

2.6.1970

Miejsce urodzenia: Dniepropietrowsk (obecnie Dnipro), Ukraina

Były członek Rady Najwyższej Ukrainy. W tym charakterze publicznie apelował o utworzenie tzw. "Federalnej Republiki Noworosyjskiej", złożonej z południowo- wschodnich regionów Ukrainy. Były "rzecznik" tzw. "Parlamentu Unii Republik Ludowych" ("Parlamentu Noworosyjskiego").

Nadal aktywnie wspiera działania lub polityki separatystyczne.

12.5.2014
58.Roman Viktorovich LYAGIN (Роман Викторович ЛЯГИН) Roman Viktorovych LIAHIN (Роман Викторович ЛЯПН)Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

30.5.1980

Miejsce urodzenia: Donieck, Ukraina

Były szef Centralnej Komisji Wyborczej "Donieckiej Republiki Ludowej". Aktywnie uczestniczył w zorganizowaniu przeprowadzonego w dniu 11 maja 2014 r. referendum w sprawie samostanowienia "Donieckiej Republiki Ludowej". Były "minister pracy i polityki społecznej".

Na Ukrainie toczy się wobec niego postępowanie karne.

12.5.2014
59.Aleksandr Sergeevich MALYKHIN, Alexander Sergeevich MALYHIN (Александр Сергеевич МАЛЫХИН)

Oleksandr Serhiyovych (Sergiyovych) MALYKHIN

(Олександр Сергiйович МАЛИХIН)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

12.1.1981

Były szef Centralnej Komisji Wyborczej "Ługańskiej Republiki Ludowej". Aktywnie organizował referendum w dniu 11 maja 2014 r. w sprawie samostanowienia "Ługańskiej Republiki Ludowej".

Nadal czynnie popiera polityki separatystyczne.

12.5.2014
60.Natalia Vladimirovna POKLONSKAYA

(Наталья Владимировна ПОКЛОНСКАЯ)

Płeć: kobieta

Data urodzenia:

18.3.1980

Miejsce urodzenia: Michajłowka, obwód woroszyłowgradzki, była Ukraińska SRR lub Eupatoria, obecnie Ukraina

Była członkini Dumy Państwowej, wybrana z nielegalnie zaanektowanej Autonomicznej Republiki Krymu.

Była prokurator tzw. "Republiki Krymu". Aktywnie wprowadzała w życie aneksję Krymu przez Rosję.

Była wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Międzynarodowych, członkini Komisji ds. Badania Zagranicznych Ingerencji w Sprawy Wewnętrzne Federacji Rosyjskiej, członkini Komisji ds. Bezpieczeństwa i Zwalczania Korupcji w Dumie Państwowej Federacji Rosyjskiej. Była ambasador w korpusie dyplomatycznym Federacji Rosyjskiej.

Była zastępczyni szefa Federalnej Agencji ds. Wspólnoty Niepodległych Państw, Rodaków Żyjących za Granicą i Międzynarodowej Współpracy Humanitarnej (Rossotrudnichestvo). Od czerwca 2022 r. doradczyni prokuratora generalnego Rosji.

W 2015 r. "władze" tak zwanej "Republiki Krymu" przyznały jej order "Za lojalność wobec służby".

12.5.2014
61.Igor Sergeievich SHEVCHENKO (Игорь Сергеевич

ШЕВЧЕНКО)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

9.2.1979

Miejsce urodzenia: Sewastopol, Krym, Ukraina

Były prokurator Sewastopola; pełniąc tę funkcję aktywnie wprowadzał w życie aneksję Sewastopola przez Rosję.

Prokurator Republiki Adygei.

12.5.2014
62.Aleksandr Yurevich BORODAI

(Александр Юрьевич БОРОДАЙ)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

25.7.1972

Miejsce urodzenia: Moskwa, Federacja Rosyjska

Były tzw. "premier Donieckiej Republiki Ludowej", jako taki odpowiedzialny za separatystyczne działania "rządowe" tzw. "rządu Donieckiej Republiki Ludowej" (na przykład w dniu 8 lipca 2014 r. oświadczył, że "nasze wojsko prowadzi operację specjalną przeciwko ukraińskim 'faszystom'"); sygnatariusz protokołu ustaleń w sprawie "Unii Noworosyjskiej". Nadal aktywnie wspiera działania lub polityki separatystyczne. Przewodniczy "unii donbaskich ochotników".

Przewodniczący zarządu "unii donbaskich ochotników". Aktywnie zaangażowany w werbowanie i szkolenie "ochotników" wysyłanych do walk w Donbasie.

Członek Dumy Państwowej od września 2021 r. W październiku 2021 r. oświadczył, że siły separatystyczne we wschodniej Ukrainie są "siłami rosyjskimi".

Wiceprzewodniczący Komisji Dumy Państwowej ds. Wspólnoty Niepodległych Państw, Integracji Euroazjatyckiej i Kontaktów z Rodakami.

Zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W. W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

12.7.2014
63.Alexander KHODAKOVSKY,

Oleksandr Serhiyovych KHODAKOVSKYY (KHODAKOVSKYI)

(Олександр Сергiйович

ХОДАКОВСЬКИЙ)

Aleksandr Sergeevich KHODAKOVSKII

(Александр Сергеевич

ХОДАКОВСКИЙ)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

18.12.1972

Miejsce urodzenia: Donieck, Ukraina

Były tzw. "minister bezpieczeństwa Donieckiej Republiki Ludowej"; jako taki odpowiedzialny za separatystyczne działania w zakresie bezpieczeństwa tzw. "rządu Donieckiej Republiki Ludowej". Nadal aktywnie wspiera działania lub polityki separatystyczne.

Dowódca batalionu "Wschód" ("Vostok") "Ministerstwa Spraw Wewnętrznych tzw. Donieckiej Republiki Ludowej" walczącego w Mariupolu. Jest zatem odpowiedzialny za działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające.

12.7.2014
64.Alexandr Arkadievich KALYUSSKY (Александр Аркадьевич КАЛЮССКИЙ), Oleksandr Arkadiyovych KALYUSSKIY

(Олександр Аркадiйович КАЛЮСЬКИЙ)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

9.10.1975

Były tzw. "faktyczny wicepremier do spraw społecznych Donieckiej Republiki Ludowej". Ponosi odpowiedzialność za separatystyczne działania "rządowe" tzw. "rządu Donieckiej Republiki Ludowej".12.7.2014
65.Alexander KHRYAKOV

Aleksandr Vitalievich KHRYAKOV

(Александр Витальевич ХРЯКОВ) Oleksandr Vitaliyovych KHRYAKOV (Олександр Вiталiйович ХРЯКОВ)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

6.11.1958

Miejsce urodzenia: Donieck, Ukraina

Były tzw. "minister ds. informacji i masowej komunikacji" "Donieckiej Republiki Ludowej". Obecnie członek tzw. "Rady Ludowej" "Donieckiej Republiki Ludowej", Komisji ds. Budżetu, Finansów i Polityki Gospodarczej. Nadal aktywnie popiera działania separatystów we wschodniej Ukrainie.12.7.2014
66.Marat Faatovich BASHIROV (Марат Фаатович БАШИРОВ)Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

20.1.1964

Miejsce urodzenia: Iżewsk, Federacja

Rosyjska

Były tzw. "prezes Rady Ministrów Ługańskiej Republiki Ludowej", zatwierdzony w dniu 8 lipca 2014 r.

Odpowiedzialny za separatystyczne działania "rządowe" tzw. "rządu Ługańskiej Republiki Ludowej".

Obecnie politolog w Instytucie Zarządzania Komunikacją i dyrektor Centrum Badania Problemów związanych z Międzynarodowymi Systemami Sankcji, profesor Wyższej Szkoły Ekonomii.

Nadal prowadzi działania na rzecz wspierania separatystycznych struktur tzw. "Ługańskiej Republiki Ludowej".

12.7.2014
67.Vasyl Oleksandrovych NIKITIN (Василь Олександрович НIКIТIН), Vasilii Aleksandrovich NIKITIN (Василий Александрович НИКИТИН)Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

25.11.1971

Miejsce urodzenia: Szargun, Uzbekistan

Były tzw. "wicepremier Rady Ministrów Ługańskiej Republiki Ludowej" (był tzw. "premierem Ługańskiej Republiki Ludowej"; były rzecznik "armii południowo-wschodniej").

Odpowiedzialny za separatystyczne działania "rządowe" tzw. "rządu Ługańskiej Republiki Ludowej".

Odpowiedzialny za oświadczenie armii południowowschodniej, zgodnie z którym ukraińskie wybory prezydenckie w "Ługańskiej Republice Ludowej" nie mogą odbyć się ze względu na "nowy" status regionu.

Nadal aktywnie wspiera działania lub polityki separatystyczne.

12.7.2014
68.Aleksey Vyacheslavovich KARYAKIN

(Алексей Вячеславович КАРЯКИН) Oleksiy Vyacheslavovych KARYAKIN

(Олексiй В'ячеславович КАРЯКIН)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

7.4.1980 lub 7.4.1979

Miejsce urodzenia: Stachanow, region ługański, Ukraina

Do 25 marca 2016 r. tzw. "przewodniczący Rady Najwyższej Ługańskiej Republiki

Ludowej" odpowiedzialny za separatystyczne działania "rządowe""Rady Najwyższej", odpowiedzialny za zwrócenie się do Federacji Rosyjskiej o uznanie niezależności "Ługańskiej Republiki Ludowej".

Sygnatariusz protokołu ustaleń w sprawie "Unii Noworosyjskiej".

Były członek tzw. "Rady Ludowej Ługańskiej Republiki Ludowej". Nadal aktywnie wspiera działania lub polityki separatystyczne.

Obecnie przewodniczący tzw. "Izby Publicznej Ługańskiej Republiki Ludowej".

12.7.2014
69.Yuriy Volodymyrovych IVAKIN (Юрiй Володимирович IВАКIН), Iurii Vladimirovich IVAKIN

(Юрий Владимирович ИВАКИН)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

13.8.1954

Miejsce urodzenia: Perewalśk (obwód ługański), Ukraina

Były tzw. "minister spraw wewnętrznych Ługańskiej Republiki Ludowej"; jako taki odpowiedzialny za separatystyczne działania "rządowe" tzw. "rządu Ługańskiej Republiki Ludowej".12.7.2014
70.Igor PLOTNITSKY

Igor Venediktovich PLOTNITSKII (Игорь Венедиктович ПЛОТНИЦКИЙ)

Ihor (Igor) Venedyktovych PLOTNYTSKYY (Iгор Венедиктович ПЛОТНИЦЬКИЙ)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

24.6.1964 lub 25.6.1964 lub 26.6.1964

Miejsce urodzenia: Ługańsk (prawdopodobnie w Kelmieńcu, obwód czerniowiecki), Ukraina

Były tzw. "minister obrony" i były tzw. "przywódca""Ługańskiej Republiki Ludowej"; jako taki odpowiedzialny za separatystyczne działania "rządowe" tzw. "rządu Ługańskiej Republiki Ludowej".

Były specjalny wysłannik tzw. "Ługańskiej Republiki Ludowej" ds. realizacji porozumień mińskich.

12.7.2014
71.Nikolay Ivanovich KOZITSYN

(Николай Иванович КОЗИЦЫН)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

20.6.1956 lub 6.10.1956

Miejsce urodzenia: Dzierżyńsk, obwód doniecki, Ukraina

Dowódca sił kozackich.

Odpowiedzialny za dowodzenie separatystami na terytorium wschodniej Ukrainy w walkach z ukraińskimi siłami rządowymi.

Nadal aktywnie wspiera działania lub polityki separatystyczne.

12.7.2014
72.Igor PLOTNITSKY,

Igor Venediktovich PLOTNITSKII

(Игорь Венедиктович Плотницкий)

Miejsce urodzenia: Ługańsk

(prawdopodobnie w Kelmieńcu, obwód czerniowiecki)

Data urodzenia:

24.6.1964 r. lub 25.6.1964 r.

Były tak zwany "minister obrony", a obecnie tak zwany "przywódca" "Ługańskiej Republiki Ludowej".

Odpowiedzialny za separatystyczne działania "rządowe" tak zwanego "rządu Ługańskiej Republiki Ludowej".

12.7.2014 r.
73.Mikhail Efimovich FRADKOV

(Михаил Ефимович ФРАДКОВ)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

1.9.1950

Miejsce urodzenia: Kurumoch, obwód kujbyszewski, Federacja Rosyjska

Były stały członek Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Były dyrektor Służby Wywiadu Zagranicznego Federacji Rosyjskiej. Jako członek Rady Bezpieczeństwa, która doradza w sprawie kwestii bezpieczeństwa narodowego i koordynuje je, brał udział w kształtowaniu polityki rządu rosyjskiego zagrażającej integralności terytorialnej, suwerenności i niezależności Ukrainy.

Według stanu na dzień 4 stycznia 2017 r. dyrektor rosyjskiego Instytutu Studiów Strategicznych. Jest on również przewodniczącym Rady Dyrektorów "Almaz-Antej".

Nadal aktywnie wspiera działania lub polityki separatystyczne.

25.7.2014
74.Nikolai Platonovich PATRUSHEV (Николай Платонович ПАТРУШЕВ)Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

11.7.1951

Miejsce urodzenia: Leningrad, były

ZSRR, Petersburg, Federacja Rosyjska

Stały członek i sekretarz Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Jako członek Rady Bezpieczeństwa, która doradza w kwestiach bezpieczeństwa narodowego i koordynuje je, brał udział w kształtowaniu polityki rządu rosyjskiego zagrażającej integralności terytorialnej, suwerenności i niezależności Ukrainy.

Publicznie wspierał niepodległość Doniecka i Ługańska. Jest jednym z wiodących zwolenników wojny Rosji przeciwko Ukrainie i publicznie usprawiedliwia inwazję, a także popiera cele tej wojny.

25.7.2014
75.Aleksandr Vasilievich BORTNIKOV

(Александр Васильевич

БОРТНИКОВ)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

15.11.1951

Miejsce urodzenia: Perm, Federacja

Rosyjska

Stały członek Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Dyrektor Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB). Jako członek Rady Bezpieczeństwa, która doradza w kwestiach bezpieczeństwa narodowego i koordynuje je, brał udział w kształtowaniu polityki rządu rosyjskiego zagrażającej integralności terytorialnej, suwerenności i niezależności Ukrainy.

Publicznie popiera separatystyczne działania lub polityki.

25.7.2014
76.Rashid Gumarovich NURGALIEV (Рашид Гумарович НУРГАЛИЕВ)Data urodzenia:

8.10.1956

Miejsce urodzenia: Żytykara, ZSRR (obecnie Kazachstan)

Płeć: mężczyzna

Członek, a od lutego 2023 r. - pierwszy zastępca sekretarza Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Jako członek Rady Bezpieczeństwa, która doradza w kwestiach bezpieczeństwa narodowego i koordynuje j e, brał udział w kształtowaniu polityki rządu rosyjskiego zagrażającej integralności terytorialnej, suwerenności i niezależności Ukrainy.25.7.2014
77.Boris Vyacheslavovich GRYZLOV (Борис Вячеславович ГРЫЗЛОВ)Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

15.12.1950

Miejsce urodzenia: Władywostok, Federacja Rosyjska

Były stały członek Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Jako członek Rady Bezpieczeństwa, która doradza w kwestiach bezpieczeństwa narodowego i koordynuje je, brał udział w kształtowaniu polityki rządu rosyjskiego zagrażającej integralności terytorialnej, suwerenności i niezależności Ukrainy.

Pozostaje przewodniczącym Rady Najwyższej partii Jedna Rosja i pełnomocnym przedstawicielem Federacji Rosyjskiej w grupie kontaktowej ds. uregulowania sytuacji na Ukrainie.

Przewodniczący zarządu przedsiębiorstwa państwowego Tactical Missiles Corporation JSC.

Piastuje stanowisko ambasadora w korpusie dyplomatycznym Federacji Rosyjskiej.

Publicznie popiera wojnę Rosji przeciwko Ukrainie.

25.7.2014
78.Sergei Orestovich BESEDA (Сергей Орестович БЕСЕДА)Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

17.5.1954

Dowódca wydziału piątego Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) Federacji Rosyjskiej.

Jako wysoki rangą oficer FSB (generał pułkownik) stoi na czele służby odpowiedzialnej za nadzorowanie operacji wywiadowczych i działań międzynarodowych.

25.7.2014
79.Mikhail

Vladimirovich DEGTYARYOV/DEG- TYAREV

(Михаил Владимирович ДЕГТЯРЁВ)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

10.7.1981

Miejsce urodzenia: Kujbyszew (Samara), Federacja Rosyjska

Były deputowany do Dumy Państwowej.

Jako deputowany do Dumy ogłosił inaugurację w Moskwie "faktycznej ambasady" nieuznawanej tzw. "Donieckiej Republiki Ludowej" oraz przyczynia się do podważania integralności terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub do zagrażania im.

Były przewodniczący Komisji ds. Kultury Fizycznej, Sportu i Młodzieży w rosyjskiej Dumie Państwowej.

Przewodniczący Komisji ds. Zwalczania Terroryzmu w Kraju Chabarowskim.

Od dnia 19 września 2021 r. gubernator Kraju Chabarowskiego.

Od dnia 6 lutego 2021 r. koordynator regionalnego oddziału Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji.

Od dnia 15 listopada 2021 r., na mocy dekretu prezydenta Putina, członek Rady Państwa Federacji Rosyjskiej.

25.7.2014
80.Ramzan Akhmadovitch KADYROV (Рамзан Ахматович КАДЫРОВ)Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

5.10.1976

Miejsce urodzenia: Centaroj, Czeczenia, Federacja Rosyjska

Prezydent Republiki Czeczeńskiej. Wydawał oświadczenia popierające bezprawną aneksję Krymu i zbrojną rebelię na Ukrainie. W dniu 14 czerwca 2014 r. stwierdził między innymi, że "zrobi wszystko, by pomóc wskrzesić Krym". W związku z tym został odznaczony medalem "Za wyzwolenie Krymu" przez tymczasowego przywódcę Autonomicznej "Republiki Krymu" w uznaniu za wsparcie udzielone na rzecz bezprawnej aneksji Krymu. Ponadto w dniu 1 czerwca 2014 r. wyraził gotowość wysłania na Ukrainę 74 tys. ochotników czeczeńskich, jeżeli zostanie o to poproszony.

Członek Rady Najwyższej partii Jedna Rosja.

Jest jednym z najbardziej zagorzałych zwolenników wojny Rosji przeciwko Ukrainie.

Jest odpowiedzialny za utworzenie szeregu jednostek wojskowych oraz za rozmieszczenie ich na Ukrainie. Zatem czynnie wspiera i realizuje działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające.

25.7.2014
81.Alexander Nikolayevich

TKACHYOV

(Александр Николаевич ТКАЧЁВ)

Data urodzenia:

23.12.1960

Miejsce urodzenia: Wysełki, obwód krasnodarski, ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Płeć: mężczyzna

Były gubernator Kraju Krasnodarskiego.

Został odznaczony medalem "Za wyzwolenie Krymu" przez tymczasowego przywódcę Autonomicznej "Republiki Krymu" w uznaniu wsparcia udzielonego na rzecz bezprawnej aneksji Krymu. Przy tej okazji tymczasowy przywódca Autonomicznej "Republiki Krymu" powiedział o nim, że jako jeden z pierwszych wyraził poparcie dla nowego "kierownictwa" Krymu.

Były minister rolnictwa Federacji Rosyjskiej.

Główny udziałowiec spółki Agrocomplex, która przejęła duże obszary gruntów rolnych w okupowanych regionach Ukrainy.

Tkachyov publicznie obiecał wspierać zmobilizowanych do udziału w wojnie przeciwko Ukrainie.

25.7.2014
82.Pavel Yurievich GUBAREV

(Павел Юрьевич ГУБАРЕВ)

Pavlo Yuriyovich GUBARIEV (HUBARIEV)

(Павло Юрiйович ГУБАРЕВ)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

10.2.1983

(lub 10.3.1983)

Miejsce urodzenia: Siewierodonieck, Ukraina

Jeden z samozwańczych przywódców tak zwanej "Donieckiej Republiki Ludowej". Zwrócił się o interwencję rosyjską we wschodniej Ukrainie, między innymi poprzez rozmieszczenie rosyjskich sił pokojowych. Był powiązany z Igorem Striełkowem/ Girkinem, odpowiedzialnym za działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające. Był odpowiedzialny za werbowanie członków separatystycznych sił zbrojnych.

Odpowiedzialny za zajęcie wraz z siłami prorosyjskimi budynku rządu regionalnego w Doniecku; proklamował się "gubernatorem ludowym".

Pomimo tego, że został aresztowany za zagrażanie integralności terytorialnej Ukrainy, a następnie uwolniony, nadal odgrywa eksponowaną rolę w działalności separatystów, podważając tym samym integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

Jak sam utrzymuje, w marcu 2022 r. walczył w rosyjskich siłach zbrojnych w pobliżu Kijowa.

W październiku 2022 r. stwierdził, że "Ukraińcy są Rosjanami". Nie ustaje w szerzeniu rosyjskiej propagandy na rzecz wojny napastniczej przeciwko Ukrainie.

25.7.2014
83.Ekaterina Yurievna GUBAREVA (Екатерина Юрьевна ГУБАРЕВА) Kateryna Yuriyivna GUBARIEVA (HUBARIEVA)

(Катерина Юривна ГУБАРЕВА)

Data urodzenia:

5.7.1983 lub 10.3.1983

Miejsce urodzenia: Kachowka (obwód chersoński), ZSRR (obecnie Ukraina)

Płeć: kobieta

Jako była tzw. "minister spraw zagranicznych" odpowiadała za obronę tzw. "Donieckiej Republiki Ludowej", podważając tym samym integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy. W związku z tym, że przyjęła i pełniła tę funkcję, wspierała działania i politykę podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy. Nadal aktywnie wspiera działania lub polityki separatystyczne.

Była członkini tzw. "Rady Ludowej" "Donieckiej Republiki Ludowej" (do listopada 2018 r.)

"Wiceszefowa administracji wojskowo-cywilnej w regionie Chersonia" w okresie od czerwca 2022 r. do grudnia 2022 r.

25.7.2014
84.Fyodor Dmitrievich BEREZIN (Фёдор Дмитриевич БЕРЕЗИН) Fedir Dmytrovych BEREZIN (Федір Дмитрович БЕРЕЗІН)Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

7.2.1960

Miejsce urodzenia: Donieck, Ukraina

Były tzw. "wiceminister obrony" tzw. "Donieckiej Republiki Ludowej". Jest powiązany z Igorem Striełkowem/Girkinem, odpowiedzialnym za działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające. Przyjął i pełnił to stanowisko, a zatem popierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy. Nadal aktywnie popiera działania lub polityki separatystyczne. Członek tzw. "Rady Ludowej" "Donieckiej Republiki Ludowej". Obecnie przewodniczący zarządu Związku Pisarzy Donieckiej Republiki Ludowej.25.7.2014
85.Valery Vladimirovich KAUROV (Валерий Владимирович КАУРОВ) Valeriy Volodymyrovych KAUROV

(Валерiй Володимирович КАУРОВ)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

2.4.1956 Miejsce urodzenia: Odessa, Ukraina

Samozwańczy "prezydent" tzw. "Republiki Noworosji", który zwrócił się do Rosji o rozmieszczenie oddziałów na Ukrainie. Przyjmując i pełniąc tę funkcję, wspiera zatem działania i politykę podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

Nadal aktywnie wspiera działania lub polityki separatystyczne.

25.7.2014
86.Siergiej

Anatolijewicz Zdryluk (Serhii Anatoliyovych ZDRILIUK) (alias Abwehr)

(Сергей Анатольевич

ЗДРИЛЮК)

(Сергій Анатолійович

ЗДРИЛЮК)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

23.6.1972 (lub 23.7.1972)

Miejsce urodzenia: wieś Frontowka, obwód winnicki, Ukraina

Starszy doradca Igora Striełkowa/Girkina, który jest odpowiedzialny za działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające. Przyjmując i pełniąc tę funkcję, Zdryluk wspiera zatem działania i politykę podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

Nadal aktywnie wspiera działania lub polityki separatystyczne.

25.7.2014
87.Vladimir ANTYUFEYEV

(alias Vladimir SHEVTSOV, Vladimir lurievici ANTIUFEEV, Vladimir Gheorghievici ALEXANDROV, Vadim Gheorghievici SHEVTSOV)

(Владимир Юрьевич АНТЮфЕЕВ)

Data urodzenia:

19.2.1951

Miejsce urodzenia: Nowosybirsk, ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Płeć: mężczyzna

Były "minister bezpieczeństwa państwowego" w separatystycznym regionie Naddniestrza. Były wicepremier "Donieckiej Republiki Ludowej", odpowiedzialny za bezpieczeństwo i egzekwowanie prawa. Pełniąc tę funkcję, był odpowiedzialny za separatystyczne działania "rządowe" tzw. "Donieckiej Republiki Ludowej".

Członek zarządu i zastępca dyrektora generalnego przedsiębiorstwa państwowego "United Engine Corporation", członek zarządu państwowej spółki badawczo- produkcyjnej z o.o. "Temp" po F. Korotkowie.

Nadal aktywnie wspiera działania lub polityki separatystyczne.

25.7.2014
88.Alexey Alexeyevich GROMOV (Алексей Алексеевич ГРОМОВ)Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

31.5.1960

Miejsce urodzenia: Zagorsk (Siergijew Posad), Federacja Rosyjska

Jako pierwszy zastępca szefa kancelarii prezydenckiej jest odpowiedzialny za wydawanie rosyjskim ośrodkom medialnym poleceń nakazujących przyjmowanie linii sprzyjającej separatystom na Ukrainie i aneksji Krymu, a tym samym za wspieranie destabilizacji wschodniej Ukrainy i aneksji Krymu.30.7.2014
89.Oksana TCHIGRINA,

Oksana Aleksandrovna CHIGRINA (CHYHRYNA)

(Оксана Александровна ЧИГРИНА)

Płeć: kobieta

Data urodzenia: przypuszczalnie 23.7.1981

Była rzeczniczka tzw. "rządu" tzw. "Ługańskiej Republiki Ludowej"; wygłaszała oświadczenia usprawiedliwiające między innymi zestrzelenie ukraińskiego samolotu wojskowego, branie zakładników, działania bojowe nielegalnych ugrupowań zbrojnych, co podważało w rezultacie integralność terytorialną, suwerenność i jedność Ukrainy.

Była rzeczniczka służby prasowej ŁRL.

Nadal aktywnie wspiera działania lub polityki separatystyczne.

30.7.2014
90.Boris Alekseevich LITVINOV (Борис Алексеевич ЛИТВИНОВ) Borys Oleksiyovych LYTVYNOV (Борис Олексiйович ЛИТВИНОВ)Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

13.1.1954

Miejsce urodzenia: Dzerżyńsk (obwód doniecki), Ukraina

Były członek tzw. "Rady Ludowej" i były przewodniczący tzw. "Rady Najwyższej" tzw. "Donieckiej Republiki Ludowej"; współtworzył założenia polityczne i brał udział w organizacji nielegalnego "referendum", które doprowadziło do proklamowania tzw. "Donieckiej Republiki Ludowej", co stanowiło naruszenie integralności terytorialnej, suwerenności i jedności Ukrainy. Nadal aktywnie wspiera działania lub polityki separatystyczne. Obecny przywódca Komunistycznej Partii Donieckiej Republiki Ludowej.30.7.2014
91.Sergey Vadimovich ABISOV (Сергей Вадимович АБИСОВ) Sergiy (Serhiy) Vadymovych ABISOV

(Серий Вадимович АБIСОВ)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

27.11.1967

Miejsce urodzenia: Symferopol, Krym, Ukraina

Z uwagi na fakt, że w dniu 5 maja 2014 r. przyjął z rąk prezydenta Rosji mianowanie na tzw. "ministra spraw wewnętrznych 'Republiki Krymu'" (dekret nr 301) i poprzez swoje działania w charakterze tzw. "ministra spraw wewnętrznych" podważa integralność terytorialną, suwerenność i jedność Ukrainy.

Odwołany ze stanowiska tzw. "ministra spraw wewnętrznych 'Republiki Krymu'" w czerwcu 2018 r. Bliski współpracownik "przewodniczącego" Rady Ministrów tzw. "Republiki Krymu".

Nadal jest asystentem tzw. "przywódcy Republiki Krymu".

30.7.2014
92.Arkady Romanovich ROTENBERG

Arkadii Romanovich

ROTENBERG

(Аркадий Романович РОТЕНБЕРГ)

Data urodzenia:

15.12.1951

Miejsce urodzenia: Leningrad, ZSRR (obecnie Petersburg, Federacja Rosyjska)

Płeć: mężczyzna

Arkady Rotenberg jest prominentnym przedsiębiorcą działającym w Rosji i mającym bliskie osobiste powiązania z prezydentem Federacji Rosyjskiej Władimirem Putinem. Od marca 2014 r. jemu lub jego przedsiębiorstwom przyznano państwowe kontrakty na łączną kwotę ponad 7 mld USD. W 2015 r. był liderem, jeśli chodzi o wartość przydzielonych kontraktów rządowych, po tym jak rząd Rosji przyznał mu kontrakty o wartości 555 mld RUB. Wiele z tych kontraktów udzielono z pominięciem formalnych procedur konkurencyjnych. Na mocy podpisanego w dniu 30 stycznia 2015 r. przez premiera Dmitrija Miedwiediewa dekretu należącemu do Arkadego Rotenberga przedsiębiorstwu Strojgazmontaż przyznano państwowy kontrakt na wybudowanie mostu Kerczeńskiego z Rosji do nielegalnie zaanektowanej Autonomicznej "Republiki Krymu".

Poprzez te kontrakty uzyskiwał on finansowe korzyści od rosyjskich decydentów odpowiedzialnych za aneksję Krymu lub destabilizację wschodniej Ukrainy.

Jest byłym właścicielem przedsiębiorstwa Strojgazmontaż, któremu przyznano państwowy kontrakt na wybudowanie mostu Kerczeńskiego z Rosji do nielegalnie zaanektowanej Autonomicznej "Republiki Krymu", skutkujące umocnieniem jej integracji z Federacją Rosyjską, co z kolei jeszcze bardziej podważa integralność terytorialną Ukrainy. Podobnie, w styczniu 2017 r. Strojgazmontażowi przyznano kontrakt o wartości 17 mld RUB na budowę linii kolejowej na moście Kerczeńskim, co także jeszcze bardziej podważa integralność terytorialną Ukrainy.

Właściciel dwóch przedsiębiorstw, Mostotrestu i Strojgazmontaż-Mostu, umieszczonych w wykazie za działalność naruszającą suwerenność Ukrainy (podmioty nr 43 i 46 w niniejszym załączniku). W 2019 r. sprzedał przedsiębiorstwo specjalizujące się w budowie gazociągów Strojgazmontaż.

Za zaangażowanie w budowę mostu Kerczeńskiego przyznano mu w marcu 2020 r. państwowe odznaczenie "Bohater Pracy Federacji Rosyjskiej".

Jest przewodniczącym zarządu wydawnictwa Proswieszczenije, które realizuje w szczególności projekt "Do dzieci Rosji. Adres: Krym", kampanię PR zaplanowaną w celu przekonania dzieci na Krymie, że są teraz obywatelami Rosji mieszkającymi w Rosji, i wspierającą tym samym politykę rządu Rosji mającą na celu włączenie Krymu do Rosji.

W dniu 30 stycznia 2021 r. stwierdził sam, że jest właścicielem tzw. Pałacu Putina w Gelendżyku, co odnotowano w ramach dochodzenia prowadzonego przez Fundację Antykorupcyjną Aleksieja Nawalnego.

15.3.2015
93.Konstantin Valerevich MALOFEEV (Константин Валерьевич МАЛОФЕЕВ)Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

3.7.1974

Miejsce urodzenia: Puszczino, obwód moskiewski, Federacja Rosyjska

Konstantin Małofiejew jest ściśle powiązany z ukraińskimi separatystami we wschodniej Ukrainie i na Krymie. Jest byłym pracodawcą Aleksandra Borodaja, byłego tzw. "premiera""Donieckiej Republiki Ludowej" oraz spotykał się z Siergiejem Aksjonowem, tzw. "premierem" tzw. "Republiki Krymu" w trakcie procesu aneksji Krymu. Rząd Ukrainy wszczął dochodzenie karne w sprawie domniemanego wsparcia materialnego i finansowego na rzecz separatystów. Ponadto wydał on kilka oświadczeń publicznych wspierających aneksję Krymu i włączenie Ukrainy do Rosji, w szczególności stwierdził w czerwcu 2014 r., że "nie można włączyć całej Ukrainy do Rosji. Być może wschód (Ukrainy)".

A zatem Małofiejew swoimi działaniami wspiera destabilizację wschodniej Ukrainy.

30.7.2014
94.Yuriy Valentinovich KOVALCHUK (Юрий Валентинович КОВАЛЬЧУК)Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

25.7.1951

Miejsce urodzenia: Leningrad, ZSRR (obecnie Petersburg, Federacja Rosyjska)

Jest długoletnim znajomym prezydenta Władimira Putina. Współzałożyciel tzw. kooperatywy Oziero Dacza, skupiającej wpływową grupę osób wokół prezydenta Putina.

Czerpie korzyści z powiązań z rosyjskimi decydentami. Jest prezesem i największym akcjonariuszem (w 2013 r. należało do niego około 38 % akcji) Banku Rossija, który uznawany jest za osobisty bank najwyższych urzędników Federacji Rosyjskiej. Po nielegalnym zaanektowaniu Krymu Bank Rossija otworzył swoje oddziały na Krymie i w Sewastopolu, umacniając tym samym integrację tych regionów z Federacją Rosyjską. Za pośrednictwem Banku Rossija Jurij Kowalczuk przejął również kontrolę nad krymskimi wytwórniami wina, winnicami i gorzelniami.

Ponadto Bank Rossija posiada istotne udziały w National Media Group, która z kolei kontroluje stacje telewizyjne aktywnie wspierające politykę rządu rosyjskiego polegającą na destabilizowaniu Ukrainy.

W 2021 r. prezydent Rosji Władimir Putin przyznał Jurijemu Kowalczukowi order Federacji Rosyjskiej " Za zasługi dla ojczyzny" czwartego stopnia, za jego wielki wkład w realizację społecznie znaczących projektów w Republice Krymskiej.

30.7.2014
95.Nikolay Terentievich SHAMALOV (Николай Терентьевич ШАМАЛОВ)Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

24.1.1950

Miejsce urodzenia: Moskwa, Federacja Rosyjska

Długoletni znajomy prezydenta Putina. Współzałożyciel tzw. Oziero Dacza, spółdzielni skupiającej wpływową grupę osób wokół prezydenta Putina.

Korzysta ze swoich powiązań z rosyjskimi decydentami. Drugi co do wielkości udziałowiec Banku Rossija; w 2013 r. miał ok. 10 % akcji; bank ten jest uznawany za osobisty bank wyższych rangą urzędników Federacji Rosyjskiej. Od momentu bezprawnej aneksji Krymu, Bank Rossija otworzył swoje oddziały na Krymie i w Sewastopolu, umacniając tym samym ich integrację z Federacją Rosyjską.

Bank Rossija ma ponadto znaczące udziały w krajowej grupie medialnej (National Media Group), która z kolei kontroluje stacje telewizyjne aktywnie wspierające politykę rządu Rosji polegającą na destabilizacji Ukrainy.

30.7.2014
96.(skreślony)
97.Władimir Pietrowicz Kononow (Vladimir Petrovich KONONOV) (alias "Car") (Владимир Петрович КОНОНОВ)

Volodymyr Petrovych KONONOV

(Володимир Петрович КОНОНОВ)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

14.10.1974

Miejsce urodzenia: Gorskie, obwód ługański, Ukraina

Od dnia 14 sierpnia 2014 r. zastąpił Igora Striełkowa/Girkina jako tzw. "minister obrony" "Donieckiej Republiki Ludowej". Według doniesień od kwietnia 2014 r. dowodził oddziałem separatystycznych bojowników w Doniecku i obiecał "wypełnić strategiczne zadanie odparcia ukraińskiej agresji wojskowej". Kononow wspierał zatem działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

Odwołany ze stanowiska tzw. ministra obrony we wrześniu 2018 r.

Szef Dyrekcji ds. Pomocy Społecznej dla Emerytowanych Funkcjonariuszy i Edukacji Patriotycznej podlegającej tzw. "przywódcy Donieckiej Republiki Ludowej".

12.9.2014
98.Miroslav Vladimirovich RUDENKO

(Мирослав Владимирович РУДЕНКО)

Myroslav Volodymyrovych

RUDENKO

(Мирослав Володимирович

РУДЕНКО)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

21.1.1983

Miejsce urodzenia: Debalcewo, Ukraina

Powiązany z "Milicją Ludową Donbasu". Oświadczył między innymi, że jej członkowie będą kontynuować walkę w pozostałych częściach terytorium państwa. Popierał zatem działania i politykę podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy. Członek tzw. Komisji ds. Edukacji, Nauki i Kultury w "Radzie Ludowej Donieckiej Republiki Ludowej".

Nadal aktywnie wspiera działania i polityki separatystyczne.

12.9.2014
99.(skreślony)
100.Andrey Yurevich PINCHUK (Андрей Юрьевич ПИНЧУК) Andriy Yuriyovych PINCHUK (Андрій Юрійович ПІНЧУК)Płeć: mężczyzna

Możliwa data urodzenia:

27.12.1977

Miejsce urodzenia: Tyraspol, Republika

Mołdawii

Były "minister bezpieczeństwa państwa" tzw. "Donieckiej Republiki Ludowej". Wysoki funkcjonariusz (pułkownik) Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB). Powiązany z Władimirem Antiufiejewem, który ponosił odpowiedzialność za separatystyczne działania "rządowe" tzw. "rządu Donieckiej Republiki Ludowej". Wspierał zatem działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy. Nadal aktywnie wspiera działania lub polityki separatystyczne. Dyrektor wykonawczy i przewodniczący Rady Dowódców "unii donbaskich ochotników".12.9.2014
101.Oleg Vladimirovich BEREZA (Олег Владимирович Берёза)Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

1.3.1977

Miejsce urodzenia: Frunze, rejon

Slobozia, Republika Mołdawii

Adres: Prospekt Aleksandra Korsunova 57, Novgorod, the Russian Federation

Były tzw. "minister spraw wewnętrznych" "Donieckiej Republiki Ludowej". Powiązany z Władimirem Antiufiejewem, który ponosił odpowiedzialność za separatystyczne działania "rządowe" tzw. "rządu Donieckiej Republiki Ludowej". Wspierał zatem działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.12.9.2014
102.Andrei Nikolaevich RODKIN

(Андрей Николаевич РОДКИН)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

23.9.1976

Miejsce urodzenia: Moskwa, Federacja Rosyjska

Były moskiewski przedstawiciel tzw. "Donieckiej Republiki Ludowej". W swoich oświadczeniach mówił m.in. o gotowości sił samoobrony do prowadzenia wojny partyzanckiej oraz o przejęciu przez nie systemów uzbrojenia od ukraińskich sił zbrojnych. Wspierał zatem działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

Jeden z byłych przywódców "unii donbaskich ochotników".

Nadal aktywnie wspiera działania lub polityki separatystyczne.

12.9.2014
103.Aleksandr Akimovich KARAMAN (Александр Акимович КАРАМАН) Alexandru CARAMANPłeć: mężczyzna

Data urodzenia:

26.7.1956

Miejsce urodzenia: Cioburciu, okręg Slobozia, Republika Mołdawii

Były tzw. "wicepremier do spraw społecznych Donieckiej Republiki Ludowej". Powiązany z Władimirem Antiufiejewem, który ponosił odpowiedzialność za separatystyczne działania "rządowe" tzw. "rządu Donieckiej Republiki Ludowej". Wspierał zatem działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy. Protegowany byłego wicepremiera Rosji Dmitrija Rogozina. Były szef "administracji Rady Ministrów""Donieckiej Republiki Ludowej".

Do marca 2017 roku tzw. "pełnomocny przedstawiciel prezydenta" tzw. "Mołdawskiej Republiki Naddniestrzańskiej" w Federacji Rosyjskiej.

Nadal aktywnie wspiera działania lub polityki separatystyczne.

12.9.2014
104.Georgiy L'vovich MURADOV (Георгий Львович МУРАДОВ)Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

19.11.1954

Miejsce urodzenia: Kochmes, Komijska ASSR (obecnie Federacja Rosyjska)

Tzw. "wicepremier" Krymu i pełnomocny przedstawiciel Krymu przy prezydencie Putinie. Muradow odegrał istotną rolę w umacnianiu rosyjskiej kontroli instytucjonalnej nad Krymem od czasu bezprawnej aneksji. Wspierał zatem działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.12.9.2014
105.Mikhail Sergeyevich SHEREMET (Михаил Сергеевич ШЕРЕМЕТ) Mykhaylo Serhiyovych SHEREMET

(Михайло Сергiйович ШЕРЕМЕТ)

Data urodzenia:

23.5.1971

Miejsce urodzenia: Dżankoj, ZSRR (obecnie Ukraina)

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, wybrany z nielegalnie zaanektowanej Autonomicznej Republiki Krymu.

Były tzw. "pierwszy wicepremier Krymu". Odegrał kluczową rolę w zorganizowaniu oraz przeprowadzeniu w dniu 16 marca 2014 r. na Krymie referendum dotyczącego zjednoczenia z Rosją. W trakcie referendum według doniesień dowodził promoskiewskimi "siłami samoobrony" na Krymie. Wspierał zatem działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

Wybrany w dniu 18 września 2016 r. na deputowanego do Dumy z nielegalnie zaanektowanego Półwyspu Krymskiego, a w dniu 19 września 2021 r. wybrany na członka Dumy Państwowej z bezprawnie zaanektowanej Autonomicznej Republiki Krymu. Członek Komisji ds. Bezpieczeństwa i Zwalczania Korupcji w Dumie Państwowej.

W dniu 15 lutego 2022 r. Szeremet poparł na forum Dumy Państwowej rezolucję skierowaną do prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina w sprawie uznania ukraińskich regionów Doniecka i Ługańska jako niepodległych państw.

Jako członek Dumy Państwowej wspierał ratyfikację decyzji rządu dotyczących "Układów o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową".

W dniu 3 października 2022 r. głosował za ratyfikacją układów i przyjęciem dekretów o włączeniu Donieckiej i Ługańskiej "Republiki Ludowej" oraz regionów Chersonia i Zaporoża do Federacji Rosyjskiej.

12.9.2014
106.Yuri Leonidovich VOROBIOV

(alias Yury Leonidovich VOROBYOV)

(Юрий Леонидович ВОРОБЬЕВ)

Data urodzenia:

2.2.1948

Miejsce urodzenia: Kransojarsk, ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Płeć: mężczyzna

Członek i wiceprzewodniczący Rady Federacji Federacji Rosyjskiej, w której koordynuje prace Komisji Obrony i Bezpieczeństwa Rady Federacji, wydaje jej instrukcje i kontroluje ich wykonanie. W dniu 1 marca 2014 r. publicznie poparł na forum Rady Federacji rozmieszczenie sił rosyjskich w Ukrainie. Następnie głosował za odnośnym dekretem.

Członek Rady Federacji, który brał udział w ratyfikacji decyzji rządu dotyczących "Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową" oraz "Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową".

W dniu 22 lutego 2022 r. poparł na forum Rady Federacji rozmieszczenie sił rosyjskich na Ukrainie.

W dniu 4 października 2022 r. poparł na forum Rady Federacji dekrety o zaanektowaniu ukraińskich regionów Doniecka, Ługańska, Chersonia i Zaporoża.

12.9.2014
107.(skreślony)
108.Vladimir Abdualiyevich VASILYEV

(Владимир Абдуалиевич

ВАСИЛЬЕВ)

Data urodzenia:

11.8.1949

Miejsce urodzenia: Klin, obwód moskiewski, ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Płeć: mężczyzna

Były wiceprzewodniczący Dumy Państwowej. W dniu 20 marca 2014 r. głosował za projektem federalnej ustawy konstytucyjnej "w sprawie przyjęcia 'Republiki Krymu' do Federacji Rosyjskiej oraz utworzenia w ramach Federacji Rosyjskiej nowych podmiotów federalnych - 'Republiki Krymu' i miasta o statusie federalnym Sewastopola".

Były przywódca Republiki Dagestanu. Były doradca prezydenta Federacji Rosyjskiej.

Członek Dumy Państwowej i przywódca frakcji Jedna Rosja w Dumie Państwowej. W ramach pełnienia tej funkcji brał udział w ratyfikowaniu decyzji rządu dotyczących "Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową".

W dniu 3 października 2022 r. poparł na forum Dumy Państwowej dekrety o zaanektowaniu ukraińskich regionów Doniecka, Ługańska, Chersonia i Zaporoża.

W związku z tym wspiera aktywnie działania i realizuje politykę podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

12.9.2014
109.Viktor Petrovich VODOLATSKY (Виктор Петрович ВОДОЛАЦКИЙ)Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

19.8.1957

Miejsce urodzenia: Stefanidin Dar, obwód rostowski, Federacja Rosyjska

Były przewodniczący ("ataman") unii rosyjskich i zagranicznych sił kozackich. Deputowany do Dumy Państwowej od początku jej 5. kadencji, czyli od dnia 2 grudnia 2007 r. Obecnie jest pierwszym wiceprzewodniczącym działającej w Dumie Komisji ds. WNP, integracji eurazjatyckiej i kontaktów z rodakami.

W dniu 1 września 2023 r. został powołany na stanowisko przewodniczącego zarządu Centrum Sportowego Szkolenia Wojskowego i Edukacji Patriotycznej Młodzieży ("Warrior" - "Wojownik").

Wspierał aneksję Krymu i przyznał, że kozacy rosyjscy byli czynnie zaangażowani w konflikt ukraiński po stronie wspieranych przez Moskwę separatystów. W dniu 20 marca 2014 r. głosował za projektem federalnej ustawy konstytucyjnej "w sprawie przyjęcia 'Republiki Krymu' do Federacji Rosyjskiej oraz utworzenia w ramach Federacji Rosyjskiej nowych podmiotów federalnych - 'Republiki Krymu' i miasta federalnego Sewastopol".

W lutym 2022 r. poparł projekt rezolucji, przedłożony przez partię polityczną Jedna Rosja, dotyczącej wezwania prezydenta Rosji do uznania tzw. Donieckiej Republiki Ludowej i tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej. W dniu 4 kwietnia 2022 r. Duma Państwowa ogłosiła powołanie go na stanowisko jednego z koordynatorów grup międzyparlamentarnych ds. kontaktów z parlamentami tzw. Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej w Dumie.

W dniu 3 października 2022 r. głosował za ratyfikacją układów i przyjęciem dekretów o włączeniu tzw. Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej oraz obwodów: chersońskiego i zaporoskiego do Federacji Rosyjskiej. Zatem popiera działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające.

12.9.2014
110.Leonid Ivanovich KALASHNIKOV (Леонид Иванович КАЛАШНИКОВ)Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

6.8.1960

Miejsce urodzenia: Stiepnoj Dworiec, Federacja Rosyjska

Były pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych w Dumie Państwowej. W dniu 20 marca 2014 r. głosował za projektem federalnej ustawy konstytucyjnej "w sprawie przyjęcia "Republiki Krymu" do Federacji Rosyjskiej oraz utworzenia w ramach Federacji Rosyjskiej nowych podmiotów federalnych - "Republiki Krymu" i miasta o statusie federalnym Sewastopola".

Obecnie przewodniczący Komisji ds. WNP, Integracji Euroazjatyckiej i Kontaktów z Rodakami w Dumie Państwowej Federacji Rosyjskiej.

W dniu 3 października 2022 r. głosował za projektami ustaw w sprawie ratyfikacji układów dotyczących włączenia Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej oraz regionów Chersonia i Zaporoża do Federacji Rosyjskiej.

Zatem popiera działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające.

12.9.2014
111.Vladimir Stepanovich NIKITIN

(Владимир Степанович НИКИТИН)

Data urodzenia:

5.4.1948

Miejsce urodzenia: Opoczka, ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Płeć: mężczyzna

Były członek Dumy Państwowej i były pierwszy wiceprzewodniczący Komisji ds. WNP, Integracji Euroazjatyckiej i Kontaktów z Rodakami w Dumie Państwowej. W dniu 20 marca 2014 r. głosował za projektem federalnej ustawy konstytucyjnej "w sprawie przyjęcia 'Republiki Krymu' do Federacji Rosyjskiej oraz utworzenia w ramach Federacji Rosyjskiej nowych podmiotów federalnych - 'Republiki Krymu' i miasta o statusie federalnym Sewastopola".

Były członek Prezydium Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej.

Przywódca ogólnorosyjskiego ruchu społecznego "Russian Concord" który dąży do stworzenia unikalnej cywilizacji rosyjskiej i do wzmocnienia pozycji Rosji w byłej przestrzeni wpływów radzieckich i we Wspólnocie Niepodległych Państw.

12.9.2014
112.Oleg Vladimirovich LEBEDEV (Олег Владимирович ЛЕБЕДЕВ)Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

21.3.1964

Miejsce urodzenia: Rudny, obwód kustanajski, Kazachska SRR (obecnie Kazachstan)

Były członek Dumy Państwowej i były pierwszy wiceprzewodniczący Komisji ds. WNP, Integracji Euroazjatyckiej i Kontaktów z Rodakami w Dumie Państwowej. W dniu 20 marca 2014 r. głosował za projektem federalnej ustawy konstytucyjnej "w sprawie przyjęcia "Republiki Krymu" do Federacji Rosyjskiej oraz utworzenia w ramach Federacji Rosyjskiej nowych podmiotów federalnych "Republiki Krymu" i miasta o statusie federalnym Sewastopola".

Nadal czynnie popiera polityki separatystyczne.

12.9.2014
113.Ivan Ivanovich MELNIKOV (Иван Иванович МЕЛЬНИКОВ)Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

7.8.1950

Miejsce urodzenia: Bogorodick, Federacja Rosyjska

Pierwszy wiceprzewodniczący Dumy Państwowej. W dniu 20 marca 2014 r. głosował za projektem federalnej ustawy konstytucyjnej "w sprawie przyjęcia "Republiki Krymu" do Federacji Rosyjskiej oraz utworzenia w ramach Federacji Rosyjskiej nowych podmiotów federalnych - "Republiki Krymu" i miasta o statusie federalnym Sewastopola".

W dniu 3 października 2022 r. głosował za projektami ustaw w sprawie ratyfikacji układów dotyczących włączenia Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej oraz regionów Chersonia i Zaporoża do Federacji Rosyjskiej.

Zatem popiera działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające.

12.9.2014
114.Igor Vladimirovich LEBEDEV (Игорь Владимирович ЛЕБЕДЕВ)Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

27.9.1972

Miejsce urodzenia: Moskwa, Federacja Rosyjska

Były członek Dumy Państwowej. Były wiceprzewodniczący Dumy Państwowej. W dniu 20 marca 2014 r. głosował za projektem federalnej ustawy konstytucyjnej "w sprawie przyjęcia 'Republiki Krymu' do Federacji Rosyjskiej oraz utworzenia w ramach Federacji Rosyjskiej nowych podmiotów federalnych - 'Republiki Krymu' i miasta federalnego Sewastopol".12.9.2014
115.Nikolai Vladimirovich LEVICHEV (Николай Владимирович ЛЕВИЧЕВ)Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

28.5.1953

Miejsce urodzenia: Puszkin, Federacja Rosyjska

Były członek Dumy Państwowej. Były wiceprzewodniczący Dumy Państwowej. W dniu 20 marca 2014 r. głosował za projektem federalnej ustawy konstytucyjnej "w sprawie przyjęcia "Republiki Krymu" do Federacji Rosyjskiej oraz utworzenia w ramach Federacji Rosyjskiej nowych podmiotów federalnych "Republiki Krymu" i miasta o statusie federalnym Sewastopola".

Obecnie członek Centralnej Komisji Wyborczej.

12.9.2014
116.Svetlana Sergeevna ZHUROVA (Светлана Сергеевна ЖУРОВА)Płeć: kobieta

Data urodzenia:

7.1.1972

Miejsce urodzenia: Pawłow nad Newą, Federacja Rosyjska

Pierwsza wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych w Dumie Państwowej. W dniu 20 marca 2014 r. głosowała za projektem federalnej ustawy konstytucyjnej "w sprawie przyjęcia "Republiki Krymu" do Federacji Rosyjskiej oraz utworzenia w ramach Federacji Rosyjskiej nowych podmiotów federalnych - "Republiki Krymu" i miasta o statusie federalnym Sewastopola".

W dniu 3 października 2022 r. głosowała za projektami ustaw w sprawie ratyfikacji układów dotyczących włączenia Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej oraz regionów Chersonia i Zaporoża do Federacji Rosyjskiej.

Zatem popiera działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające.

12.9.2014
117.Aleksey Vasilevich NAUMETS

(Алексей Васильевич НАУМЕЦ)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

11.2.1968

Generał dywizji armii rosyjskiej. Były dowódca 76. dywizji powietrznodesantowej, która wraz z innymi rosyjskimi siłami wojskowymi była obecna na terytorium Ukrainy, w szczególności podczas bezprawnej aneksji Krymu. Od 2018 r. zastępca szefa sztabu sił powietrznych.

W dniu 27 września 2023 r. został senatorem z obwodu pskowskiego.

12.9.2014
118.Sergey Viktorovich CHEMEZOV (Сергей Викторович ЧЕМЕЗОВ)Data urodzenia:

20.8.1952

Miejsce urodzenia: Czeremkowo, obwód irkucki, ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Płeć: mężczyzna

Jest jednym ze znanych bliskich współpracowników prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina (obaj byli oficerami KGB oddelegowanymi do Drezna) i członkiem Rady Najwyższej "Jednej Rosji". Czerpie korzyści z powiązań z prezydentem Rosji, awansując na najwyższe stanowiska w przedsiębiorstwach kontrolowanych przez państwo. Jest prezesem konglomeratu Rostec, wiodącego rosyjskiego przedsiębiorstwa państwowego produkującego na potrzeby obronności i przemysłu. W następstwie decyzji rządu Rosji Technopromexport, spółka zależna Rostecu, planuje zbudować elektrownie na Krymie, wspierając tym samym jego integrację z Federacją Rosyjską.

Ponadto, Rosoboronexport, spółka zależna Rostecu, wspierała integrację krymskich przedsiębiorstw z branży obronności z przemysłem obronnym Rosji, umacniając nielegalną aneksję Krymu do Federacji Rosyjskiej.

W związku z tym Sergei Chemezov jest jednym z wiodących przedsiębiorców działających w Rosji. Ponadto jest odpowiedzialny za wspieranie, materialnie i finansowo, rosyjskich decydentów odpowiedzialnych za aneksję Krymu lub destabilizację Ukrainy oraz uzyskuje od nich korzyści. I wreszcie jest on również odpowiedzialny za materialne wspieranie rządu Federacji Rosyjskiej odpowiedzialnego za aneksję Krymu i destabilizację Ukrainy orz uzyskuje od tego rządu korzyści.

12.9.2014
119.Alexander Mikhailovich BABAKOV

(Александр Михайлович

БАБАКОВ)

Data urodzenia:

8.2.1963

Miejsce urodzenia: Kiszyniów, ZSRR (obecnie Republika Mołdawii)

Płeć: mężczyzna

Członek i zastępca przewodniczącego Dumy Państwowej. Były członek Rady Federacji Federacji Rosyjskiej. Były członek Komisji Spraw Zagranicznych. Był prominentnym członkiem partii politycznej Jedna Rosja. We wrześniu 2021 r. został ponownie wybrany do Dumy Państwowej z list partii Sprawiedliwa Rosja. Jest przedsiębiorcą z dużymi inwestycjami w Ukrainie i na Krymie.

W dniu 20 marca 2014 r. głosował za projektem federalnej ustawy konstytucyjnej "w sprawie przyjęcia 'Republiki Krymu' do Federacji Rosyjskiej oraz utworzenia w ramach Federacji Rosyjskiej nowych podmiotów federalnych - 'Republiki Krymu' i miasta o statusie federalnym Sewastopola".

Po połączeniu partii politycznych Sprawiedliwa Rosja, Za prawdę i Patrioci Rosji został sekretarzem Prezydium Rady Centralnej podmiotu powstałego w wyniku tego połączenia.

Jako członek Dumy Państwowej ratyfikował decyzje rządu dotyczące "Układu o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową". W dniu 3 października 2022 r. głosował za projektami ustaw w sprawie ratyfikacji układów dotyczących włączenia Donieckiej i Ługańskiej "Republiki Ludowej" oraz regionów Chersonia i Zaporoża do Federacji Rosyjskiej. W związku z tym wspiera aktywnie działania i realizuje politykę podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

12.9.2014
120.Sergey Yurievich KOZYAKOV (Сергей Юрьевич КОЗЬЯКОВ) Serhiy Yuriyovych KOZYAKOV (Сергій Юрійович КОЗЬЯКОВ)Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

29.9.1982 lub

23.9.1982

Jako były tzw. "przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej w Ługańsku" był odpowiedzialny za zorganizowanie tzw. "wyborów" w dniu 2 listopada 2014 r. w "Ługańskiej Republice Ludowej". Te "wybory" stanowiły naruszenie prawa ukraińskiego, a zatem były nielegalne. Od października 2015 r. do grudni 2017 r. tzw. "minister sprawiedliwości" "Ługańskiej Republiki Ludowej".

W związku z tym że przyjął i pełnił te funkcje oraz zorganizował nielegalne "wybory", aktywnie wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

Znajduje się w wykazie notariuszy w Ługańsku.

Nadal wspiera i legitymizuje polityki separatystyczne we współpracy z władzami separatystycznymi.

29.11.2014
121.Oleg Konstantinovich AKIMOV

(alias Oleh AKIMOV)

(Олег Константинович АКИМОВ) Oleh Kostiantynovych AKIMOV (Олег Костянтинович АКІМОВ)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

15.9.1981

Miejsce urodzenia: Ługańsk, Ukraina

Deputowany "Ługańskiej Unii Gospodarczej" w "Radzie Narodowej" "Ługańskiej Republiki Ludowej". Kandydował w tzw. "wyborach" w dniu 2 listopada 2014 r. na stanowisko tzw. "przywódcy" "Ługańskiej Republiki Ludowej". Te "wybory" stanowiły naruszenie ukraińskiego prawa, a zatem były nielegalne. Były "prezes" tzw. "Federacji Związków Zawodowych". Członek tzw. "Rady Ludowej" "Ługańskiej Republiki Ludowej". Obecnie przewodniczący zarządu międzyregionalnej organizacji publicznej "Unia Społeczności Ługańskich", przedstawiciel Komisji Integracji "Rosja-Donbas".

W związku z tym, że przyjął i pełnił to stanowisko oraz formalnie kandydował w nielegalnych "wyborach", aktywnie popierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz w jeszcze większym stopniu doprowadził do destabilizacji Ukrainy.

Przewodniczący zarządu Unii Rodaków regionu Ługańskiego.

Aktywnie popiera działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

29.11.2014
122.Larysa Leonidowna Ajrapetjan (Larisa Leonidovna AIRAPETYAN) (alias

Larysa AYRAPETYAN, Larisa AIRAPETYAN lub Larysa AIRAPETYAN)

(z domu ZHILKO) (Лариса Леонидовна АйРАПЕТЯН) (nazwisko panieńskie ЖИЛКО)

(Лариса Леонідівна АЙРАПЕТЯН)

Płeć: kobieta

Data urodzenia:

21.2.1970

Miejsce urodzenia: przypuszczalnie Antracyt, obwód ługański, Ukraina

Była tzw. "minister zdrowia" tzw. "Ługańskiej Republiki Ludowej". Kandydowała w tzw. "wyborach" w dniu 2 listopada 2014 r. na stanowisko "przywódcy" tzw. "Ługańskiej Republiki Ludowej".

Te "wybory" stanowią naruszenie prawa ukraińskiego, a zatem są nielegalne.

W związku z tym, że przyjęła i pełniła to stanowisko oraz formalnie kandydowała w nielegalnych "wyborach", aktywnie popierała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, aby jeszcze bardziej zdestabilizować sytuację na Ukrainie.

Nadal aktywnie wspiera działania lub polityki separatystyczne.

29.11.2014
123.Yuriy Viktorovich SIVOKONENKO (alias Yuriy SIVOKONENKO, Yury SIVOKONENKO, Yury SYVOKONENKO)

(Юрий Викторович СИВОКОНЕНКО)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

7.8.1957

Miejsce urodzenia: Miasto Stalino (obecnie Donieck), Ukraina

Członek "parlamentu" tzw. "Donieckiej Republiki Ludowej" oraz przewodniczący stowarzyszenia weteranów Donbas Berkut i członek ruchu społecznego "Wolny Donbas". Kandydował w tzw. "wyborach" w dniu 2 listopada 2014 r. na stanowisko przywódcy tzw. "Donieckiej Republiki Ludowej". Te "wybory" stanowiły naruszenie prawa ukraińskiego, a zatem były nielegalne.

W związku z tym, że przyjął i pełnił to stanowisko oraz formalnie kandydował w nielegalnych "wyborach", aktywnie popierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

29.11.2014
124.Aleksandr Igorevich KOFMAN (alias Oleksandr KOFMAN)

(Александр Игоревич КОФМАН) (Олександр Iгорович КОФМАН)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

30.8.1977

Miejsce urodzenia: Makiejewka (obwód doniecki), Ukraina

Były tzw. "minister spraw zagranicznych" oraz tzw. "pierwszy wicemarszałek""Parlamentu""Donieckiej Republiki Ludowej". Kandydował w tzw. nielegalnych "wyborach" w dniu 2 listopada 2014 r. na stanowisko tzw. "przywódcy""Donieckiej Republiki Ludowej". Te "wybory" stanowiły naruszenie prawa ukraińskiego, a zatem były nielegalne.

W związku z tym, że przyjął i pełnił to stanowisko oraz formalnie kandydował w nielegalnych "wyborach", aktywnie popierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę. Nadal aktywnie wspiera działania lub polityki separatystyczne.

Od czerwca 2019 r. przewodniczący tzw. "Izby Publicznej Donieckiej Republiki Ludowej".

29.11.2014
125.Ravil Zakarievich KHALIKOV (Равиль Закариевич ХАЛИКОВ) Ravil Zakariyovych KHALIKOV (Равiль Закарiйович ХАЛIКОВ)Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

23.2.1969

Miejsce urodzenia: wieś Biełoziernoje, rejon romodanowski, ZSRR (obecnie federacja Rosyjska)

Były tzw. "pierwszy wicepremier" i poprzedni "prokurator generalny""Donieckiej Republiki Ludowej".

W związku z tym, że przyjął i pełnił to stanowisko, aktywnie wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

Obecnie "bliski współpracownik" szefa moskiewskiego oddziału komisji śledczej Federacji Rosyjskiej (GSU SK).

29.11.2014
126.Dmitry Aleksandrovich SEMYONOV

Dmitrii Aleksandrovich

SEMENOV

(Дмитрий Александрович СЕМЕНОВ)

Data urodzenia:

1.6.1977

Miejsce urodzenia: ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Płeć: mężczyzna

Były "wicepremier ds. finansów" tzw. "Ługańskiej Republiki Ludowej".

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, aktywnie wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

Pracuje jako wicerektor ds. strategii i stosunków rządowych Uniwersytetu Finansowego przy rządzie Federacji Rosyjskiej w Moskwie.

W dalszym ciągu prowadzi działania na rzecz wspierania separatystycznych struktur ŁRL.

29.11.2014
127.Oleg Evgenevich BUGROV

(Олег Евгеньевич БУГРОВ) Oleh Yevhenovych BUHROV

(Олег Євгенович БУГРОВ)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

29.8.1969 lub 1973

Miejsce urodzenia: Swierdłowsk, Ługańsk, Ukraina

Były "minister obrony" tzw. "Ługańskiej Republiki Ludowej".

W związku z tym, że przyjął i pełnił to stanowisko, aktywnie wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

29.11.2014
128.Lesya Mikhaylovna LAPTEVA (Леся Михайловна ЛАПТЕВА) Lesya Mykhaylivna LAPTIEVA (Леся Михайлiвна ЛАПТЕВА) Przyjęte nazwisko w związku małżeńskim: Lesya TARASYUK (Леся ТАРАСЮК)Data urodzenia:

11.3.1976

Miejsce urodzenia:

Dżambuł/Taraz, ZSRR (obecnie Kazachstan)

Płeć: kobieta

Była "minister ds. edukacji, nauki, kultury i religii" tzw. "Ługańskiej Republiki Ludowej".

W związku z tym, że przyjęła i pełniła to stanowisko, aktywnie wspierała zatem działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

Pracuje w funduszu "Mir Detiam" w Moskwie.

Nadal aktywnie wspiera działania i polityki separatystyczne.

29.11.2014
129.Yevgeniy Eduardovich MIKHAYLOV

(alias Yevhen Eduardovych MYCHAYLOV)

(Евгений Эдуардович МИХАЙЛОВ) (Євген Едуардович МИХАЙЛОВ)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

17.3.1963

Miejsce urodzenia: Archangielsk, Federacja Rosyjska

Były tzw. "minister w Radzie Ministrów" (szef administracji ds. rządowych) "Donieckiej Republiki Ludowej".

W związku z tym, że przyjął i pełnił to stanowisko, aktywnie wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

Nadal aktywnie wspiera działania lub polityki separatystyczne.

29.11.2014
130.Ihor Volodymyrovych KOSTENOK

(alias Igor Vladimirovich

KOSTENOK)

(Игорь Владимирович КОСТЕНОК)

Data urodzenia:

15.3.1961

Miejsce urodzenia: Wodianskoje, rejon dobropolski, obwód doniecki, ZSRR (obecnie Ukraina)

Płeć: mężczyzna

Były tzw. "minister edukacji" "Donieckiej Republiki Ludowej".

W związku z tym, że przyjął i pełnił to stanowisko, aktywnie wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

Pracuje w Donieckiej Akademii Zarządzania i Służby Cywilnej podlegającej tzw. "przywódcy Donieckiej Republiki Ludowej".

Od września 2018 r. wykładowca na Wydziale Administracji Państwowej i Samorządowej Rosyjskiego Uniwersytetu Ekonomicznego im. G.W. Plechanowa (federacyjnej państwowej instytucji szkolnictwa wyższego).

Nadal aktywnie wspiera działania i polityki separatystyczne.

29.11.2014
131.Yevgeniy Vyacheslavovich

ORLOV

(alias Yevhen Vyacheslavovych ORLOV)

(Евгений Вячеславович ОРЛОВ)

Data urodzenia:

21.10.1983

Miejsce urodzenia: Śnieżne, obwód doniecki, ZSRR (obecnie Ukraina)

Płeć: mężczyzna

Były członek "Rady Narodowej" tzw. "Donieckiej Republiki Ludowej". Były przewodniczący ruchu społecznego "Wolny Donbas" i były dowódca batalionu Don.

W związku z tym, że przyjął i pełnił to stanowisko, aktywnie wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

Były wiceprzewodniczący Komisji Przemysłu i Handlu Zgromadzenia Narodowego "Donieckiej Republiki Ludowej".

Nadal aktywnie wspiera działania i polityki separatystyczne.

29.11.2014
132.Vladyslav Mykolayovych DEYNEGO

(alias Vladislav Nikolayevich DEYNEGO)

(Vladislav Nikolaevich DEINEGO)

(Владислав Миколайович ДЕЙНЕГО)

(Владислав Николаевич ДЕЙНЕГО)

Data urodzenia:

12.3.1964

Miejsce urodzenia: Romny, obwód sumski, ZSRR (obecnie Ukraina)

lub ewentualnie wieś Gorniacki, rejon perewalski, obwód ługański, Ukraina

Płeć: mężczyzna

Były tzw. "wiceprzewodniczący'" tzw. "Rady Ludowej" i były tzw. "minister spraw zagranicznych" tzw. "Ługańskiej Republiki Ludowej".

W związku z tym, że przyjął i pełnił tę funkcję, aktywnie wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

Nadal aktywnie wspiera działania i polityki separatystyczne.

29.11.2014
133.(skreślony)
134.Alexey Yurevich MILCHAKOV (alias Fritz, Serbian)

(Алексей Юрьевич МИЛЬЧАКОВ)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

30.4.1991

Miejsce urodzenia: Sankt Petersburg, Federacja Rosyjska

Dowódca jednostki "Rusicz", zbrojnej grupy separatystycznej uczestniczącej w walkach we wschodniej Ukrainie.

Pełniąc tę funkcję, wspiera aktywnie działania i politykę podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

16.2.2015
135.(skreślony)
136.(skreślony)
137.Eduard Aleksandrovich

BASURIN

(Эдуард Александрович

БАСУРИН)

Eduard Oleksandrovych

BASURIN

(Едуард Олександрович БАСУРІН

Data urodzenia:

27.6.1966

Miejsce urodzenia: Donieck, ZSRR (obecnie Ukraina)

Płeć: mężczyzna

Rzecznik i zastępca szefa "Milicji Ludowej" tzw. "Donieckiej Republiki Ludowej". Były tzw. "wiceminister obrony" tzw. "Donieckiej Republiki Ludowej".

W związku z tym, że przyjął i pełnił to stanowisko, aktywnie wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

Były zastępca szefa i oficjalny przedstawiciel "Departamentu Milicji Ludowej Donieckiej Republiki Ludowej".

Nadal aktywnie wspiera działania i polityki separatystyczne.

16.2.2015
138.Alexandr Vasilievich SHUBIN (Александр Васильевич ШУБИН)Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

20.5.1972 lub 30.5.1972 lub 20.12.1955

Miejsce urodzenia: Ługańsk, Ukraina

Były tzw. "minister sprawiedliwości" i były "wiceminister obrony" nielegalnej tzw. "Ługańskiej Republiki Ludowej". Były przewodniczący "Centralnej Komisji Wyborczej" tzw. "Ługańskiej Republiki Ludowej".

W związku z tym, że przyjął i piastował to stanowisko, aktywnie wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

Odwołany ze stanowiska przewodniczącego "Centralnej Komisji Wyborczej" tzw. "Ługańskiej Republiki Ludowej" w czerwcu 2018 r.

Zarejestrowany w wykazie notariuszy w Ługańsku.

Nadal wspiera i legitymizuje polityki separatystyczne.

16.2.2015
139.(skreślony)
140.Sergey Yurevich KUZOVLEV (alias IGNATOV, TAMBOV) (КУЗОВЛЕВ Сергей Юрьевич (alias Сергей; ИГНАТОВ, Тамбов))Data urodzenia:

7.1.1967

Miejsce urodzenia: Miczuryńsk, obwód tambowski, ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Płeć: mężczyzna

Były tzw. komendant główny Milicji Ludowej "Ługańskiej Republiki Ludowej".

W związku z tym, że przyjął i pełnił to stanowisko, aktywnie wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

Były dowódca 8. armii w ramach rosyjskich sił zbrojnych. Były szef sztabu i były pierwszy zastępca dowódcy Południowego Okręgu Wojskowego Rosji. Od stycznia 2023 r. jest dowódcą tego okręgu.

16.2.2015
141.Jekaterina Władimirowna Gogiaszwili

(Ekaterina Vladimirovna GOGIASHVILI) (z domu

FILIPPOVA)

(Екатерина Владимировна ГОГИАШВИЛИ -

z domu фИЛИППОВА) Kateryna Volodymyrivna GOGIASHVILI (z domu FILIPPOVA)

(Катерина Володимирівна

ГОПАШИ^ -

z domu фШШПОВА)

Płeć: kobieta

Data urodzenia:

20.1.1988

Miejsce urodzenia: Krasnoarmijsk (obecnie Pokrowsk), obwód doniecki, Ukraina

Była tzw. "minister sprawiedliwości" tzw. "Donieckiej Republiki Ludowej".

W związku z tym, że przyjęła i pełniła to stanowisko, aktywnie wspierała zatem działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

Była dyrektor wydziału ds. organizacji pracy tzw. "Rady Ministrów Donieckiej Republiki Ludowej". Zastępczyni szefa kancelarii tzw. "Rzecznika Praw Obywatelskich Donieckiej Republiki Ludowej".

16.2.2015
142.Aleksandr Yurievich TIMOFEEV (Александр Юрьевич ТИМОФЕЕВ) Oleksandr Yuriyovych TYMOFEYEV (Олександр Юрiйович ТИМОФЕЄВ)Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

15.5.1971

Miejsce urodzenia: Niewinnomysk, Kraj Stawropolski, Federacja Rosyjska

Невинномысск, Ставропольский край, Российская Федерация

Były tzw. "minister ds. finansów i podatków""Donieckiej Republiki Ludowej".

W związku z tym, że przyjął i pełnił to stanowisko, aktywnie wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

Odwołany ze stanowiska tzw. "ministra finansów i podatków" we wrześniu 2018 r. Nadal aktywnie wspiera działania lub polityki separatystyczne.

16.2.2015
143.Evgeny Vladimirovich

MANUYLOV

(Евгений Владимирович

МАНУЙЛОВ)

Yevhen Volodymyrovych MANUYLOV

(Євген Володимирович МАНУЙЛОВ)

Data urodzenia:

5.1.1967

Miejsce urodzenia: Baranikowka, rejon biłowodski, region ługański, ZSRR (obecnie Ukraina)

Płeć: mężczyzna

Tzw. "minister ds. finansów i podatków" tzw. "Ługańskiej Republiki Ludowej".

W związku z tym, że przyjął i pełnił to stanowisko, aktywnie wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

Nadal aktywnie wspiera działania i polityki separatystyczne.

16.2.2015
144.Viktor Vyacheslavovich YATSENKO (Виктор Вячеславович ЯЦЕНКО) Viktor Viacheslavovych YATSENKO (Віктор В'ячеславович ЯЦЕНКО)Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

22.4.1985

Miejsce urodzenia: Chersoń, Ukraina

Były tzw. "minister komunikacji" tzw. "Donieckiej Republiki Ludowej" (do października 2019 r.)

W związku z tym, że przyjął i pełnił to stanowisko, aktywnie wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

Członek Rady Generalnej partii "Sprawiedliwa Rosja - Patrioci- Na Rzecz Prawdy".

16.2.2015
145.Olga Igorevna BESEDINA (Ольга Игоревна БЕСЕДИНА) Olha Ihorivna BESEDINA (Ольга Iгорiвна БЕСЕДIНА)Płeć: kobieta

Data urodzenia:

10.12.1976

Miejsce urodzenia: Ługańsk, Ukraina

Była tzw. "minister rozwoju gospodarczego i handlu" tzw. "Ługańskiej Republiki Ludowej".

W związku z tym, że przyjęła i pełniła to stanowisko, aktywnie wspierała zatem działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

Była szefowa departamentu gospodarki zagranicznej w biurze szefa "administracji ługańskiej".

16.2.2015
146.Zaur Raufowicz Ismaiłow (Zaur Raufovich ISMAILOV) (Заур Рауфович ИСМАИЛОВ) Zaur Raufovych ISMAYILOV (Заур Рауфович IСМАЇЛОВ)Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

25.7.1978 (lub

23.3.1975)

Miejsce urodzenia: Krasnyj Łucz, Woroszyłowgrad, obwód ługański, Ukraina

Były tzw. "prokurator generalny" tzw. "Ługańskiej Republiki Ludowej" (do października 2017 r.). Obecnie pełni funkcję tzw. "ministra sprawiedliwości" tzw. "Ługańskiej Republiki Ludowej".

W związku z tym, że przyjął i pełnił to stanowisko, aktywnie wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

16.2.2015
147.Anatoly Ivanovich ANTONOV

(Анатолий Иванович АНТОНОВ)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

15.5.1955

Miejsce urodzenia: Omsk, Federacja Rosyjska

Omsk Były wiceminister obrony, w ramach pełnienia tej funkcji wspierał rozmieszczanie rosyjskich wojsk na Ukrainie.

Zgodnie z obecną strukturą rosyjskiego Ministerstwa Obrony w ramach tej funkcji uczestniczył w kształtowaniu i realizacji polityki rosyjskiego rządu. Polityka ta zagraża integralności terytorialnej, suwerenności i niezależności Ukrainy.

Według stanu na dzień 28 grudnia 2016 r. były wiceminister spraw zagranicznych.

Piastuje stanowisko ambasadora w korpusie dyplomatycznym Federacji Rosyjskiej.

16.2.2015
148.Arkady Viktorovich BAKHIN (Аркадий Викторович БАХИН)Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

8.5.1956

Miejsce urodzenia: Kowno, Litwa

Były pierwszy wiceminister obrony (do 17 listopada 2015 r.), w ramach tej funkcji wspierający rozmieszczanie wojsk rosyjskich na Ukrainie.

Zgodnie z obecną strukturą rosyjskiego Ministerstwa Obrony w ramach tej funkcji uczestniczy w kształtowaniu i realizacji polityki rosyjskiego rządu. Polityka ta zagraża integralności terytorialnej, suwerenności i niezależności Ukrainy.

Obecnie zatrudniony przez Rosatom.

16.2.2015
149.Andrei Valeryevich KARTAPOLOV

(Андрей Валерьевич КАРТАПОЛОВ)

Data urodzenia:

9.11.1963

Miejsce urodzenia: Niemiecka Republika Demokratyczna (obecnie Niemcy)

Płeć: mężczyzna

Kartapolow jest członkiem Dumy Państwowej od dnia 19 września 2021 r. Jest przewodniczącym Komisji Obrony i współprzewodniczącym Komisji Dumy Państwowej ds. rozpatrywania wydatków z budżetu federalnego mających na celu zapewnienie obrony narodowej, bezpieczeństwa narodowego i egzekwowania prawa. Były dowódca Zachodniego Okręgu Wojskowego. Były dyrektor Departamentu Operacji Głównych i zastępca szefa sztabu generalnego sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Aktywnie uczestniczył w kształtowaniu i prowadzeniu kampanii wojskowej sił rosyjskich w Ukrainie.

Zgodnie z wyznaczonymi działaniami sztabu generalnego, sprawując kontrolę operacyjną nad siłami zbrojnymi, aktywnie uczestniczył w kształtowaniu i realizacji polityki rosyjskiego rządu zagrażającej integralności terytorialnej, suwerenności i niezależności Ukrainy.

Były wiceminister obrony.

W dniu 3 października 2022 r. głosował za ustawami w sprawie ratyfikacji układów dotyczących włączenia Donieckiej i Ługańskiej "Republiki Ludowej" oraz regionów Chersonia i Zaporoża do Federacji Rosyjskiej.

16.2.2015
150.(skreślony).
151.Valery Fedorovich RASHKIN (Валерий Фёдорович РАШКИН)Data urodzenia:

14.3.1955

Miejsce urodzenia: Żylino, obwód kaliningradzki, ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Płeć: mężczyzna

Były pierwszy wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Etnicznych w Dumie Państwowej.

Założyciel ruchu obywatelskiego "Krassnaya Moskva - Front Pomocy Patriotycznej" "Czerwona Moskwa", który organizował publiczne demonstracje popierające separatystów, a tym samym wspierał politykę podważającą integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy. W dniu 20 marca 2014 r. głosował za projektem federalnej ustawy konstytucyjnej "w sprawie przyjęcia "Republiki Krymu" do Federacji Rosyjskiej oraz utworzenia w ramach Federacji Rosyjskiej nowych podmiotów federalnych - "Republiki Krymu" i miasta federalnego Sewastopol".

W dniu 22 lutego 2022 r. poparł na forum Dumy Państwowej ratyfikowanie decyzji rządu dotyczących "Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a "Doniecką Republiką Ludową"" i "Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a "Ługańską Republiką Ludową"".

16.2.2015
152.Ruslan Ismailovich BALBEK (Руслан Исмаилович БАЛЬБЕК)Data urodzenia:

28.8.1977

Miejsce urodzenia: Bekabad, ZSRR (obecnie Uzbekistan)

Płeć: mężczyzna

Były członek Dumy Państwowej, wybrany z nielegalnie zaanektowanej Autonomicznej "Republiki Krymu".

Były wiceprzewodniczący Komisji ds. Etnicznych Dumy.

W 2014 r. został mianowany wiceprzewodniczącym Rady Ministrów tzw. "Republiki Krymu" i w tym charakterze działał na rzecz włączenia do Federacji Rosyjskiej nielegalnie zaanektowanego Półwyspu Krymskiego; za te działania przyznano mu medal "Za obronę 'Republiki Krymu'". W oświadczeniach publicznych popierał aneksję Krymu, w tym na swoim profilu na stronie internetowej partii Jedna Rosja (oddział krymski) oraz w artykule opublikowanym w dniu 3 lipca 2016 r. na stronie internetowej NTV.

Nadal aktywnie wspiera działania i polityki separatystyczne.

9.11.2016
153.Konstantin Mikhailovich BAKHAREV

(Константин Михайлович БАХАРЕВ)

Data urodzenia:

20.10.1972

Miejsce urodzenia: Symferopol, ZSRR (obecnie Ukraina)

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, wybrany z nielegalnie zaanektowanej Autonomicznej "Republiki Krymu".

Wiceprzewodniczący Komisji ds. Rynków Finansowych w Dumie.

W marcu 2014 r. został mianowany wiceprzewodniczącym Rady Państwa tzw. "Republiki Krymu", a w sierpniu 2014 r. - pierwszym wiceprzewodniczącym tego organu. Przyznał się do osobistego zaangażowania w wydarzenia z 2014 r., które doprowadziły do nielegalnego zaanektowania Krymu i Sewastopola; publicznie poparł tę aneksję w wywiadzie opublikowanym w dniu 22 marca 2016 r. na stronie internetowej gazetakrimea.ru oraz w dniu 23 sierpnia 2016 r. na stronie internetowej c-pravda.ru. "Władze" "Republiki Krymu" przyznały mu order "Za lojalność dla służby".

Nadal aktywnie wspiera działania i polityki separatystyczne.

9.11.2016
154.Dmitry Anatolievich BELIK (Дмитрий Анатольевич БЕЛИК)Data urodzenia:

17.10.1969

Miejsce urodzenia: Kular, Ułus ust.-jański, ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, wybrany z nielegalnie zaanektowanego miasta Sewastopol.

Członek Komisji do Spraw Międzynarodowych Dumy.

Jako członek administracji miasta Sewastopola w lutym i marcu 2014 r. popierał działania tzw. "ludowego burmistrza", Aleksieja Czalija. Publicznie przyznał się do swojego zaangażowania w wydarzenia z 2014 r., które doprowadziły do nielegalnego zaanektowania Krymu i Sewastopola; publicznie stanął w obronie tej aneksji, w tym na swojej stronie internetowej oraz w wywiadzie opublikowanym w dniu 21 lutego 2016 r. na stronie internetowej nation-news.ru.

Za jego zaangażowanie w aneksję przyznano mu rosyjski order państwowy drugiej klasy "Za zasługi dla ojczyzny".

Nadal aktywnie wspiera działania i polityki separatystyczne.

9.11.2016
155.Andrei Dmitrievich KOZENKO (Андрей Дмитриевич КОЗЕНКО)Data urodzenia:

3.8.1981

Miejsce urodzenia: Symferopol, ZSRR (obecnie Ukraina)

Płeć: mężczyzna

Były członek Dumy Państwowej, wybrany z nielegalnie zaanektowanej Autonomicznej Republiki Krymu.

Były członek Komisji ds. Rynków Finansowych Dumy.

W marcu 2014 r. Kozenko został mianowany wiceprzewodniczącym Rady Państwa tzw. "Republiki Krymu". Publicznie przyznał się do swojego zaangażowania w wydarzenia z 2014 r., które doprowadziły do nielegalnego zaanektowania Krymu i Sewastopola; publicznie stanął w obronie tej aneksji, w tym w wywiadzie opublikowanym w dniu 12 marca 2016 r. stronie internetowej gazetacrimea.ru. Za swoje zaangażowanie w aneksję lokalne "władze" przyznały mu order "Za obronę 'Republiki Krymu'".

Jest koordynatorem Komisji Integracji "Rosja-Donbas".

Od lipca 2022 r. jest tzw. "zastępcą szefa" tzw. "Administracji Regionalnej Zaporoża" utworzonej przez siły rosyjskie w okupowanym Melitopolu.

Nadal aktywnie wspiera działania i polityki separatystyczne.

9.11.2016
156.Svetlana Borisovna SAVCHENKO (Светлана Борисовна САВЧЕНКО)Data urodzenia:

24.6.1965

Miejsce urodzenia: Biełogorsk, ZSSR (obecnie Ukraina)

Płeć: kobieta

Była członkini Dumy Państwowej, wybrana z nielegalnie zaanektowanej Autonomicznej Republiki Krymu.

Była członkini Komisji ds. Kultury Dumy.

Od 2012 r. jest członkinią Rady Najwyższej Autonomicznej "Republiki Krymu", a od marca 2014 r. popiera włączenie nielegalnie zaanektowanych Krymu i Sewastopola do Federacji Rosyjskiej. We wrześniu 2014 r. została wybrana do Rady Państwa tzw. "Republiki Krymu". Wielokrotnie stawała w obronie nielegalnego zaanektowania Krymu i Sewastopola, czemu dawała wyraz w publicznych oświadczeniach, w tym w wywiadach opublikowanych w dniu 2 kwietnia 2016 r. i w dniu 20 sierpnia 2016 r. na stronie internetowej c-pravda.ru. W 2014 r. przyznano jej rosyjski order państwowy drugiej klasy "Za służbę ojczyźnie", a w 2015 r. "władze" "Republiki Krymu" przyznały jej order "Za lojalność dla służby".

Jest doradczynią przewodniczącego Rady Państwa "Republiki Krymu".

Nadal aktywnie wspiera działania i polityki separatystyczne.

9.11.2016
157.Pavel Valentinovich SHPEROV (Павел Валентинович ШПЕРОВ)Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

4.7.1971

Miejsce urodzenia: Symferopol, Ukraińska SRR (obecnie Ukraina)

Były członek Dumy Państwowej, wybrany z nielegalnie zaanektowanej Autonomicznej "Republiki Krymu".

Były członek Komisji ds. WNP, Integracji Eurazjatyckiej i Kontaktów z Rodakami Dumy.

We wrześniu 2014 r. Szperow został wybrany do Rady Państwa tzw. "Republiki Krymu".

Publicznie przyznał się - w tym w wywiadzie opublikowanym w dniu 3 września 2016 r. na stronie internetowej ldpr-rk.ru - do roli, jaką odegrał w wydarzeniach z 2014 r., które doprowadziły do nielegalnego zaanektowania Krymu i Sewastopola, a zwłaszcza swojej roli w zorganizowaniu nielegalnego referendum w sprawie nielegalnego zaanektowania półwyspu.

9.11.2016
158.Andrey Vladimirovich CHEREZOV (TSCHERESOW)

(Андрей Владимирович ЧЕРЕЗОВ)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

12.10.1967

Miejsce urodzenia: Sałair, obwód kemerowski, Federacja Rosyjska

Były wiceminister ds. energii Federacji Rosyjskiej.

Współodpowiedzialny za decyzję o przekazaniu turbin gazowych, które uprzednio zostały dostarczone przez przedsiębiorstwo Siemens Gas Turbine Technologies OOO przedsiębiorstwu OAO VO Technopromexport, z myślą o ich zainstalowaniu na Krymie. Ta decyzja przyczynia się do utworzenia niezależnego źródła zasilania dla Krymu i Sewastopola, co ma pomóc w ich odseparowaniu od Ukrainy, i podważa integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

4.8.2017
159.Evgeniy Petrovich GRABCHAK (Евгений Петрович ГРАБЧАК)Data urodzenia:

18.7.1981

Miejsce urodzenia: Ust'-Łabinsk, obwód krasnodarski, ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Płeć: mężczyzna

Od 2020 r. prezes zarządu spółki z.o.o. "Krymenergo" działającej w sektorze energii i zasobów naturalnych. Były szef departamentu w Ministerstwie Energii Federacji Rosyjskiej, odpowiedzialny w Ministerstwie Energii Federacji Rosyjskiej za rozwój projektów elektroenergetycznych na Krymie. Te inwestycje przyczyniają się do utworzenia niezależnego źródła zasilania dla Krymu i Sewastopola, tym samym pomagając w ich oddzieleniu od Ukrainy i podważając integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

Wiceminister ds. energii Federacji Rosyjskiej

4.8.2017
160.Sergey Anatolevich TOPOR-GILKA (Сергей Анатольевич ТОПОР-ГИЛКА)Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

17.2.1970

Miejsce urodzenia: Mołdawska SRR (obecnie

Republika Mołdawii)

Narodowość: rosyjska

Jako dyrektor generalny przedsiębiorstwa OAO "VO TPE" prowadził negocjacje z przedsiębiorstwem Siemens Gas Turbine Technologies OOO dotyczące zakupu i dostarczenia turbin gazowych na potrzeby elektrowni w Tamaniu (Kraj Krasnodarski, Federacja Rosyjska). Następnie, jako dyrektor generalny OOO "VO TPE" był odpowiedzialny za przekazanie tych turbin na Krym i realizację projektu dotyczącego budowy elektrociepłowni Bałakława i Tawriczeska, w których zainstalowano te turbiny. Działanie to przyczyniło się do utworzenia niezależnego źródła zasilania dla Krymu i Sewastopola, co ma pomóc w ich odseparowaniu od Ukrainy, i podważa integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.4.8.2017
161.(skreślony)
162.Inna Nikolayevna GUZEYEVA (Инна Николаевна ГУЗЕЕВА) Inna Nikolayevna GUZEEVA (Инна Николаевна ГУЗЕЕВА) Inna Mykolayivna HUZIEIEVA (Iнна Миколаївна ГУЗЄЄВА)Płeć: kobieta

Data urodzenia:

20.5.1971

Miejsce urodzenia: Krym, Ukraina

Wiceprzewodnicząca Krymskiej Komisji Wyborczej. Na tym stanowisku uczestniczyła w zorganizowaniu rosyjskich wyborów prezydenckich w dniu 18 marca 2018 r., regionalnych i lokalnych wyborów w dniu 8 września 2019 r. oraz wyborów do Dumy Państwowej we wrześniu 2021 r. przeprowadzanych na terytorium nielegalnie zaanektowanych Krymu i Sewastopola, tym samym aktywnie popierając i realizując polityki, które podważają integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.14.5.2018
163.Natalya Ivanovna BEZRUCHENKO/ Natalia Ivanovna BEZRUCHENKO

(Наталья Ивановна БЕЗРУЧЕНКО) Nataliya Ivanivna BEZRUCHENKO (Наталiя Iванiвна БЕЗРУЧЕНКО)

Płeć: kobieta

Data urodzenia:

22.8.1979

Miejsce urodzenia: Symferopol, Krym, Ukraina

Sekretarz Krymskiej Komisji Wyborczej. Na tym stanowisku uczestniczyła w zorganizowaniu rosyjskich wyborów prezydenckich w dniu 18 marca 2018 r., regionalnych i lokalnych wyborów w dniu 8 września 2019 r. oraz wyborów do Dumy Państwowej we wrześniu 2021 r. przeprowadzanych na terytorium nielegalnie zaanektowanych Krymu i Sewastopola, tym samym aktywnie popierając i realizując polityki, które podważają integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.14.5.2018
164.Aleksander Jurewicz Pietuchow (Aleksandr Yurevich PETUKHOV Aleksandr Yurievich PETUKHOV) (Александр Юрьевич ПЕТУХОВ) Oleksandr Yuriyovych PIETUKHOV (Олександр Юршович ПЕТУХОВ)Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

17.7.1970

Miejsce urodzenia: Riazań, Federacja

Rosyjska

Były przewodniczący Sewastopolskiej Komisji Wyborczej. W tym charakterze uczestniczył w organizacji rosyjskich wyborów prezydenckich w dniu 18 marca 2018 r. na nielegalnie zaanektowanych Krymie i Sewastopolu, a tym samym aktywnie wspierał i realizował14.5.2018
polityki, które podważają integralność terytorialną, suwerenność

i niezależność Ukrainy.

Główny Inspektor Federalny regionu moskiewskiego.

Od dnia 6 kwietnia 2021 r. asystent pełnomocnego przedstawiciela prezydenta Federacji Rosyjskiej w Centralnym Okręgu Federalnym.

165.Miroslav Aleksandrovich POGORELOV

(Мирослав Александрович

ПОГОРЕЛОВ)

Myroslav Oleksandrovych POHORIELOV

(Мирослав Олександрович

ПОГОРЄЛОВ)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

7.6.1968

Miejsce urodzenia: Noworosyjsk, Federacja Rosyjska

Były przewodniczący Komisji Wyborczej w Sewastopolu (do maja 2019 r.) W tym charakterze uczestniczył w organizacji rosyjskich wyborów prezydenckich w dniu 18 marca 2018 r. na nielegalnie zaanektowanych Krymie i Sewastopolu, a tym samym aktywnie wspierał i realizował polityki, które podważają integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

Od marca 2022 r. szef departamentu polityki wewnętrznej administracji Noworosyjska.

14.5.2018
166.Olga

Valerievna POZDNYAKOVA/Olga Valeryevna POZDNYAKOVA

(Ольга Валерьевна ПОЗДНЯКОВА) Olga Valeriyivna POZDNYAKOVA

(Ольга Валерьевна ПОЗДНЯКОВА)

Płeć: kobieta

Data urodzenia:

30.3.1982

Miejsce urodzenia: Szachty, obwód rostowski, ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Była "przewodnicząca""Centralnej Komisji Wyborczej" tzw. "Donieckiej Republiki Ludowej". Pełniąc to stanowisko, uczestniczyła w zorganizowaniu tzw. "wyborów". 11 listopada 2018 r. w tzw. "Donieckiej Republice Ludowej". Tym samym aktywnie wspierała i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

Szefowa Dyrekcji ds. Polityki Krajowej w ramach administracji tzw. "przywódcy Donieckiej Republiki Ludowej".

10.12.2018
167.Olga Valerievna POZDNYAKOVA/Olga Valeryevna POZDNYAKOVA

(Ольга Валерьевна ПОЗДНЯКОВА)

Olga Valeriyivna POZDNYAKOVA

(Ольга Валерйвна ПОЗДНЯКОВА)

Data urodzenia:

30.3.1982

Miejsce urodzenia: Szachty, obwód rostowski, ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Płeć: kobieta

Była "przewodnicząca" "Centralnej Komisji Wyborczej" tzw. "Donieckiej Republiki Ludowej". Pełniąc to stanowisko, uczestniczyła w zorganizowaniu tzw. "wyborów" w dniu 11 listopada 2018 r. w tzw. "Donieckiej Republice Ludowej", tym samym aktywnie popierając i realizując działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

Była szefowa Dyrekcji ds. Polityki Krajowej w ramach administracji tzw. "przywódcy Donieckiej Republiki Ludowej".

Jest dyrektorką Funduszu Nekrasowskiego, organizacji społecznej i kulturalnej z siedzibą w Doniecku i finansowanej przez przedsiębiorcę Władimira Nekrasowa, która uczestniczy w działaniach promujących politykę przywództwa tzw. "Donieckiej Republiki Ludowej".

10.12.2018
168.Elena

Valerievna KRAVCHENKO/Elena Valeryevna KRAVCHENKO

(Елена Валериевна КРАВЧЕНКО) Olena Valeriyivna KRAVCHENKO (Олена Валеривна КРАВЧЕНКО)

Data urodzenia:

22.2.1983

Miejsce urodzenia: Swierdłowsk (Jekaterynburg), ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Płeć: kobieta

Tzw. "Przewodnicząca" tzw. "Centralnej Komisji Wyborczej" tzw. "Ługańskiej Republiki Ludowej". Pełniąc tę funkcję, uczestniczyła w zorganizowaniu tzw. "wyborów" w dniach 11 listopada 2018 r.i 8-10 września 2023 r. w tzw. "Ługańskiej Republice Ludowej". Tym samym aktywnie wspierała działania i realizowała polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

Brała czynny udział w organizacji nielegalnego referendum we wrześniu 2022 r.

w okupowanych regionach Ukrainy w celu przyłączenia ich do Federacji Rosyjskiej, przy czym lokale wyborcze zostały także uruchomione przez jej komisję w tzw. "Ługańskiej Republice Ludowej".

Nadal aktywnie wspiera działania i polityki separatystyczne.

10.12.2018
169.Leonid Ivanovich PASECHNIK (Леонид Иванович ПАСЕЧНИК) Leonid Ivanovych PASICHNYK (Леонiд Iванович ПАСННИК)Data urodzenia:

15.3.1970

Miejsce urodzenia: Woroszyłowgrad, Ługańsk, obwód woroszyłowgradzki, ZSRR (obecnie Ukraina)

Płeć: mężczyzna

"Wybrany przywódca" tzw. "Ługańskiej Republiki Ludowej". W związku z tym, że przyjął i pełnił to stanowisko, aktywnie wspierał i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i jeszcze bardziej destabilizujące sytuację na Ukrainie.

Nadal aktywnie wspiera działania i polityki separatystyczne.

10.12.2018
170.Denis Nikolaevich MIROSHNICHENKO (Денис Николаевич МИРОШНИЧЕНКО)Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

8.12.1987

Miejsce urodzenia: Ługańsk, Ukraina

"Przewodniczący" tzw. "Rady Ludowej""Ługańskiej Republiki Ludowej". W związku z tym, że przyjął i pełnił to stanowisko, aktywnie wspierał i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.10.12.2018
171.Denis Nikolaevich MIROSHNICHENKO

(Денис Николаевич МИРОШНИЧЕНКО)

Data urodzenia:

8.12.1987

Miejsce urodzenia: Ługańsk, ZSRR (obecnie Ukraina)

Płeć: mężczyzna

"Przewodniczący" tzw. "Rady Ludowej" "Ługańskiej Republiki Ludowej". W związku z tym, że przyjął i pełnił to stanowisko, aktywnie wspierał i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, aby jeszcze bardziej zdestabilizować sytuację na Ukrainie.

Członek partii Jedna Rosja i jej sekretarz w tzw. "Ługańskiej Republice Ludowej".

10.12.2018
172.Vladimir Yurievich VYSOTSKIY (Владимир Юрьевич ВЫСОЦКИЙ) Volodymyr Yuriyovych VYSOTSKYI (Володимир Юрiйович ВИСОЦЬКИЙ)Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

7.4.1985

Miejsce urodzenia: Autonomiczna "Republika Krymu", Ukraina

Były "sekretarz""Centralnej Komisji Wyborczej" tzw. "Donieckiej Republiki Ludowej". Pełniąc to stanowisko, uczestniczył w zorganizowaniu tzw. "wyborów"11 listopada 2018 r. w tzw. "Donieckiej Republice Ludowej". Tym samym aktywnie wspierał i realizował polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

Pełniący obowiązki szefa "Centralnej Komisji Wyborczej" tzw. "Donieckiej Republiki Ludowej".

10.12.2018
173.Vladimir Yurievich VYSOTSKIY (Владимир Юрьевич ВЫСОЦКИЙ) Volodymyr Yuriyovych VYSOTSKYI (Володимир Юрійович ВИСОЦЬКИЙ)Data urodzenia:

7.4.1985

Miejsce urodzenia: wieś Lekarstwiennoje, ZSRR (obecnie Autonomiczna "Republika Krymu", Ukraina)

Płeć: mężczyzna

Były tzw. "sekretarz" tzw. "Centralnej Komisji Wyborczej" tzw. "Donieckiej Republiki Ludowej" i obecny szef tzw. "Centralnej Komisji Wyborczej" tzw. "Donieckiej Republiki Ludowej". Pełniąc tę funkcję, aktywnie uczestniczył w zorganizowaniu tzw. "wyborów" w dniach 11 listopada 2018 r. i 8-10 września 2023 r. w tzw. "Donieckiej Republice Ludowej". Tym samym aktywnie wspierał i realizował polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

Brał czynny udział w organizacji nielegalnego referendum we wrześniu 2022 r.

w okupowanych regionach Ukrainy w celu przyłączenia ich do Federacji Rosyjskiej, przy czym lokale wyborcze zostały także uruchomione przez jego komisję w tzw. "Ługańskiej Republice Ludowej".

Nadal aktywnie wspiera działania i polityki separatystyczne.

10.12.2018
174.Maksim Aleksandrovich SVIDCHENKO

(Максим Александрович

СВИДЧЕНКО)

Maksym Oleksandrovych SVIDCHENKO

(Максим Олександрович СВIДЧЕНКО)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

6.4.1978

Miejsce urodzenia: Ługańsk, Ukraina

Tzw. "przewodniczący" tzw. "Regionalnej Komisji Wyborczej" w rejonie artemowskim Ługańska i były tzw. "wiceprzewodniczący" tzw. "Centralnej Komisji Wyborczej" tzw. "Ługańskiej Republiki Ludowej". Pełniąc tę funkcję, uczestniczył w zorganizowaniu tzw. "wyborów" w dniach 11 listopada 2018 r. i 8-10 września 2023 r. w tzw. "Ługańskiej Republice Ludowej". Tym samym aktywnie wspierał i realizował polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

Nadal aktywnie wspiera działania i polityki separatystyczne.

10.12.2018
175.Ekaterina Vasilyevna TERESHCHENKO Ekaterina Vasilievna TERESHCHENKO

(Екатерина Васильевна ТЕРЕЩЕНКО)

Kateryna Vasylivna

TERESHCHENKO

(Катерина Василiвна ТЕРЕЩЕНКО)

Płeć: kobieta

Data urodzenia:

31.5.1986

Miejsce urodzenia: Ługańsk, Ukraina

Tzw. "sekretarz" tzw. "Centralnej Komisji Wyborczej" tzw. "Ługańskiej Republiki Ludowej". Pełniąc tę funkcję, uczestniczyła w zorganizowaniu tzw. "wyborów" w dniach 11 listopada 2018 r. i 8-10 września 2023 r. w tzw. "Ługańskiej Republice Ludowej". Tym samym aktywnie wspierała i realizowała polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.10.12.2018
176Andrey Borisovich SHEIN (Андрей Борисович ШЕИН)Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

10.6.1971

Miejsce urodzenia: obwód iwanowski, Federacja Rosyjska

Zastępca szefa Dyrekcji ds. Granic szef Wydziału Straży Granicznej w Federalnej Służbie Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, odpowiedzialnego za "Republikę Krymu i miasto Sewastopol". Pełniąc tę funkcję, brał udział w działaniach przeciw ukraińskim statkom i ich załogom w czasie działań Federacji Rosyjskiej skierowanych przeciw Ukrainie 25 listopada 2018 r., które uniemożliwiły statkom ukraińskim dostęp do ukraińskiego wybrzeża Morza Azowskiego, zakłócając w ten sposób terytorialną integralność i suwerenność Ukrainy oraz zakłócając bezpieczeństwo Ukrainy poprzez utrudnianie przemieszczania się i operacyjności statków marynarki ukraińskiej.

Działania te były również wsparciem dla ugruntowania nielegalnego zaanektowania Półwyspu Krymskiego przez Federację Rosyjską.

15.3.2019
177.Aleksey Mikhailovich SALYAEV Aleksey Mikhailovich SALYAYEV Oleksii Mykhailovych SALIAIEV

(Алексей Михайлович САЛЯЕВ, Олексiй Михайлович САЛЯЄВ)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

22.8.1978 lub 4.12.1975

Oficer dowodzący łodzią patrolującą granicę "Don" (numer na burcie 353) Straży Granicznej Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Dowodził statkiem, który brał aktywny udział w działaniach Federacji Rosyjskiej przeciw ukraińskim statkom i ich załogom 25 listopada 2018 r., i przeprowadził staranowanie holownika "Yany Kapu" marynarki ukraińskiej. Działania te uniemożliwiły statkom ukraińskim dostęp do ukraińskiego wybrzeża Morza Azowskiego, zakłócając w ten sposób terytorialną integralność i suwerenność Ukrainy oraz zakłócając bezpieczeństwo Ukrainy poprzez utrudnianie przemieszczania się i operacyjności statków marynarki ukraińskiej.

Działania te były również wsparciem dla ugruntowania nielegalnego zaanektowania Półwyspu Krymskiego przez Federację Rosyjską.

15.3.2019
178.Aleksiej Michajlowicz

Salajew (Aleksey Mikhailovich

SALYAEV

Aleksey Mikhailovich SALYAYEV)

(Алексей Михайлович

САЛЯЕВ)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

22.8.1978 lub

4.12.1975

Oficer dowodzący łodzią patrolującą granicę "Don" (numer na burcie 353) Straży Granicznej Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Dowodził statkiem, który brał aktywny udział w działaniach Federacji Rosyjskiej przeciw ukraińskim statkom i ich załogom 25 listo pada 2018 r., i przeprowadził staranowanie holownika "Yany Kapu" marynarki ukraińskiej. Działania te uniemożliwiły statkom ukraińskim dostęp do ukraińskiego wybrzeża Morza Azowskiego, zakłócając w ten sposób terytorialną integralność i suwerenność Ukrainy oraz zakłócając bezpieczeństwo Ukrainy poprzez utrudnianie przemieszczania się i operacyjności statków marynarki ukraińskiej.

Działania te były również wsparciem dla ugruntowania nielegalnej aneksji Półwyspu Krymskiego przez Federację Rosyjską.

15.3.2019
179.Andriej Olegowicz Szypicyn (Andrei Olegovich SHIPITSIN) (Андрей Олегович ШИПИЦИН)Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

25.12.1969

Miejsce urodzenia: Astrachań, Federacja Rosyjska

Oficer dowodzący łodzią patrolującą granice

"Izumrud" Straży Granicznej Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Dowodził statkiem, który brał aktywny udział w działaniach Federacji Rosyjskiej przeciw ukraińskim statkom i ich załogom 25 listopada 2018 r., które uniemożliwiły statkom ukraińskim dostęp do ukraińskiego wybrzeża Morza Azowskiego, zakłócając w ten sposób terytorialną integralność i suwerenność Ukrainy oraz zakłócając bezpieczeństwo Ukrainy poprzez utrudnianie przemieszczania się i operacyjności statków marynarki ukraińskiej.

Działania te były również wsparciem dla ugruntowania nielegalnej aneksji Półwyspu Krymskiego przez Federację Rosyjską.

15.3.2019
180.Aleksiej Wladimirowicz Szatochin (Aleksey Vladimirovich SHATOKHIN)

(Алексей Владимирович

ШАТОХИН)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

26.1.1971

Szef kerczeńskiego posterunku kontrolnego Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej na "Republikę Krymu i miasto Sewastopol". Brał udział w działaniach przeciw ukraińskim statkom i ich załogom w czasie działań Federacji Rosyjskiej skierowanych przeciwko statkom ukraińskim i ich załogom 25 listopada 2018 r., które uniemożliwiły statkom ukraińskim dostęp do ukraińskiego wybrzeża Morza Azowskiego, zakłócając w ten sposób terytorialną integralność i suwerenność Ukrainy oraz zakłócając bezpieczeństwo Ukrainy poprzez utrudnianie przemieszczania się i operacyjności statków marynarki ukraińskiej.

Działania te były również wsparciem dla ugruntowania nielegalnej aneksji Półwyspu Krymskiego przez Federację Rosyjską.

15.3.2019
181.Ruslan Alexandrovich ROMASHKIN (Руслан Александрович РОМАШКИН)Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

15.6.1976

Miejsce urodzenia: Ruzajewka, Mordowia (Federacja Rosyjska)

Szef posterunku kontrolnego Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej na "Republikę Krymu i miasto Sewastopol". W tym charakterze był odpowiedzialny za koordynowanie działań sił Federacji Rosyjskiej skierowanych przeciwko statkom ukraińskim i ich załogom 25 listopada 2018 r., które uniemożliwiły statkom ukraińskim dostęp do ukraińskiego wybrzeża Morza Azowskiego, zakłócając w ten sposób terytorialną integralność i suwerenność Ukrainy oraz zakłócając bezpieczeństwo Ukrainy poprzez utrudnianie przemieszczania się i operacyjności statków marynarki ukraińskiej.

Działania te były również wsparciem dla ugruntowania nielegalnego zaanektowania Półwyspu Krymskiego przez Federację Rosyjską.

15.3.2019
182.Siergiej

Aleksiejewicz Szczerbakow (Sergey Alekseevich SHCHERBAKOV)

(Сергей Алексеевич

ЩЕРБАКОВ)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

2.11.1986

Dowodził okrętem, do zwalczania okrętów podwodnych "Suzdalets" Floty Czarnomorskiej, który brał udział w działaniach Federacji Rosyjskiej przeciw ukraińskim statkom i ich załogom 25 listopada 2018 r. i brał aktywny udział w blokadzie holownika "Yany Kapu" oraz zajęciu uzbrojonej kanonierki "Nikopol". Działania te uniemożliwiły statkom ukraińskim dostęp do ukraińskiego wybrzeża Morza Azowskiego, zakłócając w ten sposób terytorialną integralność i suwerenność Ukrainy oraz zakłócając bezpieczeństwo Ukrainy poprzez utrudnianie przemieszczania się i operacyjności statków marynarki ukraińskiej.

Działania te były również wsparciem dla ugruntowania nielegalnej aneksji Półwyspu Krymskiego przez Federację Rosyjską.

15.3.2019
1183.Aleksandr Vladimirovich

DVORNIKOV

(Александр Владимирович

ДВОРНИКОВ)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

22.8.1961

Miejsce urodzenia: Ussuryjsk, Kraj Nadmorski, Federacja Rosyjska

Generał rosyjskich sił zbrojnych. Był czołowym dowódcą wojskowym podczas rosyjskiej agresji na Ukrainę między kwietniem a czerwcem 2022 r. Pełniąc tę funkcję, odpowiadał za wszystkie działania wojskowe przeciwko Ukrainie.

W związku z tym Aleksandr Dwornikow czynnie wspierał i realizował działania lub polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, a także stabilność i bezpieczeństwo na Ukrainie, lub im zagrażające.

Jest byłym dowódcą południowego okręgu wojskowego rosyjskich sił zbrojnych. Pełniąc tę funkcję, odpowiadał za działania sił wojskowych w tym regionie, w tym za bezprawną aneksję Krymu i Sewastopola. W tym charakterze był odpowiedzialny za działania Floty Czarnomorskiej i innych sił wojskowych Federacji Rosyjskiej przeciw Ukrainie w dniu 25 listopada 2018 r., które uniemożliwiły statkom ukraińskim dostęp do ukraińskiego wybrzeża Morza Azowskiego, podważając w ten sposób terytorialną integralność i suwerenność Ukrainy oraz podważając bezpieczeństwo Ukrainy poprzez utrudnianie przemieszczania się i operacyjności statków marynarki ukraińskiej.

Działania te były również wsparciem dla umacniania bezprawnej aneksji Półwyspu Krymskiego przez Federację Rosyjską.

15.3.2019
184.Sergei Andreevich DANILENKO (Сергей Андреевич ДАНИЛЕНКО)Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

14.3.1960

Miejsce urodzenia: Krasnodar, ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Były szef Sewastopolskiej Komisji Wyborczej. Pełniąc tę funkcję, w dniu 8 września 2019 r. uczestniczył w zorganizowaniu wyborów lokalnych w nielegalnie przyłączonym mieście Sewastopol, a tym samym aktywnie popierał działania i wdrażał polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające.28.1.2020
185.Lidia Aleksandrovna BASOVA (Лидия Александровна БАСОВА) Lidiya Oleksandrivna BASOVA (Лiдiя Олександрiвна БАСОВА)Data urodzenia:

4.9.1972

Płeć: kobieta

Była zastępczyni przewodniczącego Sewastopolskiej Komisji Wyborczej. Pełniąc tę funkcję, w dniu 8 września 2019 r. uczestniczyła w zorganizowaniu wyborów lokalnych w nielegalnie przyłączonym mieście Sewastopol, a tym samym aktywnie wspierała działania i wdrażała polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające.28.1.2020
186.Jekaterina Edwardowna Pyrkowa (Ekaterina Eduardovna PYRKOVA) (Екатерина .'ідуардовна ПЬІРКОВА) Kateryna Eduardivna

PYRKOVA (Катерина Едуардів- на ПИРКОВА)

Płeć: kobieta

Data urodzenia:

22.8.1967

Miejsce urodzenia: Sewastopol, ZSRR (obecnie Ukraina)

Sekretarz Sewastopolskiej Komisji Wyborczej. Pełniąc tę funkcję, 8 września 2019 r. uczestniczyła w zorganizowaniu wyborów lokalnych w nielegalnie przyłączonym mieście Sewastopol, a tym samym aktywnie wspierała działania i wdrażała polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające.28.1.2020
187.Ekaterina Borisovna

ALTABAEVA

(Екатерина Борисовна

АЛТАБАЕВА)

Kateryna Borysivna ALTABAEVA

(Катерина Борисівна

АЛТАБАЄВА)

Data urodzenia:

27.5.1956

Miejsce urodzenia: Uglicz, ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Płeć: kobieta

Członkini Rady Federacji Federacji Rosyjskiej ds. nielegalnie zaanektowanego miasta Sewastopol i wiceprzewodnicząca Komisji Nauki, Edukacji i Kultury Rady Federacji. Przyjmując i pełniąc tę funkcję, pracowała na rzecz dalszej integracji nielegalnie zaanektowanego miasta Sewastopol z Federacją Rosyjską. W dniu 22 lutego 2022 r. Altabajewa poparła na forum Rady Federacji ratyfikowanie decyzji rządu dotyczących "Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową" i "Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową".

W dniu 22 lutego 2022 r. Altabajewa poparła na forum Rady Federacji rozmieszczenie sił rosyjskich na Ukrainie.

W dniu 4 października 2022 r. Altabajewa poparła na forum Rady Federacji dekrety o zaanektowaniu ukraińskich regionów Doniecka, Ługańska, Chersonia i Zaporoża.

Tym samym aktywnie wspierała działania i wdrażała polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające.

28.1.2020
188.Jurij Michajłowicz

Gocaniuk (Yuriy Mikhailovich GOTSANYUK / Yuriy Mikhailovich GOTSANIUK) (Юрий Михайлович ГОЦАНЮК)

lurii Mykhailovych

HOTSANIUK (Юрій

Михайлович ГОЦАНЮК)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

18.7.1966

Miejsce urodzenia: Nowaja Dieriewnia / Nowie Sieło, ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Premier tzw. "Republiki Krymu". Obejmując i pełniąc tę funkcję, działał na rzecz dalszej integracji tzw. "Republiki Krymu" z Federacją Rosyjską, a tym samym aktywnie wspierał działania i wdrażał polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające.28.1.2020
189.Władimir Władimirowicz Niemcew (Vladimir Vladimirovich NEMtSeV) (Владимир

Владимирович НЕМЦЕВ) Volodymyr Volodymyrovych NEMTSEV (Володимир

Володимирович НЄМЦЕВ)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

15.11.1971

Miejsce urodzenia: Sewastopol, ZSRR (obecnie Ukraina)

Przewodniczący tzw. "Zgromadzenia Ustawodawczego" nielegalnie przyłączonego miasta Sewastopol. Obejmując i pełniąc tę funkcję, działał na rzecz dalszej integracji nielegalnie przyłączonego miasta Sewastopol z Federacją Rosyjską, a tym samym aktywnie wspierał działania i wdrażał polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające.28.1.2020
190.Mikhail Vladimirovich

RAZVOZHAEV

(Михаил Владимирович

РАЗВОЖАЕВ)

Mykhailo Volodymyrovich RAZVOZHAEV

(Михайло Володимирович

РАЗВОЖАЄВ)

Data urodzenia:

30.12.1980

Miejsce urodzenia: Krasnojarsk, ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Płeć: mężczyzna

Tzw. "gubernator" nielegalnie przyłączonego miasta Sewastopol. Członek prezydium Rady Państwa Federacji Rosyjskiej (od dnia 21 grudnia 2020 r.). Obejmując i pełniąc funkcję "gubernatora", działał na rzecz dalszej integracji nielegalnie przyłączonego miasta Sewastopol z Federacją Rosyjską, a tym samym aktywnie wspierał działania i wdrażał polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające.28.1.2020
1191.Alexander Nikolaevich GANOV (Александр Николаевич ГАНОВ)Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

24.10.1974

Miejsce urodzenia: Woroneż (Federacja

Rosyjska)

Dyrektor generalny JSC TC Grand Service Express, przedsiębiorstwa, które świadczy usługi kolejowe na trasie łączącej Rosję i bezprawnie przyłączony Półwysep Krymski. Wspiera on zatem umocnienie integracji bezprawnie przyłączonego Półwyspu Krymskiego z Federacją Rosyjską, co z kolei jeszcze bardziej podważa integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.1.10.2020
1192.Leonid Kronidovich RYZHENKIN

(Леонид Кронидович РЫЖЕНЬКИН)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

10.11.1967

Miejsce urodzenia: Leningrad, ZSRR (obecnie Petersburg, Federacja Rosyjska)

Nr paszportu: 722706177

(w 2015 r.)

Były zastępca dyrektora generalnego ds. projektów infrastrukturalnych

w przedsiębiorstwie Strojgazmontaż (SGM), który od 2015 r. nadzorował budowę mostu nad Cieśniną Kerczeńską (w tym jego części kolejowej) łączącego Rosję i bezprawnie przyłączony Półwysep Krymski. Wspiera on zatem umacnianie integracji bezprawnie przyłączonego Półwyspu Krymskiego z Federacją Rosyjską, co z kolei jeszcze bardziej podważa integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

1.10.2020
193.Mikhail Nikolaevich BELOUSOV (Michaił Nikołajewicz BIEŁOUSOW)

(Михаил Николаевич Белоусов)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

26.11.1964

Miejsce urodzenia: Rosja

Obywatelstwo: ukraińskie, rosyjskie (Unia nie uznaje paszportów wydanych przez Federację Rosyjską na Krymie)

Adres: ul. Bałakławska 117 m. 48, Symferopol, Krym, Ukraina

Sędzia Sądu Rejonowego dla Dzielnicy Kijowskiej w Symferopolu.

Wydał wiele stronniczych decyzji w sprawach politycznie umotywowanych przeciw przeciwnikom bezprawnego przyłączenia Krymu i Sewastopola. Tym samym aktywnie wspierał działania i wdrażał polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające.

11.10.2021
194.Andrey Nikolaevich DOLGOPOLOV (Andriej Nikołajewicz DOŁGOPOŁOW)

(Андрей Николаевич Долгополов)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

15.2.1959

Miejsce urodzenia: Kirgistan

Obywatelstwo: ukraińskie, rosyjskie (Unia nie uznaje paszportów wydanych przez Federację Rosyjską na Krymie)

Adres: al. Pieremohy 82 m. 343, Symferopol, Krym, Ukraina

Przewodniczący Sądu Rejonowego dla Dzielnicy Kijowskiej w Symferopolu. Wydał wiele stronniczych decyzji w sprawach politycznie umotywowanych przeciw przeciwnikom bezprawnego przyłączenia Krymu i Sewastopola. Tym samym aktywnie wspierał działania i wdrażał polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające.11.10.2021
195.Yevgeniy Sergeevich KOLPIKOV (Jewgienij Siergiejewicz KOŁPIKOW)

(Евгений Сергеевич КОЛПИКОВ)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

6.5.1974

Miejsce urodzenia: Bieriezowka, okręg daniłowski, obwód wołgogradzki, Rosja

Obywatelstwo: rosyjskie

Prokurator Prokuratury Wojskowej Południowego Okręgu Wojskowego Federacji Rosyjskiej w Rostowie nad Donem.

Ścigał proukraińskich działaczy opresjonowanych za to, że przeciwstawili się przyłączeniu Półwyspu Krymskiego przez Federację Rosyjską. Skierował oskarżenie do sądu w Federacji Rosyjskiej przeciwko obywatelom Ukrainy, którzy zostali przymusowo przewiezieni z okupowanego Półwyspu Krymskiego. Tym samym aktywnie wspierał działania i wdrażał polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające.

11.10.2021
Adres: Prokuratura Wojskowa Południowego Okręgu Wojskowego Federacji Rosyjskiej. ul. Puszkina 72 A, Rostów, obwód rostowski, Rosja, 344022

Tel. (+ 7) 8863263-04-67, (+ 7) 8863282-79-68

196.Magomed Farmanovich MAGOMEDOV (Mahomet Farmanowicz Mahomedow)

(Магомед фарманович Магомедов)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

5.2.1981

Urzędnik śledczy do spraw specjalnych w pierwszym wydziale dochodzeniowo- śledczym, Dyrekcja ds. Dochodzeń w Sprawach Wielkiej Wagi w Głównym Wydziale Dochodzeniowo-śledczym Rosyjskiej Komisji Śledczej ds. Republiki Krymu i miasta Sewastopol.

Był zamieszany w umotywowane politycznie postępowania przygotowawcze przeciwko przywódcom medżlisu Tatarów krymskich ściganych za czynny sprzeciw wobec bezprawnego przyłączenia Półwyspu Krymskiego. Tym samym aktywnie wspierał działania i wdrażał polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające.

11.10.2021
197.Leonid Vladimirovich MIKHAILIUK (Leonid Whdimirowicz Michajluk)

(Леонид Владимирович МИХАЙЛЮК)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

1.1.1970lub 8.7.1963

Obywatelstwo: rosyjskie

Adres (służbowy): 295034, Symferopol, Bulwar I. Franki 13, Krym, Ukraina

Szef Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) na Krymie i w Sewastopolu oraz szef regionalnego Komitetu Antyterrorystycznego.

Kierował siłami FSB, które zintensyfikowały kampanię opresji skierowanych przeciwko przeciwnikom bezprawnej okupacji Półwyspu Krymskiego przez Federację Rosyjską. Niektórzy z proukraińskich działaczy zatrzymanych przez jednostki FSB pod jego dowództwem zostali przymusowo przewiezieni do Krasnodaru i Rostowa nad Donem w Rosji. Tym samym aktywnie wspierał działania i wdrażał polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające.

11.10.2021
198.Viktor Anatolyevich MOZHELIANSKIY (Wiktor Anatolijewicz Możelański) (Виктор Анатольевич Можелянский)Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

10.5.1964

Miejsce urodzenia: Charków, Ukraina

Obywatelstwo: ukraińskie, rosyjskie (Unia nie uznaje paszportów wydanych przez Federację Rosyjską na Krymie)

Adres: ul. Marszałka Żukowa 35 m. 53, Symferopol, Krym, Ukraina lub ul. Anharska 8, Symferopol, Krym, Ukraina

Wiceprzewodniczący Centralnego Sądu Rejonowego w Symferopolu i były sędzia Sądu Rejonowego dla Dzielnicy Kijowskiej w Symferopolu.

Wydał wiele stronniczych decyzji w sprawach politycznie umotywowanych przeciw przeciwnikom bezprawnego przyłączenia Krymu i Sewastopola. Tym samym aktywnie wspierał działania i wdrażał polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające.

11.10.2021
199.Galina Vladimirovna REDKO (Galina Władimirowna Redko) (Галина Владимировна Редько)Płeć: kobieta

Data urodzenia:

22.3.1974

Miejsce urodzenia: Romany, obwód połtawski, Ukraina

Obywatelstwo: ukraińskie, rosyjskie (Unia nie uznaje paszportów wydanych przez Federację Rosyjską na Krymie)

Sędzia Sądu Najwyższego Republiki Krymu.

Wydała wiele stronniczych decyzji w sprawach politycznie umotywowanych przeciw przeciwnikom bezprawnego przyłączenia Krymu i Sewastopola. Tym samym aktywnie wspierała działania i wdrażała polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające.

11.10.2021
200.Vladimir Nikolaevich TERENTEV (Władimir Nikołajewicz Terentiew) (Владимир Николаевич Терентьев)Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

11.11.1977

Miejsce urodzenia: Woroneż, Rosja

Obywatelstwo: rosyjskie

Numer paszportu, numer krajowego dowodu tożsamości, inne numery dokumentów tożsamości: 03 01 118013

Szef Głównego Wydziału Dochodzeniowo-śledczego Rosyjskiej Komisji Śledczej ds. Republiki Krymu i miasta Sewastopol.

Nadzoruje działania Komisji w sprawach umotywowanych politycznie przeciwko aktywistom proukraińskim opresjonowanym za działania mające na celu sprzeciwienie się bezprawnego przyłączenia i przywrócenie integralności terytorialnej Ukrainy.

Przewodził pracy śledczych, a tym samym aktywnie wspierał działania i realizował polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające.

11.10.2021
201.(skreślony)
202.Denis Yurievich KHARITONOV

(Денис Юрьевич ХАРИТОНОВ)

Stanowisko(a): Zastępca szefa regionalnego oddziału unii donbaskich ochotników w Astrachaniu; członek Dumy obwodu astrachańskiego; najemnik Grupy Wagnera

Data urodzenia:

16.3.1980

Miejsce urodzenia: obwód astrachański, Rosyjska FSRR

Obywatelstwo: rosyjskie

Nr paszportu: 76 2759110

wydany przez MVD 30001 (ministerstwo spraw wewnętrznych)

termin ważności:

10.3.2030

Adres: miejscowość Ilinka, obwód astrachański, Federacja Rosyjska

Płeć: mężczyzna

Denis Charitonow jest zastępcą szefa regionalnego oddziału unii donbaskich ochotników w Astrachaniu, członkiem Dumy obwodu astrachańskiego i najemnikiem Grupy Wagnera.

Walczył w Donbasie w separatystycznym batalionie "Step", gdzie dowodził plutonem przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych.

Przyznał, że podczas pobytu w Donbasie osobiście zestrzelił ukraiński śmigłowiec i dwa samoloty Su-25.

Otrzymał order Federacji Rosyjskiej "Za zasługi dla ojczyzny". Otrzymał również nagrody wewnętrzne Grupy Wagnera, a także nagrody od szefa unii donbaskich ochotników i byłego premiera tzw. Donieckiej Republiki Ludowej (DPR) Aleksandra Borodaja. Tym samym aktywnie wspierał działania i wdrażał polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające.

13.12.2021
203.Sergey Vladimirovich SHCHERBAKOV

(Сергей Владимирович ЩЕРБАКОВ)

Stanowisko(a): Współpracownik rosyjskiego GRU i najemnik Grupy Wagnera

Data urodzenia:

21.7.1981

Obywatelstwo: rosyjskie

Adres: ewentualnie: Astrachań, rejon kirowski, Raskolnikowa 11 m. 5, Federacja Rosyjska

Płeć: mężczyzna

Siergiej Szczerbakow jest współpracownikiem rosyjskiego GRU i najemnikiem Grupy Wagnera.

Walczył w Donbasie po stronie prorosyjskich sił separatystycznych jako członek wojskowej jednostki przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych w ramach prorosyjskiego separatystycznego batalionu "Step", który zestrzelił w Donbasie ukraiński śmigłowiec i dwa samoloty Su-25. Tym samym aktywnie wspierał działania i wdrażał polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające.

13.12.2021
204.Aleksei Yurievich CHERNIAK (alias Alexey Yurievich CHERNYAK) (Алексей Юрьевич ЧЕРНЯК)Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

27.8. 1973

Miejsce urodzenia: Ałmaty była Kazachska SRR, (obecnie Kazachstan)

Obywatelstwo: rosyjskie

Członek Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej od 19 września 2021 r. Wybrany z nielegalnie zaanektowanej Autonomicznej Republiki Krymu w tzw. "okręgu wyborczym Simferopol".

Członek rządzącej partii Jedna Rosja.

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, pracował nad dalszą integracją tzw. "Republiki Krymu" z Federacją Rosyjską. Ponadto głosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej. W związku z tym wspiera aktywnie działania i realizuje politykę podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

21.2.2022
205.Leonid Ivanovich BABASHOV (Леонид Иванович БАБАШОВ)Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

31.1.1966

Miejsce urodzenia: Petrowka, obwód krymski, Ukraińska SRR (obecnie Ukraina)

Członek Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej od 19 września 2021 r. Wybrany z nielegalnie zaanektowanej Autonomicznej Republiki Krymu w tzw. "okręgu wyborczym Eupatoria".

Członkini rządzącej partii Jedna Rosja.

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, pracował nad dalszą integracją tzw. "Republiki Krymu" z Federacją Rosyjską. Ponadto głosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej. W związku z tym wspiera aktywnie działania i realizuje politykę podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

21.2.2022
206.Tatiana Georgievna LOBACH (Татьяна Георгиевна ЛОБАЧ)Płeć: kobieta

Data urodzenia:

8.1.1974

Miejsce urodzenia: Chmielnicki, Ukraińska SRR (obecnie Ukraina)

Członkini Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej od 19 września 2021 r. Wybrana z nielegalnie zaanektowanego miasta Sewastopol w tzw. "okręgu wyborczym Sewastopol".

Członkini rządzącej partii Jedna Rosja.

Przyjmując i pełniąc tę funkcję, pracowała nad dalszą integracją nielegalnie zaanektowanego miasta Sewastopol z Federacją Rosyjską. Ponadto głosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej. W związku z tym wspiera aktywnie działania i realizuje politykę podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

21.2.2022
207.Nina Sergeevna FAUSTOVA (Нина Сергеевна фАУСТОВА)Płeć: kobieta

Data urodzenia:

11.7.1983

Miejsce urodzenia: Kyzył, Republika

Tuwy, Rosyjska FSRR (obecnie Federacja Rosyjska

Przewodnicząca Sewastopolskiej Komisji Wyborczej, wzięła udział w zorganizowaniu tzw. wyborów na bezprawnie zaanektowanym Krymie i w mieście Sewastopol we wrześniu 2021 r.

W związku z tym, że przyjęła i pełniła to stanowisko, aktywnie wspierała i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, aby jeszcze bardziej zdestabilizować sytuację na Ukrainie.

21.2.2022
208.Aleksandr Evgenevich CHMYHALOV (Александр Евгеньевич ЧМЬ1ХАЛОВ)Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

13.6.1990

Wiceprzewodniczący Sewastopolskiej Komisji Wyborczej, wziął udział w zorganizowaniu tzw. wyborów w bezprawnie zaanektowanej Autonomicznej Republice Krymu i w Mieście Sewastopol we wrześniu 2021 r.

Członek rządzącej partii Jedna Rosja.

W związku z tym, że przyjął i pełnił to stanowisko, aktywnie wspierał i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, aby jeszcze bardziej zdestabilizować sytuację na Ukrainie.

21.2.2022
209.Oleksandr Viktorových YANUKOVYCH

(Олександр Вікторович ЯНУКОВИЧ)

Data urodzenia:

10.7.1973

Miejsce urodzenia: Jenakijewe, obwód doniecki, ZSRR (obecnie Ukraina)

Obywatelstwo: ukraińskie

Płeć: mężczyzna

Ołeksandr Janukowycz jest przedsiębiorcą i synem byłego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza. Za prezydentury Wiktora Janukowycza, dzięki osobistym powiązaniom z grupą osób bliskich jego ojcu, wszedł w posiadanie udziałów w szeregu przedsiębiorstw i zgromadził znaczny majątek. Nadal prowadzi działalność gospodarczą w regionie Donbasu kontrolowanym przez grupy separatystyczne, zwłaszcza w sektorach: energetycznym, węglowym, budowlanym, bankowym i nieruchomości. W szczególności dzięki bliskim powiązaniom z prorosyjskimi separatystami nabył kluczowe aktywa gospodarcze w tzw. "Donieckiej i Ługańskiej Republice Ludowej", między innymi w sektorach energetyki, węgla i nieruchomości. Separatystyczny batalion "Opłot" (umieszczony w wykazie od lutego 2015 r.) chronił jego projekty deweloperskie w tzw. "Donieckiej Republice Ludowej".

Spółka holdingowa MAKO Ołeksandra Janukowycza została oficjalnie przeniesiona pod jurysdykcję Rosji i jest obecnie zarejestrowana w Doniecku. Przed przejściem pod rosyjską jurysdykcję grupa przedsiębiorstw MAKO podlegała de iure jurysdykcji ukraińskiej.

Tym samym Ołeksandr Janukowycz jest odpowiedzialny za wspieranie lub realizację działań lub polityk podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających, a także przeprowadzał transakcje z grupami separatystycznymi w regionie Donbasu na Ukrainie.

Ponadto jest on powiązany ze swoim ojcem, Wiktorem Janukowyczem, który jest odpowiedzialny za wspieranie lub realizację działań lub polityk zagrażających integralności terytorialnej, suwerenności i niezależności Ukrainy, a także stabilności i bezpieczeństwu państwa.

4.8.2022
210.Viktor Fedorovych YANUKOVYCH (BikTOp Федорович Янукович)Data urodzenia:

9.7.1950

Miejsce urodzenia: Jenakijewe, obwód doniecki, ZSRR (obecnie

Ukraina)

Obywatelstwo: ukraińskie

Funkcja: były prezydent Ukrainy, jeden z wiodących przedsiębiorców

Płeć: mężczyzna

Od 2010 r. do 2014 r. był prezydentem Ukrainy. Podczas sprawowania urzędu prowadził prorosyjską politykę. Ukraiński sąd uznał go winnym zdrady ze względu na zachęcanie Federacji Rosyjskiej do inwazji na Ukrainę. Po odsunięciu od władzy przeniósł się do Rosji, skąd kontynuował działania mające na celu destabilizację Ukrainy.

Wspierał rosyjską ingerencję wojskową w Ukrainie, wzywając prezydenta Federacji Rosyjskiej w marcu 2014 r. do wysłania rosyjskich oddziałów do Ukrainy. Wspierał prorosyjskich polityków, którzy sprawowali funkcje publiczne na terytorium okupowanego Krymu. W 2021 r. w Ukrainie wszczęto nowe postępowanie przygotowawcze; zgodnie z ustaleniami poczynionymi w tym postępowaniu, działając wraz z dwoma byłymi ministrami obrony, celowo ograniczył zdolność obronną Ukrainy, zwłaszcza w autonomicznej tzw. "Republice Krymu".

W dniu 21 kwietnia 2010 r. jako ówczesny prezydent Ukrainy podpisał z ówczesnym prezydentem Rosji Dmitrijem Miedwiediewem umowę między Ukrainą a Federacją Rosyjską, zgodnie z którą termin zakończenia stacjonowania floty czarnomorskiej Federacji Rosyjskiej w Sewastopolu został przesunięty z 2017 r. do 2042 r. Podpisując te umowy, stworzył korzystne warunki dla zwiększenia obecności wojskowej Rosji w Ukrainie oraz dla ponownego wyposażenia i modernizacji uzbrojenia floty czarnomorskiej na terytorium Krymu. Następnie rosyjska broń, która znajdowała się na terytorium Ukrainy, została użyta do zaanektowania autonomicznej tzw. "Republiki Krymu" i miasta Sewastopol w 2014 r

W 2023 r. ukraińskie Państwowe Biuro Śledcze wniosło przeciwko niemu akt oskarżenia zawierający zarzut zdrady i pomagania Rosji w prowadzeniu wywrotowych działań w Ukrainie.

Uważa się za prawowitego prezydenta Ukrainy, a w swoich wystąpieniach publicznych konsekwentnie prezentował prorosyjskie stanowisko. Według różnych źródeł był on częścią rosyjskiej operacji specjalnej mającej na celu zastąpienie nim ukraińskiego prezydenta w pierwszych fazach rosyjskiej wojny napastniczej przeciwko Ukrainie. Ponadto prezydent Republiki Czeczeńskiej Ramzan Kadyrow zwrócił się do prezydenta Ukrainy, aby ten przekazał wszystkie swoje uprawnienia Wiktorowi Janukowyczowi. W związku z tym ponosi odpowiedzialność za wspieranie lub realizację działań lub polityk zagrażających integralności terytorialnej, suwerenności i niezależności Ukrainy, a także stabilności i bezpieczeństwu państwa.

4.8.2022
211.Serhiy Vitaliyovich KURCHENKO

(ukraiński; Серий Вiталiйович Курченко; rosyjski: Сергей Витальевич КУРЧЕНКО)

Płeć: mężczyzna

Data urodzenia:

21.9.1985

Miejsce urodzenia: Charków, Ukraina

Obywatelstwo: ukraińskie

Serhij Kurczenko jest ukraińskim biznesmenem. Przy wsparciu separatystów prorosyjskich przejął kontrolę nad szeregiem dużych hut oraz fabryk chemicznych i zakładów energetycznych na obszarach Donbasu pozostających pod kontrolą separatystów. Jego spółka "Gaz- Alliance" zmonopolizowała wydobycie węgla w Donbasie po tym, jak jego konkurenci zostali wypchnięci z rynku, podobno z pomocą Rosji. Zorganizował nielegalny system eksportu węgla z Donbasu do Rosji i Europy oraz skorzystał z niego pomimo sankcji UE. Węgiel wydobywany w kopalniach Kurczenki był ponownie rejestrowany i nielegalnie wywożony poprzez rosyjskie porty.

Kurczenko pomógł dużym przedsiębiorstwom rosyjskim i przedsiębiorstwom państwowym obejść środki ograniczające UE, działając jako ich podwykonawca na terytoriach podlegających Rosji. Był pośrednikiem w rosyjskim eksporcie gazu, paliwa i energii elektrycznej do części Donbasu pozostających pod kontrolą separatystów, co wzmocniło ich niezależność energetyczną i osłabiło ich integrację gospodarczą z Ukrainą. Ponadto dostarczał paliwo na nielegalnie okupowany Półwysep Krymski. W ten sposób wzmocnił niezależność energetyczną tego terytorium. Jest również właścicielem największego składu ropy naftowej na Półwyspie Krymskim.

W ten sposób uzyskiwał korzyści od rosyjskich decydentów odpowiedzialnych za aneksję Krymu i destabilizację wschodniej Ukrainy, przeprowadzał transakcje z grupami separatystycznymi w ukraińskim regionie Donbasu oraz aktywnie wspierał działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażające.

212.Sergei Kuzhugetovich SHOIGU (Сергей Кужугетович Шойгу)Data urodzenia:

21.5.1955

Miejsce urodzenia: Czadan, Republika Tuwy, ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Funkcja: minister obrony Federacji Rosyjskiej

Płeć: mężczyzna

Minister obrony Federacji Rosyjskiej. Publicznie wypowiadał się na temat Krymu jako terytorium, które jest i pozostanie rosyjskie. Pod jego dowództwem i rozkazami oddziały rosyjskie przeprowadziły ćwiczenia wojskowe na nielegalnie zaanektowanym Krymie i dokonały pełnej inwazji wojskowej na Ukrainę. Z racji swojej funkcji jako ministra obrony ponosi ostateczną odpowiedzialność za wszelkie działania wojskowe przeciwko Ukrainie.

Jest zatem odpowiedzialny za aktywne wspieranie i realizowanie działań i polityk podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, a także stabilność i bezpieczeństwo w Ukrainie, i im zagrażające.

23.2.2022
213.Anton Eduardovich VAINO (Антон Эдуардович ВАЙНО)Data urodzenia:

17.2.1972 Miejsce urodzenia: Tallin, Estonia Obywatelstwo: rosyjskie

Funkcja: szef kancelarii Prezydenta Płeć: mężczyzna

Szef kancelarii Prezydenta. Odgrywa aktywną rolę w procesie decyzyjnym na Kremlu, biorąc udział w rosyjskiej "Radzie Bezpieczeństwa" i wpływając na opracowywanie decyzji prezydenta w zakresie obrony i bezpieczeństwa narodowego Rosji. Bierze również udział w posiedzeniach poświęconych rozwojowi społeczno-gospodarczemu Krymu i Sewastopola.

Jest zatem odpowiedzialny za aktywne wspieranie i realizowanie działań i polityk podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, a także stabilność i bezpieczeństwo na Ukrainie i im zagrażające.

23.2.2022
214.Marat Shakirzyanovich KHUSNULLIN

(Марат Шакирзянович ХУСНУЛЛИН)

Data urodzenia:

9.8.1966

Miejsce urodzenia: Kazań, Republika Tatarstanu, ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Funkcja: wicepremier Rosji, minister budownictwa i rozwoju regionalnego

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Wicepremier Rosji, minister budownictwa i rozwoju regionalnego. Pełniąc tę funkcję, jest odpowiedzialny za politykę rządu rosyjskiego dotyczącą okupowanego Krymu, w tym za dostarczanie wody na Krym i do Sewastopola, a także za projekty budowlane w okupowanych obwodach donieckim i ługańskim na Ukrainie.

Jest zatem odpowiedzialny za działania i polityki, które podważają integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, a także stabilność i bezpieczeństwo na Ukrainie, lub im zagrażają.

23.2.2022
215.Dmitriy Yuryevich GRIGORENKO

(Дмитрий Юрьевич ГРИГОРЕНКО)

Data urodzenia:

14.7.1978

Miejsce urodzenia: Niżniewartowsk, obwód tiumeński, Federacja Rosyjska

Funkcje: wicepremier Federacji Rosyjskiej - szef Administracji Rządowej Federacji Rosyjskiej; przewodniczący rady nadzorczej VTB Bank

Płeć: mężczyzna

Wicepremier Federacji Rosyjskiej i szef Administracji Rządowej Federacji Rosyjskiej. Jest również przewodniczącym rady nadzorczej państwowego banku VTB Bank, powiązanym z Maksimem Reshetnikovem, członkiem rady nadzorczej VTB Bank.

Gdy pełnił funkcję zastępcy dyrektora Federalnej Służby Podatkowej Federacji Rosyjskiej, był odpowiedzialny za ustanowienie nowych lokalnych przepisów podatkowych dla terytorium Krymu po jego aneksji w 2014 r.

Jest zatem odpowiedzialny za działania i polityki, które podważają integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo na Ukrainie, lub im zagrażają.

Jest również odpowiedzialny za dostarczanie wsparcia finansowego i materialnego i uzyskiwanie korzyści od decydentów rosyjskich odpowiedzialnych za aneksję Krymu lub destabilizację wschodniej Ukrainy.

23.2.2022
216.Maxim Gennadyevich RESHETNIKOV

(Максим Геннадьевич РЕШЕТНИКОВ)

Data urodzenia:

11.7.1979

Miejsce urodzenia: Perm, Federacja Rosyjska

Funkcja: minister rozwoju gospodarczego Federacji Rosyjskiej; członek Rady Nadzorczej Banku VTB

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Minister rozwoju gospodarczego Federacji Rosyjskiej Jest również członkiem Rady Nadzorczej Banku VTB, należącego do państwa, i jest powiązany z Dmitriy'em Grigorenko, członkiem Rady Nadzorczej Banku VTB.

Jako minister rozwoju gospodarczego odpowiada za programy rozwoju infrastruktury na Krymie i w Sewastopolu, w szczególności w ramach federalnego programu docelowego "Rozwój społeczny i gospodarczy Republiki Krymu i Sewastopola do 2022 r.", który został przedłużony do 2025 r., wydał publiczne oświadczenia przedstawiające plany i priorytety rządu Federacji Rosyjskiej dotyczące rozwoju gospodarczego Krymu i Sewastopola.

Jest zatem odpowiedzialny za działania i polityki, które podważają integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo na Ukrainie, lub im zagrażają.

Jest również odpowiedzialny za dostarczanie wsparcia finansowego i materialnego i uzyskiwanie korzyści od decydentów rosyjskich odpowiedzialnych za aneksję Krymu lub destabilizację wschodniej Ukrainy.

23.2.2022
217.Nikolay Anatolyevich YEVMENOV (alias Nikolai YEVMENOV)

(Николай Анатольевич Евменов)

Data urodzenia:

2.4.1962

Miejsce urodzenia: Moskwa, Rosja

Funkcja: głównodowodzący rosyjskiej marynarki wojennej

Stopień: admirał

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Głównodowodzący rosyjskiej marynarki wojennej. Jako głównodowodzący odpowiada za wszelkie operacje morskie rosyjskiej marynarki wojennej, w tym na Ukrainie lub wymierzone w jej kierunku.

Jest zatem odpowiedzialny za aktywne wspieranie i realizowanie działań i polityk, które podważają integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, jak również stabilność lub bezpieczeństwo na Ukrainie, oraz im zagrażają.

23.2.2022
218.Vladimir Lvovich KASATONOV

(Владимир Львович КАСАТОНОВ)

Data urodzenia:

17.6.1952

Miejsce urodzenia: Moskwa, Federacja Rosyjska

Powiązane podmioty: Ministerstwo Obrony Rosji; Rosyjska marynarka wojenna

Płeć: mężczyzna

Zastępca głównodowodzącego rosyjskiej marynarki wojennej. Jako zastępca głównodowodzącego jest odpowiedzialny za operacje morskie na Ukrainie lub wymierzone w jej kierunku.

Jest zatem odpowiedzialny za aktywne wspieranie i realizowanie działań i polityk podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, a także stabilność i bezpieczeństwo na Ukrainie i im zagrażające.

23.2.2022
219.Igor Vladimirovich OSIPOV (Игорь Владимирович Осипов)Data urodzenia:

6.3.1973

Miejsce urodzenia: Osiedle Novo- Shunoe, okręg fedorowski, region kustanajski, ZSRR (obecnie Kazachstan)

Funkcja: były głównodowodzący Floty Czarnomorskiej

Stopień: admirał

Obywatelstwo: rosyjskie

mężczyzna

Były głównodowodzący Floty Czarnomorskiej. Jako głównodowodzący był odpowiedzialny za wszelkie operacje morskie prowadzone w Ukrainie lub wymierzone w jej kierunku przez Morze Czarne oraz za ograniczanie swobody żeglugi na Morzu Czarnym.

Był zatem odpowiedzialny za aktywne wspieranie i realizowanie działań i polityk podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, a także stabilność i bezpieczeństwo na Ukrainie i im zagrażające.

23.2.2022
220.Oleg Leonydovych SALYUKOV (Олег Леонидович Салюков)Data urodzenia:

21.5.1955 Miejsce urodzenia: Saratów, ZSRR (obecnie Federacja

Rosyjska)

Funkcja: głównodowodzący rosyjskich sił lądowych

Stopień: generał Obywatelstwo: rosyjskie Płeć: mężczyzna

Oleg Saljukow jest głównodowodzącym rosyjskich sił lądowych. Jako głównodowodzący odpowiada za rosyjskie operacje lądowe w Ukrainie lub wymierzone w jej kierunku. Jest również zaangażowany w organizację wydarzeń patriotycznych mających na celu zwiększenie wsparcia dla rosyjskiej armii.

Jest zatem odpowiedzialny za aktywne wspieranie i realizowanie działań i polityk, które podważają integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub stabilność lub bezpieczeństwo na Ukrainie, oraz im zagrażają.

23.2.2022
221.Sergei SUROVIKIN (Сергей СУРОВИКИН)Data urodzenia:

11.10.1966

Miejsce urodzenia: Nowosybirsk, ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Funkcja: były głównodowodzący sił powietrzno-kosmicznych

Stopień: generał armii

Powiązane podmioty: rosyjskie siły powietrzno-kosmiczne - Ministerstwo Obrony

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Od dnia 31 października 2017 r. do lata 2023 r. był głównodowodzącym rosyjskich sił powietrzno-kosmicznych. W związku z tym odpowiadał za operacje powietrzne w Ukrainie lub wymierzone przeciwko Ukrainie. Był dowódcą wszystkich sił rosyjskich w rosyjskiej inwazji na Ukrainę w okresie od października 2022 r. do stycznia 2023 r. W tym okresie siły rosyjskie przeprowadziły zmasowane ataki na cele cywilne, w tym na ukraińską infrastrukturę energetyczną.

Jest zatem odpowiedzialny za aktywne wspieranie i realizowanie działań i polityk podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, a także stabilność i bezpieczeństwo na Ukrainie i im zagrażających.

23.2.2022
222.Sergey Vladimirovich DRONOV

(alias Sergei Vladimirovich DRONOV)

(Сергей Владимирович ДРОНОВ)

Data urodzenia:

11.8.1962

Miejsce urodzenia: Almazowka, region woroszyłowgradzki, Ukraina

Funkcja: dowódca sił powietrznych i zastępca głównodowodzącego sił powietrznych i kosmicznych

Stopień wojskowy: generał broni

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Dowódca sił powietrznych i zastępcą głównodowodzącego sił powietrznych i kosmicznych. W związku z tym odpowiada za operacje powietrzne na Ukrainie lub wymierzone w jej kierunku.

Jest zatem odpowiedzialny za aktywne wspieranie i realizowanie działań i polityk podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy, a także stabilność i bezpieczeństwo na Ukrainie i im zagrażające.

23.2.2022
223.Violetta PRIGOZHINA (Виолетта Пригожина)Powiązane osoby: Pavel Prigozhin (wnuk), Lyubov Valentinovna Prigozhina (synowa)

Data urodzenia:

12.1.1939

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: kobieta

Matka zmarłego Yevgeniya Prigozhina, jednego z wiodących przedsiębiorców działających w Rosji, i była właścicielka firmy Concord Management and Consulting LLC, powiązanej z innymi firmami z tzw. "rodziny Concord", w tym z Kombinatem Pitaniiya. Przedsiębiorstwa "rodziny Concord" są ściśle powiązane ze zmarłym Yevgeniyem Prigozhinem oraz z jego synem i głównym spadkobiercą Pavlem Prigozhinem. Jest byłą współwłaścicielką innych firm mających powiązania z jej synem, takich jak "NOVYI VEK" Restaurant Equestrian Sport Complex LLC. Należy zatem do najbliższej rodziny Pavla Prigozhina i uzyskuje od niego korzyści.23.2.2022
224.Lyubov Valentinovna PRIGOZHINA

alias Lyubov Valentinovna KRYAZHEVA

(Любовь Валентиновна

ПРИГОЖИНА

Любовь Валентиновна КРЯЖЕВА)

Powiązane osoby: Pavel Prigozhin (syn), Violetta Prigozhina (teściowa)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: kobieta

Matka Pavla Prigozhina i właścicielka Agat LLC, spółki zależnej Concord Management and Consulting LLC, przedsiębiorstwa należącego do grupy Concord, założonej przez jej zmarłego męża Yevgeniya Prigozhina i należącej do niego do 2019 r. Jest powiązana z Pavlem Prigozhinem, który odnosi korzyści z dużych zamówień publicznych rosyjskiego Ministerstwa Obrony.

Należy zatem do najbliższej rodziny Pavla Prigozhina i uzyskuje od niego korzyści.

23.2.2022
225.Denis Aleksandrovich BORTNIKOV (Денис Александрович БОРТНИКОВ)Data urodzenia:

19.11.1974

Funkcja: wiceprezes i prezes Zarządu Banku VTB Bank

Obywatelstwo: rosyjskie

Powiązane osoby: Alexander Vasilyevich Bortnikov (ojciec); Tatiana Borisovna Bortnikova (matka)

Powiązane podmioty: VTB Bank

Płeć: mężczyzna

Denis Bortnikov jest synem, a zatem osobą powiązaną z Aleksandrem Bortnikovem - dyrektorem Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) i stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, zaangażowanym w kształtowanie polityki rosyjskiego rządu zagrażającej integralności terytorialnej, suwerenności i niezależności Ukrainy.

Jest wiceprezesem i prezesem zarządu VTB Bank, w której to funkcji pracuje nad legalizowaniem nielegalnych dochodów/ dochodów z szarej strefy należących do jego ojca. Wspiera więc także finansowo rosyjskich decydentów odpowiedzialnych za aneksję Krymu i destabilizację wschodniej Ukrainy.

23.2.2022
226.Andrei Leonidovich KOSTIN (Андрей Леонидович КОСТИН)Data urodzenia:

21.9.1956

Miejsce urodzenia: Moskwa, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Funkcja: prezes zarządu VTB Bank

Osoby powiązane: Tamara Mikhailovna Kostina (matka); Leonid Alekseevich Kostin (ojciec)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Prezes Vneshtorbanku (VTB) - jednego z wiodących banków państwowych w Rosji i członek Rady Najwyższej partii politycznej "Jedna Rosja".

Wypowiadał się publicznie, popierając aneksję Krymu i zachęcając obywateli Rosji do wakacji na Krymie. Jest również powiązany z winnicą i luksusowym hotelem na Krymie, a według doniesień mediów - ich właścicielem.

Wspiera zatem działania i polityki podważające integralność terytorialną Ukrainy i odnosi korzyści z aneksji Krymu.

23.2.2022
227.Igor Ivanovich SHUVALOV (Игорь Иванович ШУВАЛОВ)Data urodzenia:

4.1.1967

Miejsce urodzenia: Bilibino, Federacja

Rosyjska

Płeć: mężczyzna

Jest przewodniczącym Państwowej Korporacji Rozwoju VEB.RF. W przeszłości był pierwszym wicepremierem Rosji i członkiem Rady Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej. Pełniąc funkcję pierwszego wicepremiera, stwierdził, że Rosja zmieni zasady budżetowe, aby uwzględnić dodatkowe dwa miliony ludności po bezprawnej aneksji Krymu przez Federację Rosyjską.

Wspiera zatem działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

23.2.2022
228.Margarita Simonovna SIMONYAN (Маргарита Симоновна СИМОНЬЯН)Data urodzenia:

6.4.1980

Miejsce urodzenia: Krasnodar (ZSRR, obecnie Federacja Rosyjska)

Funkcja: redaktor naczelna anglojęzycznej telewizji informacyjnej RT (Russia Today)

Powiązane osoby: Dmitry Konstantinovich Kiselyov

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: kobieta

Jedna z centralnych postaci propagandy rządowej. Redaktor naczelna anglojęzycznej telewizji informacyjnej RT (Russia Today). Pełniąc swoją funkcję, promowała pozytywny stosunek do aneksji Krymu i działań separatystów w Donbasie.

Wspierała zatem działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

23.2.2022
229.Maria Vladimirovna ZAKHAROVA (Мария Владимировна ЗАХАРОВА)Data urodzenia:

24.12.1975

Miejsce urodzenia: Moskwa, ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Funkcja: dyrektor Departamentu Informacji i Prasy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: kobieta

Dyrektor Departamentu Informacji i Prasy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej. Jako centralna postać propagandy rządowej wspierała rozmieszczenie sił rosyjskich na Ukrainie.

Wspierała zatem działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

23.2.2022
230.Vladimir Roudolfovitch SOLOVIEV (Владимир Рудольфович Соловьёв)Data urodzenia:

20.10.1963

Miejsce urodzenia: Moskwa, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Funkcja: propagandysta i dziennikarz telewizyjny/radiowy

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Propagandysta i prezenter kanału Russia-1 i Rossia 24. Otrzymał medal (order Aleksandra Newskiego) za "wysoki profesjonalizm i obiektywizm w relacjonowaniu wydarzeń w Republice Krymu". W lipcu 2022 r. otrzymał także order Federacji Rosyjskiej "za zasługi dla ojczyzny" za "tworzenie pozytywnego obrazu Rosji".

Znany z niezwykle wrogiego stosunku do Ukrainy i pochwał dla rosyjskiego rządu. Czynnie i zdecydowanie popiera działania wojskowe Rosji przeciwko Ukrainie.

Zatem ponosi odpowiedzialność za wspieranie działań lub polityk podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

23.2.2022
231.Konstantin KNYRIK

(Константин Кнырик)

Data urodzenia: 1989 (przypuszczalnie)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Prorosyjski działacz prowadzący MediaGroup News Front Ltd - portal informacyjny zarejestrowany na bezprawnie zaanektowanym Półwyspie Krymskim.

Przewodniczący krymskiego oddziału partii Rodina, prokremlowskiej partii w Rosji. Publicznie popiera rosyjską wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie i jest czynnie zaangażowany w szerzenie dezinformacji o tej wojnie.

Otrzymał medal "za powrót Krymu".

Aktywnie wspierał i realizował zatem działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.

23.2.2022
232.Aleksey Konstantinovich PUSHKOV (Алексей Константинович ПУШКОВ)Data urodzenia:

10.8.1954

Miejsce urodzenia: Pekin, Chiny

Obywatelstwo: rosyjskie

Tel. i faks: 8 (495) 697-58-69

Adres biura w Federacji Rosyjskiej: 51 Lenina St., Perm, 614000, room 219

Tel. i faks biura w Federacji Rosyjskiej: (342) 253-66-01

Płeć: mężczyzna

Senator reprezentujący Kraj Permski, członek rządzącej partii politycznej Zjednoczona Rosja i przewodniczący Komisji Polityki Informacyjnej. Złożył liczne oświadczenia popierające aneksję Półwyspu Krymskiego i przedstawił ją jako "fakt dokonany". Członek Rady Federacji, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące "Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową".

Jest w związku z tym odpowiedzialny za wspieranie działań i polityk podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

23.2.2022
233.Pyotr Olegových TOLSTOY (alias Petr Olegovich TOLSTOY; Pyotr Olegovich TOLSTOY) (Пётр Олегович ТОЛСТОЙ)Data urodzenia:

20.6.1969

Miejsce urodzenia: Moskwa, były ZSRR, obecnie Federacja Rosyjska

Funkcja: rosyjski dziennikarz, producent, prezenter i polityk.

Od 2016 r. wiceprzewodniczący Dumy Państwowej, a od dnia 28 stycznia 2020 r. zastępca przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Członek i wiceprzewodniczący Dumy Państwowej oraz szef delegacji rosyjskiej w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy (PACE). Gospodarz programu telewizyjnego "Vremya Pokazhet". Główna postać propagandy rządowej, często zajmuje stanowisko popierające aneksję Krymu. Publicznie popiera rosyjską wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie.

Jest zatem odpowiedzialny za wspieranie działań i polityk podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy.

23.2.2022
234.Yevgeniy Viktorovich PRIGOZHIN (Евгений Викторович ПРИГОЖИН)Data urodzenia:

1.6.1961

Miejsce urodzenia: Leningrad, ZSRR (obecnie Sankt Petersburg, Federacja Rosyjska)

Osoby powiązane: Lyubov Valentinovna Prigozhina (żona);

Violetta Prigozhina (matka)

Powiązane podmioty: Wagner Group, Internet Research Agency, Concord company group, Concord Management and Consulting LLC, Megaline LLC

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Był jednym z wiodących przedsiębiorców powiązanych z prezydentem Federacji Rosyjskiej Władimirem Putinem i z rosyjskim Ministerstwem Obrony. Według doniesień zginął w wypadku lotniczym w dniu 23 sierpnia 2023 r.

Publicznie potwierdził, że założył grupę Wagnera, nieposiadający osobowości prawnej podmiot wojskowy z siedzibą w Rosji, odpowiedzialny za rozmieszczanie najemników Grupy Wagnera w Ukrainie. W 2022 r. w Petersburgu utworzono i zarejestrowano spółkę akcyjną o nazwie "PMC Wagner Center" w celu "zapewnienia dogodnego środowiska do tworzenia nowych pomysłów dotyczących poprawy zdolności obronnych Rosji". Grupa Wagnera kierowana przez Yevgeniya Prigozhina odegrała ważną rolę w walkach i w okupacji terytoriów we wschodniej Ukrainie.

Założone przez niego przedsiębiorstwo Concord, znane także pod nazwą KOMBINAT PITANIYA KONKORD OOO, którego właścicielem był do listopada 2019 r., oraz grupa innych powiązanych z nim przedsiębiorstw, w tym Concord Management and Consulting LLC oraz Megaline LLC, odnosiły korzyści z dużych zamówień publicznych rosyjskiego Ministerstwa Obrony po bezprawnej aneksji Krymu przez Federację Rosyjską i okupacji wschodniej Ukrainy przez wspieranych przez Rosję separatystów.

W związku z tym był jednym z wiodących przedsiębiorców działających w Rosji. Był odpowiedzialny za działania podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy i im zagrażające i aktywnie je realizował. Ponadto uzyskiwał korzyści od rosyjskich decydentów odpowiedzialnych za aneksję Krymu i destabilizację wschodniej Ukrainy.

Jego syn, Pavel Prigozhin, jest jego głównym spadkobiercą i beneficjentem jego aktywów, mienia i własności. Pavel Prigozhin został umieszczony w wykazie Unii za udział w operacjach wojskowych przeciwko Ukrainie. Należy zatem pozostawić Yevgeniya Prigozhina w wykazie osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów objętych zamrożeniem aktywów i zakazem udostępniania środków finansowych i zasobów gospodarczych, ponieważ istnieje prawdopodobieństwo, że przedmiotowe aktywa zostałyby w przeciwnym razie wykorzystane do finansowania rosyjskiej wojny napastniczej przeciwko Ukrainie lub innych działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających.

21.4.2022
235.Gennady Andreevich ZYUGANOV (Геннадий Андреевич ЗЮГАНОВ)Data urodzenia:

26.6.1944

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
236.Yury Vyacheslavovich AFONIN (Юрий Вячеславович АФОНИН)Data urodzenia:

22.3.1977

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
237.Vladimir Ivanovich KASHIN

(Владимир Иванович КАШИН)

Data urodzenia:

10.8.1948

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
238.Dmitry Georgyevich NOVIKOV (Дмитрий Георгиевич НОВИКОВ)Data urodzenia:

12.9.1969

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
239.Nikolai Mikhailovich KHARITONOV

(Николай Михайлович

ХАРИТОНОВ)

Data urodzenia:

30.10.1948

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
240.Nikolai Vasilevich KOLOMEYTSEV

(Николай Васильевич КОЛОМЕЙЦЕВ)

Data urodzenia:

1.9.1956

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
241.Sergey Aleksandrovich SHARGUNOV

(Сергей Александрович ШАРГУНОВ)

Data urodzenia:

12.5.1980

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
242.Vadim Valentinovich KUMIN

(Вадим Валентинович КУМИН)

Data urodzenia:

1.1.1973

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
243.Yury Petrovich SINELSHCHIKOV (Юрий Петрович СИНЕЛЬЩИКОВ)Data urodzenia:

26.9.1947

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
244.Kazbek Kutsukovich TAYSAYEV (Казбек Куцукович ТАЙСАЕВ)Data urodzenia:

12.2.1967

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
245.Alexey Vladimirovich KURINNY (Алексей Владимирович КУРИННЫЙ)Data urodzenia:

18.1.1974

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
246.Anzhelika Egorovna GLAZKOVA (Анжелика Егоровна ГЛАЗКОВА)Data urodzenia:

28.12.1968

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
247.Alexander Andreevich

YUSHCHENKO

(Александр Андреевич ЮЩЕНКО)

Data urodzenia:

19.11.1969

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
248.Vyacheslav Mikhailovich

MARKHAYEV

(Вячеслав Михайлович МАРХАЕВ)

Data urodzenia:

1.6.1955

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
249.Anatoly Zhamalovich BIFOV (Aнатолий Жамалович БИФОВ)Data urodzenia:

7.1.1963

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
250.Nikolay Vasilevich AREFYEV (Николай Васильевич АРЕФЬЕВ)Data urodzenia:

11.3.1949

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
251.Boris Olegových KOMOTSKY (Борис Олегович КОМОЦКИЙ)Data urodzenia:

31.1.1956

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
252.Irina Anatolievna FILATOVA

(Ирина Анатольевна ФИЛАТОВА)

Data urodzenia:

8.8.1978

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
253.Sergey Georgiyevich LEVCHENKO (Сергей Георгиевич ЛЕВЧЕНКО)Data urodzenia:

2.11.1953

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
254.Artyom Vyacheslavovich PROKOFYEV

(Артём Вячеславович ПРОКОФЬЕВ)

Data urodzenia:

31.12.1983

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
255.Maria Vladimirovna DROBOT

(Мария Владимировна ДРОБОТ)

Data urodzenia:

21.3.1982

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
256.Ivan Nikolaevich BABICH

(Иван Николаевич БАБИЧ)

Data urodzenia:

2.9.1982

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
257.Nikolay Ivanovich OSADCHY (Николай Иванович ОСАДЧИЙ)Data urodzenia:

8.12.1957

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
258.Alexey Viktorovich KORNIYENKO (Алексей Викторович КОРНИЕНКО)Data urodzenia:

22.7.1976

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
259.Sergey Anatolevich GAVRILOV (Сергей Анатольевич ГАВРИЛОВ)Data urodzenia:

27.1.1966

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
260.Nikolay Nikolaevich IVANOV (Николай Николаевич ИВАНОВ)Data urodzenia:

17.1.1957

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
261.Roman Mikhailovich LYABIKHOV

(Роман Михайлович ЛЯБИХОВ)

Data urodzenia:

7.5.1973

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
262.Vladimir Pavlovich ISAKOV

(Владимир Павлович ИСАКОВ)

Data urodzenia:

25.2.1987

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
263.Renat Ismailovich SULEYMANOV (Ренат Исмаилович СУЛЕЙМАНОВ)Data urodzenia:

24.12.1965

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
264.Vladimir Nikolaevich BLOTSKY (Владимир Николаевич БЛОЦКИЙ)Data urodzenia:

10.11.1977

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
265.Sergey Mikhailovich PANTELEYEV (Сергей Михайлович ПАНТЕЛЕЕВ)Data urodzenia:

4.7.1951

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
266.Georgy Petrovich KAMNEV (Георгий Петрович КАМНЕВ)Data urodzenia:

5.1.1983

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
267.Nikolay Ivanovich VASILYEV (Николай Иванович ВАСИЛЬЕВ)Data urodzenia:

28.3.1958

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
268.Boris Viktorovich IVANYUZHENKOV

(Борис Викторович ИВАНЮЖЕНКОВ)

Data urodzenia:

28.2.1966

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
269.Viktor Ivanovich SOBOLEV

(Виктор Иванович СОБОЛЕВ)

Data urodzenia:

23.2.1950

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
270.Mikhail Yurevich AVDEYEV

(Михаил Юрьевич АВДЕЕВ)

Data urodzenia:

6.3.1977

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
271.Nina Alexandrovna OSTANINA

(Нина Александровна ОСТАНИНА)

Data urodzenia:

26.12.1955

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
272.Yevgeny Ivanovich BESSONOV (Евгений Иванович БЕССОНОВ)Data urodzenia:

26.11.1968

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
273.Nikolay Nikolaevich YEZERSKY (Николай Николаевич ЕЗЕРСКИЙ)Data urodzenia:

8.5.1956

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
274.Sergei Pavlovich OBUKHOV (Сергей Павлович ОБУХОВ)Data urodzenia:

5.10.1958

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
275.Denis Andreevich PARFYONOV (Денис Андреевич ПАРФЕНОВ)Data urodzenia:

22.9.1987

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
276.Andrei Anatolyevich ALEKHIN (Андрей Анатольевич АЛЕХИН)Data urodzenia:

9.2.1959

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
277.Petr Revoldovich AMMOSOV

(Петр Револьдович АММОСОВ)

Data urodzenia:

22.9.1966

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
278.Sergei Ivanovich KAZANKOV (Сергей Иванович КАЗАНКОВ)Data urodzenia:

9.10.1972

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
279.Oleg Aleksandrovich LEBEDEV (Олег Александрович ЛЕБЕДЕВ)Data urodzenia:

12.10.1976

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
280.Mikhail Nikolaevich MATVEYEV

(Михаил Николаевич МАТВЕЕВ)

Data urodzenia:

13.5.1968

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
281.Maria Nikolaevna PRUSAKOVA

(Мария Николаевна ПРУСАКОВА)

Data urodzenia:

4.9.1983

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
282.Oleg Nikolaevich SMOLIN (Олег Николаевич СМОЛИН)Data urodzenia:

10.2.1952

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
283.Mikhail Viktorovich SHCHAPOV

(Михаил Викторович ЩАПОВ)

Data urodzenia:

20.9.1975

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
284.Sergei Genrikhovich KARGINOV (Сергей Генрихович КАРГИНОВ)Data urodzenia:

5.9.1969

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
285.Yaroslav Evgenyevich NILOV (Ярослав Евгеньевич НИЛОВ)Data urodzenia:

20.3.1982

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
286.Vladimir Vladimirovich SIPYAGIN

(Владимир Владимирович СИПЯГИН)

Data urodzenia:

19.2.1970

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
287.Vasily Maksimovich VLASOV (Василий Максимович ВЛАСОВ)Data urodzenia:

27.6.1995

Płeć: mężczyzna

Były deputowany do Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.23.2.2022
288.Boris Aleksandrovich CHERNYSHOV

(Борис Александрович ЧЕРНЫШОВ)

Data urodzenia:

25.6.1991

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
289.Andrey Konstantinovich LUGOVOY (Андрей Константинович ЛУГОВОЙ)Data urodzenia:

19.9.1966

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
290.Dmitry Aleksandrovich SVISHCHEV

(Дмитрий Александрович СВИЩЕВ)

Data urodzenia:

22.5.1969

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
291.Valery Sergeevich SELEZNYOV (Валерий Сергеевич СЕЛЕЗНЕВ)Data urodzenia:

5.9.1964

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
292.Kaplan Mugdinovich PANESH (Каплан Мугдинович ПАНЕШ)Data urodzenia:

4.9.1974

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
293.Arkady Nikolaevich SVISTUNOV (Аркадий Николаевич СВИСТУНОВ)Data urodzenia:

28.4.1965

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
294.Stanislav Aleksandrovich NAUMOV

(Станислав Александрович

НАУМОВ)

Data urodzenia:

4.10.1972

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
295.Vladimir Alexeyevich KOSHELEV (Владимир Алексеевич КОШЕЛЕВ)Data urodzenia:

1.10.1974

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
296.Ivan Mikhailovich MUSATOV (Иван Михайлович МУСАТОВ)Data urodzenia:

14.2.1976

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
297.Yevgeny Vladimirovich MARKOV (Евгений Владимирович МАРКОВ)Data urodzenia:

8.11.1973

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
298.Ivan Konstantinovich SUKHAREV

(Иван Константинович СУХАРЕВ)

Data urodzenia:

10.6.1978

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
299.Boris Romanovich PAYKIN (Борис Романович ПАЙКИН)Data urodzenia:

26.3.1965

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
300.Yuri Aisovich NAPSO

(Юрий Аисович НАПСО)

Data urodzenia:

17.4.1973

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
301.Aleksei Nikolaevich DIDENKO

(Алексей Николаевич ДИДЕНКО)

Data urodzenia:

30.3.1983

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
302.Aleksei Aleksandrovich ZHURAVLYEV

(Алексей Александрович ЖУРАВЛЕВ)

Data urodzenia:

30.6.1962

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
303.Sergei Dmitrievich LEONOV (Сергей Дмитриевич ЛЕОНОВ)Data urodzenia:

9.5.1983

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
304.Gennady Yurevich SEMIGIN (Геннадий Юрьевич СЕМИГИН)Data urodzenia:

23.3.1964

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
305.Aleksandr Vasilevich TERENTYEV

(Александр Васильевич ТЕРЕНТЬЕВ)

Data urodzenia:

1.1.1961

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
306.Fedot Semyonovich TUMUSOV (Федот Семёнович ТУМУСОВ)Data urodzenia:

30.6.1955

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
307.Timur Borisovich KANOKOV (Тимур Борисович КАНОКОВ)Data urodzenia:

24.9.1972

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
308.Igor Aleksandrovich ANANSKIKH (Игорь Александрович АНАНСКИХ)Data urodzenia:

6.9.1966

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
309.Vadim Vladimirovich BELOUSOV (Вадим Владимирович БЕЛОУСОВ)Data urodzenia:

2.10.1960

Płeć: mężczyzna

Były deputowany do Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.23.2.2022
310.Dmitry Gennadievich GUSEV (Дмитрий Геннадьевич ГУСЕВ)Data urodzenia:

23.7.1972

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
311.Aleksandr Aleksandrovich REMEZKOV

(Александр Александрович

РЕМЕЗКОВ)

Data urodzenia:

7.4.1962

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
312.Andrei Anatolevich KUZNETSOV (Андрей Анатольевич КУЗНЕЦОВ)Data urodzenia:

29.5.1972

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
313.Sergei Vladimirovich KABYSHEV (Сергей Владимирович КАБЫШЕВ)Data urodzenia:

4.9.1963

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
314.Mikhail Gennadievich DELYAGIN

(Михаил Геннадьевич ДЕЛЯГИН)

Data urodzenia:

18.3.1968

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
315.Oleg Anatolevich NILOV (Олег Анатольевич НИЛОВ)Data urodzenia:

8.5.1962

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
316.Nikolai Petrovich BURLYAYEV

(Николай Петрович БУРЛЯЕВ)

Data urodzenia:

3.8.1946

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
317.Anatoli Gennadievich AKSAKOV

(Анатолий Геннадьевич АКСАКОВ)

Data urodzenia:

28.11.1957

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
318.Aleksandr Sergeevich AKSYONENKO

(Александр Сергеевич АКСЁНЕНКО)

Data urodzenia:

8.3.1986

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
319.Anatoly Aleksandrovich WASSERMAN

(Анатолий Александрович ВАССЕРМАН / укр. Анатолiй Олександрович вАсСЕРМАН)

Data urodzenia:

9.12.1952

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
320.Valery Karlovich GARTUNG (Валерий Карлович ГАРТУНГ)Data urodzenia:

12.11.1960

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
321.Yuri Innokentevich GRIGORYEV

(Юрий Иннокентьевич ГРИГОРЬЕВ)

Data urodzenia:

20.9.1969

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
322.Dmitri Vadimovich KUZNETSOV (Дмитрий Вадимович КУЗНЕЦОВ)Data urodzenia:

5.3.1975

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
323.Yana Valerievna LANTRATOVA (Яна Валерьевна ЛАНТРАТОВА)Data urodzenia:

14.12.1988

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
324.Anatoli Ivanovich LISITSYN

(Анатолий Иванович ЛИСИЦЫН)

Data urodzenia:

26.6.1947

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
325.Galina Petrovna KHOVANSKAYA

(Галина Петровна ХОВАНСКАЯ)

Data urodzenia:

23.8.1943

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
326.Siergiej Wasilewicz YAKHNYUK (Сергей Васильевич ЯХНЮК)Data urodzenia:

3.7.1962

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
327.Alexander Vladimirovich

YAKUBOVSKY

(Александр Владимирович ЯКУБОВСКИЙ)

Data urodzenia:

7.5.1985

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
328.Azat Ferdinandovich YAGAFAROV (Азат Фердинандович ЯГАФАРОВ)Data urodzenia:

4.4.1961

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
329.Aleksandr Vladimirovich SHCHERBAKOV

(Александр Владимирович ЩЕРБАКОВ)

Data urodzenia:

12.5.1965

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
330.Nikolai Mikhailovich SHCHEGLOV

(Николай Михайлович ЩЕГЛОВ)

Data urodzenia:

16.3.1960

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
331.Adalbi Lyulevich SHKHAGOSHEV (Адальби Люлевич ШХАГОШЕВ)Data urodzenia:

6.6.1967

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
332.Vadim Nikolaevich SHUVALOV

(Вадим Николаевич ШУВАЛОВ)

Data urodzenia:

17.2.1958

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
333.Igor Nikolaevich SHUBIN (Игорь Николаевич ШУБИН)Data urodzenia:

20.12.1955

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
334.Nadezhda Vasilevna SHKOLKINA

(Надежда Васильевна ШКОЛКИНА)

Data urodzenia:

12.5.1970

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
335.Anton Vladimirovich SHIPULIN

(Антон Владимирович ШИПУЛИН)

Data urodzenia:

21.8.1987

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
336.Yuri Nikolaevich SHVYTKIN

(Юрий Николаевич ШВЫТКИН)

Data urodzenia:

24.5.1965

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
337.Sergey Viktorovich CHIZHOV (Сергей Викторович ЧИЖОВ)Data urodzenia:

16.3.1964

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
338.(skreślony)
339.Sergei Vladimirovich TCHEPIKOV (Сергей Владимирович ЧЕПИКОВ)Data urodzenia:

30.1.1967

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
340.Nikita Yurevich CHAPLIN

(Никита Юрьевич ЧАПЛИН)

Data urodzenia:

28.7.1982

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
341.Elena Moiseevna TSUNAEVA (Елена Моисеевна ЦУНАЕВА)Data urodzenia:

13.1.1969

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
342.Nikolay Grigorevich TSED

(Николай Григорьевич ЦЕД)

Data urodzenia:

6.1.1959

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
343.Murat Ruslanovich KHASANOV

(Мурат Русланович ХАСАНОВ)

Data urodzenia:

10.12.1970

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
344.Ekaterina Vladimirovna KHARCHENKO

(Екатерина Владимировна

ХАРЧЕНКО)

Data urodzenia:

11.8.1977

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
345.Biysultan Sultanbievich

KHAMZAEV

(Бийсултан Султанбиевич ХАМЗАЕВ)

Data urodzenia:

24.5.1982

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
346.Tamara Ivanovna Frolova

(Тамара Ивановна ФРОЛОВА)

Data urodzenia:

2.11.1959

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
347.Vyacheslav Vasilevich FOMICHEV (Вячеслав Васильевич ФОМИЧЁВ)Data urodzenia:

26.4.1965

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
348.Vyacheslav Alexandrovich FETISOV

(Вячеслав Александрович

ФЕТИСОВ)

Data urodzenia:

20.4.1958

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina w sprawie potrzeby uznania "Donieckiej Republiki Ludowej" i "Ługańskiej Republiki Ludowej", a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
349.Pavel Mikhailovich FEDYAEV (Павел Михайлович ФЕДЯЕВ)Data urodzenia:

31.7.1982

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
350.Yevgeny Alexeyevich FYODOROV (Евгений Алексеевич ФЁДОРОВ)Data urodzenia:

11.5.1963

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
351.Airat Zakievich FARRAKHOV (Айрат Закиевич ФАРРАХОВ)Data urodzenia:

17.2.1968

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
352.Oksana Nikolaevna FADINA

(Оксана Николаевна ФАДИНА)

Data urodzenia:

3.7.1976

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
353.Rimma Amirovna UTYASHEVA

(Римма Амировна УТЯШЕВА)

Data urodzenia:

3.1.1952

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
354.Larisa Nikolaevna TUTOVA

(Лариса Николаевна ТУТОВА)

Data urodzenia:

18.10.1969

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
355.Artyom Viktorovich TUROV (Артём Викторович ТУРОВ)Data urodzenia:

1.3.1984

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
356.Andrey Fedorovich TRIFONOV (Андрей Фёдорович ТРИФОНОВ)Data urodzenia:

1.5.1965

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
357.Aleksandr Pavlovich TETERDINKO

(Александр Павлович ТЕТЕРДИНКО)

Data urodzenia:

20.11.1983

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
358.Roman Igorevich TERYUSHKOV (Роман Игоревич ТЕРЮШКОВ)Data urodzenia:

20.12.1979

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
359.Mikhail Borisovich TERENTYEV (Михаил Борисович ТЕРЕНТЬЕВ)Data urodzenia:

14.5.1970

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
360.Sergey Yurevich TEN (Сергей Юрьевич ТЕН)Data urodzenia:

25.8.1976

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
361.Muslim Barisovich TATRIEV

(Муслим Барисович ТАТРИЕВ)

Data urodzenia:

11.1.1980

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
362.Michail Vasilevich TARASENKO

(Михаил Васильевич ТАРАСЕНКО)

Data urodzenia:

21.11.1947

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
363.Artur Borisovich TAYMAZOV (Артур Борисович ТАЙМАЗОВ)Data urodzenia:

20.7.1979

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
364.Ekaterina Petrovna STENYAKINA

(Екатерина Петровна СТЕНЯКИНА)

Data urodzenia:

4.5.1985

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
365.Mikhail Evgenyevich STARSHINOV (Михаил Евгеньевич СТАРШИНОВ)Data urodzenia:

12.12.1971

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
366.Aleksandr Yurevich SPIRIDONOV

(Александр Юрьевич СПИРИДОНОВ)

Data urodzenia:

3.1.1989

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
367.Sergey Anatolevich SOLOVEV (Сергей Анатольевич СОЛОВЬЕВ)Data urodzenia:

1.5.1961

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
368.Sergey Mikhailovich SOKOL (Сергей Михайлович СОКОЛ)Data urodzenia:

17.12.1970

Płeć: mężczyzna

Były deputowany do Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

Od 22 września 2023 r. jest przewodniczącym Rady Najwyższej Republiki Chakasji.

23.2.2022
369.Viktor Vladimirovich SMIRNOV

(Виктор Владимирович СМИРНОВ)

Data urodzenia:

9.9.1968

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
370.Valeriy Stepanovich SKRUG (Валерий Степанович СКРУГ)Data urodzenia:

20.6.1963

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
371.Andrei Vladimirovich SKOCH (Андрей Владимирович СКОЧ)Data urodzenia:

30.1.1966

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
372.Gennadiy Ivanovich SKLYAR (Геннадий Иванович СКЛЯР)Data urodzenia:

17.5.1952

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
373.Aleksandr Anatolevich SKACHKOV (Александр Анатольевич СКАЧКОВ)Data urodzenia:

21.11.1960

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
374.Aleksey Vladimirovich SITNIKOV

(Алексей Владимирович СИТНИКОВ)

Data urodzenia:

19.6.1971

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
375.Pavel Vladimirovich SIMIGIN

(Павел Владимирович СИМИГИН)

Data urodzenia:

26.7.1968

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
376.Leonid Jakovlevitch SIMANOVSKIY

(Леонид Яковлевич СИМАНОВСКИЙ)

Data urodzenia:

19.7.1949

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
377.Vladimir Borisovich SENIN

(Владимир Борисович СЕНИН)

Data urodzenia:

17.9.1960

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
378.Viktor Valentinovich SELIVERSTOV

(Виктор Валентинович СЕЛИВЕРСТОВ)

Data urodzenia:

2.8.1954

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
379.Aydyn Nikolaevich SARYGLAR (Айдын Николаевич САРЫГЛАР)Data urodzenia:

22.2.1988

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
380.Yuliya Vladimirovna SARANOVA

(Юлия Владимировна САРАНОВА)

Data urodzenia:

21.10.1988

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
381.Shamsail Yunusovich SARALIYEV

(Шамсаил Юнусович САРАЛИЕВ)

Data urodzenia:

5.11.1973

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
382.Aleksandr Mikhailovich SAMOKUTYAEV

(Александр Михайлович

САМОКУТЯЕВ)

Data urodzenia:

13.3.1970

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
383.Vladimir Igorevich SAMOKISH (Владимир Игоревич САМОКИШ)Data urodzenia:

20.9.1975

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
384.Alla Leonidovna SALAEVA

(Алла Леонидовна САЛАЕВА)

Data urodzenia:

14.9.1979

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
385.Oleg Vladimirovich SAVCHENKO (Олег Владимирович САВЧЕНКО)Data urodzenia:

25.10.1966

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
386.Dmitry Ivanovich SAVELYEV (Дмитрий Иванович САВЕЛЬЕВ)Data urodzenia:

25.5.1971

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
387.Khizri Magomedovich ABAKAROV (Хизри Магомедович АБАКАРОВ)Data urodzenia:

28.6.1960

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
388.Bekkhan Vakhaevich AGAYEV

(Бекхан Вахаевич АГАЕВ)

Data urodzenia:

29.3.1975

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
389.Rahim Azizboevich ASIMOV (Рахим Азизбоевич АЗИМОВ)Data urodzenia:

16.8.1964

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
390.Elvira Rinatovna AITKULOVA

(Эльвира Ринатовна АИТКУЛОВА)

Data urodzenia:

19.8.1973

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
391.Nikolay Nikolaevich ALEXEYENKO

(Николай Николаевич АЛЕКСЕЕНКО)

Data urodzenia:

29.11.1971

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
392.Sergey Viktorovich ALTUKHOV (Сергей Викторович АЛТУХОВ)Data urodzenia:

23.2.1982

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
393.Andrey Gennadievich ALSHEVSKIH

(Андрей Геннадьевич АЛЬШЕВСКИХ)

Data urodzenia:

14.5.1972

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
394.Olga Nikolaevna AMELCHENKOVA

(Ольга Николаевна АМЕЛЬЧЕНКОВА)

alias Olga Nikolaevna ZANKO

(Ольга Николаевна ЗАНКО

Data urodzenia:

5.9.1990

Miejsce urodzenia: Borisoglebsk, były ZSRR, obecnie Federacja Rosyjska

Płeć: kobieta

Jako członkini Dumy Państwowej głosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina "w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej". Ponadto w dniu 3 października 2022 r. głosowała za nielegalną aneksją regionów Doniecka, Ługańska, Chersonia i Zaporoża i przyłączeniem ich jako podmioty federalne do Federacji Rosyjskiej. Wspierała zatem i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
395.Andrey Anatolevich ANIKEYEV (Андрей Анатольевич АНИКЕЕВ)Data urodzenia:

16.12.1961

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
396.Grigori Viktorovich ANIKEYEV (Григорий Викторович АНИКЕЕВ)Data urodzenia:

28.2.1972

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
397.Igor Aleksandrovich ANTROPENKO

(Игорь Александрович АНТРОПЕНКО)

Data urodzenia:

10.12.1969

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
398.Olga Nikolaevna ANUFRIYEVA (Ольга Николаевна АНУФРИЕВА)Data urodzenia:

18.8.1974

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
399.Valentina Nikolaevna ARTAMONOVA

(Валентина Николаевна

АРТАМОНОВА)

Data urodzenia:

13.12.1960

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
400.Aljona Igorevna ARSCHINOVA (Алёна Игоревна АРШИНОВА)Data urodzenia:

3.3.1985

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
401.Rinat Zaydulaevich AYUPOV (Ринат Зайдулаевич АЮПОВ)Data urodzenia:

13.8.1974

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
402.(skreślony)
403.Timofey Timofeyevich BAZHENOV

(Тимофей Тимофеевич БАЖЕНОВ)

Data urodzenia:

25.1.1976

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina w sprawie potrzeby uznania "Donieckiej Republiki Ludowej" i "Ługańskiej Republiki Ludowej", a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
404.Zarif Zakirovich BAIGUSKAROV (Зариф Закирович БАЙГУСКАРОВ)Data urodzenia:

30.6.1967

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
405.Bekkhan Abdulkhamidovich BARAKHOYEV

(Бекхан Абдулхамидович

БАРАХОЕВ)

Data urodzenia:

1.8.1973

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
406.Anton Aleksandrovich BASANSKY

(Антон Александрович БАСАНСКИЙ)

Data urodzenia:

9.7.1987

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
407.Rima Akberdinowna BATALOVA (Рима Акбердиновна БАТАЛОВА)Data urodzenia:

1.1.1964

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
408.Vitaly Viktorovich BAKHMETYEV (Виталий Викторович БАХМЕТЬЕВ)Data urodzenia:

12.8.1961

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
409.Badma Nikolaevich

BASHANKAYEV

(Бадма Николаевич БАШАНКАЕВ)

Data urodzenia:

16.6.1978

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
410.Irina Victorovna BELYCH

(Ирина Викторовна БЕЛЫХ)

Data urodzenia:

16.8.1964

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
411.Svetlana Victorovna BESSARAB

(Светлана Викторовна БЕССАРАБ)

Data urodzenia:

7.12.1970

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
412.Daniil Vladimirovich BESSARABOV

(Даниил Владимирович Бессарабов)

Data urodzenia:

9.7.1976

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
413.Sergey Yurevich BIDONKO (Сергей Юрьевич БИДОНЬКО)Data urodzenia:

18.8.1975

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
414.Artyom Aleksandrovich BICHAYEV (Артём Александрович БИЧАЕВ)Data urodzenia:

4.4.1990

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
415.Irek Borissowitsch BOGUSLAWSKI (Ирек Борисович БОГУСЛАВСКИЙ)Data urodzenia:

9.9.1967

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
416.Jelena Veniaminovna BONDARENKO

(Елена Вениаминовна БОНДАРЕНКО)

Data urodzenia:

10.6.1968

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
417.Alexander Aleksandrovich BORISSOV

(Александр Александрович

БОРИСОВ)

Data urodzenia:

17.8.1974

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
419.(skreślony)
420.Sergey Mikhailovich BOYARSKIY (Сергей Михайлович БОЯРСКИЙ)Data urodzenia:

24.1.1980

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
421.Nikolai Gavrilovich BRYKIN

(Николай Гаврилович БРЫКИН)

Data urodzenia:

25.11.1959

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
422.Nikolai Robertovich BUDUYEV (Николай Робертович БУДУЕВ)Data urodzenia:

24.3.1974

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
423.Vadim Evgenyevich BULAVINOV (Вадим Евгеньевич БУЛАВИНОВ)Data urodzenia:

20.3.1963

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
424.Sergey Vladimirovich BURLAKOV (Сергей Владимирович БУРЛАКОВ)Data urodzenia:

26.5.1971

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
425.Vladimir Vladimirovich

BURMATOV

(Владимир Владимирович

БУРМАТОВ)

Data urodzenia:

18.8.1981

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
426.Maria Valerjevna BUTINA (Мария Валерьевна БУТИНА)Data urodzenia:

10.11.1988

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
427.Tatiana Victorovna BUTSKAYA

(Татьяна Викторовна БУЦКАЯ)

Data urodzenia:

8.5.1975

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
428.Ernest Abdulovich VALEEV (Эрнест Абдулович ВАЛЕЕВ)Data urodzenia:

7.4.1950

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
429.Oleg Dorianovich VALENCHUK (Олег Дорианович ВАЛЕНЧУК)Data urodzenia:

14.9.1960

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
430.Nikolai Sergeevich VALUEEV (Николай Сергеевич ВАЛУЕВ)Data urodzenia:

21.8.1973

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
431.Maria Victorovna VASILKOVA

(Мария Викторовна ВАСИЛЬКОВА)

Data urodzenia:

13.2.1978

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
432.Alexey Borisovich VELLER (Алексей Борисович ВЕЛЛЕР)Data urodzenia:

9.1.1966

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
433.Sergey Alexeyevich VEREMEENKO (Сергей Алексеевич ВЕРЕМЕЕНКО)Data urodzenia:

26.9.1955

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
434.Roman Mikhailovich VODYANOV

(Роман Михайлович ВОДЯНОВ)

Data urodzenia:

25.11.1982

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
435.Ilya Svetoslavovich VOLFSON (Илья Светославович ВОЛЬФСОН)Data urodzenia:

8.6.1981

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
436.Andrey Viktorovich VOROBEV (Андрей Викторович ВОРОБЬЁВ)Data urodzenia:

24.7.1985

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
437.Anatoliy Vladimirovich VORONOVSKIY

(Анатолий Владимирович ВОРОНОВСКИЙ)

Data urodzenia:

28.12.1966

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina w sprawie potrzeby uznania "Donieckiej Republiki Ludowej" i "Ługańskiej Republiki Ludowej", a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
438.Anatoli Borisovich VYBORNY (Анатолий Борисович ВЫБОРНЫЙ)Data urodzenia:

8.6.1965

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
439.Abdulkhakim Kutbudinovich GADZHIYEV

(Абдулхаким Кутбудинович

ГАДЖИЕВ)

Data urodzenia:

13.2.1966

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
440.Murad Stanislavovich GADZHIYEV

(Мурад Станиславович ГАДЖИЕВ)

Data urodzenia:

31.7.1961

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
441.Ruslan Gadzhievich GADZHIYEV

(Руслан Гаджиевич ГАДЖИЕВ)

Data urodzenia:

29.8.1978

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
442.Oleg Vladimirovich GARIN (Олег Владимирович ГАРИН)Data urodzenia:

26.12.1973

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
443.Dzhamaladin Nabievich GASANOV (Джамаладин Набиевич ГАСАНОВ)Data urodzenia:

5.8.1964

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
444.Zaur Dalkhatovich GEKKIEV

(Заур Далхатович ГЕККИЕВ)

Data urodzenia:

12.2.1961

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
445.Olga Mikhailovna GERMANOVA (Ольга Михайловна ГЕРМАНОВА)Data urodzenia:

26.9.1961

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
446.Anton Aleksandrovich GETTA (Антон Александрович ГЕТТА)Data urodzenia:

29.4.1980

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
447.Dinar Zagitovich GILMUTDINOV (Динар Загитович ГИЛЬМУТДИНОВ)Data urodzenia:

10.8.1969

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
448.Ildar Irekovich GILMUTDINOV

(Ильдар Ирекович ГИЛЬМУТДИНОВ)

Data urodzenia:

3.9.1962

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
449.Andrei Petrovich GIMBATOV

(Андрей Петрович ГИМБАТОВ)

Data urodzenia:

19.7.1979

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
450.Boris Mikhailovich GLADKIKH (Борис Михайлович ГЛАДКИХ)Data urodzenia:

16.2.1983

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
451.Aleksey Borisovich GOVYRIN (Алексей Борисович ГОВЫРИН)Data urodzenia:

26.5.1983

Płeć: mężczyzna

Deputowany do Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.23.2.2022
452.Oleg Aleksandrovich GOLIKOV (Олег Александрович ГОЛИКОВ)Data urodzenia:

21.10.1968

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
453.Nikolay Aleksandrovich GONCHAROV

(Николай Александрович ГОНЧАРОВ)

Data urodzenia:

13.1.1984

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
454.Anton Vadimovich GORELKIN (Антон Вадимович ГОРЕЛКИН)Data urodzenia:

22.12.1982

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
455.Andrey Yurevich GOROKHOV (Андрей Юрьевич ГОРОХОВ)Data urodzenia:

13.1.1960

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
456.Andrey Viktorovich GURULEV (Андрей Викторович ГУРУЛЁВ)Data urodzenia:

16.10.1967

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
457.Galina Innokentievna DANCHIKOVA

(Галина Иннокентьевна ДАНЧИКОВА)

Data urodzenia:

13.8.1954

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
458.Ivan Ivanovich DEMTSCHENKO

(Иван Иванович ДЕМЧЕНКО)

Data urodzenia:

27.9.1960

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
459.Viktor Efimovich DERYABKIN (Виктор Ефимович ДЕРЯБКИН)Data urodzenia:

11.5.1954

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
460.Viktor Viktorovich DSJUBA (Виктор Викторович ДЗЮБА)Data urodzenia:

10.8.1977

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
461.Oleg Dmitrievich DIMOV (Олег Дмитриевич ДИМОВ)Data urodzenia:

8.3.1968

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
462.Akhmed Shamkhanovich DOGAYEV

(Ахмед Шамханович ДОГАЕВ)

Data urodzenia:

18.8.1965

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
463.Nikolay Aleksandrovich DOLUDA (Николай Александрович ДОЛУДА)Data urodzenia:

10.6.1952

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
464.Andrey Nikolaevich DOROSHENKO (Андрей Николаевич ДОРОШЕНКО)Data urodzenia:

10.3.1977

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
465.Yuliya Nikolaevna DROZHZHINA (Юлия Николаевна ДРОЖЖИНА)Data urodzenia:

1.3.1990

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
466.Alexander Sergeevich DROZDOV (Александр Сергеевич ДРОЗДОВ)Data urodzenia:

1.11.1970

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
467.Tatyana Ivanovna DYAKONOVA (Татьяна Ивановна ДЬЯКОНОВА)Data urodzenia:

22.4.1970

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
468.Yelena Alexandrovna

YEVTYUKHOVA

(Елена Александровна ЕВТЮХОВА)

Data urodzenia:

7.8.1970

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
469.Aleksey Petrovich YEZUBOV (Алексей Петрович ЕЗУБОВ)Data urodzenia:

10.2.1948

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
470.Vitali Borisovich JEFIMOW (Виталий Борисович ЕФИМОВ)Data urodzenia:

4.4.1940

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
471.Konstantin Yurevich ZAKHAROV

(Константин Юрьевич ЗАХАРОВ)

Data urodzenia:

31.3.1973

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
472.(skreślony)
473.Oleg Ivanovich IVANINSKIY (Олег Иванович ИВАНИНСКИЙ)Data urodzenia:

5.6.1966

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
474.Vladimir Valerievich IVANOV

(Владимир Валерьевич ИВАНОВ)

Data urodzenia:

10.2.1971

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
475.Maxim Anatolevich IVANOV

(Максим Анатольевич ИВАНОВ)

Data urodzenia:

24.11.1967

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
476.Maksim Evgenyevich IVANOV (Максим Евгеньевич ИВАНОВ)Data urodzenia:

23.5.1987

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
477.Irina Valentinovna IVENSKIKH

(Ирина Валентиновна ИВЕНСКИХ)

Data urodzenia:

22.7.1972

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
478.Leonid Grigorievich IVLEV (Леонид Григорьевич ИВЛЕВ)Data urodzenia:

1.5.1953

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
479.Viktor Aleksandrovich IGNATOV

(Виктор Александрович ИГНАТОВ)

Data urodzenia:

15.10.1968

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
480.Igor Nikolaevich IGOSHIN (Игорь Николаевич ИГОШИН)Data urodzenia:

11.12.1970

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
481.Vladimir Alexeyevich ILYNIKH (Владимир Алексеевич ИЛЬИНЫХ)Data urodzenia:

20.5.1975

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
482.Alexander Vladimirovich ILTYAKOV

(Александр Владимирович

ИЛЬТЯКОВ)

Data urodzenia:

9.10.1971

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
483.Andrei Konstantinovich ISSAJEV (Андрей Константинович ИСАЕВ)Data urodzenia:

1.10.1964

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
484.Dmitry Viktorovich ISLAMOV (Дмитрий Викторович ИСЛАМОВ)Data urodzenia:

5.12.1977

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
485.Dmitry Mikhailovich KADENKOV (Дмитрий Михайлович КАДЕНКОВ)Data urodzenia:

3.5.1972

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
486.Viktor Alexeyevich KAZAKOV (Виктор Алексеевич КАЗАКОВ)Data urodzenia:

4.4.1949

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
487.Rustam Galiullovich KALIMULLIN

(Рустам Галиуллович КАЛИМУЛЛИН)

Data urodzenia:

2.1.1958

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
488.Alexei Valerianovich KANAYEV

(Алексей Валерианович КАНАЕВ)

Data urodzenia:

30.9.1971

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
489.Georgy Aleksandrovich KARLOV (Георгий Александрович КАРЛОВ)Data urodzenia:

4.1.1971

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
490.Anatoly Evgenyevich KARPOV (Анатолий Евгеньевич КАРПОВ)Data urodzenia:

23.5.1951

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
491.Andrey Valerievich KARTAPOLOV

(Андрей Валериевич КАРТАПОЛОВ)

Data urodzenia:

9.11.1963

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
492.Igor Yurevich KASTYUKEVICH (Игорь Юрьевич КАСТЮКЕВИЧ)Data urodzenia:

6.12.1976

Płeć: mężczyzna

Sekretarz regionalnego oddziału partii Jedna Rosja w Chersoniu i były deputowany do Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.23.2.2022
493.Pavel Rurikovich KACHKAEV (Павел Рюрикович КАЧКАЕВ)Data urodzenia:

4.10.1951

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
494.Ivan Ivanovich KVITKA

(Иван Иванович КВИТКА)

Data urodzenia:

4.5.1967

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
495.Viktor Borisovich KIDYAEV (Виктор Борисович КИДЯЕВ)Data urodzenia:

9.7.1956

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
496.Mikhail Vladimirovich KIZEEV

(Михаил Владимирович КИЗЕЕВ)

Data urodzenia:

31.3.1978

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
497.Mikhail Leonidovich KISLYAKOV

(Михаил Леонидович КИСЛЯКОВ)

Data urodzenia:

18.11.1975

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
498.Alexander Borisovich KOGAN (Александр Борисович КОГАН)Data urodzenia:

26.2.1969

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
499.Alfia Gumarovna KOGOGINA (Альфия Гумаровна КОГОГИНА)Data urodzenia:

22.2.1968

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
500.Aleksandr Nikolaevich KOZLOVSKIY

(Александр Николаевич КОЗЛОВСКИЙ)

Data urodzenia:

5.5.1973

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
501.Andrey Ivanovich KOLESNIK (Андрей Иванович КОЛЕСНИК)Data urodzenia:

26.2.1960

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
502.Oleg Alexeyevich KOLESNIKOV (Олег Алексеевич КОЛЕСНИКОВ)Data urodzenia:

11.9.1968

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
503.Sergey Vladimirovich KOLUNOV (Сергей Владимирович КОЛУНОВ)Data urodzenia:

22.3.1973

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
504.Vladimir Mikhailovich KONONOV

(Владимир Михайлович КОНОНОВ)

Data urodzenia:

13.3.1958

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
505.Olga Vladimirovna KOROBOVA (Ольга Владимировна КОРОБОВА)Data urodzenia:

15.9.1978

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
506.Natalya Vasilevna KOSTENKO (Наталья Васильевна КОСТЕНКО)Data urodzenia:

9.8.1980

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
507.Sergey Nikolaevich KOTKIN (Сергей Николаевич КОТКИН)Data urodzenia:

11.3.1956

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
508.Denis Borisovich KRAVCHENKO

(Денис Борисович КРАВЧЕНКО)

Data urodzenia:

17.4.1976

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
509.Anton Alexeyevich KRASNOSHTANOV

(Антон Алексеевич КРАСНОШТАНОВ)

Data urodzenia:

10.6.1986

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
510.Sergey Vladimirovich KRIVONOSOV

(Сергей Владимирович КРИВОНОСОВ)

Data urodzenia:

29.5.1971

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
511.Mikhail Vladimirovich KUZMIN

(Михаил Владимирович КУЗЬМИН)

Data urodzenia:

5.8.1955

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
512.Tatyana Alekseevna KUSAYKO (Татьяна Алексеевна КУСАЙКО)Data urodzenia:

15.1.1960

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
513.Vitaliy Vasilevich KUSHNAREV (Виталий Васильевич КУШНАРЁВ)Data urodzenia:

1.5.1975

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
514.Alexei Fedorovich LAVRINENKO (Алексей Фёдорович ЛАВРИНЕНКО)Data urodzenia:

20.8.1955

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
515.Dmitriy Viktorovich LAMEYKIN (Дмитрий Викторович ЛАМЕЙКИН)Data urodzenia:

27.2.1977

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
516.Yevgeniy Viktorovich LEBEDEV (Евгений Викторович ЛЕБЕДЕВ)Data urodzenia:

12.12.1957

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
517.Anatoliy Fedorovich LESUN (Анатолий Фёдорович ЛЕСУН)Data urodzenia:

27.2.1959

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
518.Ruslan Abdulvakhievich LECHKHADZHIEV

(Руслан Абдулвахиевич ЛЕЧХАДЖИЕВ)

Data urodzenia:

2.7.1965

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
519.Sergei Fedorovich LISSOVSKI (Сергей Фёдорович ЛИСОВСКИЙ)Data urodzenia:

25.4.1960

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
520.Vitali Viktorovich LIKHACHOV (Виталий Викторович ЛИХАЧЁВ)Data urodzenia:

22.2.1964

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
521.(skreślony)
522.Vyacheslav Yurevich LOGINOV (Вячеслав Юрьевич ЛОГИНОВ)Data urodzenia:

9.1.1979

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
523.Ivan Ivanovich LOOR

(Иван Иванович ЛООР)

Data urodzenia:

11.12.1955

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
524.Dmitriy Nikolaevich LOTSMANOV (Дмитрий Николаевич ЛОЦМАНОВ)Data urodzenia:

2.3.1975

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
525.Roman Valerievich LYUBARSKIY (Роман Валерьевич ЛЮБАРСКИЙ)Data urodzenia:

16.7.1980

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
526.Alexander Georgievich MAZHUGA (Александр Георгиевич МАЖУГА)Data urodzenia:

6.8.1980

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
527.Denis Vasilievich MAIDANOV (Денис Васильевич МАЙДАНОВ)Data urodzenia:

17.2.1976

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina w sprawie potrzeby uznania "Donieckiej Republiki Ludowej" i "Ługańskiej Republiki Ludowej", a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
528.Vyatscheslav Serafimovich

MAKAROV

(Вячеслав Серафимович МАКАРОВ)

Data urodzenia:

7.5.1955

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
529.Zurab Gayozovic MAKIYEV (Зураб Гайозович МАКИЕВ)Data urodzenia:

30.9.1976

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
530.Alexander Aleksandrovich MAXIMOV

(Александр Александрович

МАКСИМОВ)

Data urodzenia:

15.11.1946

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
531.Rafael Mirkhatimovich MARDANSHIN

(Рафаэль Мирхатимович МАРДАНШИН)

Data urodzenia:

24.12.1961

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
532.Andrey Pavlovich MARKOV (Андрей Павлович МАРКОВ)Data urodzenia:

30.6.1972

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
533.Aidar Raisovich METSHIN

(Айдар Раисович МЕТШИН)

Data urodzenia:

27.8.1963

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
534.Vitaly Valentinovich MILONOV (Виталий Валентинович МИЛОНОВ)Data urodzenia:

23.1.1974

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
535.Sergey Ivanovich MOROZOV (Сергей Иванович МОРОЗОВ)Data urodzenia:

10.12.1956

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
536.Natalya Vasilevna NAZAROVA (Наталья Васильевна НАЗАРОВА)Data urodzenia:

22.12.1953

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
537.Anton Igorevich NEMKIN (Антон Игоревич НЕМКИН)Data urodzenia:

22.8.1983

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
538.Nikolay Petrovich NIKOLAEV (Николай Петрович НИКОЛАЕВ)Data urodzenia:

2.4.1970

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
539.Vyacheslav Alexeyevich NIKONOV (Вячеслав Алексеевич НИКОНОВ)Data urodzenia:

5.6.1956

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina "w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej", a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
540.Evgeniy Olegovych NIFANTIEV (Евгений Олегович НИФАНТЬЕВ)Data urodzenia:

14.9.1978

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
541.Nurbagand NURBAGANDOV (Нурбаганд НУРБАГАНДОВ)Data urodzenia:

19.3.1957

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
542.Yuliya Vasilevna OGLOBLINA (Юлия Васильевна ОГЛОБЛИНА),Data urodzenia:

1.11.1989

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
543.Leonid Anatolevich OGUL

(Леонид Анатольевич ОГУЛЬ)

Data urodzenia:

26.10.1963

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
544.Natalya Alekseevna ORLOVA

(Наталья Алексеевна ОРЛОВА)

Data urodzenia:

29.8.1969

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
545.Gennadiy Olegovych PANIN (Геннадий Олегович ПАНИН)Data urodzenia:

13.6.1981

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
546.Nikolay Vasilevich PANKOV (Николай Васильевич ПАНКОВ)Data urodzenia:

5.1.1965

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
547.Irina Aleksandrovna PANKINA (Ирина Александровна ПАНЬКИНА)Data urodzenia:

8.3.1986

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
548.Evgeny Alexeyevich PERVYSHOV (Евгений Алексеевич ПЕРВЫШОВ)Data urodzenia:

4.5.1976

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
549.Vyacheslav Anatolevich PETROV (Вячеслав Анатольевич ПЕТРОВ)Data urodzenia:

17.8.1969

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
550.Sergey Valerievich PETROV (Сергей Валериевич ПЕТРОВ)Data urodzenia:

19.4.1965

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
551.Yury Aleksandrovich PETROV (Юрий Александрович ПЕТРОВ)Data urodzenia:

10.4.1947

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
552.(skreślony)
553.Valentina Nikolaevna PIVNENKO

(Валентина Николаевна ПИВНЕНКО)

Data urodzenia:

14.6.1947

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
554.Olga Vasilevna PILIPENKO

(Ольга Васильевна ПИЛИПЕНКО)

Data urodzenia:

4.1.1966

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
555.Dmitri Yurevich PIROG

(Дмитрий Юрьевич ПИРОГ)

Data urodzenia:

27.6.1980

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
556.Vladimir Nikolaevich PLOTNIKOV

(Владимир Николаевич ПЛОТНИКОВ)

Data urodzenia:

30.11.1961

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
557.Dmitriy Viktorovich POGORELYY (Дмитрий Викторович ПОГОРЕЛЫЙ)Data urodzenia:

4.10.1977

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
558.Nataliya Vladimirovna POLUYANOVA

(Наталия Владимировна ПОЛУЯНОВА)

Data urodzenia:

11.3.1981

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
559.Arkady Nikolaevich PONOMAREV

(Аркадий Николаевич ПОНОМАРЁВ)

Data urodzenia:

16.5.1956

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
560.Yevgeny Georgievich POPOV (Евгений Георгиевич ПОПОВ)Data urodzenia:

11.9.1978

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina "w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej", a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
561.Aleksandr Sergeevich PROKOPYEV (Александр Сергеевич ПРОКОПЬЕВ)Data urodzenia:

5.8.1986

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
562.Roman Viktorovich PTITSYN (Роман Викторович ПТИЦЫН)Data urodzenia:

8.9.1975

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
563.Vladislav Matusovich REZNIK

(Владислав Матусович РЕЗНИК)

Data urodzenia:

17.5.1954

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
564.Vladimir Iosifovich RESIN (Владимир Иосифович РЕСИН)Data urodzenia:

21.2.1936

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
565.Victoria Sergeevna RODINA (Виктория Сергеевна РОДИНА)Data urodzenia:

29.10.1989

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
566.Irina Konstantinovna RODNINA

(Ирина Константиновна РОДНИНА)

Data urodzenia:

12.9.1949

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
567.Roman Yurevich ROMANENKO (Роман Юрьевич РОМАНЕНКО)Data urodzenia:

9.8.1971

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
568.Mikhail Valentinovich ROMANOV (Михаил Валентинович РОМАНОВ)Data urodzenia:

3.11.1984

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
569.Igor Nikolaevich RUDENSKY (Игорь Николаевич РУДЕНСКИЙ)Data urodzenia:

11.9.1962

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
570.Alexander Grigorievich RUMYANTSEV

(Александр Григорьевич РУМЯНЦЕВ)

Data urodzenia:

12.2.1947

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który zagłosował za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparł i realizował działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadził do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
571.Zhanna Anatolievna RYABTSEVA

(Жанна Анатольевна РЯБЦЕВА)

Data urodzenia:

8.12.1977

Płeć: kobieta

Członkini Dumy Państwowej, która zagłosowała za rezolucją nr 58243-8 dotyczącą apelu Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej do prezydenta Federacji Rosyjskiej W.W. Putina w sprawie potrzeby uznania Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a tym samym poparła i realizowała działania i polityki podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz doprowadziła do jeszcze większej destabilizacji Ukrainy.23.2.2022
572.Sardana Vladimirovna AVKSENTYEVA, z domu GOGOLEVA

(Сардана Владимировна Авксентьева / Сардаана Владимировна Авксентьева)

Data urodzenia:

2.7.1970

Pleć: kobieta

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.25.2.2022 r.
573.Olga Nikolayevna ALIMOVA (Ольга Николаевна Алимова)Data urodzenia:

10.4.1953

Pleć: kobieta

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.25.2.2022 r.
574.Georgy Konstantinovich

ARAPOV

(Георгий Константинович Арапов)

Data urodzenia:

11.9.1999

Pleć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.25.2.2022 r.
575.Otari Yonovich ARSHBA (Отари Ионович Аршба)Data urodzenia:

12.4.1955

Pleć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.25.2.2022 r.
576.(skreślony)
577.Mikhail Nikolayevich BERULAVA

(Михаил Николаевич Берулава)

Data urodzenia:

3.8.1950

Pleć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.25.2.2022 r.
578.(skreślony)
579.Veronika Valeriyevna

VLASOVA

(Вероника Валериевна

Власова)

Data urodzenia:

2.11.1966

Pleć: kobieta

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.25.2.2022 r.
580.Yelena Andreyevna VTORYGINÃ

(Елена Андреевна Вторыгина)

Data urodzenia:

17.8.1957

Pleć: kobieta

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.25.2.2022 r.
581.Dmitry Fyodorovich

VYATKIN

(Дмитрий Фёдорович Вяткин)

Data urodzenia:

21.5.1974

Pleć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.25.2.2022 r.
582.Alexey Vasilyevich

GORDEYEV

(Алексей Васильевич

Гордеев)

Data urodzenia:

28.2.1955

Pleć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.25.2.2022 r.
583.Kseniya Alexandrovna

GORJATCHEVA

(Ксения Александровна Горячева)

Data urodzenia:

16.5.1996

Pleć: kobieta

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.25.2.2022 r.
584.Vladislav Andreevich DAVANKOV

(Владислав Андреевич Даванков)

Data urodzenia:

25.2.1984

Pleć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.25.2.2022 r.
585.Vyacheslav Anatolyevich DAMDINTSURUNOV

(Вячеслав Анатольевич Дамдинцурунов)

Data urodzenia:

21.9.1977

Pleć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.25.2.2022 r.
586.Alexander Vyacheslavovich

DYOMIN

(Александр Вячеславович Дёмин)

Data urodzenia:

23.9.1988

Pleć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.25.2.2022 r.
587.Oksana Genrikhovna

DMITRIEVA

(Оксана Генриховна

Дмитриева)

Data urodzenia:

3.4.1958

Pleć: kobieta

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.25.2.2022 r.
588.Alexander Dmitriyevich

ZHUKOV

(Александр Дмитриевич Жуков)

Data urodzenia:

1.6.1956

Pleć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.25.2.2022 r.
589.Konstantin Fyodorovich

ZATULIN

(Константин Фёдорович Затулин)

Data urodzenia:

7.9.1958

Pleć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.25.2.2022 r.
590.Artem Alexandrovich

KAVINOV

(Артём Александрович Кавинов)

Data urodzenia:

3.9.1969

Pleć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.25.2.2022 r.
591.Olga Mikhailovna KAZAKOVA

(Ольга Михайловна Казакова)

Data urodzenia:

30.5.1968

Pleć: kobieta

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.25.2.2022 r.
592.Sholban Valeryevich

KARA-OOL

(Шолбан Валерьевич

Кара-оол)

Data urodzenia:

18.7.1966

Pleć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.25.2.2022 r.
593.Raisa Vasilyevna KARMAZINA

(Раиса Васильевна Кармазина)

Data urodzenia:

9.1.1951

Pleć: kobieta

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.25.2.2022 r.
594.Artem Yuryevich KIRYANOV (Артём Юрьевич Кирьянов)Data urodzenia:

12.1.1977

Pleć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.25.2.2022 r.
595.Lev Igoryevich KOVPAK (Лев Игоревич Ковпак)Data urodzenia:

23.10.1978

Pleć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.25.2.2022 r.
596.Robert Ivanovich KOCHIEV (Роберт Иванович Кочиев)Data urodzenia:

16.3.1966

Pleć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.25.2.2022 r.
597.Andrey Leonidovich KRASOV (Андрей Леонидович Красов)Data urodzenia:

27.1.1967

Pleć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.25.2.2022 r.
598.Pavel Vladimirovich KRASHENINNIKOV

(Павел Владимирович Крашенинников)

Data urodzenia:

21.6.1964

Pleć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.25.2.2022 r.
599.Anna Yuryevna KUZNETSOVA

(Анна Юрьевна Кузнецова)

Data urodzenia:

3.1.1982

Pleć: kobieta

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.25.2.2022 r.
600.Rizvan Danilovich KURBANOV

(Ризван Даниялович Курбанов)

Data urodzenia:

3.1.1961

Pleć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.25.2.2022 r.
601.Oleg Yuryevich LEONOV (Олег Юрьевич Леонов)Data urodzenia:

10.9.1970

Pleć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.25.2.2022 r.
602.Andrey Mikhailovich

MAKAROV

(Андрей Михайлович Макаров)

Data urodzenia:

22.7.1954

Pleć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.25.2.2022 r.
603.Evgeny Evgenievich MARCHENKO

(Евгений Евгеньевич Марченко)

Data urodzenia:

17.7.1972

Pleć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.25.2.2022 r.
604.Oleg Anatolyevich MATVEYCHEV (Олег Анатольевич МАТВЕЙЧЕВ)Data urodzenia:

1.2.1970

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej od dnia 19 września 2021 r. Wiceprzewodniczący Komisji Dumy Państwowej ds. Polityki Informacyjnej i Technologii Informacyjno- Komunikacyjnych.

Za zaangażowanie w nielegalną aneksję Krymu i jej wspieranie lokalne "władze" przyznały mu order "Za obronę 'Republiki Krymu'".

Propagandzista w telewizji rosyjskiej. Twierdzi, że państwowość Ukrainy jest "mitem" oraz że Stany Zjednoczone sprawują rzeczywistą kontrolę nad Ukrainą i jej władzami.

Wspiera zatem działania i politykę podważające integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy oraz jeszcze bardziej destabilizujące Ukrainę.

25.2.2022
605.Artem Pavlovich METELEV (Артём Павлович Метелев)Data urodzenia:

11.8.1993

Pleć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.25.2.2022 r.
606.Oleg Viktorovich MOROZOV (Олег Викторович Морозов)Data urodzenia:

5.11.1953

Pleć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.25.2.2022 r.
607.Yevgeny Sergeyevich MOSKVICHEV

(Евгений Сергеевич Москвичев)

Data urodzenia:

28.9.1957

Pleć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.25.2.2022 r.
608.Alexey Gennadyevich NECHAYEV

(Алексей Геннадьевич Нечаев)

Data urodzenia:

30.8.1966

Pleć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.25.2.2022 r.
609.Viktoria Viktorovna

NIKOLAEVA

(Виктория Викторовна

Николаева)

Data urodzenia:

21.11.1962

Pleć: kobieta

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.25.2.2022 r.
610.Nikolay Vladimirovich

NOVICHKOV

(Николай Владимирович

Новичков)

Data urodzenia:

24.12.1974

Pleć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.25.2.2022 r.
611.Marina Eduardovna ORGEYEVA

(Марина Эдуардовна

Оргеева)

Data urodzenia:

21.9.1959

Pleć: kobieta

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.25.2.2022 r.
612.Sergey Alexandrovich

PAHOMOV

(Сергей Александрович

Пахомов)

Data urodzenia:

6.8.1975

Pleć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.25.2.2022 r.
613.Dmitriy Anatolyevich

PEVTSOV

(Дмитрий Анатольевич Певцов)

Data urodzenia:

8.7.1963

Pleć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.25.2.2022 r.
614.Alexander Petrovich PETROV

(Александр Петрович Петров)

Data urodzenia:

21.5.1958

Pleć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.25.2.2022 r.
615.Viktor Vitalyevich PINSKIY

(Виктор Витальевич Пинский)

Data urodzenia:

6.2.1964

Pleć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.25.2.2022 r.
616.Vasily Ivanovich PISKAREV

(Василий Иванович

Пискарев)

Data urodzenia:

8.11.1963

Pleć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.25.2.2022 r.
617.Vladimir Vladimirovich PLYAKIN

(Владимир Владимирович

Плякин)

Data urodzenia:

19.9.1981

Pleć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.25.2.2022 r.
618.Aleksandr Alekseyevich

POLYAKOV

(Александр Алексеевич Поляков)

Data urodzenia:

31.1.1969

Pleć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.25.2.2022 r.
619.Svetlana Viktorovna RAZVOROTNEVA

(Светлана Викторовна

Разворотнева)

Data urodzenia:

25.3.1968

Pleć: kobieta

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.25.2.2022 r.
620.Evgeny Vasilyevich

REVENKO

(Евгений Васильевич

Ревенко)

Data urodzenia:

22.5.1972

Pleć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.25.2.2022 r.
621.Svetlana Yevgenyevna SAVITSKAYA '

(Светлана Евгеньевна Савицкая)

Data urodzenia:

8.8.1948

Pleć: kobieta

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.25.2.2022 r.
ЬТІ.Dmitry Stanislavovich SKŘIVANŮV

(Дмитрий Станиславович Скриванов)

Data urodzenia:

15.8.1971

Pleć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.25.2.2022 r.
623.Ivan Alexandrovich SOLODOVNIKOV

(Иван Александрович Солодовников)

Data urodzenia:

9.4.1985

Pleć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.25.2.2022 r.
624.Yuriy Arkadevich STÁNKEVICH

(Юрий Аркадьевич Станкевич)

Data urodzenia:

24.7.1976

Pleć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.25.2.2022 r.
625.Aleksandr Mikhaylovich STRELYUKHIN

(Александр Михайлович Стрелюхин)

Data urodzenia:

4.7.1958

Pleć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.25.2.2022 r.
626.Sangadzhi Andreyevich TARBAEV

(Сангаджи Андреевич Тарбаев)

Data urodzenia:

15.4.1982

Pleć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.25.2.2022 r.
627.Olga Victorovna TIMOFEYEVA

(Ольга Викторовна Тимофеева)

Data urodzenia:

19.8.1977

Pleć: kobieta

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.25.2.2022 r.
628.Alexey Nikolaevich

TKACHEV

(Алексей Николаевич

Ткачёв)

Data urodzenia:

1.3.1957

Pleć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.25.2.2022 r.
629.Maxim Anatolyevich TOPILIN

(Максим Анатольевич Топилин)

Data urodzenia:

19.4.1967

Pleć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.25.2.2022 r.
630.Vladislav Alexandrovich

TRETIAK

(Владислав Александрович

Третьяк)

Data urodzenia:

25.4.1952

Pleć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.25.2.2022 r.
631.Amir Makhsudovich

HAMITOV

(Амир Махсудович Хамитов)

Data urodzenia:

4.2.1975

Pleć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.25.2.2022 r.
632.Alexander Evseyevich

KHINSHTEIN

(Александр Евсеевич Хинштейн)

Data urodzenia:

26.10.1974

Pleć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.25.2.2022 r.
633.Gleb Yakovlevich KHOR (Глеб Яковлевич Хор)Data urodzenia:

8.4.1963

Pleć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.25.2.2022 r.
634.Dmitry Anatolievich

KHUBEZOV

(Дмитрий Анатольевич Хубезов)

Data urodzenia:

20.12.1971

Pleć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.25.2.2022 r.
635.Roza Basirovna CHEMERIS (Роза БасировнаЧемерис)Data urodzenia:

11.6.1978

Pleć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.25.2.2022 r.
636.Alexey Vasilievich CHEPA (Алексей Васильевич Чепа)Data urodzenia:

22.11.1955

Pleć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.25.2.2022 r.
637.Rifàt Gabdulkhakovich SHAYHUTDINOV

(Рифат Габдулхакович Шайхутдинов)

Data urodzenia:

23.12.1963

Pleć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.25.2.2022 r.
638.Grigory Vladimirovich SHILKIN

(Григорий Владимирович

Шилкин)

Data urodzenia:

20.10.1976

Pleć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.25.2.2022 r.
639.Alexander Mikhailovich SHOLOKHOV

(Александр Михайлович Шолохов)

Data urodzenia:

25.1.1962

Pleć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską Ługańską Republiką Ludową.25.2.2022 r.
640.Elena Alexandro vna

YAMPOLSKAYA

(Елена Александровна Ямпольская)

Data urodzenia:

20.6.1971

Pleć: kobieta

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską Republiką Ludową.25.2.2022 r.
641.Irina Anatolievna

YAROVAYA

(Ирина Анатольевна Яровая)

Data urodzenia:

17.10.1966

Pleć: kobieta

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzje rządu dotyczące Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Federacją Rosyjską a Doniecką Republiką Ludową oraz między Federacją Rosyjską a Ługańską Republiką Ludową.25.2.2022 r.
642.Nikita Gennadievich RUMYANTSEV

(Никита Геннадьевич РУМЯНЦЕВ)

Data urodzenia:

27.4.1988

Płeć: mężczyzna

Członek Dumy Państwowej, który ratyfikował decyzj