Rozporządzenie 2238/96 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1372/95 ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzania w życie systemu pozwoleń na wywóz w sektorze mięsa drobiowego

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1996.299.16

Akt jednorazowy
Wersja od: 23 listopada 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2238/96
z dnia 22 listopada 1996 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1372/95 ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzania w życie systemu pozwoleń na wywóz w sektorze mięsa drobiowego

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2777/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mięsa drobiowego(1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2916/95(2), w szczególności jego art. 3 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

rozporządzenie Komisji (WE) nr 1372/95(3), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1158/96(4), ustanawia szczegółowe zasady wprowadzania w życie systemu pozwoleń na wywóz w sektorze mięsa drobiowego;

doświadczenie wykazało, że konieczne jest, w celu uniknięcia wniosków spekulacyjnych, skrócenie okresu ważności pozwoleń dla produktów kategorii 6 i dla niektórych miejsc przeznaczenia, a także ograniczenie okresu dla wywozu dokonywanego na podstawie tych pozwoleń, określonych w art. 28 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3665/87 z dnia 27 listopada 1987 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych dla produktów rolnych(5), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1384/95(6);

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mięsa Drobiowego i Jaj,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

W rozporządzeniu (WE) nr 1372/95 wprowadza się następujące zmiany:

1. W art. 2 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. W drodze odstępstwa od ust. 1, pozwolenia dla kategorii 6 lit. a), określonej w załączniku I są ważne 15 dni od rzeczywistej daty ich wydania w rozumieniu art. 21 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 3719/88. W takim przypadku nie naruszając przepisów art. 28 ust. 5 rozporządzenia (EWG) nr 3665/87 okres, w którym produkty mogą pozostać objęte uregulowaniami przewidzianymi w art. 5 rozporządzenia Rady (EWG) nr 565/80(*), jest równy pozostałości okresu ważności pozwolenia na wywóz.

______

(*) Dz.U. L 62 z 7.3.1980, str. 5."

2. Załącznik I zastępuje się załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia.

3. Załącznik II do niniejszego rozporządzenia dodaje się jako załącznik IV.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 listopada 1996 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 282 z 1.11.1975, str. 77.

(2) Dz.U. L 305 z 19.12.1995, str. 49.

(3) Dz.U. L 133 z 17.6.1995, str. 26.

(4) Dz.U. L 153 z 27.6.1996, str. 25.

(5) Dz.U. L 351 z 14.12.1987, str. 1.

(6) Dz.U. L 134 z 20.6.1995, str. 14.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

"ZAŁĄCZNIK I
Kod produktu nomenklatury produktów rolnych dla refundacji wywozowych(1)KategoriaKwota zabezpieczenia ecu/100 kg

Masa netto

0105 11 11 0001-
0105 11 19 000
0105 11 91 000
0105 11 99 000
0105 12 00 0002-
0105 19 20 000
0207 12 10 900310(2)
3(3)
6(4)
0207 12 90 190410(2)
3(3)
6(4)
0207 25 10 00053
0207 25 90 000 6a(4)3
0207 14 20 900
0207 14 60 900
0207 14 70 190
0207 14 70 290
0207 14 20 900 6b(5)
0207 14 60 900
0207 14 70 190
0207 14 70 290
0207 27 10 99073
0207 27 60 00083
0207 27 70 000
(1) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3846/87, część 7. (Dz.U. L 366 z

24.12.1987, str. 1).

(2) Dla miejsc przeznaczenia wymienionych w załączniku III.

(3) Pozostałe miejsca przeznaczenia niż wymienione w załącznikach III i IV. (4) Miejsca przeznaczenia wymienione w załączniku IV.

(5) Miejsca przeznaczenia inne niż wymienione w załączniku IV."

ZAŁĄCZNIK  II

"ZAŁĄCZNIK IV

Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdowa, Łotwa, Rosja, Tadżykistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ukraina, Litwa, Estonia."

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.