Rozporządzenie 2022/428 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z... - OpenLEX

Rozporządzenie 2022/428 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2022.87I.13

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 marca 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2022/428
z dnia 15 marca 2022 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215,

uwzględniając decyzję Rady (WPZiB) 2022/430 z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie zmiany decyzji 2014/512/WPZiB dotyczącej środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie 1 ,

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 31 lipca 2014 r. Rada przyjęła rozporządzenie (UE) nr 833/2014 2 .

(2) Rozporządzenie (UE) nr 833/2014 nadaje skuteczność niektórym środkom przewidzianym w decyzji Rady 2014/512/WPZiB 3 .

(3) W dniu 15 marca 2022 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2022/430 dotyczącą zmiany decyzji 2014/512/WPZiB oraz nałożenia dalszych środków ograniczających w odniesieniu do żelaza i stali, a także towarów luksusowych.

(4) Decyzja (WPZiB) 2022/430 rozszerza wykaz osób związanych z rosyjską bazą obronną i przemysłową, na które nakłada się surowsze ograniczenia wywozowe dotyczące towarów i technologii podwojnego zastosowania, a także towarów i technologii, które mogłyby przyczynić się do zwiększenia potencjału sektora obrony i bezpieczeństwa Rosji pod względem technologicznym.

(5) Decyzja (WPZiB) 2022/430 nakłada również zakazy ukierunkowane na nowe inwestycje w rosyjski sektor energetyczny, a także kompleksowe ograniczenie wywozowe dotyczące sprzętu, technologii i usług dla przemysłu energetycznego w Rosji, z wyjątkiem przemysłu jądrowego i sektora (downstream) transportu energii.

(6) Decyzja (WPZiB) 2022/430 zakazuje wszystkich transakcji z niektórymi przedsiębiorstwami państwowymi, które już podlegają ograniczeniom w zakresie refinansowania.

(7) Decyzja (WPZiB) 2022/430 zakazuje również świadczenia usług w zakresie ratingu kredytowego oraz zakazuje dostępu do wszelkich usług subskrypcji związanych z działalnością w zakresie ratingu kredytowego na rzecz klientów rosyjskich.

(8) Środki te wchodzą w zakres Traktatu, a zatem do ich wdrożenia konieczne jest podjęcie działań regulacyjnych na szczeblu Unii, w szczególności w celu zapewnienia jednolitego stosowania tych środków we wszystkich państwach członkowskich.

(9) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 833/2014,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu (UE) nr 833/2014 wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 1 dodaje się litery w brzmieniu:

"s) »rating kredytowy« oznacza opinię na temat zdolności kredytowej danego podmiotu, długu lub zobowiązania finansowego, dłużnych papierów wartościowych, akcji uprzywilejowanych lub innych instrumentów finansowych, lub emitenta takich długów lub zobowiązań finansowych, dłużnych papierów wartościowych, akcji uprzywilejowanych lub innych instrumentów finansowych, wystawioną przy wykorzystaniu uznanego i zdefiniowanego systemu rankingowego kategorii ratingowych;

t) »działalność w zakresie ratingu kredytowego« oznacza analizę danych i informacji oraz ocenę, zatwierdzanie, wystawianie i przegląd ratingów kredytowych;

u) »sektor energetyczny« oznacza sektor obejmujący następujące rodzaje działalności, z wyjątkiem cywilnej działalności związanej z energią jądrową:

(i) poszukiwanie, produkcję, dystrybucję w Rosji lub wydobycie ropy naftowej, gazu ziemnego lub stałych paliw kopalnych, rafinację paliw, skraplanie gazu ziemnego lub regazyfikację;

(ii) wytwarzanie lub dystrybucję w Rosji produktów ze stałych paliw kopalnych, produktów rafinacji ropy naftowej lub gazu; lub

(iii) budowę obiektów lub instalację sprzętu na potrzeby działalności związanej z wytwarzaniem lub produkcją energii elektrycznej, lub świadczenie usług, dostarczanie sprzętu lub technologii na potrzeby działalności związanej z wytwarzaniem lub produkcją energii elektrycznej.";

2)
w art. 2 ust. 7 dodaje się podpunkt w brzmieniu:

"(iii) sprzedaż, dostawa, przekazanie lub wywóz towarów i technologii, o których mowa w ust. 1, lub świadczenie powiązanej pomocy technicznej lub finansowej, przeznaczone są dla sektora energetycznego, chyba że taka sprzedaż, taka dostawa, takie przekazywanie lub taki wywóz, lub powiązana pomoc techniczna lub finansowa, są dozwolone w ramach wyjątków, o których mowa w art. 3 ust. 3-6.";

3)
w art. 2a ust. 7 dodaje się podpunkt w brzmieniu:

"(iii) sprzedaż, dostawa, przekazanie lub wywóz towarów i technologii, o których mowa w ust. 1, lub świadczenie powiązanej pomocy technicznej lub finansowej, przeznaczone są dla sektora energetycznego, chyba że taka sprzedaż, taka dostawa, takie przekazywanie lub taki wywóz są dozwolone w ramach wyjątków, o których mowa w art. 3 ust. 3-6.";

4)
w art. 2b ust. 1 wprowadzenie otrzymuje brzmienie:

"1. W odniesieniu do osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów wymienionych w załączniku IV, na zasadzie odstępstwa od art. 2 ust. 1 i 2 i art. 2a ust. 1 i 2 oraz bez uszczerbku dla wymogów dotyczących zezwoleń na podstawie rozporządzenia (UE) 2021/821 właściwe organy mogą zezwolić na sprzedaż, dostawę, przekazanie lub wywóz towarów i technologii podwójnego zastosowania, oraz towarów i technologii wymienionych w załączniku VII, lub na świadczenie powiązanej pomocy technicznej lub finansowej, wyłącznie po ustaleniu:";

5)
art. 3 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 3

1. Zakazuje się sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, produktów lub technologii wymienionych w załączniku II - niezależnie od tego, czy pochodzą z Unii - na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Rosji, w tym na obszarze jej wyłącznej strefy ekonomicznej i szelfu kontynentalnego, lub do wykorzystania w Rosji, w tym na obszarze jej wyłącznej strefy ekonomicznej i szelfu kontynentalnego.

2. Zakazuje się:

a) świadczenia pomocy technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług związanych z towarami i technologią, o których mowa w ust. 1, oraz związanych z dostarczaniem, wytwarzaniem, utrzymaniem i użytkowaniem tych towarów i tej technologii, bezpośrednio lub pośrednio na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Rosji lub do wykorzystania w Rosji;

b) finansowania lub udzielania pomocy finansowej związanych z towarami i technologią, o których mowa w ust. 1, na potrzeby jakichkolwiek sprzedaży, dostaw, przekazywania lub wywozu tych towarów i technologii, lub na potrzeby świadczenia powiązanej technicznej, usług pośrednictwa lub innych usług, bezpośrednio lub pośrednio na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Rosji lub do wykorzystania w Rosji.

3. Zakazy ustanowione w ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu towarów lub technologii ani do udzielania powiązanej pomocy technicznej lub finansowej, niezbędnych do:

a) transportu paliw kopalnych, w szczególności węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego, z Rosji lub przez Rosję do Unii; lub

b) pilnego zapobieżenia zdarzeniu, które może mieć poważne lub istotne konsekwencje dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi lub dla środowiska, lub do pilnego złagodzenia skutków tego zdarzenia.

4. Zakazy ustanowione w ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do wykonywania do dnia 17 września 2022 r. zobowiązania wynikającego z umowy zawartej przed dniem 16 marca 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takiej umowy, pod warunkiem poinformowania właściwego organu z wyprzedzeniem co najmniej pięciu dni roboczych.

5. Zakazy ustanowione w ust. 2 nie mają zastosowania do zapewniania ubezpieczenia lub reasekuracji na rzecz jakiejkolwiek osoby prawnej zarejestrowanej lub utworzonej na mocy prawa państwa członkowskiego w odniesieniu do jej działalności poza sektorem energetycznym w Rosji.

6. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 i 2 właściwe organy mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na sprzedaż, dostawę, przekazywanie lub wywóz, udzielenie pomocy technicznej lub finansowej, po ustaleniu, że:

a) jest to niezbędne do zapewnienia kluczowych dostaw energii w Unii; lub

b) jest to przeznaczone do wyłącznego użytku podmiotów będących własnością osoby prawnej, podmiotu lub organu zarejestrowanych lub utworzonych na mocy prawa państwa członkowskiego lub podmiotów samodzielnie lub wspólnie kontrolowanych przez taką osobę prawną, taki podmiot lub taki organ.

7. Zainteresowane państwo lub państwa członkowskie informują pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 6 w terminie dwóch tygodni od udzielenia tego zezwolenia.";

6)
art. 3a otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 3a

1. Zakazuje się:

a) nabywania jakichkolwiek nowych lub rozszerzania jakichkolwiek dotychczasowych udziałów w jakichkolwiek osobach prawnych, podmiotach lub organach zarejestrowanych lub utworzonych na mocy prawa Rosji lub jakiegokolwiek innego kraju trzeciego i prowadzących działalność w sektorze energetycznym w Rosji;

b) udzielania jakichkolwiek nowych pożyczek lub kredytów lub uczestniczenia w jakichkolwiek uzgodnieniach służących udzielaniu jakichkolwiek nowych pożyczek lub kredytów, lub udzielania finansowania w inny sposób, w tym w postaci kapitału własnego, na rzecz jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów zarejestrowanych lub utworzonych na mocy prawa Rosji lub jakiegokolwiek innego kraju trzeciego i prowadzących działalność w sektorze energetycznym w Rosji lub w udokumentowanym celu finansowania takiej osoby prawnej, takiego podmiotu lub organu;

c) tworzenia jakichkolwiek nowych spółek joint venture z jakimikolwiek osobami prawnymi, podmiotami lub organami zarejestrowanych lub utworzonych na mocy prawa Rosji lub jakiegokolwiek innego kraju trzeciego i prowadzącymi działalność w sektorze energetycznym w Rosji;

d) świadczenia usług inwestycyjnych bezpośrednio związanych z działalnością, o której mowa w lit. a), b) i c).

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 właściwe organy mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na wszelkie działania, o których mowa w ust. 1, po ustaleniu, że:

a) jest to niezbędne do zapewnienia kluczowych dostaw energii w Unii, a także transportu paliw kopalnych, w szczególności węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego, z Rosji lub przez Rosję do Unii; lub

b) dotyczy to wyłącznie osoby prawnej, podmiotu lub organu prowadzących działalność w sektorze energetycznym w Rosji, będących własnością osoby prawnej, podmiotu lub organu zarejestrowanych lub utworzonych na mocy prawa państwa członkowskiego.

3. Zainteresowane państwo lub państwa członkowskie informują pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 8 w terminie dwóch tygodni od udzielenia tego zezwolenia.";

7)
art. 3e ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Menedżer sieci ds. funkcji sieciowych zarządzania ruchem lotniczym w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej wspiera Komisję i państwa członkowskie w zapewnianiu wdrożenia art. 3d oraz zgodności z tym artykułem. Menedżer sieci odrzuca w szczególności wszystkie plany lotu złożone przez operatorów statków powietrznych wskazujące na zamiar prowadzenia działań nad terytorium Unii, które stanowią naruszenie niniejszego rozporządzenia, tak aby pilot nie otrzymał zezwolenia na lot.";

8)
dodaje się artykuły w brzmieniu:

"Artykuł 3g

1. Zakazuje się:

a) bezpośredniego lub pośredniego przywozu do Unii wyrobów z żelaza i stali wymienionych w załączniku XVII, jeżeli:

(i) pochodzą one z Rosji; lub

(ii) zostały wywiezione z Rosji;

b) bezpośredniego lub pośredniego zakupu wyrobów z żelaza i stali wymienionych w załączniku XVII, które znajdują się w Rosji lub pochodzą z Rosji;

c) transportu wyrobów z żelaza i stali wymienionych w załączniku XVII, jeżeli pochodzą one z Rosji lub są wywożone z Rosji do jakiegokolwiek innego kraju;

d) udzielania, bezpośrednio lub pośrednio, pomocy technicznej, usług pośrednictwa, finansowania lub pomocy finansowej, w tym pochodnych instrumentów finansowych, a także zapewniania ubezpieczania i reasekuracji, związanych z zakazami ustanowionymi w lit. a), b) i c).

2. Zakazy ustanowione w ust. 1 nie mają zastosowania do wykonywania do dnia 17 czerwca 2022 r. umów zawartych przed dniem 16 marca 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.

Artykuł 3h

1. Zakazuje się sprzedaży, dostawy, przekazywania lub wywozu, bezpośrednio lub pośrednio, towarów luksusowych wymienionych załączniku XVIII, na rzecz jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów w Rosji lub do wykorzystania w Rosji.

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie do towarów luksusowych wymienionych w załączniku XVIII, o ile ich wartość przekracza 300 EUR za sztukę, chyba że w załączniku określono inaczej.

3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania do towarów niezbędnych do oficjalnych celów placówek dyplomatycznych lub konsularnych państw członkowskich lub krajów partnerskich w Rosji lub organizacji międzynarodowych posiadających immunitet zgodnie z prawem międzynarodowym, ani do rzeczy osobistych ich personelu.";

9)
dodaje się artykuł w brzmieniu:

"Artykuł 5aa

1. Zakazuje się bezpośredniego lub pośredniego uczestnictwa w jakiejkolwiek transakcji z:

a) osobą prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji, które podlegają kontroli publicznej lub są w ponad 50 % własnością publiczną lub w których Rosja, jej rząd lub bank centralny mają prawo do udziału w zyskach lub z którymi Rosja, jej rząd lub bank centralny utrzymują inne istotne stosunki gospodarcze, zgodnie z wykazem w załączniku XIX;

b) osobą prawną, podmiotem lub organem z siedzibą poza Unią, w których ponad 50 % praw własności bezpośrednio lub pośrednio należy do podmiotu wymienionego w załączniku XIX; lub

c) osobą prawną, podmiotem lub organem działającymi w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu.

2. Zakaz ustanowiony w ust. 1 nie ma zastosowania do wykonywania do dnia 15 maja 2022 r. umów zawartych przed dniem 16 marca 2022 r. lub umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów.

3. Zakaz ustanowiony w ust. 1 nie ma zastosowania do:

a) transakcji, które są absolutnie niezbędne do kupna, przywozu lub transportu paliw kopalnych, w szczególności węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego, a także tytanu, aluminium, miedzi, niklu, palladu i rudy żelaza, z Rosji lub przez Rosję do Unii;

b) transakcji związanych z projektami w sektorze energii poza Rosją, w których osoba prawna, podmiot lub organ wymienione w załączniku XIX są udziałowcami lub akcjonariuszami mniejszościowymi.";

10)
dodaje się artykuł w brzmieniu:

"Artykuł 5j

1. Od dnia 15 kwietnia 2022 r. zakazuje się świadczenia usług w zakresie ratingu kredytowego na rzecz jakichkolwiek obywateli Rosji lub osób fizycznych mających miejsce zamieszkania w Rosji lub jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów mających siedzibę w Rosji.

2. Od dnia 15 kwietnia 2022 r. zakazuje się udostępniania jakichkolwiek usług subskrypcji związanych z działalnością w zakresie ratingu kredytowego na rzecz jakichkolwiek obywateli Rosji lub osób fizycznych mających miejsce zamieszkania w Rosji, lub jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów mających siedzibę w Rosji.

3. Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do obywateli państwa członkowskiego lub osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim.";

11)
art. 11 ust. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:

"a) osoby prawne, podmioty lub organy wymienione w załącznikach III, IV, V, VI, XII, XIII, XIV, XV lub XIX, lub o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. b) lub c), art. 5 ust. 2 lit. b) lub c), art. 5 ust. 3 lit. c) lub d), art. 5 ust. 4 lit. b) lub c), art. 5a lit. a), b) lub c), art. 5aa lit b) lub c), art. 5h lub art. 5j;";

12)
art. 12 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 12

Zakazuje się świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest obejście zakazów ustanowionych niniejszym rozporządzeniem.";

13)
w załączniku IV wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia;
14)
dodaje się załączniki XVII, XVIII i XIX zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 15 marca 2022 r.
W imieniu Rady
Przewodniczący
J.-Y. LE DRIAN

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

W załączniku IV do rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dodaje się wpisy dotyczące następujących osób fizycznych i podmiotów:

"Amur Shipbuilding Factory PJSC

AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC

AO Kronshtadt

Avant Space LLC

Baikal Electronics

Center for Technological Competencies in Radiophtonics

Central Research and Development Institute Tsiklon

Crocus Nano Electronics

Dalzavod Ship-Repair Center

Elara

Electronic Computing and Information Systems

ELPROM

Engineering Center Ltd.

Forss Technology Ltd.

Integral SPB

JSC Element

JSC Pella-Mash

JSC Shipyard Vympel

Kranark LLC

Lev Anatolyevich Yershov (Ershov)

LLC Center

MCST Lebedev

Miass Machine-Building Factory

Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk

MPI VOLNA

N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering

Nerpa Shipyard

NM-Tekh

Novorossiysk Shipyard JSC

NPO Electronic Systems

NPP Istok

NTC Metrotek

OAO GosNIIkhimanalit

OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era

OJSC TSRY

OOO Elkomtekh (Elkomtex)

OOO Planar

OOO Sertal

Photon Pro LLC

PJSC Zvezda

Production Association Strela

Radioavtomatika

Research Center Module

Robin Trade Limited

R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships

Rubin Sever Design Bureau

Russian Space Systems

Rybinsk Shipyard Engineering

Scientific Research Institute of Applied Chemistry

Scientific-Research Institute of Electronics

Scientific Research Institute of Hypersonic Systems

Scientific Research Institute NII Submikron

Sergey IONOV

Serniya Engineering

Severnaya Verf Shipbuilding Factory

Ship Maintenance Center Zvezdochka

State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS)

State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya

State Scientific Center AO GNTs RF-FEI A.I. Leypunskiy Physico-Energy Institute

State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash)

Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center

UAB Pella-Fjord

United Shipbuilding Corporation JSC "35th Shipyard"

United Shipbuilding Corporation JSC "Astrakhan Shipyard"

United Shipbuilding Corporation JSC "Aysberg Central Design Bureau"

United Shipbuilding Corporation JSC "Baltic Shipbuilding Factory"

United Shipbuilding Corporation JSC "Krasnoye Sormovo Plant OJSC"

United Shipbuilding Corporation JSC SC "Zvyozdochka"

United Shipbuilding Corporation "Pribaltic Shipbuilding Factory YANTAR"

United Shipbuilding Corporation "Scientific Research Design Technological Bureau Onega"

United Shipbuilding Corporation "Sredne-Nevsky Shipyard"

Ural Scientific Research Institute for Composite Materials

Urals Project Design Bureau Detal

Vega Pilot Plant

Vertikal LLC

Vladislav Vladimirovich Fedorenko

VTK Ltd

Yaroslavl Shipbuilding Factory

ZAO Elmiks-VS

ZAO Sparta

ZAO Svyaz Inzhiniring".

ZAŁĄCZNIK  II

Dodaje się załączniki w brzmieniu:

"ZAŁĄCZNIK XVII

WYKAZ WYROBÓW Z ŻELIWA I STALI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3G

Kody CN (TARIC)Nazwa towaru
7208 10 00Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7208 25 00Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7208 26 00Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7208 27 00Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7208 36 00Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7208 37 00Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7208 38 00Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7208 39 00Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7208 40 00Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7208 52 99Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7208 53 90Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7208 54 00Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7211 14 00Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7211 19 00Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7212 60 00Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7225 19 10Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7225 30 10Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7225 30 30Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7225 30 90Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7225 40 15Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7225 40 90Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7226 19 10Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7226 91 20Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7226 91 91Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7226 91 99Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7209 15 00Walcowane na zimno arkusze ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7209 16 90Walcowane na zimno arkusze ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7209 17 90Walcowane na zimno arkusze ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7209 18 91Walcowane na zimno arkusze ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7209 25 00Walcowane na zimno arkusze ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7209 26 90Walcowane na zimno arkusze ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7209 27 90Walcowane na zimno arkusze ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7209 28 90Walcowane na zimno arkusze ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7209 90 20Walcowane na zimno arkusze ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7209 90 80Walcowane na zimno arkusze ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7211 23 20Walcowane na zimno arkusze ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7211 23 30Walcowane na zimno arkusze ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7211 23 80Walcowane na zimno arkusze ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7211 29 00Walcowane na zimno arkusze ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7211 90 20Walcowane na zimno arkusze ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7211 90 80Walcowane na zimno arkusze ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7225 50 20Walcowane na zimno arkusze ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7225 50 80Walcowane na zimno arkusze ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7226 20 00Walcowane na zimno arkusze ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7226 92 00Walcowane na zimno arkusze ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7209 16 10Blachy elektrotechniczne (inne niż blachy elektrotechniczne teksturowane)
7209 17 10Blachy elektrotechniczne (inne niż blachy elektrotechniczne teksturowane)
7209 18 10Blachy elektrotechniczne (inne niż blachy elektrotechniczne teksturowane)
7209 26 10Blachy elektrotechniczne (inne niż blachy elektrotechniczne teksturowane)
7209 27 10Blachy elektrotechniczne (inne niż blachy elektrotechniczne teksturowane)
7209 28 10Blachy elektrotechniczne (inne niż blachy elektrotechniczne teksturowane)
7225 19 90Blachy elektrotechniczne (inne niż blachy elektrotechniczne teksturowane)
7226 19 80Blachy elektrotechniczne (inne niż blachy elektrotechniczne teksturowane)
7210 41 00 20Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi
7210 41 00 30Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi
7210 49 00 20Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi
7210 49 00 30Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi
7210 61 00 20Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi
7210 61 00 30Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi
7210 69 00 20Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi
7210 69 00 30Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi
7212 30 00 20Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi
7212 30 00 30Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi
7212 50 61 20Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi
7212 50 61 30Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi
7212 50 69 20Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi
7212 50 69 30Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi
7225 92 00 20Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi
7225 92 00 30Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi
7225 99 00 11Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi
7225 99 00 22Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi
7225 99 00 23Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi
7225 99 00 41Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi
7225 99 00 45Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi
7225 99 00 91Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi
7225 99 00 92Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi
7225 99 00 93Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi
7226 99 30 10Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi
7226 99 30 30Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi
7226 99 70 11Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi
7226 99 70 13Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi
7226 99 70 91Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi
7226 99 70 93Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi
7226 99 70 94Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi
7210 20 00Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi
7210 30 00Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi
7210 90 80Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi
7212 20 00Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi
7212 50 20Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi
7212 50 30Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi
7212 50 40Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi
7212 50 90Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi
7225 91 00Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi
7226 99 10Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi
7210 41 00 80Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi
7210 49 00 80Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi
7210 61 00 80Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi
7210 69 00 80Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi
7212 30 00 80Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi
7212 50 61 80Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi
7212 50 69 80Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi
7225 92 00 80Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi
7225 99 00 25Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi
7225 99 00 95Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi
7226 99 30 90Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi
7226 99 70 19Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi
7226 99 70 96Produkty walcowane płaskie z powłokami metalowymi
7210 70 80Produkty walcowane płaskie z powłokami organicznymi
7212 40 80Produkty walcowane płaskie z powłokami organicznymi
7209 18 99Wyroby cynowane
7210 11 00Wyroby cynowane
7210 12 20Wyroby cynowane
7210 12 80Wyroby cynowane
7210 50 00Wyroby cynowane
7210 70 10Wyroby cynowane
7210 90 40Wyroby cynowane
7212 10 10Wyroby cynowane
7212 10 90Wyroby cynowane
7212 40 20Wyroby cynowane
7208 51 20Blachy quarto ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7208 51 91Blachy quarto ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7208 51 98Blachy quarto ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7208 52 91Blachy quarto ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7208 90 20Blachy quarto ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7208 90 80Blachy quarto ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7210 90 30Blachy quarto ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7225 40 12Blachy quarto ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7225 40 40Blachy quarto ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7225 40 60Blachy quarto ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7219 11 00Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej
7219 12 10Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej
7219 12 90Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej
7219 13 10Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej
7219 13 90Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej
7219 14 10Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej
7219 14 90Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej
7219 22 10Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej
7219 22 90Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej
7219 23 00Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej
7219 24 00Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej
7220 11 00Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej
7220 12 00Walcowane na gorąco arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej
7219 31 00Walcowane na zimno arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej
7219 32 10Walcowane na zimno arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej
7219 32 90Walcowane na zimno arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej
7219 33 10Walcowane na zimno arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej
7219 33 90Walcowane na zimno arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej
7219 34 10Walcowane na zimno arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej
7219 34 90Walcowane na zimno arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej
7219 35 10Walcowane na zimno arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej
7219 35 90Walcowane na zimno arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej
7219 90 20Walcowane na zimno arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej
7219 90 80Walcowane na zimno arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej
7220 20 21Walcowane na zimno arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej
7220 20 29Walcowane na zimno arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej
7220 20 41Walcowane na zimno arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej
7220 20 49Walcowane na zimno arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej
7220 20 81Walcowane na zimno arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej
7220 20 89Walcowane na zimno arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej
7220 90 20Walcowane na zimno arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej
7220 90 80Walcowane na zimno arkusze i taśmy ze stali nierdzewnej
7219 21 10Walcowana na gorąco blacha quarto ze stali nierdzewnej
7219 21 90Walcowana na gorąco blacha quarto ze stali nierdzewnej
7214 30 00Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7214 91 10Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7214 91 90Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7214 99 31Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7214 99 39Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7214 99 50Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7214 99 71Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7214 99 79Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7214 99 95Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7215 90 00Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7216 10 00Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7216 21 00Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7216 22 00Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7216 40 10Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7216 40 90Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7216 50 10Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7216 50 91Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7216 50 99Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7216 99 00Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7228 10 20Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7228 20 10Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7228 20 91Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7228 30 20Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7228 30 41Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7228 30 49Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7228 30 61Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7228 30 69Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7228 30 70Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7228 30 89Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7228 60 20Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7228 60 80Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7228 70 10Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7228 70 90Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7228 80 00Pręty zwykłej jakości i kształtowniki lekkie ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7214 20 00Pręty zbrojeniowe
7214 99 10Pręty zbrojeniowe
7222 11 11Pręty i kształtowniki lekkie ze stali nierdzewnej
7222 11 19Pręty i kształtowniki lekkie ze stali nierdzewnej
7222 11 81Pręty i kształtowniki lekkie ze stali nierdzewnej
7222 11 89Pręty i kształtowniki lekkie ze stali nierdzewnej
7222 19 10Pręty i kształtowniki lekkie ze stali nierdzewnej
7222 19 90Pręty i kształtowniki lekkie ze stali nierdzewnej
7222 20 11Pręty i kształtowniki lekkie ze stali nierdzewnej
7222 20 19Pręty i kształtowniki lekkie ze stali nierdzewnej
7222 20 21Pręty i kształtowniki lekkie ze stali nierdzewnej
7222 20 29Pręty i kształtowniki lekkie ze stali nierdzewnej
7222 20 31Pręty i kształtowniki lekkie ze stali nierdzewnej
7222 20 39Pręty i kształtowniki lekkie ze stali nierdzewnej
7222 20 81Pręty i kształtowniki lekkie ze stali nierdzewnej
7222 20 89Pręty i kształtowniki lekkie ze stali nierdzewnej
7222 30 51Pręty i kształtowniki lekkie ze stali nierdzewnej
7222 30 91Pręty i kształtowniki lekkie ze stali nierdzewnej
7222 30 97Pręty i kształtowniki lekkie ze stali nierdzewnej
7222 40 10Pręty i kształtowniki lekkie ze stali nierdzewnej
7222 40 50Pręty i kształtowniki lekkie ze stali nierdzewnej
7222 40 90Pręty i kształtowniki lekkie ze stali nierdzewnej
7221 00 10Walcówka ze stali nierdzewnej
7221 00 90Walcówka ze stali nierdzewnej
7213 10 00Walcówka ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7213 20 00Walcówka ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7213 91 10Walcówka ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7213 91 20Walcówka ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7213 91 41Walcówka ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7213 91 49Walcówka ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7213 91 70Walcówka ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7213 91 90Walcówka ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7213 99 10Walcówka ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7213 99 90Walcówka ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7227 10 00Walcówka ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7227 20 00Walcówka ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7227 90 10Walcówka ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7227 90 50Walcówka ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7227 90 95Walcówka ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej
7216 31 10Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej
7216 31 90Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej
7216 32 11Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej
7216 32 19Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej
7216 32 91Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej
7216 32 99Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej
7216 33 10Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej
7216 33 90Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej
7301 10 00Ścianka szczelna
7302 10 22Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych
7302 10 28Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych
7302 10 40Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych
7302 10 50Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych
7302 40 00Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych
7306 30 41Pozostałe rury, przewody rurowe
7306 30 49Pozostałe rury, przewody rurowe
7306 30 72Pozostałe rury, przewody rurowe
7306 30 77Pozostałe rury, przewody rurowe
7306 61 10Profile zamknięte
7306 61 92Profile zamknięte
7306 61 99Profile zamknięte
7304 11 00Nierdzewne przewody rurowe i rury, bez szwu
7304 22 00Nierdzewne przewody rurowe i rury, bez szwu
7304 24 00Nierdzewne przewody rurowe i rury, bez szwu
7304 41 00Nierdzewne przewody rurowe i rury, bez szwu
7304 49 10Nierdzewne przewody rurowe i rury, bez szwu
7304 49 93Nierdzewne przewody rurowe i rury, bez szwu
7304 49 95Nierdzewne przewody rurowe i rury, bez szwu
7304 49 99Nierdzewne przewody rurowe i rury, bez szwu
7304 19 10Inne przewody rurowe bez szwu
7304 19 30Inne przewody rurowe bez szwu
7304 19 90Inne przewody rurowe bez szwu
7304 23 00Inne przewody rurowe bez szwu
7304 29 10Inne przewody rurowe bez szwu
7304 29 30Inne przewody rurowe bez szwu
7304 29 90Inne przewody rurowe bez szwu
7304 31 20Inne przewody rurowe bez szwu
7304 31 80Inne przewody rurowe bez szwu
7304 39 10Inne przewody rurowe bez szwu
7304 39 52Inne przewody rurowe bez szwu
7304 39 58Inne przewody rurowe bez szwu
7304 39 92Inne przewody rurowe bez szwu
7304 39 93Inne przewody rurowe bez szwu
7304 39 98Inne przewody rurowe bez szwu
7304 51 81Inne przewody rurowe bez szwu
7304 51 89Inne przewody rurowe bez szwu
7304 59 10Inne przewody rurowe bez szwu
7304 59 92Inne przewody rurowe bez szwu
7304 59 93Inne przewody rurowe bez szwu
7304 59 99Inne przewody rurowe bez szwu
7304 90 00Inne przewody rurowe bez szwu
7305 11 00Duże przewody rurowe spawane
7305 12 00Duże przewody rurowe spawane
7305 19 00Duże przewody rurowe spawane
7305 20 00Duże przewody rurowe spawane
7305 31 00Duże przewody rurowe spawane
7305 39 00Duże przewody rurowe spawane
7305 90 00Duże przewody rurowe spawane
7306 11 10Inne rury spawane
7306 11 90Inne rury spawane
7306 19 10Inne rury spawane
7306 19 90Inne rury spawane
7306 21 00Inne rury spawane
7306 29 00Inne rury spawane
7306 30 11Inne rury spawane
7306 30 19Inne rury spawane
7306 30 80Inne rury spawane
7306 40 20Inne rury spawane
7306 40 80Inne rury spawane
7306 50 20Inne rury spawane
7306 50 80Inne rury spawane
7306 69 10Inne rury spawane
7306 69 90Inne rury spawane
7306 90 00Inne rury spawane
7215 10 00Sztaby ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej wykończone na zimno
7215 50 11Sztaby ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej wykończone na zimno
7215 50 19Sztaby ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej wykończone na zimno
7215 50 80Sztaby ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej wykończone na zimno
7228 10 90Sztaby ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej wykończone na zimno
7228 20 99Sztaby ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej wykończone na zimno
7228 50 20Sztaby ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej wykończone na zimno
7228 50 40Sztaby ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej wykończone na zimno
7228 50 61Sztaby ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej wykończone na zimno
7228 50 69Sztaby ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej wykończone na zimno
7228 50 80Sztaby ze stali niestopowej i pozostałej stali stopowej wykończone na zimno
7217 10 10Drut ze stali niestopowej
7217 10 31Drut ze stali niestopowej
7217 10 39Drut ze stali niestopowej
7217 10 50Drut ze stali niestopowej
7217 10 90Drut ze stali niestopowej
7217 20 10Drut ze stali niestopowej
7217 20 30Drut ze stali niestopowej
7217 20 50Drut ze stali niestopowej
7217 20 90Drut ze stali niestopowej
7217 30 41Drut ze stali niestopowej
7217 30 49Drut ze stali niestopowej
7217 30 50Drut ze stali niestopowej
7217 30 90Drut ze stali niestopowej
7217 90 20Drut ze stali niestopowej
7217 90 50Drut ze stali niestopowej
7217 90 90Drut ze stali niestopowej

ZAŁĄCZNIK XVIII

WYKAZ TOWARÓW LUKSUSOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3H

NOTA WYJAŚNIAJĄCA

Kody nomenklatury pochodzą z Nomenklatury scalonej określonej w art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 4 i zawartej w załączniku I do tego rozporządzenia, obowiązującej w dniu publikacji niniejszego rozporządzenia i odpowiednio zmienionej kolejnymi aktami.

1) Konie

ex0101 21 00Zwierzęta hodowlane czystorasowe
ex0101 29 90Inne

2) Kawior i namiastki kawioru

ex1604 31 00Kawior
ex160432 00Namiastki kawioru

3) Trufle i przetwory z trufli

ex0709 56 00Trufle
ex0710 80 69Inne
ex0711 59 00Inne
ex0712 39 00Inne
ex2001 90 97Inne
ex2003 90 10Trufle
ex2103 90 90Inne
ex2104 10 00Zupy i buliony i preparaty do nich
ex2104 20 00Złożone przetwory spożywcze, homogenizowane
ex2106 00 00Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

4) Wina (w tym wina musujące), piwa, alkohole i napoje spirytusowe

ex2203 00 00Piwo otrzymywane ze słodu
ex2204 10 11Szampan
ex220410 91Asti spumante
ex2204 10 93Inne
ex2204 10 94Z chronionym oznaczeniem geograficznym (ChOG)
ex2204 10 96Pozostałe wina ze szczepu
ex2204 10 98Inne
ex2204 21 00W pojemnikach o objętości 2 litrów lub mniejszej
ex2204 29 00Inne
ex2205 00 00Wermut i pozostałe wina ze świeżych winogron aromatyzowane roślinami lub substancjami aromatycznymi
ex2206 00 00Pozostałe napoje fermentowane (na przykład cydr (cidr), perry i miód pitny, saké); mieszanki napojów fermentowanych oraz mieszanki napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone
ex2207 10 00Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80 % obj. lub większej
ex2208 00 00Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80 % obj.; wódki, likiery i pozostałe napoje spirytusowe

5) Cygara i cygaretki

ex2402 10 00Cygara, nawet z obciętymi końcami i cygaretki, zawierające tytoń
ex240290 00Inne

6) Perfumy, wody toaletowe i kosmetyki, w tym produkty upiększające i służące do makijażu

ex3303Perfumy i wody toaletowe
ex330400 00Preparaty kosmetyczne lub upiększające oraz preparaty do pielęgnacji skóry (inne niż leki), włącznie z preparatami przeciwsłonecznymi lub do opalania; preparaty do manicure lub pedicure
ex3305 00 00Preparaty do włosów
ex330700 00Preparaty stosowane przed goleniem, do golenia lub po goleniu, dezodoranty osobiste, preparaty do kąpieli, depilatory i pozostałe preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub toaletowe, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; gotowe odświeżacze pomieszczeń, nawet perfumowane, lub mające własności dezynfekcyjne
ex670400 00Peruki, sztuczne brody, brwi i rzęsy, podkłady do włosów i temu podobne, z włosów ludzkich lub zwierzęcych, lub materiałów włókienniczych; artykuły z włosów ludzkich, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

7) Wyroby skórzane, siodlarskie i artykuły podróżne, torebki i podobne artykuły

ex4201 00 00Wyroby siodlarskie i rymarskie dla wszelkich zwierząt (włączając postronki, smycze, nakolanniki, kagańce, nakrycia siodeł, torby przy siodłach, ubiory psów i tym podobne), z dowolnego materiału
ex4202 00 00Kufry, walizy, saszetki, teczki, aktówki, tornistry, futerały na okulary, lornetki, aparaty fotograficzne, instrumenty muzyczne, broń palną, kabury i podobne pojemniki; torby podróżne, izolowane torby na żywność lub napoje, kosmetyczki, plecaki, torebki, torby na zakupy, portfele, portmonetki, mapniki, papierośnice, woreczki na tytoń, torby na narzędzia, torby sportowe, pojemniki na butelki, pudełka na biżuterię, puderniczki, kasety na sztućce oraz podobne pojemniki, ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej, z folii z tworzywa sztucznego, z materiałów włókienniczych, z fibry lub tektury, lub całkowicie lub głównie pokryte takimi materiałami, lub papierem
ex4205 00 90Inne
ex9605 00 00Zestawy podróżne do higieny osobistej, szycia oraz czyszczenia ubrań lub obuwia

8) Płaszcze lub pozostała odzież, dodatki odzieżowe i obuwie (niezależnie od materiału, z którego są wykonane)

ex4203 00 00Artykuły odzieżowe i dodatki odzieżowe, ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej
ex4303 00 00Artykuły odzieżowe, dodatki odzieżowe i pozostałe artykuły ze skór futerkowych
ex6101 00 00Palta, kurtki 3/4, pelerynki, peleryny, anoraki (włącznie z kurtkami narciarskimi), wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły, męskie lub chłopięce, dziane, inne niż te objęte pozycją 6103
ex6102 00 00Palta, kurtki 3/4, pelerynki, peleryny, anoraki (włącznie z kurtkami narciarskimi), wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce, dziane, inne niż te objęte pozycją 6104
ex6103 00 00Garnitury, komplety, marynarki, spodnie, spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, bryczesy i szorty (inne niż strój kąpielowy), męskie lub chłopięce, dziane
ex6104 00 00Kostiumy, komplety, żakiety, suknie, spódnice, spódnico-spodnie, spodnie, spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, bryczesy i szorty (inne niż strój kąpielowy), damskie lub dziewczęce, dziane
ex6105 00 00Koszule męskie lub chłopięce, dziane
ex6106 00 00Bluzki, koszule i bluzki koszulowe, damskie lub dziewczęce, dziane
ex6107 00 00Kalesony, majtki, koszule nocne, piżamy, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, męskie lub chłopięce, dziane
ex6108 00 00Półhalki, halki, majtki, figi, koszule nocne, piżamy, peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce, dziane
ex6109 00 00T-shirts, koszulki i pozostałe podkoszulki, dziane
ex6110 00 00Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, dziane
ex6111 00 00Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, dziane
ex611211 00Z bawełny
ex6112 12 00Z włókien syntetycznych
ex6112 19 00Z pozostałych materiałów włókienniczych
ex6112 20 00Ubiory narciarskie
ex6112 31 00Z włókien syntetycznych
ex6112 39 00Z pozostałych materiałów włókienniczych
ex6112 41 00Z włókien syntetycznych
ex6112 49 00Z pozostałych materiałów włókienniczych
ex6113 00 10Z dzianin objętych pozycją 5906
ex6113 00 90Inne
ex6114 00 00Pozostała odzież dziana
ex6115 00 00Rajstopy, trykoty, pończochy, skarpety i pozostałe wyroby pończosznicze, włącznie z wyrobami pończoszniczymi o stopniowanym ucisku (na przykład pończochy przeciwżylakowe) i obuwiem bez nakładanych podeszew, dziane
ex6116 00 00Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem, dziane
ex611700 00Pozostałe gotowe dodatki odzieżowe, dziane; części odzieży lub dodatków odzieżowych, dziane
ex6201 00 00Palta, kurtki 3/4, pelerynki, peleryny, anoraki (włącznie z kurtkami narciarskimi), wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły, męskie lub chłopięce, inne niż te objęte pozycją 6203
ex6202 00 00Palta, kurtki 3/4, pelerynki, peleryny, anoraki (włącznie z kurtkami narciarskimi), wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce, inne niż te objęte pozycją 6204
ex6203 00 00Garnitury, komplety, marynarki, spodnie, spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, bryczesy i szorty (inne niż strój kąpielowy), męskie lub chłopięce
ex6204 00 00Kostiumy, komplety, żakiety, suknie, spódnice, spódnico-spodnie, spodnie, spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, bryczesy i szorty (inne niż strój kąpielowy), damskie lub dziewczęce
ex6205 00 00Koszule męskie lub chłopięce
ex6206 00 00Bluzki, koszule i bluzki koszulowe, damskie lub dziewczęce
ex6207 00 00Koszulki i pozostałe podkoszulki, kalesony, majtki, koszule nocne, piżamy, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, męskie lub chłopięce
ex6208 00 00Koszulki i pozostałe podkoszulki, półhalki, halki, majtki, figi, koszule nocne, piżamy, peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce
ex6209 00 00Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt
ex6210 10 00Z materiałów włókienniczych objętych pozycją 5602 lub 5603
ex621020 00Pozostała odzież typu określonego w podpozycjach od 6201 11 do 6201 19
ex6210 30 00Pozostała odzież typu określonego w podpozycjach od 6202 11 do 6202 19
ex6210 40 00Pozostała odzież męska lub chłopięca
ex6210 50 00Pozostała odzież damska lub dziewczęca
ex6211 11 00Męskie lub chłopięce
ex6211 12 00Damskie lub dziewczęce
ex6211 20 00Ubiory narciarskie
ex6211 32 00Z bawełny
ex6211 33 00Z włókien chemicznych
ex6211 39 00Z pozostałych materiałów włókienniczych
ex6211 42 00Z bawełny
ex6211 43 00Z włókien chemicznych
ex6211 49 00Z pozostałych materiałów włókienniczych
ex621200 00Biustonosze, pasy, gorsety, szelki, podwiązki i podobne artykuły oraz ich części, nawet dziane
ex6213 00 00Chusteczki do nosa
ex621400 00Szale, chusty, szaliki, mantyle, welony i temu podobne
ex6215 00 00Krawaty, muszki i fulary
ex621600 00Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem
ex621700 00Pozostałe gotowe dodatki odzieżowe; części odzieży lub dodatków odzieżowych, inne niż te objęte pozycją 6212
ex6401 00 00Obuwie nieprzemakalne z podeszwami i cholewkami, z gumy lub tworzyw sztucznych, które nie są przymocowane do podeszwy ani złączone z nią za pomocą szycia, nitowania, gwoździ, wkrętów, kołków lub podobnymi sposobami
ex640220 00Obuwie z cholewkami z pasków lub rzemyków przymocowanymi do podeszwy za pomocą kołków
ex640291 00Zakrywające kostkę
ex6402 99 00Inne
ex6403 19 00Inne
ex640320 00Obuwie z podeszwami ze skóry wyprawionej i cholewkami z pasków skórzanych w poprzek podbicia i wokół dużego palca
ex640340 00Pozostałe obuwie zawierające metalowy nosek ochronny
ex6403 51 00Zakrywające kostkę
ex6403 59 00Inne
ex6403 91 00Zakrywające kostkę
ex6403 99 00Inne
ex640419 10Pantofle i pozostałe obuwie domowe
ex640420 00Obuwie z podeszwami ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej
ex640500 00Pozostałe obuwie
ex650400 00Kapelusze i pozostałe nakrycia głowy, plecione lub wykonane przez łączenie pasków z dowolnego materiału, nawet z podszewką lub przybraniem
ex6505 00 10Z filcu z sierści lub filcu z wełny i sierści, wykonane z korpusów, stożków lub płatów objętych pozycją 6501 00 00
ex6505 00 30Czapki z daszkiem
ex6505 00 90Inne
ex6506 99 00Z pozostałych materiałów
ex6601 91 00Z trzonem teleskopowym
ex6601 99 00Inne
ex660200 00Laski, stołki myśliwskie, bicze, szpicruty i tym podobne
ex9619 00 81Pieluchy i wkładki dla niemowląt

9) Dywany, chodniki i gobeliny, ręcznie tkane lub nie

ex5701 00 00Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze, węzełkowe, nawet gotowe
ex5702 10 00Kilimy "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" i podobne ręcznie tkane dywaniki (maty)
ex570220 00Pokrycia podłogowe z włókna kokosowego
ex5702 31 80Inne
ex5702 32 00Z materiałów włókienniczych chemicznych
ex5702 39 00Z pozostałych materiałów włókienniczych
ex5702 41 90Inne
ex5702 42 00Z materiałów włókienniczych chemicznych
ex5702 50 00Pozostałe, bez okrywy, niegotowe
ex5702 91 00Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej
ex5702 92 00Z materiałów włókienniczych chemicznych
ex5702 99 00Z pozostałych materiałów włókienniczych
ex5703 00 00Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze, igłowe, nawet gotowe
ex570400 00Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze, z filcu, nieigłowe ani nieflokowane, nawet gotowe
ex5705 00 00Pozostałe dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze, nawet gotowe
ex5805 00 00Tkaniny dekoracyjne ręcznie tkane typu gobeliny, Flanders, Aubusson, Beauvais i tym podobne oraz tkaniny dekoracyjne haftowane na kanwie (na przykład małym ściegiem lub ściegiem krzyżykowym), nawet gotowe

10) Perły, kamienie szlachetne i półszlachetne, wyroby z pereł, biżuteria, wyroby ze złota i srebra

ex7101 00 00Perły naturalne lub hodowlane, nawet obrobione lub sortowane, ale nienawleczone, oprawione lub obsadzone; perły naturalne lub hodowlane, tymczasowo nawleczone dla ułatwienia transportu
ex7102 00 00Diamenty, nawet obrobione, ale nieoprawione ani nieobsadzone, z wyłączeniem stosowanych w przemyśle
ex7103 00 00Kamienie szlachetne (inne niż diamenty) i kamienie półszlachetne, nawet obrobione lub sortowane, ale nienawleczone, oprawione lub obsadzone; niesortowane kamienie szlachetne (inne niż diamenty) oraz półszlachetne, tymczasowo nawleczone dla ułatwienia transportu
ex7104 91 00Diamenty, z wyłączeniem stosowanych w przemyśle
ex7105 00 00Pył i proszek z kamieni naturalnych lub syntetycznych, szlachetnych lub półszlachetnych
ex7106 00 00Srebro (włącznie ze srebrem pokrytym złotem lub platyną), w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku
ex710700 00Metale nieszlachetne posrebrzane, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu
ex7108 00 00Złoto (włącznie ze złotem platynowanym), w stanie surowym lub półproduktu, lub w postaci proszku
ex7109 00 00Metale nieszlachetne lub srebro, pozłacane, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu
ex711011 00W stanie surowym lub w postaci proszku
ex7110 19 00Inne
ex7110 21 00W stanie surowym lub w postaci proszku
ex7110 29 00Inne
ex7110 31 00W stanie surowym lub w postaci proszku
ex7110 39 00Inne
ex7110 41 00W stanie surowym lub w postaci proszku
ex7110 49 00Inne
ex7111 00 00Metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platynowane, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu
ex7113 00 00Artykuły biżuteryjne i ich części, z metalu szlachetnego lub platerowanego metalem szlachetnym
ex711400 00Artykuły jubilerskie ze złota lub srebra oraz ich części, z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem szlachetnym
ex7115 00 00Pozostałe artykuły z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem szlachetnym
ex711600 00Artykuły z pereł naturalnych lub hodowlanych, kamieni szlachetnych lub półszlachetnych (naturalnych, syntetycznych lub odtworzonych)

11) Monety i banknoty niebędące prawnym środkiem płatniczym

ex490700 30Banknoty
ex7118 10 00Monety (inne niż monety złote), niebędące prawnym środkiem płatniczym
ex7118 90 00Inne

12) Sztućce z metalu szlachetnego albo platerowane lub pokryte warstwą metalu szlachetnego

ex711400 00Artykuły jubilerskie ze złota lub srebra oraz ich części, z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem szlachetnym
ex7115 00 00Pozostałe artykuły z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem szlachetnym
ex821400 00Pozostałe artykuły nożownicze (na przykład maszynki do strzyżenia włosów, tasaki rzeźnicze lub kuchenne, noże do siekania i mielenia mięsa, noże do papieru); zestawy i akcesoria do manicure lub pedicure (włączając pilniki do paznokci)
ex8215 00 00Łyżki, widelce, chochle, cedzidła, łopatki do ciasta, noże do ryb, noże do masła, szczypce do cukru i podobne artykuły kuchenne lub stołowe
ex930700 00Szpady, szable, kordy, bagnety, lance oraz podobna broń i jej części oraz pochwy do niej

13) Naczynia stołowe z porcelany, porcelany chińskiej, kamionki lub z ceramiki porowatej lub szlachetnej

ex6911 00 00Naczynia stołowe, naczynia kuchenne oraz pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i toaletowe, z porcelany lub porcelany chińskiej
ex6912 00 23Wyroby kamionkowe
ex6912 00 25Wyroby z ceramiki porowatej lub szlachetnej
ex6912 00 83Wyroby kamionkowe
ex6912 00 85Wyroby z ceramiki porowatej lub szlachetnej
ex691410 00Z porcelany lub porcelany chińskiej
ex691490 00Inne

14) Artykuły ze szkła ołowiowego

ex7009 91 00Bez ram
ex7009 92 00W ramach
ex701000 00Balony, butle, butelki, słoje, dzbany, fiolki, ampułki i pozostałe pojemniki, ze szkła, w rodzaju stosowanych do transportu lub pakowania towarów; słoje szklane na przetwory; korki, przykrywki i pozostałe zamknięcia ze szkła
ex7013 22 00Ze szkła ołowiowego
ex7013 33 00Ze szkła ołowiowego
ex7013 41 00Ze szkła ołowiowego
ex7013 91 00Ze szkła ołowiowego
ex7018 10 00Paciorki szklane, imitacje pereł, imitacje kamieni szlachetnych i półszlachetnych oraz podobna drobnica szklana
ex7018 90 00Inne
ex7020 00 80Inne
ex9405 50 00Nieelektryczne lampy i oprawy oświetleniowe
ex9405 91 00Ze szkła

15) Aparaty elektroniczne do użytku domowego o wartości przekraczającej 750 EUR

ex841451Stołowe, podłogowe, ścienne, okienne, sufitowe lub dachowe, z wbudowanym silnikiem elektrycznym o mocy nieprzekraczającej 125 W
ex8414 59 00Inne
ex841460 00Okapy, w których największy poziomy bok nie przekracza 120 cm
ex8415 10 00Typu okiennego lub ściennego, samodzielne lub w systemach złożonych z oddzielnych części (typu "split")
ex8418 10 00Łączone chłodziarko-zamrażarki, wyposażone w oddzielne drzwi zewnętrzne
ex8418 21 00Sprężarkowe
ex8418 29 00Inne
ex8418 30 00Zamrażarki skrzyniowe, o pojemności nieprzekraczającej 800 litrów
ex8418 40 00Zamrażarki szafowe, o pojemności nieprzekraczającej 900 litrów
ex8419 81 00Do sporządzania gorących napojów lub do gotowania, lub podgrzewania potraw
ex8422 11 00Domowe
ex8423 10 00Wagi do ważenia osób, włączając wagi do ważenia niemowląt; wagi do użytku domowego
ex8443 12 00Maszyny drukarskie offsetowe z podawaniem papieru w arkuszach, typu biurowego (z wykorzystaniem arkuszy, w których w stanie niezłożonym długość jednego boku nie przekracza 22 cm, a długość drugiego boku nie przekracza 36 cm)
ex8443 31 00Maszyny, które wykonują dwie lub więcej funkcji drukowania, kopiowania lub transmisji telefaksowej, nadające się do podłączenia do maszyny do automatycznego przetwarzania danych lub do sieci
ex8443 32 00Pozostałe, nadające się do podłączenia do maszyny do automatycznego przetwarzania danych lub do sieci
ex8443 39 00Inne
ex8450 11 00Maszyny w pełni automatyczne
ex8450 12 00Pozostałe maszyny, z wbudowaną suszarką odśrodkową
ex8450 19 00Inne
ex8451 21 00O pojemności jednorazowej nieprzekraczającej 10 kg suchej bielizny
ex8452 10 00Maszyny do szycia typu domowego
ex8470 10 00Kalkulatory elektroniczne mogące funkcjonować bez zewnętrznego źródła energii elektrycznej i kieszonkowe maszyny z funkcjami liczącymi do zapisu, odtwarzania i wyświetlania danych
ex8470 21 00Wyposażone w drukarkę
ex847029 00Inne
ex8470 30 00Pozostałe maszyny liczące
ex8471 00 00Maszyny do automatycznego przetwarzania danych i urządzenia do nich; czytniki magnetyczne lub optyczne, maszyny do przenoszenia danych w postaci zakodowanej na nośniki danych oraz maszyny do przetwarzania takich danych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone
ex8472 90 80Inne
ex8479 60 00Chłodnice wyparne powietrza
ex8508 11 00O mocy nieprzekraczającej 1 500 W i posiadające worek na kurz lub inny zbiornik o pojemności nieprzekraczającej 20 l
ex8508 19 00Inne
ex8508 60 00Pozostałe odkurzacze
ex8509 80 00Pozostałe urządzenia gospodarstwa domowego
ex8516 31 00Suszarki do włosów
ex8516 50 00Kuchenki mikrofalowe
ex8516 60 10Kuchnie (zawierające przynajmniej piekarnik i płytę grzewczą)
ex8516 71 00Urządzenia do zaparzania kawy lub herbaty
ex8516 72 00Opiekacze do grzanek
ex8516 79 00Inne
ex8517 11 00Przewodowe aparaty telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową
ex8517 13 00Smartfony
ex8517 18 00Inne
ex8517 61 00Stacje bazowe
ex8517 62 00Maszyny do odbioru, konwersji i transmisji lub regeneracji głosu, obrazów lub innych danych, włączając aparaty przełączające i routingowe
ex8517 69 00Inne
ex8526 91 00Aparatura radionawigacyjna
ex8529 10 65Anteny wewnętrzne do odbiorników radiowych lub telewizyjnych, włącznie z typami wbudowanymi
ex8529 10 69Inne
ex8531 10 00Aparatura przeciwwłamaniowa, przeciwpożarowa oraz inna temu podobna
ex8543 70 10Urządzenia elektryczne z funkcjami tłumaczenia lub słownikowymi
ex8543 70 30Wzmacniacze antenowe
ex8543 70 50Łóżka opalające, lampy opalające i podobne urządzenia do opalania
ex8543 70 90Inne
ex9504 50 00Konsole i urządzenia do gier wideo, inne niż te objęte podpozycją 9504 30
ex950490 80Inne

16) Elektryczne/elektroniczne lub optyczne urządzenia nagrywające lub odtwarzające dźwięk i obraz o wartości przekraczającej 1 000 EUR

ex8519 00 00Aparatura do rejestrowania lub odtwarzania dźwięku
ex8521 00 00Aparatura do zapisu lub odtwarzania obrazu i dźwięku, nawet z wbudowanym urządzeniem do odbioru sygnałów wizyjnych i dźwiękowych (tunerem wideo)
ex852700 00Aparatura odbiorcza do radiofonii, nawet połączona w tej samej obudowie z aparaturą do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub zegarem
ex8528 71 00Nieprzeznaczona do włączenia wyświetlacza lub ekranu wideo
ex8528 72 00Pozostała, kolorowa
ex9006 00 00Aparaty fotograficzne (inne niż kinematograficzne); lampy błyskowe (flesze) oraz żarówki błyskowe, inne niż lampy wyładowcze objęte pozycją 8539
ex9007 00 00Kamery i projektory kinematograficzne, nawet zawierające aparaturę do zapisu i odtwarzania dźwięku

17) Pojazdy, z wyjątkiem karetek pogotowania ratunkowego, służące do przewozu osób na lądzie, w powietrzu lub na morzu, o wartości przekraczającej 50 000 EUR za pojedynczy artykuł, kolejki linowe, wyciągi krzesełkowe, wyciągi narciarskie, układy napędowe do kolejek linowych naziemnych lub motocykle, o wartości przekraczającej 5 000 EUR za pojedynczy artykuł, a także akcesoria i części zamienne do nich

ex4011 10 00W rodzaju stosowanych w samochodach (włącznie z samochodami osobowo- towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi)
ex4011 20 00W rodzaju stosowanych w autobusach lub samochodach ciężarowych
ex4011 30 00W rodzaju stosowanych w statkach powietrznych
ex4011 40 00W rodzaju stosowanych w motocyklach
ex4011 90 00Inne
ex7009 10 00Lusterka wsteczne do pojazdów
ex840700 00Silniki spalinowe z zapłonem iskrowym z tłokami wykonującymi ruch posuwistozwrotny lub obrotowy
ex840800 00Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne i średnioprężne)
ex840900 00Części nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie do silników objętych pozycją 8407 lub 8408
ex8411 00 00Silniki turboodrzutowe, turbośmigłowe oraz inne turbiny gazowe
8428 60 00Kolejki linowe, wyciągi krzesełkowe, wyciągi narciarskie, układy napędowe do kolejek linowych naziemnych
ex8431 39 00Części i akcesoria do kolejek linowych, wyciągów krzesełkowych, wyciągów narciarskich, układów napędowych do kolejek linowych naziemnych
ex8483 00 00Wały napędowe (włączając wały krzywkowe i wały wykorbione) i korby; obudowy łożysk i łożyska ślizgowe; mechanizmy i przekładnie zębate; mechanizmy śrubowo-kulkowe lub śrubowo-wałeczkowe; skrzynie przekładniowe i pozostałe układy zmieniające prędkość, włączając przemienniki momentu obrotowego; koła zamachowe i koła pasowe lub linowe, włączając wielokrążki i zblocza; sprzęgła rozłączne i nierozłączne (włączając przeguby uniwersalne)
ex8511 00 00Elektryczne urządzenia zapłonowe lub rozrusznikowe, w rodzaju stosowanych w silnikach wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym lub samoczynnym (na przykład iskrowniki, prądnice iskrownikowe, cewki zapłonowe, świece zapłonowe, świece żarowe, silniki rozruszników); prądnice (na przykład prądu stałego lub przemiennego) oraz wyłączniki współpracujące z takimi silnikami
ex851220 00Pozostały sprzęt oświetleniowy lub sygnalizacji wzrokowej
ex8512 30 10Alarmy przeciwwłamaniowe w rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych
ex8512 30 90Inne
ex8512 40 00Wycieraczki szyb, urządzenia zapobiegające zamarzaniu i zaparowaniu szyb
ex8544 30 00Wiązki przewodów zapłonowych i inne wiązki przewodów, w rodzaju stosowanych w pojazdach, statkach powietrznych lub statkach pływających
ex8603 00 00Wagony osobowe, towarowe lub transportowe, kolejowe lub tramwajowe, o napędzie własnym, inne niż te objęte pozycją 8604
ex8605 00 00Wagony kolejowe lub tramwajowe pasażerskie, bez własnego napędu; wagony bagażowe, pocztowe oraz pozostałe wagony kolejowe lub tramwajowe specjalnego przeznaczenia, bez własnego napędu (z wyłączeniem tych objętych pozycją 8604)
ex860700 00Części lokomotyw szynowych lub taboru kolejowego
ex870200 00Pojazdy silnikowe do przewozu dziesięciu lub więcej osób razem z kierowcą
ex8703 00 00Samochody i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż te objęte pozycją 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi, w tym pojazdy specjalnie zaprojektowane do poruszania się po śniegu
ex870600 00Podwozia wyposażone w silniki, dla pojazdów samochodowych objętych pozycjami od 8701 do 8705
ex870700 00Nadwozia (włączając kabiny), do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705
ex8708 00 00Części i akcesoria do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705
ex8711 00 00Motocykle (włączając motorowery) oraz rowery wyposażone w pomocnicze silniki, z wózkiem bocznym lub bez; wózki boczne
ex871200 00Rowery dwukołowe i pozostałe rowery (włączając trzykołowe wózki-rowery dostawcze), bezsilnikowe
ex871400 00Części i akcesoria pojazdów objętych pozycjami od 8711 do 8713
ex8716 10 00Przyczepy i naczepy, mieszkalne lub turystyczne (kempingowe)
ex871640 00Pozostałe przyczepy i naczepy
ex8716 90 00Części
ex8901 10 00Liniowce pasażerskie, łodzie wycieczkowe oraz podobne jednostki pływające, zaprojektowane głównie do przewozu osób; promy wszelkiego typu
ex8901 90 00Pozostałe jednostki pływające do przewozu towarów oraz pozostałe jednostki pływające do przewozu zarówno osób, jak i towarów
ex8903 00 00Jachty i pozostałe jednostki pływające, wypoczynkowe lub sportowe; łodzie wioślarskie i kajaki

18) Zegary i zegarki oraz części do nich

ex9101 00 00Zegarki naręczne, zegarki kieszonkowe oraz pozostałe zegarki, włącznie ze stoperami, w kopertach z metalu szlachetnego lub z metalu pokrytego metalem szlachetnym
ex9102 00 00Zegarki naręczne, zegarki kieszonkowe oraz pozostałe zegarki, włącznie ze stoperami, inne niż te objęte pozycją 9101
ex9103 00 00Zegary z mechanizmami zegarkowymi, z wyłączeniem zegarów objętych pozycją 9104
ex9104 00 00Zegary instalowane na płytach czołowych lub na pulpitach sterowniczych oraz zegary podobnego typu, przeznaczone do pojazdów mechanicznych, statków powietrznych i kosmicznych, jednostek pływających
ex9105 00 00Pozostałe zegary
ex9108 00 00Mechanizmy zegarkowe, kompletne i zmontowane
ex9109 00 00Mechanizmy zegarowe, kompletne i zmontowane
ex9110 00 00Kompletne mechanizmy zegarkowe lub zegarowe, niezmontowane lub częściowo zmontowane (zestawy mechanizmów); niekompletne mechanizmy zegarkowe lub zegarowe, zmontowane; wstępnie zmontowane mechanizmy zegarowe lub zegarkowe
ex9111 00 00Koperty zegarków i ich części
ex9112 00 00Obudowy zegarów oraz obudowy podobnego typu do pozostałych towarów objętych niniejszym działem, oraz ich części
ex9113 00 00Paski, opaski i bransoletki, do zegarków, oraz ich części
ex9114 00 00Pozostałe części zegarów lub zegarków

19) Instrumenty muzyczne o wartości przekraczającej 1 500 EUR

ex9201 00 00Pianina, włączając pianina automatyczne; klawesyny i pozostałe klawiszowe instrumenty strunowe
ex9202 00 00Pozostałe strunowe instrumenty muzyczne (na przykład gitary, skrzypce, harfy)
ex9205 00 00Dęte instrumenty muzyczne (na przykład organy piszczałkowe klawiszowe, akordeony, klarnety, trąbki, kobzy, dudy), inne niż szafy grające i katarynki
ex9206 00 00Perkusyjne instrumenty muzyczne (na przykład bębny, ksylofony, cymbały, kastaniety, marakasy)
ex9207 00 00Instrumenty muzyczne, których dźwięk jest wytwarzany lub też musi być wzmocniony, elektrycznie (na przykład organy, gitary, akordeony)

20) Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki

ex9700Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki

21) Artykuły i sprzęt do uprawiania sportów, w tym służące do jazdy na nartach, gry w golfa, nurkowania i uprawiania sportów wodnych

ex4015 19 00Inne
ex4015 90 00Inne
ex6210 40 00Pozostała odzież męska lub chłopięca
ex6210 50 00Pozostała odzież damska lub dziewczęca
ex6211 11 00Męskie lub chłopięce
ex6211 12 00Damskie lub dziewczęce
ex6211 20 00Ubiory narciarskie
ex621600 00Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem
ex6402 12 00Buty narciarskie, buty do biegów narciarskich oraz buty snowbordowe
ex6402 19 00Inne
ex6403 12 00Buty narciarskie, buty do biegów narciarskich oraz buty snowbordowe
ex6403 19 00Inne
ex6404 11 00Obuwie sportowe; buty do tenisa, buty do koszykówki, pantofle gimnastyczne, buty treningowe i temu podobne
ex640419 90Inne
ex9004 90 00Inne
ex9020 00 00Pozostałe aparaty do oddychania oraz maski gazowe, z wyłączeniem masek ochronnych nieposiadających ani części mechanicznych ani wymiennych filtrów
ex9506 11 00Narty
ex9506 12 00Wiązania do nart
ex9506 19 00Inne
ex9506 21 00Deski windsurfingowe
ex950629 00Inne
ex9506 31 00Kompletne kije golfowe
ex9506 32 00Piłki golfowe
ex9506 39 00Inne
ex9506 40 00Artykuły i sprzęt do tenisa stołowego
ex9506 51 00Rakiety do tenisa ziemnego, nawet z naciągiem
ex9506 59 00Inne
ex9506 61 00Piłki do tenisa ziemnego
ex9506 69 10Piłki do krykieta i polo
ex9506 69 90Inne
ex9506 70Łyżwy i wrotki, włączając buty łyżwiarskie z przymocowanymi łyżwami lub wrotkami
ex950691Artykuły i sprzęt do ogólnych ćwiczeń fizycznych, gimnastycznych lub lekkoatletycznych
ex9506 99 10Sprzęt do krykieta i polo, inny niż piłki
ex9506 99 90Inne
ex950700 00Wędziska, haczyki na ryby i pozostały sprzęt wędkarskie; podbieraki, podrywki, siatki na motyle i podobne siatki; ptaki wabiki (inne niż te objęte pozycją 9208 lub 9705) oraz podobne przybory łowieckie lub strzeleckie

22) Sprzęt i wyposażenie służące do gry w bilard, kręgli automatycznych, gier uprawianych w kasynach oraz gier uruchamianych za pomocą monet lub banknotów

ex950420 00Sprzęt i akcesoria do dowolnego rodzaju gry w bilard
ex9504 30 00Pozostałe gry uruchamiane monetami, banknotami, kartami bankowymi, żetonami lub jakimikolwiek innymi środkami płatniczymi, inne niż sprzęt automatycznych kręgielni
ex9504 40 00Karty do gry
ex9504 50 00Konsole i urządzenia do gier wideo, inne niż te objęte podpozycją 9504 30
ex950490 80Inne

ZAŁĄCZNIK XIX

WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5AA

OPK OBORONPROM

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

URALVAGONZAVOD

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT

ALMAZ-ANTEY

KAMAZ

ROSTEC (RUSSIAN TECHNOLOGIES STATE CORPORATION)

JSC PO SEVMASH

SOVCOMFLOT

UNITED SHIPBUILDING CORPORATION"

1 Dz.U. L 87 I z 15.3.2022.
2 Rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 229 z 31.7.2014, s. 1).
3 Decyzja Rady 2014/512/WPZiB z dnia 31 lipca 2014 r. dotycząca środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.U. L 229 z 31.7.2014, s. 13).
4 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.