Rozporządzenie 2024/1683 w sprawie sprostowania łotewskiej wersji językowej rozporządzenia (UE) 2023/915 w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów niektórych zanieczyszczeń w żywności

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2024.1683

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 czerwca 2024 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2024/1683
z dnia 17 czerwca 2024 r.
w sprawie sprostowania łotewskiej wersji językowej rozporządzenia (UE) 2023/915 w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów niektórych zanieczyszczeń w żywności
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 315/93 z dnia 8 lutego 1993 r. ustanawiające procedury Wspólnoty w odniesieniu do substancji skażających w żywności 1 , w szczególności jego art. 2 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Łotewska wersja językowa rozporządzenia Komisji (UE) 2023/915 2  zawiera błędy w załączniku I pkt 1.8.1, 1.8.1.2, 2.1, 3.1.4.1, 3.2.4.1 i 3.2.12, które mają wpływ na treść wspomnianych przepisów.

(2) Należy zatem odpowiednio sprostować łotewską wersję językową rozporządzenia (UE) 2023/915. Sprostowanie nie ma wpływu na pozostałe wersje językowe.

(3) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz, wydaną przed przyjęciem rozporządzenia (UE) 2023/915,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(Nie dotyczy wersji polskiej).

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 czerwca 2024 r.

1 Dz.U. L 37 z 13.2.1993, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/315/oj.
2 Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/915 z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów niektórych zanieczyszczeń w żywności oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 (Dz.U. L 119 z 5.5.2023, s. 103, ELI: http://da ta.europa.eu/eli/reg/2023/915/oj).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.