Rozporządzenie 2023/1657 ustanawiające zakaz połowów dorsza atlantyckiego w wodach Norwegii obszarów 1 i 2 w odniesieniu do statków pływających pod banderą Hiszpanii

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2023.210.11

Akt w opracowaniu
Wersja od: 23 czerwca 2023 r.
Tekst jednolity w opracowaniu. Poniżej prezentowany jest ostatni tekst ujednolicony.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2023/1657
z dnia 21 sierpnia 2023 r.
ustanawiające zakaz połowów dorsza atlantyckiego w wodach Norwegii obszarów 1 i 2 w odniesieniu do statków pływających pod banderą Hiszpanii

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające unijny system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa 1 , w szczególności jego art. 36 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W rozporządzeniu Rady (UE) 2023/194 2  określono kwoty na rok 2023.

(2) Według informacji przekazanych Komisji statki pływające pod banderą Hiszpanii lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim wyczerpały kwotę przyznaną na 2023 r. na połowy stada dorsza atlantyckiego w wodach Norwegii obszarów 1 i 2.

(3) Należy zatem zakazać działalności połowowej w odniesieniu do wspomnianego stada,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Wyczerpanie kwoty

Kwotę połowową przyznaną Hiszpanii na 2023 r. i dotyczącą stada dorsza atlantyckiego w wodach Norwegii obszarów 1 i 2 oraz określoną w załączniku uznaje się za wyczerpaną z dniem wymienionym w tym załączniku.

Artykuł  2

Zakazy

Z dniem określonym w załączniku zakazuje się działalności połowowej w odniesieniu do stada, o którym mowa w art. 1, przez statki pływające pod banderą Hiszpanii lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim. W szczególności zakazuje się zatrzymywania na statku, przemieszczania, przeładunku i wyładunku ryb pochodzących z tego stada złowionych przez te statki po tym terminie.

Artykuł  3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 21 sierpnia 2023 r.

ZAŁĄCZNIK

Nr06/TQ194
Państwo członkowskieHiszpania
StadoCOD/1N2AB.
GatunekDorsz atlantycki (Gadus morhua)
ObszarWody Norwegii obszarów 1 i 2
Data29 czerwca 2023
1 Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1.
2 Rozporządzenie Rady (UE) 2023/194 z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia w odniesieniu do niektórych stad ryb uprawnień do połowów na 2023 r. mających zastosowanie w wodach Unii oraz - dla unijnych statków rybackich - w niektórych wodach nienale- żących do Unii, a także ustanowienia na lata 2023 i 2024 takich uprawnień do połowów w odniesieniu do niektórych stad głębokowodnych (Dz.U. L 28 z 31.1.2023, s. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.