Rozporządzenie 2195/2002 w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2002.340.1

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 sierpnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 2195/2002 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
z dnia 5 listopada 2002 r.
w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 47 ust. 2 i art. 55 i 95,

uwzględniając wniosek Komisji (1),

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (2),

uwzględniając opinię Komitetu Regionów (3),

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (4),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Stosowanie różnych klasyfikacji ma szkodliwy wpływ na otwartość i przejrzystość zamówień publicznych w Europie. Jego wpływ na jakość ogłoszeń i czas niezbędny do ich opublikowania stanowi de facto ograniczenie w dostępie podmiotów gospodarczych do zamówień publicznych.

(2) W swoim zaleceniu 96/527/WE (5) Komisja wezwała podmioty oraz instytucje zamawiające do stosowania Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), opracowanego w oparciu o niektóre istniejące klasyfikacje mając na względzie ich pełniejsze dostosowanie do cech szczególnych sektora zamówień publicznych przy opisywaniu przedmiotów zamówień.

(3) Istnieje potrzeba ujednolicenia, za pomocą jednolitego systemu klasyfikacji dla zamówień publicznych, odniesień stosowanych przez instytucje oraz podmioty zamawiające w celu dokonania opisu przedmiotu zamówienia.

(4) Państwa Członkowskie powinny posiadać jednolity system odniesienia, który wykorzystuje taki sam opis towarów w językach urzędowych Wspólnoty oraz takie same odpowiadające im kody alfanumeryczne, tym samym umożliwiając pokonanie barier językowych na poziomie wspólnotowym.

(5) W związku z tym należy przyjąć na mocy niniejszego rozporządzenia poprawioną wersję CPV jako jednolity system klasyfikacji dla zamówień publicznych, którego wejście w życie jest określone przez dyrektywy w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych.

(6) Należy również sporządzić ilustracyjne tabele zbieżności między CPV a statystyczną klasyfikacją produktów według działalności w EWG (CPA), centralną klasyfikacją produktów (CPC Prov.) Narodów Zjednoczonych, klasyfikacją działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (NACE Rev. 1) oraz Nomenklaturą Scaloną (CN).

(7) W świetle rozwoju rynków oraz potrzeb użytkowników struktura oraz kody CPV mogą wymagać dostosowania lub zmiany. Dlatego też musi być ustanowiona odpowiednia procedura zmieniająca.

(8) Środki niezbędne do wykonania niniejszego rozporządzenia powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (6).

(9) Ponieważ cel proponowanego działania, mianowicie opracowanie systemu klasyfikacji dla zamówień publicznych, nie może zostać w stopniu wystarczającym osiągnięty przez Państwa Członkowskie i w związku z tym może, z uwagi na rozmiar i efekty proponowanego działania, zostać lepiej osiągnięty na poziomie wspólnotowym, Wspólnota może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości, jak określono w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w tym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest niezbędne do osiągnięcia tego celu.

(10) Wybór środka prawnego w postaci rozporządzenia nie dyrektywy wynika z faktu, iż ustanowienie systemu klasyfikacji dla zamówień publicznych nie wymaga transpozycji ze strony Państw Członkowskich.

(11) Mając na względzie zaznajomienie użytkowników z ujednoliconym systemem klasyfikacji, który ostatecznie stanie się obowiązkowy, stosowanie niniejszego rozporządzenia w sprawie CPV powinno być poprzedzone okresem dostosowania,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
1.
Niniejszym ustanawia się jednolity system klasyfikacji stosowany do zamówień publicznych, określony jako "Wspólny Słownik Zamówień" lub "CPV".
2.
Tekst CPV jest określony w załączniku I.
3.
Ilustracyjne tabele zbieżności między CPV a statystyczną klasyfikacją produktów według działalności w EWG (CPA), Centralną klasyfikacją produktów Narodów Zjednoczonych (CPC Prov.), klasyfikacją działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (NACE Rev. 1) są określone w załącznikach II, III, IV i V.
Artykuł 2 1

Komisja przyjmuje środki konieczne do zmiany CPV. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 3 ust. 2. Ze względu na szczególnie pilną potrzebę Komisja może zastosować tryb pilny, o którym mowa w art. 3 ust. 3.

Artykuł 3 2
1.
Komisja jest wspierana przez komitet ustanowiony na mocy decyzji Rady 71/306/EWG(7).
2.
W przypadku odesłania do niniejszego ustępu, stosuje się art. 5a ust. 1-4 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.
3.
W przypadku odesłania do niniejszego ustępu, stosuje się art. 5a ust. 1, 2, 4 i 6 oraz art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.
Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dnia 16 grudnia 2003 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 listopada 2002 r.

W imieniu Parlamentu EuropejskiegoW imieniu Rady
P. COXT. PEDERSEN
PrzewodniczącyPrzewodniczący

______

(1) Dz.U. C 25 E z 29.1.2002, str. 1.

(2) Dz.U. C 48 z 21.2.2002, str. 9.

(3) Dz.U. C 192 z 12.8.2002, str. 50.

(4) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 13 marca 2002 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym), wspólne stanowisko Rady z dnia 7 czerwca 2002 r. (Dz.U. C 281 E z 19.11.2002, str. 1) oraz decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 września 2002 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(5) Dz.U. L 222 z 3.9.1996, str. 10.

(6) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.

(7) Dz.U. L 185 z 16.8.1971, s. 15.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I 3

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ

Struktura systemu klasyfikacji
1. CPV składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego.
2. Słownik główny opiera się na strukturze drzewa obejmującej kody składające się maksymalnie z dziewięciu cyfr, powiązane ze sformułowaniami, które stanowią opis dostaw, robót budowlanych lub usług stanowiących przedmiot zamówienia.
Kod numeryczny składa się z 8 cyfr, podzielonych w następujący sposób:
- dwie pierwsze cyfry określają działy (XX000000-Y),
- trzy pierwsze cyfry określają grupy (XXX00000-Y),
- cztery pierwsze cyfry określają klasy (XXXX0000-Y),
- pięć pierwszych cyfr określa kategorie (XXXXX000-Y).
Każda z ostatnich trzech cyfr zapewnia większy stopień precyzji w ramach każdej kategorii. Dziewiąta cyfra służy do zweryfikowania poprzednich cyfr.
3. Słownik uzupełniający może być stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu zamówienia. Pozycje składają się z kodu alfanumerycznego wraz z odpowiadającym mu sformułowaniem, umożliwiającym dalsze sprecyzowanie charakteru lub przeznaczenia zamawianych towarów.
Kod alfanumeryczny składa się z:
- pierwszego poziomu zawierającego literę odpowiadającą sekcji,
- drugiego poziomu zawierającego literę odpowiadającą grupie,
- trzeciego poziomu zawierającego trzy cyfry odpowiadające poddziałom.
Dziewiąta cyfra służy do zweryfikowania poprzednich cyfr.
SŁOWNIK GŁÓWNY
Kod CPVOpis
03000000-1Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
03100000-2Produkty rolnictwa i ogrodnictwa
03110000-5Rośliny uprawne, produkty warzywnictwa i ogrodnictwa
03111000-2Nasiona
03111100-3Nasiona soi
03111200-4Orzeszki ziemne
03111300-5Nasiona słonecznika
03111400-6Nasiona bawełny
03111500-7Nasiona sezamu
03111600-8Nasiona gorczycy
03111700-9Nasiona warzyw
03111800-0Nasiona owoców
03111900-1Nasiona kwiatów
03112000-9Tytoń nieprzetworzony
03113000-6Rośliny używane do produkcji cukru
03113100-7Buraki cukrowe
03113200-8Trzcina cukrowa
03114000-3Słoma i siano
03114100-4Słoma
03114200-5Siano
03115000-0Surowce roślinne
03115100-1Surowce roślinne używane do produkcji wyrobów włókienniczych
03115110-4Bawełna
03115120-7Juta
03115130-0Len
03116000-7Kauczuk naturalny oraz lateks i produkty powiązane
03116100-8Kauczuk naturalny
03116200-9Lateks naturalny
03116300-0Produkty z lateksu
03117000-4Rośliny używane w branżach specjalnych
03117100-5Rośliny używane w przemyśle perfumeryjnym lub farmaceutycznym lub do wyrobu środków owadobójczych, lub do podobnych celów
03117110-8Rośliny używane w przemyśle perfumeryjnym
03117120-1Rośliny używane w przemyśle farmaceutycznym
03117130-4Rośliny używane do wyrobu środków owadobójczych
03117140-7Rośliny używane do wyrobu środków grzybobójczych lub do podobnych celów
03117200-6Nasiona roślin używane w branżach specjalnych
03120000-8Produkty ogrodnicze i szkółkarskie
03121000-5Produkty ogrodnicze
03121100-6Żywe rośliny, bulwy, korzenie, sadzonki i rozsady
03121200-7Kwiaty cięte
03121210-0Kompozycje kwiatowe
03130000-1Rośliny wykorzystywane do produkcji napojów i przypraw
03131000-8Rośliny wykorzystywane do produkcji napojów
03131100-9Ziarna kawy
03131200-0Krzewy herbaciane
03131300-1Herbata paragwajska (Mate)
03131400-2Ziarna kakao
03132000-5Przyprawy nieprzetworzone
03140000-4Produkty zwierzęce i podobne
03141000-1Nasienie byków
03142000-8Produkty zwierzęce
03142100-9Miód naturalny
03142200-0Ślimaki
03142300-1Jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego
03142400-2Woski
03142500-3Jaja
03143000-5Produkty mieszanej gospodarki rolnej
03144000-2Produkty rolne
03200000-3Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy
03210000-6Zboża i ziemniaki
03211000-3Zboża
03211100-4Pszenica
03211110-7Pszenica durum
03211120-0Pszenica zwykła
03211200-5Kukurydza
03211300-6Ryż
03211400-7Jęczmień
03211500-8Żyto
03211600-9Owies
03211700-0Słód
03211900-2Produkty z ziaren
03212000-0Ziemniaki i warzywa suszone
03212100-1Ziemniaki
03212200-2Warzywa strączkowe suszone, łuskane
03212210-5Warzywa strączkowe suszone
03212211-2Soczewica
03212212-9Ciecierzyca
03212213-6Groch suszony
03212220-8Jadalne nasiona roślin strączkowych
03220000-9Warzywa, owoce i orzechy
03221000-6Warzywa
03221100-7Warzywa korzeniowe i bulwiaste
03221110-0Warzywa korzeniowe
03221111-7Burak ćwikłowy
03221112-4Marchew
03221113-1Cebula
03221114-8Rzepa
03221120-3Warzywa bulwiaste
03221200-8Warzywa owocowe
03221210-1Fasola
03221211-8Bób
03221212-5Fasola szparagowa
03221213-2Fasola wielokwiatowa
03221220-4Groch
03221221-1Groch ozdobny
03221222-8Burak pastewny
03221230-7Papryka
03221240-0Pomidory
03221250-3Cukinia
03221260-6Grzyby
03221270-9Ogórki
03221300-9Warzywa liściaste
03221310-2Sałata
03221320-5Sałata liściasta
03221330-8Karczochy
03221340-1Szpinak
03221400-0Warzywa kapustne
03221410-3Kapusta
03221420-6Kalafior
03221430-9Brokuły
03221440-2Kapusta brukselska
03222000-3Owoce i orzechy
03222100-4Owoce i orzechy tropikalne
03222110-7Owoce tropikalne
03222111-4Banany
03222112-1Ananasy
03222113-8Mango
03222114-5Daktyle
03222115-2Rodzynki
03222116-9Figi
03222117-6Awokado
03222118-3Owoce kiwi
03222120-0Orzechy kokosowe
03222200-5Owoce cytrusowe
03222210-8Cytryny
03222220-1Pomarańcze
03222230-4Grejpfruty
03222240-7Mandarynki
03222250-0Limonki
03222300-6Owoce inne niż tropikalne
03222310-9Owoc jagody
03222311-6Porzeczki
03222312-3Agrest
03222313-0Truskawki
03222314-7Maliny
03222315-4Żurawina błotna
03222320-2Jabłka, gruszki i pigwy
03222321-9Jabłka
03222322-6Gruszki
03222323-3Pigwy
03222330-5Owoce pestkowe
03222331-2Morele
03222332-9Brzoskwinie
03222333-6Wiśnie
03222334-3Śliwki
03222340-8Winogrona
03222341-5Winogrona stołowe
03222342-2Winogrona do produkcji win
03222400-7Oliwki
03300000-2Produkty hodowli, łowiectwa i rybołówstwa
03310000-5Ryby, skorupiaki i produkty wodne
03311000-2Ryby
03311100-3Płastuga
03311110-6Sola
03311120-9Gładzica
03311200-4Ryby dorszowate
03311210-7Dorsz
03311220-0Czarniak
03311230-3Morszczuk
03311240-6Plamiak
03311300-5Śledź
03311400-6Tuńczyk
03311500-7Witlinek
03311600-8Pielęgnicowate
03311700-9Łosoś
03312000-9Skorupiaki
03312100-0Ostrygi
03312200-1Mięczaki
03312300-2Wodne bezkręgowce
03313000-6Produkty wodne
03313100-7Korale lub produkty podobne
03313200-8Gąbki naturalne
03313300-9Wodorosty
03313310-2Algi
03320000-8Bydło, zwierzęta gospodarskie i małe zwierzęta
03321000-5Bydło
03321100-6Bydło wołowe
03321200-7Cielęta
03322000-2Zwierzęta gospodarskie
03322100-3Owce
03322200-4Kozy
03322300-5Konie
03323000-9Świnie
03324000-6Drób żywy
03325000-3Małe zwierzęta
03325100-4Króliki
03325200-5Zające
03330000-3Produkty zwierząt hodowlanych
03331000-0Świeże mleko owiec i kóz
03331100-1Kostrzewa owcza
03331200-2Mleko kozie
03332000-7Wełna i sierść zwierzęca
03332100-8Wełna zgrzebna
03332200-9Sierść zwierzęca
03333000-4Świeże mleko krowie
03340000-6Zawieszki do kolczykowania zwierząt
03341000-3Zawieszki do kolczykowania bydła
03400000-4Leśnictwo i pozyskiwanie drewna
03410000-7Drewno
03411000-4Drewno drzew iglastych
03412000-1Drewno z drzew tropikalnych
03413000-8Drewno opałowe
03414000-5Drewno surowe
03415000-2Drewno miękkie
03416000-9Odpady drzewne
03417000-6Wióry drzewne
03417100-7Trociny
03418000-3Dłużyce
03418100-4Drewno twarde
03419000-0Drewno cięte
03419100-1Produkty z drewna ciętego
03419200-2Drewno kopalniane
03420000-0Kauczuk
03421000-7Żywice
03422000-4Laka
03430000-3Korek
03431000-0Korek naturalny
03432000-7Wyroby koszykarskie
03432100-8Wyroby wikliniarskie
03440000-6Produkty leśnictwa
03441000-3Rośliny ozdobne, trawy, mchy lub porosty
03450000-9Produkty szkółek leśnych
03451000-6Rośliny
03451100-7Rośliny na ściółkę
03451200-8Cebulki kwiatowe
03451300-9Krzewy
03452000-3Drzewa
03460000-2Masa papiernicza
03461000-9Ścier drzewny
03461100-0Chemiczny ścier drzewny
09000000-3Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
09100000-0Paliwa
09110000-3Paliwa stałe
09111000-0Węgiel i paliwa na bazie węgla
09111100-1Węgiel (minerał)
09111200-2Paliwa na bazie węgla
09111210-5Węgiel kamienny
09111220-8Brykiety
09111300-3Paliwa kopalne
09111400-4Paliwa drzewne
09112000-7Węgiel brunatny i torf
09112100-8Węgiel brunatny
09112200-9Torf
09113000-4Koks
09120000-6Paliwa gazowe
09121000-3Gaz węglowy, gaz zasilający/sieciowy lub podobne gazy
09121100-4Gaz węglowy lub podobne gazy
09121200-5Gaz zasilający
09122000-0Propan i butan
09122100-1Propan
09122110-4Propan skroplony
09122200-2Butan
09122210-5Butan skroplony
09123000-7Gaz ziemny
09130000-9Ropa naftowa i destylaty
09131000-6Nafta lotnicza
09131100-7Naftowe paliwa lotnicze
09132000-3Benzyna
09132100-4Benzyna bezołowiowa
09132200-5Benzyna ołowiowa
09132300-6Benzyna z etanolem
09133000-0Skroplony gaz ropopochodny (LPG)
09134000-7Oleje napędowe
09134100-8Olej napędowy
09134200-9Paliwo diesla
09134210-2Paliwo do silników diesla (0,2)
09134220-5Paliwo do silników diesla (EN 590)
09134230-8Biodiesel
09134231-5Biodiesel (B20)
09134232-2Biodiesel (B100)
09135000-4Oleje opałowe
09135100-5Olej opałowy
09135110-8Niskosiarkowe oleje palne
09200000-1Ropa naftowa, węgiel i produkty naftowe
09210000-4Preparaty smarowe
09211000-1Oleje smarowe i środki smarowe
09211100-2Oleje silnikowe
09211200-3Oleje smarowe do sprężarek
09211300-4Oleje smarowe do turbin
09211400-5Oleje do kół zębatych
09211500-6Reduktor ropy
09211600-7Oleje do użytku w układach hydraulicznych i do innych celów
09211610-0Płyny do celów hydraulicznych
09211620-3Oleje smarowe wewnętrzne
09211630-6Oleje przeciwkorozyjne
09211640-9Oleje elektroizolacyjne
09211650-2Płyny hamulcowe
09211700-8Oleje białe i parafina ciekła
09211710-1Oleje wazelinowe
09211720-4Parafiny ciekłe
09211800-9Oleje i preparaty z ropy naftowej
09211810-2Oleje lekkie
09211820-5Oleje z ropy naftowej
09211900-0Oleje smarujące trakcyjne
09220000-7Wazelina, woski i benzyny specjalne
09221000-4Wazelina i woski
09221100-5Wazelina
09221200-6Parafina
09221300-7Wosk
09221400-8Pozostałości ropy naftowej
09222000-1Spirytus absolutny
09222100-2Benzyna lakiernicza
09230000-0Ropa naftowa (surowa)
09240000-3Produkty pochodne ropy i węgla
09241000-0Łupki olejowe lub bitumiczne
09242000-7Produkty pochodne węgla
09242100-8Olej węglowy
09300000-2Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
09310000-5Elektryczność
09320000-8Para, gorąca woda i podobne produkty
09321000-5Gorąca woda
09322000-2Para
09323000-9Węzeł cieplny lokalny
09324000-6Węzeł cieplny dalekiego zasięgu
09330000-1Energia słoneczna
09331000-8Baterie słoneczne
09331100-9Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
09331200-0Słoneczne moduły fotoelektryczne
09332000-5Instalacje słoneczne
09340000-4Paliwa jądrowe
09341000-1Uran
09342000-8Pluton
09343000-5Materiały radioaktywne
09344000-2Izotopy promieniotwórcze
14000000-1Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
14200000-3Piasek i glina
14210000-6Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa
14211000-3Piasek
14211100-4Piasek naturalny
14212000-0Granulaty, odłamki, kamień sproszkowany, otoczaki, żwir, kamień rozłupany oraz pokruszony, mieszanki kamienia, mieszanki piasku i żwiru oraz inne kruszywo
14212100-1Otoczaki i żwir
14212110-4Otoczaki
14212120-7Żwir
14212200-2Kruszywo
14212210-5Mieszanka piasku i żwiru
14212300-3Kamień pokruszony lub rozłupany
14212310-6Podsypka
14212320-9Granit kruszony
14212330-2Bazalt kruszony
14212400-4Gleby
14212410-7Warstwa uprawna gleby
14212420-0Podglebie
14212430-3Odłamki kamienia
14213000-7Makadam, smołobeton i piasek bitumiczny
14213100-8Makadam
14213200-9Smołobeton
14213300-0Piaski smołowe
14220000-9Glinki i kaolin
14221000-6Glinki
14222000-3Kaolin
14300000-4Minerały chemiczne i minerały do produkcji nawozów
14310000-7Minerały do produkcji nawozów
14311000-4Wapń naturalny, wapniowy fosforan glinu oraz surowe naturalne sole potasowe
14311100-5Wapń naturalny
14311200-6Fosforany wapniowo-glinowe
14311300-7Surowe sole potasowe
14312000-1Piryty żelazowe
14312100-2Piryty żelazowe niewyprażone
14320000-0Minerały chemiczne
14400000-5Sole i czysty chlorek sodu
14410000-8Sól kamienna
14420000-1Sól morska
14430000-4Sól warzona i czysty chlorek sodu
14450000-0Sól w solance
14500000-6Podobne produkty wydobywcze i kopalne
14520000-2Kamienie szlachetne i półszlachetne; pumeks; szmergiel; materiały ścierne naturalne; inne minerały i metale szlachetne
14521000-9Kamienie szlachetne i półszlachetne
14521100-0Kamienie szlachetne
14521140-2Pył lub proszek z kamieni szlachetnych
14521200-1Kamienie półszlachetne
14521210-4Pył lub proszek z kamieni półszlachetnych
14522000-6Diamenty przemysłowe, pumeks; szmergiel i inne materiały ścierne naturalne
14522100-7Pumeks
14522200-8Diamenty przemysłowe
14522300-9Szmergiel
14522400-0Materiały ścierne naturalne
14523000-3Pokrewne minerały, metale szlachetne i produkty pochodne
14523100-4Minerały
14523200-5Złoto
14523300-6Srebro
14523400-7Platyna
14600000-7Rudy i stopy metali
14610000-0Rudy metali
14611000-7Rudy żelaza
14612000-4Rudy metali nieżelaznych
14612100-5Rudy miedzi
14612200-6Rudy niklu
14612300-7Rudy glinu
14612400-8Rudy metali szlachetnych
14612500-9Rudy ołowiu
14612600-0Rudy cynku
14612700-1Rudy cyny
14613000-1Rudy uranu i toru
14613100-2Rudy uranu
14613200-3Rudy toru
14614000-8Różne rudy
14620000-3Stopy
14621000-0Żelazostopy
14621100-1Inne niż z EWWiS
14621110-4Żelazomangan
14621120-7Żelazochrom
14621130-0Żelazonikiel
14622000-7Stal
14630000-6Żużel, popioły, odpady żelaza i złom
14700000-8Metale zwykłe
14710000-1Żelazo, ołów, cynk, cyna i miedź
14711000-8Żelazo
14711100-9Surówka
14712000-5Ołów
14713000-2Cynk
14714000-9Cyna
14715000-6Miedź
14720000-4Glin, nikiel, skand, tytan i wanad
14721000-1Glin
14721100-2Tlenek glinu
14722000-8Nikiel
14723000-5Skand
14724000-2Tytan
14725000-9Wanad
14730000-7Chrom, mangan, kobalt, itr i cyrkon
14731000-4Chrom
14732000-1Mangan
14733000-8Kobalt
14734000-5Itr
14735000-2Cyrkon
14740000-0Molibden, technet, ruten i rod
14741000-7Molibden
14742000-4Technet
14743000-1Ruten
14744000-8Rod
14750000-3Kadm, lutet, hafn, tantal i wolfram
14751000-0Kadm
14752000-7Lutet
14753000-4Hafn
14754000-1Tantal
14755000-8Wolfram
14760000-6Iryd, gal, ind, tal i bar
14761000-3Iryd
14762000-0Gal
14763000-7Ind
14764000-4Tal
14765000-1Bar
14770000-9Cez, stront, rubid i wapń
14771000-6Cez
14772000-3Stront
14773000-0Rubid
14774000-7Wapń
14780000-2Potas, magnez, sód i lit
14781000-9Potas
14782000-6Magnez
14783000-3Sód
14784000-0Lit
14790000-5Niob, osm, ren i pallad
14791000-2Niob
14792000-9Osm
14793000-6Ren
14794000-3Pallad
14800000-9Różne niemetalowe produkty mineralne
14810000-2Wyroby ścierne
14811000-9Kamienie młyńskie, kamienie szlifierskie i ściernice
14811100-0Kamienie młyńskie
14811200-1Kamienie szlifierskie
14811300-2Ściernice
14812000-6Proszek lub ziarno ścierne
14813000-3Korund sztuczny
14814000-0Grafit sztuczny
14820000-5Szkło
14830000-8Włókno szklane
14900000-0Odzyskane surowce wtórne
14910000-3Odzyskane surowce wtórne z metalu
14930000-9Pył i pozostałości zawierające metale
14920000-6Odzyskane surowce wtórne niemetalowe
15000000-8Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
15100000-9Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
15110000-2Mięso
15111000-9Mięso wołowe
15111100-0Wołowina
15111200-1Cielęcina
15112000-6Drób
15112100-7Świeży drób
15112110-0Gęsi
15112120-3Indyki
15112130-6Kurczęta
15112140-9Kaczki
15112300-9Wątróbki drobiowe
15112310-2Foie gras
15113000-3Wieprzowina
15114000-0Podroby
15115000-7Jagnięcina i mięso owiec mięsnych
15115100-8Jagnięcina
15115200-9Owce mięsne
15117000-1Mięso kozie
15118000-8Mięso z koni, osłów, mułów lub osłomułów
15118100-9Mięso końskie
15118900-7Mięso z osłów, mułów lub osłomułów
15119000-5Mięsa różne
15119100-6Mięso królicze
15119200-7Mięso z zajęcy
15119300-8Dziczyzna
15119400-9Żabie udka
15119500-0Gołębie
15119600-1Mięso z ryb
15130000-8Produkty mięsne
15131000-5Konserwy i przetwory z mięsa
15131100-6Produkty mięsno-wędliniarskie
15131110-9Mięso na wędliny
15131120-2Produkty wędliniarskie
15131130-5Wędliny
15131134-3Kaszanka i inne wędliny krwiste
15131135-0Wędliny drobiowe
15131200-7Mięso suszone, solone, wędzone lub marynowane
15131210-0Szynka wędzona
15131220-3Bekon
15131230-6Salami
15131300-8Konserwy wątrobiane
15131310-1Pasztety
15131320-4Przetwory z wątróbek gęsich lub kaczych
15131400-9Produkty wieprzowe
15131410-2Szynka
15131420-5Pulpety mięsne
15131490-6Gotowe dania wieprzowe
15131500-0Produkty drobiowe
15131600-1Produkty wołowe i cielęce
15131610-4Pulpety wołowe
15131620-7Wołowina mielona
15131640-3Siekane mięso wołowe
15131700-2Przetwory mięsne
15200000-0Ryby przetworzone i konserwowane
15210000-3Filety rybne, wątróbki rybne i ikra
15211000-0Filety rybne
15211100-1Świeże filety rybne
15212000-7Ikra ryb
15213000-4Wątróbki rybne
15220000-6Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb
15221000-3Ryby mrożone
15229000-9Mrożone produkty rybne
15230000-9Ryby suszone lub solone; ryby w solance; ryby wędzone
15231000-6Ryby suszone
15232000-3Ryby solone
15233000-0Ryby w solance
15234000-7Ryby wędzone
15235000-4Ryby konserwowane
15240000-2Ryby puszkowane i pozostałe ryby konserwowane lub przetworzone
15241000-9Ryby w folii lub puszkowane
15241100-0Łosoś puszkowany
15241200-1Śledź przetworzony lub konserwowany
15241300-2Sardynki
15241400-3Tuńczyk puszkowany
15241500-4Makrela
15241600-5Sardele
15241700-6Paluszki rybne
15241800-7Przetwory rybne w folii
15242000-6Gotowe dania rybne
15243000-3Przetwory z ryb
15244000-0Kawior i ikra rybia
15244100-1Kawior
15244200-2Ikra rybia
15250000-5Owoce morza
15251000-2Mrożone skorupiaki
15252000-9Skorupiaki przetworzone lub konserwowane
15253000-6Produkty ze skorupiaków
15300000-1Owoce, warzywa i podobne produkty
15310000-4Ziemniaki i produkty z ziemniaków
15311000-1Ziemniaki mrożone
15311100-2Chipsy i frytki
15311200-3Ziemniaki, krojone lub w plastrach oraz pozostałe ziemniaki mrożone
15312000-8Produkty ziemniaczane
15312100-9Ziemniaki tłuczone preparowane
15312200-0Częściowo smażone chipsy ziemniaczane
15312300-1Chipsy ziemniaczane
15312310-4Chipsy ziemniaczane z dodatkiem substancji smakowych
15312400-2Przekąski ziemniaczane
15312500-3Krokiety ziemniaczane
15313000-5Ziemniaki przetworzone
15320000-7Soki owocowe i warzywne
15321000-4Soki owocowe
15321100-5Sok pomarańczowy
15321200-6Sok grejpfrutowy
15321300-7Sok z cytryny
15321400-8Sok ananasowy
15321500-9Sok winogronowy
15321600-0Sok jabłkowy
15321700-1Mieszanki soków nieskoncentrowanych
15321800-2Soki skoncentrowane
15322000-1Soki warzywne
15322100-2Sok pomidorowy
15330000-0Przetworzone owoce i warzywa
15331000-7Warzywa przetworzone
15331100-8Warzywa świeże lub mrożone
15331110-1Przetworzone warzywa korzeniowe
15331120-4Przetworzone warzywa bulwiaste
15331130-7Fasola, groch, papryki, pomidory i pozostałe warzywa
15331131-4Fasola przetworzona
15331132-1Groch przetworzony
15331133-8Groch dzielony
15331134-5Pomidory przetworzone
15331135-2Grzyby przetworzone
15331136-9Papryki przetworzone
15331137-6Kiełki sojowe
15331138-3Trufle
15331140-0Warzywa liściaste i kapustne
15331142-4Kapusta przetworzona
15331150-3Przetworzone jadalne części warzyw strączkowych
15331170-9Warzywa mrożone
15331400-1Warzywa konserwowane i/lub puszkowane
15331410-4Fasola w sosie pomidorowym
15331411-1Fasola pieczona
15331420-7Pomidory konserwowane
15331423-8Pomidory puszkowane
15331425-2Przecier pomidorowy
15331427-6Skoncentrowany przecier pomidorowy
15331428-3Sos pomidorowy
15331430-0Grzyby puszkowane
15331450-6Oliwki przetworzone
15331460-9Warzywa puszkowane
15331461-6Kapusta kiszona puszkowana
15331462-3Groch puszkowany
15331463-0Puszkowana fasola nieobrana
15331464-7Puszkowana cała fasola
15331465-4Puszkowany szparag lekarski
15331466-1Oliwki puszkowane
15331470-2Kukurydza słodka
15331480-5Warzywa tymczasowo zakonserwowane
15331500-2Warzywa konserwowane w occie
15332000-4Przetworzone owoce i orzechy
15332100-5Przetworzone owoce
15332140-7Przetworzone jabłka
15332150-0Przetworzone gruszki
15332160-3Przetworzone banany
15332170-6Szczaw alpejski
15332180-9Melony
15332200-6Dżemy i marmolady, galaretki owocowe, przeciery z owoców i orzechów oraz pasty do smarowania
15332230-5Marmolady
15332231-2Marmolada pomarańczowa
15332232-9Marmolada cytrynowa
15332240-8Galaretki owocowe
15332250-1Pasty owocowe do smarowania
15332260-4Pasty orzechowe do smarowania
15332261-1Masło orzechowe
15332270-7Przeciery owocowe
15332290-3Dżemy
15332291-0Dżem morelowy
15332292-7Dżem jeżynowy
15332293-4Dżem z czarnej porzeczki
15332294-1Dżem wiśniowy
15332295-8Dżem malinowy
15332296-5Dżem truskawkowy
15332300-7Przetworzone orzechy
15332310-0Orzechy palone lub solone
15332400-8Owoce konserwowane
15332410-1Owoce suszone
15332411-8Przetworzone porzeczki
15332412-5Przetworzone rodzynki
15332419-4Sułtanki
15333000-1Warzywne produkty uboczne
15400000-2Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne
15410000-5Surowe oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne
15411000-2Oleje zwierzęce lub roślinne
15411100-3Olej roślinny
15411110-6Oliwa z oliwek
15411120-9Olej sezamowy
15411130-2Olej z orzechów ziemnych
15411140-5Olej kokosowy
15411200-4Olej spożywczy
15411210-7Olej do smażenia
15412000-9Tłuszcze
15412100-0Tłuszcze zwierzęce
15412200-1Tłuszcze roślinne
15413000-6Pozostałości stałe z tłuszczów lub olejów roślinnych
15413100-7Makuchy
15420000-8Rafinowane oleje i tłuszcze
15421000-5Oleje rafinowane
15422000-2Tłuszcze rafinowane
15423000-9Oleje lub tłuszcze uwodornione lub estryfikowane
15424000-6Woski roślinne
15430000-1Tłuszcze jadalne
15431000-8Margaryna i podobne produkty
15431100-9Margaryna
15431110-2Płynna margaryna
15431200-0Beztłuszczowe lub niskotłuszczowe produkty do smarowania
15500000-3Produkty mleczarskie
15510000-6Mleko i śmietana
15511000-3Mleko
15511100-4Mleko pasteryzowane
15511200-5Mleko sterylizowane
15511210-8Mleko UHT
15511300-6Mleko odtłuszczone
15511400-7Mleko półtłuste
15511500-8Mleko pełnotłuste
15511600-9Mleko skondensowane
15511700-0Mleko w proszku
15512000-0Śmietana
15512100-1Śmietana chuda
15512200-2Śmietana tłusta
15512300-3Śmietana pełnotłusta
15512900-9Bita śmietana
15530000-2Masło
15540000-5Produkty serowarskie
15541000-2Ser stołowy
15542000-9Ser świeży
15542100-0Ser twarogowy
15542200-1Ser miękki
15542300-2Ser feta
15543000-6Sery scalone, sproszkowane, z przerostami pleśni i pozostałe sery
15543100-7Ser z przerostami pleśni
15543200-8Ser cheddar
15543300-9Ser scalony
15543400-0Ser parmezan
15544000-3Ser twardy
15545000-0Pasty serowe do smarowania
15550000-8Klasyfikowane produkty mleczarskie
15551000-5Jogurt i pozostałe przefermentowane przetwory mleczne
15551300-8Jogurt
15551310-1Jogurt bez dodatków substancji smakowych
15551320-4Jogurt z dodatkiem substancji smakowych
15551500-0Maślanka
15552000-2Kazeina
15553000-9Laktoza lub syrop laktozowy
15554000-6Serwatka
15555000-3Lody i produkty podobne
15555100-4Lody
15555200-5Sorbety
15600000-4Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych
15610000-7Produkty przemiału ziarna
15611000-4Ryż łuskany
15612000-1Mąka zbożowa lub roślinna i podobne produkty
15612100-2Mąka pszenna
15612110-5Mąka z pełnego przemiału
15612120-8Mąka do wyrobu chleba
15612130-1Mąka czysta
15612150-7Mąka piekarska
15612190-9Mąka umożliwiająca rośnięcie ciasta bez dodatku drożdży
15612200-3Mąki zbożowe
15612210-6Mąka kukurydziana
15612220-9Mąka ryżowa
15612300-4Mąka i mączka warzywna
15612400-5Mieszanki do przygotowania wypieków piekarskich
15612410-8Mieszanki do wyrobu ciasta
15612420-1Mieszanki do pieczenia
15612500-6Produkty piekarskie
15613000-8Produkty z ziaren zbóż
15613100-9Produkty przemiału owsa
15613300-1Produkty zbożowe
15613310-4Gotowe zboża śniadaniowe
15613311-1Płatki kukurydziane
15613313-5Muesli lub produkty równoważne
15613319-7Pszenica dmuchana
15613380-5Płatki owsiane
15614000-5Ryż przetworzony
15614100-6Ryż długoziarnisty
15614200-7Ryż mielony
15614300-8Ryż łamany
15615000-2Otręby
15620000-0Skrobia i produkty skrobiowe
15621000-7Olej kukurydziany
15622000-4Glukoza i produkty z glukozy, fruktoza i produkty z fruktozy
15622100-5Glukoza i produkty z glukozy
15622110-8Glukoza
15622120-1Syrop glukozowy
15622300-7Fruktoza i produkty z fruktozy
15622310-0Fruktoza
15622320-3Przetwory z fruktozy
15622321-0Roztwory z fruktozy
15622322-7Syrop fruktozowy
15623000-1Skrobie
15624000-8Tapioka
15625000-5Semolina
15626000-2Kruszonka sproszkowana
15700000-5Pasza dla zwierząt
15710000-8Pasza dla zwierząt hodowlanych i innych
15711000-5Karma dla ryb
15712000-2Susz paszowy
15713000-9Karma dla zwierząt domowych
15800000-6Różne produkty spożywcze
15810000-9Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie
15811000-6Pieczywo
15811100-7Chleb
15811200-8Rogaliki
15811300-9Pieczywo francuskie
15811400-0Bułeczki
15811500-1Pieczywo gotowe
15811510-4Kanapki
15811511-1Kanapki gotowe
15812000-3Wyroby ciastkarskie i ciasta
15812100-4Wyroby ciastkarskie
15812120-0Placki
15812121-7Placki pikantne
15812122-4Placki słodkie
15812200-5Ciasta
15813000-0Wyroby śniadaniowe
15820000-2Sucharki i herbatniki; wyroby piekarskie i ciastkarskie o przedłużonej trwałości
15821000-9Pieczywo tostowe i wyroby piekarskie
15821100-0Pieczywo tostowe
15821110-3Chleb tostowy
15821130-9Chleb chrupki
15821150-5Sucharki
15821200-1Herbatniki słodkie
15830000-5Cukier i produkty pokrewne
15831000-2Cukier
15831200-4Cukier biały
15831300-5Cukier klonowy i syrop klonowy
15831400-6Melasy
15831500-7Syropy cukrowe
15831600-8Miód
15832000-9Odpady z produkcji cukru
15833000-6Produkty cukrownicze
15833100-7Desery
15833110-0Spody do ciasta
15840000-8Kakao; czekolada i wyroby cukiernicze
15841000-5Kakao
15841100-6Pasta kakaowa
15841200-7Masło kakaowe, tłuszcz lub olej
15841300-8Niesłodzony proszek kakaowy
15841400-9Słodzony proszek kakaowy
15842000-2Czekolada i wyroby cukiernicze
15842100-3Czekolada
15842200-4Produkty z czekolady
15842210-7Czekolada pitna
15842220-0Batony czekoladowe
15842300-5Wyroby cukiernicze
15842310-8Słodycze gotowane
15842320-1Nugat
15842400-6Owoce, orzechy lub skórki owocowe zakonserwowane w cukrze
15850000-1Produkty z ciasta makaronowego
15851000-8Produkty mączne
15851100-9Makaron niegotowany
15851200-0Ciasto makaronowe gotowane i kuskus
15851210-3Ciasto makaronowe gotowane
15851220-6Ciasto makaronowe nadziewane
15851230-9Lasagne
15851250-5Kuskus
15851290-7Puszkowane ciasto makaronowe
15860000-4Kawa, herbata i podobne produkty
15861000-1Kawa
15861100-2Kawa palona
15861200-3Kawa bezkofeinowa
15862000-8Substytuty kawy
15863000-5Herbata
15863100-6Herbata zielona
15863200-7Herbata czarna
15864000-2Produkty z herbaty lub herbaty paragwajskiej (maté)
15864100-3Herbata w torebkach
15865000-9Napary ziołowe
15870000-7Przyprawy i przyprawy korzenne
15871000-4Ocet; sosy; mieszanki przypraw; mąka i mączka z gorczycy; gotowa musztarda
15871100-5Ocet i substytuty octu
15871110-8Ocet lub produkty równoważne
15871200-6Sosy, mieszanki przypraw i mieszanki przypraw korzennych
15871210-9Sos sojowy
15871230-5Ketchup
15871250-1Musztarda
15871260-4Sosy
15871270-7Mieszanki przypraw
15871273-8Majonez
15871274-5Pasty kanapkowe
15871279-0Ostry sos z mango
15872000-1Zioła i przyprawy korzenne
15872100-2Pieprz
15872200-3Przyprawy korzenne
15872300-4Zioła
15872400-5Sól
15872500-6Imbir
15880000-0Specjalne produkty odżywcze
15881000-7Przetwory spożywcze homogenizowane
15882000-4Produkty dietetyczne
15884000-8Produkty dla niemowląt
15890000-3Różne produkty spożywcze i produkty suszone
15891000-0Zupy i buliony
15891100-1Zupy mięsne
15891200-2Zupy rybne
15891300-3Zupy miksowane
15891400-4Zupy
15891410-7Mieszanki zup
15891500-5Buliony
15891600-6Sopstoki
15891610-9Mieszanki sopstoków
15891900-9Zupy warzywne
15892000-7Wywary warzywne, ekstrakty, substancje peptydowe i zagęszczacze
15892100-8Wywary warzywne
15892200-9Ekstrakty warzywne
15892400-1Zagęszczacze
15893000-4Produkty suszone
15893100-5Mieszanki spożywcze
15893200-6Mieszanki deserowe
15893300-7Mieszanki wywarów mięsnych
15894000-1Przetworzone produkty spożywcze
15894100-2Dania wegetariańskie
15894200-3Posiłki gotowe
15894210-6Posiłki szkolne
15894220-9Posiłki szpitalne
15894300-4Dania gotowe
15894400-5Przekąski
15894500-6Produkty znajdujące się w maszynach do sprzedaży produktów żywnościowych
15894600-7Nadzienia kanapkowe
15894700-8Przysmaki
15895000-8Szybkie przekąski
15895100-9Hamburgery
15896000-5Produkty głęboko mrożone
15897000-2Produkty puszkowane i polowe racje żywnościowe
15897100-3Polowe racje żywnościowe
15897200-4Produkty puszkowane
15897300-5Paczki żywnościowe
15898000-9Drożdże
15899000-6Proszek do pieczenia
15900000-7Napoje, tytoń i produkty podobne
15910000-0Destylowane napoje alkoholowe
15911000-7Napoje spirytusowe
15911100-8Wódki
15911200-9Likiery
15930000-6Wina
15931000-3Wina bez dodatku substancji smakowych
15931100-4Wino musujące
15931200-5Wina stołowe
15931300-6Porto
15931400-7Madera
15931500-8Moszcz winogronowy
15931600-9Sherry
15932000-0Drożdżowy osad winiarski
15940000-9Wino z jabłek i pozostałe wina owocowe
15941000-6Wino z jabłek
15942000-3Wina owocowe
15950000-2Niedestylowane przefermentowane napoje
15951000-9Wermut
15960000-5Piwo słodowe
15961000-2Piwo
15961100-3Piwo leżakowe
15962000-9Pozostałości i odpady browarne lub gorzelniane
15980000-1Napoje bezalkoholowe
15981000-8Wody mineralne
15981100-9Zmrożone wody mineralne
15981200-0Gazowane wody mineralne
15981300-1Woda zmrożona
15981310-4Lód
15981320-7Śnieg
15981400-2Wody mineralne z dodatkiem substancji smakowych
15982000-5Napoje orzeźwiające
15982100-6Soki ze świeżych owoców
15982200-7Mleko czekoladowe
15990000-4Tytoń, wyroby tytoniowe i artykuły
15991000-1Wyroby tytoniowe
15991100-2Cygara
15991200-3Cygaretki
15991300-4Papierosy
15992000-8Tytoń
15992100-9Tytoń przetworzony
15993000-5Dodatki tytoniowe
15994000-2Bibułka papierosowa i bibuła filtracyjna
15994100-3Bibułka papierosowa
15994200-4Bibuła filtracyjna
16000000-5Maszyny rolnicze
16100000-6Maszyny używane w rolnictwie i leśnictwie do przygotowywania lub uprawy gleby
16110000-9Pługi lub brony talerzowe
16120000-2Brony, spulchniarki, kultywatory, brony chwastowniki lub glebogryzarki
16130000-5Siewniki, sadzarki lub maszyny lub przesadzania
16140000-8Maszyny do rozrzucania obornika
16141000-5Rozsiewacze nawozów
16150000-1Walce do wyrównywania trawników lub boisk sportowych
16160000-4Różny sprzęt ogrodniczy
16300000-8Maszyny żniwne
16310000-1Kosiarki
16311000-8Kosiarki do trawników
16311100-9Kosiarki do pielęgnacji trawników, zieleni parkowej lub terenów sportowych
16320000-4Maszyny do przygotowania siana
16330000-7Prasy do belowania słomy lub paszy
16331000-4Prasy zbierające
16340000-0Maszyny żniwne i młockarki
16400000-9Maszyny natryskujące używane w rolnictwie lub ogrodnictwie
16500000-0Przyczepy lub naczepy samozaładowcze i wyładowcze do celów rolniczych
16510000-3Samozaładowcze przyczepy do celów rolniczych
16520000-6Samowyładowcze przyczepy do celów rolniczych
16530000-9Samozaładowcze naczepy do celów rolniczych
16540000-2Samowyładowcze naczepy do celów rolniczych
16600000-1Specjalne maszyny używane w rolnictwie lub leśnictwie
16610000-4Maszyny do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania jaj, owoców innych produktów
16611000-1Maszyny do czyszczenia produktów
16611100-2Maszyny do czyszczenia jaj
16611200-3Maszyny do czyszczenia owoców
16612000-8Maszyny do sortowania lub klasyfikowania produktów
16612100-9Maszyny do sortowania lub klasyfikowania jaj
16612200-0Maszyny do sortowania lub klasyfikowania owoców
16613000-5Maszyny do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania nasion, ziarna lub warzyw suszonych
16620000-7Dojarki
16630000-0Maszyny do przygotowania preparatów żywienia zwierząt
16640000-3Maszyny pszczelarskie
16650000-6Maszyny do hodowli drobiu
16651000-3Inkubatory i wylęgarki drobiu
16700000-2Ciągniki
16710000-5Ciągniki rolnicze pedałowe
16720000-8Ciągniki używane
16730000-1Ciągniki trakcyjne
16800000-3Części maszyn używanych w rolnictwie i leśnictwie
16810000-6Części maszyn rolniczych
16820000-9Części maszyn używanych w leśnictwie
18000000-9Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
18100000-0Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki
18110000-3Odzież branżowa
18113000-4Odzież przemysłowa
18114000-1Kombinezony
18130000-9Specjalna odzież robocza
18132000-3Kamizelki spadochronowe
18132100-4Kurtki lotnicze
18132200-5Kombinezony lotnicze
18140000-2Dodatki do odzieży roboczej
18141000-9Rękawice robocze
18142000-6Okulary ochronne
18143000-3Akcesoria ochronne
18200000-1Odzież wierzchnia
18210000-4Palta
18211000-1Peleryny
18212000-8Płaszcze
18213000-5Wiatrówki
18220000-7Odzież przeciwdeszczowa
18221000-4Odzież nieprzemakalna
18221100-5Peleryny nieprzeprzemakalne
18221200-6Skafandry
18221300-7Płaszcze przeciwdeszczowe
18222000-1Ubiory jednoczęściowe
18222100-2Zestawy ubraniowe
18222200-3Komplety odzieżowe
18223000-8Kurtki i blezery
18223100-9Blezery
18223200-0Kurtki
18224000-5Odzież z wyrobów włókienniczych powlekanych lub impregnowanych
18230000-0Odzież różna
18231000-7Suknie
18232000-4Spódnice
18233000-1Szorty
18234000-8Spodnie
18235000-5Pulowery, swetry rozpinane i podobne wyroby
18235100-6Pulowery
18235200-7Swetry rozpinane
18235300-8Swetry
18235400-9Kamizelki
18300000-2Części garderoby
18310000-5Bielizna osobista
18311000-2Slipy
18312000-9Kalesony
18313000-6Majtki
18314000-3Płaszcze kąpielowe
18315000-0Pończochy
18316000-7Rajstopy
18317000-4Skarpety
18318000-1Odzież nocna
18318100-2Koszule nocne
18318200-3Szlafroki
18318300-4Pidżamy
18318400-5Podkoszulki
18318500-6Koszule nocne damskie
18320000-8Biustonosze, gorsety, pasy do pończoch i podobne wyroby
18321000-5Biustonosze
18322000-2Gorsety
18323000-9Szelki
18330000-1Koszulki i koszule
18331000-8Koszulki
18332000-5Koszule
18333000-2Koszulki polo
18400000-3Odzież specjalna i dodatki
18410000-6Odzież specjalna
18411000-3Odzież niemowlęca
18412000-0Odzież sportowa
18412100-1Odzież treningowa
18412200-2Koszulki sportowe
18412300-3Odzież narciarska
18412800-8Stroje kąpielowe
18420000-9Dodatki odzieżowe
18421000-6Chustki do nosa
18422000-3Szale
18423000-0Krawaty
18424000-7Rękawice
18424300-0Rękawice jednorazowe
18424400-1Rękawiczki z jednym palcem
18424500-2Ochraniacze na nadgarstki
18425000-4Paski
18425100-5Bandoliery
18440000-5Kapelusze i nakrycia głowy
18441000-2Kapelusze
18443000-6Nakrycia głowy i dodatki
18443100-7Taśmy do wewnętrznego wykańczania kapeluszy
18443300-9Nakrycia głowy
18443310-2Berety
18443320-5Czapki
18443330-8Kaptury
18443340-1Czapeczki
18443400-0Wiązania do nakryć głowy
18443500-1Osłony oczu
18444000-3Ochronne nakrycia głowy
18444100-4Zabezpieczające nakrycia głowy
18444110-7Hełmy
18444111-4Hełmy ochronne
18444112-1Kaski rowerowe
18444200-5Kaski
18450000-8Zapięcia (do odzieży)
18451000-5Guziki
18451100-6Części guzików
18452000-2Zapinki
18453000-9Zamki błyskawiczne
18500000-4Biżuteria, zegarki i artykuły podobne
18510000-7Biżuteria i podobne wyroby
18511000-4Kamienie szlachetne do biżuterii
18511100-5Diamenty
18511200-6Rubiny
18511300-7Szmaragdy
18511400-8Opal
18511500-9Kwarc
18511600-0Turmalin
18512000-1Monety i medale
18512100-2Monety
18512200-3Medale
18513000-8Wyroby biżuteryjne
18513100-9Perły
18513200-0Wyroby złotnicze
18513300-1Wyroby z metali szlachetnych
18513400-2Wyroby z kamieni szlachetnych lub półszlachetnych
18513500-3Wyroby srebrzarskie
18520000-0Wyroby zegarmistrzowskie do użytku osobistego
18521000-7Zegarki
18521100-8Szkło do zegarków
18522000-4Zegarki na rękę
18523000-1Stopery
18530000-3Prezenty i nagrody
18600000-5Futra i wyroby z futra
18610000-8Wyroby futrzane
18611000-5Skóry futrzane
18612000-2Ubiory futrzane
18613000-9Wyroby ze sztucznego futra
18620000-1Futra
18800000-7Obuwie
18810000-0Obuwie inne niż sportowe oraz ochronne
18811000-7Obuwie nieprzemakalne
18812000-4Obuwie z częściami gumowymi lub z tworzyw sztucznych
18812100-5Sandały z cholewkami z gumy lub z tworzyw sztucznych
18812200-6Buty gumowe
18812300-7Obuwie lekkie z cholewkami z gumy lub z tworzyw sztucznych
18812400-8Klapki
18813000-1Obuwie z cholewkami ze skóry
18813100-2Sandały
18813200-3Pantofle
18813300-4Obuwie lekkie
18814000-8Obuwie z cholewkami z tworzyw włókienniczych
18815000-5Buty
18815100-6Buty za kostkę
18815200-7Buty z cholewami
18815300-8Buty do kolan
18815400-9Gumiaki
18816000-2Kalosze
18820000-3Obuwie sportowe
18821000-0Obuwie narciarskie
18821100-1Buty do biegów narciarskich
18822000-7Buty treningowe
18823000-4Buty do wspinaczki
18824000-1Buty do gry w piłkę nożną
18830000-6Obuwie ochronne
18831000-3Obuwie z metalowymi ochraniaczami na palce
18832000-0Obuwie specjalne
18832100-1Obuwie lotnicze
18840000-9Części obuwia
18841000-6Cholewki do butów
18842000-3Podeszwy
18843000-0Obcasy
18900000-8Bagaże, wyroby rymarskie, worki i torby
18910000-1Wyroby rymarskie
18911000-8Siodła
18912000-5Szpicruty
18913000-2Bicze
18920000-4Bagaże
18921000-1Walizki
18923000-5Portmonetki i portfele
18923100-6Portmonetki
18923200-7Portfele
18924000-2Kufry
18925000-9Uchwyty na butelki z wodą i kabury
18925100-0Uchwyty na butelki z wodą
18925200-1Kabury
18929000-7Kosmetyczki
18930000-7Worki i torby
18931000-4Torby podróżne
18931100-5Plecaki
18932000-1Torby sportowe
18933000-8Torby pocztowe lub na paczki
18933100-9Poduszeczki nawilżane używane w urzędach pocztowych
18934000-5Zestawy toreb
18935000-2Torby na pranie
18936000-9Torby włókiennicze
18937000-6Torebki do pakowania towarów
18937100-7Torby do pakowania towarów
18938000-3Pojemniki tymczasowe
18939000-0Torby podręczne
19000000-6Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
19100000-7Skóra wyprawiona
19110000-0Skóra zamszowa
19120000-3Skóra bydlęca lub ze zwierząt parzystokopytnych
19130000-6Skóra owiec, kóz lub świń
19131000-3Skóra owiec lub jagniąt
19132000-0Skóra kóz lub koźląt
19133000-7Skóra świńska
19140000-9Skóra innych zwierząt, skóra wtórna i inna skóra
19141000-6Skóra z innych zwierząt
19142000-3Skóra wtórna
19143000-0Imitacja skóry
19144000-7Skóra lakierowana
19160000-5Paski do zegarków
19170000-8Wyroby skórzane używane w maszynach lub urządzeniach mechanicznych
19200000-8Tkaniny włókiennicze i podobne
19210000-1Tkaniny tkane
19211000-8Syntetyczne tkaniny tkane
19211100-9Tkaniny z włókien mieszanych
19212000-5Tkaniny bawełniane
19212100-6Tkaniny materacowe
19212200-7Drelich
19212300-8Płótna
19212310-1Tkaniny płócienne
19212400-9Popelina
19212500-0Tkaniny tapicerskie
19212510-3Pasy tapicerskie
19220000-4Tkaniny wełniane
19230000-7Tkaniny bieliźniane
19231000-4Bielizna
19240000-0Tkaniny specjalne
19241000-7Okrywa włókienna
19242000-4Tkaniny strzyżone
19243000-1Tkaniny tapicerskie
19244000-8Tkaniny zasłonowe
19245000-5Tkaniny podszewkowe
19250000-3Tkaniny dziane lub szydełkowane
19251000-0Tkaniny dziane
19251100-1Tkaniny z okrywą włókienną
19252000-7Tkaniny szydełkowane
19260000-6Tkaniny
19270000-9Tkaniny inne niż tkane
19280000-2Wełna zwierzęca, skóry i skórki
19281000-9Wełna
19282000-6Skórki zwierzęce
19283000-3Skóry i pióra ptasie
19400000-0Przędza i nić włókiennicza
19410000-3Włókna tkane naturalne
19420000-6Włókna tkane sztuczne
19430000-9Przędza włókiennicza i nić z włókien naturalnych
19431000-6Przędza jedwabna
19432000-3Włókno przędne wełniane
19433000-0Przędza bawełniana
19434000-7Przędza lniana
19435000-4Nici do szycia i przędza z włókien naturalnych
19435100-5Nici do szycia
19435200-6Przędza dziewiarska
19436000-1Przędza z włókien roślinnych
19440000-2Nić lub przędza syntetyczna
19441000-9Przędza syntetyczna
19442000-6Nić syntetyczna
19442100-7Syntetyczna nić do szycia
19442200-8Syntetyczna przędza dziewiarska
19500000-1Guma i tworzywa sztuczne
19510000-4Produkty z gumy
19511000-1Dętki, bieżniki i ochraniacze dętek
19511100-2Ochraniacze opon
19511200-3Dętki
19511300-4Bieżniki
19512000-8Wyroby z gumy niewulkanizowanej
19513000-5Gumowane tkaniny włókiennicze
19513100-6Tkaniny z kordu oponowego
19513200-7Taśma przylepna z gumowanych materiałów włókienniczych
19514000-2Guma wtórna
19520000-7Produkty z tworzyw sztucznych
19521000-4Produkty z polistyrenu
19521100-5Osłony z polistyrenu
19521200-6Sztaby z polistyrenu
19522000-1Żywice naturalne
19522100-2Żywice epoksydowe
19522110-5Przewody rurowe z żywic epoksydowych
19600000-2Odpady skórzane, włókiennicze, gumowe i tworzyw sztucznych
19610000-5Odpady skórzane
19620000-8Odpady włókiennicze
19630000-1Odpady gumowe
19640000-4Torebki i torby z odpadów i resztek polietylenu
19700000-3Kauczuk syntetyczny i włókna
19710000-6Kauczuk syntetyczny
19720000-9Włókna syntetyczne
19721000-6Kabel z włókna ciągłego syntetycznego
19722000-3Przędza wysokowytrzymała
19723000-0Przędza pojedyncza
19724000-7Syntetyczne włókno pojedyncze
19730000-2Włókna sztuczne
19731000-9Sztuczne włókna odcinkowe
19732000-6Polipropylen
19733000-3Sztuczna przędza teksturowana
22000000-0Druki i produkty podobne
22100000-1Drukowane książki, broszury i ulotki
22110000-4Drukowane książki
22111000-1Podręczniki szkolne
22112000-8Czytanki
22113000-5Książki biblioteczne
22114000-2Słowniki, mapy, zeszyty nutowe i inne książki
22114100-3Słowniki
22114200-4Atlasy
22114300-5Mapy
22114310-8Mapy kadastralne
22114311-5Światłokopie
22114400-6Zeszyty nutowe
22114500-7Encyklopedie
22120000-7Wydawnictwa
22121000-4Wydawnictwa techniczne
22130000-0Spisy
22140000-3Ulotki
22150000-6Broszury
22160000-9Informatory
22200000-2Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny
22210000-5Gazety
22211000-2Dzienniki
22211100-3Dzienniki urzędowe
22212000-9Czasopisma
22212100-0Wydawnictwa seryjne
22213000-6Magazyny
22300000-3Pocztówki, karty okolicznościowe i inne druki
22310000-6Pocztówki
22312000-0Obrazki
22313000-7Przedruki
22314000-4Wzory
22315000-1Fotografie
22320000-9Karty okolicznościowe
22321000-6Karty świąteczne
22400000-4Znaczki, formularze czeków, świadectwa udziałowe, handlowe materiały reklamowe, katalogi i podręczniki
22410000-7Znaczki
22411000-4Znaczki świąteczne
22412000-1Nowe znaczki
22413000-8Znaczki skarbowe
22414000-5Książeczki na znaczki pocztowe
22420000-0Papier ze znakiem wodnym
22430000-3Banknoty
22440000-6Formularze czeków
22450000-9Papiery wartościowe
22451000-6Paszporty
22452000-3Blankiety pocztowe
22453000-0Formularze podatku drogowego
22454000-7Prawa jazdy
22455000-4Dowody tożsamości
22455100-5Bransoletki identyfikacyjne
22456000-1Pozwolenia
22457000-8Wejściówki
22458000-5Pozostałe druki
22459000-2Bilety
22459100-3Nalepki i taśmy reklamowe
22460000-2Handlowe materiały reklamowe, handlowe katalogi i przewodniki
22461000-9Katalogi
22461100-0Podkładki do przyczepiania list
22462000-6Materiały reklamowe
22470000-5Instrukcje
22471000-2Instrukcje komputerowe
22472000-9Podręczniki instrukcyjne
22473000-6Instrukcje techniczne
22500000-5Klisze lub cylindry, lub inne nośniki do użytku w drukarstwie
22510000-8Płyty offsetowe
22520000-1Sprzęt do wytrawiania
22521000-8Sprzęt wytłaczający
22600000-6Tusz
22610000-9Farba drukarska
22611000-6Farby reliefowe
22612000-3Tusz kreślarski
22800000-8Rejestry, księgi rachunkowe, skoroszyty, formularze i inne wyroby piśmiennicze z papieru lub tektury
22810000-1Rejestry papierowe lub tekturowe
22813000-2Księgi rachunkowe
22814000-9Kwitariusze
22815000-6Notatniki
22816000-3Bloki papierowe
22816100-4Bloczki notatkowe
22816200-5Zeszyty do stenografii
22816300-6Bloczki samoprzylepnych karteczek na notatki
22817000-0Terminarze lub organizery osobiste
22819000-4Książki adresowe
22820000-4Formularze
22821000-1Karty wyborcze
22822000-8Formularze urzędowe
22822100-9Ciągłe formularze urzędowe
22822200-0Formularze urzędowe inne niż ciągłe
22830000-7Zeszyty ćwiczeń
22831000-4Wkłady do notatników szkolnych
22832000-1Arkusze ćwiczeniowe
22840000-0Albumy do przechowywania eksponatów
22841000-7Albumy na kolekcje
22841100-8Klasery na znaczki
22841200-9Skoroszyty filatelistyczne
22850000-3Skoroszyty i podobne wyroby
22851000-0Skoroszyty
22852000-7Foldery
22852100-8Okładki na akta
22853000-4Pojemniki na akta
22900000-9Różne druki
22990000-6Papier gazetowy, papier czerpany i innego rodzaju papier lub tektura w rodzaju używanych do celów graficznych
22991000-3Papier gazetowy
22992000-0Papier czerpany lub tektura
22993000-7Papier fotoczuły, termoczuły lub termograficzny i tektura
22993100-8Papier fotoczuły lub tektura
22993200-9Papier termoczuły lub tektura
22993300-0Papier termograficzny lub tektura
22993400-1Papier lub tektura faliste
24000000-4Produkty chemiczne
24100000-5Gazy
24110000-8Gazy przemysłowe
24111000-5Wodór, argon, gazy szlachetne, azot i tlen
24111100-6Argon
24111200-7Gazy szlachetne
24111300-8Hel
24111400-9Neon
24111500-0Gazy medyczne
24111600-1Wodór
24111700-2Azot
24111800-3Azot ciekły
24111900-4Tlen
24112000-2Nieorganiczne związki tlenu
24112100-3Ditlenek węgla
24112200-4Tlenki azotu
24112300-5Gazowe nieorganiczne związki tlenu
24113000-9Ciekłe powietrze i sprężone powietrze
24113100-0Ciekłe powietrze
24113200-1Sprężone powietrze
24200000-6Barwniki i pigmenty
24210000-9Tlenki, nadtlenki i wodorotlenki
24211000-6Tlenek cynku i nadtlenek cynku, tlenek tytanu, barwniki i pigmenty
24211100-7Tlenek cynku
24211200-8Nadtlenek cynku
24211300-9Tlenek tytanu
24212000-3Tlenki i wodorotlenki chromu, manganu, magnezu, ołowiu i miedzi
24212100-4Tlenek chromu
24212200-5Tlenek manganu
24212300-6Tlenek ołowiu
24212400-7Tlenek miedzi
24212500-8Tlenek magnezu
24212600-9Wodorotlenki do barwników i pigmentów
24212610-2Wodorotlenek chromu
24212620-5Wodorotlenek manganu
24212630-8Wodorotlenek ołowiu
24212640-1Wodorotlenek miedzi
24212650-4Wodorotlenek magnezu
24213000-0Wapno uwodnione
24220000-2Ekstrakty garbników, ekstrakty barwników, garbniki i środki barwiące
24221000-9Ekstrakty barwników
24222000-6Ekstrakty garbników
24223000-3Garbniki
24224000-0Środki barwiące
24225000-7Preparaty garbników
24300000-7Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne
24310000-0Zasadowe chemikalia nieorganiczne
24311000-7Pierwiastki chemiczne, kwasy i związki nieorganiczne
24311100-8Niemetale
24311110-1Fosforki
24311120-4Węgliki
24311130-7Wodorki
24311140-0Azotki
24311150-3Azydki
24311160-6Krzemki
24311170-9Borki
24311180-2Siarka oczyszczona
24311200-9Halogen
24311300-0Metale alkaliczne
24311310-3Rtęć
24311400-1Chlorowodór (kwas chlorowodorowy), kwasy nieorganiczne, ditlenek krzemu i ditlenek siarki
24311410-4Kwasy nieorganiczne
24311411-1Kwas siarkowy
24311420-7Kwas fosforowy
24311430-0Kwasy polifosforowe
24311440-3Kwas heksafluorokrzemowy
24311450-6Ditlenek siarki
24311460-9Ditlenek krzemu
24311470-2Chlorowodór (kwas chlorowodorowy)
24311500-2Wodorotlenki, jako zasadowe chemikalia nieorganiczne
24311510-5Tlenki metali
24311511-2Piryty żelaza i tlenki żelaza
24311520-8Wodorotlenek sodu
24311521-5Soda kaustyczna
24311522-2Soda ciekła
24311600-3Związki siarki
24311700-4Siarka
24311800-5Węgiel
24311900-6Chlor
24312000-4Halogenki metaliczne; podchloryny, chlorany i nadchlorany
24312100-5Halogenki metaliczne
24312110-8Heksafluorokrzemian sodowy
24312120-1Chlorki
24312121-8Chlorek glinu
24312122-5Chlorek żelazowy
24312123-2Chlorek poliglinowy
24312130-4Uwodniony chlorek glinu
24312200-6Podchloryny i chlorany
24312210-9Chloryt sodowy
24312220-2Podchloryn sodowy
24313000-1Siarczki, siarczany, azotany, fosforany i węglany
24313100-2Siarczki, siarczyny i siarczany
24313110-5Różne siarczki
24313111-2Siarkowodór
24313112-9Polisiarczki
24313120-8Siarczany
24313121-5Tiosiarczan sodu
24313122-2Siarczan żelazawy
24313123-9Siarczan glinu
24313124-6Siarczan sodowy
24313125-3Siarczan żelazowy
24313126-0Siarczan miedzi
24313200-3Podfosforyny, fosforyny, fosforany i polifosforany
24313210-6Heksametafosforan sodowy
24313220-9Fosfaty
24313300-4Węglany
24313310-7Węglan sodu
24313320-0Wodorowęglan sodu
24313400-5Azotany
24314000-8Różne sole kwasów metalicznych
24314100-9Nadmanganian potasu
24314200-0Sole tlenowych kwasów metalicznych
24315000-5Różne chemikalia nieorganiczne
24315100-6Ciężka woda, inne izotopy i ich związki
24315200-7Cyjanek, tlenek cyjanku, pioruniany, cyjaniany, krzemiany, borany, nadborany, sole kwasów nieorganicznych
24315210-0Cyjanki
24315220-3Tlenek cyjanku
24315230-6Pioruniany
24315240-9Cyjaniany
24315300-8Nadtlenek wodoru
24315400-9Kwarc piezoelektryczny
24315500-0Związki metali ziem rzadkich
24315600-1Krzemiany
24315610-4Krzemian sodowy
24315700-2Borany i nadborany
24316000-2Woda destylowana
24317000-9Kamienie syntetyczne
24317100-0Syntetyczne kamienie szlachetne
24317200-1Syntetyczne kamienie półszlachetne
24320000-3Zasadowe organiczne substancje chemiczne
24321000-0Węglowodory
24321100-1Węglowodory nasycone
24321110-4Nasycone węglowodory acykliczne
24321111-1Metan
24321112-8Etylen
24321113-5Propen
24321114-2Buten
24321115-9Acetylen
24321120-7Nasycone węglowodory cykliczne
24321200-2Węglowodory nienasycone
24321210-5Nienasycone węglowodory acykliczne
24321220-8Nienasycone węglowodory cykliczne
24321221-5Benzen
24321222-2Toluen
24321223-9O-ksyleny
24321224-6M-ksyleny
24321225-3Styren
24321226-0Etylobenzen
24321300-3Pozostałe chlorowcowane pochodne węglowodorów
24321310-6Tetrachloroetylen
24321320-9Tetrachlorek węgla
24322000-7Alkohole, fenole, fenoloalkohole i ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne; przemysłowe alkohole tłuszczowe
24322100-8Przemysłowe alkohole tłuszczowe
24322200-9Alkohole monowodorotlenowe
24322210-2Metanol
24322220-5Etanol
24322300-0Diole, polialkohole i pochodne
24322310-3Glikol etylenu
24322320-6Pochodne alkoholi
24322400-1Fenole i pochodne
24322500-2Alkohol
24322510-5Alkohol etylowy
24323000-4Przemysłowe monokarboksylowe kwasy tłuszczowe
24323100-5Kwaśne oleje z rafinacji
24323200-6Kwasy karboksylowe
24323210-9Kwas octowy
24323220-2Kwas nadoctowy
24323300-7Nienasycone monokarboksylowe kwasy i związki
24323310-0Estry kwasu metakrylowego
24323320-3Estry kwasu akrylowego
24323400-8Aromatyczne kwasy polikarboksylowe i karboksylowe
24324000-1Związki organiczne z azotową grupą funkcyjną
24324100-2Związki z aminową grupą funkcyjną
24324200-3Związki aminowe z tlenową grupą funkcyjną
24324300-4Ureiny
24324400-5Związki z azotową grupą funkcyjną
24325000-8Organiczne związki siarki
24326000-5Aldehyd, keton, nadtlenki organiczne i etery
24326100-6Związki z aldehydową grupą funkcyjną
24326200-7Związki z ketonową i chinonową grupą funkcyjną
24326300-8Nadtlenki organiczne
24326310-1Tlenek etylenu
24326320-4Etery
24327000-2Różne organiczne substancje chemiczne
24327100-3Roślinne pochodne do barwienia
24327200-4Węgiel drzewny
24327300-5Oleje i produkty z destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej, palu i smoły pakowej
24327310-8Smoła węglowa
24327311-5Kreozot
24327320-1Smoła
24327330-4Smoła pakowa
24327400-6Produkty żywiczne
24327500-7Ługi odpadowe z produkcji ścieru drzewnego
24400000-8Nawozy azotowe i związki azotu
24410000-1Nawozy azotowe
24411000-8Kwas azotowy i sole
24411100-9Azotan sodowy
24412000-5Kwasy siarkowo-azotowe
24413000-2Amoniak
24413100-3Ciekły amoniak
24413200-4Chlorek amonu
24413300-5Siarczan amonu
24420000-4Nawozy fosforowe
24421000-1Nawozy fosforowe mineralne
24422000-8Nawozy fosforowe chemiczne
24430000-7Nawozy zwierzęce lub roślinne
24440000-0Różne nawozy
24450000-3Wyroby rolno-chemiczne
24451000-0Pestycydy
24452000-7Środki owadobójcze
24453000-4Środki chwastobójcze
24454000-1Regulatory wzrostu roślin
24455000-8Środki odkażające
24456000-5Środki przeciwko gryzoniom
24457000-2Środki grzybobójcze
24500000-9Tworzywa sztuczne w formach podstawowych
24510000-2Polimery etylenu w formach podstawowych
24520000-5Polimery propylenu w formach podstawowych
24530000-8Polimery styrenu w formach podstawowych
24540000-1Polimery winylu w formach podstawowych
24541000-8Polimery octanu winylowego w formach podstawowych
24542000-5Polimery akrylowe w formach podstawowych
24550000-4Poliestry w formach podstawowych
24560000-7Poliamidy w formach podstawowych
24570000-0Żywice mocznikowe w formach podstawowych
24580000-3Żywice aminowe w formach podstawowych
24590000-6Krzemiany w formach podstawowych
24600000-0Materiały wybuchowe
24610000-3Gotowe materiały wybuchowe
24611000-0Proszki pędne
24611100-1Paliwa napędowe
24612000-7Różne materiały wybuchowe
24612100-8Dynamit
24612200-9TNT
24612300-0Nitrogliceryna
24613000-4Petardy sygnalizacyjne, rakiety do sygnalizacji podczas deszczu lub mgły i wyroby pirotechniczne
24613100-5Naboje do odstraszania ptactwa
24613200-6Sztuczne ognie
24615000-8Lonty, spłonki, zapalniki i detonatory elektryczne
24900000-3Produkty chemiczne wysokowartościowe i różne
24910000-6Kleje
24911000-3Żelatyny
24911200-5Spoiwa
24920000-9Olejki eteryczne
24930000-2Chemikalia fotograficzne
24931000-9Płyty i klisze fotograficzne
24931200-1Emulsje do użytku fotograficznego
24931210-4Wywoływacze fotograficzne
24931220-7Utrwalacze fotograficzne
24931230-0Wywoływacze do zdjęć rentgenowskich
24931240-3Utrwalacze do zdjęć rentgenowskich
24931250-6Nośniki kultur
24931260-9Wzmacniacze obrazu
24950000-8Specjalistyczne produkty chemiczne
24951000-5Tłuszcze i smary
24951100-6Smary
24951110-9Iłowa płuczka wiertnicza
24951120-2Smar silikonowy
24951130-5Płyny wiertnicze
24951200-7Dodatki do olejów
24951210-0Proszek gaśniczy
24951220-3Środki gaśnicze
24951230-6Ładunki gaśnicze
24951300-8Płyny hydrauliczne
24951310-1Środki usuwające oblodzenia
24951311-8Środki zapobiegające zamarzaniu
24951400-9Chemicznie modyfikowane tłuszcze i oleje
24952000-2Pasty modelarskie
24952100-3Wosk stomatologiczny
24953000-9Środki wykańczalnicze
24954000-6Węgiel aktywny
24954100-7Nowy węgiel aktywny
24954200-8Regenerowany węgiel aktywny
24955000-3Chemiczne preparaty toaletowe
24956000-0Peptony i substancje białkowe
24957000-7Dodatki chemiczne
24957100-8Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni
24957200-9Dodatki do cementów, zapraw lub zbrojeń
24958000-4Produkty chemiczne dla przemysłu naftowego i gazowniczego
24958100-5Chemikalia wiertnicze
24958200-6Środki kłaczkujące
24958300-7Chemikalia odwiertowe
24958400-8Ampułki żelatynowe do przybitkowych materiałów wybuchowych
24959000-1Aerozole i chemikalia w postaci krążków
24959100-2Aerozole
24959200-3Pierwiastki chemiczne w postaci krążków
24960000-1Różne produkty chemiczne
24961000-8Płyny chłodnicze
24962000-5Chemikalia do uzdatniania wody
24963000-2Produkty antykorozyjne
24964000-9Gliceryna
24965000-6Enzymy
30000000-9Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
30100000-0Maszyny biurowe, sprzęt i materiały, z wyjątkiem komputerów, drukarek i mebli
30110000-3Edytory tekstu
30111000-0Procesory tekstowe
30120000-6Urządzenia fotokopiujące i do druku offsetowego
30121000-3Urządzenia fotokopiujące i termokopiujące
30121100-4Fotokopiarki
30121200-5Urządzenia fotokopiujące
30121300-6Urządzenia do powielania
30121400-7Powielacze
30121410-0Telefaksy
30121420-3Nadajniki cyfrowe
30121430-6Cyfrowe urządzenia powielające
30122000-0Biurowe maszyny offsetowe
30122100-1Cyfrowe systemy offsetowe
30122200-2Cyfrowe urządzenia offsetowe
30123000-7Maszyny biurowe i przemysłowe
30123100-8Maszyny potwierdzające ważność biletów
30123200-9Automaty do wydawania gotówki
30123300-0Powielacze białkowe
30123400-1Składarki
30123500-2Dziurkarki
30123600-3Maszyny do wydawania bilonu
30123610-6Maszyny do sortowania bilonu
30123620-9Maszyny do liczenia bilonu
30123630-2Maszyny do pakowania bilonu
30124000-4Części i akcesoria do maszyn biurowych
30124100-5Fusery
30124110-8Olej do fusera
30124120-1Wycieraczki do fusera
30124130-4Lampy do fusera
30124140-7Podkładki czyszczące do fusera
30124150-0Filtry do fusera
30124200-6Zestawy do fusera
30124300-7Bębny do maszyn biurowych
30124400-8Ładunki zszywek
30124500-9Akcesoria do skanerów
30124510-2Urządzenia znaczące dokumenty (endorsery)
30124520-5Podajniki dokumentów do skanera
30124530-8Adaptery do skanowania slajdów
30125000-1Części i akcesoria do aparatów fotokopiujących
30125100-2Wkłady barwiące
30125110-5Toner do drukarek laserowych/faksów
30125120-8Toner do fotokopiarek
30125130-1Toner dla ośrodków przetwarzania danych oraz badań i dokumentowania
30130000-9Urządzenia pocztowe
30131000-6Sprzęt używany w urzędach pocztowych
30131100-7Maszyny do składania papieru lub kopert
30131200-8Maszyny do wypełniania kopert
30131300-9Maszyny adresujące
30131400-0Maszyny do znaczków pocztowych
30131500-1Maszyny do otwierania poczty
30131600-2Maszyny do pieczętowania poczty
30131700-3Maszyny do kasowania znaczków
30131800-4Maszyny do przyklejania znaczków
30132000-3Maszyny sortujące
30132100-4Maszyny do sortowania poczty
30132200-5Maszyny do liczenia banknotów
30132300-6Urządzenia sortujące
30133000-0Sprzęt wysyłkowy
30133100-1Urządzenia do wysyłania poczty luzem
30140000-2Maszyny liczące i rachunkowe
30141000-9Maszyny liczące
30141100-0Kalkulatory kieszonkowe
30141200-1Kalkulatory biurkowe
30141300-2Kalkulatory drukujące
30141400-3Sumatory
30142000-6Maszyny księgujące i kasy rejestrujące
30142100-7Maszyny księgujące
30142200-8Rejestratory środków pieniężnych
30144000-0Maszyny w rodzaju maszyn liczących
30144100-1Maszyny do frankowania
30144200-2Maszyny do wydawania biletów
30144300-3Maszyny liczące do pojazdów
30144400-4Automaty do pobierania opłat
30145000-7Części i akcesoria maszyn liczących
30145100-8Rolki do kalkulatorów
30150000-5Maszyny do pisania
30151000-2Elektroniczne maszyny do pisania
30152000-9Części i akcesoria do maszyn do pisania
30160000-8Karty magnetyczne
30161000-5Karty kredytowe
30162000-2Karty "inteligentne"
30163000-9Karty płatnicze
30163100-0Karty na zakup paliwa
30170000-1Maszyny do metkowania
30171000-8Maszyny do datowania i numerowania
30172000-5Prasy do dokumentów identyfikacyjnych (tożsamości)
30173000-2Maszyny nakładające etykiety
30174000-9Maszyny produkujące etykiety
30175000-6Sprzęt literniczy
30176000-3Wytłaczarka do taśm
30177000-0Automatyczne systemy etykietowania
30178000-7Półautomatyczne systemy etykietowania
30179000-4Maszyny do wydawania eytykiet
30180000-4Maszyny do potwierdzania i wypisywania czeków
30181000-1Maszyny do potwierdzania czeków
30182000-8Maszyny do wypisywania czeków
30190000-7Różny sprzęt i artykuły biurowe
30191000-4Sprzęt biurowy, z wyjątkiem mebli
30191100-5Urządzenia do przechowywania akt
30191110-8Wizytowniki kołowe
30191120-1Stojaki na czasopisma
30191130-4Podkładki z klipsem
30191140-7Akcesoria do identyfikacji osób
30191200-6Rzutniki do przezroczy
30191400-8Niszczarki
30192000-1Wyroby biurowe
30192100-2Gumki
30192110-5Produkty kreślarskie
30192111-2Poduszki z tuszem
30192112-9Głowice barwiące do maszyn drukujących
30192113-6Wkłady drukujące
30192121-5Długopisy kulkowe
30192122-2Pióra wieczne
30192123-9Długopisy z końcówką z włókna
30192124-6Długopisy z końcówką z filcu
30192125-3Pisaki
30192126-0Pióra techniczne
30192127-7Obsadki do piór
30192130-1Ołówki
30192131-8Ołówki automatyczne
30192132-5Wkłady grafitowe do ołówków
30192133-2Temperówki do ołówków
30192134-9Obsadki do ołówków
30192150-7Datowniki
30192151-4Pieczęcie
30192152-1Numeratory
30192153-8Pieczątki z napisami
30192154-5Wymienne poduszki do pieczątek
30192155-2Uchwyty biurowe do pieczątek
30192160-0Korektory
30192170-3Tablice ogłoszeń
30192200-3Taśma miernicza
30192300-4Taśmy barwiące
30192310-7Taśmy barwiące do maszyn do pisania
30192320-0Taśmy do drukarek
30192330-3Taśmy i bębny do kalkulatorów
30192340-6Taśmy do faksów
30192350-9Taśmy do kas rejestrujących
30192400-5Wyroby reprograficzne
30192500-6Okładki przezroczyste
30192600-7Bloki kreślarskie
30192700-8Papeteria
30192800-9Etykiety samoprzylepne
30192900-0Przybory do korygowania
30192910-3Folia lub taśma korekcyjna
30192920-6Płyn korekcyjny
30192930-9Korektory w piórze
30192940-2Wkłady do korektorów w piórze
30192950-5Gumki elektryczne
30193000-8Organizatory i akcesoria
30193100-9Organizatory do szuflad w biurkach
30193200-0Korytka i organizatory na biurka
30193300-1Organizatory wiszące
30193400-2Podpórki do książek
30193500-3Stojak na materiały reklamowe
30193600-4Podpórki na terminarze i kalendarze
30193700-5Pudełko do przechowywania dokumentów
30193800-6Tabliczki na wiadomości
30193900-7Podpórki na dokumenty
30194000-5Przybory kreślarskie
30194100-6Krzywiki
30194200-7Punkty, taśmy i folie kreślarskie
30194210-0Punkty lub taśmy kreślarskie
30194220-3Folie kreślarskie
30194300-8Komplety, zestawy i papier kreślarski
30194310-1Komplety lub zestawy kreślarskie
30194320-4Papiery kreślarskie
30194400-9Pokrycia stołów kreślarskich
30194500-0Pomoce liternicze
30194600-1Kątomierze
30194700-2Szablony
30194800-3Przykładnice i ekierki
30194810-6Przykładnice
30194820-9Ekierki
30194900-4Pokrycia ochronne na powierzchnie robocze
30195000-2Tablice
30195100-3Tablice do planowania lub akcesoria
30195200-4Tablice do elektronicznego kopiowania lub akcesoria
30195300-5Tablice do liter lub akcesoria
30195400-6Tablice do wycierania na sucho lub akcesoria
30195500-7Tablice do pisania kredą lub przybory
30195600-8Tablice dla biuletynów lub przybory
30195700-9Zestawy do czyszczenia tablic lub przybory
30195800-0Szyny lub uchwyty do zawieszania
30195900-1Tablice do pisania i tablice magnetyczne
30195910-4Tablice do pisania
30195911-1Akcesoria do tablic do pisania
30195912-8Sztalugi do tablic do pisania
30195913-5Sztalugi flipchart
30195920-7Tablice magnetyczne
30195921-4Ścieracze do tablic magnetycznych
30196000-9Systemy planowania
30196100-0Kalendarze do planowania spotkań
30196200-1Książki spotkań lub wkłady do nich
30196300-2Skrzynka na propozycje
30197000-6Drobny sprzęt biurowy
30197100-7Zszywki, gwoździki z szerokim łebkiem, pinezki kreślarskie
30197110-0Klamry
30197120-3Gwoździe z szeroką główką
30197130-6Pinezki kreślarskie
30197200-8Skoroszyty kołowe i spinacze do papieru
30197210-1Skoroszyty kołowe
30197220-4Spinacze do papieru
30197221-1Pojemnik na spinacze do papieru
30197300-9Otwieracze do listów, zszywacze i dziurkacze
30197310-2Otwieracze do listów
30197320-5Zszywacze
30197321-2Usuwacz zszywek
30197330-8Dziurkacze
30197400-0Gąbka do zwilżania znaczków
30197500-1Lak
30197510-4Akcesoria do laku
30197600-2Papier i tektura gotowe
30197610-5Papier i tektura złożone
30197620-8Papier do pisania
30197621-5Poduszka flipchart
30197630-1Papier do drukowania
30197640-4Papier samokopiujący lub inny papier powielający
30197641-1Papier termograficzny
30197642-8Papier fotokopiujący i kserograficzny
30197643-5Papier fotokopiujący
30197644-2Papier kserograficzny
30197645-9Karta do drukowania
30198000-3Maszyny loteryjne
30198100-4Maszyny ciągnące
30199000-0Papeteria i inne wyroby
30199100-1Kalka; papier samokopiujący; zestawy powielające oraz papier bez kalki
30199110-4Kalka maszynowa
30199120-7Papier samokopiujący
30199130-0Kalka inna niż maszynowa
30199140-3Zestawy papieru z kalką
30199200-2Koperty, karty pocztowe oraz czyste karty pocztowe
30199210-5Karty pocztowe
30199220-8Czyste karty pocztowe
30199230-1Koperty
30199240-4Zestaw listowy
30199300-3Papier wytłaczany lub perforowany
30199310-6Wytłaczany lub perforowany papier do drukowania
30199320-9Wytłaczany lub perforowany papier do pisania
30199330-2Papier ciągły do drukarek komputerowych
30199340-5Formularze ciągłe
30199400-4Papier gumowany lub przyczepny
30199410-7Papier samoprzylepny
30199500-5Segregatory, pudełka na listy, pudełka do przechowywania i podobne wyroby
30199600-6Rozdzielniki na materiały piśmienne
30199700-7Zadrukowane wyroby papiernicze, z wyjątkiem formularzy
30199710-0Zadrukowane koperty
30199711-7Zadrukowane koperty z okienkiem adresowym
30199712-4Inne zadrukowane koperty
30199713-1Zadrukowane koperty na zdjęcia rentgenowskie
30199720-3Papier listowy
30199730-6Wizytówki
30199731-3Wizytowniki
30199740-9Druki okazjonalne
30199750-2Talony
30199760-5Etykiety
30199761-2Etykiety z kodem kreskowym
30199762-9Zawieszki bagażowe
30199763-6Nalepki przeciwkradzieżowe
30199770-8Talony na posiłki
30199780-1Bibuły
30199790-4Rozkłady
30199791-1Terminarze ścienne
30199792-8Kalendarze
30199793-5Stojaki na terminarze
30200000-1Urządzenia komputerowe
30210000-4Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt)
30211000-1Komputery wysokowydajne
30211100-2Superkomputery
30211200-3Osprzęt do dużych systemów komputerowych
30211300-4Platformy komputerowe
30211400-5Konfiguracje komputerowe
30211500-6Centralne jednostki przetwarzające (CPU) lub procesory
30212000-8Osprzęt do minikomputerów
30212100-9Mikrokomputerowe jednostki przetwarzające
30213000-5Komputery osobiste
30213100-6Komputery przenośne
30213200-7Komputer tablet
30213300-8Komputer biurkowy
30213400-9Centralne jednostki przetwarzania danych do komputerów osobistych
30213500-0Komputery kieszonkowe
30214000-2Stacje robocze
30215000-9Urządzenia do komputerów zminiaturyzowanych
30215100-0Centralne jednostki przetwarzania danych do komputerów zminiaturyzowanych
30216000-6Czytniki magnetyczne lub optyczne
30216100-7Czytniki optyczne
30216110-0Skanery komputerowe
30216120-3Urządzenia optyczne do identyfikacji
30216130-6Czytniki kodu kreskowego
30216200-8Czytniki kart magnetycznych
30216300-9Czytniki kart perforowanych
30220000-7Cyfrowy sprzęt kartograficzny
30221000-4Cyfrowe mapy katastralne
30230000-0Sprzęt związany z komputerami
30231000-7Ekrany i konsole komputerowe
30231100-8Terminale komputerowe
30231200-9Konsole
30231300-0Monitory ekranowe
30231310-3Wyświetlacze płaskie
30231320-6Monitory dotykowe
30232000-4Sprzęt peryferyjny
30232100-5Drukarki i plotery
30232110-8Drukarki laserowe
30232120-1Drukarki igłowe
30232130-4Kolorowe drukarki atramentowe
30232140-7Plotery
30232150-0Drukarki atramentowe
30232600-0Kodery
30232700-1Centralna jednostka sterująca
30233000-1Urządzenia do przechowywania i odczytu danych
30233100-2Komputerowe jednostki do przechowywania
30233110-5Jednostki do przechowywania kart magnetycznych
30233120-8Jednostki do przechowywania taśm magnetycznych
30233130-1Jednostki do przechowywania dysków magnetycznych
30233131-8Napędy dyskietek
30233132-5Napędy dyskowe
30233140-4Urządzenia do przechowywania dostępu bezpośredniego (DASD)
30233141-1Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID)
30233150-7Napędy dysku optycznego
30233151-4Urządzenie do odczytu i/lub wypalania płyt kompaktowych (CD)
30233152-1Urządzenie do odczytu i/lub wypalania uniwersalnych dysków wideo (DVD)
30233153-8Urządzenie do odczytu i/lub wypalania płyt kompaktowych (CD) i uniwersalnych dysków wideo (DVD)
30233160-0Jednostki pamięci taśmowej
30233161-7Urządzenia kasetowe
30233170-3Jednostki kołowe
30233180-6Urządzenia z pamięcią flash
30233190-9Kontroler dysku
30233300-4Czytniki kart inteligentnych
30233310-7Czytniki odcisków palców
30233320-0Zintegrowane czytniki kart chipowych i odcisków palców
30234000-8Nośniki do przechowywania
30234100-9Dysk magnetyczny
30234200-0Dyski optyczne
30234300-1Płyty kompaktowe (CD)
30234400-2Uniwersalne dyski wideo (DVD)
30234500-3Pamięci do przechowywania danych
30234600-4Pamięć flash
30234700-5Taśmy magnetyczne
30236000-2Różny sprzęt komputerowy
30236100-3Urządzenia rozszerzania pamięci
30236110-6Pamięć o dostępie swobodnym (RAM)
30236111-3Pamięć dynamiczna o dostępie swobodnym (DRAM)
30236112-0Pamięć statyczna o dostępie swobodnym (SRAM)
30236113-7Synchroniczna pamięć dynamiczna o dostępie swobodnym (SDRAM)
30236114-4Pamięć dynamiczna Rambus o dostępie swobodnym (RDRAM)
30236115-1Synchroniczna pamięć graficzna o dostępie swobodnym (SGRAM)
30236120-9Pamięć tylko do odczytu (ROM)
30236121-6Programowalna pamięć tylko do odczytu (PROM)
30236122-3Kasowalna pamięć tylko do odczytu (EPROM)
30236123-0Elektronicznie kasowalna pamięć tylko do odczytu (EEPROM)
30236200-4Urządzenia do przetwarzania danych
30237000-9Części, akcesoria i wyroby do komputerów
30237100-0Części komputerów
30237110-3Interfejsy sieciowe
30237120-6Porty komputerowe
30237121-3Szeregowe porty podczerwieni
30237130-9Karty komputerowe
30237131-6Karty elektroniczne
30237132-3Interfejs USB
30237133-0Interfejsy i adaptery do kart PCMCIA
30237134-7Karty akceleratorów graficznych
30237135-4Karty sieciowe
30237136-1Karty dźwiękowe
30237140-2Płyty główne
30237200-1Akcesoria komputerowe
30237210-4Ekrany antyodblaskowe
30237220-7Podkładki pod myszy
30237230-0Pamięci
30237240-3Kamera internetowa
30237250-6Akcesoria do czyszczenia komputerów
30237251-3Zestawy do czyszczenia komputerów
30237252-0Odpylacze powietrza pod ciśnieniem
30237253-7Pokrycia przeciwpyłowe dla sprzętu komputerowego
30237260-9Wsporniki do montowania monitorów na ścianie
30237270-2Torby na komputery przenośne
30237280-5Akcesoria zasilające
30237290-8Podpórki pod nadgarstki przy klawiaturze
30237295-3Osłony na klawisze
30237300-2Wyroby komputerowe
30237310-5Matryce z czcionką do drukarek
30237320-8Dyskietki
30237330-1Kasety z cyfrową taśmą dźwiękową (DAT)
30237340-4Kasety z cyfrową taśmą liniową (DLT)
30237350-7Kasety do zapisywania danych
30237360-0Kasety z taśmą LTO
30237370-3Kasety rejestrujące
30237380-6CD-ROM-y
30237400-3Akcesoria do wprowadzania danych
30237410-6Myszka komputerowa
30237420-9Joysticki
30237430-2Markery
30237440-5Manipulatory kulowe
30237450-8Tablety graficzne
30237460-1Klawiatury komputerowe
30237461-8Klawiatury programowalne
30237470-4Nakładki do klawiatur z pismem Braille’a
30237475-9Czujniki elektryczne
30237480-7Jednostki wejścia
30238000-6Zautomatyzowane urządzenia biblioteczne
31000000-6Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
31100000-7Elektryczne silniki, generatory i transformatory
31110000-0Silniki elektryczne
31111000-7Adaptory
31120000-3Generatory
31121000-0Zestawy prądnicowe
31121100-1Generatory z silnikami o zapłonie samoczynnym
31121110-4Przekształtniki mocy
31121111-1Elektryczne przekształtniki obrotowe
31121200-2Zestawy prądnicowe z silnikiem spalinowym o zapłonie iskrowym
31121300-3Wiatrowe prądnice mocy
31121310-6Wiatraki
31121320-9Silniki wiatrowe
31121330-2Prądnice silników wiatrowych
31121331-9Wirniki turbin
31121340-5Elektrownie wiatrowe
31122000-7Jednostki prądotwórcze
31122100-8Komórki paliwowe
31124000-1Prądnice turbiny parowej i podobna aparatura
31124100-2Turbozespoły
31124200-3Aparatura sterownicza do prądnic turbinowych
31126000-5Dynama
31127000-2Prądnice awaryjne
31128000-9Turbogenerator
31130000-6Alternatory
31131000-3Silniki jednofazowe
31131100-4Urządzenia wykonawcze
31131200-5Anody
31132000-0Silniki wielofazowe
31140000-9Układy chłodzące
31141000-6Chłodnice wody
31150000-2Stateczniki do lamp wyładowczych lub świetlówek
31151000-9Przekształtniki
31153000-3Prostowniki
31154000-0Bezprzestojowe źródła energii
31155000-7Falowniki
31156000-4Przestojowe źródła energii
31157000-1Wzbudniki
31158000-8Ładowarki
31158100-9Ładowarki do baterii
31158200-0Sprężarka doładowująca
31158300-1Turbosprężarka doładowująca
31160000-5Części silników elektrycznych, generatorów i transformatorów
31161000-2Części silników elektrycznych i prądnic
31161100-3Układy wzbudnicowe
31161200-4Układy chłodzenia gazu
31161300-5Wirniki prądnic
31161400-6Układy wody pierwotnej
31161500-7Układy oleju uszczelniającego
31161600-8Wodne układy chłodzące stojan
31161700-9Części generatorów parowych
31161800-0Części generatorów gazowych
31161900-1Układy sterowania napięcia
31162000-9Części transformatorów, wzbudników oraz przekształtników
31162100-0Części kondensatorów
31170000-8Transformatory
31171000-5Ciekłe transformatory z dielektrykiem
31172000-2Transformatory napięciowe
31173000-9Przekładniki
31174000-6Transformatory układów zasilania
31200000-8Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
31210000-1Elektryczna aparatura do wyłączania lub ochrony obwodów elektrycznych
31211000-8Tablice i skrzynki bezpiecznikowe
31211100-9Tablice do aparatury elektrycznej
31211110-2Panele kontrolne
31211200-0Skrzynki bezpiecznikowe
31211300-1Bezpieczniki
31211310-4Wyłączniki
31211320-7Bloki bezpieczników
31211330-0Drut topikowy
31211340-3Zaciski bezpiecznikowe
31212000-5Przerywacze obwodów
31212100-6Napowietrzne przerywacze obwodów
31212200-7Próbniki obwodów
31212300-8Magnetyczne przerywacze obwodów
31212400-9Miniaturowe przerywacze obwodów
31213000-2Urządzenia przesyłowe
31213100-3Rozdzielnie
31213200-4Transformatory przesyłowe
31213300-5Szafy kablowe
31213400-6Układ przesyłowy
31214000-9Przekładnia
31214100-0Przełączniki
31214110-3Przełączniki izolacyjne
31214120-6Przełączniki uziemiające
31214130-9Wyłączniki bezpieczeństwa
31214140-2Przełączniki ściemniające
31214150-5Przełączniki bębnowe
31214160-8Wyłączniki ciśnieniowe
31214170-1Przełączniki dwustabilne
31214180-4Przełączniki suwakowe
31214190-7Wyłączniki krańcowe
31214200-1Odłącznik
31214300-2Zewnętrzne instalacje przełącznikowe
31214400-3Wyłączniki bezpieczników
31214500-4Elektryczne tablice rozdzielcze
31214510-7Przesyłowe tablice rozdzielcze
31214520-0Tablice rozdzielcze średniego napięcia
31215000-6Ograniczniki napięcia
31216000-3Odgromniki
31216100-4Piorunochrony
31216200-5Przewodniki piorunochronowe
31217000-0Ochronniki przepięciowe
31218000-7Magistrale
31219000-4Skrzynki zabezpieczające
31220000-4Elementy składowe obwodów elektrycznych
31221000-1Przełączniki elektryczne
31221100-2Przekaźniki mocy
31221200-3Przekaźniki ogólnego przeznaczenia
31221300-4Przekaźniki gniazdowe
31221400-5Przekaźniki prądu przemiennego
31221500-6Przekaźniki rtęciowe
31221600-7Przekaźniki czasowe
31221700-8Przekaźniki nadmiarowe
31223000-5Oprawy do lamp
31224000-2Podłączenia i elementy stykowe
31224100-3Wtyki i gniazda
31224200-4Podłączenia koncentryczne
31224300-5Skrzynki przyłączeniowe
31224400-6Kable przyłączeniowe
31224500-7Terminale
31224600-8Ściemniacze
31224700-9Puszki połączeniowe
31224800-0Zestawy przyłączeniowe do kabli
31224810-3Przedłużacze
31230000-7Części aparatury do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
31300000-9Drut i kabel izolowany
31310000-2Sieci zasilające
31311000-9Podłączenia energetyczne
31320000-5Kable energetyczne
31321000-2Linie energetyczne
31321100-3Napowietrzne linie energetyczne
31321200-4Kabel niskiego i średniego napięcia
31321210-7Kabel niskiego napięcia
31321220-0Kabel średniego napięcia
31321300-5Kabel wysokiego napięcia
31321400-6Kabel podwodny
31321500-7Kabel podmorski
31321600-8Kabel z osłoną
31321700-9Kable sygnalizacyjne
31330000-8Kabel koncentryczny
31340000-1Akcesoria do kabli izolowanych
31341000-8Izolowane szpule do kabli
31342000-5Izolowane przyłącza kablowe
31343000-2Izolowane złącza kablowe
31344000-9Izolowane rozgałęzienia kabli
31350000-4Przewodniki elektryczne do celów przetwarzania danych i sterowania
31351000-1Elektryczne przewodniki do systemów kontroli dostępu
31400000-0Akumulatory, komory galwaniczne i baterie galwaniczne
31410000-3Komory galwaniczne
31411000-0Baterie alkaliczne
31420000-6Baterie galwaniczne
31421000-3Baterie ołowiowe
31422000-0Zestawy baterii
31430000-9Akumulatory elektryczne
31431000-6Akumulatory ołowiowo-kwasowe
31432000-3Akumulatory niklowo-kadmowe
31433000-0Akumulatory niklowo-żelazowe
31434000-7Akumulatory litowe
31440000-2Baterie
31500000-1Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
31510000-4Żarówki elektryczne
31511000-1Zestawy nierozbieralnych wkładów reflektorów
31512000-8Lampy halogenowe z żarnikiem wolframowym
31512100-9Żarówki halogenowe, liniowe
31512200-0Żarówki halogenowe, dwuwtykowe
31512300-1Żarówki halogenowe, dwubarwne
31514000-2Lampy wyładowcze
31515000-9Lampy ultrafioletowe
31516000-6Lampy podczerwieni
31517000-3Lampy łukowe
31518000-0Światła sygnalizacyjne
31518100-1Reflektory przeciwmgielne
31518200-2Oświetlenie awaryjne
31518210-5Oświetlenie burzowe
31518220-8Pałki świetlne
31518300-3Oświetlenie dachowe
31518500-5Lampy rtęciowe
31518600-6Szperacze
31519000-7Lampy żarowe i neonowe
31519100-8Lampy żarowe
31519200-9Lampy neonowe
31520000-7Lampy i oprawy oświetleniowe
31521000-4Lampy
31521100-5Lampy na biurko
31521200-6Lampy stojące
31521300-7Przenośne lampy elektryczne
31521310-0Reflektory ostrzegawcze
31521320-3Latarki
31521330-6Przenośne lampy elektryczne na akumulatory
31522000-1Lampki choinkowe
31523000-8Podświetlane znaki i szyldy
31523100-9Neony reklamowe
31523200-0Trwałe znaki informacyjne
31523300-1Podświetlane szyldy
31524000-5Oprawy oświetleniowe sufitowe lub ścienne
31524100-6Oprawy oświetleniowe sufitowe
31524110-9Lampy używane na salach operacyjnych
31524120-2Oświetlenie sufitowe
31524200-7Oprawy oświetleniowe ścienne
31524210-0Oświetlenie ścienne
31527000-6Reflektory punktowe
31527200-8Oświetlenie zewnętrzne
31527210-1Latarnie
31527260-6Systemy oświetleniowe
31527270-9Platformy oświetleniowe
31527300-9Oświetlenie domowe
31527400-0Oświetlenie podwodne
31530000-0Części lamp i sprzętu oświetleniowego
31531000-7Żarówki
31531100-8Żarówki oświetleniowe
31532000-4Części lamp i opraw oświetleniowych
31532100-5Żarówki rurkowe
31532110-8Świetlówki rurkowe
31532120-1Świetlówki rurkowe kompaktowe
31532200-6Żarówki pierścieniowe
31532210-9Świetlówki pierścieniowe
31532300-7Żarówki kuliste
31532310-0Kompaktowe świetlówki kuliste
31532400-8Oprawki do lamp
31532500-9Zapłonniki do lamp
31532510-2Zapłonniki do świetlówek
31532600-0Dławiki do lamp
31532610-3Dławiki do świetlówek
31532700-1Osłony lamp
31532800-2Ramiona lamp
31532900-3Lampy fluorescencyjne
31532910-6Świetlówki
31532920-9Żarówki i świetlówki
31600000-2Sprzęt i aparatura elektryczna
31610000-5Sprzęt elektryczny do silników i pojazdów mechanicznych
31611000-2Zestawy instalacji elektrycznej
31612000-9Krosna elektryczne do silników
31612200-1Rozruszniki
31612300-2Elektryczny sprzęt sygnalizacyjny do silników
31612310-5Kierunkowskazy
31620000-8Dźwiękowa i wizualna aparatura sygnalizacyjna
31625000-3Alarmy przeciwpożarowe
31625100-4Systemy wykrywania ognia
31625200-5Systemy przeciwpożarowe
31625300-6Alarmy antywłamaniowe
31630000-1Magnesy
31640000-4Maszyny i aparatura jednozadaniowa
31642000-8Elektroniczna aparatura do wykrywania
31642100-9Aparatura do wykrywania przewodów metalowych
31642200-0Aparatura do wykrywania min
31642300-1Aparatura do wykrywania tworzyw sztucznych
31642400-2Aparatura do wykrywania przedmiotów niemetalowych
31642500-3Aparatura do wykrywania drewna
31643000-5Akceleratory cząstek
31643100-6Akceleratory liniowe
31644000-2Różne rejestratory danych
31645000-9Automaty bilardowe
31650000-7Oprawy izolowane
31651000-4Taśma elektryczna
31660000-0Elektrody węglowe
31670000-3Elektryczne części maszyn i aparatury
31671000-0Szklane bańki do monochromatycznych lamp elektronopromieniowych
31671100-1Obudowy szklane
31671200-2Lampy kineskopowe
31680000-6Elektryczne artykuły i akcesoria
31681000-3Akcesoria elektryczne
31681100-4Styki elektryczne
31681200-5Pompy elektryczne
31681300-6Obwody elektryczne
31681400-7Elektryczne elementy składowe
31681410-0Tworzywa elektryczne
31681500-8Ogniwa doładowawcze
31682000-0Wyroby elektryczne
31682100-1Skrzynki elektryczne
31682110-4Pokrywy skrzynek elektrycznych
31682200-2Panele przyrządowe
31682210-5Aparatura i sprzęt sterujący
31682220-8Stoły miksujące
31682230-1Graficzne panele wyświetlające
31682300-3Urządzenia średniego napięcia
31682310-6Panele średniego napięcia
31682400-4Napowietrzne urządzenia elektryczne
31682410-7Napowietrzne prowadnice kabli
31682500-5Awaryjny sprzęt elektryczny
31682510-8Awaryjne układy energetyczne
31682520-1Awaryjne urządzenia wyłączeniowe
31682530-4Awaryjne urządzenia energetyczne
31682540-7Podstacje
31700000-3Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
31710000-6Sprzęt elektroniczny
31711000-3Artykuły elektroniczne
31711100-4Elektroniczne elementy składowe
31711110-7Przekaźniki
31711120-0Przetworniki
31711130-3Oporniki
31711131-0Oporniki elektryczne
31711140-6Elektrody
31711150-9Kondensatory elektroniczne
31711151-6Kondensatory stałe
31711152-3Kondensatory nastawne lub stałe
31711154-0Baterie kondensatorów
31711155-7Sieci kondensatorów
31711200-5Elektroniczne tablice punktacyjne
31711300-6Elektroniczne systemy rejestrowania czasu
31711310-9System do rejestrowania obecności
31711400-7Zawory i lampy elektronowe
31711410-0Lampy elektronopromienne do odbiorników telewizyjnych
31711411-7Kineskopy do odbiorników telewizyjnych
31711420-3Lampy mikrofalowe i urządzenia
31711421-0Magnetrony
31711422-7Urządzenia mikrofalowe
31711423-4Mikrofalowy sprzęt radiowy
31711424-1Klistrony
31711430-6Lampy elektronowe
31711440-9Lampy elektronowe wzmacniające lub odbiorcze
31711500-8Części podzespołów elektronicznych
31711510-1Części kondensatorów elektrycznych
31711520-4Części elektrycznych oporników, reostatów i potencjometrów
31711530-7Części zaworów i przewodów elektronicznych
31712000-0Mikroelektroniczne maszyny i aparatura oraz mikrosystemy
31712100-1Maszyny i aparatura mikroelektroniczna
31712110-4Elektroniczne układy scalone i mikromoduły
31712111-1Karty telefoniczne
31712112-8Karty SIM
31712113-5Karty zawierające obwody scalone
31712114-2Zintegrowane obwody elektroniczne
31712115-9Mikropodzespoły
31712116-6Mikroprocesory
31712117-3Pakiety układów scalonych
31712118-0Gniazda lub podstawy dla układów scalonych
31712119-7Pokrywy układów scalonych
31712200-2Mikrosystemy
31712300-3Obwody drukowane
31712310-6Zbiorcze obwody drukowane
31712320-9Indywidualne obwody drukowane
31712330-2Półprzewodniki
31712331-9Fotoogniwa
31712332-6Tyrystory
31712333-3Diaki
31712334-0Triaki
31712335-7Odłączniki sprzężone optycznie
31712336-4Oscylatory oparte na kryształach
31712340-5Diody
31712341-2Diody świecące
31712342-9Diody mikrofalowe lub o niewielkim sygnale
31712343-6Diody Zenera
31712344-3Diody Schottky’ego
31712345-0Diody tunelowe
31712346-7Fotodiody
31712347-4Diody mocy lub diody słoneczne
31712348-1Diody laserowe
31712349-8Diody częstotliwości radiowej (RF)
31712350-8Tranzystory
31712351-5Fototranzystory
31712352-2Tranzystory polowe (FET)
31712353-9Tranzystory polowe typu metal-tlenek-półprzewodnik (MOSFET)
31712354-6Chipy tranzystorowe
31712355-3Tranzystory bipolarne Darlingtona lub o częstotliwości radiowej (RF)
31712356-0Tranzystory jednozłączowe
31712357-7Tranzystory bipolarne z izolowaną bramką (IGBT)
31712358-4Tranzystory polowe złączowe (JFET)
31712359-1Tranzystory bipolarne złączowe (BJT)
31712360-1Obsadzone kryształy piezoelektryczne
31720000-9Urządzenia elektromechaniczne
31730000-2Sprzęt elektrotechniczny
31731000-9Artykuły elektrotechniczne
31731100-0Moduły
32000000-3Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
32200000-5Aparatura transmisyjna do radiotelefonii, radiotelegrafii, transmisji radiowej i telewizyjnej
32210000-8Sprzęt nadawczy
32211000-5Urządzenia do nadawania audycji
32220000-1Telewizyjna aparatura nadawcza bez aparatury odbiorczej
32221000-8Radiolatarnie
32222000-5Maszyny kodujące sygnał wideo
32223000-2Aparatura nadawcza wideo
32224000-9Telewizyjna aparatura nadawcza
32230000-4Radiowa aparatura nadawcza z aparaturą odbiorczą
32231000-1Aparatura telewizyjna o obwodzie zamkniętym
32232000-8Sprzęt wideokonferencyjny
32233000-5Stacje wzmacniające częstotliwość radiową
32234000-2Kamery telewizyjne o obwodzie zamkniętym
32235000-9Systemy nadzoru o obwodzie zamkniętym
32236000-6Radiotelefony
32237000-3Krótkofalówki
32240000-7Kamery telewizyjne
32250000-0Telefony komórkowe
32251000-7Telefony samochodowe
32251100-8Zestawy niewymagające używania rąk
32252000-4Telefony GSM
32252100-5Telefony komórkowe niewymagające używania rąk
32252110-8Telefony komórkowe niewymagające używania rąk (bezprzewodowe)
32260000-3Urządzenia do przesyłu danych
32270000-6Cyfrowa aparatura nadawcza
32300000-6Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura powielająca
32310000-9Odbiorniki audycji radiowych
32320000-2Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
32321000-9Telewizyjny sprzęt projekcyjny
32321100-0Sprzęt filmowy
32321200-1Urządzenia audiowizualne
32321300-2Materiały audiowizualne
32322000-6Urządzenia multimedialne
32323000-3Monitory wideo
32323100-4Kolorowe monitory wideo
32323200-5Monochromatyczne monitory wideo
32323300-6Urządzenia wideo
32323400-7Sprzęt wideo do odtwarzania
32323500-8Urządzenia do nadzoru wideo
32324000-0Telewizje
32324100-1Telewizje kolorowe
32324200-2Telewizje monochromatyczne
32324300-3Urządzenia telewizyjne
32324310-6Anteny satelitarne
32324400-4Anteny telewizyjne
32324500-5Tunery wideo
32324600-6Telewizory cyfrowe
32330000-5Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo
32331000-2Gramofony
32331100-3Adaptery
32331200-4Odtwarzacze kasetowe
32331300-5Aparatura do powielania dźwięku
32331500-7Nagrywarki
32331600-8Odtwarzacze plików MP3
32332000-9Rejestratory z taśmą magnetyczną
32332100-0Dyktafony
32332200-1Telefoniczne automaty zgłoszeniowe
32332300-2Nagrywarki dźwięku
32333000-6Aparatura do nagrywania lub powielania obrazu wideo
32333100-7Rejestratory obrazu wideo
32333200-8Kamery wideo
32333300-9Aparatura do powielania obrazu wideo
32333400-0Odtwarzacze wideo
32340000-8Mikrofony i głośniki
32341000-5Mikrofony
32342000-2Urządzenia głośnikowe
32342100-3Słuchawki
32342200-4Słuchawki douszne
32342300-5Mikrofony i zestawy głośnikowe
32342400-6Sprzęt nagłaśniający
32342410-9Sprzęt dźwiękowy
32342411-6Mini-głośniki
32342412-3Głośniki
32342420-2Studyjne konsole mikserskie
32342430-5Systemy kompresji dynamiki mowy
32342440-8System poczty głosowej
32342450-1Rejestratory głosu
32343000-9Wzmacniacze
32343100-0Wzmacniacze częstotliwości akustycznych
32343200-1Megafony
32344000-6Aparatura odbiorcza do radiotelefonii lub radiotelegrafii
32344100-7Przenośne odbiorniki do przywoływania i wywoływania
32344110-0System generowania głosu
32344200-8Odbiorniki radiowe
32344210-1Sprzęt radiowy
32344220-4Przywoływacze radiowe
32344230-7Stacje radiowe
32344240-0Wieże radiowe
32344250-3Instalacje radiowe
32344260-6Sprzęt radiowy i multipleksy
32344270-9Radiowy i telefoniczny sprzęt sterujący
32344280-2Radia przenośne
32350000-1Części sprzętu dźwiękowego i wideo
32351000-8Akcesoria do sprzętu dźwiękowego i wideo
32351100-9Sprzęt do edytowania obrazu wideo
32351200-0Ekrany
32351300-1Akcesoria do urządzeń audio
32351310-4Kasety audio
32352000-5Anteny i reflektory
32352100-6Części sprzętu radiowego i radarowego
32352200-7Części zapasowe i akcesoria radarowe
32353000-2Nagrania dźwiękowe
32353100-3Płyty
32353200-4Kasety muzyczne
32354000-9Produkty z kliszy
32354100-0Klisza radiologiczna
32354110-3Klisza rentgenowska
32354120-6Film diazytowy
32354200-1Taśma filmowa
32354300-2Film fotograficzny
32354400-3Film do odbitek natychmiastowych
32354500-4Filmy wideo
32354600-5Kasety wideo
32354700-6Taśmy wideo
32354800-7Inne klisze
32360000-4Urządzenia komunikacji wewnętrznej
32400000-7Sieci
32410000-0Lokalna sieć komputerowa
32411000-7Sieć aparatów wrzutowych
32412000-4Sieci komunikacyjne
32412100-5Sieć telekomunikacyjna
32412110-8Sieć internetowa
32412120-1Sieć intranetowa
32413000-1Sieć zintegrowana
32413100-2Rutery sieciowe
32415000-5Sieć ethernet
32416000-2Sieć ISDN
32416100-3Sieć ISDX
32417000-9Sieci multimedialne
32418000-6Sieć radiowa
32420000-3Urządzenia sieciowe
32421000-0Okablowanie sieciowe
32422000-7Elementy składowe sieci
32423000-4Gniazda sieciowe
32424000-1Infrastruktura sieciowa
32425000-8Sieciowy system operacyjny
32426000-5Sieciowy system publikacji
32427000-2System sieciowy
32428000-9Modernizacja sieci
32429000-6Sprzęt sieci telefonicznej
32430000-6Rozległa sieć komputerowa
32440000-9Wyposażenie telemetryczne i terminali
32441000-6Sprzęt telemetryczny
32441100-7Telemetryczny system nadzoru
32441200-8Sprzęt telemetryczny i sterujący
32441300-9System telemetryczny
32442000-3Wyposażenie terminali
32442100-4Tablice terminalowe
32442200-5Skrzynki terminalowe
32442300-6Emulatory terminalowe
32442400-7Bloki końcowe
32500000-8Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
32510000-1Bezprzewodowy system telekomunikacyjny
32520000-4Sprzęt i kable telekomunikacyjne
32521000-1Kable telekomunikacyjne
32522000-8Sprzęt telekomunikacyjny
32523000-5Urządzenia telekomunikacyjne
32524000-2System telekomunikacyjny
32530000-7Satelitarne urządzenia komunikacyjne
32531000-4Urządzenia łączności satelitarnej
32532000-1Talerze satelitarne
32533000-8Satelitarne stacje naziemne
32534000-5Platformy satelitarne
32540000-0Centrale
32541000-7Wyposażenie centrali
32542000-4Centrale panelowe
32543000-1Łącznice telefoniczne
32544000-8Wyposażenie central prywatnych połączonych z centralą miejską
32545000-5Systemy central prywatnych połączonych z centralą miejską
32546000-2Cyfrowe wyposażenie centrali
32546100-3Centrale cyfrowe
32547000-9Centrale próżniowe
32550000-3Sprzęt telefoniczny
32551000-0Kable telefoniczne i podobny sprzęt
32551100-1Podłączenia telefoniczne
32551200-2Centrale telefoniczne
32551300-3Telefoniczne zestawy słuchawkowe
32551400-4Sieć telefoniczna
32551500-5Kable telefoniczne
32552000-7Aparatura elektryczna do telefonii napowietrznej lub telegrafii
32552100-8Zestawy do aparatów telefonicznych
32552110-1Telefony bezprzewodowe
32552120-4Telefony awaryjne
32552130-7Telefony publiczne
32552140-0Sprzęt telefonii płatnej
32552150-3Telefony dla słabowidzących
32552160-6Telefony dla słabosłyszących
32552200-9Teledrukarki
32552300-0Aparatura centrali telefonicznych lub telegraficznych
32552310-3Cyfrowe centrale telefoniczne
32552320-6Multipleksery
32552330-9Telefoniczna aparatura przełączająca
32552400-1Aparatura do zmiany przeznaczenia użytkowego częstotliwości dźwięku
32552410-4Modemy
32552420-7Przemienniki częstotliwości
32552430-0Urządzenia kodujące
32552500-2Aparatura teletekstowa
32552510-5Terminale wideotekstowe
32552520-8Urządzenia teleksowe
32552600-3Domofony
32553000-4Części elektrycznej aparatury telefonicznej lub telegraficznej
32560000-6Tworzywa z włókna optycznego
32561000-3Podłączenia z włókna optycznego
32562000-0Kable światłowodowe
32562100-1Kable światłowodowe do przesyłu informacji
32562200-2Światłowodowe kable telekomunikacyjne
32562300-3Światłowodowe kable do przesyłu danych
32570000-9Urządzenia łączności
32571000-6Infrastruktura komunikacyjna
32572000-3Kabel komunikacyjny
32572100-4Kabel komunikacyjny z wielokrotnymi przewodnikami elektrycznymi
32572200-5Kabel komunikacyjny z przewodnikami współosiowymi
32572300-6Kabel komunikacyjny specjalnego zastosowania
32573000-0Komunikacyjny system sterowania
32580000-2Sprzęt do obsługi danych
32581000-9Sprzęt do przesyłu danych
32581100-0Kabel do transmisji danych
32581110-3Kabel do transmisji danych z wielokrotnymi przewodnikami
32581120-6Kabel do transmisji danych z przewodnikami współosiowymi
32581130-9Kabel do transmisji danych specjalnego zastosowania
32581200-1Urządzenia faksowe
32581210-4Akcesoria i elementy składowe do urządzeń faksowych
32582000-6Nośniki danych
32583000-3Nośniki danych i głosu
32584000-0Nośniki z zapisem danych
33000000-0Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
33100000-1Urządzenia medyczne
33110000-4Sprzęt obrazujący do użytku medycznego, stomatologicznego i weterynaryjnego
33111000-1Aparatura rentgenowska
33111100-2Stoły rentgenowskie
33111200-3Rentgenowskie stacje robocze
33111300-4Rentgenowskie urządzenia przetwarzające
33111400-5Urządzenia do fluoroskopii rentgenowskiej
33111500-6Stomatologiczne aparaty rentgenowskie
33111600-7Urządzenia radiograficzne
33111610-0Jednostki rezonansu magnetycznego
33111620-3Aparaty wykorzystujące promieniowanie gamma
33111640-9Termografy
33111650-2Urządzenia do mammografii
33111660-5Denzytometry do pomiaru gęstości kości
33111700-8Pomieszczenia do angiografii
33111710-1Wyroby do angiografii
33111720-4Urządzenia do angiografii
33111721-1Cyfrowe urządzenia do angiografii
33111730-7Wyroby do angioplastyki
33111740-0Urządzenia do angioplastyki
33111800-9Diagnostyczny system rentgenowski
33112000-8Sprzęt obrazujący pogłosowy, ultradźwiękowy i dopplerowski
33112100-9Ultrasonograf do badania serca
33112200-0Aparaty ultrasonograficzne
33112300-1Skanery ultradźwiękowe
33112310-4Ultrasonokardiografy
33112320-7Urządzenia Dopplera
33112330-0Echoencefalografy
33112340-3Echokardiografy
33113000-5Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego
33113100-6Skanery rezonansu magnetycznego
33113110-9Atomowe skanery do rezonansu magnetycznego
33114000-2Urządzenia do spektroskopii
33115000-9Urządzenia do tomografii
33115100-0Skanery do tomografii komputerowej
33115200-1Skanery do tomografii komputerowej osiowej
33120000-7Systemy rejestrujące i urządzenia badawcze
33121000-4Ambulatoryjny system rejestrujący
33121100-5Elektroencefalografy
33121200-6Urządzenia do scyntygrafii
33121300-7Elektromiografy
33121400-8Audiometry
33121500-9Elektrokardiogram
33122000-1Sprzęt oftalmologiczny
33123000-8Urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej
33123100-9Tensjometr
33123200-0Urządzenia do elektrokardiografii
33123210-3Urządzenia do monitorowania czynności serca
33123220-6Urządzenia do kardioangiografii
33123230-9Kardiografy
33124000-5Urządzenia i wyroby diagnostyczne i radiodiagnostyczne
33124100-6Urządzenia diagnostyczne
33124110-9Systemy diagnostyczne
33124120-2Diagnostyczne urządzenia ultradźwiękowe
33124130-5Wyroby diagnostyczne
33124131-2Paski odczynnikowe
33124200-7Urządzenia radiodiagnostyczne
33124210-0Wyroby radiodiagnostyczne
33125000-2Urządzenia do badań urologicznych
33127000-6Urządzenia do analizy immunologicznej
33128000-3Lasery medyczne inne niż stosowane w chirurgii
33130000-0Instrumenty i urządzenia stomatologiczne i specjalistyczne
33131000-7Stomatologiczne instrumenty ręczne
33131100-8Przyrządy chirurgii stomatologicznej
33131110-1Szczypce, szczoteczki/pędzelki, rozwieracze i polerki dentystyczne
33131111-8Szczypce dentystyczne
33131112-5Robocze szczoteczki/pędzelki dentystyczne
33131113-2Rozwieracze dentystyczne
33131114-9Polerki dentystyczne
33131120-4Dentystyczne urządzenia do kriochirurgii, głębokościomierze, dźwignie i ekskawatory
33131121-1Dentystyczne zestawy do kriochirurgii
33131122-8Głębokościomierze dentystyczne
33131123-5Dźwignie dentystyczne
33131124-2Ekskawatory dentystyczne
33131130-7Ochraniacze dentystyczne na palce i kleszcze dentystyczne
33131131-4Ochraniacze dentystyczne na palce
33131132-1Kleszcze dentystyczne
33131140-0Lusterka i rozwiertaki dentystyczne
33131141-7Lusterka dentystyczne
33131142-4Rozwiertaki dentystyczne
33131150-3Narzędzia do wierzchołków korzeni, skalery i skale dentystyczne
33131151-0Narzędzia dentystyczne do wierzchołków korzeni
33131152-7Skalery dentystyczne
33131153-4Skale dentystyczne
33131160-6Nożyczki i noże dentystyczne
33131161-3Nożyczki dentystyczne
33131162-0Noże dentystyczne
33131170-9Dentystyczne łopatki, pęsety i narzędzia do formowania wosku
33131171-6Łopatki dentystyczne
33131172-3Pęsety dentystyczne
33131173-0Narzędzia dentystyczne do formowania wosku
33131200-9Stomatologiczne igły do szycia
33131300-0Stomatologiczne przyrządy jednorazowego użytku
33131400-1Sondy stomatologiczne
33131500-2Stomatologiczne przyrządy do ekstrakcji
33131510-5Wiertła stomatologiczne
33131600-3Przyrządy do wypełnień stomatologicznych
33132000-4Implanty stomatologiczne
33133000-1Akcesoria do odcisków stomatologicznych
33134000-8Akcesoria endodontyczne
33135000-5Urządzenia ortodontyczne
33136000-2Przyrządy obrotowe i ścierne
33137000-9Akcesoria profilaktyki stomatologicznej
33138000-6Aparaty korekcyjne
33138100-7Protezy zębowe
33140000-3Materiały medyczne
33141000-0Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
33141100-1Opatrunki, zaciski, szwy, podwiązki
33141110-4Opatrunki
33141111-1Opatrunki przylepne
33141112-8Plastry
33141113-4Bandaże
33141114-2Gaza medyczna
33141115-9Wata medyczna
33141116-6Zestawy opatrunkowe
33141117-3Wełna bawełniana
33141118-0Waciki
33141119-7Kompresy
33141120-7Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe
33141121-4Szwy chirurgiczne
33141122-1Klamry chirurgiczne
33141123-8Pojemniki na skalpele
33141124-5Podkładki pod skalpele
33141125-2Tworzywa do szwów chirurgicznych
33141126-9Podwiązki naczyniowe
33141127-6Hemostatyki wchłanialne
33141128-3Igły do szycia
33141200-2Cewniki
33141210-5Pojemniki do cewników
33141220-8Kaniula
33141230-1Rozszerzadła
33141240-4Akcesoria cewnikowe
33141300-3Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi
33141310-6Strzykawki
33141320-9Igły medyczne
33141321-6Igły do znieczulania
33141322-3Igły do tętnic
33141323-0Igły do biopsji
33141324-7Igły do dializy
33141325-4Igły do przetok
33141326-1Igły do procedur radiologicznych
33141327-8Igły z dodatkowym otworkiem
33141328-5Igły do znieczuleń miejscowych
33141329-2Igły do diagnostyki prenatalnej
33141400-4Przecinaki i noże chirurgiczne, rękawice chirurgiczne
33141410-7Przecinaki i noże chirurgiczne
33141411-4Skalpele i noże chirurgiczne
33141420-0Rękawice chirurgiczne
33141500-5Produkty hematologiczne
33141510-8Produkty krwiopochodne
33141520-1Wyciągi z osocza
33141530-4Koagulanty krwi
33141540-7Albumina
33141550-0Heparyna
33141560-3Organy ludzkie
33141570-6Krew ludzka
33141580-9Krew zwierzęca
33141600-6Zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy
33141610-9Torby do gromadzenia płynów ustrojowych
33141613-0Pojemniki na krew
33141614-7Pojemniki na osocze krwi
33141615-4Pojemniki na mocz
33141620-2Zestawy medyczne
33141621-9Zestawy używane w przypadku nietrzymania moczu
33141622-6Zestawy zabezpieczające przed AIDS
33141623-3Zestawy pierwszej pomocy
33141624-0Zestawy do podawania leków
33141625-7Zestawy diagnostyczne
33141626-4Zestawy dawkujące
33141630-5Filtry osocza krwi
33141640-8Dreny
33141641-5Sondy
33141642-2Akcesoria do drenażu
33141700-7Wyroby ortopedyczne
33141710-0Kule
33141720-3Pomoce do chodzenia
33141730-6Kołnierze chirurgiczne
33141740-9Obuwie ortopedyczne
33141750-2Sztuczne stawy
33141760-5Łupki
33141770-8Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty
33141800-8Wyroby stomatologiczne
33141810-1Tworzywa do wypełnień stomatologicznych
33141820-4Korony
33141821-1Korony porcelanowe
33141822-8Korony akrylowe
33141830-7Podkłady cementowe
33141840-0Hemostatyki stomatologiczne
33141850-3Produkty higieny stomatologicznej
33141900-9Lancety
33150000-6Urządzenia do radioterapii, mechanoterapii, elektroterapii i fizykoterapii
33151000-3Urządzenia i wyroby do radioterapii
33151100-4Urządzenia do leczenia promieniowaniem gamma
33151200-5Urządzenia do terapii rentgenowskiej
33151300-6Spektrografy
33151400-7Wyroby do radioterapii
33152000-0Inkubatory
33153000-7Kleszcze do kruszenia kamieni
33154000-4Urządzenia do mechanoterapii
33155000-1Przyrządy do fizykoterapii
33156000-8Przyrządy do testów psychologicznych
33157000-5Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej
33157100-6Maski do gazów medycznych
33157110-9Maski tlenowe
33157200-7Zestawy tlenowe
33157300-8Namioty tlenowe
33157400-9Medyczna aparatura oddechowa
33157500-0Komory hiperbaryczne
33157700-2Worki ambu
33157800-3Urządzenia do podawania tlenu
33157810-6Urządzenia do terapii tlenowej
33158000-2Aparatura do terapii elektrycznej, elektromagnetycznej i mechanicznej
33158100-3Urządzenia elektromagnetyczne
33158200-4Urządzenia do elektroterapii
33158210-7Stymulatory
33158300-5Urządzenia medyczne emitujące promieniowanie ultrafioletowe
33158400-6Sprzęt do terapii mechanicznej
33158500-7Przyrządy medyczne na podczerwień
33159000-9System chemii klinicznej
33160000-9Techniki operacyjne
33161000-6Urządzenia elektrochirurgiczne
33162000-3Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych
33162100-4Urządzenia używane na salach operacyjnych
33162200-5Przyrządy używane na salach operacyjnych
33163000-0Namioty do użytku medycznego
33164000-7Urządzenia do koelioskopii
33164100-8Kolposkopy
33165000-4Przyrządy do kriochirurgii i krioterapii
33166000-1Przyrządy dermatologiczne
33167000-8Lampy chirurgiczne
33168000-5Przyrządy do endoskopii, endochirurgii
33168100-6Endoskopy
33169000-2Przyrządy chirurgiczne
33169100-3Lasery chirurgiczne
33169200-4Kosze chirurgiczne
33169300-5Tace chirurgiczne
33169400-6Pojemniki chirurgiczne
33169500-7Systemy chirurgiczne do lokalizacji i śledzenia
33170000-2Aparatura do anestezji i resuscytacji
33171000-9Przyrządy do anestezji i resuscytacji
33171100-0Przyrządy do anestezji
33171110-3Maski do anestezji
33171200-1Przyrządy do resuscytacji
33171210-4Maski do resuscytacji
33171300-2Zestawy do znieczuleń miejscowych
33172000-6Urządzenia do anestezji i resuscytacji
33172100-7Urządzenia do anestezji
33172200-8Urządzenia do resuscytacji
33180000-5Wsparcie czynnościowe
33181000-2Urządzenia do terapii nerkowej
33181100-3Urządzenia do hemodializy
33181200-4Filtry do dializy
33181300-5Monitory do hemodializy
33181400-6Wielofunkcyjne urządzenia do hemodializy
33181500-7Wyroby do terapii nerkowej
33181510-0Płyny do terapii nerkowej
33181520-3Wyroby do dializy nerkowej
33182000-9Urządzenia do wspomagania serca
33182100-0Defibrylatory
33182200-1Urządzenia do stymulacji pracy serca
33182210-4Rozruszniki serca
33182220-7Zastawki serca
33182230-0Sztuczne komory serca
33182240-3Części i akcesoria do rozruszników serca
33182241-0Baterie do rozruszników serca
33182300-2Urządzenia do chirurgii serca
33182400-3System do rentgena serca
33183000-6Dodatkowe wyroby ortopedyczne
33183100-7Implanty ortopedyczne
33183200-8Protezy ortopedyczne
33183300-9Urządzenia do osteosyntezy
33184000-3Sztuczne części ciała
33184100-4Implanty chirurgiczne
33184200-5Protezy naczyniowe
33184300-6Sztuczne części serca
33184400-7Protezy piersi
33184410-0Wewnętrzne protezy piersi
33184420-3Zewnętrzne protezy piersi
33184500-8Endoprotezy naczyń wieńcowych
33184600-9Sztuczne gałki oczne
33185000-0Aparaty słuchowe
33185100-1Części i akcesoria do aparatów słuchowych
33185200-2Implanty ślimakowe
33185300-3Implanty otolaryngologiczne
33185400-4Sztuczna krtań
33186000-7Pozaustrojowe układy krążeniowe
33186100-8Urządzenia do natleniania
33186200-9Urządzenia do ogrzewania krwi i płynów
33190000-8Różne urządzenia i produkty medyczne
33191000-5Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne
33191100-6Urządzenia sterylizujące
33191110-9Autoklawy
33192000-2Meble medyczne
33192100-3Łóżka do użytku medycznego
33192110-6Łóżka ortopedyczne
33192120-9Łóżka szpitalne
33192130-2Łóżka z silnikiem
33192140-5Kozetki psychiatryczne
33192150-8Łóżka terapeutyczne
33192160-1Nosze
33192200-4Stoły medyczne
33192210-7Stoły do badania
33192230-3Stoły operacyjne
33192300-5Meble medyczne, z wyjątkiem łóżek i stołów
33192310-8Wyciągi lub podwieszenia do łóżek medycznych
33192320-1Uchwyty do butelek na mocz
33192330-4Podkładki do transfuzji
33192340-7Meble stanowiące wyposażenie sal operacyjnych, z wyjątkiem stołów
33192350-0Szafa do hodowli medycznych
33192400-6Stanowiska stomatologiczne
33192410-9Fotele stomatologiczne
33192500-7Probówki
33192600-8Sprzęt do podnoszenia dla służby zdrowia
33193000-9Pojazdy inwalidzkie, wózki inwalidzkie i podobne urządzenia
33193100-0Pojazdy inwalidzkie i wózki inwalidzkie
33193110-3Pojazdy inwalidzkie
33193120-6Wózki inwalidzkie
33193121-3Wózki inwalidzkie z silnikiem
33193200-1Części i akcesoria do pojazdów i wózków inwalidzkich
33193210-4Części i akcesoria do pojazdów inwalidzkich
33193211-1Silniki do pojazdów inwalidzkich
33193212-8Układy kierownicze do pojazdów inwalidzkich
33193213-5Układy sterowania do pojazdów inwalidzkich
33193214-2Zawieszenia do pojazdów inwalidzkich
33193220-7Części i akcesoria do wózków inwalidzkich
33193221-4Siedziska do wózków inwalidzkich
33193222-1Ramy do wózków inwalidzkich
33193223-8Fotele do wózków inwalidzkich
33193224-5Koła do wózków inwalidzkich
33193225-2Opony do wózków inwalidzkich
33194000-6Urządzenia i przyrządy do transfuzji i infuzji
33194100-7Urządzenia i przyrządy do infuzji
33194110-0Pompy infuzyjne
33194120-3Artykuły do infuzji
33194200-8Urządzenia i przyrządy do transfuzji
33194210-1Urządzenia do transfuzji krwi
33194220-4Wyroby do transfuzji krwi
33195000-3System monitorowania pacjentów
33195100-4Monitory
33195110-7Monitory do kontrolowania czynności oddechowej
33195200-5Centralna jednostka monitorująca
33196000-0Pomoce medyczne
33196100-1Sprzęt dla osób starszych
33196200-2Sprzęt dla osób niepełnosprawnych
33197000-7Medyczne urządzenia komputerowe
33198000-4Szpitalne wyroby papierowe
33198100-5Okłady papierowe
33198200-6Papierowe waciki lub kompresy odkażające
33199000-1Odzież medyczna
33600000-6Produkty farmaceutyczne
33610000-9Produkty lecznicze dla przewodu pokarmowego i metabolizmu
33611000-6Produkty lecznicze do leczenia zaburzeń związanych z nadkwasotą
33612000-3Produkty lecznicze do leczenia zaburzeń w funkcjonowaniu przewodu pokarmowego
33613000-0Środki przeczyszczające
33614000-7Środki przeciwbiegunkowe, jelitowe czynniki przeciwzapalne/przeciwinfekcyjne
33615000-4Produkty lecznicze używane przy cukrzycy
33615100-5Insulina
33616000-1Witaminy
33616100-2Prowitaminy
33617000-8Dodatki mineralne
33620000-2Produkty lecznicze dla krwi, organów krwiotwórczych oraz układu krążenia
33621000-9Produkty lecznicze dla krwi oraz organów krwiotwórczych
33621100-0Środki obniżające krzepliwość krwi
33621200-1Środki przeciwkrwotoczne
33621300-2Preparaty przeciw anemii
33621400-3Substytuty krwi i roztwory do perfuzji
33622000-6Produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego
33622100-7Produkty lecznicze do terapii serca
33622200-8Środki przeciw nadciśnieniu
33622300-9Środki moczopędne
33622400-0Środki chroniące naczynia krwionośne
33622500-1Środki przeciw hemoroidom do użytku miejscowego
33622600-2Betablokery
33622700-3Blokery kanałów wapniowych
33622800-4Środki aktywne wobec układu reninoangiotensyny
33630000-5Produkty lecznicze dla dermatologii oraz układu mięśniowo-szkieletowego
33631000-2Produkty lecznicze dla dermatologii
33631100-3Środki przeciwgrzybiczne do użytku dermatologicznego
33631110-6Kwasy salicylowe
33631200-4Środki zmiękczające i ochronne
33631300-5Środki przeciw łuszczycy
33631400-6Antybiotyki i środki chemoterapeutyczne do użytku dermatologicznego
33631500-7Kortykosterydy do użytku dermatologicznego oraz do preparatów dermatologicznych
33631600-8Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne
33631700-9Preparaty przeciwtrądzikowe
33632000-9Produkty lecznicze dla układu mięśniowo-szkieletowego
33632100-0Produkty przeciwzapalne i przeciwreumatyczne
33632200-1Środki rozluźniające mięśnie
33632300-2Preparaty przeciwartretyczne
33640000-8Produkty lecznicze dla układu moczowo-płciowego oraz hormonów
33641000-5Produkty lecznicze dla układu moczowo-płciowego oraz hormonów płciowych
33641100-6Ginekologiczne środki przeciwinfekcyjne i antyseptyczne
33641200-7Pozostałe środki ginekologiczne
33641300-8Hormony płciowe i modulatory systemu płciowego
33641400-9Środki antykoncepcyjne
33641410-2Doustne środki antykoncepcyjne
33641420-5Chemiczne środki antykoncepcyjne
33642000-2Ogólnoustrojowe preparaty hormonalne, z wyłączeniem hormonów płciowych
33642100-3Hormony przysadki, podwzgórza i analogiczne
33642200-4Kortykosterydy do użytku ogólnoustrojowego
33642300-5Produkty lecznicze do terapii tarczycy
33650000-1Ogólne środki przeciwinfekcyjne do użytku ogólnoustrojowego, szczepionki, środki przeciw-nowotworowe oraz immunomodulacyjne
33651000-8Ogólne środki przeciwinfekcyjne do użytku ogólnoustrojowego oraz szczepionki
33651100-9Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego
33651200-0Środki przeciwgrzybiczne do użytku ogólnoustrojowego
33651300-1Przeciwgrzybiczne środki bakteryjne
33651400-2Środki antywirusowe do użytku ogólnoustrojowego
33651500-3Surowice odpornościowe oraz immunoglobuliny
33651510-6Surowice odpornościowe
33651520-9Immunoglobuliny
33651600-4Szczepionki
33651610-7Szczepionki przeciw dyfterytowi-kokluszowi-tężcowi
33651620-0Szczepionki przeciw dyfterytowi-tężcowi
33651630-3Szczepionki BCG (suche)
33651640-6Szczepionki przeciwko odrzśwince-różyczce
33651650-9Szczepionki przeciwko tyfusowi plamistemu
33651660-2Sczepionki przeciw grypie
33651670-5 33651680-8Szczepionki przeciw polio

Szczepionki przeciwko zapaleniu wątroby typu B

33651690-1Szczepionki dla medycyny weterynaryjnej
33652000-5Środki przeciwnowotworowe i immunomodulacyjne
33652100-6Środki przeciwnowotworowe
33652200-7Produkty lekarskie do terapii układu dokrewnego
33652300-8Środki immunosupresyjne
33660000-4Produkty lecznicze dla układu nerwowego i organów zmysłów
33661000-1Produkty lecznicze dla układu nerwowego
33661100-2Środki znieczulające
33661200-3Środki przeciwbólowe
33661300-4Środki przeciwepileptyczne
33661400-5Produkty lecznicze przeciwko chorobie Parkinsona
33661500-6Neuroleptyki
33661600-7Neuroanaleptyki
33661700-8Pozostałe produkty lecznicze dla układu nerwowego
33662000-8Produkty lecznicze dla organów zmysłów
33662100-9Środki oftalmologiczne
33670000-7Środki lecznicze dla układu oddechowego
33673000-8Produkty lecznicze przeciwko przewlekłym chorobom przenoszonym drogą kropelkową
33674000-5Preparaty przciwkaszlowe i przeciwko przeziębieniom
33675000-2Preparaty antyhistaminowe do uzytku ogólnoustrojowego
33680000-0Wyroby farmaceutyczne
33681000-7Smoczki, osłonki na brodawki sutkowe i podobne artykuły dla niemowląt
33682000-4Płyty gumowe
33683000-1Poduszki gumowe
33690000-3Różne produkty lecznicze
33691000-0Produkty antypasożytnicze, środki owadobójcze i odstraszające owady
33691100-1Środki przeciwko pierwotniakom
33691200-2Środki przeciwko robakom
33691300-3Środki przeciwko ekopasożytom, włączając środki przeciwświerzbowe, owadobójcze i odstraszające owady
33692000-7Roztwory lecznicze
33692100-8Roztwory do wstrzykiwania
33692200-9Produkty do żywienia pozajelitowego
33692210-2Preparaty odżywiania pozajelitowego
33692300-0Roztwory do perfuzji
33692400-1Roztwory do perfuzji
33692500-2Płyny dożylne
33692510-5Preparaty odżywiania wewnątrzjelitowego
33692600-3Roztwory galenowe
33692700-4Roztwory glukozy
33692800-5Roztwory do dializy
33693000-4Pozostałe produkty terapeutyczne
33693100-5Toksyny
33693200-6Namiastki nikotyny
33693300-7Środki leczenia uzależnień
33694000-1Czynniki diagnostyczne
33695000-8Wszelkie pozostałe produkty inne niż terapeutyczne
33696000-5Odczynniki i środki kontrastowe
33696100-6Odczynniki do klasyfikacji grupy krwi
33696200-7Odczynniki do badania krwi
33696300-8Odczynniki chemiczne
33696400-9Odczynniki izotopowe
33696500-0Odczynniki laboratoryjne
33696600-1Odczynniki do elektroforezy
33696700-2Odczynniki urologiczne
33696800-3Nośniki kontrastu rentgenowskiego
33697000-2Preparaty lecznicze, z wyłączeniem produktów stomatologicznych
33697100-3Preparaty do lewatywy
33697110-6Cementy do rekonstrukcji kości
33698000-9Produkty lekarskie
33698100-0Kultury mikrobiologiczne
33698200-1Gruczoły i ich ekstrakty
33698300-2Substancje peptydowe
33700000-7Produkty do pielęgnacji ciała
33710000-0Perfumy, produkty toaletowe i prezerwatywy
33711000-7Perfumy i produkty toaletowe
33711100-8Wody toaletowe
33711110-1Dezodoranty
33711120-4Środki przeciwpotne
33711130-7Wody kolońskie
33711140-0Środki zapachowe
33711150-3Woda różana
33711200-9Preparaty do makijażu
33711300-0Preparaty do pielęgnacji paznokci dłoni i stóp
33711400-1Produkty upiększające
33711410-4Płatki bawełniane
33711420-7Zestawy do makijażu
33711430-0Waciki jednorazowe
33711440-3Balsam do ust
33711450-6Tatuaże
33711500-2Produkty do pielęgnacji skóry
33711510-5Produkty chroniące przed słońcem
33711520-8Żele do kąpieli
33711530-1Czepki kąpielowe
33711540-4Kremy lub płyny parafarmaceutyczne
33711600-3Preparaty i artykuły do włosów
33711610-6Szampony
33711620-9Grzebienie
33711630-2Peruki
33711640-5Zestawy kosmetyków
33711700-4Artykuły i preparaty do higieny jamy ustnej lub zębów
33711710-7Szczoteczki do zębów
33711720-0Pasta do zębów
33711730-3Wykałaczki
33711740-6Płyn do płukania ust
33711750-9Odświeżacze oddechu
33711760-2Nić dentystyczna
33711770-5Smoczki i gryzaczki dla niemowląt
33711780-8Tabletki do czyszczenia protez zębowych
33711790-1Zestawy do zębów
33711800-5Preparaty do golenia
33711810-8Kremy do golenia
33711900-6Mydło
33712000-4Prezerwatywy
33713000-1Produkty do pielęgnacji stóp
33720000-3Golarki i zestawy do manikiuru lub pedikiuru
33721000-0Golarki
33721100-1Żyletki
33721200-2Maszynki do golenia
33722000-7Zestawy do manikiuru i pedikiuru
33722100-8Zestawy do manikiuru
33722110-1Przybory do manikiuru
33722200-9Zestawy do pedikiuru
33722210-2Przybory do pedikiuru
33722300-0Klamerki
33730000-6Produkty do pielęgnacji oczu i soczewki korekcyjne
33731000-3Soczewki kontaktowe
33731100-4Soczewki korekcyjne
33731110-7Soczewki śródoczne
33731120-0Soczewki okularowe
33732000-0Płyny do soczewek kontaktowych
33733000-7Okulary przeciwsłoneczne
33734000-4Okulary
33734100-5Oprawy i ramki do okularów
33734200-6Szkło okularowe
33735000-1Gogle
33735100-2Gogle ochronne
33735200-3Oprawy i ramki do gogli
33740000-9Produkty do pielęgnacji rąk i paznokci
33741000-6Produkty do pielęgnacji rąk
33741100-7Środek do mycia rąk
33741200-8Płyny do rąk i ciała
33741300-9Środek odkażający do rąk
33742000-3Produkty do pielęgnacji paznokci
33742100-4 33742200-5Obcinarki do paznokci

Środek nadający połysk paznokciom

33750000-2Produkty do pielęgnacji niemowląt
33751000-9Chusteczki jednorazowe
33752000-6Podkładka do pielęgnacji
33760000-5Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety
33761000-2Papier toaletowy
33762000-9Chusteczki higieniczne papierowe
33763000-6Ręczniki papierowe do rąk
33764000-3Serwetki papierowe
33770000-8Artykuły higieniczne z papieru
33771000-5Toaletowe produkty z papieru
33771100-6Podpaski lub tampony
33771200-7Pieluszki dla niemowląt
33772000-2Jednorazowe wyroby papierowe
33790000-4Laboratoryjne, higieniczne lub farmaceutyczne wyroby szklane
33791000-1Higieniczne wyroby szklane
33792000-8Farmaceutyczne wyroby szklane
33793000-5Laboratoryjne wyroby szklane
33900000-9Sprzęt i artykuły do użytku post mortem oraz w kostnicach
33910000-2Przyrządy i artykuły do przeprowadzania sekcji w przypadkach patologicznych
33911000-9Nożyczki do autopsji
33912000-6Zestawy do autopsji
33912100-7Szczypczyki do autopsji
33913000-3Zgłębniki do wyciągania pocisków podczas autopsji
33914000-0Nici, igły i zaciski do autopsji
33914100-1Nici do autopsji
33914200-2Igły do autopsji
33914300-3Zaciski do nacięć do autopsji
33915000-7Przyrządy do żył do autopsji
33916000-4Brzeszczoty pił lub akcesoria do autopsji
33916100-5Piły do autopsji
33917000-1Deski i podkładki do sekcji
33918000-8Kasety na przybory chirurgiczne lub akcesoria używane post mortem
33919000-5Zwijane zestawy przyborów chirurgicznych i akcesoriów używanych post mortem
33920000-5Sprzęt i artykuły do autopsji
33921000-2Kolektory pyłu kostnego
33922000-9Worki do przewozu zwłok
33923000-6Oparcia na głowę, deski na zwłoki lub wagi wiszące do autopsji
33923100-7Oparcia na głowę do autopsji
33923200-8Deski na zwłoki do autopsji
33923300-9Wagi wiszące do autopsji
33924000-3Zestawy do autopsji w przypadku chorób zakaźnych
33925000-0Zawieszki lub bransolety identyfikacyjne używane post mortem
33926000-7Próżniowe ssawki i rurki zbierające płyn w trakcie autopsji
33927000-4Termometry odbytnicze używane post mortem
33928000-1Przybory do pośmiertnego prostowania palców
33929000-8Zestawy wypełniaczy tkanek w zwłokach
33930000-8Meble do autopsji
33931000-5Stacje robocze lub akcesoria do autopsji
33932000-2Zlewy lub akcesoria do autopsji
33933000-9Stoły lub akcesoria do przeprowadzania autopsji
33933100-0Stoły do przeprowadzania autopsji
33934000-6Stoły lub akcesoria do przeprowadzania nekroskopii
33935000-3Stoły lub akcesoria do przeprowadzania sekcji zwierząt
33936000-0Stacje robocze lub akcesoria do balsamowania
33937000-7Stacje robocze lub akcesoria do autopsji z odciągiem
33940000-1Sprzęt i artykuły do transportu i przechowywania zwłok
33941000-8Stojaki do przechowywania zwłok
33942000-5Środki transportu zwłok
33943000-2Podnoszone nożycowo wózki do zwłok
33944000-9Szafy chłodnicze lub zamrażarki do kostnic
33945000-6Komory chłodnicze do kostnic
33946000-3Wózki do autopsji
33947000-0Tace na zwłoki
33948000-7Urządzenia do podnoszenia lub transportu zwłok
33949000-4Pojemniki do transportu zwłok
33950000-4Sprzęt i artykuły dla medycyny sądowej
33951000-1Materiały do pośmiertnego zdejmowania odcisków palców lub innych odcisków
33952000-8Maski przeciwgnilne
33953000-5Zestawy lub artykuły do pośmiertnego wykrywania krwi
33954000-2Zestawy do zbierania dowodów biologicznych
33960000-7Sprzęt i artykuły do balsamowania
33961000-4Iniektory do jam do balsamowania
33962000-1Rurki do opróżniania żył podczas balsamowania
33963000-8Płyny do balsamowania lub obróbki chemicznej
33964000-5Rurki do wstrzykiwania podczas balsamowania
33965000-2Zlewy lub akcesoria do balsamowania
33966000-9Zestawy do balsamowania
33967000-6Igły do wstrzykiwania podczas balsamowania
33968000-3Nakrywki na oczy
33970000-0Sprzęt i artykuły dla kostnic
33971000-7Wyposażenie kostnic
33972000-4Opakowania dla kostnic
33973000-1Pokrowce dla kostnic
33974000-8Odsysacze dla kostnic
33975000-5Kompozycje utwardzające dla kostnic
34000000-7Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
34100000-8Pojazdy silnikowe
34110000-1Samochody osobowe
34111000-8Przyczepy mieszkalne i luksusowe przyczepy mieszkalne
34111100-9Przyczepy mieszkalne
34111200-0Luksusowe przyczepy mieszkalne
34113000-2Pojazdy z napędem na 4 koła
34113100-3Jeepy
34113200-4Samochody poruszające się po każdej nawierzchni
34113300-5Pojazdy terenowe
34114000-9Pojazdy specjalne
34114100-0Pojazdy pogotowia
34114110-3Pojazdy ratownicze
34114120-6Pojazdy paramedyczne
34114121-3Karetki
34114122-0Pojazdy do transportu chorych
34114200-1Radiowozy policyjne
34114210-4Pojazdy do transportu więźniów
34114300-2Pojazdy opieki socjalnej
34114400-3Minibusy
34115000-6Inne samochody pasażerskie
34115200-8Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób
34115300-9Używane pojazdy transportowe
34120000-4Pojazdy silnikowe do transportu 10 lub więcej osób
34121000-1Autobusy i autokary
34121100-2Autobusy transportu publicznego
34121200-3Autobusy z przyczepą
34121300-4Autobusy piętrowe
34121400-5Autobusy niskopodłogowe
34121500-6Autokary
34130000-7Pojazdy silnikowe do transportu towarów
34131000-4Pikapy
34132000-1Sanie motorowe
34133000-8Pojazdy ciężarowe z przyczepą
34133100-9Cysterny
34133110-2Cysterny na paliwo
34134000-5Ciężarówki z platformami płaskimi i wywrotki
34134100-6Ciężarówki z platformami płaskimi
34134200-7Wywrotnice
34136000-9Samochody półciężarowe
34136100-0Lekkie samochody półciężarowe
34136200-1Półciężarówki z usztywnieniem
34137000-6Używane pojazdy do transportu towarów
34138000-3Drogowe pojazdy gąsienicowe
34139000-0Podwozia
34139100-1Podwozia z kabiną
34139200-2Podwozia stanowiące całość z nadwoziem
34139300-3Podwozia pełne
34140000-0Wysokowydajne pojazdy silnikowe
34142000-4Ciężarówki wyposażone w dźwig i pojazdy samowyładowcze
34142100-5Pojazdy ciężarowe z ruchomą platformą
34142200-6Ładowarki przegubowe
34142300-7Pojazdy samowyładowcze
34143000-1Pojazdy do utrzymania dróg w okresie zimy
34144000-8Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania
34144100-9Dźwigi masztowe samojezdne
34144200-0Pojazdy służb ratowniczych
34144210-3Wozy strażackie
34144211-0Pojazdy ciężarowe z drabiną obrotową
34144212-7Cysterny do transportu wody
34144213-4Motopompy
34144220-6Pojazdy pogotowia technicznego
34144300-1Mosty jezdne
34144400-2Pojazdy utrzymania dróg
34144410-5Szambiarki
34144420-8Pojazdy do rozrzucania soli
34144430-1Pojazdy do zamiatania dróg
34144431-8Zamiatarki zasysające
34144440-4Piaskarki
34144450-7Polewaczki
34144500-3Pojazdy do transportu odpadów i ścieków
34144510-6Pojazdy do transportu odpadów
34144511-3Pojazdy do zbierania odpadów
34144512-0Zgniatarki
34144520-9Cysterny do gromadzenia ścieków
34144700-5Pojazdy użyteczności publicznej
34144710-8Ładowarki jezdne
34144730-4Pojazdy do tankowania statków powietrznych
34144740-7Pojazdy do holowania statków powietrznych
34144750-0Pojazdy do transportu ładunków
34144751-7Wozy bramowe
34144760-3Wózki biblioteczne
34144800-6Wozy mieszkalne
34144900-7Pojazdy elektryczne
34144910-0Autobusy elektryczne
34150000-3Symulatory
34151000-0Symulatory jazdy
34152000-7Symulatory szkoleniowe
34200000-9Nadwozia pojazdów, przyczepy lub naczepy
34210000-2Nadwozia pojazdów mechanicznych
34211000-9Nadwozia autobusów, ambulansów i pojazdów do transportu towarów
34211100-9Nadwozia autobusów
34211200-9Nadwozia ambulansów
34211300-9Nadwozia do pojazdów do transportu towarów
34220000-5Przyczepy, naczepy oraz cysterny samojezdne
34221000-2Cysterny samojezdne specjalnego zastosowania
34221100-3Wozy pomocy drogowej
34221200-4Wozy pogotowia technicznego
34221300-5Wozy ratownictwa chemicznego
34223000-6Przyczepy i naczepy
34223100-7Naczepy
34223200-8Cysterny samochodowe benzynowe
34223300-9Przyczepy
34223310-2Przyczepy ogólnego zastosowania
34223320-5Przyczepy do transportu koni
34223330-8Jednostki ruchome na przyczepach
34223340-1Cysterny naczepowe
34223350-4Przyczepy z drabinami obrotowymi
34223360-7Przyczepy do tankowania
34223370-0Przyczepy z wywrotnicami
34223400-0Przyczepy i naczepy kempingowe
34224000-3Części przyczep, naczep i innych pojazdów
34224100-4Części przyczep i naczep
34224200-5Części innych pojazdów
34300000-0Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich
34310000-3Silniki do pojazdów i części silników
34311000-0Silniki do pojazdów
34311100-1Silniki wewnętrznego spalania do pojazdów silnikowych i motocykli
34311110-4Silniki spalinowe o zapłonie iskrowym
34311120-7Silniki z zapłonem samoczynnym
34312000-7Części silników
34312100-8Pasy wentylatorowe
34312200-9Świece zapłonowe
34312300-0Chłodnice do pojazdów mechanicznych
34312400-1Tłoki
34312500-2Uszczelki
34312600-3Gumowe przenośniki pasowe
34312700-4Gumowe pasy napędowe
34320000-6Mechaniczne części zapasowe, z wyłączeniem silników i części silników
34321000-3Osie i przekładnie
34321100-4Osie
34321200-5Przekładnie
34322000-0Hamulce i części hamulców
34322100-1Sprzęt hamulcowy
34322200-2Hamulce tarczowe
34322300-3Linki hamulcowe
34322400-4Płytki cierne hamulcowe
34322500-5Klocki hamulcowe
34324000-4Koła, części i akcesoria
34324100-5Sprzęt do wyważania kół
34325000-1Tłumiki i rury wydechowe
34325100-2Tłumiki
34325200-3Rury wydechowe
34326000-8Podnośniki samochodowe, sprzęgła i podobne elementy
34326100-9Sprzęgła i podobne elementy
34326200-0Podnośniki samochodowe
34327000-5Kierownice, kolumny i skrzynki
34327100-6Kierownice
34327200-7Kolumny i przekładnie kierownicze
34328000-2Stoiska do prób, zestawy do zmiany przeznaczenia użytkowego pojazdów i pasy bezpieczeństwa
34328100-3Stoiska do prób
34328200-4Zestawy do zmiany przeznaczenia użytkowego pojazdów
34328300-5Pasy bezpieczeństwa
34330000-9Części zapasowe do pojazdów do transportu towarów, pojazdów pasażersko-towarowych i samochodów
34350000-5Opony do pracy w lekkich i ciężkich warunkach
34351000-2Opony do pracy w lekkich warunkach
34351100-3Opony do pojazdów silnikowych
34352000-9Opony do pojazdów wysokowydajnych
34352100-0Opony do pojazdów ciężarowych
34352200-1Opony do autobusów
34352300-2Opony do maszyn rolniczych
34360000-8Siedziska do cywilnych statków powietrznych
34370000-1Siedziska do pojazdów mechanicznych
34390000-7Akcesoria do ciągników
34400000-1Motocykle, rowery, przyczepy motocyklowe boczne
34410000-4Motocykle
34411000-1Części i akcesoria do motocykli
34411100-2Przyczepy boczne motocyklowe
34411110-5Części i akcesoria do przyczep motocyklowych bocznych
34411200-3Opony do motocykli
34420000-7Skutery silnikowe i rowery z silnikiem
34421000-7Skutery silnikowe
34422000-7Rowery z silnikiem
34430000-0Rowery
34431000-7Rowery niewyposażone w silniki
34432000-4Części i akcesoria do rowerów
34432100-5Opony do rowerów
34500000-2Statki i łodzie
34510000-5Statki
34511100-3Morskie statki patrolowe
34512000-9Statki i podobne jednostki pływające, do transportu osób lub towarów
34512100-0Promy
34512200-1Statki wycieczkowe
34512300-2Masowce
34512400-3Drobnicowce
34512500-4Statki do transportu towarów
34512600-5Statki do transportu kontenerów
34512700-6Statki przeładunkowe
34512800-7Tankowce
34512900-8Promy do transportu samochodów
34512950-3Statki chłodnie
34513000-6Kutry połowowe, jednostki ratownicze i inne jednostki specjalne
34513100-7Kutry połowowe
34513150-2Statki rybackie
34513200-8Holowniki
34513250-3Pogłębiarki
34513300-9Morskie doki pływające
34513350-4Statki do wykonywania nurkowania
34513400-0Żurawie pływające
34513450-5Statki przetwórnie
34513500-1Statki do prowadzenia badań sejsmicznych
34513550-6Statki badawcze
34513600-2Statki kontrolujące stopień zanieczyszczenia
34513650-7Statki gaśnicze
34513700-3Statki ratownicze
34513750-8Latarniowce
34514000-3Pływające lub zanurzeniowe platformy wiertnicze lub produkcyjne
34514100-4Statki wiertnicze
34514200-5Wiertnice podnośne
34514300-6Wiertnice platformowe
34514400-7Pływające platformy wiertnicze
34514500-8Pływające jednostki produkcyjne
34514600-9Wyciągarki częściowego zanurzenia
34514700-0Platformy ruchome
34514800-1Platformy przybrzeżne
34514900-2Platformy wiertnicze
34515000-0Konstrukcje pływające
34515100-1Boje sygnalizacyjne
34515200-2Tratwy niezatapialne
34516000-7Odbijacze
34520000-8Łodzie
34521000-5Łodzie specjalistyczne
34521100-6Łodzie obserwacyjne
34521200-7Łodzie patrolowe służb celnych
34521300-8Policyjne łodzie patrolowe
34521400-9Łodzie ratunkowe
34522000-2Łodzie rekreacyjne i sportowe
34522100-3Łodzie żaglowe
34522150-8Katamaranowe łodzie żaglowe
34522200-4Szalupy ratunkowe
34522250-9Szalupy żaglowe
34522300-5Małe jednostki pływające
34522350-0Szalupy z włókna szklanego
34522400-6Szalupy półsztywne
34522450-1Niezatapialne jednostki pływające
34522500-7Szalupy gumowe
34522550-2Kanu
34522600-8Łodzie wiosłowe
34522700-9Łodzie z napędem pedałowym
34600000-3Lokomotywy kolejowe i tramwajowe oraz tabor kolejowy i podobne elementy
34610000-6Parowozy i lokomotywy kolejowe
34611000-3Lokomotywy
34612000-0Parowozy i wagony linowe
34612100-1Parowozy
34612200-2Wagony linowe
34620000-9Tabor kolejowy
34621000-6Kolejowe pojazdy konserwacyjne lub usługowe i kolejowe wagony towarowe
34621100-7Kolejowe wagony towarowe
34621200-8Konserwacja taboru kolejowego i pojazdy serwisowe
34622000-3Wagony kolejowe i tramwajowe pasażerskie oraz trolejbusy
34622100-4Tramwajowe wagony pasażerskie
34622200-5Kolejowe wagony pasażerskie
34622300-6Trolejbusy
34622400-7Wagony kolejowe
34622500-8Półciężarówki bagażowe i półciężarówki specjalnego zastosowania
34630000-2Części lokomotyw kolejowych lub tramwajowych, lub taboru kolejowego; urządzenia do sterowania ruchem kolejowym
34631000-9Części lokomotyw lub taboru kolejowego
34631100-0Koła jednolite
34631200-1Bufory i odbojnice
34631300-2Siedziska kolejowe
34631400-3Osie i opony oraz inne części lokomotyw lub taboru kolejowego
34632000-6Urządzenia do sterowania ruchem kolejowym
34632100-7Sygnalizacja mechaniczna
34632200-8Kolejowe elektryczne urządzenia sygnalizacyjne
34632300-9Kolejowe instalacje elektryczne
34640000-5Elementy samochodowe
34700000-4Statki powietrzne i kosmiczne
34710000-7Śmigłowce, samoloty, statki kosmiczne i inne statki powietrzne z napędem
34711000-4Śmigłowce i samoloty
34711100-5Samoloty
34711200-6Bezzałogowe statki powietrzne
34711300-7Załogowe statki powietrzne
34711400-8Statki powietrzne specjalnego zastosowania
34711500-9Śmigłowce
34712000-1Statki kosmiczne, satelity oraz wyrzutnie
34712100-2Statki kosmiczne
34712200-3Satelity
34712300-4Wyrzutnie statków kosmicznych
34720000-0Balony, sterowce i pozostałe statki powietrzne nienapędzane paliwem
34721000-7Szybowce
34721100-8Lotnie
34722000-4Balony i sterowce
34722100-5Balony
34722200-6Sterowce
34730000-3Części statków powietrznych, kosmicznych i śmigłowców
34731000-0Części statków powietrznych
34731100-1Silniki statków powietrznych
34731200-2Silniki turboodrzutowe
34731300-3Turbośmigła
34731400-4Silniki odrzutowe
34731500-5Części silników statków powietrznych
34731600-6Części silników turboodrzutowych i turbośmigieł
34731700-7Części śmigłowców
34731800-8Opony do statków powietrznych
34740000-6Urządzenia do statków powietrznych lub kosmicznych, urządzenia szkoleniowe, symulatory i podobne części
34741000-3Wyposażenie statków powietrznych
34741100-4Platformy wyrzutowe statków powietrznych
34741200-5Systemy katapultujące do statków powietrznych
34741300-6Dźwignie zaczepowe
34741400-7Symulatory lotu
34741500-8Napowietrzne, lotnicze urządzenia szkoleniowe
34741600-9Torby używane w chorobie lokomocyjnej
34900000-6Różny sprzęt transportowy i części zapasowe
34910000-9Wozy konne i ręczne, inne pojazdy nienapędzane mechanicznie, wózki bagażowe i różne części zapasowe
34911000-6Wozy konne i ręczne oraz inne pojazdy nienapędzane mechanicznie
34911100-7Wózki
34912000-3Wózki bagażowe
34912100-4Wózki popychane
34913000-0Różne części zapasowe
34913100-1Zużyte opony
34913200-2Opony regenerowane
34913300-3Zderzaki
34913400-4Zegary do pojazdów mechanicznych
34913500-5Zamki do pojazdów
34913510-8Zamki do rowerów
34913600-6Śruby napędowe do statków
34913700-7Drabiny do wozów strażackich
34913800-8Kotwy
34920000-2Sprzęt drogowy
34921000-9Sprzęt do konserwacji dróg
34921100-0Zamiatarki drogowe
34921200-1Zamiatarki szosowe
34922000-6Urządzenia do znakowania dróg
34922100-7Oznakowanie drogowe
34922110-0Elementy szklane do znakowania dróg
34923000-3Sprzęt do kontroli ruchu drogowego
34924000-0Zmienne znaki informacyjne
34926000-4Sprzęt do kontroli parkingów samochodowych
34927000-1Urządzenia wrzutowe
34927100-2Sól drogowa
34928000-8Obudowa drogowa
34928100-9Bariery zderzeniowe
34928110-2Bariery drogowe
34928120-5Elementy barier
34928200-0Ogrodzenia
34928210-3Wiaty drewniane
34928220-6Elementy ogrodzeń
34928230-9Ogrodzenia eliminujące hałas
34928300-1Bariery ochronne
34928310-4Ogrodzenia ochronne
34928320-7Odbojnice
34928330-0Urządzenia zabezpieczające przed lawinami
34928340-3Płoty śniegowe
34928400-2Osprzęt miejski
34928410-5Słupy ogłoszeniowe
34928420-8Drogowe lampy ostrzegawcze
34928430-1Znaki nawigacyjne
34928440-4Słupy autobusowe
34928450-7Pachołki
34928460-0Słupki drogowe
34928470-3Elementy oznakowania
34928471-0Tworzywa sygnalizacyjne
34928472-7Oznakowanie
34928480-6Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
34928500-3Oświetleniowy sprzęt uliczny
34928510-6Uliczne słupy oświetleniowe
34928520-9Słupy latarniowe
34928530-2Latarnie uliczne
34929000-5Materiały do budowy autostrad
34930000-5Urządzenia wodne
34931000-2Urządzenia portowe
34931100-3Instalacje dokowe
34931200-4Pomosty umożliwiające pasażerom wejście na statek
34931300-5Schody umożliwiające pasażerom wejście na statek
34931400-6Symulatory pomostów na statkach
34931500-7Sprzęt do kontroli ruchu statków
34932000-9Zestawy radarowe
34933000-6Sprzęt nawigacyjny
34934000-3Łopatki napędzające
34940000-8Urządzenia kolejowe
34941000-5Kliny i akcesoria
34941100-6Pręty
34941200-7Kliny szynowe
34941300-8Tory tramwajowe
34941500-0Poprzecznice
34941600-1Rozjazdy
34941800-3Spoiwa kolejowe
34942000-2Urządzenia sygnalizacyjne
34942100-3Słupy sygnalizacyjne
34942200-4Skrzynki sygnalizacyjne
34943000-9Kolejowy system monitorowania
34944000-6Układ grzewczy
34945000-3Maszyny do poziomowania torów
34946000-0Kolejowe materiały konstrukcyjne i wyroby
34946100-1Materiały do budowy torów kolejowych
34946110-4Szyny
34946120-7Materiały kolejowe
34946121-4Nakładki stykowe i podkładki pod szyny
34946122-1Szyny kontrolne
34946200-2Wyroby do budowy torów kolejowych
34946210-5Szyny przewodzące prąd
34946220-8Iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań
34946221-5Iglice zwrotnicowe
34946222-2Krzyżownice
34946223-9Pręty zwrotnicowe
34946224-6Elementy skrzyżowań
34946230-1Zaciski szynowe, podkładki i łączenia
34946231-8Zaciski szynowe
34946232-5Podkładki i łączenia
34946240-4Siodełka szynowe i kliny siodełkowe
34947000-7Podkłady kolejowe i ich części
34947100-8Podkłady
34947200-9Części podkładów
34950000-1Urządzenia balastowe
34951000-8Platformy wejściowe
34951200-0Urządzenia do przeładunku osadów
34951300-1Układy do osuszania osadów
34952000-5Wciągniki hydrauliczne
34953000-2Rampy wejściowe
34953100-3Pomosty promowe
34953300-5Chodniki
34954000-9Suwnice bramowe
34955000-6Doki pływające
34955100-7Pływające jednostki przechowalnicze
34960000-4Urządzenia lotniskowe
34961000-1System do przeładunku bagażu
34961100-2Urządzenia do przeładunku bagażu
34962000-8Urządzenia kontroli ruchu lotniczego
34962100-9Urządzenia wieży kontrolnych
34962200-0Kontrola ruchu lotniczego
34962210-3Symulacja kontroli ruchu lotniczego
34962220-6Systemy kontroli ruchu lotniczego
34962230-9Szkolenie dotyczące kontroli ruchu lotniczego
34963000-5System lądowania według przyrządów (ILS)
34964000-2Dopplerowska dookólna antena VHF (DVOR)
34965000-9Radiodalmierz (DME)
34966000-6Radionamiernik i radiolatarnia bezkierunkowa
34966100-7Radionamiernik (RDF)
34966200-8Radiolatarnia bezkierunkowa (NDB)
34967000-3System komunikacji lotniskowej (COM)
34968000-0System nadzoru lotniskowego i system oświetlenia
34968100-1System nadzoru lotniskowego (SUR)
34968200-2System oświetlenia lotniska (PAPI)
34969000-7Pomosty i schody dla pasażerów do wsiadania do samolotu
34969100-8Pomosty dla pasażerów do wsiadania do samolotu
34969200-9Schody dla pasażerów do wsiadania do samolotu
34970000-7Urządzenia monitorowania ruchu
34971000-4Urządzenia bezpośredniego monitorowania
34972000-1Układy pomiarowe natężenia ruchu
34980000-0Bilety przewozowe
34990000-3Sprzęt kontrolny, bezpieczeństwa, sygnalizacyjny i oświetleniowy
34991000-0Reflektory iluminacyjne
34992000-7Znaki i znaki podświetlone
34992100-8Podświetlane znaki drogowe
34992200-9Znaki drogowe
34992300-0Znaki uliczne
34993000-4Światła drogowe
34993100-5Oświetlenie tuneli
34994000-1Reflektory do oświetlania i prowadzenia statków
34994100-2Reflektory do oświetlania lustra wody
34995000-8Reflektory do oświetlania i prowadzenia statków powietrznych
34996000-5Drogowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne
34996100-6Sygnalizatory drogowe
34996200-7Urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne śródlądowych dróg wodnych
34996300-8Parkingowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne
34997000-2Lotniskowe urządzenia kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne
34997100-3Rejestratory lotu
34997200-4Oświetlenie lotnisk
34997210-7Oświetlenie pasów startowych
34998000-9Portowe instalacje kontrolne, bezpieczeństwa lub sygnalizacyjne
34999000-6Generatory sygnałów, rozdzielacze sygnału antenowego i maszyny galwanotechniczne
34999100-7Generatory sygnałowe
34999200-8Rozdzielacze sygnału antenowego
34999300-9Maszyny galwanotechniczne
34999400-0Modele w skali
34999410-3Modele samolotów w skali
34999420-6Modele statków w skali
35000000-4Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
35100000-5Urządzenia awaryjne i zabezpieczające
35110000-8Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa
35111000-5Sprzęt gaśniczy
35111100-6Respiratory strażackie
35111200-7Tworzywa gaśnicze
35111300-8Gaśnice
35111310-1Naboje piankowe
35111320-4Gaśnice przenośne
35111400-9Sprzęt do ucieczki w razie pożaru
35111500-0System tłumienia ognia
35111510-3Ręczne narzędzia do tłumienia ognia
35111520-6Piany do tłumienia ognia lub podobne kompozycje
35112000-2Sprzęt ratunkowy i awaryjny
35112100-3Manekiny do ćwiczeń na wypadek sytuacji awaryjnych
35112200-4Prysznic bezpieczeństwa
35112300-5Urządzenie do płukania oczu
35113000-9Sprzęt bezpieczeństwa
35113100-0Budowlany sprzęt bezpieczeństwa
35113110-0System ochrony reaktora jądrowego
35122200-7Sprzęt ochrony jądrowej, biologicznej, chemicznej i radiologicznej
35113210-4Urządzenia bezpieczeństwa jądrowego
35113300-2Instalacje bezpieczeństwa
35113400-3Odzież ochronna i zabezpieczająca
35113410-6Odzież ochrony biologicznej i chemicznej
35113420-9Odzież do ochrony jądrowej i radiologicznej
35113430-2Kamizelki bezpieczeństwa
35113440-5Kamizelki odblaskowe
35113450-8Płaszcze lub poncza ochronne
35113460-1Skarpety ochronne i ochronne wyroby pończosznicze
35113470-4Ochronne koszule lub spodnie
35113480-7Ochronne opaski na nadgarstki
35113490-0Suknie ochronne
35120000-1Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa
35121000-8Urządzenia ochronne
35121100-9Brzęczyki
35121200-0Wykrywacze fałszywych pieniędzy
35121300-1Osprzęt bezpieczeństwa
35121400-2Torby bezpieczeństwa
35121500-3Uszczelnienia
35121600-4Zawieszki
35121700-5Systemy alarmowe
35121800-6Wypukłe lustra bezpieczeństwa
35121900-7Detektory radarowe
35123000-2Urządzenia identyfikacji na placu
35123100-3System kart magnetycznych
35123200-4Urządzenia kontroli czasu pracy
35123300-5System kontroli czasu
35123400-6Znaczki identyfikacyjne
35123500-7Systemy do identyfikacji wideo
35124000-9Wykrywacze metalu
35125000-6System wywiadowczy
35125100-7Czujniki
35125110-0Czujniki biometryczne
35125200-8System kontroli czasu lub rejestrator czasu pracy
35125300-2Kamery bezpieczeństwa
35126000-3Urządzenia do skanowania kodów kreskowych
35200000-6Sprzęt policyjny
35210000-9Cele strzelnicze
35220000-2Sprzęt do tłumienia zamieszek
35221000-9Armatki wodne
35230000-5Rękawy
35240000-8Syreny
35250000-1Środki odstraszające psy
35260000-4Znaki policyjne
35261000-1Panele informacyjne
35261100-2Panele komunikatów zmiennych
35262000-8Urządzenia sterujące sygnalizacyjne do skrzyżowań
35300000-7Broń, amunicja i podobne elementy
35310000-0Broń różna
35311000-7Miecze, kordy, bagnety i lance
35311100-8Miecze
35311200-9Kordy
35311300-0Bagnety
35311400-1Lance
35312000-4Pistolety gazowe
35320000-3Broń palna
35321000-0Broń palna lekka
35321100-1Pistolety
35321200-2Karabiny
35321300-3Karabiny maszynowe
35322000-7Artyleria
35322100-8Artyleria przeciwlotnicza
35322200-9Artyleria samobieżna
35322300-0Artyleria holowana
35322400-1Moździerze
35322500-2Haubice
35330000-6Amunicja
35331000-3Amunicja do broni palnej i amunicja bojowa
35331100-4Pociski
35331200-5Łuski
35331300-3Granaty
35331400-7Miny lądowe
35331500-8Naboje
35332000-0Amunicja do morskich działań bojowych
35332100-1Torpedy
35332200-2Miny morskie
35333000-7Amunicja do lotniczych działań bojowych
35333100-8Bomby
35333200-9Rakiety
35340000-9Części broni palnej i amunicja
35341000-6Części broni palnej lekkiej
35341100-7Osprzęt do przewodów rurowych z brązu armatniego
35342000-3Części wyrzutni rakiet
35343000-0Części moździerzy
35400000-8Pojazdy wojskowe i ich części
35410000-1Opancerzone pojazdy wojskowe
35411000-8Czołgi
35411100-9Czołgi podstawowe
35411200-0Czołgi lekkie
35412000-5Opancerzone wozy bojowe
35412100-6Wozy bojowe piechoty
35412200-7Transportery opancerzone
35412300-8Opancerzone nosiciele broni
35412400-9Pojazdy rozpoznawcze i patrolowe
35412500-0Pojazdy dowodzenia i łączności
35420000-4Części pojazdów wojskowych
35421000-1Mechaniczne części zapasowe do pojazdów wojskowych
35421100-2Silniki i części silników do pojazdów wojskowych
35422000-8Elektroniczne i elektryczne części zapasowe do pojazdów wojskowych
35500000-9Okręty wojenne i ich części
35510000-2Okręty wojenne
35511000-9Nawodna jednostka bojowa
35511100-0Lotniskowce
35511200-1Niszczyciele i fregaty
35511300-2Korwety i łodzie patrolowe
35511400-3Pojazdy amfibie i statki
35512000-6Okręty podwodne
35512100-7Strategiczne okręty podwodne o napędzie atomowym
35512200-8Bojowe okręty podwodne o napędzie atomowym
35512300-9Bojowe okręty podwodne o napędzie dieslowskim
35512400-0Bezzałogowe pojazdy podwodne
35513000-3Stawiacze min i okręty pomocnicze
35513100-4Poszukiwacze min/trałowce
35513200-5Pomocnicze okręty badawcze
35513300-6Pomocnicze okręty wywiadowcze
35513400-7Pomocnicze okręty szpitalne/transportowce/tankowce/statki ro-ro
35520000-5Części okrętów wojennych
35521000-2Kadłuby i mechaniczne części zapasowe do okrętów wojennych
35521100-3Silniki i części silników do okrętów wojennych
35522000-9Elektroniczne i elektryczne części zapasowe do okrętów wojennych
35600000-0Samoloty wojskowe, rakiety (pociski rakietowe) i statki kosmiczne
35610000-3Samoloty wojskowe
34711110-8Stałopłaty
35611100-1Myśliwce
35611200-2Myśliwce bombardujące/samoloty szturmowe
35611300-3Bombowce
35611400-4Wojskowe samoloty transportowe
35611500-5Samoloty szkoleniowe
35611600-6Morskie samoloty patrolowe
35611700-7Latające cysterny
35611800-8Samoloty zwiadowcze
35612100-8Śmigłowce bojowe
35612200-9Śmigłowce do zwalczania okrętów podwodnych
35612300-0Śmigłowce pomocnicze
35612400-1Wojskowe śmigłowce transportowe
35612500-2Śmigłowce poszukiwawczo-ratunkowe
35613000-4Bezzałogowe pojazdy powietrzne
35613100-5Bezzałogowe bojowe statki powietrzne
35620000-6Rakiety (pociski rakietowe)
35621000-3Rakiety strategiczne
35621100-4Strategiczne rakiety antybalistyczne
35621200-5Interkontynentalne rakiety balistyczne
35621300-6Rakiety balistyczne wystrzeliwane z okrętów podwodnych
35621400-7Rakiety balistyczne średniego zasięgu
35622000-0Rakiety taktyczne
35622100-1Rakiety powietrze-powietrze
35622200-2Rakiety powietrze-ziemia
35622300-3Rakiety do zwalczania okrętów nawodnych
35622400-4Rakiety do zwalczania okrętów podwodnych
35622500-5Taktyczne rakiety antybalistyczne
35622600-6Przeciwpancerne pociski kierowane
35622700-7Rakiety ziemia-powietrze
35623000-7Pociski samosterujące
35623100-8Pociski samosterujące wystrzeliwane z powietrza/ziemi/wody
35630000-9Wojskowe pojazdy kosmiczne
35631000-6Satelity wojskowe
35631100-7Satelity komunikacyjne
35631200-8Satelity obserwacyjne
35631300-9Satelity nawigacyjne
35640000-2Części wojskowego sprzętu kosmicznego
35641000-9Konstrukcje i mechaniczne części zapasowe do wojskowego sprzętu kosmicznego
35641100-0Silniki i części silników do wojskowego sprzętu kosmicznego
35642000-7Elektroniczne i elektryczne części zapasowe do wojskowego sprzętu kosmicznego
35700000-1Wojskowe systemy elektroniczne
35710000-4Systemy dowodzenia, kontroli, łączności i systemy komputerowe
35711000-1Systemy dowodzenia, kontroli, łączności
35712000-8Taktyczne systemy dowodzenia, kontroli, łączności
35720000-7Wywiad, nadzór, zbieranie danych o celach i zwiad
35721000-4System rozpoznania elektronicznego
35722000-1Radar
35723000-8Radar obrony powietrznej
35730000-0Systemy walki elektronicznej i środki przeciwdziałania elektronicznego
35740000-3Symulatory walki
35800000-2Sprzęt osobisty i pomocniczy
35810000-5Sprzęt osobisty
35811100-3Mundury strażackie
35811200-4Mundury policyjne
35811300-5Mundury wojskowe
35812000-9Mundury bojowe
35812100-0Kamizelki maskujące
35812200-1Kombinezony bojowe
35812300-2Bojowe nakrycia głowy
35813000-6Hełmy wojskowe
35813100-7Pokrowce na kaski
35814000-3Maski przeciwgazowe
35815000-0Odzież kuloodporna
35815100-1Kamizelki kuloodporne
35820000-8Sprzęt pomocniczy
35821000-5Flagi
35821100-6Drzewce flagowe
37000000-8Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
37300000-1Instrumenty muzyczne i ich części
37310000-4Instrumenty muzyczne
37311000-1Instrumenty klawiszowe
37311100-2Pianina
37311200-3Akordeony
37311300-4Organy muzyczne
37311400-5Celesty
37312000-8Instrumenty blaszane
37312100-9Trąbki
37312200-0Puzony
37312300-1Suzafony
37312400-2Saksofony
37312500-3Gwizdek
37312600-4Rogi
37312700-5Sakshorny
37312800-6Melofony
37312900-7Rogi altowe, barytonowe, flugelhorny i rogi francuskie
37312910-0Rogi altowe
37312920-3Rogi barytonowe
37312930-6Flugelhorny
37312940-9Rogi francuskie
37313000-5Instrumenty strunowe
37313100-6Klawesyny
37313200-7Klawikordy
37313300-8Gitary
37313400-9Skrzypce
37313500-0Harfy
37313600-1Banjo
37313700-2Mandoliny
37313800-3Wiolonczele
37313900-4Kontrabasy
3731400