Rozporządzenie 2561/85 zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2670/81 ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze dotyczące produkcji cukru przewyższającej kwotę

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1985.244.23

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 września 1985 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 2561/85
z dnia 11 września 1985 r.
zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2670/81 ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze dotyczące produkcji cukru przewyższającej kwotę

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1785/81 z dnia 30 czerwca 1981 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru(1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 1482/85(2), w szczególności jego art. 26 ust. 3,

a także mając na uwadze co następuje:

artykuł 26 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 1785/81 przewiduje w szczególności, że cukier C musi być wywożony w stanie naturalnym; art. 2 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia Komisji nr 2670/81(3), zmienionego rozporządzeniem (EWG) nr 1760/84(4), dopuszcza zastąpienie cukru innym cukrem białym lub surowym w stanie naturalnym, w celu wywozu po dokonaniu płatności kwoty stawki ryczałtowej przez producenta w celu skompensowania korzyści wynikających z takiego zastąpienia; ponieważ sytuacja podażowa rafinerii cukru surowego we Wspólnocie, w szczególności ze względu na zbliżające się przystąpienie Portugalii i jej szczególną podaż cukru surowego, wymaga ograniczenia możności zastąpienia cukru przy wywozie wyłącznie do cukru białego;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Cukru,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

W art. 2 ust. 2 akapit drugi zdanie pierwsze rozporządzenia (EWG) nr 2670/81 skreśla się wyrażenie "lub surowym".

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 września 1985 r.

W imieniu Komisji
Frans ANDRIESSEN
Wiceprzewodniczący

______

(1) Dz.U. 177 z 1.7.1981, str. 4.

(2) Dz.U. 151 z 10.6.1985, str. 1.

(3) Dz.U. 262 z 16.9.1981, str. 14.

(4) Dz.U. 165 z 23.6.1984, str. 19.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.