Rozporządzenie 2186/2004 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1613/2000 wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 w odniesieniu do definicji pojęcia produktów pochodzących używanej do celów ogólnego systemu preferencji w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Laosu dotyczącej wywozu niektórych wyrobów włókienniczych do Wspólnoty

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.373.14

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2186/2004
z dnia 20 grudnia 2004 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1613/2000 wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 w odniesieniu do definicji pojęcia produktów pochodzących używanej do celów ogólnego systemu preferencji w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Laosu dotyczącej wywozu niektórych wyrobów włókienniczych do Wspólnoty

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r., ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny(1), w szczególności jego art. 247,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r., ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny(2), w szczególności jego art. 76,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 2501/2001 z dnia 10 grudnia 2001 r., wprowadzającego ogólny system preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.(3), Wspólnota przyznała Laosowi ogólne preferencje taryfowe.

(2) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawia definicję pojęcia produktów pochodzących, używaną do celów ogólnego systemu preferencji taryfowych (GSP). Jednakże, rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 przewiduje odstępstwa na korzyść najsłabiej rozwiniętych krajów beneficjentów GSP, które w tym celu przedkładają Wspólnocie właściwy wniosek.

(3) Od roku 1997 Laos, w przypadku niektórych wyrobów włókienniczych, korzysta z takiego odstępstwa, ostatnio na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1613/2000 z dnia 24 lipca 2000 r., wprowadzającego odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 w odniesieniu do definicji pojęcia produktów pochodzących, używanej do celów ogólnego systemu preferencji taryfowych w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Laosu, dotyczącej wywozu niektórych wyrobów włókienniczych do Wspólnoty(4), zmienionego rozporządzeniem nr 291/2002(5), przedłużającego okres jego obowiązywania do 31 grudnia 2004 r. W listach z dnia 4 maja 2004 r. i 4 sierpnia 2004 r. Laos przedłożył wniosek o odnowienie odstępstwa.

(4) Komisja rozpatrzyła wniosek przedłożony przez Laos i ustaliła, że jest on właściwe umotywowany.

(5) W momencie przedłużenia okresu obowiązywania rozporządzenia nr 1613/2000, zakładano, że wygaśnięcie tego rozporządzenia powinno zbiec się w czasie z końcem obowiązywania obecnego systemu GSP, przewidzianym na ten sam dzień. Jednakże, rozporządzenie nr 2211/2003(6) przedłużyło okres obowiązywania systemu GSP na kolejny rok, do dnia 31 grudnia 2005 r.

(6) Dnia 18 grudnia 2003 r. Komisja opublikowała Zieloną Księgę na temat przyszłości reguł pochodzenia w ramach preferencyjnych uzgodnień handlowych(7), co zapoczątkowało zakrojoną na szeroką skalę debatę na ten temat. Dnia 7 lipca 2004 r. Komisja opublikowała Komunikat skierowany do Rady, Parlamentu Europejskiego i Komitetu Ekonomiczno-Społeczego zatytułowany "Kraje rozwijające się, handel międzynarodowy i zrównoważony rozwój: rola wspólnotowego ogólnego systemu preferencji taryfowych (GSP) w okresie 2006-2015"(8), który również podkreślił potrzebę wprowadzenia zmian do reguł pochodzenia. Jednakże, nie podjęto jeszcze żadnych decyzji, a żadne nowe reguły nie zostaną wprowadzone przed dniem 31 grudnia 2004 r.

(7) Przedłużenie odstępstwa nie powinno przesądzać ani niekorzystnie wpływać na wyniki dyskusji dotyczącej ewentualnych nowych reguł pochodzenia dla GSP. Jednakże interesy handlowców zawierających kontrakty zarówno w Laosie jak i we Wspólnocie, jak również stabilizacja i zrównoważony rozwój przemysłu Laosu pod względem bieżących inwestycji i zatrudnienia, wymagają przedłużenia odstępstwa na okres pozwalający na kontynuację realizacji lub zawieranie nowych umów długoterminowych, ułatwiając jednocześnie wprowadzanie ewentualnych nowych reguł pochodzenia dla GSP.

(8) Przepisy rozporządzenia (WE) nr 1613/2000, w szczególności istnienie rocznych limitów ilościowych, odzwierciedlających zdolność rynku wspólnotowego do wchłaniania laotańskich produktów, zdolności wywozowe Laosu oraz faktycznie odnotowane przepływy handlowe, zostały ustalone w celu uchronienia odpowiadających im gałęzi przemysłu wspólnotowego przed szkodą.

(9) W związku z powyższym, odstępstwo powinno zostać przedłużone do dnia 31 grudnia 2006 r. Jednakże, w celu zapewnienia sprawiedliwego traktowania zarówno w odniesieniu do Laosu jak i innych najsłabiej rozwiniętych krajów, potrzeba utrzymywania odstępstwa powinna zostać zweryfikowana w momencie przyjęcia jakichkolwiek nowych reguł pochodzenia w ramach nowego GSP.

(10) Rozporządzenie (WE) nr 1613/2000 powinno zatem zostać odpowiednio zmienione.

(11) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu (WE) nr 1613/2000 wprowadza się następujące zmiany:

– w art. 2, datę "31 grudnia 2004 r." zastępuje się datą "31 grudnia 2006 r.",

– a także dodaje się ustęp w brzmieniu:

"Potrzeba utrzymywania tego odstępstwa zostanie jednak zweryfikowana nie później niż do dnia 31 grudnia 2005 r., zgodnie z nowymi przepisami, które mają zostać przyjęte w odniesieniu do ogólnego systemu preferencji taryfowych i reguł pochodzenia z nim związanego.".

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 grudnia 2004 r.

W imieniu Komisji
László KOVÁCS
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r.

(2) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2286/2003 (Dz.U. L 343 z 31.12.2003, str. 1).

(3) Dz.U. L 346 z 31.12.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1828/2004 (Dz.U. L 321 z 22.10.2004, str. 23).

(4) Dz.U. L 185 z 25.7.2000, str. 38.

(5) Dz.U. L 46 z 16.2.2002, str. 12.

(6) Dz.U. L 332 z 19.12.2003, str. 1.

(7) COM(2003) 787 wersja ostateczna.

(8) COM(2004) 461 wersja ostateczna.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.