Rozporządzenie 2023/466 zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości izoksabenu, nowaluronu i tetrakonazolu w określonych produktach lub na ich powierzchni

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2023.68.55

Akt oczekujący
Wersja od: 6 marca 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2023/466
z dnia 3 marca 2023 r.
zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości izoksabenu, nowaluronu i tetrakonazolu w określonych produktach lub na ich powierzchni
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG 1 , w szczególności jego art. 14 ust. 1 lit. a), art. 18 ust. 1 lit. b) oraz art. 49 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości ("NDP") izoksabenu, nowaluronu i tetrakonazolu są określone w części A załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

(2) W odniesieniu do izoksabenu Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności ("Urząd") przedłożył uzasadnioną opinię dotyczącą przeglądu obecnych NDP zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 2 . Urząd zalecił obniżenie obecnych NDP w odniesieniu do owoców i orzechów z drzew orzechowych, warzyw korzeniowych i bulwiastych, warzyw cebulowych, melonów, dyni, cykorii warzywnej, szczypiorku, liści selera, warzyw łodygowych, szałwii, rozmarynu, tymianku, bazylii, nasion oleistych i owoców oleistych, zbóż i cykorii podróżnik (korzeni), zgodnie z zasadą ustalania NDP na najniższym racjonalnie osiągalnym poziomie oraz w oparciu o wystarczające dane potwierdzające obecne dobre praktyki rolnicze. Urząd zalecił utrzymanie obecnych NDP w odniesieniu do cukinii i fasoli (świeżej, bez strąków) na podstawie wystarczających danych potwierdzających obecne dobre praktyki rolnicze. Ponieważ konsumenci nie są narażeni na ryzyko odniesieniu do wspomnianych NDP, należy wyznaczyć NDP dla tych produktów w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 na poziomie określonym przez Urząd.

(3) W odniesieniu do izoksabenu Urząd stwierdził ponadto, że NDP w odniesieniu do nasion bawełny, naparów ziołowych (suszonych, kwiatów), naparów ziołowych (suszonych, korzeni) i chmielu należy ustalić zgodnie z obecnymi granicami oznaczalności ("LOD") specyficznymi dla każdego produktu, zgodnie z zasadą ustalania NDP na najniższych racjonalnie osiągalnych poziomach i w oparciu o obecne dobre praktyki rolnicze. Ponieważ jednak niektóre informacje nie były dostępne, stwierdzono, że osoby zarządzające ryzykiem powinny przeprowadzić dalszą analizę. W związku z tym, chociaż te NDP uznaje się za bezpieczne, zostaną one poddane przeglądowi, w ramach którego uwzględnione zostaną informacje dostępne w ciągu dwóch lat od opublikowania niniejszego rozporządzenia. Ponieważ konsumenci nie są narażeni na ryzyko, NDP dla tych produktów należy ustalić na poziomie granic oznaczal- ności określonych dla każdego produktu w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

(4) Złożono wniosek na podstawie art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 dotyczący zmiany obecnego NDP izoksabenu w odniesieniu do grochu (świeżego, bez strąków). W odniesieniu do tego wniosku państwo członkowskie wystąpiło o zastosowanie przyspieszonej procedury przewidzianej w wytycznych technicznych dotyczących procedury ustalania NDP 3  w celu ustalenia NDP na podstawie badań pozostałości na fasoli (świeżej, bez strąków). Urząd dokonał niedawno oceny badań pozostałości na fasoli (świeżej, bez strąków) w ramach przeglądu obecnych NDP izoksabenu i wydał uzasadnioną opinię dotyczącą proponowanego NDP 4 . Wspomniana opinia Urzędu opiera się na aktualnej wiedzy naukowej i technicznej na ten temat. Ponieważ należy ekstrapolować z badań pozostałości na fasoli (świeżej, bez strąków) na groch (świeży, bez strąków), co potwierdzono w obowiązujących unijnych wytycznych w sprawie ekstrapolacji NDP 5 , nie ma potrzeby zwracania się do Urzędu o przedstawienie uzasadnio-

(5) W odniesieniu do nowaluronu Urząd przedłożył uzasadnioną opinię w sprawie przeglądu obecnych NDP zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 6 . Ze względu na różne luki w danych dotyczących kwestii istotnych z toksykologicznego punktu widzenia, w tym niepewność co do ewentualnych właściwości tej substancji czynnej zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego, Urząd nie mógł wykluczyć szkodliwego wpływu na zdrowie ludzi w odniesieniu do NDP nowaluronu we wszystkich produktach. NDP należy zatem ustalić dla wszystkich produktów na poziomie granic oznaczalności określonych dla każdego produktu w załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

(6) W przypadku nowaluronu laboratoria referencyjne Unii Europejskiej ds. pozostałości pestycydów zaproponowały zmianę definicji pozostałości na: "nowaluron (suma izomerów składowych)" w celu doprecyzowania, że pozostałości mogą występować przy dowolnym stosunku izomerów, ponieważ nowaluron jest związkiem chiralnym. Komisja uważa, że ta nowa definicja pozostałości jest właściwa, ponieważ zapewni wysoki poziom ochrony konsumentów i ułatwi kontrole przeprowadzane przez organy egzekwowania prawa, i nie ma wpływu na uzasadnioną opinię Urzędu. W związku z tym zgodnie z art. 14 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 396/2005 definicja pozostałości nowaluronu powinna brzmieć: "nowaluron (suma izomerów składowych)".

(7) W odniesieniu do tetrakonazolu Urząd przedłożył uzasadnioną opinię w sprawie obecnych NDP zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 7 . Urząd zalecił utrzymanie obecnego NDP w odniesieniu do szaronu/per- symony/kaki/humy wschodniej na podstawie wystarczających danych potwierdzających obecne dobre praktyki rolnicze. Ponieważ konsumenci nie są narażeni na ryzyko, należy wyznaczyć NDP odniesieniu do szaronu/persymony/ kaki/humy wschodniej w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 na poziomie określonym przez Urząd.

(8) W odniesieniu do tetrakonazolu Urząd stwierdził ponadto, że NDP w przypadku owocu nieśplika japońskiego, moreli, brzoskwiń, winogron stołowych, winogron do produkcji wina, truskawek, ogórków, korniszonów, cukinii, żyta zwyczajnego, pszenicy zwyczajnej, korzeni buraka cukrowego, produktów pochodzenia zwierzęcego z wyjątkiem wątroby bydlęcej i wątroby koni oraz mleka należy obniżyć zgodnie z zasadą ustalania NDP na najniższym racjonalnie osiągalnym poziomie i w oparciu o obecne dobre praktyki rolnicze. Urząd stwierdził, że NDP w odniesieniu do jabłek, gruszek, pigw, owoców nieszpułki zwyczajnej, cykorii, karczochów zwyczajnych, siemienia lnianego, ziaren rzepaku i jaj ptasich należy utrzymać w oparciu o obecne dobre praktyki rolnicze. Urząd stwierdził ponadto, że NDP w odniesieniu do pomidorów, oberżyn, melonów, dyni, arbuzów, cykorii podróżnik (korzeni), wątroby bydlęcej i wątroby koni należy podnieść w oparciu o obecne dobre praktyki rolnicze. Ponieważ jednak niektóre informacje nie były dostępne, stwierdzono, że osoby zarządzające ryzykiem powinny przeprowadzić dalszą analizę. W związku z tym, chociaż te NDP uznaje się za bezpieczne, zostaną one poddane przeglądowi, w ramach którego uwzględnione zostaną informacje dostępne w ciągu dwóch lat od opublikowania niniejszego rozporządzenia. Ponieważ konsumenci nie są narażeni na ryzyko, należy wyznaczyć NDP dla tych produktów w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 na poziomie określonym przez Urząd.

(9) W odniesieniu do tetrakonazolu Urząd stwierdził, że nie są dostępne żadne badania pozostałości w celu określenia wartości NDP dla papryki, jęczmienia, gryki zwyczajnej, kukurydzy, prosa zwyczajnego, owsa zwyczajnego, ryżu i sorgo, w związku z czym osoby zarządzające ryzykiem powinny przeprowadzić dalszą analizę. Wobec braku takich badań Komisja uznaje, że NDP dla tych produktów należy ustalić na poziomie granic oznaczalności określonych dla każdego produktu w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

(10) W przypadku tetrakonazolu laboratoria referencyjne Unii Europejskiej ds. pozostałości pestycydów zaproponowały zmianę definicji pozostałości na: "tetrakonazol (suma izomerów składowych)" w celu doprecyzowania, że pozostałości mogą występować przy dowolnym stosunku izomerów, ponieważ tetrakonazol jest związkiem chiralnym. Komisja uważa, że ta nowa definicja pozostałości jest właściwa, ponieważ zapewni wysoki poziom ochrony konsumentów i ułatwi kontrole przeprowadzane przez organy egzekwowania prawa, i nie ma wpływu na uzasadnioną opinię Urzędu. W związku z tym, zgodnie z art. 14 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (WE) nr 396/2005, definicja pozostałości tetrakonazolu powinna brzmieć: "tetrakonazol (suma izomerów składowych)".

(11) W uzasadnionych opiniach Urząd ocenił obowiązujące kodeksowe najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości ("CXL") Przy ustalaniu NDP Komisja wzięła pod uwagę te CXL, które uznaje się za bezpieczne dla konsumentów w Unii.

(12) W odniesieniu do produktów, w przypadku których nie zezwala się na stosowanie środków ochrony roślin zawierających substancje czynne izoksaben, nowaluron lub tetrakonazol i dla których nie istnieją tolerancje przywozowe ani CXL, należy ustalić NDP na poziomie określonych granic oznaczalności lub powinien obowiązywać wzorcowy NDP, jak określono w art. 18 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

(13) Komisja skonsultowała się z laboratoriami referencyjnymi Unii Europejskiej ds. pozostałości pestycydów w związku z potrzebą dostosowania niektórych granic oznaczalności. W odniesieniu do wszystkich substancji czynnych objętych niniejszym rozporządzeniem laboratoria te zaproponowały granice oznaczalności dla poszczególnych produktów.

(14) Za pośrednictwem Światowej Organizacji Handlu przeprowadzono konsultacje na temat nowych NDP z partnerami handlowymi Unii, a ich uwagi zostały uwzględnione.

(15) W związku z tym należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 396/2005.

(16) W przypadku izoksabenu i tetrakonazolu, aby umożliwić normalne wprowadzanie do obrotu, przetwarzanie i konsumpcję produktów, niniejsze rozporządzenie nie powinno mieć zastosowania do produktów, które zostały wyprodukowane w Unii lub przywiezione do Unii przed rozpoczęciem stosowania nowych NDP i w odniesieniu do których utrzymany jest wysoki poziom ochrony konsumentów.

(17) Należy przewidzieć odpowiednio długi termin przed rozpoczęciem stosowania nowych NDP, aby umożliwić państwom członkowskim, państwom trzecim i podmiotom prowadzącym przedsiębiorstwa spożywcze dostosowanie się do wymogów wynikających ze zmiany NDP.

(18) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załącznikach II, III, i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

W odniesieniu do substancji czynnych izoksaben i tetrakonazol we wszystkich produktach oraz na ich powierzchni rozporządzenie (WE) nr 396/2005 w brzmieniu przed zmianami wprowadzonymi niniejszym rozporządzeniem stosuje się nadal w odniesieniu do produktów, które zostały wyprodukowane w Unii lub przywiezione do Unii przed dniem 26 września 2023 r.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 26 września 2023 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 3 marca 2023 r.

ZAŁĄCZNIK

W załącznikach II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się następujące zmiany:

1)
w załączniku II dodaje się kolumny dotyczące izoksabenu i tetrakonazolu w brzmieniu:

"Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer koduGrupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (a)IzoksabenTetrakonazol (suma izomerów składowych) (F)
(1)(2)(3)(4)
0100000OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH
0110000Owoce cytrusowe0,01 *0,01 *
0110010Grejpfruty
0110020Pomarańcze
0 110 030Cytryny
0 110 040Limy/limonki
0 110 050Mandarynki
0110990Pozostałe (2)
0120000Orzechy z drzew orzechowych0,01 *0,01 *
0120010Migdały
0120020Orzechy brazylijskie
0 120 030Orzechy nerkowca
0 120 040Kasztany jadalne
0 120 050Orzechy kokosowe
0 120 060Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej
0120070Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej
0120080Orzechy pekan
0120090Orzeszki piniowe
0120100Orzeszki pistacjowe
0120 110Orzechy włoskie
0120990Pozostałe (2)
0130000Owoce ziarnkowe0,01 *
0130010Jabłka0,3(+)
0130020Gruszki0,3(+)
0 130 030Pigwy0,3(+)
0 130 040Owoce nieszpułki zwyczajnej0,3(+)
0 130 050Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego0,2(+)
0130990Pozostałe (2)0,01 *
0140000Owoce pestkowe0,01 *
0140010Morele0,03(+)
0140020Czereśnie0,01 *
0 140 030Brzoskwinie0,03(+)
0 140 040Śliwki0,01 *
0140990Pozostałe (2)0,01 *
0150000Owoce jagodowe i drobne owoce
0151000a) winogrona0,01 *0,07
0151010Winogrona stołowe(+)
0151020Winogrona do produkcji wina(+)
0152000b) truskawki0,010,15(+)
0153000c) owoce leśne0,01 *0,01 *
0153010Jeżyny
0153020Jeżyny popielice
0153030Maliny (czerwone i żółte)
0153990Pozostałe (2)
0 154 000d) pozostałe drobne owoce i jagody0,01 *0,01 *
0154010Borówki amerykańskie
0 154 020Żurawiny
0154030Porzeczki (czarne, czerwone i białe)
0154040Agrest (zielony, czerwony i żółty)
0154050Róża dzika
0154060Morwy (czarne i białe)
0 154 070Głóg włoski
0 154 080Bez czarny
0154990Pozostałe (2)
0160000Owoce różne z0,01 *
0161000a) jadalną skórką
0161010Daktyle0,01 *
0161020Figi0,01 *
0 161 030Oliwki stołowe0,01 *
0 161 040Kumkwat0,01 *
0 161 050Karambola0,01 *
0 161 060Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia0,09
0161070Czapetka kuminowa0,01 *
0161990Pozostałe (2)0,01 *
0162000b) niejadalną skórką, małe0,01 *
0162010Kiwi (zielone, czerwone, żółte)
0162020Liczi chińskie/Śliwka chińska
0 162 030Marakuja/Męczennica jadalna
0 162 040Owoc opuncji figowej/Figa indyjska
0 162 050Caimito
0 162 060Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej
0162990Pozostałe (2)
0163000c) niejadalną skórką, duże0,01 *
0163010Awokado
0163020Banany
0163030Mango
0163040Papaja
0163050Granaty/Jabłka granatu
0163060Czerymoja
0163070Gujawa/Gruszla
0163080Ananasy
0163090Owoce chlebowca
0163100Owoce duriana właściwego
0163 110Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany
0163990Pozostałe (2)
0200000WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE
0210000Warzywa korzeniowe i bulwiaste0,01 *0,01 *
0211000a) ziemniaki
0212000b) tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste
0212010Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy
0212020Kartofel słodki/Batat
0212030Pochrzyn
0212040Maranta trzcinowata
0212990Pozostałe (2)
0213000c) pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego
0213010Buraki
0213020Marchew
0213030Seler zwyczajny
0213040Chrzan pospolity
0213050Słonecznik bulwiasty
0213060Pasternak
0213070Korzeń pietruszki zwyczajnej
0213080Rzodkiew zwyczajna
0213090Kozibród porolistny/Salsefia
0213100Brukiew/Karpiel
0213 110Rzepa biała/Rzepa jadalna
0213 990Pozostałe (2)
0220000Warzywa cebulowe0,01 *0,01 *
0220010Czosnek
0220020Cebula
0 220 030Szalotka
0 220 040Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka
0220990Pozostałe (2)
0 230 000Warzywa owocowe
0 231 000a) Solanaceae i Malvaceae0,01 *
0231010Pomidory0,15(+)
0 231 020Papryka roczna0,01 *
0 231 030Oberżyny/Bakłażany0,15(+)
0 231 040Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra0,01 *
0231990Pozostałe (2)0,01 *
0 232 000b) dyniowate z jadalną skórką0,15
0232010Ogórki0,01 *(+)
0 232 020Korniszony0,01 *(+)
0 232 030Cukinie0,05(+)
0232990Pozostałe (2)0,01 *
0233000c) dyniowate z niejadalną skórką0,01 *0,08
0233010Melony(+)
0233020Dynie olbrzymie(+)
0 233 030Arbuzy(+)
0233 990Pozostałe (2)
0234000d) kukurydza cukrowa0,01 *0,01 *
0 239 000e) pozostałe warzywa owocowe0,01 *0,01 *
0 240 000Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)0,01 *0,01 *
0 241 000a) kapustne kwitnące
0241010Brokuły
0 241 020Kalafiory
0 241 990Pozostałe (2)
0 242 000b) kapustne głowiaste
0242010Brukselka/Kapusta brukselska
0 242 020Kapusta głowiasta
0 242 990Pozostałe (2)
0243000c) kapustne liściowe
0243010Kapusta pekińska/Kapusta petsai
0243020Jarmuż
0243 990Pozostałe (2)
0244000d) kalarepa
0 250 000Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne0,01 *
0 251 000a) sałaty i warzywa sałatowe0,01 *
0251010Roszpunka warzywna
0 251 020Sałaty
0 251 030Endywia o liściach szerokich
0 251 040Rzeżucha i inne kiełki i pędy
0 251 050Gorczycznik wiosenny
0 251 060Rokietta siewna/rukola
0 251 070Gorczyca sarepska
0 251 080Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)
0251990Pozostałe (2)
0 252 000b) szpinak i podobne liście0,01 *
0252010Szpinak
0 252 020Portulaka pospolita
0 252 030Boćwina
0252990Pozostałe (2)
0253000c) liście winorośli lub podobne gatunki0,01 *
0254000d) rukiew wodna0,01 *
0255000e) cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska0,02(+)
0256000f) zioła, kwiaty jadalne0,02 *
0256010Trybula
0256020Szczypiorek
0 256 030Liście selera
0 256 040Pietruszka - nać
0 256 050Szałwia lekarska
0 256 060Rozmaryn lekarski
0256070Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek
0256080Bazylia pospolita i kwiaty jadalne
0256090Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny
0256100Estragon
0256990Pozostałe (2)
0 260 000Warzywa strączkowe0,01 *
0260010Fasola (w strąkach)0,01 *
0 260 020Fasola (bez strąków)0,02
0 260 030Groch (w strąkach)0,01 *
0 260 040Groch (bez strąków)0,02
0 260 050Soczewica0,01 *
0260990Pozostałe (2)0,01 *
0270000Warzywa łodygowe0,01 *
0270010Szparagi0,01 *
0270020Karczochy hiszpańskie0,01 *
0 270 030Seler0,01 *
0 270 040Fenkuł włoski/Koper włoski0,01 *
0 270 050Karczochy zwyczajne0,2(+)
0 270 060Pory0,01 *
0270070Rabarbar0,01 *
0270080Pędy bambusa0,01 *
0270090Rdzenie palmowe0,01 *
0270990Pozostałe (2)0,01 *
0280000Grzyby, mchy i porosty0,01 *0,01 *
0280010Grzyby uprawne
0280020Grzyby dzikie
0280990Mchy i porosty
0290000Algi i organizmy prokariotyczne0,01 *0,01 *
0300000JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH0,01 *0,01 *
0300010Fasola
0 300020Soczewica
0 300030Groch
0 300040Łubin biały
0300990Pozostałe (2)
0400000NASIONA I OWOCE OLEISTE0,01 *
0401000Nasiona oleiste
0 401 010Siemię lniane0,15
0401020Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe0,01 *
0 401 030Nasiona maku0,01 *
0 401 040Ziarna sezamu0,01 *
0 401 050Ziarna słonecznika0,01 *
0 401 060Ziarna rzepaku0,15(+)
0401070Ziarna soi zwyczajnej0,01 *
0401080Nasiona gorczycy0,01 *
0401090Nasiona bawełny0,01 *
0401100Nasiona dyni0,01 *
0401 110Nasiona krokoszu barwierskiego0,01 *
0401120Nasiona ogórecznika lekarskiego0,01 *
0401130Nasiona Inicznika siewnego0,01 *
0401140Nasiona konopi siewnych0,01 *
0401150Rącznik pospolity0,01 *
0401990Pozostałe (2)0,01 *
0402000Owoce oleiste0,01 *
0402010Oliwki do produkcji oliwy
0402020Nasiona palm olejowych
0402030Owoce palm olejowych
0 402 040Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe
0402990Pozostałe (2)
0500000ZBOŻA0,01 *
0500010Jęczmień0,01 *
0 500020Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome0,01 *
0 500030Kukurydza0,01 *
0 500040Proso zwyczajne0,01 *
0 500050Owies zwyczajny0,01 *
0500060Ryż siewny0,01 *
0 500070Żyto zwyczajne0,02(+)
0 500080Sorgo japońskie0,01 *
0 500090Pszenica zwyczajna0,02(+)
0500990Pozostałe (2)0,01 *
0600000HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY0,05 *0,05 *
0610000Herbaty
0620000Ziarna kawy
0 630 000Napary ziołowe z
0631000a) kwiatów(+)
0631010Rumian szlachetny/Rumianek rzymski(+)
0631020Ketmia szczawiowa(+)
0 631 030Róża(+)
0 631 040Jaśmin(+)
0 631 050Lipa(+)
0631990Pozostałe (2)
0 632 000b) liści i ziół
0632010Truskawka
0 632 020Aspalat prosty
0 632 030Ostrokrzew paragwajski
0632990Pozostałe (2)
0633000c) korzeni(+)
0633010Kozłek lekarski(+)
0633020Żeń-szeń(+)
0633990Pozostałe (2)
0639000d) wszelkich pozostałych części rośliny
0 640 000Ziarna kakaowe
0 650 000Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański
0 700000CHMIEL0,05 *(+)0,05 *
0800000PRZYPRAWY
0810000Przyprawy nasienne0,05 *0,05 *
0810010Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż
0810020Kminek czarny/Czarny kmin
0810030Seler
0810040Kolendra siewna
0810050Kmin rzymski
0810060Koper ogrodowy
0810070Koper włoski/Fenkuł włoski
0810080Kozieradka pospolita
0810090Gałka muszkatołowa
0810990Pozostałe (2)
0820000Przyprawy owocowe0,05 *0,05 *
0820010Ziele angielskie/pieprz angielski
0820020Pieprz syczuański
0 820 030Kminek zwyczajny
0 820 040Kardamon malabarski
0 820 050Jagody jałowca
0 820 060Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)
0820070Wanilia
0820080Tamarynd
0820990Pozostałe (2)
0 830 000Przyprawy korowe0,05 *0,05 *
0830010Cynamon
0830990Pozostałe (2)
0 840 000Przyprawy korzeniowe lub kłączowe
0840010Lukrecja0,05 *0,05 *
0 840 020Imbir lekarski (10)
0 840 030Kurkuma0,05 *0,05 *
0 840 040Chrzan pospolity (11)
0 840 990Pozostałe (2)0,05 *0,05 *
0 850 000Przyprawy pączkowe0,05 *0,05 *
0850010Goździki
0 850 020Kapary
0850990Pozostałe (2)
0 860 000Przyprawy ze słupków kwiatowych0,05 *0,05 *
0860010Szafran
0860990Pozostałe (2)
0870000Przyprawy z osnówki nasiona0,05 *0,05 *
0870010Kwiat muszkatołowy
0870990Pozostałe (2)
0900000ROŚLINY CUKRODAJNE0,01 *
0900010Korzenie buraka cukrowego0,01 *(+)
0900020Trzcina cukrowa0,01 *
0 900 030Cykoria podróżnik, korzenie0,06(+)
0900990Pozostałe (2)0,01 *
1 000000PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE
1 010000Towary z0,01 *
1 011000a) świń
1 011010Mięśnie0,01 *(+)
1 011020Tłuszcz0,07(+)
1 011030Wątroba0,7(+)
1 011040Nerka0,04(+)
1 011050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)0,7
1 011990Pozostałe (2)0,01 *
1 012000b) bydła
1 012010Mięśnie0,015(+)
1 012020Tłuszcz0,2(+)
1 012030Wątroba1,5(+)
1 012040Nerka0,06(+)
1 012050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)1,5
1 012 990Pozostałe (2)0,01 *
1 013 000c) owiec
1 013010Mięśnie0,01 *(+)
1 013 020Tłuszcz0,09(+)
1 013 030Wątroba0,9(+)
1 013040Nerka0,05(+)
1 013 050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)0,9
1 013 990Pozostałe (2)0,01 *
1 014000d) kóz
1 014010Mięśnie0,01 *(+)
1 014020Tłuszcz0,09(+)
1 014030Wątroba0,9(+)
1 014040Nerka0,05(+)
1 014050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)0,9
1 014990Pozostałe (2)0,01 *
1 015 000e) koniowatych
1 015010Mięśnie0,015(+)
1 015 020Tłuszcz0,2(+)
1 015 030Wątroba1,5(+)
1 015040Nerka0,06(+)
1 015 050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)1,5
1 015 990Pozostałe (2)0,01 *
1 016000f) drobiu
1 016010Mięśnie0,015(+)
1 016020Tłuszcz0,3(+)
1 016030Wątroba0,05(+)
1 016040Nerka0,01 *(+)
1 016050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)0,3
1 016 990Pozostałe (2)0,01 *
1 017000g) pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych
1 017010Mięśnie0,01 *
1 017020Tłuszcz0,09
1 017030Wątroba0,9
1 017040Nerka0,05
1 017050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)0,9
1 017 990Pozostałe (2)0,01 *
1 020000Mleko0,01 *
1 020010Bydło0,02(+)
1 020020Owce0,01 *(+)
1 020 030Kozy0,01 *(+)
1 020 040Konie0,02(+)
1 020 990Pozostałe (2)0,01 *
1 030 000Jaja ptasie0,01 *0,05
1 030010Kury(+)
1 030 020Kaczki(+)
1 030 030Gęsi(+)
1 030 040Przepiórki(+)
1 030 990Pozostałe (2)
1 040 000Miód i pozostałe produkty pszczele (7)0,05 *0,05 *
1 050 000Płazy i gady0,01 *0,01 *
1 060 000Bezkręgowe zwierzęta lądowe0,01 *0,01 *
1 070000Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe0,01 *0,01 *
1 100000PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - RYBY, PRODUKTY RYBNE I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE (8)
1 200000PRODUKTY LUB CZĘŚCI PRODUKTÓW UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PRODUKCJI PASZ (8)
1 300000PRZETWORZONE PRODUKTY SPOŻYWCZE (9)
* Wskazuje granicę oznaczalności.

(a) Pełny wykaz produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, do których stosują się NDP, można znaleźć w załączniku I.

Izoksaben

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 stycznia 2025 r., lub - jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie - uwzględni ich brak.

0401090 Nasiona bawełny

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości i metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 stycznia 2025 r., lub - jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie - uwzględni ich brak.

0631000 a) kwiatów

0631010 Rumian szlachetny/Rumianek rzymski

0631020 Ketmia szczawiowa

0631030 Róża

0631040 Jaśmin

0631050 Lipa

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 stycznia 2025 r., lub - jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie - uwzględni ich brak.

0633000 c) korzeni

0633010 Kozłek lekarski

0633020 Żeń-szeń

0700000 CHMIEL

Tetrakonazol (suma izomerów składowych) (F)

(F) Rozpuszczalny w tłuszczach

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości, w tym analiza związku macierzystego i metabolitów, są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 stycznia 2025 r., lub - jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie - uwzględni ich brak.

0130010 Jabłka

0130020 Gruszki

0140010 Morele

0140030 Brzoskwinie
1011010 Mięśnie
1011020 Tłuszcz
1011030 Wątroba
1011040 Nerka
1012010 Mięśnie
1012020 Tłuszcz
1012030 Wątroba
1012040 Nerka
1013010 Mięśnie
1013020 Tłuszcz
1013030 Wątroba
1013040 Nerka
1014010 Mięśnie
1014020 Tłuszcz
1014030 Wątroba
1014040 Nerka
1015010 Mięśnie
1015020 Tłuszcz
1015030 Wątroba
1015040 Nerka
1016010 Mięśnie
1016020 Tłuszcz
1016030 Wątroba
1016040 Nerka
1020010 Bydło
1020020 Owce
1020030 Kozy
1020040 Konie
1030010 Kury
1030020 Kaczki
1030030 Gęsi
1030040 Przepiórki
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości, w tym analiza metabolitów, są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 stycznia 2025 r., lub - jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie - uwzględni ich brak.
0130030 Pigwy
0130040 Owoce nieszpułki zwyczajnej
0130050 Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące stabilności metabolitu przy przechowywaniu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 stycznia 2025 r., lub - jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie - uwzględni ich brak.
0151010 Winogrona stołowe
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości i stabilności metabolitów przy przechowywaniu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 stycznia 2025 r., lub - jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie - uwz-
ględni ich brak.
0151020 Winogrona do produkcji wina
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości, w tym analiza metabolitów oraz informacje dotyczące stabilności metabolitu przy przechowywaniu i pozostałości metabolitów w uprawach w płodozmianie, są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 stycznia 2025 r., lub - jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie - uwzględni ich brak.

0152000 b) truskawki

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości, w tym analiza metabolitów i pozostałości metabolitów w uprawach w płodozmianie, są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 stycznia 2025 r., lub - jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie - uwzględni ich brak.
0231010 Pomidory
0231030 Oberżyny/Bakłażany
0232010 Ogórki
0232030 Cukinie
0233010 Melony
0233020 Dynie olbrzymie
0233030 Arbuzy
0500070 Żyto zwyczajne
0500090 Pszenica zwyczajna
0900010 Korzenie buraka cukrowego
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące pozostałości metabolitów w uprawach w płodozmianie są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 stycznia 2025 r., lub - jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie - uwzględni ich
brak.
0232020 Korniszony
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości, w tym analiza metabolitów, są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 stycznia 2025 r., lub - jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie - uwzględni ich brak.
0255000 e) cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości, w tym analiza związku macierzystego i metabolitów oraz pozostałości metabolitów w uprawach w płodozmianie, są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 stycznia 2025 r., lub -
jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie - uwzględni ich brak.
0270050 Karczochy zwyczajne
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości, w tym analiza związku macierzystego i metabolitów oraz informacje dotyczące stabilności metabolitów przy przechowywaniu i pozostałości metabolitów w uprawach w płodozmianie, są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 stycznia 2025 r., lub - jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie - uwzględni ich brak.
0401060 Ziarna rzepaku
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości, w tym analiza związku macierzystego, są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 stycznia 2025 r., lub - jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie - uwzględni ich
brak.
0900030 Cykoria podróżnik, korzenie"
2)
w załączniku III część A uchyla się kolumny dotyczące izoksabenu, nowaluronu i tetrakonazolu;
3)
w załączniku V dodaje się kolumnę dotyczącą nowaluronu w brzmieniu: "Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)
Numer koduGrupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (a)Nowaluron (suma izomerów składowych) (F)
(1)(2)(3)
0100000OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH0,01 *
0110000Owoce cytrusowe
0110010Grejpfruty
0110020Pomarańcze
0110030Cytryny
0110040Limy/limonki
0110050Mandarynki
0110990Pozostałe (2)
0120000Orzechy z drzew orzechowych
0120010Migdały
0120020Orzechy brazylijskie
0120030Orzechy nerkowca
0120040Kasztany jadalne
0120050Orzechy kokosowe
0120060Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej
0120070Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej
0120080Orzechy pekan
0120090Orzeszki piniowe
0120100Orzeszki pistacjowe
0120110Orzechy włoskie
0120990Pozostałe (2)
0130000Owoce ziarnkowe
0130010Jabłka
0130020Gruszki
0130030Pigwy
0130040Owoce nieszpułki zwyczajnej
0130050Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego
0130990Pozostałe (2)
0140000Owoce pestkowe
0140010Morele
0140020Czereśnie
0140030Brzoskwinie
0140040Śliwki
0140990Pozostałe (2)
0150000Owoce jagodowe i drobne owoce
0151000a) winogrona
0151010Winogrona stołowe
0151020Winogrona do produkcji wina
0152000b) truskawki
0153000c) owoce leśne
0153010Jeżyny
0153020Jeżyny popielice
0153030Maliny (czerwone i żółte)
0153990Pozostałe (2)
0154000d) pozostałe drobne owoce i jagody
0154010Borówki amerykańskie
0154020Żurawiny
0154030Porzeczki (czarne, czerwone i białe)
0154040Agrest (zielony, czerwony i żółty)
0154050Róża dzika
0154060Morwy (czarne i białe)
0154070Głóg włoski
0154080Bez czarny
0154990Pozostałe (2)
0160000Owoce różne z
0161000a) jadalną skórką
0161010Daktyle
0161020Figi
0161030Oliwki stołowe
0161040Kumkwat
0161050Karambola
0161060Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia
0161070Czapetka kuminowa
0161990Pozostałe (2)
0162000b) niejadalną skórką, małe
0162010Kiwi (zielone, czerwone, żółte)
0162020Liczi chińskie/Śliwka chińska
0162030Marakuja/Męczennica jadalna
0162040Owoc opuncji figowej/Figa indyjska
0162050Caimito
0162060Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej
0162990Pozostałe (2)
0163000c) niejadalną skórką, duże
0163010Awokado
0163020Banany
0163030Mango
0163040Papaja
0163050Granaty/Jabłka granatu
0163060Czerymoja
0163070Gujawa/Gruszla
0163080Ananasy
0163090Owoce chlebowca
0163100Owoce duriana właściwego
0163110Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany
0163990Pozostałe (2)
0200000WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE
0210000Warzywa korzeniowe i bulwiaste0,01 *
0211000a) ziemniaki
0212000b) tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste
0212010Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy
0212020Kartofel słodki/Batat
0212030Pochrzyn
0212040Maranta trzcinowata
0212990Pozostałe (2)
0213000c) pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego
0213010Buraki
0213020Marchew
0213030Seler zwyczajny
0213040Chrzan pospolity
0213050Słonecznik bulwiasty
0213060Pasternak
0213070Korzeń pietruszki zwyczajnej
0213080Rzodkiew zwyczajna
0213090Kozibród porolistny/Salsefia
0213100Brukiew/Karpiel
0213110Rzepa biała/Rzepa jadalna
0213990Pozostałe (2)
0220000Warzywa cebulowe0,01 *
0220010Czosnek
0220020Cebula
0220030Szalotka
0220040Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka
0220990Pozostałe (2)
0230000Warzywa owocowe0,01 *
0231000a) Solanaceae i Malvaceae
0231010Pomidory
0231020Papryka roczna
0231030Oberżyny/Bakłażany
0231040Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra
0231990Pozostałe (2)
0232000b) dyniowate z jadalną skórką
0232010Ogórki
0232020Korniszony
0232030Cukinie
0232990Pozostałe (2)
0233000c) dyniowate z niejadalną skórką
0233010Melony
0233020Dynie olbrzymie
0233030Arbuzy
0233990Pozostałe (2)
0234000d) kukurydza cukrowa
0239000e) pozostałe warzywa owocowe
0240000Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)0,01 *
0241000a) kapustne kwitnące
0241010Brokuły
0241020Kalafiory
0241990Pozostałe (2)
0242000b) kapustne głowiaste
0242010Brukselka/Kapusta brukselska
0242020Kapusta głowiasta
0242990Pozostałe (2)
0243000c) kapustne liściowe
0243010Kapusta pekińska/Kapusta petsai
0243020Jarmuż
0243990Pozostałe (2)
0244000d) kalarepa
0250000Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne
0251000a) sałaty i warzywa sałatowe0,01 *
0251010Roszpunka warzywna
0251020Sałaty
0251030Endywia o liściach szerokich
0251040Rzeżucha i inne kiełki i pędy
0251050Gorczycznik wiosenny
0251060Rokietta siewna/rukola
0251070Gorczyca sarepska
0251080Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)
0251990Pozostałe (2)
0252000b) szpinak i podobne liście0,01 *
0252010Szpinak
0252020Portulaka pospolita
0252030Boćwina
0252990Pozostałe (2)
0253000c) liście winorośli lub podobne gatunki0,01 *
0254000d) rukiew wodna0,01 *
0255000e) cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska0,01 *
0256000f) zioła, kwiaty jadalne0,02 *
0256010Trybula
0256020Szczypiorek
0256030Liście selera
0256040Pietruszka - nać
0256050Szałwia lekarska
0256060Rozmaryn lekarski
0256070Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek
0256080Bazylia pospolita i kwiaty jadalne
0256090Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny
0256100Estragon
0256990Pozostałe (2)
0260000Warzywa strączkowe0,01 *
0260010Fasola (w strąkach)
0260020Fasola (bez strąków)
0260030Groch (w strąkach)
0260040Groch (bez strąków)
0260050Soczewica
0260990Pozostałe (2)
0270000Warzywa łodygowe0,01 *
0270010Szparagi
0270020Karczochy hiszpańskie
0270030Seler
0270040Fenkuł włoski/Koper włoski
0270050Karczochy zwyczajne
0270060Pory
0270070Rabarbar
0270080Pędy bambusa
0270090Rdzenie palmowe
0270990Pozostałe (2)
0280000Grzyby, mchy i porosty0,01 *
0280010Grzyby uprawne
0280020Grzyby dzikie
0280990Mchy i porosty
0290000Algi i organizmy prokariotyczne0,01 *
0300000JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH0,01 *
0300010Fasola
0300020Soczewica
0300030Groch
0300040Łubin biały
0300990Pozostałe (2)
0400000NASIONA I OWOCE OLEISTE0,01 *
0401000Nasiona oleiste
0401010Siemię lniane
0401020Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe
0401030Nasiona maku
0401040Ziarna sezamu
0401050Ziarna słonecznika
0401060Ziarna rzepaku
0401070Ziarna soi zwyczajnej
0401080Nasiona gorczycy
0401090Nasiona bawełny
0401100Nasiona dyni
0401110Nasiona krokoszu barwierskiego
0401120Nasiona ogórecznika lekarskiego
0401130Nasiona lnicznika siewnego
0401140Nasiona konopi siewnych
0401150Rącznik pospolity
0401990Pozostałe (2)
0402000Owoce oleiste
0402010Oliwki do produkcji oliwy
0402020Nasiona palm olejowych
0402030Owoce palm olejowych
0402040Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe
0402990Pozostałe (2)
0500000ZBOŻA0,01 *
0500010Jęczmień
0500020Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome
0500030Kukurydza
0500040Proso zwyczajne
0500050Owies zwyczajny
0500060Ryż siewny
0500070Żyto zwyczajne
0500080Sorgo japońskie
0500090Pszenica zwyczajna
0500990Pozostałe (2)
0600000HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY0,05 *
0610000Herbaty
0620000Ziarna kawy
0630000Napary ziołowe z
0631000a) kwiatów
0631010Rumian szlachetny/Rumianek rzymski
0631020Ketmia szczawiowa
0631030Róża
0631040Jaśmin
0631050Lipa
0631990Pozostałe (2)
0632000b) liści i ziół
0632010Truskawka
0632020Aspalat prosty
0632030Ostrokrzew paragwajski
0632990Pozostałe (2)
0633000c) korzeni
0633010Kozłek lekarski
0633020Żeń-szeń
0633990Pozostałe (2)
0639000d) wszelkich pozostałych części rośliny
0640000Ziarna kakaowe
0650000Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański
0700000CHMIEL0,05 *
0800000PRZYPRAWY
0810000Przyprawy nasienne0,05 *
0810010Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż
0810020Kminek czarny/Czarny kmin
0810030Seler
0810040Kolendra siewna
0810050Kmin rzymski
0810060Koper ogrodowy
0810070Koper włoski/Fenkuł włoski
0810080Kozieradka pospolita
0810090Gałka muszkatołowa
0810990Pozostałe (2)
0820000Przyprawy owocowe0,05 *
0820010Ziele angielskie/pieprz angielski
0820020Pieprz syczuański
0820030Kminek zwyczajny
0820040Kardamon malabarski
0820050Jagody jałowca
0820060Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)
0820070Wanilia
0820080Tamarynd
0820990Pozostałe (2)
0830000Przyprawy korowe0,05 *
0830010Cynamon
0830990Pozostałe (2)
0840000Przyprawy korzeniowe lub kłączowe
0840010Lukrecja0,05 *
0840020Imbir lekarski (10)
0840030Kurkuma0,05 *
0840040Chrzan pospolity (11)
0840990Pozostałe (2)0,05 *
0850000Przyprawy pączkowe0,05 *
0850010Goździki
0850020Kapary
0850990Pozostałe (2)
0860000Przyprawy ze słupków kwiatowych0,05 *
0860010Szafran
0860990Pozostałe (2)
0870000Przyprawy z osnówki nasiona0,05 *
0870010Kwiat muszkatołowy
0870990Pozostałe (2)
0900000ROŚLINY CUKRODAJNE0,01 *
0900010Korzenie buraka cukrowego
0900020Trzcina cukrowa
0900030Cykoria podróżnik, korzenie
0900990Pozostałe (2)
1000000PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE
1010000Towary z
1011000a) świń
1011010Mięśnie0,02 *
1011020Tłuszcz0,1 *
1011030Wątroba0,05 *
1011040Nerka0,05 *
1011050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)0,05 *
1011990Pozostałe (2)0,1 *
1012000b) bydła
1012010Mięśnie0,02 *
1012020Tłuszcz0,1 *
1012030Wątroba0,05 *
1012040Nerka0,05 *
1012050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)0,05 *
1012990Pozostałe (2)0,1 *
1013000c) owiec
1013010Mięśnie0,02 *
1013020Tłuszcz0,1 *
1013030Wątroba0,05 *
1013040Nerka0,05 *
1013050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)0,05 *
1013990Pozostałe (2)0,1 *
1014000d) kóz
1014010Mięśnie0,02 *
1014020Tłuszcz0,1 *
1014030Wątroba0,05 *
1014040Nerka0,05 *
1014050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)0,05 *
1014990Pozostałe (2)0,1 *
1015000e) koniowatych
1015010Mięśnie0,02 *
1015020Tłuszcz0,1 *
1015030Wątroba0,05 *
1015040Nerka0,05 *
1015050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)0,05 *
1015990Pozostałe (2)0,1 *
1016000f) drobiu
1016010Mięśnie0,02 *
1016020Tłuszcz0,1 *
1016030Wątroba0,05 *
1016040Nerka0,05 *
1016050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)0,05 *
1016990Pozostałe (2)0,1 *
1017000g) pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych
1017010Mięśnie0,02 *
1017020Tłuszcz0,1 *
1017030Wątroba0,05 *
1017040Nerka0,05 *
1017050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)0,05 *
1017990Pozostałe (2)0,1 *
1020000Mleko0,02 *
1020010Bydło
1020020Owce
1020030Kozy
1020040Konie
1020990Pozostałe (2)
1030000Jaja ptasie0,01 *
1030010Kury
1030020Kaczki
1030030Gęsi
1030040Przepiórki
1030990Pozostałe (2)
1040000Miód i pozostałe produkty pszczele (7)0,05 *
1050000Płazy i gady0,01 *
1060000Bezkręgowe zwierzęta lądowe0,01 *
1070000Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe0,01 *
1100000PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - RYBY, PRODUKTY RYBNE I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE (8)
1200000PRODUKTY LUB CZĘŚCI PRODUKTÓW UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PRODUKCJI PASZ (8)
1300000PRZETWORZONE PRODUKTY SPOŻYWCZE (9)
* Wskazuje granicę oznaczalności.
(a) Pełny wykaz produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, do których stosują się NDP, można znaleźć w załączniku I.
Nowaluron (suma izomerów składowych) (F)
(F) Rozpuszczalny w tłuszczach"
1 Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1.
2 Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; "Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for isoxaben according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005" ("Uzasadniona opinia dotycząca przeglądu obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości izoksabenu zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 396/2005"). Dziennik EFSA 2022;20(1):7062.
3 "Technical guidelines MRL setting procedure in accordance with Articles 6 to 11 of Regulation (EC) No 396/2005 and Article 8 of Regulation (EC) No 1107/2009" ("Wytyczne techniczne dotyczące procedury ustalania NDP zgodnie z art. 6-11 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 i art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009") (SANTE/2015/10595 Rev. 6.1).
4 Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; "Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for isoxaben according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005" ("Uzasadniona opinia dotycząca przeglądu obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości izoksabenu zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 396/2005"). Dziennik EFSA 2022;20(1):7062.
5 "Technical guidelines on data requirements for setting maximum residue levels, comparability of residue trials and extrapolation of residue data on products from plant and animal origin" ("Wytyczne techniczne w sprawie wymogów dotyczących danych na potrzeby ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości, porównywalności badań pozostałości i ekstrapolacji danych dotyczących pozostałości w odniesieniu do produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego") (SANTE/2019/12752 - 23 listopada 2020 r.). nej opinii dotyczącej grochu (świeżego, bez strąków). W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 należy zatem ustalić NDP w odniesieniu do grochu (świeżego, bez strąków) na tym samym poziomie co NDP w odniesieniu do fasoli (świeżej, bez strąków) na podstawie badań pozostałości przeprowadzonych na fasoli (świeżej, bez strąków).
6 Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; "Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for novalu- ron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005" ("Uzasadniona opinia dotycząca przeglądu obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości nowaluronu zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 396/2005"). Dziennik EFSA 2022;20(1):7041.
7 Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; "Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for tetraconazole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005" ("Uzasadniona opinia dotycząca przeglądu obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości tetrakonazolu zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 396/2005"). Dziennik EFSA 2022;20(1):7111.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.