Rozporządzenie 2199/2004 zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3846/87 ustanawiające nomenklaturę produktów rolnych do celów refundacji wywozowych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.380.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 2199/2004
z dnia 10 grudnia 2004 r.
zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3846/87 ustanawiające nomenklaturę produktów rolnych do celów refundacji wywozowych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż(1), w szczególności jego art. 18, oraz odpowiednie przepisy innych rozporządzeń w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rolnych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 3 akapit ostatni rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3846/87 z dnia 17 grudnia 1987 r. ustanawiającego nomenklaturę produktów rolnych do celów refundacji wywozowych(2) przewiduje opublikowanie pełnej wersji nomenklatury refundacji w dniu 1 stycznia 2005 r., jak wynika z przepisów wykonawczych w sprawie uzgodnień dotyczących wywozu produktów rolnych.

(2) Należy uwzględnić zmiany w Nomenklaturze Scalonej odnośnie do mięsa wieprzowego, wina Tokaj, pomarańczy, jabłek oraz sułtanek, wprowadzone rozporządzeniem (WE) nr 1810/2004(3), mające zastosowanie od 2005 r., oraz odpowiednio dostosować nomenklaturę refundacji.

(3) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią wszystkich zainteresowanych komitetów zarządzających,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu (EWG) nr 3846/87 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik I zastępuje się załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia;

2) załącznik II zastępuje się załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 10 grudnia 2004 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78.

(2) Dz.U. L 366 z 24.12.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2180/2003 (Dz.U. L 335 z 22.12.2003, str. 1).

(3) Dz.U. L 327 z 30.10.2004, str. 1.

ZAŁĄCZNIKI

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  I

NOMENKLATURA PRODUKTÓW ROLNYCH DO CELÓW REFUNDACJI WYWOZOWYCH

1.

Zboża i mąka pszenna lub żytnia, kasze lub grysiki

2.

Ryż i ryż łamany

3.

Przetwory zbożowe

4.

Mieszanki paszowe pochodzenia zbożowego

5.

Wołowina i cięlecina

6.

Wieprzowina

7.

Mięso drobiowe

8.

Jaja

9.

Mleko i przetwory mleczne

10.

Owoce i warzywa

grafika

11.

Przetwory owocowe i warzywne

12.

Oliwa z oliwek

13.

Cukier biały i cukier surowy nierafinowany

14.

Syropy i pozostałe produkty cukrownicze

15.

Wino

ZAŁĄCZNIK  II

Kody miejsc przeznaczenia do celów refundacji wywozowych

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.