Rozporządzenie 2185/87 w sprawie zwrotu refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci niektórych towarów nieobjętych załącznikiem II do Traktatu oraz pobierania akcesyjnych kwot wyrównawczych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1987.203.20

Akt utracił moc
Wersja od: 3 czerwca 1989 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 2185/87
z dnia 23 lipca 1987 r.
w sprawie zwrotu refundacji wywozowych dla niektórych produktów rolnych wywożonych w postaci niektórych towarów nieobjętych załącznikiem II do Traktatu oraz pobierania akcesyjnych kwot wyrównawczych

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Tekst niniejszego aktu prawnego nie uwzględnia wszystkich zmian. Niektóre akty zmieniające nie zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - polskim wydaniu specjalnym, ponieważ instytucje UE uznały zmiany wynikające z nich za pochłonięte przez akty zmieniające opublikowane w kolejnych tomach tego wydawnictwa.

.................................................

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2727/75 z dnia 29 października 1975 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 1900/87 (2), w szczególności jego art. 16 ust. 6,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1785/81 z dnia 30 czerwca 1981 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (3), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 229/87 (4), w szczególności jego art. 19 ust. 7,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 467/87 z dnia 25 lutego 1986 r. ustanawiające ogólne zasady systemu kwot wyrównawczych z tytułu przystąpienia w sektorze zbóż, w związku z przystąpieniem Hiszpanii (5), w szczególności jego art. 7,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 469/86 z dnia 25 lutego 1986 r. ustanawiające ogólne zasady systemu kwot wyrównawczych z tytułu przystąpienia w sektorze cukru (6), w szczególności jego art. 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

kwota wyrównawcza z tytułu przystąpienia jest pobierana w odniesieniu do niektórych produktów w handlu wewnątrzwspólnotowym;

nastąpiło zakłócenie w handlu w zakresie niektórych towarów i dlatego należy podjąć środki w celu uniknięcia takiego zakłócenia;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią zainteresowanego Komitetu Zarządzającego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1
1.
Dla towarów wymienionych w Załączniku i dopuszczonych do swobodnego obrotu na terytorium Państwa Członkowskiego przysługuje refundacja lub refundacje ustalone dla produktów rolnych wywożonych ze Wspólnoty w postaci takich towarów.
2.
W momencie gdy towary dopuszczone są do swobodnego obrotu, importerzy zwracają refundację lub refundacje, które zostały przyznane.
3.
W przypadku gdy kwota faktycznie przyznanej refundacji nie może zostać ustalona w sposób zadowalający właściwe władze, uznaje się, że stanowi ona równowartość refundacji stosowanej we Wspólnocie w dniu, w którym dokonuje się powrotnego przywozu towarów. Wysokość refundacji jest obliczana przy zastosowaniu ilości podstawowych produktów wymienionych w Załączniku.
4.
Ustępów 1, 2 i 3 nie stosuje się w przypadkach, gdy importer przedstawia dowód na to, że:

– żadna refundacja nie została przyznana, lub

– towary pochodzą z państwa trzeciego.

Artykuł  2

W przypadku gdy towary wymienione w art. 1 zostałyby objęte kwotą wyrównawczą z tytułu przystąpienia, w handlu wewnątrzwspólnotowym między Państwem Członkowskim pochodzenia a Państwem Członkowskim, w którym są one dopuszczone do swobodnego obrotu, kwota wyrównawcza z tytułu przystąpienia, w przypadku gdy towary są dopuszczone do swobodnego obrotu, wypłacana jest również na rzecz Państwa Członkowskiego, w którym dopuszczenie ma miejsce; datą, od której stosowana jest stawka, jest data dopuszczenia do swobodnego obrotu.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 lipca 1987 r.

W imieniu Komisji
Frans ANDRIESSEN
Wiceprzewodniczący

_______

(1) Dz.U. L 281 z 1.11.1975, str. 1.

(2) Dz.U. L 182 z 3.7.1987, str. 40.

(3) Dz.U. L 177 z 1.7.1981, str. 4.

(4) Dz.U. L 25 z 26.1.1987, str. 1.

(5) Dz.U. L 53 z 1.3.1986, str. 25.

(6) Dz.U. L 53 z 1.3.1986, str. 32.

ZAŁĄCZNIK  1

Towary

(kod CN)

Ilości produktów podstawowych uznane za wykorzystane do wyprodukowania 100 kg towarów
1302 31 00

1302 32 10

1302 32 90

1302 39 00

2941 10 00

3001 90 91

3505 10 50

3809 10 10

3809 10 30

3809 10 50

3809 10 90

3912 90 90

3913 90 90

)

}

}

)

)

}

)

)

)

}

)

)

)

}

)

717 kg cukru białego

6 703 kg kukurydzy (dla przemysłu skrobiowego) plus 787,40 kg cukru białego

717 kg cukru białego

335 kg pszenicy zwyczajnej (dla przemysłu skrobiowego)

180 kg kukurydzy (dla przemysłu skrobiowego)

717 kg cukru białego

1 Załącznik zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 1547/89 z dnia 2 czerwca 1989 r. (Dz.U.UE.L.89.151.25) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 czerwca 1989 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.