Rozporządzenie 2020/2008 zmieniające rozporządzenia (UE) nr 702/2014, (UE) nr 717/2014 i (UE) nr 1388/2014 w odniesieniu do okresu ich stosowania oraz innych odpowiednich dostosowań

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.414.15

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 grudnia 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/2008
z dnia 8 grudnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenia (UE) nr 702/2014, (UE) nr 717/2014 i (UE) nr 1388/2014 w odniesieniu do okresu ich stosowania oraz innych odpowiednich dostosowań
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 108 ust. 4,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) 2015/1588 z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa 1 , w szczególności jego art. 1 ust. 1 i art. 2 ust. 1,

po konsultacji z Komitetem Doradczym ds. Pomocy Państwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 702/2014 2  stosuje się do dnia 31 grudnia 2020 r.

(2) W dniu 8 września 2018 r. Komisja rozpoczęła przegląd rozporządzenia (UE) nr 702/2014 w celu zastąpienia go nowym rozporządzeniem na lata 2021-2027. W pracach nad nowym rozporządzeniem należy jednak wziąć pod uwagę rozwój wspólnej polityki rolnej (WPR). Szczególne znaczenie ma wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach WPR 3 , zgodnie z którym państwa członkowskie mają wdrażać plany strategiczne WPR od dnia 1 stycznia 2021 r.

(3) Procedura ustawodawcza dotycząca reformy WPR jest jednak nadal w toku, a ramy prawne, w tym związane z nimi akty delegowane i wykonawcze, nie zostaną przyjęte jeszcze przez pewien czas.

(4) Aby zapewnić państwom członkowskim możliwość dalszego stosowania wyłączenia programów pomocy państwa zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 702/2014 oraz aby umożliwić zakończenie przeglądu tego rozporządzenia po przyjęciu reformy WPR, należy przedłużyć okres stosowania rozporządzenia (UE) nr 702/2014 do dnia 31 grudnia 2022 r.

(5) Stosowanie rozporządzeń Komisji (UE) nr 717/2014 4  i (UE) nr 1388/2014 5  również zakończy się z dniem 31 grudnia 2020 r.

(6) W dniu 29 kwietnia 2019 r. i w dniu 2 maja 2019 r. Komisja rozpoczęła przegląd odpowiednio rozporządzenia (UE) nr 717/2014 i rozporządzenia (UE) nr 1388/2014 w celu zastąpienia ich nowymi rozporządzeniami na lata 20212027. Rozporządzenia te powinny pozostać spójne i zgodne z innymi przepisami mającymi znaczenie dla oceny pomocy państwa w sektorze rybołówstwa i akwakultury, w szczególności z rozporządzeniem w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR). 6  Szczególne znaczenie ma wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie EFMR, który przewiduje ustanowienie EFMR z dniem 1 stycznia 2021 r. 7  Procedura ustawodawcza w sprawie reformy EFMR jest jednak nadal w toku. Aby zapewnić państwom członkowskim możliwość dalszego przyznawania niewielkich kwot pomocy zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 717/2014 oraz stosowania wyłączenia programów pomocy państwa zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1388/ 2014, a także aby umożliwić zakończenie przeglądu tych rozporządzeń po przyjęciu reformy EFMR, należy przedłużyć okres stosowania rozporządzeń (UE) nr 717/2014 i (UE) nr 1388/2014 do dnia 31 grudnia 2022 r.

(7) W związku z przedłużeniem okresów stosowania rozporządzeń (UE) nr 702/2014 i (UE) nr 1388/2014 niektóre państwa członkowskie mogą zechcieć przedłużyć stosowanie środków, w odniesieniu do których przedłożono informacje skrócone zgodnie z tymi rozporządzeniami. W celu zmniejszenia obciążenia administracyjnego należy uznać, że informacje skrócone dotyczące przedłużenia stosowania tych środków, w tym ewentualnego zwiększenia budżetu, zostały przekazane Komisji i opublikowane, pod warunkiem że do przedmiotowych środków nie wprowadzono żadnych zmian merytorycznych.

(8) Rozporządzenia (UE) nr 702/2014 i (UE) nr 1388/2014 należy zmienić również w celu uwzględnienia gospodarczych i finansowych skutków pandemii COVID-19 dla przedsiębiorstw oraz w celu zapewnienia spójności z ogólną reakcją polityczną Komisji, zwłaszcza w latach 2020-2021. W szczególności przedsiębiorstwa, które w dniu 31 grud nia 2019 r. nie znajdowały się w trudnej sytuacji, lecz stały się przedsiębiorstwami znajdującymi się w trudnej sytuacji w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r., powinny nadal kwalifikować się do pomocy na podstawie tych rozporządzeń.

(9) Art. 1 i art. 13-43 rozporządzenia (UE) nr 1388/2014 zawierają odniesienia do rozporządzenia (UE) nr 508/2014 w sprawie EFMR w celu zdefiniowania operacji, które nie kwalifikują się do pomocy, oraz warunków przyznawania pomocy na podstawie tych przepisów. W celu zapewnienia pewności prawa w okresie przedłużenia stosowania rozporządzenia (UE) nr 1388/2014 odniesienia te należy rozumieć jako odniesienia do rozporządzenia (UE) nr 508/2014 w wersji obowiązującej w dniu 31 grudnia 2020 r., niezależnie od tego, czy rozporządzenie to straci moc.

(10) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia (UE) nr 702/2014, (UE) nr 717/2014 i (UE) nr 1388/2014.

(11) Aby zapewnić ciągłość istniejącej pomocy na podstawie rozporządzeń (UE) nr 702/2014, (UE) nr 717/2014 i (UE) nr 1388/2014 oraz umożliwić przedsiębiorstwom, które stały się przedsiębiorstwami znajdującymi się w trudnej sytuacji w dniu 1 stycznia 2020 r. lub po tej dacie ze względu na pandemię COVID-19, kwalifikowanie się do pomocy od dnia 1 stycznia 2020 r., niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie jak najszybciej po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Zmiany w rozporządzeniu (UE) nr 702/2014

W rozporządzeniu (UE) nr 702/2014 wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 1 ust. 6 dodaje się lit. c) w brzmieniu:

"c) pomocy dla przedsiębiorstw, które nie znajdowały się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r., lecz stały się przedsiębiorstwami znajdującymi się w trudnej sytuacji w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.";

2)
w art. 9 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

"8. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, 2 i 6, w przypadku gdy państwo członkowskie pragnie przedłużyć stosowanie środków, w odniesieniu do których przedłożono Komisji zestawienie informacji, uznaje się, że zestawienie informacji dotyczące przedłużenia tych środków zostało przekazane Komisji i opublikowane, pod warunkiem że w odniesieniu do przedmiotowych środków nie wprowadza się żadnych merytorycznych zmian, z wyjątkiem zwiększenia budżetu.";

3)
art. 52 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"Niniejsze rozporządzenie stosuje się do dnia 31 grudnia 2022 r.".

Artykuł  2

Zmiany w rozporządzeniu (UE) nr 717/2014

W art. 8 rozporządzenia (UE) nr 717/2014 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"Niniejsze rozporządzenie stosuje się do dnia 31 grudnia 2022 r.".

Artykuł  3

Zmiany w rozporządzeniu (UE) nr 1388/2014

W rozporządzeniu (UE) nr 1388/2014 wprowadza się następujące zmiany:

1)
art. 1 ust. 3 lit. d) otrzymuje brzmienie:

"d) pomocy dla przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji, z wyjątkiem pomocy mającej na celu naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi i pomocy dla przedsiębiorstw, które nie znajdowały się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r., lecz stały się przedsiębiorstwami znajdującymi się w trudnej sytuacji w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.;";

2)
dodaje się art. 11a w brzmieniu:

"Artykuł 11a

Odstępstwo od wymogów w zakresie informacji i publikacji

Na zasadzie odstępstwa od art. 9 ust. 5 i art. 11 lit. a), w przypadku gdy państwo członkowskie pragnie przedłużyć stosowanie środków, w odniesieniu do których przedłożono Komisji informacje skrócone, uznaje się, że informacje skrócone dotyczące przedłużenia tych środków zostały przekazane Komisji i opublikowane, pod warunkiem że w odniesieniu do przedmiotowych środków nie wprowadza się żadnych merytorycznych zmian, z wyjątkiem zwiększenia budżetu.";

3)
art. 47 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"Niniejsze rozporządzenie stosuje się do dnia 31 grudnia 2022 r.".

Artykuł  4

Stosowanie odniesień do rozporządzenia (UE) nr 508/2014 w rozporządzeniu (UE) nr 1388/2014

Odniesienia do przepisów rozporządzenia (UE) nr 508/2014 w art. 1 i 13-43 rozporządzenia (UE) nr 1388/2014 należy rozumieć jako odniesienia do wersji tych przepisów mającej zastosowanie w dniu 31 grudnia 2020 r., niezależnie od tego, czy rozporządzenie to straci moc.

Artykuł  5

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 8 grudnia 2020 r.
W imieniu Komisji
Ursula VON DER LEYEN
Przewodnicząca
1 Dz.U. L 248 z 24.9.2015, s. 1.
2 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznające niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. L 193 z 1.7.2014, s. 1).
3 Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 (COM(2018) 392 final).
4 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz.U. L 190 z 28.6.2014, s. 45).
5 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1388/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. uznające niektóre kategorie pomocy udzielanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakul- tury za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. L 369 z 24.12.2014, s. 37).
6 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 (Dz.U. L 149 z 20.5.2014, s. 1).
7 Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 (COM(2018) 390 final).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.