Rozporządzenie 2024/1497 zmieniające rozporządzenie (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2024.1497

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 maja 2024 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2024/1497
z dnia 27 maja 2024 r.
zmieniające rozporządzenie (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215,

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 18 stycznia 2012 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 36/2012 1  a w dniu 31 maja 2013 r. przyjęła decyzję 2013/255/WPZiB 2 ,zgodnie z wynikiem przyjęcia konkluzji Rady, w których Rada potępiła przemoc oraz powszechne i systematyczne rażące łamanie praw człowieka w Syrii.

(2) Tragiczne trzęsienie ziemi, które miało miejsce 6 lutego 2023 r., pogorszyło już i tak fatalne warunki panujące w tym państwie i zwiększyło cierpienia ludności syryjskiej.

(3) W dniu 23 lutego 2023 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2023/408 3  i rozporządzenie (UE) 2023/407 4 , którymi wprowadzono zwolnienie z obowiązku zamrażania aktywów wskazanych osób fizycznych lub prawnych i podmiotów oraz z ograniczeń dotyczących udostępniania funduszy i zasobów gospodarczych wskazanym osobom fizycznym lub prawnym i podmiotom. Rada postanowiła, że zwolnienie to powinno mieć zastosowanie na rzecz organizacji międzynarodowych i określonych kategorii podmiotów zaangażowanych w działalność humanitarną przez początkowy okres sześciu miesięcy, do dnia 24 sierpnia 2023 r.

(4) W dniu 14 lipca 2023 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2023/1467 5  i rozporządzenie (UE) 2023/1462 6 , którymi przedłużyła obowiązywanie tego zwolnienia do dnia 24 lutego 2024 r. W dniu 18 grudnia 2023 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2023/2876 7  i rozporządzenie (UE) 2023/2877 8 , którymi ponownie przedłużyła obowiązywanie tego zwolnienia do dnia 1 czerwca 2024 r.

(5) W dniu 27 maja 2024 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2024/1496 9 , w której wspomniane zwolnienie zastępuje się zwolnieniem, które ma zastosowanie do dnia 1 czerwca 2025 r., zgodnie z końcową datą stosowania decyzji 2013/255/WPZiB, i które przewiduje, bez uszczerbku dla przeglądu decyzji 2013/255/WPZiB, przedłużenie tego zwolnienia na okres po dniu 1 czerwca 2025 r.

(6) Przewidziane środki zawarte w niniejszym rozporządzeniu wchodzą w zakres Traktatu, w związku z czym, w szczególności w celu zapewnienia ich jednolitego stosowania we wszystkich państwach członkowskich, do ich wdrożenia niezbędne są działania regulacyjne na poziomie Unii. U. L 147 z 1.6.2013, s. 14).

(7) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 36/2012,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu (UE) nr 36/2012 art. 16a otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 16a

1. Zakazy sformułowane w art. 14 ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do dnia 1 czerwca 2025 r. w odniesieniu do udostępniania funduszy lub zasobów gospodarczych niezbędnych do zapewnienia terminowego dostarczania pomocy humanitarnej lub do wspierania innych działań wspierających podstawowe potrzeby ludzkie, w przypadku gdy takiej pomocy dostarczają lub takie działania realizują:

a) Organizacja Narodów Zjednoczonych, w tym jej programy, fundusze oraz inne podmioty i organy, a także jej wyspecjalizowane agencje i organizacje powiązane;

b) organizacje międzynarodowe;

c) organizacje humanitarne posiadające status obserwatora w Zgromadzeniu Ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz członkowie tych organizacji humanitarnych;

d) dwustronnie lub wielostronnie finansowane organizacje pozarządowe uczestniczące w organizowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych programach pomocy humanitarnej, programach pomocy Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz uchodźców, innych apelach Organizacji Narodów Zjednoczonych lub klastrach pomocy humanitarnej koordynowanych przez Biuro Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej;

e) organizacje i agencje, którym Unia wydała certyfikat partnerstwa humanitarnego lub które zostały certyfikowane lub uznane przez państwo członkowskie zgodnie z procedurami krajowymi;

f) wyspecjalizowane agencje państw członkowskich; lub

g) pracownicy, beneficjenci, jednostki zależne lub partnerzy wykonawczy podmiotów, o których mowa w lit. a)-f), w czasie i w zakresie, w jakim działają w takim charakterze.

2. Zakaz sformułowany w art. 14 ust. 2 nie ma zastosowania do funduszy ani zasobów gospodarczych udostępnionych przez organy publiczne lub przez osoby prawne, podmioty lub organy, które otrzymują finansowanie z funduszy publicznych Unii lub państw członkowskich celem udzielenia pomocy humanitarnej w Syrii lub pomocy ludności cywilnej w Syrii, jeżeli zapewnienie takich funduszy lub zasobów gospodarczych ma na celu zakup lub transport produktów naftowych lub powiązanego finansowania lub pomocy finansowej przeznaczonych wyłącznie do zapewniania pomocy humanitarnej w Syrii lub pomocy ludności cywilnej w Syrii jest zgodne z art. 6a ust. 1.

3. W przypadkach nieobjętych ust. 1 i 2 niniejszego artykułu i na zasadzie odstępstwa od art. 14 ust. 1 i 2 właściwe organy państwa członkowskiego mogą zezwolić na uwolnienie niektórych zamrożonych funduszy lub zasobów gospodarczych lub na udostępnienie niektórych funduszy lub zasobów gospodarczych, na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że przekazanie takich funduszy lub zasobów gospodarczych jest niezbędne do zapewnienia terminowego dostarczania pomocy humanitarnej lub do wspierania innych działań wspierających podstawowe potrzeby ludzkie.

4. W przypadku gdy w terminie pięciu dni roboczych od dnia otrzymania wniosku o udzielenie zezwolenia na podstawie ust. 2 odpowiedni właściwy organ nie wyda decyzji odmownej, nie wystąpi z wnioskiem o udzielnie informacji lub nie dokona zawiadomienia o dodatkowym terminie, zezwolenie uważa się za udzielone.

5. Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o wszelkich zezwoleniach udzielonych na podstawie ust. 3 i 4 w terminie 4 tygodni od udzielenia danego zezwolenia.".

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 maja 2024 r.

1 Rozporządzenie Rady (UE) NR 36/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 442/2011 (Dz.U. L 16 z 19.1.2012, s. 1).
2 Decyzja Rady 2013/255/WPZiB z dnia 31 maja 2013 r. dotycząca środków ograniczających skierowanych przeciwko Syrii (Dz.
3 Decyzja Rady (WPZiB) 2023/408 z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniająca decyzję 2013/255/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii (Dz.U. L 56 I z 23.2.2023, s. 4).
4 Rozporządzenie Rady (UE) 2023/407 z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii (Dz.U. L 56 I z 23.2.2023, s. 1).
5 Decyzja Rady (WPZiB) 2023/1467 z dnia 14 lipca 2023 r. zmieniająca decyzję 2013/255/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii (Dz.U. L 180 z 17.7.2023, s. 41).
6 Rozporządzenie Rady (UE) 2023/1462 z dnia 17 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii (Dz.U. L 180 z 17.7.2023, s. 8).
7 Decyzja Rady (WPZiB) 2023/2876 z dnia 18 grudnia 2023 r. zmieniająca decyzję 2013/255/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii (Dz.U. L, 2023/2876, 19.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2876/oj).
8 Rozporządzenie Rady (UE) 2023/2877 z dnia 18 grudnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 36/2012 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii (Dz.U. L, 2023/2877, 19.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2877/oj).
9 Decyzja Rady (WPZiB) 2024/1496 z dnia 27 maja 2024 r. zmieniająca decyzję 2013/255/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Syrii (Dz.U. L, 2024/1496, 28.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1496/oj).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.