Rozporządzenie 2024/1726 w sprawie wprowadzenia kontyngentu taryfowego na owies wynikającego z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1392 w sprawie środków tymczasowej liberalizacji handlu będących uzupełnieniem koncesji handlowych mających zastosowanie do ukraińskich produktów na podstawie Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Ukrainą

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2024.1726

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 czerwca 2024 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2024/1726
z dnia 18 czerwca 2024 r.
w sprawie wprowadzenia kontyngentu taryfowego na owies wynikającego z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1392 w sprawie środków tymczasowej liberalizacji handlu będących uzupełnieniem koncesji handlowych mających zastosowanie do ukraińskich produktów na podstawie Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Ukrainą

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1392 z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie środków tymczasowej liberalizacji handlu będących uzupełnieniem koncesji handlowych mających zastosowanie do ukraińskich produktów na podstawie Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony 1 , w szczególności jego art. 4 ust. 7 akapit pierwszy lit. a) i b),

po konsultacji z Komitetem ds. Środków Ochronnych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzeniem (UE) 2024/1392 Parlament Europejski i Rada potwierdziły wsparcie UE dla Ukrainy odnawiając na kolejny rok środki tymczasowej liberalizacji handlu będące uzupełnieniem koncesji handlowych mających zastosowanie do ukraińskich produktów. Art. 1 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2024/1392 zawiesza wszystkie kontyngenty taryfowe ustanowione na podstawie załącznika I-A do układu o stowarzyszeniu, a produkty objęte tymi kontyngentami dopuszcza do przywozu do Unii z Ukrainy bez cła.

(2) W art. 4 ust. 7 rozporządzenia (UE) 2024/1392 przewidziano automatyczny środek ochronny w odniesieniu do jaj, drobiu, cukru, owsa, kukurydzy, kaszy i miodu, który ma być uruchomiony, jeżeli łączna wielkość przywozu danego produktu od dnia 1 stycznia 2024 r. osiągnie odpowiednią średnią arytmetyczną wielkości przywozu tego produktu odnotowaną w okresie między 1 lipca a 31 grudnia 2021 r., w 2022 r. i w 2023 r.

(3) Łączna wielkość przywozu owsa od dnia 1 stycznia 2024 r. osiągnęła odpowiednią średnią arytmetyczną, o której mowa w art. 4 ust. 7 rozporządzenia (UE) 2024/1392, która jest niższa niż wielkość odpowiedniego kontyngentu taryfowego zawieszonego zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia. Należy zatem ponownie wprowadzić ten zawieszony kontyngent taryfowy o numerze porządkowym 09.6703 do dnia 31 grudnia 2024 r. Ten sam kontyngent taryfowy o numerze porządkowym 09.6703 należy wprowadzić od dnia 1 stycznia 2025 r.

(4) Zgodnie z art. 4 ust. 8 rozporządzenia (UE) 2024/1392 ilość przywiezioną w roku kalendarzowym 2024 należy uwzględnić przy zarządzaniu tym kontyngentem taryfowym do dnia 31 grudnia 2024 r.

(5) Aby możliwe było podjęcie działań w terminie określonym w art. 4 ust. 7 rozporządzenia (UE) 2024/1392 niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(6) Rozporządzenie (UE) 2024/1392 stosuje się do dnia 5 czerwca 2025 r., w związku z czym niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie do tej samej daty,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Kontyngent taryfowy o numerze porządkowym 09.6703, zawieszony na mocy art. 1 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2024/1392, wprowadza się ponownie do dnia 31 grudnia 2024 r.

Kontyngent taryfowy o numerze porządkowym 09.6703, zawieszony na mocy art. 1 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2024/1392, wprowadza się od dnia 1 stycznia 2025 r.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do dnia 5 czerwca 2025 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 czerwca 2024 r.

1 Dz.U. L, 2024/1392, 29.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1392/oj.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.