Rozporządzenie 2023/127 zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w... - OpenLEX

Nowość Rozporządzenie 2023/127 zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości acekwinocylu w określonych produktach lub na ich powierzchni

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2023.17.8

Akt oczekujący
Wersja od: 19 stycznia 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2023/127
z dnia 18 stycznia 2023 r.
zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości acekwinocylu w określonych produktach lub na ich powierzchni
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG 1 , w szczególności jego art. 14 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) acekwinocylu określono w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

(2) W ramach procedury udzielania zezwolenia na stosowanie środka ochrony roślin zawierającego substancję czynną acekwinocyl na powierzchni papryki rocznej złożono wniosek zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 w sprawie zmiany obecnego NDP.

(3) Zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wniosek ten został poddany ocenie przez państwo członkowskie, którego dotyczył, a sprawozdanie z oceny przekazano Komisji.

(4) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności ("Urząd") ocenił wniosek i sprawozdanie oceniające, analizując w szczególności ryzyko dla konsumentów oraz, w stosownych przypadkach, dla zwierząt, i wydał uzasadnioną opinię dotyczącą proponowanego NDP 2 . Urząd przekazał tę opinię wnioskodawcy, Komisji i państwom członkowskim oraz podał ją do publicznej wiadomości.

(5) Urząd stwierdził, że spełniono wszystkie wymogi dotyczące kompletności przedłożonych danych oraz że zmiana NDP, o którą wystąpił wnioskodawca, jest dopuszczalna z punktu widzenia bezpieczeństwa konsumentów na podstawie oceny narażenia konsumentów dokonanej dla 27 określonych grup konsumentów europejskich. Stwierdzając to, Urząd wziął pod uwagę najnowsze informacje na temat właściwości toksykologicznych przedmiotowej substancji. Ani w przypadku długotrwałego narażenia na przedmiotową substancję w wyniku spożywania wszystkich produktów spożywczych mogących ją zawierać, ani w przypadku narażenia krótkoterminowego w wyniku dużego spożycia odnośnych produktów nie wykazano istnienia ryzyka przekroczenia dopuszczalnego dziennego spożycia ani ostrej dawki referencyjnej.

(6) Złożono wniosek na podstawie art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 dotyczący zmiany obecnego NDP w odniesieniu do acekwinocylu w owocach szaron/persymona/kaki/huma wschodnia.

(7) W odniesieniu do tego wniosku państwo członkowskie wystąpiło o zastosowanie przyspieszonej procedury przewidzianej w wytycznych technicznych dotyczących procedury ustalania NDP 3  w celu ustalenia NDP na podstawie badań pozostałości na jabłkach.

(8) Urząd dokonał niedawno oceny badań pozostałości na jabłkach w ramach przeglądu obecnych NDP acekwinocylu i wydał uzasadnioną opinię dotyczącą proponowanego NDP 4 . Niniejsza opinia Urzędu opiera się na aktualnej wiedzy naukowej i technicznej na ten temat. Ponieważ należy ekstrapolować z badań pozostałości na jabłkach na owoce szaron/persymona/kaki/huma wschodnia, co potwierdzono w obowiązujących unijnych wytycznych w sprawie ekstrapolacji NDP 5 , nie ma potrzeby zwracania się do Urzędu o przedstawienie uzasadnionej opinii dotyczącej owoców szaron/persymona/kaki/huma wschodnia.

(9) Należy zatem ustalić NDP dla owoców szaron/persymona/kaki/huma wschodnia na poziomie 0,05 mg/kg na podstawie badań pozostałości przeprowadzonych na jabłkach.

(10) Na podstawie uzasadnionej opinii Urzędu oraz po uwzględnieniu czynników istotnych dla rozpatrywanej kwestii stwierdzono, że proponowane zmiany NDP spełniają wymogi art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

(11) W związku z tym należy odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 396/2005.

(12) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 23 lutego 2023 r. w odniesieniu do wszystkich proponowanych NDP.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 stycznia 2023 r.

ZAŁĄCZNIK

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 kolumna dotycząca acekwinocylu otrzymuje brzmienie:

"Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer koduGrupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (a)Acekwinocyl (F)
(1)(2)(3)
0100000OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH
0110000Owoce cytrusowe0,6(+)
0110010Grejpfruty(+)
0110020Pomarańcze(+)
0110030Cytryny(+)
0110040Limy/limonki(+)
0110050Mandarynki(+)
0110990Pozostałe (2)
0120000Orzechy z drzew orzechowych0,01 *
0120010Migdały
0120020Orzechy brazylijskie
0120030Orzechy nerkowca
0120040Kasztany jadalne
0120050Orzechy kokosowe
0120060Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej(+)
0120070Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej
0120080Orzechy pekan
0120090Orzeszki piniowe
0120100Orzeszki pistacjowe
0120110Orzechy włoskie
0120990Pozostałe (2)
0130000Owoce ziarnkowe0,4(+)
0130010Jabłka(+)
0130020Gruszki(+)
0130030Pigwy(+)
0130040Owoce nieszpułki zwyczajnej(+)
0130050Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego(+)
0130990Pozostałe (2)
0140000Owoce pestkowe
0140010Morele0,01 *
0140020Czereśnie0,1
0140030Brzoskwinie0,1
0140040Śliwki0,03
0140990Pozostałe (2)0,01 *
0150000Owoce jagodowe i drobne owoce
0151000a) winogrona0,8
0151010Winogrona stołowe(+)
0151020Winogrona do produkcji wina(+)
0152000b) truskawki0,01 *
0153000c) owoce leśne0,01 *
0153010Jeżyny
0153020Jeżyny popielice
0153030Maliny (czerwone i żółte)
0153990Pozostałe (2)
0154000d) pozostałe drobne owoce i jagody0,01 *
0154010Borówki amerykańskie
0154020Żurawiny
0154030Porzeczki (czarne, czerwone i białe)
0154040Agrest (zielony, czerwony i żółty)
0154050Róża dzika
0154060Morwy (czarne i białe)
0154070Głóg włoski
0154080Bez czarny
0154990Pozostałe (2)
0160000Owoce różne z
0161000a) jadalną skórką
0161010Daktyle0,01 *
0161020Figi0,01 *
0161030Oliwki stołowe0,01 *
0161040Kumkwat0,01 *
0161050Karambola0,01 *
0161060Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia0,05
0161070Czapetka kuminowa0,01 *
0161990Pozostałe (2)0,01 *
0162000b) niejadalną skórką, małe0,01 *
0162010Kiwi (zielone, czerwone, żółte)
0162020Liczi chińskie/Śliwka chińska
0162030Marakuja/Męczennica jadalna
0162040Owoc opuncji figowej/Figa indyjska
0162050Caimito
0162060Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej
0162990Pozostałe (2)
0163000c) niejadalną skórką, duże0,01 *
0163010Awokado
0163020Banany
0163030Mango
0163040Papaja
0163050Granaty/Jabłka granatu
0163060Czerymoja
0163070Gujawa/Gruszla
0163080Ananasy
0163090Owoce chlebowca
0163100Owoce duriana właściwego
0163110Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany
0163990Pozostałe (2)
0200000WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE
0210000Warzywa korzeniowe i bulwiaste0,01 *
0211000a) ziemniaki
0212000b) tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste
0212010Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy
0212020Kartofel słodki/Batat
0212030Pochrzyn
0212040Maranta trzcinowata
0212990Pozostałe (2)
0213000c) pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego
0213010Buraki
0213020Marchew
0213030Seler zwyczajny
0213040Chrzan pospolity
0213050Słonecznik bulwiasty
0213060Pasternak
0213070Korzeń pietruszki zwyczajnej
0213080Rzodkiew zwyczajna
0213090Kozibród porolistny/Salsefia
0213100Brukiew/Karpiel
0213110Rzepa biała/Rzepa jadalna
0213990Pozostałe (2)
0220000Warzywa cebulowe0,01 *
0220010Czosnek
0220020Cebula
0220030Szalotka
0220040Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka
0220990Pozostałe (2)
0230000Warzywa owocowe
0231000a) Solanaceae i Malvaceae
0231010Pomidory0,3(+)
0231020Papryka roczna0,3
0231030Oberżyny/Bakłażany0,3(+)
0231040Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra0,01 *
0231990Pozostałe (2)0,01 *
0232000b) dyniowate z jadalną skórką
0232010Ogórki0,08
0232020Korniszony0,04
0232030Cukinie0,08
0232990Pozostałe (2)0,01 *
0233000c) dyniowate z niejadalną skórką0,01 *
0233010Melony
0233020Dynie olbrzymie
0233030Arbuzy
0233990Pozostałe (2)
0234000d) kukurydza cukrowa0,01 *
0239000e) pozostałe warzywa owocowe0,01 *
0240000Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)0,01 *
0241000a) kapustne kwitnące
0241010Brokuły
0241020Kalafiory
0241990Pozostałe (2)
0242000b) kapustne głowiaste
0242010Brukselka/Kapusta brukselska
0242020Kapusta głowiasta
0242990Pozostałe (2)
0243000c) kapustne liściowe
0243010Kapusta pekińska/Kapusta petsai
0243020Jarmuż
0243990Pozostałe (2)
0244000d) kalarepa
0250000Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne
0251000a) sałaty i warzywa sałatowe0,01 *
0251010Roszpunka warzywna
0251020Sałaty
0251030Endywia o liściach szerokich
0251040Rzeżucha i inne kiełki i pędy
0251050Gorczycznik wiosenny
0251060Rokietta siewna/rukola
0251070Gorczyca sarepska
0251080Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)
0251990Pozostałe (2)
0252000b) szpinak i podobne liście0,01 *
0252010Szpinak
0252020Portulaka pospolita
0252030Boćwina
0252990Pozostałe (2)
0253000c) liście winorośli lub podobne gatunki0,01 *
0254000d) rukiew wodna0,01 *
0255000e) cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska0,01 *
0256000f) zioła, kwiaty jadalne0,02*
0256010Trybula
0256020Szczypiorek
0256030Liście selera
0256040Pietruszka - nać
0256050Szałwia lekarska
0256060Rozmaryn lekarski
0256070Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek
0256080Bazylia pospolita i kwiaty jadalne
0256090Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny
0256100Estragon
0256990Pozostałe (2)
0260000Warzywa strączkowe0,01 *
0260010Fasola (w strąkach)
0260020Fasola (bez strąków)
0260030Groch (w strąkach)
0260040Groch (bez strąków)
0260050Soczewica
0260990Pozostałe (2)
0270000Warzywa łodygowe0,01 *
0270010Szparagi
0270020Karczochy hiszpańskie
0270030Seler
0270040Fenkuł włoski/Koper włoski
0270050Karczochy zwyczajne
0270060Pory
0270070Rabarbar
0270080Pędy bambusa
0270090Rdzenie palmowe
0270990Pozostałe (2)
0280000Grzyby, mchy i porosty0,01 *
0280010Grzyby uprawne
0280020Grzyby dzikie
0280990Mchy i porosty
0290000Algi i organizmy prokariotyczne0,01 *
0300000JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH0,01 *
0300010Fasola
0300020Soczewica
0300030Groch
0300040Łubin biały
0300990Pozostałe (2)
0400000NASIONA I OWOCE OLEISTE0,01 *
0401000Nasiona oleiste
0401010Siemię lniane
0401020Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe
0401030Nasiona maku
0401040Ziarna sezamu
0401050Ziarna słonecznika
0401060Ziarna rzepaku
0401070Ziarna soi zwyczajnej
0401080Nasiona gorczycy
0401090Nasiona bawełny
0401100Nasiona dyni
0401110Nasiona krokoszu barwierskiego
0401120Nasiona ogórecznika lekarskiego
0401130Nasiona lnicznika siewnego
0401140Nasiona konopi siewnych
0401150Rącznik pospolity
0401990Pozostałe (2)
0402000Owoce oleiste
0402010Oliwki do produkcji oliwy
0402020Nasiona palm olejowych
0402030Owoce palm olejowych
0402040Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe
0402990Pozostałe (2)
0500000ZBOŻA0,01 *
0500010Jęczmień
0500020Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome
0500030Kukurydza
0500040Proso zwyczajne
0500050Owies zwyczajny
0500060Ryż siewny
0500070Żyto zwyczajne
0500080Sorgo japońskie
0500090Pszenica zwyczajna
0500990Pozostałe (2)
0600000HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY0,05 *
0610000Herbaty
0620000Ziarna kawy
0630000Napary ziołowe z
0631000a) kwiatów
0631010Rumian szlachetny/Rumianek rzymski
0631020Ketmia szczawiowa
0631030Róża
0631040Jaśmin
0631050Lipa
0631990Pozostałe (2)
0632000b) liści i ziół
0632010Truskawka
0632020Aspalat prosty
0632030Ostrokrzew paragwajski
0632990Pozostałe (2)
0633000c) korzeni
0633010Kozłek lekarski
0633020Żeń-szeń
0633990Pozostałe (2)
0639000d) wszelkich pozostałych części rośliny
0640000Ziarna kakaowe
0650000Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański
0700000CHMIEL20(+)
0800000PRZYPRAWY
0810000Przyprawy nasienne0,05 *
0810010Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż
0810020Kminek czarny/Czarny kmin
0810030Seler
0810040Kolendra siewna
0810050Kmin rzymski
0810060Koper ogrodowy
0810070Koper włoski/Fenkuł włoski
0810080Kozieradka pospolita
0810090Gałka muszkatołowa
0810990Pozostałe (2)
0820000Przyprawy owocowe0,05 *
0820010Ziele angielskie/pieprz angielski
0820020Pieprz syczuański
0820030Kminek zwyczajny
0820040Kardamon malabarski
0820050Jagody jałowca
0820060Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)
0820070Wanilia
0820080Tamarynd
0820990Pozostałe (2)
0830000Przyprawy korowe0,05 *
0830010Cynamon
0830990Pozostałe (2)
0840000Przyprawy korzeniowe lub kłączowe
0840010Lukrecja0,05 *
0840020Imbir lekarski (10)
0840030Kurkuma0,05 *
0840040Chrzan pospolity (11)
0840990Pozostałe (2)0,05 *
0850000Przyprawy pączkowe0,05 *
0850010Goździki
0850020Kapary
0850990Pozostałe (2)
0860000Przyprawy ze słupków kwiatowych0,05 *
0860010Szafran
0860990Pozostałe (2)
0870000Przyprawy z osnówki nasiona0,05 *
0870010Kwiat muszkatołowy
0870990Pozostałe (2)
0900000ROŚLINY CUKRODAJNE0,01 *
0900010Korzenie buraka cukrowego
0900020Trzcina cukrowa
0900030Cykoria podróżnik, korzenie
0900990Pozostałe (2)
1000000PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE
1010000Towary z0,01 *
1011000a) świń
1011010Mięśnie(+)
1011020Tłuszcz(+)
1011030Wątroba(+)
1011040Nerka(+)
1011050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1011990Pozostałe (2)
1012000b) bydła
1012010Mięśnie(+)
1012020Tłuszcz(+)
1012030Wątroba(+)
1012040Nerka(+)
1012050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1012990Pozostałe (2)
1013000c) owiec
1013010Mięśnie
1013020Tłuszcz
1013030Wątroba
1013040Nerka
1013050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1013990Pozostałe (2)
1014000d) kóz
1014010Mięśnie
1014020Tłuszcz
1014030Wątroba
1014040Nerka
1014050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1014990Pozostałe (2)
1015000e) koniowatych
1015010Mięśnie(+)
1015020Tłuszcz(+)
1015030Wątroba(+)
1015040Nerka(+)
1015050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1015990Pozostałe (2)
1016000f) drobiu
1016010Mięśnie
1016020Tłuszcz
1016030Wątroba
1016040Nerka
1016050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1016990Pozostałe (2)
1017000g) pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych
1017010Mięśnie
1017020Tłuszcz
1017030Wątroba
1017040Nerka
1017050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1017990Pozostałe (2)
1020000Mleko0,01 *
1020010Bydło(+)
1020020Owce
1020030Kozy
1020040Konie(+)
1020990Pozostałe (2)
1030000Jaja ptasie0,01 *
1030010Kury
1030020Kaczki
1030030Gęsi
1030040Przepiórki
1030990Pozostałe (2)
1040000Miód i pozostałe produkty pszczele (7)0,05 *
1050000Płazy i gady0,01 *
1060000Bezkręgowe zwierzęta lądowe0,01 *
1070000Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe0,01 *
1100000PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - RYBY, PRODUKTY RYBNE I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE (8)
1200000PRODUKTY LUB CZĘŚCI PRODUKTÓW UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO

PRODUKCJI PASZ (8)

1300000PRZETWORZONE PRODUKTY SPOŻYWCZE (9)

* Wskazuje granicę oznaczalności.

(a) Pełny wykaz produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, do których stosują się NDP, można znaleźć w załączniku I.

Acekwinocyl (F)
(F) Rozpuszczalny w tłuszczach
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych oraz stabilności przy przechowywaniu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa
w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 2 sierpnia 2024 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0120060 Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one
przedłożone do dnia 2 sierpnia 2024 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
1011010 Mięśnie
1011020 Tłuszcz
1011030 Wątroba
1011040 Nerka
1012010 Mięśnie
1012020 Tłuszcz
1012030 Wątroba
1012040 Nerka
1015010 Mięśnie
1015020 Tłuszcz
1015030 Wątroba
1015040 Nerka
1020010 Bydło
1020040 Konie
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań hydrolizy symulujących
pasteryzację i sterylizację są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 2 sierpnia 2024 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone
w tym terminie, uwzględni ich brak.
0110000 Owoce cytrusowe
0110010 Grejpfruty
0110020 Pomarańcze
0110030 Cytryny
0110040 Limy/limonki
0110050 Mandarynki
0130000 Owoce ziarnkowe
0130010 Jabłka
0130020 Gruszki
0130030 Pigwy
0130040 Owoce nieszpułki zwyczajnej
0130050 Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego
0151010 Winogrona stołowe
0151020 Winogrona do produkcji wina
0231010 Pomidory
0231030 Oberżyny/Bakłażany
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące stabilności przy przechowywaniu
oraz badań hydrolizy symulujących pasteryzację i sterylizację są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni
informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 2 sierpnia 2024 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0700000 CHMIEL".
1 Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1.
2 "Reasoned Opinion on the modification of the existing maximum residue level for acequinocyl in sweet peppers/bell peppers" (Uzasadniona opinia dotycząca zmiany obecnego najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości acekwinocylu w papryce rocznej). Dziennik EFSA 2022;20(3):7175. Sprawozdania naukowe EFSA dostępne na stronie internetowej: http://www.efsa.europa.eu.
3 Wytyczne techniczne dotyczące ustalania NDP zgodnie z art. 6-11 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 i art. 8 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 (SANTE/2015/10595 Rev. 6.1).
4 "Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for acequinocyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005" (Uzasadniona opinia dotycząca przeglądu obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości acekwino- cylu zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 396/2005). Dziennik EFSA 2020;18(1):5983. Sprawozdania naukowe EFSA dostępne na stronie internetowej: http://www.efsa.europa.eu.
5 Wytyczne techniczne w sprawie wymogów dotyczących danych na potrzeby ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości, porównywalności badań pozostałości i ekstrapolacji danych dotyczących pozostałości w odniesieniu do produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego (SANTE/2019/12752 - 23 listopada 2020 r.).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.