Rozporządzenie 2021/1985 w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających wobec Białorusi - OpenLEX

Rozporządzenie 2021/1985 w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających wobec Białorusi

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2021.405.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 listopada 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2021/1985
z dnia 15 listopada 2021 r.
w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dotyczącego środków ograniczających wobec Białorusi

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215,

uwzględniając decyzję Rady 2012/642/WPZiB z dnia 15 października 2012 r. dotyczącą środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi 1 ,

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 2  nadaje skuteczność decyzji 2012/642/WPZiB i przewiduje w szczególności zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych osób, podmiotów i organów, które są odpowiedzialne za poważne naruszenia praw człowieka lub represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej lub których działania w inny sposób poważnie podważają demokrację lub praworządność na Białorusi lub które czerpią korzyści z reżimu Łukaszenki lub wspierają go, a także zakazuje udostępniania funduszy i zasobów gospodarczych tym osobom, podmiotom lub organom.

(2) W dniu 15 listopada 2021 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2021/1990 3 , w której wprowadzono dodatkowe kryterium wskazania umożliwiające stosowanie ukierunkowanych środków ograniczających wobec osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, które organizują lub wspomagają działania reżimu Łukaszenki ułatwiające nielegalne przekraczanie granic zewnętrznych Unii lub przekazywanie towarów zabronionych lub nielegalne przekazywanie towarów objętych ograniczeniami, w tym towarów niebezpiecznych, na terytorium państwa członkowskiego.

(3) Zmianę tę należy odzwierciedlić w rozporządzeniu (WE) nr 765/2006, aby umożliwić prawidłowe i jednolite stosowanie zakazu w całej Unii.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 765/2006,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W art. 2 rozporządzenia (WE) nr 765/2006 dodaje się ustęp w brzmieniu:

"6. Załącznik I zawiera również wykaz:

a) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, które zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. c) decyzji 2012/642/WPZiB zostały uznane przez Radę za organizujące lub wspomagające działania reżimu Łukaszenki ułatwiające:

(i) nielegalne przekraczanie granic zewnętrznych państwa członkowskiego; lub

(ii) przekazywanie towarów zabronionych lub nielegalne przekazywanie towarów objętych ograniczeniami, w tym towarów niebezpiecznych, na terytorium państwa członkowskiego; oraz

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, które zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. d) decyzji 2012/642/WPZiB zostały uznane przez Radę za osoby prawne, podmioty lub organy, które są własnością osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, o których mowa w akapicie pierwszym, lub które są przez nie kontrolowane.".

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 15 listopada 2021 r.
W imieniu Rady
J. BORRELL FONTELLES
Przewodniczący
1 Dz.U. L 285 z 17.10.2012, s. 1.
2 Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających wobec Białorusi (Dz.U. L 134 z 20.5.2006, s. 1).
3 Decyzja Rady (WPZiB) 2021/1990 z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie zmiany decyzji 2012/642/WPZiB dotyczącej środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi (zob. s. 10 niniejszego Dziennika Urzędowego).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.