Rozporządzenie 2022/1215 ustanawiające zamknięcie połowów halibuta niebieskiego w wodach Norwegii obszarów 1 i 2 w odniesieniu do statków pływających pod banderą państwa członkowskiego Unii Europejskiej

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2022.188.46

Akt utracił moc
Wersja od: 20 czerwca 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2022/1215
z dnia 7 lipca 2022 r.
ustanawiające zamknięcie połowów halibuta niebieskiego w wodach Norwegii obszarów 1 i 2 w odniesieniu do statków pływających pod banderą państwa członkowskiego Unii Europejskiej

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające unijny system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa 1 , w szczególności jego art. 36 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W rozporządzeniu Rady (UE) 2022/109 2  określono kwoty na rok 2022.

(2) Według informacji przekazanych Komisji statki pływające pod banderą państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim wyczerpały kwotę przyznaną na 2022 r. na połowy stada halibuta niebieskiego w wodach Norwegii obszarów 1 i 2.

(3) Należy zatem zakazać pewnych rodzajów działalności połowowej w odniesieniu do wspomnianego stada,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Wyczerpanie kwoty

Kwotę połowową przyznaną na 2022 r. państwom członkowskim Unii Europejskiej w odniesieniu do stada halibuta niebieskiego w wodach Norwegii obszarów 1 i 2, o której mowa w załączniku, uznaje się za wyczerpaną z dniem wymienionym w tym załączniku.

Zakazy

Z dniem określonym w załączniku zakazuje się działalności połowowej w odniesieniu do stada określonego w art. 1 przez statki pływające pod banderą państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim. W szczególności zakazuje się zatrzymywania na statku, przemieszczania, przeładunku i wyładunku ryb pochodzących z tego stada złowionych przez te statki po tym terminie.

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 7 lipca 2022 r.
W imieniu Komisji,
za Przewodniczącą,
Virginijus SINKEVIČIUS
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

Nr03/TQ109
Państwo członkowskieUnia Europejska (wszystkie państwa członkowskie)
StadoGHL/1N2AB.
GatunekHalibut niebieski (Reinhardtius hippoglossoides)
Obszarwody Norwegii obszarów 1 i 2
Data20 czerwca 2022
1 Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1.
2 Rozporządzenie Rady (UE) 2022/109 z dnia 27 stycznia 2022 r. ustalające uprawnienia do połowów na rok 2022 w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb, mające zastosowanie w wodach Unii oraz, dla unijnych statków rybackich, w niektórych wodach nienależących do Unii (Dz.U. L 21 z 31.1.2022, s. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.