Rozporządzenie 251/2005 ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw - OpenLEX

Rozporządzenie 251/2005 ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.43.1

Akt utracił moc
Wersja od: 15 lutego 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 251/2005
z dnia 14 lutego 2005 r.
ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw(1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2) W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 lutego 2005 r.

W imieniu Komisji
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi

______

(1) Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1947/2002 (Dz.U. L 299 z 1.11.2002, str. 17).

ZAŁĄCZNIK

(EUR/100 kg)
Kod CNKod krajów trzecich(1)Standardowa wartość w przywozie
0702 00 00052130,7
204 92,4
212157,6
624176,8
999139,4
0707 00 05052168,4
068111,6
204139,4
999139,8
0709 10 00220 39,4
999 39,4
0709 90 70052182,3
204234,6
999208,5
0805 10 20052 41,7
204 48,7
212 57,5
220 39,3
400 45,0
448 35,1
624 71,8
999 48,4
0805 20 10204 86,6
624 73,4
999 80,0
0805 20 30, 0805 20 50, 052 63,0
0805 20 70, 0805 20 90204 91,4
400 77,8
464140,4
624 76,4
662 32,0
999 80,2
0805 50 10052 61,7
999 61,7
0808 10 80400 85,6
404 87,0
528 96,4
720 65,1
999 83,5
0808 20 50388 78,5
400 97,5
512 70,8
528 62,7
720 55,6
999 73,0
(1) Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2081/2003

(Dz.U. L 313 z 28.11.2003, str. 11). Kod "999" odpowiada "innym

pochodzeniom".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.