Rozporządzenie 2348/2002 w sprawie zawarcia Protokołu ustanawiającego, na okres od dnia 1 czerwca 2002 r. do dnia 31 maja 2005 r., wielkości dopuszczalne połowów i udział finansowy przewidziane przez Umowę między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Rządem Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wysp Świętego Tomasza i Książęcej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2002.351.12

Akt utracił moc
Wersja od: 28 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 2348/2002
z dnia 9 grudnia 2002 r.
w sprawie zawarcia Protokołu ustanawiającego, na okres od dnia 1 czerwca 2002 r. do dnia 31 maja 2005 r., wielkości dopuszczalne połowów i udział finansowy przewidziane przez Umowę między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Rządem Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wysp Świętego Tomasza i Książęcej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 37, w związku z jego art. 300 ust. 2 oraz art. 300 ust. 3 akapit pierwszy,

uwzględniając wniosek Komisji(1),

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z Umową między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Rządem Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wysp Świętego Tomasza i Książęcej(2), Wspólnota i Demokratyczna Republika Wysp Świętego Tomasza i Książęcej przeprowadziły negocjacje w celu określenia zmian lub dodatków do Umowy pod koniec okresu stosowania Protokołu.

(2) W wyniku tych negocjacji, w dniu 14 lutego 2002 r. parafowano nowy Protokół ustanawiający wielkości dopuszczalne połowów i udział finansowy przewidziane w powyższej Umowie na okres od dnia 1 czerwca 2002 r. do dnia 31 maja 2005 r.

(3) W interesie Wspólnoty leży zatwierdzenie wspomnianego Protokołu.

(4) Należy określić podział wielkości dopuszczalnych połowów pomiędzy Państwa Członkowskie, jak również ich obowiązki w zakresie przedstawiania informacji o wielkości połowów,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Protokół ustanawiający, na okres od dnia 1 czerwca 2002 r. do dnia 31 maja 2005 r., wielkości dopuszczalne połowów i udział finansowy przewidziane przez Umowę między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Rządem Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wysp Świętego Tomasza i Książęcej.

Tekst Protokołu jest załączony do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Wielkości dopuszczalne połowów ustanowione w Protokole zostają rozdzielone między Państwa Członkowskie w sposób następujący:

sejnery zamrażalnie poławiające tuńczyka:

Francja: 18

Hiszpania: 18

tuńczykowce dokonujący połowów haczykowych na wędki i sznury:

Portugalia: 2

taklowce powierzchniowe:

Hiszpania: 20

Portugalia: 5

eksperymentalny głębokowodny połów krabów (tylko od dnia 1 czerwca 2002 r. do dnia 31 maja 2003 r.)

Hiszpania: 2 statki poniżej 250 ton rejestrowych brutto

Portugalia: 1 statek poniżej 250 ton rejestrowych brutto

Jeżeli wnioski o wydanie licencji złożone przez te Państwa Członkowskie nie obejmą całości wielkości dopuszczalnych połowów ustanowionych Protokołem, Komisja może rozważyć złożenie wniosków o wydanie licencji przez inne Państwa Członkowskie.

Artykuł  3

Państwa Członkowskie, których statki dokonują połowów na mocy niniejszego Protokołu, informują Komisję o ilościach każdego zasobu odłowionego w strefie połowowej Wysp Świętego Tomasza i Książęcej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 500/2001(3).

Artykuł  4

Niniejszym upoważnia się Przewodniczącego Rady do wyznaczenia osoby upoważnionej do podpisania Protokołu, tak aby stał się on wiążący dla Wspólnoty.

Artykuł  5

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 grudnia 2002 r.

W imieniu Rady
H. C. SCHMIDT
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. C 262 E z 29.10.2002.

(2) Dz.U. L 54 z 25.2.1984, str. 2.

(3) Dz.U. L 73 z 15.3.2001, str. 8.

ZAŁĄCZNIK

PROTOKÓŁ

ustanawiający na okres od dnia 1 czerwca 2002 r. do dnia 31 maja 2005 r., wielkości dopuszczalne połowów i udział finansowy przewidziane przez Umowę między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Rządem Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wysp Świętego Tomasza i Książęcej
Artykuł  1

Począwszy od dnia 1 czerwca 2002 r., przez okres trzech lat, wielkości dopuszczalne połowów zgodnie z art. 2 Umowy ustala się w następujący sposób:

– sejnery zamrażalnie poławiające tuńczyka: 36 statków

– tuńczykowce dokonujące połowów haczykowych na wędki i sznury: 2 statki

– taklowce powierzchniowe: 25 statków

Postanowienia dla statków rybackich przeznaczonych do połowów głębokowodnych poławiających kraby, należy wprowadzić na 12-miesięczny okres eksperymentalnych połowów, rozpoczynających się od tymczasowego terminu stosowania niniejszego protokołu (dnia 1 czerwca 2002 r. - dnia 31 maja 2003 r.). Podczas tego 12-miesięcznego okresu, trzy statki poniżej 250 ton rejestrowych brutto mogą równocześnie poławiać w wyłącznej strefie ekonomicznej (EEZ) Wysp Świętego Tomasza i Książęcej.

Artykuł  2

Udział finansowy określony w art.e 6 Umowy ustala się w wysokości:

925.000 EUR w pierwszym roku, w tym 555.000 EUR rekompensaty finansowej i 370.000 EUR na środki określone w art. 4 niniejszego protokołu. Ponadto, Wspólnota zapewni finansowanie studiów rozwojowych dotyczących kraba głębokowodnego, w wysokości 50.000 EUR w pierwszym roku,

637.500 EUR w drugim roku, w tym 382.500 EUR rekompensaty finansowej i 255.000 EUR na środki określone w art. 4 niniejszego protokołu,

637.500 EUR w trzecim roku, w tym 382.500 EUR rekompensaty finansowej i 255.000 EUR na środki określone w art. 4 niniejszego protokołu,

dla połowów tuńczyka udział finansowy pokrywa roczny połów w wysokości 8 500 ton na wodach Wysp Świętego Tomasza i Książęcej. Jeśli połów tuńczyka każdego roku w wyłącznej strefie ekonomicznej Wysp Świętego Tomasza i Książęcej przez statki wspólnotowe przekroczy tę wagę, to wielkość określona powyżej zostanie proporcjonalnie zwiększona o stawkę 75 EUR za dodatkową tonę,

roczna rekompensata finansowa jest płatna najpóźniej do dnia 31 grudnia 2002 r., oraz najpóźniej do dnia 31 maja 2003 r. i 2004 r. Odpowiedzialność za jej wykorzystanie leży wyłącznie po stronie Rządu Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej. Rekompensata finansowa jest wypłacana na rzecz Skarbu Państwa Wysp Świętego Tomasza i Książęcej.

Artykuł  3

Dwie strony spotykające się w ramach Wspólnego Komitetu przewidzianego w art. 8 Umowy, na podstawie wyników wspomnianych powyżej eksperymentalnych połowów oraz w świetle najlepszych dostępnych opinii naukowych, konsultują się w celu włączenia, w miarę potrzeb, zrównoważonych poziomów wielkości dopuszczalnych połowów dla statków rybackich przeznaczonych do połowów głębokowodnych krabów, oraz udziału finansowego mającego zastosowanie od drugiego roku stosowania protokołu. Takie konsultacje powinny mieć miejsce przed końcem pierwszego roku.

Artykuł  4
1.
Środki określone poniżej są finansowane z udziału finansowego w pierwszym roku, do wysokości 370.000 EUR rocznie, podzielone w następujący sposób:

a) finansowanie naukowych i technicznych programów mających na celu wspieranie lepszego zrozumienia rybołówstwa oraz żywych zasobów w strefie połowowej Wysp Świętego Tomasza i Książęcej: 50.000 EUR;

b) zwiększanie nadzoru, inspekcji i kontroli w strefach połowowych: 50.000 EUR;

c) wsparcie instytucjonalne urzędu administracji odpowiedzialnego za rybołówstwo: 50.000 EUR;

d) stypendia oraz praktyczne kursy szkoleniowe w różnych dziedzinach naukowych, technicznych i ekonomicznych związanych z połowami: 40.000 EUR;

e) składki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej w międzynarodowych organizacjach rybackich, oraz wydatki związane z delegatami Wysp Świętego Tomasza i Książęcej uczestniczącymi w międzynarodowych spotkaniach dotyczących rybołówstwa: 35.000 EUR;

f) pomoc dla połowów prowadzonych na małą skalę: 145.000 EUR.

2.
Środki określone poniżej są finansowane z udziału finansowego w drugim i trzecim roku, do wysokości 255.000 EUR rocznie, podzielone w następujący sposób:

a) finansowanie naukowych i technicznych programów mających na celu wspieranie lepszego zrozumienia rybołówstwa oraz żywych zasobów w strefie połowowej Wysp Świętego Tomasza i Książęcej: 40.000 EUR;

b) zwiększanie nadzoru, inspekcji i kontroli w strefach połowowych: 40.000 EUR;

c) wsparcie instytucjonalne urzędu administracji odpowiedzialnego za rybołówstwo: 40.000 EUR;

d) stypendia oraz praktyczne kursy szkoleniowe w różnych dziedzinach naukowych, technicznych i ekonomicznych związanych z połowami: 30.000 EUR;

e) składki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej w międzynarodowych organizacjach rybołówstwa oraz wydatki związane z delegatami Wysp Świętego Tomasza i Książęcej uczestniczącymi w międzynarodowych spotkaniach dotyczących rybołówstwa: 35.000 EUR;

f) pomoc dla połowów prowadzonych na małą skalę: 70.000 EUR.

Środki oraz roczne kwoty dodatkowo przyznane są rozdysponowywane przez ministerstwo Wysp Świętego Tomasza i Książęcej odpowiedzialne za rybołówstwo, które powiadamia o tym Komisję.

Roczne kwoty, z wyjątkiem określonych w literach d) i e), są wpłacane na rachunek określony przez ministerstwo Wysp Świętego Tomasza i Książęcej odpowiedzialne za rybołówstwo, oraz wykorzystywane zgodnie z postanowieniami protokołu wynegocjowanego ze Skarbem Państwa nie później niż do dnia 31 grudnia 2002 r., dnia 31 maja 2003 r. i dnia 31 maja 2004 r., stosownie do rocznego planu ich wykorzystania. Kwoty określone w literach d) i e) są wpłacane w okresie ich wykorzystania.

Ministerstwo Wysp Świętego Tomasza i Książęcej odpowiedzialne za rybołówstwo, w terminie trzech miesięcy od daty rocznicy podpisania protokołu, przekaże Przedstawicielstwu Komisji Europejskiej odpowiedzialnemu za Wyspy Świętego Tomasza i Książęcą, szczegółowe roczne sprawozdanie w sprawie wykonania powyższych środków oraz osiągniętych wyników. Komisja zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych informacji dotyczących tych wyników od ministerstwa Wysp Świętego Tomasza i Książęcej odpowiedzialnego za rybołówstwo, oraz po konsultacji z władzami Wysp Świętego Tomasza i Książęcej w ramach spotkań Wspólnego Komitetu przewidzianego w art. 8 Umowy, do dokonania przeglądu omawianych płatności w świetle rzeczywistego wykonania środków.

Artykuł  5

Jeżeli Wspólnota nie dokona płatności określonych w art. 2 i 4, stosowanie niniejszego protokołu może zostać zawieszone.

Artykuł  6

Wspólne spotkania naukowe odbywają się corocznie w celu okresowego dokonywania oceny stanu zasobów kraba w ramach Wspólnego Komitetu. Na podstawie zebranych informacji, wielkości dopuszczalne połowów ustanowione w art. 1 niniejszego protokołu i udział finansowy ustanowiony w art. 2, mogą zostać dostosowane po zawarciu umowy między dwiema stronami w ramach Wspólnego Komitetu.

Artykuł  7

W przypadku całkowitej zmiany warunków uniemożliwiających połowy w wyłącznej strefie ekonomicznej Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, Wspólnota Europejska może zawiesić wypłacanie udziału finansowego po przeprowadzeniu wcześniejszych konsultacji między dwiema stronami w ramach Wspólnego Komitetu, o ile jest to możliwe.

Wypłacanie udziału finansowego zostanie wznowione, gdy sytuacja powróci do normy, po przeprowadzeniu konsultacji między dwiema stronami w ramach Wspólnego Komitetu, które potwierdzą, że jest szansa na ponowne podjęcie działalności połowowej w zwykłym trybie.

Artykuł  8

Załącznik do Umowy między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Rządem Demokratycznej Republiki Wysp Świętego Tomasza i Książęcej w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wysp Świętego Tomasza i Książęcej, zostaje uchylony i zastąpiony przez Załącznik do niniejszego protokołu.

Artykuł  9

Niniejszy protokół wchodzi w życie w dniu podpisania.

Niniejszy protokół stosuje się od dnia 1 czerwca 2002 r.

ZAŁĄCZNIK

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZASADY REGULUJĄCE POŁOWY PROWADZONE PRZEZ STATKI WSPÓLNOTOWE W STREFIE POŁOWOWEJ WYSP ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCEJ

grafika

Dodatek 1

DEMOKRATYCZNA REPUBLIKA WYSP ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCEJ MINISTERSTWO ROLNICTWA I RYBOŁÓWSTWA

Wniosek o wydanie licencji połowowej NR...

grafika

Dodatek 2

DZIENNIK POŁOWOWY ICCAT DLA POŁOWÓW TUŃCZYKA

grafika

Dodatek 3

STATKI RYBACKIE PRZEZNACZONE DO POŁOWÓW GŁĘBOKOWODNYCH POŁAWIAJĄCE KRABY

grafika

Dodatek 4

grafika

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.