Rozporządzenie 2024/1719 w sprawie sprostowania hiszpańskiej wersji językowej rozporządzenia (UE) nr 142/2011 w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2024.1719

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 czerwca 2024 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2024/1719
z dnia 20 czerwca 2024 r.
w sprawie sprostowania hiszpańskiej wersji językowej rozporządzenia (UE) nr 142/2011 w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) 1 , w szczególności jego art. 41 ust. 3 akapit pierwszy i trzeci oraz art. 42 ust. 2 akapit pierwszy lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W hiszpańskiej wersji językowej rozporządzenia Komisji (UE) nr 142/2011 2  w załączniku XIV rozdział II sekcja 9 lit. e) pominięto informację dotyczącą warunków przywozu niektórych tłuszczów wytopionych. Błąd ten ma wpływ na treść tego przepisu.

(2) Należy zatem odpowiednio sprostować hiszpańską wersję językową rozporządzenia (UE) nr 142/2011. Sprostowanie nie ma wpływu na pozostałe wersje językowe.

(3) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt, wydaną przed przyjęciem rozporządzenia (UE) nr 142/2011,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(nie dotyczy wersji polskiej)

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 20 czerwca 2024 r.

1 Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 1, ELI:http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1069/oj.
2 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, oraz w sprawie wykonania dyrektywy Rady 97/78/WE w odniesieniu do niektórych próbek i przedmiotów zwolnionych z kontroli weterynaryjnych na granicach w myśl tej dyrektywy (Dz.U. L 54 z 26.2.2011, s. 1), ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/142/oj) Artykuł 2

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.