Rozporządzenie 2021/1986 w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających wobec Białorusi - OpenLEX

Rozporządzenie 2021/1986 w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających wobec Białorusi

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2021.405.3

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 listopada 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2021/1986
z dnia 15 listopada 2021 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających wobec Białorusi

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215,

uwzględniając decyzję Rady 2012/642/WPZiB z dnia 15 października 2012 r. dotyczącą środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi 1 ,

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 2  nadaje skuteczność decyzji 2012/642/WPZiB oraz przewiduje w szczególności zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych osób, podmiotów lub organów odpowiedzialnych za poważne naruszenia praw człowieka lub represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej lub których działania w inny sposób poważnie podważają demokrację lub praworządność na Białorusi lub też które czerpią korzyści z reżimu Łukaszenki lub wspierają go, oraz zakaz udostępniania funduszy i zasobów gospodarczych tym osobom, podmiotom lub organom.

(2) Rozporządzeniem Rady (UE) 2021/1030 3  zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 765/2006 wprowadzono dalsze ukierunkowane sankcje gospodarcze, w tym zakaz zapewniania ubezpieczenia i reasekuracji na rzecz rządu Białorusi oraz białoruskich organów publicznych i agencji publicznych.

(3) W dniu 15 listopada 2021 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2021/1989 4 , którą zmieniono decyzję 2012/642/WPZiB i wprowadzono określone wyjątki od zakazu zapewniania ubezpieczenia i reasekuracji białoruskiego rządu oraz białoruskich organów publicznych i agencji publicznych w celu uniknięcia niezamierzonych konsekwencji.

(4) Niektóre środki wchodzą w zakres Traktatu, zatem do wdrożenia tych środków niezbędne są działania regulacyjne na poziomie Unii, w celu zapewnienia jednolitego stosowania Traktatu przez podmioty gospodarcze we wszystkich państwach członkowskich.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 765/2006,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Art. 1l. rozporządzenia (WE) nr 765/2006 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 1l

1. Zakazuje się zapewniania ubezpieczenia lub reasekuracji na rzecz:

(i) białoruskiego rządu, jego organów publicznych, przedsiębiorstw lub agencji; lub

(ii) jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej, jakiegokolwiek podmiotu lub organu działających w imieniu lub pod kierownictwem osoby prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w ppkt (i).

2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie mają zastosowania do zapewniania osobom, podmiotom lub organom białoruskim ubezpieczenia obowiązkowego lub ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w przypadku gdy ubezpieczone ryzyko znajduje się w Unii, ani do zapewniania ubezpieczenia białoruskim misjom dyplomatycznym lub konsularnym w Unii.

3. Zakazy, o których mowa w ust. 1, pozostają bez uszczerbku dla wykonywania umów zawartych przed dniem 25 czerwca 2021 r. lub powiązanych umów niezbędnych do wykonania takich umów.".

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 15 listopada 2021 r.
W imieniu Rady
J. BORRELL FONTELLES
Przewodniczący
1 Dz.U. L 285 z 17.10.2012, s. 1.
2 Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających wobec Białorusi (Dz.U. L 134 z 20.5.2006, s. 1).
3 Rozporządzenie Rady (UE) 2021/1030 z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 765/2006 dotyczące środków ograniczających wobec Białorusi (Dz.U. L 224 I z 24.6.2021, s. 1).
4 Decyzja Rady (WPZiB) 2021/1989 z dnia 15 listopada 2021 r. sprawie zmiany decyzji 2012/642/WPZiB dotyczącej środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi (zob. s. 8 niniejszego Dziennika Urzędowego).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.