Rozporządzenie 2079/2004 ustalające współczynniki dostosowawcze mające zastosowanie do indywidualnych ilości referencyjnych dla importerów tradycyjnych oraz indywidualnych alokacji dla importerów nietradycyjnych w ramach dodatkowej ilości na przywóz bananów do nowych Państw Członkowskich na rok 2005

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.360.3

Akt utracił moc
Wersja od: 7 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2079/2004
z dnia 6 grudnia 2004 r.
ustalające współczynniki dostosowawcze mające zastosowanie do indywidualnych ilości referencyjnych dla importerów tradycyjnych oraz indywidualnych alokacji dla importerów nietradycyjnych w ramach dodatkowej ilości na przywóz bananów do nowych Państw Członkowskich na rok 2005

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1892/2004 z dnia 29 października 2004 r. dotyczące środków przejściowych w zakresie przywozu bananów do Wspólnoty ze względu na przystąpienie do Wspólnoty Republiki Czeskiej, Cypru, Estonii, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji(1), w szczególności jego art. 5 ust. 4 i jego art. 6 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 1892/2004 ustaliło na 460.000 ton dodatkową dostępną ilość bananów, które mogą być przywiezione do nowych Państw Członkowskich w roku 2005, odpowiednio 381.800 ton przez importerów tradycyjnych oraz 78.200 ton przez importerów nietradycyjnych.

(2) Zgodnie z art. 5 i 6 wspomnianego rozporządzenia należy ustalić niezbędne współczynniki dostosowawcze w celu umożliwienia kompetentnym władzom krajowym ustalenie indywidualnych ilości referencyjnych dla importerów tradycyjnych oraz indywidualnych alokacji dla importerów nietradycyjnych na rok 2005.

(3) Zgodnie z informacjami przekazanymi przez władze krajowe łączne indywidualne ilości referencyjne importerów tradycyjnych wynoszą 579.810,262 ton, a łączne wnioskowane alokacje indywidualne dla importerów nietradycyjnych wynoszą 365.777,714 ton.

(4) Wobec powyższego należy określić, w zależności od dodatkowej ilości oraz informacji Państw Członkowskich, współczynniki dostosowawcze wspomniane powyżej. W celu umożliwienia importerom złożenia wniosków o pozwolenie w stosownym terminie niniejsze rozporządzenie musi wejść w życie niezwłocznie,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W ramach dodatkowej dostępnej ilości na przywóz bananów do nowych Państw Członkowskich w roku 2005, określonej w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1892/2004,

a) współczynnik dostosowawczy, który należy zastosować do indywidualnej ilości referencyjnej dla każdego importera tradycyjnego, określony w art. 5 ust. 4 wspomnianego rozporządzenia, wynosi 0,65849;

b) współczynnik dostosowawczy, który należy zastosować do indywidualnej wnioskowanej alokacji dla każdego importera nietradycyjnego, określony w art. 6 ust. 5 wspomnianego rozporządzenia, wynosi 0,21379.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 grudnia 2004 r.

W imieniu Komisji
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi

______

(1) Dz.U. L 328 z 30.10.2004, str. 50.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.