Rozporządzenie 2022/1363 zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości 2,4-D, azoksystrobiny, cyhalofopu butylowego, cymoksanilu, fenheksamidu, flazasulfuronu, florasulamu, fluroksypyru, iprowalikarbu i siltiofamu w określonych produktach oraz na ich powierzchni

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2022.205.207

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 sierpnia 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2022/1363
z dnia 3 sierpnia 2022 r.
zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości 2,4-D, azoksystrobiny, cyhalofopu butylowego, cymoksanilu, fenheksamidu, flazasulfuronu, florasulamu, fluroksypyru, iprowalikarbu i siltiofamu w określonych produktach oraz na ich powierzchni
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG 1 , w szczególności jego art. 14 ust. 1 lit. a) oraz art. 49 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) 2,4-D, azoksystrobiny, cyhalofopu butylowego, cymoksanilu, fenheksamidu, flazasulfuronu, florasulamu, fluroksypyru, iprowalikarbu i siltiofamu zostały określone w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

(2) Podczas przeglądu tych NDP zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności ("Urząd") stwierdził, że pewne informacje dotyczące niektórych produktów są niedostępne. Dostępne informacje były wystarczające, aby Urząd zaproponował NDP, które są bezpieczne dla konsumentów, a w załączniku II do wspomnianego rozporządzenia wskazano luki w danych wraz z określeniem terminu, w którym należało przedłożyć Urzędowi brakujące informacje uzasadniające proponowane NDP.

(3) W przypadku 2,4-D wnioskodawca przedłożył takie informacje dotyczące metod analitycznych w odniesieniu do migdałów, orzechów brazylijskich, orzechów nerkowca, orzechów kokosowych, orzechów laskowych/orzechów leszczyny pospolitej, orzechów makadamiowych/orzechów makadamii trójlistnej, orzechów pekan, orzeszków piniowych, orzeszków pistacjowych, orzechów włoskich i innych orzechów z drzew orzechowych, a Urząd stwierdził, że luki w danych zostały uzupełnione w wystarczającym stopniu 2 . W związku z tym w odniesieniu do tych produktów należy utrzymać obecne NDP określone w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 oraz skreślić z tego załącznika wymóg przedkładania dodatkowych informacji. W przypadku gryki zwyczajnej i pozostałych zbóż rzekomych takie informacje dotyczące badań pozostałości nie zostały jednak przedłożone, a Urząd stwierdził, że luki w danych nie zostały w związku z tym w wystarczającym stopniu uzupełnione i że osoby zarządzające ryzykiem mogą rozważyć zastąpienie tych NDP granicą oznaczalności 3 . W związku z tym w odniesieniu do tych produktów NDP określone w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 należy utrzymać na poziomie granicy oznaczalności oraz skreślić z tego załącznika wymóg przedkładania dodatkowych informacji.

(4) W przypadku azoksystrobiny wnioskodawca przedłożył takie informacje dotyczące badań pozostałości w odniesieniu do roszpunki warzywnej, endywii o liściach szerokich, rzeżuchy i innych kiełków i pędów, rokietty siewnej/rukoli, gorczycy sarepskiej i warzyw o młodych/drobnych liściach (w tym gatunków warzyw kapustnych). Urząd stwierdził, że luki w danych zostały uzupełnione w wystarczającym stopniu 4  i w oparciu o nowe informacje zaproponował obniżenie NDP dla tych produktów. W związku z tym należy wyznaczyć w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 NDP dla tych produktów na poziomie określonym przez Urząd oraz skreślić z tego załącznika wymóg przedkładania dodatkowych informacji. Wraz z danymi potwierdzającymi na podstawie art. 6 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wnioskodawca złożył również wniosek o zmianę obecnych NDP azoksystrobiny w sałatach, a Urząd zalecił4 obniżenie NDP dla tego produktu. NDP dla sałat należy zatem ustalić na poziomie określonym przez Urząd. Podczas przeglądu zgodnie z art. 12 Urząd stwierdził luki w danych dotyczących profilu toksykologicznego metabolitów L1, L4 i L9 w odniesieniu do świń (mięśni, tłuszczu, wątroby, nerek, podrobów jadalnych), bydła (mięśni, tłuszczu, wątroby, nerek, podrobów jadalnych), owiec (mięśni, tłuszczu, wątroby, nerek, podrobów jadalnych), kóz (mięśni, tłuszczu, wątroby, nerek, podrobów jadalnych), drobiu (mięśni, tłuszczu, wątroby, nerek, podrobów jadalnych), mleka (bydła, owiec, kóz, koni) oraz jaj ptasich. Takie informacje nie zostały przedłożone przez wnioskodawcę4. Urząd stwierdził4, że metabolity te nie występują na mięśniach, ale wnioskodawca nie przedstawił pełnej charakterystyki ich profilu toksykologicznego, więc osoby zarządzające ryzykiem powinny przeprowadzić dalszą analizę, biorąc pod uwagę, że obowiązujące NDP dotyczące tych produktów odzwierciedlają kodeksowe najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (CXL). W związku z tym w odniesieniu do tych produktów należy utrzymać obecne NDP określone w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 oraz wymóg przedkładania dodatkowych informacji określony w tym załączniku.

(5) W przypadku cyhalofopu butylowego wnioskodawca przedłożył informacje dotyczące metod analitycznych w odniesieniu do ryżu, a Urząd stwierdził, że luki w danych zostały uzupełnione w wystarczającym stopniu 5 . W związku z tym w odniesieniu do tego produktu należy utrzymać obecne NDP określone w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 oraz skreślić z tego załącznika wymóg przedkładania dodatkowych informacji.

(6) W przypadku cymoksanilu wnioskodawca przedłożył takie informacje dotyczące badań pozostałości w odniesieniu do winogron stołowych, winogron do produkcji wina, sałat i szpinaku. Urząd stwierdził, że luki w danych zostały uzupełnione w wystarczającym stopniu 6  i zaproponował utrzymanie lub obniżenie NDP dotyczące tych produktów. W związku z tym należy wyznaczyć w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 NDP dla tych produktów na poziomie określonym przez Urząd oraz skreślić z tego załącznika wymóg przedkładania dodatkowych informacji. Urząd stwierdził6, że luki w danych dotyczących metod analitycznych w odniesieniu do naparów ziołowych i chmielu oraz stabilności przy przechowywaniu w odniesieniu do nasion roślin strączkowych, naparów ziołowych i chmielu nie zostały uzupełnione oraz że NDP dla tych produktów należy utrzymać na poziomie granicy oznaczalności. W związku z tym należy wyznaczyć w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 NDP dla tych produktów na poziomie określonym przez Urząd oraz skreślić z tego załącznika wymóg przedkładania dodatkowych informacji.

(7) W przypadku fenheksamidu takie informacje dotyczące badań pozostałości i parametrów dobrej praktyki rolniczej w odniesieniu do owoców kiwi (zielonych, czerwonych, żółtych) nie zostały przedłożone. Urząd stwierdził jednak, że wymagane informacje nie są już konieczne 7 , ponieważ ocenę przeprowadzono na podstawie starszych wymogów dotyczących danych, dlatego dalsze badania pozostałości i informacje na temat dobrych praktyk rolniczych nie są już wymagane. W związku z tym w odniesieniu do tego produktu należy utrzymać obecne NDP określone w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 oraz skreślić z tego załącznika wymóg przedkładania dodatkowych informacji.

(8) W przypadku flazasulfuronu wnioskodawca przedłożył takie informacje dotyczące stabilności przy przechowywaniu w odniesieniu do oliwek stołowych i oliwek do produkcji oliwy, a Urząd stwierdził, że luki w danych zostały uzupełnione w wystarczającym stopniu 8 . W związku z tym w odniesieniu do tych produktów należy utrzymać obecne NDP określone w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 oraz skreślić z tego załącznika wymóg przedkładania dodatkowych informacji.

(9) W przypadku florasulamu wnioskodawca przedłożył takie informacje dotyczące metod analitycznych w odniesieniu do bydła (mięśni, tłuszczu, wątroby, nerek, podrobów jadalnych), owiec (mięśni, tłuszczu, wątroby, nerek, podrobów jadalnych), kóz (mięśni, tłuszczu, wątroby, nerek, podrobów jadalnych) oraz mleka (bydła, owiec, kóz, koni), a Urząd stwierdził, że luki w danych zostały uzupełnione w wystarczającym stopniu 9 . W związku z tym w odniesieniu do tych produktów należy utrzymać obecne NDP określone w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 oraz skreślić z tego załącznika wymóg przedkładania dodatkowych informacji.

(10) W przypadku fluroksypyru wnioskodawca przedłożył takie informacje dotyczące metod analitycznych, stabilności przy przechowywaniu, okresu karencji przed zbiorami oraz badań pozostałości w odniesieniu do jabłek i cebuli. Wnioskodawca przedłożył również dodatkowe informacje na temat metody analitycznej zastosowanej w badaniach pozostałości w odniesieniu do tymianku. Urząd stwierdził, że luki w danych zostały uzupełnione w wystarczającym stopniu 10 , 11 . W związku z tym należy wyznaczyć w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 NDP dla tych produktów na poziomie określonym przez Urząd oraz skreślić z tego załącznika wymóg przedkładania dodatkowych informacji. Urząd stwierdził, że uzupełniono luki w danych dotyczących metody analitycznej w odniesieniu do czosnku i szalotki, jednak nie zrobiono tego w odniesieniu do porów, zbóż, naparów ziołowych z kwiatów oraz trzciny cukrowej, konieczne jest więc przeprowadzenie dalszej analizy przez osoby zarządzające ryzykiem. Urząd stwierdził również, że luki w danych dotyczących stabilności przy przechowywaniu i metabolizmu w odniesieniu do świń (mięśni, tłuszczu, wątroby, nerek, podrobów jadalnych), bydła (mięśni, tłuszczu, wątroby, nerek, podrobów jadalnych), owiec (mięśni, tłuszczu, wątroby, nerek, podrobów jadalnych), kóz (mięśni, tłuszczu, wątroby, nerek, podrobów jadalnych) oraz mleka (bydła, owiec, kóz, koni) zostały jedynie częściowo uzupełnione i że konieczne jest przeprowadzenie dalszej analizy przez osoby zarządzające ryzykiem. W sprawozdaniu z przeglądu końcowego 12  dotyczącego tej substancji stwierdzono, że dostępne dane są wystarczające do uzupełnienia tych luk w danych. W związku z tym w odniesieniu do tych produktów należy utrzymać NDP określone w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 oraz skreślić z tego załącznika wymóg przedkładania dodatkowych informacji.

(11) W przypadku iprowalikarbu nie przedłożono takich informacji dotyczących metabolizmu upraw w odniesieniu do sałat, endywii o liściach szerokich oraz rokietty siewnej/rukoli, a Urząd stwierdził, że wcześniej zidentyfikowane luki w danych nie zostały więc uzupełnione 13  i że osoby zarządzające ryzykiem mogą rozważyć zastąpienie tych NDP granicą oznaczalności. W związku z tym w odniesieniu do tych produktów należy wyznaczyć w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 NDP na poziomie określonej granicy oznaczalności oraz skreślić z tego załącznika wymóg przedkładania dodatkowych informacji.

(12) W przypadku siltiofamu wnioskodawca przedłożył takie informacje dotyczące metod analitycznych w odniesieniu do jęczmienia, ryżu i pszenicy, a Urząd stwierdził, że luki w danych zostały uzupełnione w wystarczającym stopniu 14 . W związku z tym w odniesieniu do tych produktów należy utrzymać obecne NDP określone w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 oraz skreślić z tego załącznika wymogi przedkładania dodatkowych informacji.

(13) Komisja skonsultowała się z laboratoriami referencyjnymi Unii Europejskiej w związku z potrzebą dostosowania niektórych granic oznaczalności. Laboratoria te stwierdziły, że w przypadku niektórych produktów rozwój techniczny umożliwia ustalenie niższych granic oznaczalności.

(14) Za pośrednictwem Światowej Organizacji Handlu przeprowadzono konsultacje na temat nowych NDP z partnerami handlowymi Unii, a ich uwagi zostały uwzględnione.

(15) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 396/2005.

(16) Aby umożliwić normalny obrót produktami, ich przetwarzanie i konsumpcję, w niniejszym rozporządzeniu należy przewidzieć środek przejściowy dla produktów, które zostały wyprodukowane przed zmianą NDP i w przypadku których informacje wskazują, że utrzymany jest wysoki poziom ochrony konsumentów.

(17) Należy przewidzieć odpowiednio długi termin przed rozpoczęciem stosowania zmienionych NDP, aby umożliwić państwom członkowskim, państwom trzecim i podmiotom prowadzącym przedsiębiorstwa spożywcze przygotowanie się do spełnienia nowych wymogów wynikających ze zmiany NDP.

(18) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Rozporządzenie (WE) nr 396/2005 w brzmieniu przed zmianami wprowadzonymi niniejszym rozporządzeniem stosuje się nadal w odniesieniu do produktów, które zostały wyprodukowane w Unii lub przywiezione do Unii przed dniem 25 lutego 2023 r.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 25 lutego 2023 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 3 sierpnia 2022 r.
W imieniu Komisji
Przewodnicząca
Ursula VON DER LEYEN

ZAŁĄCZNIK 15  

W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 kolumny dotyczące 2,4-D, azoksystrobiny, cyhalofopu butylowego, cymoksanilu, fenheksamidu, flazasulfuronu, florasulamu, flu-roksypyru, iprowalikarbu i siltiofamu otrzymują brzmienie:

"Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer koduGrupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (a)2,4-D (suma 2,4-D, jego soli, estrów i koniugatów, wyrażona jako 2,4-D)AzoksystrobinaCyhalofop butylowyCymoksanilFenheksamid (F)FlazasulfuronFlorasulamFluroksypyr (suma fluroksypyru, jego soli, estrów i koniugatów, wyrażona jako fluroksypyr) (R) (A)IprowalikarbSiltiofam
0100000OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH0,01 (*)0,01 (*)
0110000Owoce cytrusowe1150,02 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0110010Grejpfruty
0110020Pomarańcze
0110030Cytryny
0110040Limy/limonki
0110050Mandarynki
0110990Pozostałe (2)
0120000Orzechy z drzew orzechowych0,20,05 (*)0,01 (*)0,02 (*)0,01 (*)0,02 (*)0,02 (*)
0120010Migdały0,01
0120020Orzechy brazylijskie0,01
0120030Orzechy nerkowca0,01
0120040Kasztany jadalne0,01
0120050Orzechy kokosowe0,01
0120060Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej0,01
0120070Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej0,01
0120080Orzechy pekan0,01
0120090Orzeszki piniowe0,01
0120100Orzeszki pistacjowe1
0120110Orzechy włoskie0,01
0120990Pozostałe (2)0,01
0130000Owoce ziarnkowe0,05 (*)0,01 (*)0,02 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0130010Jabłka0,05 (*)
0130020Gruszki0,01 (*)
0130030Pigwy0,01 (*)
0130040Owoce nieszpułki zwyczajnej0,01 (*)
0130050Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego0,01 (*)
0130990Pozostałe (2)0,01 (*)
0140000Owoce pestkowe0,05 (*)20,02 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0140010Morele10
0140020Czereśnie7
0140030Brzoskwinie10
0140040Śliwki2
0140990Pozostałe (2)0,01 (*)
0150000Owoce jagodowe i drobne owoce0,10,02 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0151000a) winogrona30,05152
0151010Winogrona stołowe
0151020Winogrona do produkcji wina
0152000b) truskawki100,01 (*)100,01 (*)
0153000c) owoce leśne50,01 (*)150,01 (*)
0153010Jeżyny
0153020Jeżyny popielice
0153030Maliny (czerwone i żółte)
0153990Pozostałe (2)
0154000d) pozostałe drobne owoce i jagody0,01 (*)0,01 (*)
0154010Borówki amerykańskie520
0154020Żurawiny0,520
0154030Porzeczki (czarne, czerwone i białe)520
0154040Agrest (zielony, czerwony i żółty)520
0154050Róża dzika55
0154060Morwy (czarne i białe)55
0154070Głóg włoski515
0154080Bez czarny55
0154990Pozostałe (2)50,01 (*)
0160000Owoce różne z0,05 (*)0,02 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0161000a) jadalną skórką0,01 (*)
0161010Daktyle0,01 (*)
0161020Figi0,01 (*)
0161030Oliwki stołowe0,01 (*)
0161040Kumkwat0,01 (*)
0161050Karambola0,1
0161060Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia0,01 (*)
0161070Czapetka kuminowa0,01 (*)
0161990Pozostałe (2)0,01 (*)
0162000b) niejadalną skórką, małe
0162010Kiwi (zielone, czerwone, żółte)0,01 (*)15
0162020Liczi chińskie/Śliwka chińska0,01 (*)0,01 (*)
0162030Marakuja/Męczennica jadalna40,01 (*)
0162040Owoc opuncji figowej/Figa indyjska0,30,01 (*)
0162050Caimito0,01 (*)0,01 (*)
0162060Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej0,01 (*)0,01 (*)
0162990Pozostałe (2)0,01 (*)0,01 (*)
0163000c) niejadalną skórką, duże0,01 (*)
0163010Awokado0,01 (*)
0163020Banany2
0163030Mango4
0163040Papaja0,3
0163050Granaty/Jabłka granatu0,01 (*)
0163060Czerymoja0,01 (*)
0163070Gujawa/Gruszla0,01 (*)
0163080Ananasy0,01 (*)
0163090Owoce chlebowca0,01 (*)
0163100Owoce duriana właściwego0,01 (*)
0163110Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany0,01 (*)
0163990Pozostałe (2)0,01 (*)
0200000WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE
0210000Warzywa korzeniowe i bulwiaste0,02 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0211000a) ziemniaki0,27
0212000b) tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste0,05 (*)1
0212010Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy
0212020Kartofel słodki/Batat
0212030Pochrzyn
0212040Maranta trzcinowata
0212990Pozostałe (2)
0213000c) pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego0,05 (*)
0213010Buraki1
0213020Marchew1
0213030Seler zwyczajny1
0213040Chrzan pospolity1
0213050Słonecznik bulwiasty1
0213060Pasternak1
0213070Korzeń pietruszki zwyczajnej1
0213080Rzodkiew zwyczajna1,5
0213090Kozibród porolistny/Salsefia1
0213100Brukiew/Karpiel1
0213110Rzepa biała/Rzepa jadalna1
0213990Pozostałe (2)1
0220000Warzywa cebulowe0,05 (*)100,02 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0220010Czosnek0,01 (*)0,05 (*)0,01 (*)
0220020Cebula0,80,05 (*)0,1
0220030Szalotka0,01 (*)0,05 (*)0,01 (*)
0220040Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0220990Pozostałe (2)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0230000Warzywa owocowe0,05 (*)0,02 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0231000a) Solanaceae i Malvaceae3
0231010Pomidory0,420,7
0231020Papryka roczna0,01 (*)30,01 (*)
0231030Oberżyny/Bakłażany0,320,01 (*)
0231040Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0231990Pozostałe (2)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0232000b) dyniowate z jadalną skórką10,0810,1
0232010Ogórki
0232020Korniszony
0232030Cukinie
0232990Pozostałe (2)
0233000c) dyniowate z niejadalną skórką10,40,01 (*)
0233010Melony0,2
0233020Dynie olbrzymie0,01 (*)
0233030Arbuzy0,2
0233990Pozostałe (2)0,01 (*)
0234000d) kukurydza cukrowa0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0239000e) pozostałe warzywa owocowe0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0240000Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)0,05 (*)0,02 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0241000a) kapustne kwitnące5
0241010Brokuły
0241020Kalafiory
0241990Pozostałe (2)
0242000b) kapustne głowiaste5
0242010Brukselka/Kapusta brukselska
0242020Kapusta głowiasta
0242990Pozostałe (2)
0243000c) kapustne liściowe6
0243010Kapusta pekińska/Kapusta petsai
0243020Jarmuż
0243990Pozostałe (2)
0244000d) kalarepa5
0250000Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne
0251000a) sałaty i warzywa sałatowe0,05 (*)100,02 (*)500,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0251010Roszpunka warzywna0,01 (*)
0251020Sałaty0,03
0251030Endywia o liściach szerokich0,01 (*)
0251040Rzeżucha i inne kiełki i pędy0,01 (*)
0251050Gorczycznik wiosenny0,01 (*)
0251060Rokietta siewna/rukola0,01 (*)
0251070Gorczyca sarepska0,01 (*)
0251080Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)0,01 (*)
0251990Pozostałe (2)0,01 (*)
0252000b) szpinak i podobne liście0,05 (*)150,02 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0252010Szpinak0,9
0252020Portulaka pospolita0,01 (*)
0252030Boćwina0,01 (*)
0252990Pozostałe (2)0,01 (*)
0253000c) liście winorośli lub podobne gatunki0,05 (*)0,01 (*)0,02 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0254000d) rukiew wodna0,05 (*)0,01 (*)0,02 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0255000e) cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska0,05 (*)0,30,02 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0256000f) zioła, kwiaty jadalne0,1 (*)700,05 (*)0,02 (*)500,02 (*)0,02 (*)0,02 (*)0,02 (*)
0256010Trybula0,02 (*)
0256020Szczypiorek0,5
0256030Liście selera0,3
0256040Pietruszka - nać0,3
0256050Szałwia lekarska0,02 (*)
0256060Rozmaryn lekarski0,02 (*)
0256070Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek2
0256080Bazylia pospolita i kwiaty jadalne0,3
0256090Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny0,02 (*)
0256100Estragon0,02 (*)
0256990Pozostałe (2)0,02 (*)
0260000Warzywa strączkowe0,05 (*)30,02 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0260010Fasola (w strąkach)0,05 (*)15
0260020Fasola (bez strąków)0,05 (*)0,01 (*)
0260030Groch (w strąkach)0,150,01 (*)
0260040Groch (bez strąków)0,05 (*)0,01 (*)
0260050Soczewica0,01 (*)0,01 (*)
0260990Pozostałe (2)0,01 (*)0,01 (*)
0270000Warzywa łodygowe0,05 (*)0,02 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0270010Szparagi0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0270020Karczochy hiszpańskie150,01 (*)0,01 (*)
0270030Seler150,01 (*)0,01 (*)
0270040Fenkuł włoski/Koper włoski100,01 (*)0,01 (*)
0270050Karczochy zwyczajne50,01 (*)0,01 (*)
0270060Pory100,020,3
0270070Rabarbar0,60,01 (*)0,01 (*)
0270080Pędy bambusa0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0270090Rdzenie palmowe0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0270990Pozostałe (2)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0280000Grzyby, mchy i porosty0,05 (*)0,01 (*)0,02 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0280010Grzyby uprawne
0280020Grzyby dzikie
0280990Mchy i porosty
0290000Algi i organizmy prokariotyczne0,05 (*)0,01 (*)0,02 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0300000JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH0,05 (*)0,150,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0300010Fasola
0300020Soczewica
0300030Groch
0300040Łubin biały
0300990Pozostałe (2)
0400000NASIONA I OWOCE OLEISTE0,05 (*)0,05 (*)0,01 (*)0,02 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,02 (*)0,02 (*)
0401000Nasiona oleiste
0401010Siemię lniane0,4
0401020Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe0,2
0401030Nasiona maku0,5
0401040Ziarna sezamu0,01 (*)
0401050Ziarna słonecznika0,5
0401060Ziarna rzepaku0,5
0401070Ziarna soi zwyczajnej0,5
0401080Nasiona gorczycy0,5
0401090Nasiona bawełny0,7
0401100Nasiona dyni0,01 (*)
0401110Nasiona krokoszu barwierskiego0,4
0401120Nasiona ogórecznika lekarskiego0,4
0401130Nasiona lnicznika siewnego0,5
0401140Nasiona konopi siewnych0,01 (*)
0401150Rącznik pospolity0,01 (*)
0401990Pozostałe (2)0,01 (*)
0402000Owoce oleiste
0402010Oliwki do produkcji oliwy0,01 (*)
0402020Nasiona palm olejowych0,01 (*)
0402030Owoce palm olejowych0,03
0402040Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe0,01 (*)
0402990Pozostałe (2)0,01 (*)
0500000ZBOŻA0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0500010Jęczmień0,05 (*)1,50,1
0500020Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome0,05 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0500030Kukurydza0,05 (*)0,020,05 (*)
0500040Proso zwyczajne0,05 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0500050Owies zwyczajny0,05 (*)1,50,1
0500060Ryż siewny0,150,01 (*)
0500070Żyto zwyczajne20,50,1
0500080Sorgo japońskie0,05 (*)100,05 (*)
0500090Pszenica zwyczajna20,50,1
0500990Pozostałe (2)0,05 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0600000HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY0,1 (*)0,1 (*)0,1 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,05 (*)
0610000Herbaty0,05 (*)0,05 (*)
0620000Ziarna kawy0,030,05 (*)
0630000Napary ziołowe z
0631000a) kwiatów602
0631010Rumian szlachetny/Rumianek rzymski
0631020Ketmia szczawiowa
0631030Róża
0631040Jaśmin
0631050Lipa
0631990Pozostałe (2)
0632000b) liści i ziół600,05 (*)
0632010Truskawka
0632020Aspalat prosty
0632030Ostrokrzew paragwajski
0632990Pozostałe (2)
0633000c) korzeni0,30,05 (*)
0633010Kozłek lekarski
0633020Żeń-szeń
0633990Pozostałe (2)
0639000d) wszelkich pozostałych części rośliny0,05 (*)0,05 (*)
0640000Ziarna kakaowe0,05 (*)0,05 (*)
0650000Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański0,05 (*)0,05 (*)
0700000CHMIEL0,1 (*)300,1 (*)0,1 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,05 (*)
0800000PRZYPRAWY
0810000Przyprawy nasienne0,1 (*)0,30,1 (*)0,1 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,05 (*)
0810010Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż
0810020Kminek czarny/Czarny kmin
0810030Seler
0810040Kolendra siewna
0810050Kmin rzymski
0810060Koper ogrodowy
0810070Koper włoski/Fenkuł włoski
0810080Kozieradka pospolita
0810090Gałka muszkatołowa
0810990Pozostałe (2)
0820000Przyprawy owocowe0,1 (*)0,30,1 (*)0,1 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,05 (*)
0820010Ziele angielskie/pieprz angielski
0820020Pieprz syczuański
0820030Kminek zwyczajny
0820040Kardamon malabarski
0820050Jagody jałowca
0820060Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)
0820070Wanilia
0820080Tamarynd
0820990Pozostałe (2)
0830000Przyprawy korowe0,1 (*)0,05 (*)0,1 (*)0,1 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,05 (*)
0830010Cynamon
0830990Pozostałe (2)
0840000Przyprawy korzeniowe lub kłączowe
0840010Lukrecja0,1 (*)0,05 (*)0,1 (*)0,1 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,05 (*)
0840020Imbir lekarski (10)
0840030Kurkuma0,1 (*)0,05 (*)0,1 (*)0,1 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,05 (*)
0840040Chrzan pospolity (11)
0840990Pozostałe (2)0,1 (*)0,05 (*)0,1 (*)0,1 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,05 (*)
0850000Przyprawy pączkowe0,1 (*)0,05 (*)0,1 (*)0,1 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,05 (*)
0850010Goździki
0850020Kapary
0850990Pozostałe (2)
0860000Przyprawy ze słupków kwiatowych0,1 (*)0,05 (*)0,1 (*)0,1 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,05 (*)
0860010Szafran
0860990Pozostałe (2)
0870000Przyprawy z osnówki nasiona0,1 (*)0,05 (*)0,1 (*)0,1 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,05 (*)
0870010Kwiat muszkatołowy
0870990Pozostałe (2)
0900000ROŚLINY CUKRODAJNE0,05 (*)0,02 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0900010Korzenie buraka cukrowego50,01 (*)
0900020Trzcina cukrowa0,050,05 (*)
0900030Cykoria podróżnik, korzenie0,090,01 (*)
0900990Pozostałe (2)0,01 (*)0,01 (*)
1000000PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE
1010000Towary z0,01 (*)0,01 (*)0,05 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,05 (*)0,01 (*)
1011000a) świń
1011010Mięśnie0,20,01 (*)(+)0,01 (*)
1011020Tłuszcz0,20,05(+)0,04
1011030Wątroba50,07(+)0,04
1011040Nerka50,07(+)0,06
1011050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)50,07(+)0,06
1011990Pozostałe (2)50,01 (*)(+)0,01 (*)
1012000b) bydła
1012010Mięśnie0,20,01 (*)(+)0,01 (*)
1012020Tłuszcz0,20,05(+)0,06
1012030Wątroba50,07(+)0,07
1012040Nerka50,07(+)0,3
1012050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)50,07(+)0,3
1012990Pozostałe (2)50,01 (*)(+)0,01 (*)
1013000c) owiec
1013010Mięśnie0,20,01 (*)(+)0,01 (*)
1013020Tłuszcz0,20,05(+)0,06
1013030Wątroba50,07(+)0,07
1013040Nerka50,07(+)0,3
1013050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)50,07(+)0,3
1013990Pozostałe (2)50,01 (*)(+)0,01 (*)
1014000d) kóz
1014010Mięśnie0,20,01 (*)(+)0,01 (*)
1014020Tłuszcz0,20,05(+)0,06
1014030Wątroba50,07(+)0,07
1014040Nerka50,07(+)0,3
1014050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)50,07(+)0,3
1014990Pozostałe (2)50,01 (*)(+)0,01 (*)
1015000e) koniowatych
1015010Mięśnie0,20,01 (*)0,01 (*)
1015020Tłuszcz0,20,050,06
1015030Wątroba50,070,07
1015040Nerka50,070,3
1015050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)50,070,3
1015990Pozostałe (2)50,01 (*)0,01 (*)
1016000f) drobiu0,05 (*)0,01 (*)(+)0,01 (*)
1016010Mięśnie(+)
1016020Tłuszcz(+)
1016030Wątroba(+)
1016040Nerka(+)
1016050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)(+)
1016990Pozostałe (2)(+)
1017000g) pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych
1017010Mięśnie0,20,01 (*)0,01 (*)
1017020Tłuszcz0,20,050,06
1017030Wątroba50,070,07
1017040Nerka50,070,3
1017050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)50,070,3
1017990Pozostałe (2)50,01 (*)0,01 (*)
1020000Mleko0,01 (*)0,01 (*)(+)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,060,01 (*)0,01 (*)
1020010Bydło(+)
1020020Owce(+)
1020030Kozy(+)
1020040Konie(+)
1020990Pozostałe (2)(+)
1030000Jaja ptasie0,01 (*)0,01 (*)(+)0,01 (*)0,01 (*)0,05 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,05 (*)0,01 (*)
1030010Kury(+)
1030020Kaczki(+)
1030030Gęsi(+)
1030040Przepiórki(+)
1030990Pozostałe (2)(+)
1040000Miód i pozostałe produkty pszczele (7)0,05 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,05 (*)
1050000Płazy i gady0,05 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,05 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,05 (*)0,01 (*)
1060000Bezkręgowe zwierzęta lądowe0,05 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,05 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,05 (*)0,01 (*)
1070000Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe0,05 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,05 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,05 (*)0,01 (*)
1100000PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - RYBY, PRODUKTY RYBNE I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE (8)
1200000PRODUKTY LUB CZĘŚCI PRODUKTÓW UŻYWANE

WYŁĄCZNIE DO PRODUKCJI PASZ (8)

1300000PRZETWORZONE PRODUKTY SPOŻYWCZE (9)
(*) Granica oznaczalności

(**) Kombinacja pestycydu-numeru kodu, dla której stosuje się NDP określony w załączniku III część B.

(a) Pełny wykaz produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, do których stosują się NDP, można znaleźć w załączniku I.

(F) = Rozpuszczalny w tłuszczach
Azoksystrobina

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeżeli zostaną one przedłożone do dnia 5 sierpnia 2024 r., lub - jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie - uwzględni ich brak.

1011000 a) świń
1011010 Mięśnie
1011020 Tłuszcz
1011030 Wątroba
1011040 Nerka
1011050 Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1011990 Pozostałe (2)
1012000 b) bydła
1012010 Mięśnie
1012020 Tłuszcz
1012030 Wątroba
1012040 Nerka
1012050 Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1012990 Pozostałe (2)
1013000 c) owiec
1013010 Mięśnie
1013020 Tłuszcz
1013030 Wątroba
1013040 Nerka
1013050 Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1013990 Pozostałe (2)
1014000 d) kóz
1014010 Mięśnie
1014020 Tłuszcz
1014030 Wątroba
1014040 Nerka
1014050 Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1014990 Pozostałe (2)
1016000 f) drobiu
1016010 Mięśnie
1016020 Tłuszcz
1016030 Wątroba
1016040 Nerka
1016050 Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1016990 Pozostałe (2)
1020000 Mleko
1020010 Bydło
1020020 Owce
1020030 Kozy
1020040 Konie
1020990 Pozostałe (2)
1030000 Jaja ptasie
1030010 Kury
1030020 Kaczki
1030030 Gęsi
1030040 Przepiórki
1030990 Pozostałe (2)
Fluroksypyr (suma fluroksypyru, jego soli, estrów i koniugatów, wyrażona jako fluroksypyr) (R) (A)
(R) = definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu:
Fluroksypyr - kod 1000000 z wyjątkiem 1040000: Fluroksypyr (suma fluroksypyru i jego soli wyrażona jako fluroksypyr)
1 Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1.
2 Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; "Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 2,4-D" (Wnioski z weryfikacji dotyczącej oceny ryzyka stwarzanego przez pestycydy dla substancji czynnej 2,4-D), EFSA Journal 2014; 12(9):3812.
3 Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; "Lack of confirmatory data following Article 12 MRL reviews for 2,4-D, fenhexamid and iprovalicarb" (Brak danych potwierdzających w świetle przeglądu NDP 2,4-D, fenheksamidu i iprowalikarbu zgodnie z art. 12). Dziennik EFSA 2021; 19(10):6910.
4 Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; "Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review and modification of the existing maximum residue levels for azoxystrobin" (Ocena danych potwierdzających w świetle przeglądu NDP i zmiana dotychczasowych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości azoksystrobiny). Dziennik EFSA 2020; 18(8):6231.
5 Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; "Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance cyhalofop (variant evaluated cyhalofop-butyl)" (Wnioski z weryfikacji oceny ryzyka stwarzanego przez pestycydy, dotyczącej substancji czynnej cyhalofopu (oceniany wariant: cyhalofop butylowy). Dziennik EFSA 2015; 13(1):3943.
6 Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; "Evaluation of confirmatory data following the Article 12 review for cymoxanil" (Ocena danych potwierdzających w świetle przeglądu zgodnie z art. 12 w odniesieniu do cymoksanilu). Dziennik EFSA 2019; 17(10):5823.
7 Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; "Lack of confirmatory data following Article 12 MRL reviews for 2,4-D, fenhexamid and iprovalicarb" (Brak danych potwierdzających w świetle przeglądu NDP 2,4-D, fenheksamidu i iprowalikarbu zgodnie z art. 12). Dziennik EFSA 2021; 19(10):6910.
8 Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; "Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance flazasulfuron" (Wnioski z wzajemnej weryfikacji oceny ryzyka stwarzanego przez pestycydy, dotyczącej substancji czynnej flazasulfu- ron). Dziennik EFSA 2016; 14(8):4575.
9 Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; "Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance florasulam" (Wnioski z wzajemnej weryfikacji oceny ryzyka stwarzanego przez pestycydy, dotyczącej substancji czynnej florasulam). Dziennik EFSA 2015; 13(1):3984.
10 Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; "Evaluation of confirmatory data following the Article 12 review for fluroxypyr" (Ocena danych potwierdzających w świetle przeglądu zgodnie z art. 12 w odniesieniu do fluroksypyru). Dziennik EFSA 2019; 17(9):5816.
11 Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; "Modification of the existing maximum residue levels for fluroxypyr in chives, celery leaves, parsley, thyme and basil and edible flowers". (Zmiana obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości flurok- sypyru w szczypiorku, liściach selera, pietruszce, tymianku i bazylii oraz kwiatach jadalnych). Dziennik EFSA 2020; 18(10):6273.
12 SANCO/11019/2011 rev.5, "Final Review report for the active substance fluroxypyr finalised in the Standing Committee on the Food Chain and Animal Health at its meeting on 17 June 2011 in view of the approval of fluroxypyr as active substance in accordance with Regulation (EC) No 1107/2009" (Sprawozdanie końcowe z przeglądu dotyczącego substancji czynnej fluroksypyr, sfinalizowane przez Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt na posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2011 r. w celu zatwierdzenia fluroksypyru jako substancji czynnej zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009), 23 marca 2017 r., https://ec.europa.eu/ food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=as.details&as_id=734.
13 Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; "Lack of confirmatory data following Article 12 MRL reviews for 2,4-D, fenhexamid and iprovalicarb" (Brak danych potwierdzających w świetle przeglądu NDP 2,4-D, fenheksamidu i iprowalikarbu zgodnie z art. 12). Dziennik EFSA 2021; 19(10):6910.
14 Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; "Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance silthiofam" (Wnioski z wzajemnej weryfikacji oceny ryzyka stwarzanego przez pestycydy, dotyczącej substancji czynnej siltio- fam). Dziennik EFSA 2016; 14(8):4574.
15 Załącznik zmieniony przez sprostowanie z dnia 19 stycznia 2023 r. (Dz.U.UE.L.2023.17.99) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 sierpnia 2022 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.