Rozporządzenie 257/2005 w sprawie wyznaczenia współczynników korygujących obowiązujących od 1 lipca 2004 r. przy ustalaniu... - OpenLEX

Rozporządzenie 257/2005 w sprawie wyznaczenia współczynników korygujących obowiązujących od 1 lipca 2004 r. przy ustalaniu wynagrodzeń urzędników, pracowników kontraktowych oraz pracowników czasowych Wspólnot Europejskich oddelegowanych do pracy w krajach trzecich, jak również pewnej części urzędników pozostających na stanowiskach w dziesięciu nowych Państwach Członkowskich przez okres do piętnastu miesięcy od przystąpienia

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.46.1

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE, EURATOM) NR 257/2005
z dnia 4 lutego 2005 r.
w sprawie wyznaczenia współczynników korygujących obowiązujących od 1 lipca 2004 r. przy ustalaniu wynagrodzeń urzędników, pracowników kontraktowych oraz pracowników czasowych Wspólnot Europejskich oddelegowanych do pracy w krajach trzecich, jak również pewnej części urzędników pozostających na stanowiskach w dziesięciu nowych Państwach Członkowskich przez okres do piętnastu miesięcy od przystąpienia

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

uwzględniając regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot, określone rozporządzeniem (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68(1), w szczególności art. 13 ust. 1 załącznika X do wyżej wymienionego regulaminu,

uwzględniając Akt Przystąpienia z 2003 r., w szczególności jego art. 33 ust. 4,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Należy uwzględnić zmianę kosztów utrzymania w krajach trzecich, a zatem odpowiednio wyznaczyć stosowne współczynniki korygujące, obowiązujące od 1 lipca 2004 r., dla wypłacanych w walucie lokalnej wynagrodzeń urzędników, pracowników kontraktowych oraz pracowników czasowych Wspólnot Europejskich oddelegowanych do pracy w krajach trzecich, jak również pewnej części urzędników pozostających na stanowiskach w nowych Państwach Członkowskich przez okres co najwyżej piętnastu miesięcy od dnia 1 maja 2004 r.

(2) Współczynniki korygujące zastosowane do wypłat na podstawie rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1785/2004(2) mogą powodować korekty wynagrodzeń in plus lub in minus ze skutkiem wstecznym.

(3) W przypadku wzrostu wynagrodzeń na skutek zastosowania nowych współczynników korygujących należy przewidzieć wyrównania.

(4) W przypadku obniżki wynagrodzeń na skutek zastosowania nowych współczynników korygujących, dla okresu pomiędzy 1 lipca 2004 r. a datą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, należy przewidzieć odzyskanie kwot nadpłaconych.

(5) Należy ustalić, iż ewentualne odzyskanie kwot nadpłaconych będzie mogło dotyczyć co najwyżej sześciomiesięcznego okresu poprzedzającego wejście w życie niniejszego rozporządzenia, oraz że jego skutki mogą być rozłożone na okres nieprzekraczający dwunastu miesięcy począwszy od tej daty, analogicznie do zasad przewidzianych dla wskaźników korygujących stosowanych na terytorium Wspólnoty przy ustalaniu wynagrodzeń i świadczeń emerytalnych dla urzędników i pozostałych pracowników Wspólnot Europejskich,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Z mocą obowiązującą od 1 lipca 2004 r., współczynniki korygujące stosowane przy ustalaniu wypłacanych w walucie lokalnej wynagrodzeń urzędników, pracowników kontraktowych oraz pracowników czasowych Wspólnot Europejskich oddelegowanych do pracy w krajach trzecich, jak również pewnej części urzędników pozostających na stanowiskach w nowych Państwach Członkowskich przez okres do piętnastu miesięcy od przystąpienia, określone są w Załączniku.

Kursy walutowe wykorzystane do wyliczenia tych wynagrodzeń są ustalane zgodnie z zasadami wykonania rozporządzenia finansowego i odpowiadają dacie określonej w akapicie pierwszym.

Artykuł  2
1.
W przypadku wzrostu wynagrodzeń na skutek zastosowania nowych współczynników korygujących określonych w Załączniku, instytucje przystępują do wypłaty wyrównań.
2.
W przypadku obniżki wynagrodzeń na skutek zastosowania nowych współczynników korygujących określonych w Załączniku, dla okresu pomiędzy 1 lipca 2004 r. a datą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, instytucje przystępują do korekty wynagrodzeń in minus.

Korekty skutkujące odzyskiwaniem kwot nadpłaconych dotyczą co najwyżej sześciomiesięcznego okresu poprzedzającego wejście w życie niniejszego rozporządzenia. Jego skutki rozkładają się na okres co najwyżej dwunastu miesięcy począwszy od tej daty.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 lutego 2005 r.

W imieniu Rady
J. ASSELBORN
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 56 z 4.3.1968, str. 1. Regulamin i warunki zatrudnienia zmienione ostatnio rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 857/2004 (Dz.U. L 161 z 30.4.2004, str. 11).

(2) Dz.U. L 317 z 16.10.2004, str. 1.

ZAŁĄCZNIK

Miejsca oddelegowaniaWspółczynniki korygujące lipiec 2004
Afganistan(*) 0,0
Republika Południowej Afryki 69,2
Albania 87,7
Algieria 83,4
Była Jugosłowiańska Republika Macedonii 73,5
Angola111,4
Arabia Saudyjska 86,0
Argentyna 58,0
Armenia(*) 0,0
Australia 93,7
Bangladesz 53,0
Barbados111,9
Benin 87,0
Boliwia 48,2
Bośnia i Hercegowina 72,2
Botswana 68,7
Brazylia 55,1
Bułgaria 74,0
Burkina Faso 82,0
Burundi(*) 0,0
Kambodża 64,3
Kamerun 97,9
Kanada 75,9
Republika Zielonego Przylądka 74,0
Chile 69,5
Chiny 74,5
Cypr100,1
Lewy Brzeg Jordanu - Strefa Gazy 86,0
Kolumbia 57,5
Kongo128,5
Korea Południowa 90,2
Kostaryka 68,7
Wybrzeże Kości Słoniowej108,1
Chorwacja 99,0
Kuba 88,5
Dżibuti 94,5
Egipt 45,6
Salwador(*) 0,0
Ekwador 68,1
Erytrea 39,0
Estonia 75,2
Stany Zjednoczone (Nowy Jork)103,5
Stany Zjednoczone (Waszyngton) 99,5
Etiopia 68,1
Gabon112,8
Gambia 36,8
Gruzja 88,2
Ghana 67,2
Gwatemala 71,6
Gwinea 76,6
Gwinea Bissau137,0
Gujana 57,3
Haiti101,4
Honduras(*) 0,0
Hongkong 84,2
Węgry 74,4
Fidżi 70,3
Wyspy Salomona 80,8
Indie 47,6
Indonezja 74,7
Izrael 88,5
Jamajka 82,7
Japonia (Naka)125,6
Japonia (Tokio)133,9
Jordania 73,2
Kazachstan 96,1
Kenia 72,5
Kirgistan(*) 0,0
Laos 67,4
Lesotho 72,6
Łotwa 72,4
Liban 88,9
Liberia(*) 0,0
Litwa 73,7
Madagaskar 56,8
Malezja 71,4
Malawi 72,4
Mali 89,0
Malta 97,5
Maroko 82,7
Mauritius 73,2
Mauretania 58,2
Meksyk 71,1
Mozambik 75,5
Namibia 83,4
Nepal 65,3
Nikaragua 64,7
Niger 87,6
Nigeria 69,0
Norwegia125,1
Nowa Kaledonia119,8
Nowa Zelandia(*) 0,0
Uganda 71,9
Pakistan 50,1
Papua-Nowa Gwinea 76,5
Paragwaj 62,8
Peru 78,8
Filipiny 47,2
Polska 69,2
Republika Środkowoafrykańska109,3
Demokratyczna Republika Konga137,5
Dominikana 48,5
Czechy 80,9
Rumunia 49,8
Rosja102,5
Rwanda 77,6
Senegal 78,7
Serbia i Czarnogóra 61,8
Sierra Leone 70,4
Singapur 93,6
Słowacja 84,9
Słowenia 82,3
Somalia(*) 0,0
Sudan 38,6
Sri Lanka 53,6
Szwajcaria117,3
Surinam 53,1
Suazi 70,0
Syria 64,3
Tadżykistan(*) 0,0
Tajwan 86,1
Tanzania 57,9
Czad114,2
Tajlandia 57,9
Togo 96,9
Trynidad i Tobago 69,3
Tunezja 73,8
Turcja 78,5
Ukraina 92,0
Urugwaj 58,5
Vanuatu114,7
Wenezuela 63,1
Wietnam 51,0
Jemen(*) 0,0
Zambia 47,1
Zimbabwe 51,9
(*) Brak danych.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.