Rozporządzenie 2023/2831 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2023.2831

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 grudnia 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2023/2831
z dnia 13 grudnia 2023 r.
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 108 ust. 4,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) 2015/1588 z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa 1 , w szczególności jego art. 2 ust. 1,

po konsultacji z Komitetem Doradczym ds. Pomocy Państwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Finansowanie publiczne spełniające kryteria określone w art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowi pomoc państwa i wymaga zgłoszenia go Komisji zgodnie z art. 108 ust. 3 Traktatu. Na mocy art. 109 Traktatu Rada może jednak określić kategorie pomocy, które są zwolnione z tego obowiązku zgłoszenia. Zgodnie z art. 108 ust. 4 Traktatu Komisja może przyjąć rozporządzenia dotyczące takich kategorii pomocy państwa. Rozporządzeniem (UE) 2015/1588 Rada zdecydowała, zgodnie z art. 109 Traktatu, że pomoc de minimis (tj. pomoc przyznana temu samemu przedsiębiorstwu w konkretnym okresie, która nie przekracza pewnej określonej kwoty) może stanowić jedną z takich kategorii. Na tej podstawie uznaje się, że pomoc de minimis nie spełnia wszystkich kryteriów określonych w art. 107 ust. 1 Traktatu i w związku z tym nie podlega procedurze zgłoszenia.

(2) Komisja w licznych decyzjach wyjaśniała pojęcie pomocy w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu. Komisja określiła również swoją strategię dotyczącą pułapu pomocy de minimis, poniżej którego można uznać, że art. 107 ust. 1 Traktatu nie ma zastosowania. Uczyniła to wstępnie w swoim zawiadomieniu w sprawie stosowania zasady de minimis w odniesieniu do pomocy państwa 2 , a następnie w rozporządzeniach Komisji (WE) nr 69/2001 3 , (WE) nr 1998/2006 4  i (UE) nr 1407/2013 5 . Niniejsze rozporządzenie zastępuje rozporządzenie (UE) nr 1407/2013 po jego wygaśnięciu.

(3) W świetle doświadczenia zdobytego w trakcie stosowania rozporządzenia (UE) nr 1407/2013 pułap pomocy de minimis, którą jedno przedsiębiorstwo może otrzymać od jednego państwa członkowskiego w trzyletnim okresie, należy zwiększyć do 300 000 EUR. Pułap ten odzwierciedla inflację, która miała miejsce od czasu wejścia w życie rozporządzenia (UE) nr 1407/2013, oraz zakładany rozwój sytuacji w okresie obowiązywania niniejszego rozporządzenia. Pułap ten jest niezbędny, aby każdy środek wchodzący w zakres niniejszego rozporządzenia można było uznać za niewywierający wpływu na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi, niezakłócający konkurencji i niegrożący jej zakłóceniem.

(4) Do celów reguł konkurencji określonych w Traktacie przedsiębiorstwem jest każda jednostka, czy to osoba fizyczna czy osoba prawna, wykonująca działalność gospodarczą niezależnie od jej formy prawnej i sposobu finansowania 6 . Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyjaśnił, że "podmiot, który, posiadając udziały kontrolne w spółce, skutecznie wykonuje tę kontrolę poprzez bezpośrednie lub pośrednie wywieranie wpływu na zarządzanie nią", należy uznać za uczestniczący w działalności gospodarczej tej spółki. W związku z tym sam podmiot należy uznać za przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu 7 . Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że wszystkie podmioty, które są kontrolowane (prawnie lub de facto) przez ten sam podmiot, należy traktować jako jedno przedsiębiorstwo 8 .

(5) Aby zagwarantować pewność prawa i ograniczyć obciążenie administracyjne, niniejsze rozporządzenie powinno zawierać jasny i wyczerpujący wykaz kryteriów określających, w jakich okolicznościach co najmniej dwie jednostki gospodarcze w tym samym państwie członkowskim powinny być uznane za jedno przedsiębiorstwo. Spośród utrwalonych kryteriów służących określeniu "powiązanych jednostek gospodarczych" w definicji małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) zawartej w zaleceniu Komisji 2003/361/WE 9  i w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 10  Komisja wybrała te kryteria, które są właściwe do celów niniejszego rozporządzenia. Biorąc pod uwagę zakres niniejszego rozporządzenia, kryteria te powinny mieć zastosowanie zarówno do MŚP, jak i dużych przedsiębiorstw, oraz powinny zapewniać, aby grupa powiązanych jednostek gospodarczych była traktowana jako jedno przedsiębiorstwo do celów stosowania zasady de minimis. Przedsiębiorstwa, których nie łączą żadne stosunki, z wyjątkiem faktu, że każde z nich jest bezpośrednio powiązane z tym samym organem publicznym lub tymi samymi organami publicznymi, nie powinny być jednak traktowane jako powiązane ze sobą. Uwzględnić należy w związku z tym szczególną sytuację jednostek gospodarczych, które są kontrolowane przez ten sam organ publiczny lub te same organy publiczne, w którym lub w których jednostki gospodarcze mogą posiadać niezależne uprawnienia decyzyjne.

(6) Ze względu na specjalne zasady mające zastosowanie do sektorów produkcji podstawowej (zwłaszcza produkcji podstawowej produktów rolnych i produkcji podstawowej produktów rybołówstwa i akwakultury) oraz ze względu na ryzyko, że kwoty pomocy poniżej pułapu określonego w niniejszym rozporządzeniu mogłyby mimo wszystko spełniać kryteria określone w art. 107 ust. 1 Traktatu, niniejsze rozporządzenie nie powinno mieć zastosowania do tych sektorów.

(7) Biorąc pod uwagę podobieństwa między przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych oraz produktów innych niż rolne, niniejsze rozporządzenie powinno stosować się do przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, jeśli spełnione są określone warunki. Za przetwarzanie lub wprowadzanie do obrotu nie można w tym względzie uznać czynności wykonywanych w gospodarstwach jako niezbędny element przygotowania produktu do pierwszej sprzedaży (np. takich jak zbiór, koszenie czy młócka zbóż, lub pakowanie jaj), ani też pierwszej sprzedaży na rzecz podmiotów zajmujących się odsprzedażą lub przetwórstwem. Niniejsze rozporządzenie nie powinno być zatem stosowane w odniesieniu do tych czynności.

(8) Podobnie, ze względu na charakter działalności związanej z przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury oraz podobieństwo między tą działalnością i innymi rodzajami działalności związanej z przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu, niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie do przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury, jeżeli spełnione są określone warunki. Za przetwarzanie lub wprowadzanie do obrotu nie należy w tym względzie uznać ani czynności wykonywanych w gospodarstwie lub na pokładzie, niezbędnych, aby przygotować zwierzę lub roślinę do pierwszej sprzedaży, w tym cięcia, filetowania lub zamrażania, ani pierwszej sprzedaży odsprzedawcom lub przetwórcom, a zatem niniejsze rozporządzenie nie powinno mieć zastosowania do tych czynności.

(9) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że z dniem przyjęcia przez Unię aktów prawnych w celu ustanowienia wspólnej organizacji rynku w danym sektorze rolnictwa państwa członkowskie mają obowiązek powstrzymania się od wszelkich działań mogących zaszkodzić takiej organizacji lub wprowadzić od niej wyjątki 11 . W związku z tym niniejsze rozporządzenie nie powinno mieć zastosowania do pomocy, której kwoty ustalono na podstawie ceny lub ilości produktów nabytych lub wprowadzonych do obrotu w sektorze rolnictwa. Nie powinno ono mieć zastosowania również do pomocy związanej z obowiązkiem dzielenia się środkami pomocy z producentami produktów pierwotnych. Zasady te mają również zastosowanie do sektora rybołówstwa i akwakultury.

(10) Niniejsze rozporządzenie nie powinno mieć zastosowania do pomocy wywozowej ani pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z krajowych towarów lub usług w stosunku do towarów lub usług pochodzących z przywozu. Nie powinno ono mieć zastosowania zwłaszcza do pomocy finansującej tworzenie i prowadzenie sieci dystrybucji w innych państwach członkowskich lub państwach trzecich. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że rozporządzenie (WE) nr 1998/2006 "nie wyłącza każdej pomocy, która mogłaby mieć wpływ na wywóz, ale jedynie tę, która ma bezpośrednio na celu, przez samą formę, jaką przyjmuje, wspieranie sprzedaży w innym państwie" oraz że "pomoc inwestycyjna, pod warunkiem że nie jest ona w takiej lub w innej formie określona, co do zasady, jak i co do kwoty, ilością wywożonych produktów, nie zalicza się do »pomocy na działalność związaną z wywozem« w rozumieniu art. 1 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 1998/2006, a zatem nie wchodzi w zakres stosowania tego przepisu, mimo że w ten sposób wspierane inwestycje umożliwiają opracowywanie produktów przeznaczonych na wywóz" 12 . Pomocy wywozowej nie stanowi zasadniczo pomoc na pokrycie kosztów uczestnictwa w targach handlowych bądź pomoc na pokrycie kosztów badań lub usług doradczych potrzebnych do wprowadzenia nowego lub istniejącego już produktu na nowy rynek w innym państwie członkowskim lub w państwie trzecim.

(11) Okres trzech 3 lat brany pod uwagę do celów niniejszego rozporządzenia należy oceniać w sposób ciągły. Dla każdego przypadku przyznania nowej pomocy de minimis należy uwzględnić całkowitą kwotę pomocy de minimis przyznaną w ciągu minionych trzech lat.

(12) Jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi działalność w jednym z sektorów wyłączonych z zakresu stosowania niniejszego rozporządzenia i jednocześnie prowadzi działalność w innych sektorach lub obszarach działalności, niniejsze rozporządzenie powinno stosować się do działalności w tych innych sektorach lub obszarach działalności, pod warunkiem że dane państwo członkowskie zapewni za pomocą odpowiednich środków, takich jak rozdzielenie działalności lub oddzielenie rachunkowości, aby działalność w wyłączonych sektorach nie była objęta pomocą de minimis. Ta sama zasada powinna mieć zastosowanie w przypadku przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w sektorach, w których stosuje się niższe pułapy pomocy de minimis. Jeżeli przedsiębiorstwo nie ma możliwości zagwarantowania, aby działalność w sektorach, w odniesieniu do których stosuje się niższe pułapy pomocy de minimis, była objęta pomocą de minimis wyłącznie do wysokości tych obniżonych pułapów, do całej działalności przedsiębiorstwa należy stosować najniższy pułap.

(13) Należy ustanowić przepisy uniemożliwiające obejście maksymalnych poziomów intensywności pomocy określonych w odpowiednich rozporządzeniach lub decyzjach Komisji dotyczących pomocy państwa. Należy również ustanowić jasne przepisy dotyczące kumulacji.

(14) W niniejszym rozporządzeniu nie wyklucza się sytuacji, w której środka można nie uznać za pomoc państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu na podstawie innych przesłanek niż te wymienione w niniejszym rozporządzeniu, na przykład gdy środek spełnia warunki testu prywatnego inwestora lub nie wiąże się z przekazaniem zasobów państwowych. Pomocy państwa nie stanowi w szczególności finansowanie unijne zarządzane centralnie przez Komisję, które nie jest bezpośrednio ani pośrednio kontrolowane przez państwo członkowskie, i nie należy brać go pod uwagę przy ustalaniu, czy przekroczono pułap określony w niniejszym rozporządzeniu.

(15) Niniejsze rozporządzenie nie obejmuje wszystkich sytuacji, w których środek może nie wywierać żadnego wpływu na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi, nie zakłócać konkurencji ani nie grozić jej zakłóceniem. Mogą wystąpić sytuacje, w których beneficjent realizuje dostawy towarów lub usług na ograniczonym obszarze (np. region wyspiarski lub region najbardziej oddalony) w obrębie danego państwa członkowskiego i nie jest prawdopodobne, aby mógł przyciągnąć klientów z innego państwa członkowskiego, oraz nie można przewidzieć, że środek wpłynąłby na warunki transgranicznych inwestycji lub funkcjonowania zakładów w sposób większy niż marginalny. Takie środki należy oceniać w zależności od konkretnej sytuacji.

(16) W trosce o przejrzystość, równe traktowanie i możliwość skutecznego monitorowania niniejsze rozporządzenie powinno stosować się jedynie do pomocy de minimis, w przypadku której możliwe jest obliczenie dokładnego ekwiwalentu dotacji brutto ex ante bez konieczności przeprowadzania oceny ryzyka ("przejrzysta pomoc de minimis"). Takie dokładne obliczenie jest przykładowo możliwe w odniesieniu do dotacji, dopłat do oprocentowania, ograniczonych zwolnień podatkowych lub innych instrumentów, które przewidują maksymalny poziom gwarantujący nie- przekroczenie odpowiedniego pułapu. Określenie maksymalnego poziomu oznacza, że jeżeli dokładna wartość pomocy nie jest znana, państwo członkowskie musi przyjąć, że kwota ta jest równa maksymalnemu poziomowi pomocy, aby zagwarantować, że kilka środków pomocy łącznie nie przekroczy pułapu ustanowionego w niniejszym rozporządzeniu, oraz zastosować zasady dotyczące kumulacji pomocy.

(17) W trosce o przejrzystość, równe traktowanie oraz prawidłowe stosowanie pułapu pomocy de minimis wszystkie państwa członkowskie powinny stosować tę samą metodę obliczeń w przypadku obliczeń całkowitej kwoty przyznanej pomocy. Aby ułatwić obliczenia, kwoty pomocy przyznanej w formie innej niż dotacje pieniężne należy przeliczyć na ekwiwalent dotacji brutto. Przy obliczaniu ekwiwalentu dotacji brutto dla przejrzystych rodzajów pomocy innych niż dotacje oraz pomocy wypłacanej w kilku transzach należy stosować rynkowe stopy procentowe obowiązujące w chwili przyznania takiej pomocy. Aby ułatwić jednolite, przejrzyste i proste stosowanie zasad pomocy państwa, stopami rynkowymi stosowanymi do celów niniejszego rozporządzenia powinny być stopy referencyjne określone zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych 13 .

(18) Pomoc obejmująca pożyczki, w tym pomoc de minimis na finansowanie ryzyka przyjmującą postać pożyczek, należy uznać za przejrzystą pomoc de minimis, jeżeli ekwiwalent dotacji brutto obliczono na podstawie rynkowych stóp procentowych obowiązujących w chwili przyznania takiej pomocy. W celu uproszczenia obsługi niewielkich krótkoterminowych pożyczek konieczne jest ustanowienie jasnej, łatwej do zastosowania zasady uwzględniającej zarówno kwotę pożyczki, jak i jej termin. Pożyczki objęte zabezpieczeniem pokrywającym co najmniej 50 % ich wartości i nie- przekraczające kwoty 1 500 000 EUR przez okres pięciu lat albo 750 000 EUR przez okres 10 lat można uznać za posiadające ekwiwalent dotacji brutto nieprzekraczający pułapu pomocy de minimis. Powyższe wynika z doświadcze nia Komisji oraz odzwierciedla poziom inflacji od czasu wejścia w życie rozporządzenia (UE) nr 1407/2013 i progno zowane zmiany inflacji w okresie obowiązywania niniejszego rozporządzenia. Biorąc pod uwagę trudności w określe niu ekwiwalentu dotacji brutto pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom, które mogą nie być w stanie spłacić pożyczki (na przykład dlatego, że przedsiębiorstwo podlega zbiorowemu postępowaniu upadłościowemu lub speł nia przewidziane w prawie krajowym kryteria objęcia go zbiorowym postępowaniem upadłościowym na wniosek wierzycieli), zasada ta nie powinna mieć zastosowania do takich przedsiębiorstw.

(19) Pomocy w formie dokapitalizowania nie należy uznawać za przejrzystą pomoc de minimis, chyba że całkowita wartość dokapitalizowania ze środków publicznych nie przekracza pułapu de minimis. Pomocy w formie środków finansowania ryzyka przyjmujących postać inwestycji kapitałowych i quasi-kapitałowych, o której mowa w wytycznych dotyczących finansowania ryzyka 14 , nie należy uznawać za przejrzystą pomoc de minimis, chyba że kapitał dostarczany w ramach danego środka nie przekracza pułapu pomocy de minimis.

(20) Pomoc polegającą na udzieleniu gwarancji, w tym pomoc de minimis na finansowanie ryzyka przyjmującą postać gwarancji, należy uznać za przejrzystą, jeżeli ekwiwalent dotacji brutto obliczono na podstawie bezpiecznych stawek określonych w zawiadomieniu Komisji w odniesieniu do rodzaju przedsiębiorstwa objętego pomocą 15 . W niniejszym rozporządzeniu należy określić jasne zasady uwzględniające zarówno kwotę pożyczki bazowej, jak i okres obowiązywania gwarancji. Określenie jasnych zasad powinno pomóc w uproszczeniu obsługi gwarancji krótkoterminowych zabezpieczających do 80 % stosunkowo niewielkich pożyczek w przypadkach, gdy straty są ponoszone proporcjonalnie i w ten sam sposób przez pożyczkodawcę i gwaranta, a odzyskane kwoty netto generowane w wyniku spłaty długu z gwarancji udzielonych przez pożyczkobiorcę obniżają proporcjonalnie straty poniesione przez pożyczkodawcę i gwaranta. Zasada ta nie powinna mieć zastosowania w odniesieniu do gwarancji na transakcje bazowe niestanowiące pożyczki, np. gwarancji na transakcje kapitałowe. W oparciu o doświadczenie Komisji oraz poziom inflacji od czasu wejścia w życie rozporządzenia (UE) nr 1407/2013 i prognozowane zmiany inflacji w okresie obowiązywania niniejszego rozporządzenia, w przypadku gwarancji należy uznać, że ekwiwalent dotacji brutto nie przekracza pułapu pomocy de minimis, jeżeli (i) gwarancja nie przekracza 80 % wartości pożyczki bazowej, (ii) kwota objęta gwarancją nie przekracza 2 250 000 EUR oraz (iii) okres obowiązywania gwarancji nie przekracza 5 lat. To samo ma zastosowanie, jeżeli (i) gwarancja nie przekracza 80 % wartości pożyczki bazowej, (ii) kwota objęta gwarancją nie przekracza 1 125 000 EUR oraz (iii) okres obowiązywania gwarancji nie przekracza 10 lat.

(21) Państwa członkowskie mogą ponadto stosować do obliczania ekwiwalentu dotacji brutto gwarancji metodę, która została zgłoszona Komisji na podstawie innego rozporządzenia Komisji w obszarze pomocy państwa obowiązującego w danym okresie i zatwierdzona przez Komisję jako zgodna z zawiadomieniem w sprawie gwarancji 16  lub dowolnym aktem zastępującym to zawiadomienie. Państwa członkowskie mogą to zrobić wyłącznie, jeśli zatwierdzona metoda jednoznacznie odnosi się do danego rodzaju gwarancji i rodzaju transakcji bazowej w ramach stosowania niniejszego rozporządzenia.

(22) Jeżeli pomoc de minimis jest realizowana przez pośredników finansowych, państwa członkowskie powinny dopilnować, aby nie otrzymywali oni żadnej pomocy państwa. Można to zrobić np. (i) przez wprowadzenie wymogu, aby pośrednicy finansowi korzystający z gwarancji państwa opłacali stawkę odpowiadającą stawce rynkowej lub (ii) przez przeniesienie w całości wszelkiej korzyści na beneficjentów końcowych, lub (iii) przez przestrzeganie na poziomie pośredników pułapu pomocy de minimis i innych warunków określonych w niniejszym rozporządzeniu. W celu uproszczenia obsługi pośredników finansowych wdrażających programy pomocy de minimis, w przypadkach gdy państwa członkowskie polegają na opcji (iii), w niniejszym rozporządzeniu należy ustanowić jasną, łatwą do zastosowania zasadę uwzględniającą ogólną kwotę pożyczek obejmujących pomoc de minimis wyemitowanych przez pośrednika finansowego w ciągu trzech lat. Na podstawie doświadczeń Komisji można uznać, że pośrednicy finansowi udzielający gwarantowanych pożyczek de minimis i stosujący mechanizm przenoszenia korzyści zawartych w gwarancji na beneficjentów końcowych otrzymują ekwiwalent dotacji brutto nieprzekraczający pułapu de minimis, jeżeli całkowita kwota portfela gwarantowanych pożyczek de minimis wynosi mniej niż 10 mln EUR, lub jeżeli całkowita kwota portfela gwarantowanych pożyczek de minimis wynosi mniej niż 40 mln EUR i składa się z indywidualnych pożyczek de minimis na kwoty poniżej 100 000 EUR, pod warunkiem że program de minimis jest dostępny na równych warunkach dla wszystkich pośredników finansowych działających w danym państwie człon kowskim.

(23) Po zgłoszeniu danego środka pomocy przez państwo członkowskie Komisja powinna zbadać, czy środek ten - nie- będący dotacją, pożyczką, gwarancją, zastrzykiem kapitałowym ani środkiem finansowania ryzyka w formie inwestycji kapitałowej lub quasi-kapitałowej - prowadzi do powstania ekwiwalentu dotacji brutto o wartości mniejszej niż wysokość pułapu pomocy de minimis, przez co mógłby zostać objęty przepisami niniejszego rozporządzenia.

(24) Komisja ma obowiązek czuwać nad przestrzeganiem zasad pomocy państwa i zasady lojalnej współpracy określonej w art. 4 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej. Państwa członkowskie powinny ułatwiać wypełnianie tego obowiązku za pomocą narzędzi niezbędnych do zapewnienia, aby całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsiębiorstwu zgodnie z zasadą de minimis nie przekraczała ogólnego dopuszczalnego pułapu. Państwa członkowskie powinny monitorować udzieloną pomoc, aby zapewnić nieprzekraczanie pułapu określonego w niniejszym rozporządzeniu oraz przestrzeganie zasad dotyczących kumulacji pomocy. Aby wywiązać się z tego obowiązku, państwa członkowskie powinny udostępniać pełne informacje na temat przyznanej pomocy de minimis w centralnym rejestrze na poziomie krajowym lub unijnym najpóźniej od 1 stycznia 2026 r. oraz upewnić się, że udzielenie nowej pomocy nie spowoduje przekroczenia pułapu określonego w niniejszym rozporządzeniu. Centralny rejestr pomoże zmniejszyć obciążenie administracyjne dla przedsiębiorstw. Na mocy niniejszego rozporządzenia nie będą one już zobowiązane do monitorowania i deklarowania jakiejkolwiek innej otrzymanej pomocy de minimis, od momentu gdy centralny rejestr będzie zawierał dane z trzech lat. Do celów niniejszego rozporządzenia kontrola przestrzegania pułapu określonego w niniejszym rozporządzeniu opiera się zasadniczo na informacjach zawartych w centralnym rejestrze.

(25) Każde państwo członkowskie może utworzyć centralny rejestr krajowy. Działające już centralne rejestry krajowe spełniające wymogi określone w niniejszym rozporządzeniu mogą być nadal wykorzystywane. Komisja utworzy centralny rejestr na poziomie unijnym, z którego państwa członkowskie będą mogły korzystać od 1 stycznia 2026 r.

(26) Biorąc pod uwagę, że obciążenie administracyjne i bariery regulacyjne są problemem dla większości MŚP oraz że Komisja zamierza ograniczyć obciążenia wynikające z wymogów sprawozdawczych o 25 % 17 , każdy centralny rejestr powinien zostać utworzony w taki sposób, aby ograniczyć obciążenie administracyjne. Podczas tworzenia i korzystania z centralnego rejestru na poziomie unijnym i krajowym można wykorzystać dobre praktyki administracyjne, jak np. praktyki określone w rozporządzeniu w sprawie jednolitego portalu cyfrowego 18

(27) Celem zasad przejrzystości jest zapewnienie lepszego przestrzegania przepisów, większej odpowiedzialności i wzajemnej oceny, a w efekcie - efektywniejszych wydatków publicznych. Publikacja nazwy beneficjenta pomocy w centralnym rejestrze służy uzasadnionemu interesowi w zakresie przejrzystości przez informowanie opinii publicznej o wykorzystaniu funduszy państwowych. Nie ingeruje to nadmiernie w prawo beneficjentów do ochrony danych osobowych, o ile publikacja danych osobowych w centralnym rejestrze jest zgodna z przepisami Unii dotyczącymi ochrony danych 19 . Państwa członkowskie powinny mieć możliwość pseudonimizacji konkretnych wpisów, jeżeli będzie to konieczne do zapewnienia zgodności z unijnymi przepisami o ochronie danych.

(28) W niniejszym rozporządzeniu należy określić szereg warunków, zgodnie z którymi każdy środek wchodzący w zakres niniejszego rozporządzenia można uznać za niewywierający wpływu na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi, niezakłócający konkurencji i niegrożący jej zakłóceniem. W tym celu niniejsze rozporządzenie powinno mieć również zastosowanie do pomocy przyznanej przed jego wejściem w życie, jeżeli spełnione są wszystkie określone w nim warunki. Podobnie wsparcie zgodne z kryteriami rozporządzenia (UE) nr 1407/2013 przyznane między 1 stycznia 2014 r. a 31 grudnia 2023 r. powinno być uznawane za zwolnione z wymogu zgłoszenia przewidzianego w art. 108 ust. 3 Traktatu.

(29) Uwzględniając konieczność systematycznego dokonywania przeglądu jej polityki w zakresie pomocy państwa, należy ograniczyć okres stosowania niniejszego rozporządzenia.

(30) W przypadku wygaśnięcia okresu stosowania niniejszego rozporządzenia bez jego przedłużenia państwa członkowskie powinny dysponować sześciomiesięcznym okresem dostosowawczym w odniesieniu do pomocy de minimis objętej niniejszym rozporządzeniem,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Zakres

1. 
Niniejsze rozporządzenie stosuje się do pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom we wszystkich sektorach, z wyjątkiem:
a)
pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie produkcji podstawowej produktów rybołówstwa i akwakultury;
b)
pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury, gdy kwotę pomocy ustalono na podstawie ceny lub ilości produktów nabytych lub wprowadzonych do obrotu;
c)
pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność związaną z produkcją podstawową produktów rolnych;
d)
pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w jednym z następujących przypadków:
(i)
kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą;
(ii)
kiedy przyznanie pomocy uwarunkowane jest przekazaniem jej w części lub w całości producentom surowców;
e)
pomocy przyznawanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej;
f)
pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem użycia krajowych towarów i usług w stosunku do towarów i usług pochodzących z przywozu.
2. 
Jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi działalność w jednym z sektorów, o których mowa w ust. 1 lit. a), b), c) lub d), a także działalność w jednym lub większej liczbie innych sektorów wchodzących w zakres stosowania niniejszego rozporządzenia lub w innych obszarach działalności wchodzących w zakres stosowania niniejszego rozporządzenia, niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do pomocy przyznanej w związku z działalnością w sektorach lub obszarach działalności wchodzących w zakres stosowania niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem że dane państwo członkowskie zapewni - wykorzystując odpowiednie środki, takie jak rozdzielenie działalności lub oddzielenie rachunkowości - by działalność w sektorach wyłączonych z zakresu stosowania niniejszego rozporządzenia nie odnosiła korzyści z pomocy de minimis przyznanej zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.
Artykuł  2

Definicje

1. 
Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:
a)
"produkty rolne" oznaczają produkty wymienione w załączniku I do Traktatu, z wyjątkiem produktów rybołówstwa i akwakultury wchodzących w zakres stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 20 ;
b)
"produkcja podstawowa produktów rolnych" oznacza wytwarzanie płodów ziemi i produktów pochodzących z chowu zwierząt, wymienionych w załączniku I do Traktatu, bez poddawania ich jakimkolwiek dalszym czynnościom zmieniającym właściwości tych produktów;
c)
"przetwarzanie produktów rolnych" oznacza wszelkie czynności dokonywane na produkcie rolnym, w wyniku których powstaje produkt będący również produktem rolnym, z wyjątkiem czynności wykonywanych w gospodarstwach, niezbędnych do przygotowania produktów zwierzęcych lub roślinnych do pierwszej sprzedaży;
d)
"wprowadzanie do obrotu produktów rolnych" oznacza posiadanie lub wystawianie produktu rolnego w celu sprzedaży, oferowanie go na sprzedaż, dostawę lub każdy inny sposób wprowadzania produktu na rynek, z wyjątkiem jego pierwszej sprzedaży przez producenta surowców na rzecz podmiotów zajmujących się odsprzedażą lub przetwórstwem i czynności przygotowujących produkt do takiej pierwszej sprzedaży; sprzedaż produktu przez producenta surowców konsumentowi końcowemu uznaje się za wprowadzanie produktów rolnych do obrotu, jeśli następuje w odpowiednio wydzielonym do tego celu miejscu;
e)
"produkty rybołówstwa i akwakultury" oznaczają produkty określone w art. 5 lit. a) i b) rozporządzenia (UE) nr 1379/2013;
f)
"produkcja podstawowa produktów rybołówstwa i akwakultury" oznacza wszelkie czynności związane z połowami, hodowlą lub uprawą organizmów wodnych, a także czynności wykonywane w gospodarstwie lub na pokładzie, niezbędne, aby przygotować zwierzę lub roślinę do pierwszej sprzedaży, w tym cięcie, filetowanie lub zamrażanie, oraz pierwsza sprzedaż odsprzedawcom lub przetwórcom;
g)
"przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury" oznacza wszelkie czynności, takie jak składowanie, przetwarzanie i przekształcanie, przeprowadzane od chwili wyładunku lub, w przypadku akwakultury, zbioru, które skutkują powstaniem produktu przetworzonego, a także jego dystrybucję;
h)
"pośrednik finansowy" oznacza każdą instytucję finansową, bez względu na jej postać czy prawo własności, która działa na zasadzie zysku; uznaje się, że definicja ta nie obejmuje publicznych banków lub instytucji prorozwojowych, jeżeli działają one jako organy przyznające pomoc i nie występuje finansowanie skrośne działań podejmowanych na ich własne ryzyko i na własny rachunek.
2. 
"Jedno przedsiębiorstwo", do celów niniejszego rozporządzenia, oznacza wszystkie jednostki gospodarcze, które pozostają w co najmniej jednym z następujących stosunków:
a)
jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce gospodarczej większość praw głosu akcjonariuszy lub wspólników;
b)
jedna jednostka gospodarcza ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innej jednostki gospodarczej;
c)
jedna jednostka gospodarcza ma prawo wywierać dominujący wpływ na inną jednostkę gospodarczą zgodnie z umową zawartą z tą jednostką lub postanowieniami w jej akcie założycielskim lub umowie spółki;
d)
jedna jednostka gospodarcza, która jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w innej jednostce gospodarczej, samodzielnie kontroluje, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami lub wspólnikami tej jednostki, większość praw głosu akcjonariuszy lub wspólników tej jednostki.

Jednostki gospodarcze pozostające w jakimkolwiek ze stosunków, o których mowa w lit. a)-d), poprzez co najmniej jedną inną jednostkę gospodarczą również są uznawane za jedno przedsiębiorstwo.

Artykuł  3

Pomoc de minimis

1. 
Uważa się, że środki pomocy nie spełniają wszystkich kryteriów określonych w art. 107 ust. 1 Traktatu i dlatego nie podlegają wymogowi zgłoszenia przewidzianemu w art. 108 ust. 3 Traktatu, jeżeli spełniają warunki określone w niniejszym rozporządzeniu.
2. 
Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez jedno państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 300 000 EUR w okresie trzech lat.
3. 
Pomoc de minimis uznaje się za przyznaną w chwili, gdy przedsiębiorstwo uzyskuje prawo do otrzymania takiej pomocy zgodnie z obowiązującym krajowym systemem prawnym niezależnie od terminu wypłacenia pomocy de minimis temu przedsiębiorstwu.
4. 
Pułap określony w ust. 2 stosuje się bez względu na formę pomocy de minimis lub realizowany za jej pośrednictwem cel, a także bez względu na to, czy pomoc przyznana przez państwo członkowskie jest w całości lub częściowo finansowana z zasobów Unii.
5. 
Do celów stosowania pułapu określonego w ust. 2 pomoc wyraża się jako dotację pieniężną. Wszystkie podane wartości są wartościami brutto, tj. nie uwzględniają potrąceń z tytułu podatków ani innych opłat. W przypadku gdy pomoc przyznawana jest w formie innej niż dotacja, kwotę pomocy stanowi ekwiwalent dotacji brutto takiej pomocy.
6. 
Pomoc wypłacana w kilku transzach jest dyskontowana do wartości w chwili przyznania pomocy. Stopą procentową stosowaną do dyskontowania jest stopa dyskontowa obowiązująca w chwili przyznania pomocy.
7. 
Jeżeli w efekcie udzielenia nowej pomocy de minimis przekroczony zostałby pułap określony w ust. 2, taka nowa pomoc nie czerpie korzyści z przepisów niniejszego rozporządzenia.
8. 
W przypadku połączeń lub przejęć przedsiębiorstw, w celu ustalenia, czy nowa pomoc de minimis dla nowego przedsiębiorstwa lub przedsiębiorstwa przejmującego nie przekracza pułapu określonego w ust. 2, uwzględnia się wszelką wcześniejszą pomoc de minimis przyznaną któremukolwiek z łączących się przedsiębiorstw. Pomoc de minimis przyznana zgodnie z prawem przed takim połączeniem lub przejęciem pozostaje zgodna z prawem.
9. 
Jeżeli przedsiębiorstwo podzieli się na co najmniej dwa osobne przedsiębiorstwa, pomoc de minimis przyznaną przed podziałem należy przydzielić przedsiębiorstwu, które z niej skorzystało, co oznacza co do zasady przedsiębiorstwo, które przejmuje działalność, w odniesieniu do której pomoc de minimis została wykorzystana. Jeżeli taki przydział jest niemożliwy, pomoc de minimis przydziela się proporcjonalnie na podstawie wartości księgowej kapitału podstawowego nowych przedsiębiorstw według stanu na dzień wejścia podziału w życie.
Artykuł  4

Obliczanie ekwiwalentu dotacji brutto

1. 
Niniejsze rozporządzenie stosuje się jedynie do pomocy, w przypadku której możliwe jest uprzednie dokładne obliczenie ekwiwalentu dotacji brutto bez konieczności przeprowadzania oceny ryzyka ("przejrzysta pomoc de minimis").
2. 
Pomoc w formie dotacji lub dopłat do oprocentowania uznaje się za przejrzystą pomoc de minimis.
3. 
Pomoc w formie pożyczek uznaje się za przejrzystą pomoc de minimis, jeżeli:
a)
beneficjent nie jest przedmiotem zbiorowego postępowania upadłościowego ani nie spełnia określonych właściwym dla niego prawem krajowym kryteriów objęcia zbiorowym postępowaniem upadłościowym na wniosek wierzycieli. W przypadku dużych przedsiębiorstw beneficjent musi znajdować się w sytuacji porównywalnej co najmniej z oceną kredytową "B-" oraz albo
b)
pożyczka jest objęta zabezpieczeniem pokrywającym co najmniej 50 % pożyczki oraz kwota pożyczki wynosi albo 1 500 000 EUR w okresie pięciu lat albo 750 000 EUR w okresie 10 lat; jeżeli kwota pożyczki jest niższa niż podane powyżej kwoty lub pożyczki udzielono na okres krótszy niż odpowiednio pięć albo 10 lat, ekwiwalent dotacji brutto takiej pożyczki oblicza się jako odpowiedni odsetek odpowiedniego pułapu określonego w art. 3 ust. 2 niniejszego roz porządzenia albo
c)
ekwiwalent dotacji brutto obliczono na podstawie stopy referencyjnej obowiązującej w chwili przyznania pomocy.
4. 
Pomoc w formie dokapitalizowania uznaje się za przejrzystą pomoc de minimis, tylko jeżeli całkowita kwota dokapi- talizowania ze środków publicznych nie przekracza pułapu określonego w art. 3 ust. 2.
5. 
Pomoc w formie środków finansowania ryzyka przyjmujących postać inwestycji kapitałowych i quasi-kapitałowych jest uznawana za przejrzystą pomoc de minimis, jeżeli kapitał dostarczany jednemu przedsiębiorstwu nie przekracza pułapu określonego w art. 3 ust. 2.
6. 
Pomoc w formie gwarancji uznaje się za przejrzystą pomoc de minimis, jeżeli:
a)
beneficjent nie jest przedmiotem zbiorowego postępowania upadłościowego ani nie spełnia określonych właściwym dla niego prawem krajowym kryteriów objęcia zbiorowym postępowaniem upadłościowym na wniosek wierzycieli. W przypadku dużych przedsiębiorstw beneficjent musi znajdować się w sytuacji porównywalnej co najmniej z oceną kredytową "B-" oraz albo
b)
gwarancja nie przekracza 80 % pożyczki bazowej w każdym momencie, straty są ponoszone proporcjonalnie i w ten sam sposób przez pożyczkodawcę i gwaranta, odzyskane kwoty netto generowane w wyniku spłaty długu z gwarancji udzielonych przez pożyczkobiorcę obniżają proporcjonalnie straty poniesione przez pożyczkodawcę i gwaranta, przy czym gwarantowana kwota wynosi 2 250 000 EUR, a czas trwania gwarancji wynosi pięć lat lub gwarantowana kwota wynosi 1 125 000 EUR, a czas trwania gwarancji wynosi 10 lat; jeżeli gwarantowana kwota jest niższa niż podane wyżej kwoty lub gwarancji udzielono na okres krótszy niż odpowiednio pięć lub 10 lat, ekwiwalent dotacji brutto gwa rancji oblicza się jako odpowiedni odsetek pułapu określonego w art. 3 ust. 2, lub
c)
ekwiwalent dotacji brutto obliczono na podstawie bezpiecznych stawek określonych w zawiadomieniu Komisji lub
d)
przed jej wdrożeniem,
(i)
metoda wykorzystana do obliczania ekwiwalentu dotacji brutto gwarancji została zgłoszona Komisji na podstawie innego rozporządzenia Komisji w obszarze pomocy państwa obowiązującego w danym okresie i zatwierdzona przez Komisję jako zgodna z zawiadomieniem w sprawie gwarancji lub dowolnym aktem zastępującym to zawiadomienie; oraz
(ii)
metoda ta jednoznacznie odnosi się do przedmiotowego rodzaju gwarancji i rodzaju transakcji bazowej w kontekście stosowania niniejszego rozporządzenia.
7. 
Każdą pomoc otrzymaną przez pośrednika finansowego wdrażającego co najmniej jeden program pomocy de minimis, dostępną na równych warunkach dla pośredników finansowych działających w danym państwie członkowskim, uznaje się za przejrzystą pomoc de minimis, jeżeli:
a)
pośrednik finansowy przenosi korzyść uzyskaną w drodze gwarancji państwowej na beneficjentów, zapewniając tym beneficjentom nowe pożyczki uprzywilejowane z niższymi stopami procentowymi lub niższymi wymogami dotyczącymi zabezpieczenia, przy czym żadna gwarancja nie przekracza 80 % pożyczki bazowej oraz
b)
gwarantowane pożyczki de minimis są udzielane beneficjentom, którzy znajdują się w sytuacji porównywalnej co najmniej z oceną kredytową "B-", a łączna kwota takich pożyczek wynosi:
(i)
mniej niż 10 mln EUR; lub
(ii)
mniej niż 40 mln EUR, przy czym żadna indywidualna gwarantowana pożyczka de minimis nie przekracza 100 000 EUR.

Jeżeli portfel pożyczek de minimis pośrednika finansowego wynosi mniej niż 10 mln EUR jak określono w lit. b) ppkt (i), lub 40 mln EUR, jak określono w lit. b) ppkt (ii), ekwiwalent dotacji brutto oblicza się jako odpowiedni odsetek odpowiedniego pułapu określonego w art. 3 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

8. 
Pomoc w formie innych instrumentów uznaje się za przejrzystą pomoc de minimis, jeżeli instrument określa poziom maksymalny zapewniający, aby nie został przekroczony pułap określony w art. 3 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.
Artykuł  5

Kumulacja

1. 
Pomoc de minimis przyznaną zgodnie z niniejszym rozporządzeniem można łączyć z pomocą de minimis przyznaną zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2023/2832 21 .
2. 
Pomoc de minimis przyznaną zgodnie z niniejszym rozporządzeniem można łączyć z pomocą de minimis przyznaną zgodnie z rozporządzeniami Komisji (UE) nr 1408/2013 22  i (UE) nr 717/2014 23  do odpowiedniego pułapu określonego w art. 3 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.
3. 
Pomocy de minimis przyznanej zgodnie z niniejszym rozporządzeniem nie można łączyć z pomocą państwa w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych ani z pomocą państwa na ten sam środek finansowania ryzyka, jeżeli takie połączenie skutkowałoby przekroczeniem odpowiedniego maksymalnego poziomu intensywności pomocy lub kwoty pomocy, ustalonych pod kątem specyficznych uwarunkowań każdego przypadku w rozporządzeniu w sprawie wyłączeń grupowych lub w decyzji przyjętej przez Komisję. Pomoc de minimis, której nie przyznano w odniesieniu do konkretnych kosztów kwalifikowalnych lub której nie można przypisać do takich kosztów, można łączyć z inną pomocą państwa przyznaną na mocy rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych lub na mocy decyzji przyjętej przez Komisję.
Artykuł  6

Nadzór i sprawozdawczość

1. 
Państwa członkowskie zapewniają, aby od 1 stycznia 2026 r. informacje na temat przyznanej pomocy de minimis były rejestrowane w centralnym rejestrze na poziomie krajowym lub unijnym. Informacje w centralnym rejestrze zawierają dane identyfikacyjne beneficjenta, kwotę pomocy, datę przyznania pomocy, organ przyznający pomoc, instrument pomocy oraz sektor według statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej w Unii ("NACE"). Sposób utworzenia centralnego rejestru zakłada łatwy publiczny dostęp do zawartych w nim informacji przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z przepisami Unii dotyczącymi ochrony danych, w tym w razie potrzeby przez pseudonimizację konkretnych wpisów.
2. 
Państwa członkowskie rejestrują w centralnym rejestrze informacje wymienione w ust. 1 na temat pomocy de minimis przyznanej przez dowolny organ w danym państwie członkowskim w terminie 20 dni roboczych od daty przyznania pomocy. Takie informacje na temat pomocy de minimis otrzymane od pośredników finansowych wdrażających programy pomocy de minimis są rejestrowane w ciągu 20 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania na podstawie ust. 5. Państwa członkowskie podejmują wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić prawidłowość danych znajdujących się w centralnym rejestrze.
3. 
Państwa członkowskie przechowują w rejestrze informacje dotyczące pomocy de minimis przez 10 lat od daty przyznania pomocy.
4. 
Państwo członkowskie przyznaje nową pomoc de minimis zgodnie z niniejszym rozporządzeniem dopiero po zweryfikowaniu, że w efekcie nowej pomocy de minimis całkowita kwota pomocy de minimis przyznana danemu przedsiębiorstwu nie wzrośnie do poziomu przekraczającego odpowiedni pułap określony w art. 3 ust. 2 niniejszego rozporządzenia oraz że przestrzegane są wszystkie warunki określone w niniejszym rozporządzeniu.
5. 
Na potrzeby stosowania ust. 1 pośrednicy finansowi wdrażający programy pomocy de minimis co kwartał zgłaszają państwu członkowskiemu łączną kwotę otrzymanej przez nich pomocy de minimis, w ciągu 10 dni od zakończenia danego kwartału. Datą przyznania jest ostatni dzień danego kwartału.
6. 
Państwa członkowskie korzystające z centralnego rejestru na poziomie krajowym przekazują Komisji do 30 czerwca każdego roku zagregowane dane dotyczące pomocy de minimis przyznanej za poprzedni rok. Zagregowane dane zawierają liczbę beneficjentów, całkowitą kwotę przyznanej pomocy de minimis oraz całkowitą kwotę pomocy de minimis przyznanej w podziale na sektory (z wykorzystaniem "klasyfikacji NACE"). Pierwsze przekazanie danych dotyczy pomocy de minimis przyznanej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 r. Państwa członkowskie mogą przekazywać Komisji dane dotyczące wcześniejszych okresów, dla których dostępne są zagregowane dane.
7. 
Na pisemny wniosek Komisji dane państwo członkowskie przekazuje Komisji, w ciągu 20 dni roboczych lub w terminie dłuższym określonym w takim wniosku, wszelkie informacje, jakie Komisja uzna za niezbędne do oceny, czy spełnione zostały warunki niniejszego rozporządzenia, w szczególności czy nieprzekroczona została całkowita kwota pomocy de minimis otrzymana przez przedsiębiorstwo w rozumieniu niniejszego rozporządzenia lub innych rozporządzeń dotyczących pomocy de minimis.
Artykuł  7

Przepisy przejściowe

1. 
Niniejsze rozporządzenie stosuje się do pomocy przyznanej przed jego wejściem w życie, jeżeli pomoc spełnia wszystkie warunki określone w niniejszym rozporządzeniu.
2. 
Uznaje się, że wszelka indywidualna pomoc de minimis przyznana w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2023 r. i spełniająca warunki rozporządzenia (UE) nr 1407/2013 nie odpowiada wszystkim kryteriom określonym w art. 107 ust. 1 Traktatu, w związku z czym jest zwolniona z wymogu zgłoszenia przewidzianego w art. 108 ust. 3 Traktatu.
3. 
Po upływie okresu obowiązywania niniejszego rozporządzenia wszelka pomoc de minimis, która spełnia warunki niniejszego rozporządzenia, może być przyznawana w sposób prawomocny przez okres kolejnych sześciu miesięcy.
4. 
Dopóki centralny rejestr nie powstanie i nie będzie obejmował okresu trzech lat, państwo członkowskie, w przypadku gdy ma zamiar przyznać przedsiębiorstwu pomoc de minimis zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, powiadamia to przedsiębiorstwo w formie pisemnej lub elektronicznej o kwocie przyszłej pomocy wyrażonej jako ekwiwalent dotacji brutto oraz o jej charakterze de minimis, bezpośrednio odnosząc się do niniejszego rozporządzenia. Jeśli pomoc de minimis przyznaje się różnym przedsiębiorstwom zgodnie z niniejszym rozporządzeniem na podstawie programu pomocy, w ramach którego otrzymują one różne kwoty pomocy indywidualnej, zainteresowane państwo członkowskie może wypełnić ten obowiązek, informując przedsiębiorstwa o wysokości kwoty odpowiadającej maksymalnej kwocie pomocy, która ma być przyznana w ramach tego programu. W takich przypadkach stała kwota służy do określenia, czy nie przekroczono pułapu określonego w art. 3 ust. 2 niniejszego rozporządzenia. Przed przyznaniem pomocy państwo członkowskie uzyskuje od zainteresowanego przedsiębiorstwa oświadczenie, w formie pisemnej lub elektronicznej, na temat wszelkiej innej pomocy de minimis, w odniesieniu do której stosuje się niniejsze rozporządzenie lub inne rozporządzenia dotyczące pomocy de minimis, otrzymanej w okresie trzech lat.
Artykuł  8

Wejście w życie i okres stosowania

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do dnia 31 grudnia 2030 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 grudnia 2023 r.

1 Dz.U. L 248 z 24.9.2015, s. 1.
2 Zawiadomienie Komisji w sprawie zasady de minimis w odniesieniu do pomocy państwa (Dz.U. C 68 z 6.3.1996, s. 9).
3 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz.U. L 10 z 13.1.2001, s. 30).
4 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.U. L 379 z 28.12.2006, s. 5).
5 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U. L 352 z 24.12.2013, s. 1).
6 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 10 stycznia 2006 r., Ministero dell'Economia e delle Finanze/Cassa di Risparmio di Firenze SpA i in., C-222/04, ECLI:EU:C:2006:8, pkt 107.
7 Ibidem, pkt 112 i 113.
8 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2002 r., Królestwo Niderlandów/Komisja Wspólnot Europejskich, C-382/99, ECLI:EU:C:2002:363.
9 Zalecenie Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).
10 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.U. L 187 z 26.6.2014, s. 1).
11 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2002 r., Republika Francuska/Komisji Wspólnot Europejskich, C-456/00, ECLI:EU:C:2002:753, pkt 31.
12 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 28 lutego 2018 r., "ZPT" AD/Narodno sabranie na Republika Bulgaria i in., C-518/16, ECLI:EU:C:2018:126, pkt 55 i 56.
13 Komunikat Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz.U. C 14 z 19.1.2008, s. 6).
14 Komunikat Komisji - Wytyczne Unii w sprawie pomocy państwa na rzecz promowania inwestycji w zakresie finansowania ryzyka (Dz.U. C 508 z 16.12.2021, s. 1.)
15 Na przykład obwieszczenie Komisji w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwa w formie gwarancji (Dz.U. C 155 z 20.6.2008, s. 10).
16 Obwieszczenie Komisji w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwa w formie gwarancji (Dz.U. C 155 z 20.6.2008, s. 10).
17 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów - Pakiet pomocy gospodarczej dla MŚP (COM(2023) 535 final).
18 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1724 z dnia 2 października 2018 r. w sprawie utworzenia jednolitego portalu cyfrowego w celu zapewnienia dostępu do informacji, procedur oraz usług wsparcia i rozwiązywania problemów, a także zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 1).
19 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1); rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39).
20 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 1).
21 Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/2832 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz.U. L, 2023/2832, 15.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2832/oj).
22 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.U. L 352 z 24.12.2013, s. 9).
23 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz.U. L 190 z 28.6.2014, s. 45).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.