Rozporządzenie 2020/507 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do odsetka dokumentacji rejestracyjnych wybranych w celu kontroli ich zgodności z przepisami

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.110.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 kwietnia 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/507
z dnia 7 kwietnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do odsetka dokumentacji rejestracyjnych wybranych w celu kontroli ich zgodności z przepisami
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE 1 , w szczególności jego art. 41 ust. 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W celu zapewnienia zgodności dokumentacji rejestracyjnych z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 art. 41 tego rozporządzenia nakłada na Europejską Agencję Chemikaliów ("Agencję") obowiązek selekcji określonego odsetka dokumentacji rejestracyjnych w celu sprawdzenia ich zgodności z przepisami. Kontrola ta może prowadzić do sporządzenia projektu decyzji wymagającej od rejestrujących przedstawienia wszelkich informacji potrzebnych do zapewnienia zgodności dokumentacji rejestracyjnych z odpowiednimi wymaganiami w zakresie informacji.

(2) Ocena przeprowadzona przez Agencję 2  i Komisję 3  dotycząca funkcjonowania rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 oraz analiza przeprowadzona przez właściwe organy Niemiec 4  wskazują, że prawdopodobnie znaczna liczba dokumentacji rejestracyjnych jest niezgodna z przepisami, co utrudnia skuteczne osiągnięcie celów rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

(3) W "Ogólnym sprawozdaniu Komisji dotyczącym funkcjonowania rozporządzenia REACH i przeglądu niektórych elementów" Komisja uznała niezgodność dokumentacji rejestracyjnych za sprawę wymagającą pilnego działania.

(4) Po wygaśnięciu ostatniego terminu rejestracji możliwe będzie lepsze planowanie kontroli zgodności z przepisami w oparciu o większą wiedzę na temat faktycznej liczby zarejestrowanych substancji oraz nabyte przez Agencję doświadczenie w ocenie dokumentacji.

(5) Po przeprowadzeniu konsultacji z Agencją, odzwierciedlonych we wspólnym planie działania w zakresie oceny REACH 5  - uzgodnionym przez służby Komisji i ECHA, o który Rada zwróciła się w swoich konkluzjach z dnia 26 czerwca 2019 r. 6  - Komisja uważa, że aby zwiększyć zgodność z odpowiednimi wymogami w zakresie informacji, minimalny odsetek dokumentacji rejestracyjnych, które mają zostać skontrolowane pod kątem zgodności z przepisami w odniesieniu do wszystkich elementów wymienionych w art. 41 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, powinien zostać zwiększony z 5 % do 20 % wszystkich dokumentacji otrzymanych przez Agencję dla każdego zakresu wielkości obrotu do 2018 r. Ze względu na zasoby Agencji taką wartość procentową uznaje się za realistyczną.

(6) We wspólnym planie działania uzgodnionym przez służby Komisji i ECHA ustalono, że do dnia 31 grudnia 2023 r. należy osiągnąć cel końcowy 20 % w odniesieniu do dokumentów rejestracyjnych odnoszących się do zakresu wielkości obrotu co najmniej 100 ton rocznie, a do dnia 31 grudnia 2027 r. - w przypadku dokumentów rejestracyjnych odnoszących się do zakresu wielkości obrotu mniejszej niż 100 ton rocznie, złożonych do 2018 r.

(7) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

(8) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 133 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W art. 41 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 pierwsze i drugie zdanie otrzymują brzmienie:

"5. W celu sprawdzenia zgodności dokumentacji rejestracyjnych z niniejszym rozporządzeniem Agencja dokonuje do dnia 31 grudnia 2023 r. selekcji odsetka dokumentacji, który nie może być niższy niż 20 % wszystkich dokumentacji rejestracyjnych otrzymanych przez Agencję dla zakresu wielkości obrotu co najmniej 100 ton rocznie.

Do dnia 31 grudnia 2027 r. Agencja dokonuje selekcji odsetka dokumentacji, który nie może być niższy niż 20 % wszystkich dokumentacji rejestracyjnych otrzymanych przez Agencję dla zakresu wielkości obrotu mniejszego niż 100 ton rocznie.

Przy wyborze dokumentacji do kontroli zgodności z przepisami Agencja przyznaje pierwszeństwo, choć nie wyłączne, dokumentacjom spełniającym przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:".

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 7 kwietnia 2020 r.
W imieniu Komisji
Ursula VON DER LEYEN
Przewodnicząca
1 Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.
2 Sprawozdanie roczne Europejskiej Agencji Chemikaliów z oceny i sprawozdania z funkcjonowania rozporządzenia (WE) nr 1907/2006: https://echa.europa.eu/about-us/the-way-we-work/plans-and-reports.
3 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego "Ogólne sprawozdanie Komisji dotyczące funkcjonowania rozporządzenia REACH i przeglądu niektórych elementów", COM(2018) 116 final.
5 Wspólny plan działania na rzecz oceny REACH - Zapewnienie zgodności rejestracji REACH - https://echa.europa.eu/documents/10162/21877836/final_echa_com_reach_eyaluation_action_plan_en.
6 Ku strategii na rzecz zrównoważonej unijnej polityki w zakresie substancji chemicznych - konkluzje Rady z dnia 26 czerwca 2019 r., http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10713-2019-INIT/en/pdf - punkt 18.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.