Rozporządzenie 2020/1998 w sprawie środków ograniczających stosowanych w sytuacji poważnych pogwałceń i naruszeń praw człowieka

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.410I.1

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 lipca 2024 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2020/1998
z dnia 7 grudnia 2020 r.
w sprawie środków ograniczających stosowanych w sytuacji poważnych pogwałceń i naruszeń praw człowieka

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 215,

uwzględniając decyzję Rady (WPZiB) 2020/1999 z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie środków ograniczających stosowanych w sytuacji poważnych pogwałceń i naruszeń praw człowieka 1 ,

uwzględniając wspólny wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 7 grudnia 2020 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2020/1999, którą ustanowiono ramy dotyczące ukierunkowanych środków ograniczających w celu zaradzenia poważnym pogwałceniom i naruszeniom praw człowieka na całym świecie. Decyzja ta ustanawia zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów odpowiedzialnych za poważne pogwałcenia lub naruszenia praw człowieka lub udzielających wsparcia przy popełnianiu tych czynów bądź też w inny sposób zaangażowanych w popełnianie tych czynów oraz osób, podmiotów lub organów związanych z osobami fizycznymi i prawnymi, podmiotami i organami objętymi tą decyzją, a także zakaz udostępniania im środków finansowych i zasobów gospodarczych. Osoby fizyczne i prawne, podmioty i organy podlegające środkom ograniczającym wymieniono w wykazie w załączniku do decyzji (WPZiB) 2020/1999. W decyzji tej podkreślono znaczenie prawa międzynarodowego praw człowieka i interakcji między prawem międzynarodowym praw człowieka a międzynarodowym prawem humanitarnym przy podejmowaniu decyzji o zastosowaniu ukierunkowanych środków ograniczających.

(2) Niniejsze rozporządzenie nie narusza praw podstawowych i respektuje zasady zapisane w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności prawo do skutecznego środka prawnego, prawo do obrony oraz prawo do ochrony danych osobowych. Niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane zgodnie z tymi prawami.

(3) Uprawnienie do sporządzenia i zmiany wykazu zawartego w załączniku I do niniejszego rozporządzenia powinno być wykonywane przez Radę w celu zapewnienia spójności z procedurą sporządzania, wprowadzania zmian i dokonywania przeglądu załącznika do decyzji (WPZiB) 2020/1999.

(4) Na potrzeby wykonywania niniejszego rozporządzenia oraz w celu zapewnienia jak największej pewności prawa w Unii należy podać do wiadomości publicznej imiona i nazwiska lub nazwy oraz inne istotne dane dotyczące osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów, których środki finansowe i zasoby gospodarcze mają zostać zamrożone zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Przetwarzanie danych osobowych powinno odbywać się zgodnie z rozporządzeniami Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 2  i (UE) 2018/1725 3 .

(5) Państwa członkowskie i Komisja powinny informować się nawzajem o środkach zastosowanych na mocy niniejszego rozporządzenia i dzielić się wszelkimi innymi dostępnymi im istotnymi informacjami związanymi z niniejszym rozporządzeniem.

(6) Państwa członkowskie powinny ustanowić przepisy dotyczące kar mających zastosowanie w przypadku naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia oraz zapewnić ich stosowanie. Kary te powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a)
"roszczenie" oznacza roszczenie, niezależnie od tego, czy jest dochodzone w postępowaniu sądowym, z którym wystąpiono przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia lub po tym dniu, wynikające z umowy lub transakcji, lub pozostające w związku z umową lub transakcją, w szczególności:
(i)
roszczenie o wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy lub transakcji lub pozostającego w związku z umową lub transakcją;
(ii)
roszczenia o przedłużenie terminu płatności lub o spłatę obligacji, gwarancji lub zabezpieczenia w jakiejkolwiek formie;
(iii)
roszczenie o odszkodowanie z tytułu umowy lub transakcji;
(iv)
powództwo wzajemne;
(v)
roszczenie o uznanie lub wykonanie - w tym w drodze procedury exequatur - wyroku, orzeczenia arbitrażowego lub równoważnej decyzji, niezależnie od miejsca ich wydania;
b)
"umowa lub transakcja" oznacza transakcję, niezależnie od jej formy i właściwego dla niej prawa, obejmującą jedną lub kilka umów lub podobnych zobowiązań zawartych przez te same lub różne strony; do celów niniejszej definicji pojęcie "umowa" obejmuje obligacje, gwarancje lub zabezpieczenia, w szczególności gwarancje finansowe lub zabezpieczenia finansowe, oraz kredyty, prawnie niezależne lub nie, a także wszelkie odnośne postanowienia, których źródłem jest taka transakcja lub które są z nią związane;
c)
"właściwe organy" oznaczają właściwe organy państw członkowskich wskazane na stronach internetowych wymienionych w załączniku II;
d)
"zasoby gospodarcze" oznaczają aktywa wszelkiego rodzaju, rzeczowe lub niematerialne, ruchome lub nieruchome, które nie są środkami finansowymi, ale mogą być użyte do pozyskania środków finansowych, towarów lub usług;
e)
"zamrożenie zasobów gospodarczych" oznacza zapobieganie wykorzystywaniu zasobów gospodarczych do pozyskiwania środków finansowych, towarów lub usług w jakikolwiek sposób, w tym poprzez ich sprzedaż, wynajem lub obciążenie hipoteką;
f)
"zamrożenie środków finansowych" oznacza zapobieganie wszelkim ruchom tych środków, ich przenoszeniu, zmianom, wykorzystaniu, dostępowi do nich lub dokonywaniu nimi transakcji w jakikolwiek sposób, który powodowałby zmianę ich wielkości, wartości, lokalizacji, własności, posiadania, charakteru, przeznaczenia lub inną zmianę, która umożliwiłaby korzystanie z nich, w tym zarządzanie portfelem;
g)
"środki finansowe" oznaczają wszelkiego rodzaju aktywa finansowe i korzyści finansowe, w tym między innymi:
(i)
gotówkę, czeki, roszczenia pieniężne, weksle trasowane, przekazy pieniężne i inne instrumenty płatnicze;
(ii)
depozyty złożone w instytucjach finansowych lub innych podmiotach, salda na rachunkach, długi i zobowiązania dłużne;
(iii)
papiery wartościowe i instrumenty dłużne w obrocie publicznym lub niepublicznym, w tym akcje i udziały, certyfikaty reprezentujące papiery wartościowe, obligacje krótko- i długoterminowe, warranty, skrypty dłużne, kontrakty na instrumenty pochodne;
(iv)
odsetki, dywidendy lub inne przychody z aktywów oraz wartości narosłe z tytułu aktywów lub wygenerowane przez te aktywa;
(v)
kredyty, prawo do potrącenia, gwarancje, gwarancje należytego wykonania umowy lub inne zobowiązania finansowe;
(vi)
akredytywy, konosamenty, kwity zastawne;
(vii)
dokumenty poświadczające udział w środkach finansowych lub zasobach finansowych;
h)
"terytorium Unii" oznacza terytoria państw członkowskich, do których ma zastosowanie Traktat o Unii Europejskiej (TUE), na warunkach ustalonych w TUE, w tym ich przestrzeń powietrzną.
1. 
Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do:
a)
ludobójstwa;
b)
zbrodni przeciwko ludzkości;
c)
następujących poważnych pogwałceń lub naruszeń praw człowieka:
(i)
tortury oraz inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie albo karanie,
(ii)
niewolnictwo,
(iii)
pozasądowe, doraźne lub arbitralne egzekucje lub zabójstwa,
(iv)
wymuszone zaginięcie osób,
(v)
arbitralne aresztowania lub zatrzymania;
d)
innych pogwałceń lub naruszeń praw człowieka, które obejmują między innymi następujące pogwałcenia lub naruszenia, w zakresie, w jakim są one szeroko rozpowszechnione, systematyczne lub w inny sposób poważne w odniesieniu do celów wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa określonych w art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej:
(i)
handel ludźmi, jak również naruszenia praw człowieka przez przemytników migrantów, o czym mowa w niniejszym artykule,
(ii)
przemoc seksualna i przemoc ze względu na płeć,
(iii)
pogwałcenia lub naruszenia wolności pokojowego zgromadzania się i zrzeszania się,
(iv)
pogwałcenia lub naruszenia wolności wyrażania opinii i wolności wypowiedzi,
(v)
pogwałcenia lub naruszenia wolności religii lub przekonań.
2. 
Do celów stosowania ust. 1 należy uwzględnić międzynarodowe prawo zwyczajowe i powszechnie przyjęte instrumenty prawa międzynarodowego, takie jak:
a)
Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych;
b)
Międzynarodowy pakt praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych;
c)
Konwencja w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa;
d)
Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania;
e)
Międzynarodowa konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej;
f)
Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet;
g)
Konwencja o prawach dziecka;
h)
Międzynarodowa konwencja o ochronie wszystkich osób przed wymuszonym zaginięciem;
i)
Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych;
j)
Protokół o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniający Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej;
k)
Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego;
l)
Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności..
3. 
Do celów stosowania niniejszego rozporządzenia osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy mogą obejmować:
a)
podmioty państwowe;
b)
inne podmioty, które sprawują faktyczną kontrolę nad danym terytorium lub sprawują na nim faktyczną władzę;
c)
inne podmioty niepaństwowe, z zastrzeżeniem art. 1 ust. 4 decyzji (WPZiB) 2020/1999
1. 
Zamraża się wszelkie środki finansowe i zasoby gospodarcze należące do osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów wymienionych w wykazie w załączniku I, należące do nich, będące ich własnością, znajdujące się w ich posiadaniu lub pod ich kontrolą.
2. 
Nie udostępnia się - bezpośrednio ani pośrednio - osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom lub organom wymienionym w wykazie w załączniku I ani na ich rzecz żadnych środków finansowych ani zasobów gospodarczych.
3. 
W załączniku I uwzględnia się, stosownie do ustaleń Rady zgodnie z art. 3 decyzji (WPZiB) 2020/1999
a)
osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy, które są odpowiedzialne za czyny wymienione w art. 2 ust. 1;
b)
osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy, które udzielają finansowego, technicznego lub materialnego wsparcia przy popełnianiu czynów wymienionych w art. 2 ust. 1 lub w inny sposób uczestniczą w popełnianie tych czynów, w tym poprzez planowanie tych czynów, kierowanie nimi, zlecanie ich, udzielanie pomocy w ich popełnianiu oraz ich przygotowywanie, ułatwianie ich lub zachęcanie do nich;
c)
osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy powiązane z osobami fizycznymi lub prawnymi, podmiotami lub organami, o których mowa w lit. a) i b).
1. 
Na zasadzie odstępstwa od art. 3 właściwe organy państw członkowskich mogą zezwolić na uwolnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych lub na udostępnienie niektórych środków finansowych lub zasobów gospodarczych na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że dane środki finansowe lub zasoby gospodarcze są:
a)
niezbędne do zaspokojenia podstawowych potrzeb osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów wymienionych w wykazie w załączniku I oraz członków rodzin pozostających na utrzymaniu takich osób fizycznych, w tym do dokonania płatności za żywność, płatności z tytułu najmu lub kredytu hipotecznego, płatności za leki i leczenie, płatności podatków, składek ubezpieczeniowych oraz opłat za usługi użyteczności publicznej;
b)
przeznaczone wyłącznie na pokrycie uzasadnionych kosztów honorariów lub zwrotu poniesionych wydatków związanych z usługami prawniczymi;
c)
przeznaczone wyłącznie na pokrycie opłat lub należności za usługi polegające na zwykłym przechowywaniu lub utrzymywaniu zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych;
d)
niezbędne do pokrycia nadzwyczajnych wydatków, pod warunkiem że odpowiedni właściwy organ powiadomił właściwe organy pozostałych państw członkowskich oraz Komisję o powodach, dla których uważa, że należy udzielić szczególnego zezwolenia, co najmniej dwa tygodnie przed jego udzieleniem; lub
e)
przedmiotem wpłaty na rachunek lub wypłaty z rachunku misji dyplomatycznej lub konsularnej lub organizacji międzynarodowej posiadającej immunitet na mocy prawa międzynarodowego, w zakresie, w jakim płatności te są przeznaczone na oficjalne cele misji dyplomatycznej lub konsularnej lub organizacji międzynarodowej.
2. 
Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 1 w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.
1. 
Art. 3 ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do udostępniania środków finansowych lub zasobów gospodarczych niezbędnych do zapewnienia terminowego dostarczania pomocy humanitarnej lub do wspierania innych działań wspierających podstawowe potrzeby ludzkie, w przypadku gdy takiej pomocy dostarczają lub takie działania realizują:
a)
Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), w tym jej programy, fundusze oraz inne jednostki i organy, a także jej wyspecjalizowane agencje i organizacje powiązane;
b)
organizacje międzynarodowe;
c)
organizacje humanitarne posiadające status obserwatora w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ oraz członkowie tych organizacji humanitarnych;
d)
dwustronnie lub wielostronnie finansowane organizacje pozarządowe uczestniczące w organizowanych przez ONZ programach pomocy humanitarnej, programach pomocy ONZ na rzecz uchodźców, innych apelach ONZ lub klas- trach pomocy humanitarnej koordynowanych przez Biuro ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej;
e)
organizacje i agencje, którym Unia wydała certyfikat partnerstwa humanitarnego lub które zostały certyfikowane lub uznane przez państwo członkowskie zgodnie z procedurami krajowymi;
f)
wyspecjalizowane agencje państw członkowskich; lub
g)
pracownicy, beneficjenci, jednostki zależne lub partnerzy wykonawczy podmiotów o których mowaw lit. a)-f), w czasie i w zakresie, w jakim działają w takim charakterze.
1. 
Bez uszczerbku dla ust. -1 i na zasadzie odstępstwa od art. 3 ust. 1 i 2 właściwe organy państwa członkowskiego mogą zezwolić na uwolnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych lub na udostępnienie niektórych środków finansowych lub zasobów gospodarczych, na warunkach, jakie uznają za stosowne, po ustaleniu, że przekazanie takich środków lub zasobów gospodarczych jest niezbędne do zapewnienia terminowego dostarczania pomocy humanitarnej lub do wspierania innych działań wspierających podstawowe potrzeby ludzkie.
1a. 
Zwolnienie określone w ust. -1 nie ma zastosowania do osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów oznaczonych gwiazdką w załączniku I.
1a. 
W przypadku gdy w terminie pięciu dni roboczych od dnia otrzymania wniosku o udzielenie zezwolenia na podstawie ust. 1 brak jest ze strony odpowiedniego właściwego organu decyzji odmownej, wniosku o udzielenie informacji lub zawiadomienia o dodatkowym terminie, zezwolenie uważa się za udzielone.
2. 
Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o wszelkich zezwoleniach udzielonych na podstawie niniejszego artykułu, w terminie czterech tygodni od udzielenia takiego zezwolenia.
1. 
Na zasadzie odstępstwa od art. 3 ust. 1 właściwe organy państw członkowskich mogą zezwolić na uwolnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych, pod warunkiem że spełnione są następujące warunki:
a)
środki finansowe lub zasoby gospodarcze są przedmiotem orzeczenia arbitrażowego wydanego przed dniem, w którym osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ, o których mowa w art. 3, wymieniono w wykazie w załączniku I, lub orzeczenia sądowego lub decyzji administracyjnej wydanych w Unii, lub orzeczenia sądowego wykonalnego w danym państwie członkowskim, przed tym dniem lub później;
b)
środki finansowe lub zasoby gospodarcze zostaną wykorzystane wyłącznie w celu zaspokojenia roszczeń zabezpieczonych takim orzeczeniem lub taką decyzją lub uznanych za zasadne w takim orzeczeniu lub takiej decyzji, w granicach określonych przez mające zastosowanie przepisy ustawowe i wykonawcze regulujące prawa osób, którym takie roszczenia przysługują;
c)
orzeczenie lub decyzja nie zostały wydane na korzyść osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu wymienionych w wykazie w załączniku I; oraz
d)
uznanie tego orzeczenia lub tej decyzji nie jest sprzeczne z porządkiem publicznym danego państwa członkowskiego.
2. 
Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 1 w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.
1. 
Na zasadzie odstępstwa od art. 3 ust. 1 i pod warunkiem że płatność dokonywana przez osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ wymienione w wykazie w załączniku I jest należna z tytułu umowy lub porozumienia zawartego przez daną osobę fizyczną lub prawną, dany podmiot lub organ lub zobowiązania powstałego dla danej osoby fizycznej lub prawnej, danego podmiotu lub organu, zanim daną osobę fizyczną lub prawną, dany podmiot lub organ wymieniono w wykazie w załączniku I, właściwe organy państw członkowskich mogą zezwolić, na warunkach, jakie uznają za stosowne, na uwolnienie niektórych zamrożonych środków finansowych lub zasobów gospodarczych, pod warunkiem że dany właściwy organ stwierdził, że:
a)
środki finansowe lub zasoby gospodarcze zostaną wykorzystane do dokonania płatności przez osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ wymienione w wykazie w załączniku I; oraz
b)
dokonanie płatności nie narusza art. 3 ust. 2.
2. 
Dane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie ust. 1 w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.
1. 
Art. 3 ust. 2 nie stoi na przeszkodzie temu, by instytucje finansowe lub kredytowe, które otrzymują środki finansowe przekazywane przez osoby trzecie na rachunek wymienionych w wykazie osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, zapisywały te otrzymane środki w dobro zamrożonych rachunków, pod warunkiem że wszelkie dodatkowe kwoty, którymi uznano te rachunki, również podlegają zamrożeniu. Instytucja finansowa lub kredytowa niezwłocznie informuje odpowiedni właściwy organ o wszelkich takich transakcjach.
2. 
Art. 3 ust. 2 nie stosuje się do uznawania zamrożonych rachunków:
a)
odsetkami lub innymi dochodami z tych rachunków;
b)
płatnościami należnymi z tytułu umów, porozumień lub zobowiązań, które zostały zawarte lub powstały przed dniem ujęcia osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, o których mowa w art. 3, w wykazie w załączniku I; lub
c)
płatnościami należnymi na podstawie orzeczenia sądowego, decyzji administracyjnej lub orzeczenia arbitrażowego wydanych w państwie członkowskim lub wykonalnych w danym państwie członkowskim;

pod warunkiem że wszelkie takie odsetki, inne dochody i płatności pozostają objęte środkami przewidzianymi w art. 3 ust. 1.

1. 
Bez uszczerbku dla mających zastosowanie przepisów dotyczących sprawozdawczości, poufności i tajemnicy zawodowej osoby fizyczne i prawne, podmioty i organy:
a)
dostarczają natychmiast wszelkie informacje, które ułatwiłyby przestrzeganie przepisów niniejszego rozporządzenia, takie jak informacje dotyczące rachunków i kwot zamrożonych zgodnie z art. 3 ust. 1, właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym te osoby fizyczne i prawne, podmioty lub organy mają miejsce zamieszkania lub siedzibę, i przekazują takie informacje Komisji, bezpośrednio albo za pośrednictwem państw członkowskich; oraz
b)
współpracują z właściwym organem przy weryfikacji informacji, o których mowa w lit. a).
2. 
Wszelkie dodatkowe informacje otrzymane bezpośrednio przez Komisję udostępnia się państwom członkowskim.
3. 
Wszelkie informacje przekazane lub otrzymane zgodnie z niniejszym artykułem wykorzystuje się jedynie w celu, w jakim je przekazano lub otrzymano.

Zakazuje się świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest obejście środków, o których mowa w art. 3.

1. 
Osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy lub ich dyrektorzy lub pracownicy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w związku z zamrożeniem środków finansowych i zasobów gospodarczych lub odmową ich udostępnienia, dokonanymi w dobrej wierze i w przekonaniu, że działania takie są zgodne z niniejszym rozporządzeniem, chyba że dowiedziono, że środki finansowe i zasoby gospodarcze zamrożono lub zatrzymano na skutek niedbalstwa.
2. 
Osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności, jeżeli nie wiedziały i nie miały uzasadnionego powodu, by przypuszczać, że ich działania mogą naruszać środki określone w niniejszym rozporządzeniu.
1. 
Nie są zaspokajane żadne roszczenia w związku z umową lub transakcją, których wykonanie zostało zakłócone, bezpośrednio lub pośrednio, w całości lub części, przez środki nałożone na podstawie niniejszego rozporządzenia, w tym roszczenia o naprawienie szkody lub wszelkie inne roszczenia tego rodzaju, takie jak roszczenia o odszkodowanie lub roszczenia wynikające z gwarancji, w szczególności roszczenia o przedłużenie terminu płatności lub o spłatę obligacji, gwarancji lub zabezpieczeń" w szczególności gwarancji finansowych lub zabezpieczeń finansowych w dowolnej formie, jeżeli wystąpiły z nimi:
a)
osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy wymienione w wykazie w załączniku I;
b)
osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy działające za pośrednictwem lub w imieniu osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, o których mowa w lit. a).
2. 
We wszelkich postępowaniach zmierzających do zaspokojenia roszczenia ciężar dowodu, że zaspokojenie roszczenia nie jest zakazane na podstawie ust. 1, spoczywa na osobie fizycznej lub prawnej, podmiocie lub organie dochodzącym zaspokojenia tego roszczenia.
3. 
Niniejszy artykuł pozostaje bez uszczerbku dla prawa osób fizycznych lub prawnych, podmiotów i organów, o których mowa w ust. 1, o przeprowadzenie kontroli sądowej dotyczącej zgodności z prawem niewykonania zobowiązań umownych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.
1. 
Komisja i państwa członkowskie informują się o środkach zastosowanych na podstawie niniejszego rozporządzenia i dzielą się wszelkimi innymi dostępnymi im istotnymi informacjami związanymi z niniejszym rozporządzeniem, w szczególności informacjami dotyczącymi:
a)
środków finansowych zamrożonych na podstawie art. 3 oraz zezwoleń udzielonych na podstawie art. 4, 5, 6 i 7;
b)
naruszeń przepisów i trudności z ich egzekwowaniem oraz wyroków wydanych przez sądy krajowe.
2. 
Państwa członkowskie natychmiast przekazują sobie oraz Komisji wszelkie inne dostępne im istotne informacje, które mogłyby mieć wpływ na skuteczne wykonanie niniejszego rozporządzenia.
1. 
W przypadku gdy Rada podejmie decyzję o objęciu osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu środkami, o których mowa w art. 3, dokonuje stosownych zmian załącznika I.
2. 
Rada przekazuje decyzję, o której mowa w ust. 1, wraz z uzasadnieniem umieszczenia w wykazie, danej osobie fizycznej lub prawnej, danemu podmiotowi lub danemu organowi bezpośrednio - jeżeli adres jest znany - albo w drodze opublikowania ogłoszenia, umożliwiając tej osobie fizycznej lub prawnej, takiemu podmiotowi lub takiemu organowi przedstawienie uwag.
3. 
W przypadku gdy zostaną zgłoszone uwagi lub przedstawione istotne nowe dowody, Rada dokonuje przeglądu decyzji, o których mowa w ust. 1, i odpowiednio informuje daną osobę fizyczną lub prawną, dany podmiot lub dany organ.
4. 
Wykaz w załączniku I jest poddawany regularnym przeglądom, które odbywają się co najmniej raz na 12 miesięcy.
5. 
Komisja jest upoważniona do zmiany załącznika II na podstawie informacji przekazywanych przez państwa członkowskie.
1. 
W załączniku I zamieszcza się uzasadnienie umieszczenia w wykazie osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów.
2. 
W załączniku I zamieszcza się informacje, które są niezbędne do zidentyfikowania danych osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, o ile informacje te są dostępne. W przypadku osób fizycznych informacje takie mogą obejmować: imiona i nazwiska oraz pseudonimy; datę i miejsce urodzenia; obywatelstwo; numer paszportu i numer dowodu tożsamości; płeć; adres, jeżeli jest znany; oraz funkcję lub zawód. W przypadku osób prawnych, podmiotów lub organów informacje takie mogą obejmować nazwy, miejsce i datę rejestracji, numer ewidencyjny i miejsce prowadzenia działalności.
1. 
Państwa członkowskie ustanawiają przepisy dotyczące kar mających zastosowanie w przypadkach naruszeń przepisów niniejszego rozporządzenia oraz wprowadzają wszelkie środki niezbędne do zapewnienia ich stosowania. Przewidziane kary muszą być skuteczne, proporcjonalne oraz odstraszające.
2. 
Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o przepisach, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia oraz powiadamiają ją o wszelkich późniejszych zmianach tych przepisów.
1. 
Rada, Komisja i Wysoki Przedstawiciel przetwarzają dane osobowe w celu realizacji zadań wynikających z niniejszego rozporządzenia. Do zadań tych należy:
a)
w przypadku Rady: przygotowywanie oraz wprowadzanie zmian do załącznika I;
b)
w przypadku Wysokiego Przedstawiciela: przygotowywania zmian do załącznika I;
c)
w przypadku Komisji:
(i)
uwzględnianie treści załącznika I w publicznie dostępnym elektronicznym skonsolidowanym wykazie osób, grup i podmiotów podlegających sankcjom finansowym Unii oraz na publicznie dostępnej interaktywnej mapie sankcji;
(ii)
przetwarzanie informacji na temat skutków, jakie wywierają środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu, takich jak wartość zamrożonych środków finansowych i informacje o zezwoleniach udzielonych przez właściwe organy.
2. 
Rada, Komisja i Wysoki Przedstawiciel mogą przetwarzać w stosownych przypadkach odpowiednie dane dotyczące przestępstw popełnionych przez osoby fizyczne wymienione w wykazie, wyroków skazujących takie osoby lub środków bezpieczeństwa dotyczących takich osób, jedynie w zakresie, w jakim przetwarzanie to jest niezbędne do opracowania załącznika I.
3. 
Do celów niniejszego rozporządzenia Rada, służba Komisji wymieniona w załączniku II do niniejszego rozporządzenia i Wysoki Przedstawiciel zostają wyznaczeni jako "administrator" w rozumieniu art. 3 pkt 8 rozporządzenia (UE) 2018/ 1725 w celu zapewnienia, by zainteresowane osoby fizyczne mogły wykonywać swoje prawa zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725.
1. 
Państwa członkowskie wyznaczają właściwe organy, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, i podają ich nazwy na stronach internetowych wymienionych w załączniku II. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o wszelkich zmianach swoich adresów stron internetowych wymienionych w załączniku II.
2. 
Państwa członkowskie zgłaszają Komisji swoje właściwe organy, w tym dane kontaktowe tych właściwych organów, niezwłocznie po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, oraz powiadamiają ją o wszelkich późniejszych zmianach.
3. 
W przypadku gdy w niniejszym rozporządzeniu przewidziano wymóg powiadamiania, informowania lub innego porozumiewania się z Komisją, na potrzeby takiego porozumiewania się stosuje się adres i inne dane kontaktowe wskazane w załączniku II.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się:

a)
na terytorium Unii, w tym także w jej przestrzeni powietrznej;
b)
na pokładach wszelkich statków powietrznych lub jednostek pływających podlegających jurysdykcji państwa członkowskiego;
c)
wobec każdej osoby fizycznej będącej obywatelem jednego z państw członkowskich, przebywającej na terytorium Unii lub poza nim;
d)
wobec każdej osoby prawnej, każdego podmiotu lub organu, na terytorium Unii lub poza nim, zarejestrowanych lub utworzonych na mocy prawa państwa członkowskiego;
e)
wobec każdej osoby prawnej, każdego podmiotu lub organu w odniesieniu do wszelkiego rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej całkowicie lub częściowo w Unii.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 7 grudnia 2020 r.
W imieniu Rady
J. BORRELL FONTELLES
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I  5  

Wykaz osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów, o których mowa w art. 3

A.
Osoby fizyczne
Imię i nazwisko (transliteracja na alfabet łaciński)Imię i nazwiskoInformacje identyfikacyjnePowody umieszczenia w wykazieData umieszczenia w wykazie
1.Alexander (Alexandr)

Petrovich KALASHNIKOV*

Александр Петрович КАЛАШНИКОВ (pisownia rosyjska)Stanowisko(-a): były dyrektor rosyjskiej Federalnej Służby Więziennej (FSIN)

Data urodzenia:

27.1.1964

Miejsce urodzenia: Tatarsk, obwód nowosybirski, rosyjska FSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie Płeć: mężczyzna

Aleksander Kałasznikow był od 8 października 2019 r. do 25 listopada 2021 r. dyrektorem rosyjskiej Federalnej Służby Więziennej (FSIN). Z racji piastowania tego stanowiska nadzorował całą działalność FSIN. Jako dyrektor FSIN odpowiadał za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji, w tym arbitralne aresztowania i zatrzymania.

W sprawie Aleksieja Nawalnego, gdy wracał on do zdrowia w Niemczech (wrzesień 2020 r. - styczeń 2021 r.) po próbie otrucia go toksycznym środkiem paralityczno-drgawkowym z grupy nowiczoków, FSIN zażądał 28 grudnia 2020 r., by stawił się on niezwłocznie przed kuratorem sądowym, w przeciwnym razie groziła mu kara pozbawienia wolności za niezastosowanie się do warunków kary z zawieszeniem wykonania orzeczonej w sprawie oszustwa. W 2018 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał wyrok skazujący w sprawie oszustwa za arbitralny i niesprawiedliwy. 17 stycznia 2021 r. funkcjonariusze FSIN, działając na rozkaz Aleksandra Kałasznikowa, zatrzymali Aleksieja Nawalnego po jego przylocie na lotnisko w Moskwie.

Podstawą aresztowania Aleksieja Nawalnego było postanowienie sądu miejskiego w Chimkach, które zostało z kolei wydane na wniosek FSIN. Już pod koniec grudnia 2020 r. FSIN wystąpiło z wnioskiem o to, by sąd zamienił orzeczoną wobec Aleksieja Nawalnego karę z zawieszeniem wykonania na karę pozbawienia wolności. 17 lutego 2021 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka nakazał, aby rząd Federacji Rosyjskiej uwolnił

Aleksieja Nawalnego.

2.3.2021
2.Alexander (Alexandr) Ivanovich BASTRYKIN*Александр Иванович БАСТРЫКИНStanowisko(a): przewodniczący Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia:

27.8.1953

Miejsce urodzenia: Psków, rosyjska FSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Alexander Bastrykin zajmuje stanowisko przewodniczącego Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej (zwanego dalej "Komitetem") od stycznia 2011 r. (a od października do grudnia 2010 r. pełnił obowiązki przewodniczącego). Z racji zajmowanego stanowiska nadzoruje całą działalność Komitetu. Oficjalnie Komitetowi przewodniczy rosyjski prezydent. Jako przewodniczący Komitetu Alexander Bastrykin odpowiada za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji, w tym arbitralne aresztowania i zatrzymania.

Alexander Bastrykin odpowiada za prowadzone przez ten Komitet szeroko zakrojone i systematyczne kampanie represji wobec rosyjskiej opozycji, wymierzone przeciwko jej członkom i polegające na prowadzeniu przeciwko nim postępowań. W dniu 29 grudnia 2020 r. Komitet wszczął postępowanie przeciwko przywódcy opozycji Aleksiejowi Nawalnemu, oskarżając go o oszustwo na dużą skalę. Aleksiej Nawalny i inne osoby publikowały artykuły na temat posiadania przez Alexandra Bastrykina w pierwszej dekadzie XXI wieku czeskiego przedsiębiorstwa LAW Bohemia zajmującego się nieruchomościami.

W 2022 r. Komitet Śledczy, któremu Alexander Bastrykin nadal przewodniczy, postawiła 92 ukraińskim żołnierzom zarzut popełnienia zbrodni przeciwko ludzkości podczas wojny napastniczej Rosji przeciwko Ukrainie.

2.3.2021
3.Igor Viktorovich KRASNOV*Игорь Викторович КРАСНОВStanowisko(-a): prokurator generalny Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia:

24.12.1975

Miejsce urodzenia: Archangielsk, rosyjska FSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Igor Krasnov jest prokuratorem generalnym Federacji Rosyjskiej od 22 stycznia 2020 r. oraz byłym zastępcą przewodniczącego Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej. Z racji piastowanego stanowiska prokuratora generalnego nadzoruje prokuratury w Federacji Rosyjskiej, prokuratury specjalne i prokuraturę wojskową. Jako prokurator generalny odpowiada za poważne pogwałcenia praw człowieka, w tym arbitralne zatrzymania protestujących, oraz za szeroko zakrojone i systematyczne represjonowanie wolności pokojowego zgromadzania się i zrzeszania się, jak również wolności opinii i wypowiedzi.

Przed protestami 23 stycznia 2021 r. prokuratura generalna ostrzegła, że ich uczestnicy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Ponadto prokuratura generalna zażądała, by Federalna Służba Nadzoru w zakresie Komunikacji, Informatyki i Środków Masowego Przekazu (Roskomnadzor) ograniczyła dostęp do należących do opozycji stron internetowych i kont w mediach społecznościowych zawierających informacje o planowanych zgromadzeniach zwolenników Aleksieja Nawalnego. 29 stycznia 2021 r. prokuratura generalna ponownie zażądała, by Roskomnadzor ograniczył dostęp do należących do opozycji stron internetowych i kont w mediach społecznościowych, tym razem przed protestami w obronie Nawalnego mającymi się odbyć 30 i 31 stycznia 2021 r. Do firm internetowych (Facebook, TikTok, Twitter, Google, grupy Mail.ru) wysłano ostrzeżenia. Prokuratura generalna zapowiedziała także, że osoby biorące udział w demonstracjach zostaną postawione w stan oskarżenia.

2 marca 2021 r.
Prokuratura Generalna poparła wniosek rosyjskiej Federalnej Służby Więziennej (FSIN) o zamianę orzeczonej wobec Aleksieja Nawalnego w sprawie domniemanego oszustwa kary z zawieszeniem wykonania na karę pozbawienia wolności. Mimo że w 2018 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał wydany w sprawie Aleksieja Nawalnego wyrok skazujący za arbitralny i niesprawiedliwy, 17 stycznia 2021 r. został on aresztowany po przylocie na lotnisko w Moskwie.
4.Viktor Vasilievich (Vasilyevich) ZOLOTOV*Виктор Васильевич

ЗОЛОТОВ

Stanowisko(-a): dyrektor Federalnej Służby Wojsk Gwardii Narodowej Federacji Rosyjskiej (Rosgwardia)

Data urodzenia:

27.1.1954

Miejsce urodzenia: Sasowo, rosyjska FSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Viktor Zolotov jest od 5 kwietnia 2016 r. dyrektorem Federalnej Służby Wojsk Gwardii Narodowej Federacji Rosyjskiej (Rosgwardia), a zatem jest głównodowodzącym wojsk gwardii narodowej Federacji Rosyjskiej, a także dowódcą OMON - Oddziału Mobilnego Specjalnego Przeznaczenia będącego częścią Rosgwardii. Z racji piastowanego stanowiska nadzoruje całą działalność Rosgwardii i OMON. Jako dyrektor Rosgwardii odpowiada za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji, w tym arbitralne aresztowania i zatrzymania oraz systematyczne i szeroko zakrojone pogwałcenia wolności pokojowego zgromadzania się i zrzeszania się, w szczególności poprzez brutalne tłumienie protestów i demonstracji.

Rosgwardia została użyta do stłumienia protestów w obronie Aleksieja Nawalnego 23 stycznia i 21 kwietnia 2021 r.; zgodnie z doniesieniami, wielu funkcjonariuszy Rosgwardii i OMON stosowało brutalną przemoc wobec protestujących. Siły bezpieczeństwa stosowały agresywne środki wobec wielu dziennikarzy, w tym korespondentki "Meduzy" Kristiny Safronowej, którą uderzył funkcjonariusz OMON, i dziennikarki "Nowej Gaziety" Jelizawiety Kirpanowej, którą uderzono w głowę pałką, co spowodowało krwotok. Podczas protestów 23 stycznia 2021 r. siły bezpieczeństwa arbitralnie zatrzymały ponad 300 nieletnich.

2.3.2021
5.ZHU Hailun (pisownia chińska)Stanowisko(-a): członek Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych XIII kadencji (na lata 2018-2023) reprezentujący Region Autonomiczny Sinciang-Ujgur; członek Komitetu Nadzoru i Spraw Sądowych OgólnochińskiegoByły sekretarz Komitetu ds. Politycznych i Prawnych Regionu Autonomicznego Sinciang-Ujgur (XUAR) i były zastępca sekretarza Komitetu Partii regionu XUAR (2016-2019). Były wiceprzewodniczący Stałego Komitetu Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych XIII kadencji regionu XUAR - regionalnego organu ustawodawczego (od 2019 r. do 5 lutego 2021 r., ale był nadal aktywny co najmniej do marca 2021 r.). Członek Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych XIII kadencji (na lata 2018-2023) reprezentujący22.3.2021
Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych (od 19 marca 2018 r.)

Data urodzenia: styczeń 1958 r.

Miejsce urodzenia: Lianshui, Jiangsu

(Chiny)

Obywatelstwo: chińskie

Płeć: mężczyzna

region XUAR. Od 19 marca 2018 r. członek Komitetu Nadzoru i Spraw Sądowych Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych.

Jako sekretarz Komitetu ds. Politycznych i Prawnych regionu XUAR (2016-2019) Zhu Hailun był odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa wewnętrznego i ochronę porządku publicznego w tym regionie. Z tego względu odegrał kluczową polityczną rolę w monitorowaniu i realizowaniu zakrojonego na szeroką skalę programu nadzorowania, zatrzymywania i indoktrynowania Ujgurów i osób należących do innych muzułmańskich mniejszości etnicznych. Zhu Hailuna opisuje się jako "architekta" tego programu. Dlatego też jest odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w Chinach, w szczególności za masowe arbitralne zatrzymania Ujgurów i osób należących do innych muzułmańskich mniejszości etnicznych.

Jako wiceprzewodniczący Stałego Komitetu Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych XIII kadencji regionu XUAR (od 2019 r. do 5 lutego 2021 r.) Zhu Hailun nadal miał decydujący głos w regionie XUAR, w którym nadal trwa zakrojony na szeroką skalę program nadzorowania, zatrzymywania i indoktrynowania Ujgurów i osób należących do innych muzułmańskich mniejszości etnicznych.

6.WANG Junzheng王 ¤君 N正 ł

(pisownia chińska)

Stanowisko(a): członek 20. Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin (CCP) (grudzień 2022 - grudzień 2026 r.); deputowany 14.

Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych (NPC, luty 2023 r. - luty 2027 r.); sekretarz partii Komunistycznej Partii Chin w Tybetańskim Regionie Autonomicznym; były sekretarz partii w Xinjiang Production and Construction Corps (Korpus Produkcyjno- Budowlany Sinciangu) (XPCC) i zastępca sekretarza Komitetu Partii w Regionie Autonomicznym Sinciang- Ujgur; komisarz polityczny XPCC i dyrektor generalny China Xinjian Group

Data urodzenia: maj 1963

Miejsce urodzenia: Linyi, Szantung (Chiny)

Obywatelstwo: chińskie

Płeć: mężczyzna

Od października 2021 r. sekretarz partii Komunistycznej Partii Chin w Tybetańskim Regionie Autonomicznym; członek 20. Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin (CCP) (grudzień 2022 - grudzień 2026 r.); deputowany 14. Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych (NPC, luty 2023 r. - luty 2027 r.);

Były sekretarz partii w Xinjiang Production and Construction Corps (Korpus Produkcyjno-Budowlany Sinciangu) (XPCC) oraz zastępca sekretarza Komitetu Partii w Regionie Autonomicznym Sinciang-Ujgur (XUAR) od kwietnia 2020 r. do października 2021 r., a od maja 2020 r. do października 2021 r. także komisarz polityczny XPCC. Były sekretarz Komitetu ds. Politycznych i Prawnych XUAR od lutego 2019 r. do września 2020 r. Wang Junzheng zajmował też inne wysokie stanowiska w XPCC.

XPCC jest państwową organizacją gospodarczą i paramilitarną w XUAR, sprawującą władzę administracyjną i kontrolującą działalność gospodarczą w Sinciangu.

Jako sekretarz partii i komisarz polityczny XPCC, Wang Junzheng uczestniczył w nadzorowaniu wszystkich polityk realizowanych przez XPCC. Z racji swojego stanowiska był odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w Chinach, w szczególności za masowe arbitralne zatrzymania i poniżające traktowanie Ujgurów i osób należących do innych muzułmańskich mniejszości etnicznych, a także za systematyczne pogwałcenia ich wolności religii lub przekonań, związane między innymi z realizowaniem przez XPCC zakrojonego na szeroką skalę programu nadzorowania, zatrzymywania i indoktrynowania Ujgurów i osób należących do innych muzułmańskich mniejszości etnicznych.

Był także odpowiedzialny za systematyczne wykorzystywanie przez XPCC Ujgurów i osób należących do innych muzułmańskich mniejszości etnicznych do pracy przymusowej, w szczególności na polach bawełny.

Jako zastępca sekretarza Komitetu Partii w XUAR Wang Junzheng uczestniczył w nadzorowaniu wszystkich polityk dotyczących bezpieczeństwa realizowanych w Sinciangu, w tym wspomnianego powyżej programu wymierzonego w Ujgurów i osoby należące do innych muzułmańskich mniejszości etnicznych. Jako sekretarz Komitetu ds. Politycznych i Prawnych regionu XUAR od lutego 2019 r. do września 2020 r. Wang Junzheng był odpowiedzialny za utrzymywanie bezpieczeństwa wewnętrznego i ochronę porządku publicznego w tym regionie. Z tego względu odegrał kluczową polityczną rolę w monitorowaniu i realizowaniu wspomnianego powyżej programu.

22.3.2021
7.WANG Mingshan王 ¤明 ľ山 R (pisownia chińska)Stanowisko(a): deputowany 14. Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych (NPC, luty 2023 r. - luty 2027 r.); członek Stałego Komitetu Partii Regionu Autonomicznego Sinciang- Ujgur (XUAR); sekretarz Komitetu ds. Spraw Politycznych i Prawnych regionu XUAR

Data urodzenia: styczeń 1964 r.

Miejsce urodzenia: Wuwei, Gansu (Chiny)

Obywatelstwo: chińskie

Płeć: mężczyzna

Członek Stałego Komitetu Partii w Regionie Autonomicznym Sinciang- Ujgur (XUAR) oraz sekretarz Komitetu ds. Politycznych i Prawnych regionu XUAR od września 2020 r. Deputowany 14. Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych (NPC, luty 2023 r. - luty 2027 r.).

Były dyrektor i zastępca sekretarza partii w Biurze Bezpieczeństwa Publicznego Sinciangu (XPSB) w okresie od 2017 r. do stycznia 2021 r.

Jako sekretarz Komitetu ds. Politycznych i Prawnych regionu XUAR od września 2020 r., Wang Mingshan jest odpowiedzialny za utrzymywanie bezpieczeństwa wewnętrznego i ochronę porządku publicznego w tym regionie. Z tego względu odgrywa kluczową polityczną rolę w monitorowaniu zakrojonego na szeroką skalę programu nadzorowania, zatrzymywania i indoktrynowania Ujgurów i osób należących do innych muzułmańskich mniejszości etnicznych.

Jako były dyrektor i zastępca sekretarza partii XPSB (2017 r. - styczeń 2021 r.) sprawował kluczową funkcję w aparacie bezpieczeństwa Sinciangu i był bezpośrednio odpowiedzialny za realizowanie wspomnianego powyżej programu. W szczególności XPSB uruchomiło "zintegrowaną platformę wspólnych działań", czyli dużą bazę danych, wykorzystywaną do monitorowania milionów Ujgurów zamieszkujących region Sinciang i oznaczenia w niej tych, którzy zostali uznani za "potencjalnie niebezpiecznych", w celu wysłania ich do obozów detencyjnych.

Na obecnym stanowisku i z racji wcześniej pełnionych funkcji Wang Mingshan jest odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w Chinach, w szczególności za masowe arbitralne zatrzymania i poniżające traktowanie Ujgurów i osób należących do innych muzułmańskich mniejszości etnicznych, a także za systematyczne pogwałcenia ich wolności religii lub przekonań.

22.3.2021
8.CHEN Mingguo(pisownia chińska)Stanowisko(-a): dyrektor Biura Bezpieczeństwa Publicznego Sinciangu (XPSB) i wiceprzewodniczący rządu ludowego Regionu Autonomicznego Sinciang- Ujgur (XUAR)

Data urodzenia: październik1966 r.

Miejsce urodzenia: Yilong, Syczuan (Chiny)

Obywatelstwo: chińskie

Płeć: mężczyzna

Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Publicznego Sinciangu (XPSB) od stycznia 2021 r. i wiceprzewodniczący rządu ludowego Regionu Autonomicznego Sinciang-Ujgur (XUAR).22.3.2021
Jako dyrektor XPSB Chen Mingguo sprawuje kluczową funkcję w aparacie bezpieczeństwa Sinciangu i bezpośrednio uczestniczy w realizowaniu zakrojonego na szeroką skalę programu nadzorowania, zatrzymywania i indoktrynowania Ujgurów i osób należących do innych muzułmańskich mniejszości etnicznych. W szczególności XPSB uruchomiło zintegrowaną platformę wspólnych działań, czyli dużą bazę danych, wykorzystywaną do monitorowania milionów Ujgurów zamieszkujących region Sinciang i oznaczenia w niej tych, którzy zostali uznani za "potencjalnie niebezpiecznych", w celu wysłania ich do obozów detencyjnych. Z tego względu Chen Mingguo jest odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w Chinach, w szczególności za arbitralne zatrzymania i poniżające traktowanie Ujgurów i osób należących do innych muzułmańskich mniejszości etnicznych, a także za systematyczne pogwałcenia ich wolności religii lub przekonań.
9.JONG Kyong-thaek (alias CHO'NG Kyo'ng-t'aek) (pisownia koreańska)Stanowisko(-a): Dyrektor Biura Polityki Ogólnej Koreańskiej Armii Ludowej. były minister bezpieczeństwa państwowego Koreańskiej Republiki Ludowo- Demokratycznej (KRLD)

Data urodzenia: między 1.1.1961 a 31.12.1963

Obywatelstwo: Koreańska Republika Ludowo- Demokratyczna (KRLD)

Płeć: mężczyzna

Dyrektor Biura Polityki Ogólnej Koreańskiej Armii Ludowej. W latach 2017-2022 był ministrem bezpieczeństwa państwowego Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej (KRLD). Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego KRLD to jedna z czołowych instytucji zajmujących się realizacją represyjnych strategii bezpieczeństwa KRLD, skupiających się na identyfikowaniu i tłumieniu sprzeciwu politycznego, "wywrotowych" informacji napływających z zagranicy oraz wszelkich innych zachowań uznawanych za poważne zagrożenie polityczne dla ustroju politycznego i jego przywództwa.22.3.2021
Jako były szef Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego Jong Kyong-thaek jest odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w KRLD, w szczególności za tortury i inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie albo karanie, egzekucje pozasądowe, wymuszone zaginięcia oraz arbitralne aresztowania lub zatrzymania, jak również za szeroko zakrojoną pracę przymusową i przemoc seksualną wobec kobiet.
10.RI Yong Gil

alias RI Yong Gi, RI Yo'ng- kil, YI Yo'ng-kil

리 ®영 µ길 ć

(pisownia koreańska)

Stanowisko(a): szef sztabu generalnego Koreańskiej Armii Ludowej (KPA)

Stopień: wicemarszałek Data urodzenia: 1955 r.

Obywatelstwo: Koreańska Republika Ludowo- Demokratyczna (KRLD)

Płeć: mężczyzna

Ri Yong Gil jest szefem sztabu generalnego Koreańskiej Armii Ludowej (KPA). W okresie od czerwca lub lipca 2021 r. do grudnia 2022 r. był ministrem obrony narodowej Koreańskiej Republiki Ludowo- Demokratycznej (KRLD). Był ministrem ds. bezpieczeństwa społecznego od stycznia 2021 r. do czerwca lub lipca 2021 r. W okresie od 2018 r. do stycznia 2021 r. był również szefem sztabu generalnego KPA. W dniu 14 kwietnia 2022 r. awansowany na stanowisko wicemarszałka KPA.

Jako szef sztabu generalnego KPA oraz były minister obrony narodowej Ri Yong Gil jest odpowiedzialny za powszechne poważne pogwałcenia praw człowieka popełniane przez KPA, w tym przez członków dowództwa wojskowych sił bezpieczeństwa i innych jednostek KPA.

Ministerstwo Bezpieczeństwa Społecznego KRLD (wcześniejsze nazwy: Ministerstwo Bezpieczeństwa Ludności lub Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego) oraz dowództwo wojskowych sił bezpieczeństwa to wiodące instytucje zajmujące się realizacją represyjnych strategii bezpieczeństwa KRLD, w tym przesłuchiwaniem i karaniem osób "nielegalnie" uciekających z KRLD. W szczególności Ministerstwo Bezpieczeństwa Społecznego jest odpowiedzialne - za pośrednictwem swojego Biura Więziennictwa - za prowadzenie kolonii karnych i obozów pracy związanych z krótkoterminowym zatrzymaniem, w których więźniowie/zatrzymani są rozmyślnie głodzeni i poddawani innym formom nieludzkiego i poniżającego traktowania.

Jako były szef Ministerstwa Bezpieczeństwa Społecznego Ri Yong Gil jest odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w KRLD, w szczególności za tortury i inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie lub karanie, pozasądowe, doraźne lub arbitralne egzekucje i zabójstwa, wymuszone zaginięcia osób oraz arbitralne aresztowania lub zatrzymania, a także za szeroko zakrojoną pracę przymusową i przemoc seksualną wobec kobiet.

22.3.2021
11.(skreślony)
12.Abderrahim AL-KANI (alias Abdul-Rahim AL-KANI, Abd-al- Rahim AL-KANI, Abdel Rahim KHALIFA Abdel Rahim AL-SHAQAQI) (pisownia arabska)Stanowisko(-a): członek bojówki Kaniyat

Data urodzenia:

7.9.1997

Obywatelstwo: libijskie Numer paszportu: PH3854LY

Numer identyfikacyjny:

119970331820

Płeć: mężczyzna

Abderrahim Al-Kani jest jednym z kluczowych członków bojówki Kaniyat, a także bratem przywódcy tej bojówki, Mohammeda Khalify Al-Khaniego (zmarłego w lipcu 2021 r.). Bojówka Kaniyat sprawowała kontrolę nad libijskim miastem Tarhuna w okresie między 2015 r. a czerwcem 2020 r.

Abderrahim Al-Kani w ramach bojówki Kaniyat odpowiada za bezpieczeństwo wewnętrzne. Z racji piastowania tego stanowiska jest odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka w Libii, w szczególności za egzekucje pozasądowe i wymuszone zaginięcia w okresie między 2015 r. a czerwcem 2020 r. w Tarhunie.

Na początku czerwca 2020 r. Abderrahim Al-Kani i członkowie bojówki Kaniyat zbiegli z Tarhuny na wschód Libii. Potem w Tarhunie odkryto liczne masowe groby przypisywane bojówce Kaniyat.

22.3.2021
13.Aiub Vakhaevich KATAEV (alias Ayubkhan Vakhaevich KATAEV)*Аюб Вахаевич КАТАЕВ (alias Аюбхан Вахаевич КАТАЕВ) (pisownia rosyjska)Stanowisko(-a): były szef wydziału w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej w mieście Argun w Republice Czeczeńskiej

Data urodzenia:

1.12.1980 lub 1.12.1984

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Do 2018 r. szef wydziału w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej w mieście Argun w Republice Czeczeńskiej.

Jako szef wydziału w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej w Argunie Aiub Kataev nadzorował działania miejscowych służb bezpieczeństwa państwowego i policji. Piastując to stanowisko osobiście nadzorował szeroko zakrojone i systematyczne prześladowania w Czeczenii, które rozpoczęły się w 2017 r. Prześladowania te wymierzone są w lesbijki, gejów, osoby biseksualne, transpłciowe i interseksualne (LGBTI), osoby uważane za osoby LGBTI, oraz inne osoby podejrzewane o przynależność do opozycji wobec szefa Republiki Czeczeńskiej Ramzana Kadyrowa. Aiub Kataev i podległe mu uprzednio służby są odpowiedzialni za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji, w szczególności za tortury i inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie, a także za arbitralne aresztowania i zatrzymania oraz egzekucje pozasądowe.

Według licznych świadków Aiub Kataev osobiście nadzorował torturowanie zatrzymanych i uczestniczył w ich torturowaniu.

22.3.2021
14.Abuzaid (Abuzayed) Dzhandarovich VISMURADOV*Абузайд Джандарович

ВИСМУРАДОВ (pisownia rosyjska)

Stanowisko(-a): były dowódca jednostki "Terek" w ramach Specjalnego Oddziału Szybkiego Reagowania (SOBR); wicepremier Republiki Czeczeńskiej, nieoficjalny ochroniarz szefa Republiki Czeczeńskiej Ramzana Kadyrowa

Data urodzenia:

24.12.1975

Miejsce urodzenia: Miejsce urodzenia: Achmat-Jurt/Chosi-Jurt, była Czeczeńsko-Inguska Autonomiczna Socjalistyczna Republika Radziecka (ASSR), obecnie Republika Czeczeńska (Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Były dowódca jednostki "Terek" w ramach Specjalnego Oddziału Szybkiego Reagowania (SOBR). Od 23 marca 2020 r. wicepremier Republiki Czeczeńskiej. Nieoficjalny ochroniarz szefa Republiki Czeczeńskiej Ramzana Kadyrowa.

Abuzaid Vismuradov był dowódcą jednostki "Terek" w ramach Specjalnego Oddziału Szybkiego Reagowania (SOBR) od marca 2012 r. do marca 2020 r. Piastując to stanowisko osobiście nadzorował szeroko zakrojone i systematyczne prześladowania w Czeczenii, które rozpoczęły się w 2017 r. Prześladowania te wymierzone są w lesbijki, gejów, osoby biseksualne, transpłciowe i interseksualne (LGBTI), osoby uważane za osoby LGBTI, oraz inne osoby podejrzewane o przynależność do opozycji wobec szefa Republiki Czeczeńskiej Ramzana Kadyrowa.

Abuzaid Vismuradov i podległa mu uprzednio jednostka "Terek" są odpowiedzialni za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji, w szczególności za tortury i inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie, a także za arbitralne aresztowania i zatrzymania oraz egzekucje pozasądowe.

Według licznych świadków Abuzaid Vismuradov osobiście nadzorował torturowanie zatrzymanych i uczestniczył w ich torturowaniu. Jest on bliskim współpracownikiem Ramzana Kadyrowa, szefa Republiki Czeczeńskiej, który od wielu lat prowadzi kampanię represji wobec swoich przeciwników politycznych.

22.3.2021
Abuzaid Vismuradov i podległa mu jednostka "Terek" są odpowiedzialni za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji, w szczególności za tortury i inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie, a także za arbitralne aresztowania i zatrzymania oraz egzekucje pozasądowe.

Według licznych świadków Abuzaid Vismuradov osobiście nadzorował torturowanie zatrzymanych i uczestniczył w ich torturowaniu. Jest on bliskim współpracownikiem Ramzana Kadyrowa, szefa Republiki Czeczeńskiej, który od wielu lat prowadzi kampanię represji wobec swoich przeciwników politycznych.

15.Gabriel Moses LOKUJO-Stanowisko(-a): generał dywizji Sił Zbrojnych Sudanu Południowego (SsPDF)

Obywatelstwo: południowosudańskie

Płeć: mężczyzna

Generał dywizji Sił Zbrojnych Sudanu Południowego (SSPDF).

Gabriel Moses Lokujo jest odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w Sudanie Południowym, w szczególności za egzekucje pozasądowe.

W maju 2020 r. trzech oficerów Opozycyjnej Ludowej Armii Wyzwolenia Sudanu (SPLA-IO) zostało uprowadzonych i straconych na rozkaz generała dywizji Gabriela Mosesa Lokujo.

22.3.2021
We wrześniu 2020 r. generał dywizji Gabriel Moses Lokujo przeszedł z SPLA-IO na stronę SSPDF i jest odpowiedzialny za starcia, które wskutek tej decyzji wywiązały się na terenie i wokół ośrodka szkoleniowego Moroto na południu stanu Ekwatoria Środkowa. W ich wyniku w ostatnim kwartale 2020 r. po obu stronach wiele osób zostało zabitych lub rannych; doszło też do przemieszczenia się ludności cywilnej, zwłaszcza w okolicach Kajo-Keji w stanie Ekwatoria Środkowa. Siły generała dywizji Gabriela Mosesa Lokujo pozostały na tym obszarze; są doniesienia o dalszych licznych starciach, a bezpieczeństwo ludności cywilnej jest nadal zagrożone.
16.Dimitri (Dimitry, Dmitri, Dmitry) Valerievich UTKIN*Дмитрий Валерьевич

Уткин (pisownia rosyjska)

Stanowisko(-a): założyciel

i dowódca Grupy Wagnera; Stopień: podpułkownik (rezerwy)

Sygnał wywoławczy: Vagner, Wagner, Dziewiąty

Numer identyfikacyjny w Grupie Wagnera: M-0209

Data urodzenia:

1.6.1970 lub 11.6.1970

Miejsce urodzenia: Asbiest, obwód swierdłowski, rosyjska FSRR (obecnie Federacja

Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Adres: Psków, Federacja Rosyjska

Płeć: mężczyzna

Dimitrij Utkin, były oficer rosyjskiego wywiadu wojskowego (GRU), jest założycielem Grupy Wagnera i odpowiada za koordynację i planowanie operacji rozmieszczania najemników w różnych krajach.

Jako dowódca Grupy Wagnera jest odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka popełniane przez tę grupę, obejmujące tortury oraz pozasądowe, doraźne lub arbitralne egzekucje i zabójstwa.

Jednym z przykładów poważnych naruszeń praw człowieka popełnionych przez Grupę Wagnera jest zakatowanie syryjskiego dezertera przez czterech członków Grupy Wagnera w czerwcu 2017 r. w prowincji Homs w Syrii. Według byłego członka Grupy Wagnera Dimitrij Utkin osobiście nakazał zakatowanie dezertera, a także filmowanie tego czynu.

13.12.2021
17.Stanislav Evgenievitch DYCHKO*Станислав Евгеньевич

Дычко (pisownia rosyjska)

Stanowisko(-a): najemnik Grupy Wagnera

Data urodzenia: 1990

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Stanislav Dychko, były pracownik policji w Stawropolu, jest najemnikiem Grupy Wagnera.

Wraz z trzema innymi najemnikami Grupy Wagnera uczestniczył w torturowaniu syryjskiego dezertera aż do jego śmierci w czerwcu 2017 r. w prowincji Homs w Syrii.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka w Syrii.

13.12.2021
18.Valery (Valeriy) Nikolaevich ZAKHAROV*Валерий Николаевич

Захаров (pisownia rosyjska)

Stanowisko(a): doradca prezydenta Republiki Środkowoafrykańskiej ds. bezpieczeństwa

Numer identyfikacyjny w Grupie Wagnera: M-5658

Data urodzenia:

12.1.1970

Miejsce urodzenia: Leningrad, rosyjska FSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Valery Zakharov, były członek Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej (FSB), jest byłym doradcą prezydenta Republiki Środkowoafrykańskiej ds. bezpieczeństwa. Jest jedną z kluczowych postaci w strukturze dowodzenia Grupy Wagnera i utrzymuje ścisłe powiązania z władzami rosyjskimi.

Ze względu na zajmowane uprzednio wpływowe stanowisko w Republice Środkowoafrykańskiej i wiodącą rolę w Grupie Wagnera Valery Zakharov jest odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka popełnione przez Grupę Wagnera w Republice Środkowoafrykańskiej, w tym pozasądowe, doraźne lub arbitralne egzekucje i zabójstwa.

Obejmuje to zamordowanie w 2018 r. trzech rosyjskich dziennikarzy, za bezpieczeństwo których odpowiadał Valery Zakharov.

13.12.2021
19.Maxim SHUGALEY alias

Maksim SHUGALEI*

Максим ШУГАЛЕЙ (pisownia rosyjska)Stanowisko(a): prezes Fundacji na rzecz Obrony Wartości Narodowych (FDNV)

Data urodzenia:

24.2.1966

Miejsce urodzenia: Leningrad, były ZSRR (obecnie Sankt Petersburg, Federacja

Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu lub dowodu tożsamości:

710508436 (paszport rosyjski)

Maksim Szugalej jest szefem Fundacji na rzecz Obrony Wartości Narodowych (FDNV), podmiotu powiązanego z Grupą Wagnera. FDNV jest podmiotem odpowiadającym za public relations Grupy Wagnera, a rolą Maksima Szugaleja w FDNV jest między innymi kierowanie prowagnerowską propagandą i kampaniami dezinformacyjnymi, w tym po to, aby poprawić reputację Grupy Wagnera i wspomóc jej rozmieszczanie; podejmuje on też niejawne ingerencje w imieniu Grupy Wagnera w różnych krajach, w których grupa ta działa.

Grupa Wagnera została umieszczona w wykazie za poważne naruszenia praw człowieka, w tym tortury oraz pozasądowe, doraźne lub arbitralne egzekucje i zabójstwa, w szeregu krajów, w tym w Libii, Mali i Republice Środkowoafrykańskiej.

Maksim Szugalej jest powiązany z Grupą Wagnera i jest odpowiedzialny za wspieranie działań Grupy Wagnera i zachęcanie do tych działań poprzez prowagnerowską propagandę i dezinformację.

25.2.2023
20.Aleksandr Grigorievitch MALOLETKO*Александр Григорьевич МАЛОЛЕТКО

(pisownia rosyjska)

Aleksandr Grigorjewicz Małoletko jest bliskim współpracownikiem Jewgienija Prigożyna. Jego działanie jako "obrońcy ojczyzny" i szefa "Ligi Obrony Interesów Weteranów" spotkało się z publicznym uznaniem ze strony Jewgienija Prigożyna. Pracował jako instruktor dla Grupy Wagnera w Republice Środkowoafrykańskiej. Jest powiązany z Grupą Wagnera, został umieszczony w wykazie za poważne naruszenia praw człowieka w szeregu krajów, w tym w Republice Środkowoafrykańskiej i odpowiada za wspieranie działań Grupy Wagnera.25.2.2023
21.Konstantin

Alexandrovich PIKALOV*

Константин Александрович ПИКАЛОВ

(pisownia rosyjska)

Stanowisko(a): jeden z dowódców PMC Grupy Wagnera w Afryce

Data urodzenia:

23.7.1968

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Konstantin Pikałow (pseudonim "Mazai") (Mazay) jest jednym z przywódców Grupy Wagnera i odpowiada za działania operacyjne Grupy Wagnera w Afryce, zwłaszcza w Republice Środkowoafrykańskiej. Jest on oskarżony o podżeganie do zabójstwa trzech rosyjskich dziennikarzy w lipcu 2018 r. Od kwietnia 2023 r. jest również szefem nowej grupy paramilitarnej (Konwój) utworzonej w listopadzie 2022 r. w celu podejmowania działań w związku z wojną napastniczą Rosji przeciwko Ukrainie.

Grupa Wagnera została umieszczona w wykazie za poważne naruszenia praw człowieka, w tym tortury oraz pozasądowe, doraźne lub arbitralne egzekucje i zabójstwa, w szeregu krajów, w tym w Republice Środkowoafrykańskiej.

Pełniąc funkcję przywódczą w Grupie Wagnera, Konstantit Pikałow jest odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka popełniane przez Grupę Wagnera w Republice Środkowoafrykańskiej.

25.2.2023
22.Dimitri SYTII

alias

Dimitri SYTYI*

Дмитрий СЫТИЙ (pisownia rosyjska)Stanowisko(-a): dyrektor Rosyjskiego Domu (Russian House) w Bangi

Data urodzenia:

23.3.1989

Miejsce urodzenia: Mińsk (Białoruś)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Adres: NA-SYTAIA/

A1-TANKISTAZ

KHRUSTITSKOGO 62 APT25/ZP- 198217/CI St Petersburg, Russian Federation

Dmitrij Sytij odgrywa wiodącą rolę w Grupie Wagnera w Republice Środkowoafrykańskiej i ma bliskie powiązania z Jewgienijem Prigożynem. Odpowiada za prowadzenie polityki Grupy Wagnera w zakresie wywierania wpływu w Republice Środkowoafrykańskiej. Jest szefem lokalnego oddziału Rosyjskiego Domu, który jest organem rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych zajmującym się kulturą.

Grupa Wagnera została umieszczona w wykazie za poważne naruszenia praw człowieka, obejmujące tortury i egzekucje pozasądowe, doraźne lub arbitralne oraz zabójstwa w szeregu krajów, w tym w Republice Środkowoafrykańskiej.

Ze względu na wpływowe stanowisko w Republice Środkowoafrykańskiej i wiodącą rolę w Grupie Wagnera jest odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka popełniane przez Grupę Wagnera w Republice Środkowoafrykańskiej.

25.2.2023
23.Mikhail Sergeyevich

POTEPKIN*

Михаил Сергеевич

ПОТЕПКИН

(pisownia rosyjska)

Stanowisko(-a): dyrektor Meroe Gold

Data urodzenia: 19 lub 29.9.1981

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: 651697952

(paszport rosyjski)

Adres: Sudan

Powiązane przedsiębiorstwa:

Megaline; Concord; IT-Debugger

Michaił Siergiejewicz Potiepkin jest dyrektorem Meroe Gold, podmiotu będącego przykrywką dla działań Grupy Wagnera w Sudanie; jest także zaangażowany w M-Invest, spółkę dominującą Meroe. Pełni rolę przywódczą w ramach Grupy Wagnera w Sudanie i ma bliskie powiązania z Jewgienijem Prigożynem. Dzięki powiązaniom z sudańskim wojskiem Grupa Wagnera zapewniła sobie eksploatację i eksport sudańskiego złota do Rosji. Michaił Siergiejewicz Potiepkin jest powiązany z Grupą Wagnera i odpowiada za planowanie działań Grupy Wagnera, umieszczonej w wykazie za poważne naruszenia praw człowieka, obejmujące tortury i egzekucje pozasądowe, doraźne lub arbitralne oraz zabójstwa w szeregu krajów, w tym w Sudanie.25.2.2023
24.Alexander

Alexandrovich IVANOV

alias Aleksandr

Alexandrovich IVANOV; Alexandre

Alexandrovich IVANOV*

Александр

Александрович ИВАНОВ (pisownia rosyjska)

Stanowisko(a): przedstawiciel instruktorów Grupy Wagnera w Republice Środkowoafrykańskiej

Data urodzenia:

14.6.1960

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Adres: Bangi, Republika Środkowoafrykańska

Aleksandr Iwanow jest rzecznikiem prasowym Grupy Wagnera w Republice Środkowoafrykańskiej. Jest także dowódcą rosyjskiej "Unii oficerów na rzecz bezpieczeństwa międzynarodowego", zwanej również "Wspólnotą oficerów ds. bezpieczeństwa międzynarodowego" (COSI), firmy przykrywki Wagnera, która wysyła rosyjskich instruktorów wojskowych do Republiki Środkowoafrykańskiej. Ci instruktorzy są najemnikami z Grupy Wagnera.

Grupa Wagnera została umieszczona w wykazie za poważne naruszenia praw człowieka, w tym tortury oraz pozasądowe, doraźne lub arbitralne egzekucje i zabójstwa, w szeregu krajów, w tym w Republice Środkowoafrykańskiej.

Jako oficjalny przedstawiciel rosyjskich instruktorów wojskowych Aleksandr Iwanow jest zaangażowany w poważne naruszenia praw człowieka popełniane przez Grupę Wagnera w Republice Środkowoafrykańskiej.

25.2.2023
25.Vitalii Viktorovitch PERFILEV*Виталий Викторович ПЕРФИЛЬЕВ (pisownia rosyjska)Data urodzenia:

11.9.1983

Miejsce urodzenia: Nowosybirsk, ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Adres: Bangi, Republika Środkowoafrykańska.

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu:

NR 75 2987491

Data wydania:

30.3.2016

Data ważności:

30.3.2026

Witalij Wiktorowicz Pierfiljew jest doradcą prezydenta Republiki Środkowoafrykańskiej w kwestiach bezpieczeństwa. Jest jedną z kluczowych postaci w Grupie Wagnera w Republice Środkowoafrykańskiej.

Grupa Wagnera została umieszczona w wykazie za poważne naruszenia praw człowieka, obejmujące tortury i egzekucje pozasądowe, doraźne lub arbitralne oraz zabójstwa, w szeregu krajów, w tym w Republice Środkowoafrykańskiej.

Ze względu na wpływowe stanowisko w Republice Środkowoafrykańskiej i wiodącą rolę w Grupie Wagnera jest odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka popełnione przez Grupę Wagnera w Republice Środkowoafrykańskiej.

25.2.2023
26.Andrei Sergeevich MANDEL*Андрей Сергеевич МАНДЕЛЬ (pisownia rosyjska)Data urodzenia:

2.3.1990

Miejsce urodzenia: Niemcy

Płeć: mężczyzna

Numer paszportu: 753615660

Andriej Siergiejewicz Mandel kieruje M-Invest, podmiotem będącym przykrywką działań Grupy Wagnera w Sudanie; jest także zaangażowany w jego jednostkę zależną Meroe Gold. Pełni rolę przywódczą w ramach Grupy Wagnera w Sudanie i ma bliskie powiązania z Jewgienijem Prigożynem Dzięki bliskim powiązaniom z sudańskim wojskiem Grupa Wagnera zapewniła sobie eksploatację i eksport sudańskiego złota do Rosji. Andriej Siergiejewicz Mandel jest powiązany z Grupą Wagnera, umieszczoną w wykazie za poważne naruszenia praw człowieka, obejmujące tortury i egzekucje pozasądowe, doraźne lub arbitralne oraz zabójstwa w szeregu krajów, w tym w Sudanie. Poprzez swoje działania wspiera on również takie naruszenia popełnione w Sudanie.25.2.2023
27.Neda Mohammad NADEEM(pisownia pasztuńska)Stanowisko(-a):

p.o. talibskiego ministra szkolnictwa wyższego

Obywatelstwo: afgańskie

Płeć: mężczyzna

Od 22 października 2022 r. pełni obowiązki talibskiego ministra szkolnictwa wyższego.

Od czasu objęcia przez niego stanowiska talibowie opublikowali dekrety zakazujące kobietom dostępu do szkolnictwa wyższego w całym kraju. Dekrety te pozbawiają kobiety przysługującego im prawa do edukacji oraz równego dostępu do edukacji i stanowią pogwałcenie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn.

Jako p.o. talibskiego ministra szkolnictwa wyższego Neda Mohammed Nadeem jest zatem odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w Afganistanie, w szczególności za powszechne pogwałcenia prawa kobiet do edukacji i prawa do równego traktowania mężczyzn i kobiet w dziedzinie edukacji.

7.3.2023
28.Sheikh Muhammad

Khalid HANAFI

(pisownia pasztuńska)Stanowisko(-a):

p.o. talibskiego ministra krzewienia cnót i zapobiegania wadom

Data urodzenia: ok. 1970 r.

Miejsce urodzenia: wioska Kolam Shaheed, dystrykt Doabi, prowincja Nurestan, Afganistan

Obywatelstwo: afgańskie

Płeć: mężczyzna

Pełni obowiązki talibskiego ministra krzewienia cnót i zapobiegania wadom, zastępującego ministra ds. kobiet.

Od czasu objęcia przez niego stanowiska talibowie opublikowali dekrety ograniczające wolność i godność kobiet i dziewcząt w całym kraju poprzez ograniczenie przysługującej im wolności słowa i wypowiedzi oraz nakładające surowe kary na osoby, które nie przestrzegają talibskich nakazów, i prowadzące do aktów przemocy wobec tych osób.

W szczególności podczas jego kadencji opublikowano dekrety dotyczące hidżabu, a także harmonogramy korzystania z przestrzeni publicznej przewidujące segregację płciową.

Jako p.o. talibskiego ministra krzewienia cnót i zapobiegania wadom szejk Muhammad Khalid Hanafi jest odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w Afganistanie, w szczególności za powszechne pogwałcenie praw kobiet, np. wolności wypowiedzi, a także przysługującego im prawa do równego traktowania mężczyzn i kobiet.

7.3.2023
29.Alexander Georgievich FEDORINOV*Александр Георгиевич Федоринов

(pisownia rosyjska)

Stanowisko(-a): dowódca w komisariacie policji w Moskwie

Stopień: podpułkownik

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Jest dowódcą w komisariacie policji w Moskwie.

Jako p.o. szefa w komisariacie policji w marcu 2022 r. wyraził zgodę na arbitralne aresztowania i zatrzymania, a następnie na torturowanie kobiet protestujących przeciwko wojnie.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji, w szczególności za tortury i inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie lub karanie, arbitralne aresztowania lub zatrzymania, a także za systematyczne akty przemocy seksualnej i przemocy ze względu na płeć.

7.3.2023
30.Ivan RYABOV*Иван РЯБОВ

(pisownia rosyjska)

Stanowisko(-a): funkcjonariusz policji w komisariacie policji w Moskwie

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Jest funkcjonariuszem policji w komisariacie policji w Moskwie.

Na rozkaz podpułkownika Alexandra Fedorinova w marcu 2022 r. arbitralnie zatrzymał i torturował kobiety protestujące przeciwko wojnie. Ofiary twierdzą, że je bił i dusił przy użyciu plastikowych toreb oraz że znęcał się nad nimi fizycznie i słownie przez sześć godzin.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji, w szczególności za tortury i inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie lub karanie oraz za arbitralne aresztowania lub zatrzymania.

7.3.2023
31.Nikolay Anatolevich KUZNETSOV

alias Nikolaj

Anatolevich Kuznetsov, Nikolaj Kuznetsov, Nikolay Kuznetsov*

Николай Анатольевич

Кузнецов (pisownia rosyjska)

Stanowisko(-a): członek sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej, dowódca dywizji Dzierżyńskiego jednostki służb specjalnych Rosgwardii (Federalnej Służby Wojsk Gwardii Narodowej Federacji Rosyjskiej)

Stopień: generał dywizji

Data urodzenia:

13.4.1978

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer identyfikacji podatkowej: 645407737871

Jest członkiem sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej i dowódcą dywizji Dzierżyńskiego jednostki służb specjalnych Rosgwardii (Federalnej Służby Wojsk Gwardii Narodowej Federacji Rosyjskiej).

Jego jednostka brała udział w nielegalnej rosyjskiej inwazji na Ukrainę, a członkowie tej jednostki systematycznie uczestniczyli w aktach przemocy seksualnej i gwałtach w Ukrainie w marcu i kwietniu 2022 r.

Skala i powaga aktów przemocy seksualnej i przemocy ze względu na płeć popełnianych na okupowanych przez Rosję obszarach Ukrainy sugeruje, że były one "planowane w bardziej systematyczny sposób" i że rosyjscy dowódcy - świadomi przemocy seksualnej, jakiej dopuszcza się personel wojskowy na terenie Ukrainy, a w niektórych przypadkach "zachęcali do niej, a nawet ją nakazywali".

Jako dowódca jednostki Kuznetsov jest odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w Ukrainie, w tym za systematyczne akty przemocy seksualnej i przemocy ze względu na płeć.

7.3.2023
32.Ramil Rakhmatulovich IBATULLIN*Рамиль Рахматуллович Ибатуллин

(pisownia rosyjska)

Stanowisko(-a): członek sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej, były dowódca 90. gwardyjskiej dywizji pancernej

Stopień: pułkownik

Data urodzenia:

22.10.1976

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer identyfikacji podatkowej: 631409144707

Numer osobowy rosyjskich sił zbrojnych: U-927425

Służył w rosyjskich oddziałach okupacyjnych w regionie Donbasu (2014-2017) i uczestniczył w nielegalnej rosyjskiej inwazji na Ukrainę jako dowódca 90. gwardyjskiej dywizji pancernej.

W marcu 2022 r. dowodzona przez niego dywizja brała udział w ofensywie na Czernihów i Kijów. Podczas tej ofensywy członkowie tej dywizji dopuszczali się aktów przemocy seksualnej i przemocy ze względu na płeć wobec ukraińskiej ludności cywilnej.

Po upublicznieniu tych faktów rosyjskie Ministerstwo Obrony awansowało Ibatullina na stopień pułkownika.

Władze ukraińskie oskarżyły kilku członków 90. gwardyjskiej dywizji pancernej o domniemaną przemoc seksualną i przemoc ze względu na płeć, w tym gwałt na ciężarnej kobiecie w pobliżu Kijowa, i zabójstwo osoby cywilnej po wielokrotnym zgwałceniu jego żony w obecności małego dziecka; członków tej dywizji oskarżono również o udział w gwałtach zbiorowych.

Skala i powaga aktów przemocy seksualnej i przemocy ze względu na płeć popełnianych na okupowanych przez Rosję obszarach Ukrainy sugeruje, że były one "planowane w bardziej systematyczny sposób" i że rosyjscy dowódcy - świadomi przemocy seksualnej, jakiej dopuszcza się personel wojskowy na terenie Ukrainy, a w niektórych przypadkach "zachęcali do niej, a nawet ją nakazywali".

Ibatullin jest zatem odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w Ukrainie, w tym za systematyczne akty przemocy seksualnej i przemocy ze względu na płeć.

7.3.2023
33.Gatluak Nyang HOTHStanowisko(-a): komisarz okręgowy okręgu Mayiandit

Obywatelstwo: Sudan

Południowy

Płeć: mężczyzna

Od lutego 2021 r. jest komisarzem okręgowym okręgu Mayiandit (stan Unity, Sudan Południowy).

Piastując to stanowisko, dowodził prorządowymi bojówkami w atakach przeprowadzonych w południowej części stanu Unity od lutego do maja 2022 r. W tym okresie dowodzone przez niego oddziały powszechnie i systematycznie stosowały przemoc seksualną jako taktykę wojenną oraz jako nagrodę i uprawnienie przysługujące mężczyznom uczestniczącym w konflikcie.

Jako komisarz okręgowy Hoth jest zatem odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w Sudanie Południowym, w tym za systematyczne i powszechne akty przemocy seksualnej i przemocy ze względu na płeć.

7.3.2023
34.Gordon Koang BIEL alias Gordon Koang Char BIEL, Koang Biel CHAR, Koang NYALUALGOStanowisko(-a): komisarz okręgowy okręgu Koch

Miejsce urodzenia: Sudan Południowy

Obywatelstwo: Sudan

Południowy

Płeć: mężczyzna

Od lutego 2021 r. jest komisarzem okręgowym okręgu Koch (stan Unity, Sudan Południowy).

Piastując to stanowisko, dowodził prorządowymi bojówkami w atakach przeprowadzonych w południowej części stanu Unity od lutego do maja 2022 r. W tym okresie dowodzone przez niego oddziały powszechnie i systematycznie stosowały przemoc seksualną jako taktykę wojenną oraz jako nagrodę i uprawnienie przysługujące mężczyznom uczestniczącym w konflikcie.

Jako komisarz okręgowy Biel jest zatem odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w Sudanie Południowym, w tym za systematyczne i powszechne akty przemocy seksualnej i przemocy ze względu na płeć.

7.3.2023
35.Toe UI

alias Toe YI

Stanowisko(a): zastępca ministra spraw wewnętrznych

Stopień: generał dywizji

Obywatelstwo:

Mjanma/Birma

Płeć: mężczyzna

W dniu 3 lutego 2023 r. Toe Ui został mianowany zastępcą ministra spraw wewnętrznych. Jest byłym zastępcą szefa Biura Dowódcy ds. Bezpieczeństwa Wojskowego (OCMSA). OCMSA jest odpowiedzialne za zarządzanie ośrodkami detencyjnymi i ośrodkami przesłuchań w Mjanmie/Birmie i zajmuje się także gromadzeniem danych wywiadowczych.

Podlegający Toe Ui pracownicy OCMSA zmuszają kobiety, mężczyzn i członków społeczności LGBTIQ, którzy zostali arbitralnie zatrzymani i poddani przesłuchaniu, do obnażania się, gwałcą ich, poddają ich elektrowstrząsom, przypalają im genitalia i stosują wobec nich nadmierną przemoc.

Jako zastępca szefa OCMSA Toe Ui jest odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w Mjanmie/Birmie, w tym arbitralne zatrzymania i tortury, a także za systematyczne i powszechne akty przemocy seksualnej i przemocy ze względu na płeć.

7.3.2023
36.Oleg Mikhailovich SVIRIDENKO*Олег Михайлович СВИРИДЕНКО (pisownia rosyjska)Stanowisko(-a): wiceminister sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia:

29.7.1962

Miejsce urodzenia: Potapowka, rejon Buda-Koszelewo, obwód homelski, Białoruś

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Indywidualny numer podatnika:

772704610955

Jako wiceminister sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej bezpośrednio nadzoruje Departament Legislacji i Egzekwowania Prawa w Obszarze Organizacji Niehandlowych, a także Departament Ochrony Interesów Narodowych przed Wpływami Zewnętrznymi, które to departamenty są odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów dotyczących "agentów zagranicznych", w tym uprawnione do podejmowania decyzji o wpisaniu do "wykazu agentów zagranicznych".

Prawodawstwo dotyczące "agentów zagranicznych" znalazło się w centrum fali represyjnych przepisów, które uderzają w niezależne społeczeństwo obywatelskie, media, a także w przeciwników reżimu, naruszając ich wolność opinii i wypowiedzi. W rezultacie setki organizacji pozarządowych i osób fizycznych, wiele wybitnych osobistości rosyjskiego społeczeństwa obywatelskiego i przeciwników politycznych Kremla, w tym Władimir Kara-Murza, zostało wpisanych do wykazu agentów zagranicznych podlegającego bezpośrednio kompetencjom Olega Sviridenki w Ministerstwie Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej.

W związku z tym Oleg Sviridenko ponosi odpowiedzialność za poważne naruszenia praw człowieka w Rosji, w tym za naruszenia wolności opinii i wypowiedzi.

5.6.2023
37.Andrei Andreevich ZADACHIN*Андрей Андреевич ЗАДАЧИН

(pisownia rosyjska)

Stanowisko(-a): śledczy Głównej Jednostki Dochodzeniowej przy Komisji Śledczej Federacji Rosyjskiej; major

Data urodzenia:

22.8.1990

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Indywidualny numer podatnika:

771577190559

Jako śledczy Głównej Jednostki Dochodzeniowej przy Komisji Śledczej Federacji Rosyjskiej skierował politycznie umotywowane oskarżenie karne przeciwko Władimirowi Kara-Murzy. Zwrócił się również do sądu o zatrzymanie Władimira Kara-Murzy i uzasadnił ten wniosek w sądzie.

Władimir Kara-Murza jest czołowym działaczem opozycji w Rosji. Po tym, jak oskarżył Kreml o popełnienie zbrodni wojennych w Ukrainie i publicznie potępił rosyjską agresję, w 2022 r. wszczęto przeciwko niemu oparte na fałszywych zarzutach postępowanie sądowe o podłożu politycznym. W kwietniu 2023 r. został skazany na 25 lat więzienia o podwyższonym rygorze bezpieczeństwa / obozu pracy. Postępowanie sądowe przeciwko niemu było wymierzone w jego aktywizm i służyło jako proces pokazowy w Rosji w celu stłumienia głosów krytykujących rządzący reżim i sprzeciwiających się wojnie napastniczej przeciwko Ukrainie. Rosyjski reżim wykorzystuje krajowe sądownictwo jako powszechne narzędzie w przypadku licznych poważnych naruszeń praw człowieka. System wymiaru sprawiedliwości nie jest niezależny i - poprzez naruszanie wolności opinii i wypowiedzi osób sprzeciwiających się reżimowi rządzącemu - jest wykorzystywany do systematycznego i poważnego naruszania ich praw człowieka.

W związku z tym Andrei Zadachin ponosi odpowiedzialność za poważne naruszenia praw człowieka w Rosji, w tym za naruszenia wolności opinii i wypowiedzi.

5.6.2023
38.Danila Yurievich MIKHEEV*Данила Юрьевич МИХЕЕВ (pisownia rosyjska)Stanowisko(-a): dyrektor organizacji nienastawionej na zysk "Independent expert" ("Niezależny ekspert")

Data urodzenia:

1.3.1999

Miejsce urodzenia: Moskwa, Federacja Rosyjska

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Indywidualny numer podatnika:

771577190559

Służy rządowi rosyjskiemu jako "biegły" w sprawach sądowych o podłożu politycznym. Pełnił funkcję biegłego w umotywowanym politycznie postępowaniu sądowym przeciwko Władimirowi Kara-Murzy.

Władimir Kara-Murza jest czołowym działaczem opozycji w Rosji. Po tym, jak oskarżył Kreml o popełnienie zbrodni wojennych w Ukrainie i publicznie potępił rosyjską agresję, w 2022 r. wszczęto przeciwko niemu oparte na fałszywych zarzutach postępowanie sądowe o podłożu politycznym. W kwietniu 2023 r. został skazany na 25 lat więzienia o podwyższonym rygorze bezpieczeństwa / obozu pracy. Postępowanie sądowe przeciwko niemu było wymierzone w jego aktywizm i służyło jako proces pokazowy w Rosji w celu stłumienia głosów krytykujących rządzący reżim i sprzeciwiających się wojnie napastniczej przeciwko Ukrainie. Rosyjski reżim wykorzystuje krajowe sądownictwo jako powszechne narzędzie w przypadku licznych poważnych naruszeń praw człowieka. System wymiaru sprawiedliwości nie jest niezależny i - poprzez naruszanie wolności opinii i wypowiedzi osób sprzeciwiających się reżimowi rządzącemu - jest wykorzystywany do systematycznego i poważnego naruszania ich praw człowieka.

W związku z tym ze względu na swoje działania Danila Mikheev ponosi odpowiedzialność za wspieranie poważnych naruszeń praw człowieka w Rosji, w tym naruszeń wolności opinii i wypowiedzi.

5.6.2023
39.Denis Vladimirovich KOLESNIKOV*Денис Владимирович

КОЛЕСНИКОВ (pisownia rosyjska)

Stanowisko(-a): szef Jednostki Dochodzeniowej przy Komisji Śledczej Federacji Rosyjskiej Stopień wojskowy: generał broni

Data urodzenia:

29.6.1976

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Jako szef Jednostki Dochodzeniowej przy Komisji Śledczej Federacji Rosyjskiej zezwolił na skierowanie politycznie umotywowanego oskarżenia karnego przeciwko Władimirowi Kara-Murzy.

Władimir Kara-Murza jest czołowym działaczem opozycji w Rosji. Po tym, jak oskarżył Kreml o popełnienie zbrodni wojennych w Ukrainie i publicznie potępił rosyjską agresję, w 2022 r. wszczęto przeciwko niemu oparte na fałszywych zarzutach postępowanie sądowe o podłożu politycznym. W kwietniu 2023 r. został skazany na 25 lat więzienia o podwyższonym rygorze bezpieczeństwa / obozu pracy. Postępowanie sądowe przeciwko niemu było wymierzone w jego aktywizm i służyło jako proces pokazowy w Rosji w celu stłumienia głosów krytykujących rządzący reżim i sprzeciwiających się wojnie napastniczej przeciwko Ukrainie. Rosyjski reżim wykorzystuje krajowe sądownictwo jako powszechne narzędzie w przypadku licznych poważnych naruszeń praw człowieka. System wymiaru sprawiedliwości nie jest niezależny i - poprzez naruszanie wolności opinii i wypowiedzi osób sprzeciwiających się reżimowi rządzącemu - jest wykorzystywany do systematycznego i poważnego naruszania ich praw człowieka.

W związku z tym, pełniąc to stanowisko, Denis Kolesnikov ponosi odpowiedzialność za poważne naruszenia praw człowieka w Rosji, w tym za naruszenia wolności opinii i wypowiedzi.

5.6.2023
40.Diana Igorevna MISHCHENKO

(Nazwisko rodowe: GARIPOVA)*

Диана Игоревна МИЩЕНКО

(pisownia rosyjska)

Stanowisko(-a): sędzia sądu dla rejonu Chamowniki w Moskwie

Data urodzenia:

12.5.1977

Miejsce urodzenia: Moskwa, Federacja Rosyjska

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: kobieta

Jako sędzia sądu dla rejonu Chamowniki w Moskwie jest zaangażowana w mającą podłoże polityczne sprawę sądową przeciwko Władimirowi Kara-Murzy. Wydała wyrok w celu zatwierdzenia jego zatrzymania administracyjnego na 15 dni.

Władimir Kara-Murza jest czołowym działaczem opozycji w Rosji. Po tym, jak oskarżył Kreml o popełnienie zbrodni wojennych w Ukrainie i publicznie potępił rosyjską agresję, w 2022 r. wszczęto przeciwko niemu oparte na fałszywych zarzutach postępowanie sądowe o podłożu politycznym. W kwietniu 2023 r. został skazany na 25 lat więzienia o podwyższonym rygorze bezpieczeństwa / obozu pracy. Postępowanie sądowe przeciwko niemu było wymierzone w jego aktywizm i służyło jako proces pokazowy w Rosji w celu stłumienia głosów krytykujących rządzący reżim i sprzeciwiających się wojnie napastniczej przeciwko Ukrainie. Rosyjski reżim wykorzystuje krajowe sądownictwo jako powszechne narzędzie w przypadku licznych poważnych naruszeń praw człowieka. System wymiaru sprawiedliwości nie jest niezależny i - poprzez naruszanie wolności opinii i wypowiedzi osób sprzeciwiających się reżimowi rządzącemu - jest wykorzystywany do systematycznego i poważnego naruszania ich praw człowieka.

W związku z tym Diana Mishchenko ponosi odpowiedzialność za poważne naruszenia praw człowieka w Rosji, w tym za naruszenia wolności opinii i wypowiedzi.

5.6.2023
41.Elena Anatolievna LENSKAYA*Елена Анатольевна ЛЕНСКАЯ

(pisownia rosyjska)

Stanowisko(-a): sędzia sądu dla rejonu Basmannyj w Moskwie

Data urodzenia:

22.1.1979

Miejsce urodzenia: Moskwa, Federacja Rosyjska

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: kobieta

Indywidualny numer podatnika:

770905658030

Jako sędzia sądu dla rejonu Basmannyj w Moskwie jest zaangażowana w mającą podłoże polityczne sprawę sądową przeciwko Władimirowi Kara-Murzy. Wydała orzeczenie w celu zatwierdzenia jego zatrzymania na dwa miesiące.

Władimir Kara-Murza jest czołowym działaczem opozycji w Rosji. Po tym, jak oskarżył Kreml o popełnienie zbrodni wojennych w Ukrainie i publicznie potępił rosyjską agresję, w 2022 r. wszczęto przeciwko niemu oparte na fałszywych zarzutach postępowanie sądowe o podłożu politycznym. W kwietniu 2023 r. został skazany na 25 lat więzienia o podwyższonym rygorze bezpieczeństwa / obozu pracy. Postępowanie sądowe przeciwko niemu było wymierzone w jego aktywizm i służyło jako proces pokazowy w Rosji w celu stłumienia głosów krytykujących rządzący reżim i sprzeciwiających się wojnie napastniczej przeciwko Ukrainie. Rosyjski reżim wykorzystuje krajowe sądownictwo jako powszechne narzędzie w przypadku licznych poważnych naruszeń praw człowieka. System wymiaru sprawiedliwości nie jest niezależny i - poprzez naruszanie wolności opinii i wypowiedzi osób sprzeciwiających się reżimowi rządzącemu - jest wykorzystywany do systematycznego i poważnego naruszania ich praw człowieka.

W związku z tym Elena Lenskaya ponosi odpowiedzialność za poważne naruszenia praw człowieka w Rosji, w tym za naruszenia wolności opinii i wypowiedzi.

5.6.2023
42.Ilya Pavlovich KOZLOV*Илья Павлович КОЗЛОВ

(pisownia rosyjska)

Funkcja: sędzia sądu miejskiego w Moskwie

Data urodzenia:

17.10.1973

Miejsce urodzenia: Moskwa, Federacja Rosyjska

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Jako sędzia sądu miejskiego w Moskwie jest zaangażowany w mającą podłoże polityczne sprawę sądową przeciwko Władimirowi Kara-Murzy. Oddalił jego apelację wobec zatrzymania administracyjnego.

Władimir Kara-Murza jest czołowym działaczem opozycji w Rosji. Po tym, jak oskarżył Kreml o popełnienie zbrodni wojennych w Ukrainie i publicznie potępił rosyjską agresję, w 2022 r. wszczęto przeciwko niemu oparte na fałszywych zarzutach postępowanie sądowe o podłożu politycznym. W kwietniu 2023 r. został skazany na 25 lat więzienia o podwyższonym rygorze bezpieczeństwa / obozu pracy. Postępowanie sądowe przeciwko niemu było wymierzone w jego aktywizm i służyło jako proces pokazowy w Rosji w celu stłumienia głosów krytykujących rządzący reżim i sprzeciwiających się wojnie napastniczej przeciwko Ukrainie. Rosyjski reżim wykorzystuje krajowe sądownictwo jako powszechne narzędzie w przypadku licznych poważnych naruszeń praw człowieka. System wymiaru sprawiedliwości nie jest niezależny i - poprzez naruszanie wolności opinii i wypowiedzi osób sprzeciwiających się reżimowi rządzącemu - jest wykorzystywany do systematycznego i poważnego naruszania ich praw człowieka.

W związku z tym Ilya Kozlov ponosi odpowiedzialność za poważne naruszenia praw człowieka w Rosji, w tym za naruszenia wolności opinii i wypowiedzi.

5.6.2023
43.Sergei Gennadievich

PODOPRIGOROV*

Сергей Геннадьевич ПОДОПРИГОРОВ

(pisownia rosyjska)

Funkcja: sędzia sądu miejskiego w Moskwie

Data urodzenia:

8.1.1974

Miejsce urodzenia: Moskwa, Federacja Rosyjska

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Adres

Shmitovskiy Proyezd, 16c2, Moscow, Russia, 123100.

Apartment 52.

(Шмитовский пр-д, 16с2, Москва, Россия, 123100. Квартира 52)

Jako sędzia sądu miejskiego w Moskwie jest zaangażowany w mającą podłoże polityczne sprawę sądową przeciwko Władimirowi Kara-Murzy. Przewodniczył kolegium sędziów sądu miejskiego w Moskwie, który 17 kwietnia 2023 r. skazał opozycyjnego aktywistę Władimira Kara-Murzę na 25 lat więzienia o podwyższonym rygorze bezpieczeństwa / obozu pracy.

Władimir Kara-Murza jest czołowym działaczem opozycji w Rosji. Po tym, jak oskarżył Kreml o popełnienie zbrodni wojennych w Ukrainie i publicznie potępił rosyjską agresję, w 2022 r. wszczęto przeciwko niemu oparte na fałszywych zarzutach postępowanie sądowe o podłożu politycznym. W kwietniu 2023 r. został skazany na 25 lat więzienia o podwyższonym rygorze bezpieczeństwa / obozu pracy. Postępowanie sądowe przeciwko niemu było wymierzone w jego aktywizm i służyło jako proces pokazowy w Rosji w celu stłumienia głosów krytykujących rządzący reżim i sprzeciwiających się wojnie napastniczej przeciwko Ukrainie. Rosyjski reżim wykorzystuje krajowe sądownictwo jako powszechne narzędzie w przypadku licznych poważnych naruszeń praw człowieka. System wymiaru sprawiedliwości nie jest niezależny i - poprzez naruszanie wolności opinii i wypowiedzi osób sprzeciwiających się reżimowi rządzącemu - jest wykorzystywany do systematycznego i poważnego naruszania ich praw człowieka.

Wcześniej Sergei Podoprigorov, jako sędzia sądu dla rejonu Twierskoj w Moskwie, wydał dwa orzeczenia w sprawie Siergieja Magnickiego, który ujawnił korupcję i nadużycia ze strony rosyjskich urzędników rządowych, po czym był prześladowany i zmarł w rosyjskim więzieniu.

W związku z tym Sergei Podoprigorov ponosi odpowiedzialność za poważne naruszenia praw człowieka w Rosji, w tym za naruszenia wolności opinii i wypowiedzi.

44.Dmitriy Viktorovich

KOMNOV*

Дмитрий Викторович

КОМНОВ

(pisownia rosyjska)

Funkcja: podpułkownik, szef aresztu tymczasowego w Moskwie SIZO-5 "Vodnik".

Data urodzenia:

17.5.1977

Miejsce urodzenia: region Kaszira, Moskwa, Federacja Rosyjska

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Jest wyższym rangą oficerem rosyjskiego systemu penitencjarnego. Jest szefem aresztu tymczasowego SIZO-5 "Vodnik", w którym przebywa Władimir Kara-Murza.

Władimir Kara-Murza jest czołowym działaczem opozycji w Rosji. Po tym, jak oskarżył Kreml o popełnienie zbrodni wojennych w Ukrainie i publicznie potępił rosyjską agresję, w 2022 r. wszczęto przeciwko niemu oparte na fałszywych zarzutach postępowanie sądowe o podłożu politycznym. W kwietniu 2023 r. został skazany na 25 lat więzienia o podwyższonym rygorze bezpieczeństwa / obozu pracy. Postępowanie sądowe przeciwko niemu było wymierzone w jego aktywizm i służyło jako proces pokazowy w Rosji w celu stłumienia głosów krytykujących rządzący reżim i sprzeciwiających się wojnie napastniczej przeciwko Ukrainie. Rosyjski reżim wykorzystuje krajowe sądownictwo jako powszechne narzędzie w przypadku licznych poważnych naruszeń praw człowieka. System wymiaru sprawiedliwości nie jest niezależny i - poprzez naruszanie wolności opinii i wypowiedzi osób sprzeciwiających się reżimowi rządzącemu - jest wykorzystywany do systematycznego i poważnego naruszania ich praw człowieka.

Stan zdrowia Władimira Kara-Murzy znacznie się pogorszył od czasu jego zatrzymania w kwietniu 2022 r. Dmitriy Komnov ponosi odpowiedzialność za poniżające traktowanie Władimira Kara-Murzy, który został wysłany do karceru pomimo ciężkiego zaburzenia neurologicznego spowodowanego dwoma wcześniejszymi otruciami.

Złe traktowanie Władimira Kara-Murzy w areszcie tymczasowym prowadzonym przez Dmitriya Komnova potwierdza utrwaloną praktykę nieludzkiego traktowania zatrzymanych przeciwników reżimu. Dmitriy Komnov był strażnikiem w areszcie tymczasowym "Butyrka" w okresie, gdy panujące w nim nieznośne warunki doprowadziły do śmierci działacza antykorupcyjnego Siergieja Magnickiego.

W związku z tym ponosi odpowiedzialność za poważne naruszenia praw człowieka w Rosji, w tym za poniżające traktowanie oraz za naruszenia wolności opinii i wypowiedzi.

5.6.2023
45.Oleg Anatolyevich BARANOV*Олег Анатольевич

БАРАНОВ

(pisownia rosyjska)

Stanowisko(-a): naczelnik Głównej Dyrekcji Spraw Wewnętrznych Miasta Moskwa; generał broni policji

Data urodzenia:

16.3.1969

Miejsce urodzenia: Poczdam, Niemcy

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Powiązane podmioty:

Główna Dyrekcja Spraw Wewnętrznych Miasta Moskwa

Centrum Zwalczania Ekstremizmu;

Departament Technologii Informacyjnych Miasta Moskwa;

NTechLab;

Tevian

Oleg Baranov jest naczelnikiem Głównej Dyrekcji Spraw Wewnętrznych Miasta Moskwa. W tej funkcji nadzoruje siły policyjne, śledczych, obiekty penitencjarne, Centrum Zwalczania Ekstremizmu i inne jednostki ochrony porządku publicznego w Moskwie.

Pod jego kierownictwem Główna Dyrekcja Spraw Wewnętrznych Miasta Moskwa monitorowała i arbitralnie zatrzymywała niezależnych dziennikarzy i opozycyjnych aktywistów uczestniczących w pokojowych demonstracjach poparcia dla Aleksieja Nawalnego i sprzeciwu wobec korupcji rosyjskiego rządu i wobec inwazji Rosji na Ukrainę. Główna Dyrekcja Spraw Wewnętrznych Miasta Moskwa namierzała też i zatrzymywała poborowych starających się uniknąć mobilizacji na rosyjską wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie. W tym celu dyrekcja ta stosowała w Moskwie jako narzędzie represji system rozpoznawania twarzy.

Oleg Baranov jest zatem odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji, w tym za arbitralne aresztowania i zatrzymania, za pogwałcenia i naruszenia wolności pokojowego zgromadzania się i zrzeszania.

20.7.2023
46.Eduard Anatolyevich

LYSENKO*

Эдуард Анатольевич

ЛЫСЕНКО (pisownia rosyjska)

Stanowisko(-a): minister rządu Moskwy; naczelnik Departamentu Technologii Informacyjnych Miasta Moskwa;

Data urodzenia:

22.1.1975

Miejsce urodzenia: Jarosław, rosyjska FSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Powiązane osoby:

Natalia Sergunina

Powiązane podmioty:

Departament Technologii Informacyjnych Miasta Moskwa;

Główna Dyrekcja Spraw Wewnętrznych Miasta Moskwa

Eduard Lysenko jest ministrem rządu Moskwy i naczelnikiem Departamentu Technologii Informacyjnych Miasta Moskwa.

Departament ten opracowuje i stosuje w Moskwie system rozpoznawania twarzy. Dane z systemu przekazuje jednostkom ochrony porządku publicznego w Głównej Dyrekcji Spraw Wewnętrznych Miasta Moskwa.

Główna Dyrekcja Spraw Wewnętrznych Miasta Moskwa stosowała ten system w Moskwie jako narzędzie represji, zwłaszcza do monitorowania i arbitralnego zatrzymywania niezależnych dziennikarzy i opozycyjnych aktywistów uczestniczących w pokojowych demonstracjach poparcia dla Aleksieja Nawalnego i sprzeciwu wobec korupcji rosyjskiego rządu i wobec inwazji Rosji na Ukrainę. Dyrekcja ta stosowała ten system także do namierzania i zatrzymywania poborowych starających się uniknąć mobilizacji na rosyjską wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie.

Eduard Lysenko jest zatem odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji, w tym za arbitralne aresztowania i zatrzymania, za pogwałcenia i naruszenia wolności pokojowego zgromadzania się i zrzeszania.

20.7.2023
47.Natalia Alekseevna SERGUNINA*Наталья Алексеевна

СЕРГУНИНА

(pisownia rosyjska)

Stanowisko(-a): wiceprezydent w rządzie Moskwy szefowa aparatu prezydenta i rządu Moskwy

Data urodzenia:

22.8.1978

Miejsce urodzenia: Moskwa, rosyjska FSRR (obecnie

Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: kobieta

Adres: (biurowy) Voznesensky pereulok, 22, 125009 Moscow, Russian Federation

Powiązane osoby:

Eduard Lysenko

Powiązane podmioty:

Departament Technologii Informacyjnych Miasta Moskwa;

Główna Dyrekcja Spraw Wewnętrznych Miasta Moskwa

Inne informacje identyfikacyjne: tel.: + 74956298447 (biuro)

Natalia Sergunina jest wiceprezydentem Moskwy. Podlega jej Departament Technologii Informacyjnych Miasta Moskwa, który opracowuje i stosuje w Moskwie system rozpoznawania twarzy. Dane z systemu departament przekazuje jednostkom ochrony porządku publicznego w Głównej Dyrekcji Spraw Wewnętrznych Miasta Moskwa.

Główna Dyrekcja Spraw Wewnętrznych Miasta Moskwa stosowała ten system w Moskwie jako narzędzie represji, zwłaszcza do monitorowania i arbitralnego zatrzymywania niezależnych dziennikarzy i opozycyjnych aktywistów uczestniczących w pokojowych demonstracjach poparcia dla Aleksieja Nawalnego i sprzeciwu wobec korupcji rosyjskiego rządu i wobec inwazji Rosji na Ukrainę. Dyrekcja ta stosowała ten system także do namierzania i zatrzymywania poborowych starających się uniknąć mobilizacji na rosyjską wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie.

Natalia Sergunina jest zatem odpowiedzialna za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji, w tym za arbitralne aresztowania i zatrzymania, za pogwałcenia i naruszenia wolności pokojowego zgromadzania się i zrzeszania.

20.7.2023
48.Dmitry Yurievich

NOZHKIN*

Дмитрий Юрьевич

НОЖКИН

(pisownia rosyjska)

Stanowisko(-a): naczelnik więzienia IK-6 w obwodzie włodzimierskim

Data urodzenia:

3.7.1981

Adres: Suzdalskaya St., 2, 118, Vladimir, Vladimir region, Russia, 600009

Indywidualny numer podatkowy: 583520944622

Dmitry Nozhkin jest naczelnikiem kolonii karnej IK-6 w miejscowości Melekhovo w obwodzie włodzimierskim. Od wyroku z marca 2022 r. jest tam przetrzymywany rosyjski przywódca opozycyjny Aleksiej Nawalny.

Od sierpnia 2022 r. Aleksiej Nawalny został poddany kilkakrotnie izolacji w karcerze przez ponad 100 dni, co spowodowało znaczne pogorszenie stanu jego zdrowia. Metody stosowane przez kierownictwo kolonii karnej IK-6 (m.in. wykorzystywanie świateł LED o wysokiej jasności) są okrutnymi, nieludzkimi i poniżającymi karami, za które Dmitry Nozhkin odpowiada bezpośrednio jako naczelnik.

Dmitry Nozhkin jest zatem odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji, w tym za tortury i inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie lub karanie, arbitralne aresztowania i zatrzymania, pogwałcenia lub naruszenia wolności opinii i wypowiedzi.

20.7.2023
49.Yuri Alexandrovich FOMIN*Юрий Александрович

Фомин (pisownia rosyjska)

Stanowisko(-a): zastępca naczelnika więzienia IK-6 w obwodzie włodzimierskim

Data urodzenia:

28.08.1986

Adres: Komsomolskaya St., 95/2, 13, Kovrov, Vladimir region, Russia, 601914

Yuri Fomin jest zastępcą naczelnika kolonii karnej IK-6 w miejscowości Melekhovo w obwodzie włodzimierskim. Od wyroku z marca 2022 r. jest tam przetrzymywany rosyjski przywódca opozycyjny Aleksiej Nawalny.

Od sierpnia 2022 r. Aleksiej Nawalny został poddany kilkakrotnie izolacji w karcerze przez ponad 100 dni, co spowodowało znaczne pogorszenie jego zdrowia. Metody stosowane przez kierownictwo kolonii karnej IK-6 (m.in. wykorzystywanie świateł LED o wysokiej jasności) są okrutnymi, nieludzkimi i poniżającymi karami, za które Yuri Fomin odpowiada bezpośrednio jako zastępca naczelnika.

Yuri Fomin jest zatem odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji, w tym za tortury i inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie lub karanie, arbitralne aresztowania i zatrzymania, pogwałcenia lub naruszenia wolności opinii i wypowiedzi.

20.7.2023
50.Danila Andreevich SINYUKHIN*Данила Андреевич

СИНЮХИН

(pisownia rosyjska)

Stanowisko(a): zastępca naczelnika więzienia IK-6 w obwodzie włodzimierskim

Data urodzenia:

8.8.1990

Adres: Narodnaya St., 8, 91, Vladimir, Vladimir region, Russia, 600026

Danila Sinyukhin jest zastępcą naczelnika kolonii karnej IK-6 w miejscowości Melekhovo w obwodzie włodzimierskim. Od wyroku z marca 2022 r. jest tam przetrzymywany rosyjski przywódca opozycyjny Aleksiej Nawalny.

Od sierpnia 2022 r. Aleksiej Nawalny został poddany kilkakrotnie izolacji w karcerze przez ponad 100 dni, co spowodowało znaczne pogorszenie jego zdrowia. Metody stosowane przez kierownictwo kolonii karnej IK-6 (m.in. wykorzystywanie świateł LED o wysokiej jasności) są okrutnymi, nieludzkimi i poniżającymi karami, za które Danila Sinyukhin odpowiada bezpośrednio jako zastępca naczelnika.

Danila Sinyukhin jest zatem odpowiedzialna za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji, w tym za tortury i inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie lub karanie, arbitralne aresztowania i zatrzymania, pogwałcenia lub naruszenia wolności opinii i wypowiedzi.

20.7.2023
51.Anatoly Alekseevich GORSHKOV*Анатолий Алексеевич

ГОРШКОВ (pisownia rosyjska)

Stanowisko(-a): zastępca naczelnika więzienia IK-6 w obwodzie włodzimierskim

Data urodzenia:

6.5.1984

Adres: Sergey Lazo St., 4/1, 75, Kovrov, Vladimir region, Russia, 601911

Anatoly Gorshkov jest zastępcą naczelnika kolonii karnej IK-6 w miejscowości Melekhovo w obwodzie włodzimierskim. Od wyroku z marca 2022 r. jest tam przetrzymywany rosyjski przywódca opozycyjny Aleksiej Nawalny.

Od sierpnia 2022 r. Aleksiej Nawalny został poddany kilkakrotnie izolacji w karcerze przez ponad 100 dni, co spowodowało znaczne pogorszenie jego zdrowia. Metody stosowane przez kierownictwo kolonii karnej IK-6 (m.in. wykorzystywanie świateł LED o wysokiej jasności) są okrutnymi, nieludzkimi i poniżającymi karami, za które Anatoly Gorshkov odpowiada bezpośrednio j ako zastępca naczelnika.

Anatoly Gorshkov jest zatem odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji, w tym za tortury i inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie lub karanie, arbitralne aresztowania i zatrzymania, pogwałcenia lub naruszenia wolności opinii i wypowiedzi.

20.7.2023
52.Dmitry Ivanovich MAKORIN*Дмитрий Иванович

МАКОРИН (pisownia rosyjska)

Stanowisko(a): zastępca naczelnika więzienia IK-6 w obwodzie włodzimierskim

Data urodzenia:

23.6.1984

Adres: Dachny proezd, 3, apt. 3, Melehovo, Vladimir region, Russia

Dmitry Makorin jest zastępcą naczelnika kolonii karnej IK-6 w miejscowości Melekhovo w obwodzie włodzimierskim. Od wyroku z marca 2022 r. jest tam przetrzymywany rosyjski przywódca opozycyjny Aleksiej Nawalny.

Od sierpnia 2022 r. Aleksiej Nawalny został poddany kilkakrotnie izolacji w karcerze przez ponad 100 dni, co spowodowało znaczne pogorszenie jego zdrowia. Metody stosowane przez kierownictwo kolonii karnej IK-6 (m.in. wykorzystywanie świateł LED o wysokiej jasności) są okrutnymi, nieludzkimi i poniżającymi karami, za które Dmitry Makorin odpowiada bezpośrednio jako zastępca naczelnika.

Dmitry Makorin jest zatem odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji, w tym za tortury i inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie lub karanie, arbitralne aresztowania i zatrzymania, pogwałcenia lub naruszenia wolności opinii i wypowiedzi.

20.7.2023
53.Mikhail Alekseevich NEIMOVICH*Михаил Алексеевич

НЕИМОВИЧ

(pisownia rosyjska)

Stanowisko(-a): porucznik w więzieniu IK-6 w obwodzie włodzimierskim

Data urodzenia:

25.11.1997

Adres: Muromskaya St., 9, 22, Kovrov, Vladimir region, Russia, 601909

Mikhail Neimovich jest porucznikiem rosyjskiej Federalnej Służby Więziennej w kolonii karnej IK-6 w miejscowości Melekhovo w obwodzie włodzimierskim. Od wyroku z marca 2022 r. jest tam przetrzymywany rosyjski przywódca opozycyjny Aleksiej Nawalny.

Od sierpnia 2022 r. Aleksiej Nawalny został poddany kilkakrotnie izolacji w karcerze przez ponad 100 dni, co spowodowało znaczne pogorszenie jego zdrowia. Metody stosowane przez kierownictwo kolonii karnej IK-6 (m.in. wykorzystywanie świateł LED o wysokiej jasności) są okrutnymi, nieludzkimi i poniżającymi karami, za które Mikhail Neimovich odpowiada bezpośrednio.

Mikhail Neimovich jest zatem odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji, w tym za tortury i inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie lub karanie, arbitralne aresztowania i zatrzymania, pogwałcenia lub naruszenia wolności opinii i wypowiedzi.

20.7.2023
54.Alexey Ivanovich GIRICHEV*Алексей Иванович

ГИРИЧЕВ

(pisownia rosyjska)

Stanowisko(-a): (były) naczelnik regionalny of the FSIN (Federalnej Służby Więziennej) w obwodzie włodzimierskim do marca 2023 r.;

obecnie wicedyrektor FSIN

Data urodzenia:

3.8.1975

Miejsce urodzenia: Kałacz, rejon kałaczewski, obwód woroneski, rosyjska FSRR (obecnie Federacja Rosyjka)

Adres: (wcześniej) Zoe Kosmodemyanskaya St., 5 Corps 1, 95, Kovrov, Vladimir Region, Russia, 601911

Indywidualny numer podatkowy: 382101379684

Alexey Girichev jest wicedyrektorem rosyjskiej Federalnej Służby Penitencjarnej (FSIN), która więzi rosyjskiego przywódcę opozycyjnego Aleksieja Nawalnego od wyroku z marca 2022 r.

Od sierpnia 2022 r. Aleksiej Nawalny został poddany kilkakrotnie izolacji w karcerze przez ponad 100 dni, co spowodowało znaczne pogorszenie jego zdrowia. Metody stosowane przez kierownictwo kolonii karnej IK-6 (m.in. wykorzystywanie świateł LED o wysokiej jasności) są okrutnymi, nieludzkimi i poniżającymi karami, za które Alexey Girichev odpowiada bezpośrednio jako wicedyrektor FSIN.

Zatem Alexey Girichev odpowiada za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji, w tym za tortury i inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie lub karanie, arbitralne aresztowania i zatrzymania.

20.7.2023
55.Arkady Alexandrovich GOSTEV*Аркадий Александрович

ГОСТЕВ

(pisownia rosyjska)

Stanowisko(-a): dyrektor FSIN (wcześniej - do 2021 r. - wiceminister spraw wewnętrznych)

Data urodzenia:

11.2.1961

Miejsce urodzenia: rejon szacki, obwód riazański, rosyjska FSRR (obecnie Federacja Rosyjka)

Adres: lobachevskogo, 92-12, Moscow, 117453

Nr paszportu: 620120675

Arkady Gostev jest dyrektorem rosyjskiej Federalnej Służby Penitencjarnej (FSIN), która więzi rosyjskiego przywódcę opozycyjnego Aleksieja Nawalnego od wyroku z marca 2022 r.

Od sierpnia 2022 r. Aleksiej Nawalny został poddany kilkakrotnie izolacji w karcerze przez ponad 100 dni, co spowodowało znaczne pogorszenie jego zdrowia. Metody stosowane przez kierownictwo kolonii karnej IK-6 (m.in. wykorzystywanie świateł LED o wysokiej jasności) są okrutnymi, nieludzkimi i poniżającymi karami, za które Arkady Gostev odpowiada bezpośrednio jako dyrektor FSIN.

Arkady Gostev jest zatem odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji, w tym za tortury i inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie lub karanie, arbitralne aresztowania i zatrzymania.

20.7.2023
56.Alexander Alexandrovitch

SAMOFAL*

Александр Александрович

САМОФАЛ

(pisownia rosyjska)

Stanowisko(- a): agent Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia:

23.8.1981

Miejsce urodzenia: Moskwa, rosyjska FSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Adres: (wcześniej) Military Unit 2568, FSB Border Service Academy, Golitsyno, Russian Federation

Alexander Samofal jest agentem Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej (FSB). Z tej racji był osobiście zaangażowany w zamach FSB na czołowego rosyjskiego opozycjonistę Władimira Karę-Murzę przy użyciu neurotoksyny. Niemal śmiertelne zatrucie poważnie odbiło się na zdrowiu Władimira Kary-Murzy, poważnie osłabiając jego długofalowy stan fizyczny.

Władimir Kara-Murza jest ważnym działaczem opozycji w Rosji. Po tym, jak oskarżył Kreml o popełnienie zbrodni wojennych w Ukrainie i publicznie potępił rosyjską agresję, wszczęto przeciwko niemu w 2022 r. politycznie motywowane postępowanie sądowe oparte na fałszywych zarzutach. W kwietniu 2023 r. skazano go na 25 lat pobytu w więzieniu o podwyższonym rygorze bezpieczeństwa / w obozie pracy. Postępowanie sądowe przeciwko niemu było wymierzone w jego aktywizm i służyło w Rosji za proces pokazowy mający stłumić głosy krytykujące rządzący reżim i sprzeciwiające się wojnie napastniczej przeciwko Ukrainie.

Alexander Samofal jest zatem odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka, w tym za tortury i inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie lub karanie.

20.7.2023
57.Habibullah AGHA

alias

Mawlawi, Maulvi, Hadith, Sheikh

(pisownia pasztuńska)Stanowisko(-a): pełniący obowiązki talibskiego ministra edukacji

Data urodzenia: 1954 lub 1955 r.

Miejsce urodzenia: Vach Bakhto, dystrykt Shah Wali Kot, prowincja Kandahar, Afganistan

Obywatelstwo: afgańskie

Płeć: mężczyzna

We wrześniu 2022 r. Habibullah Agha został mianowany pełniącym obowiązki talibskiego ministra edukacji. Pełniąc tę funkcję, wdrażał politykę talibów polegającą na odmawianiu dziewczętom dostępu do kształcenia średniego poprzez przedłużanie zakazu nauki w szkołach średnich powyżej szóstej klasy wobec uczennic.

Ponadto osobiście zaostrzył istniejące talibskie polityki powodujące dyskryminację ze względu na płeć, nakazując zamknięcie prywatnych i prowadzonych przez organizacje pozarządowe ośrodków edukacyjnych, które wcześniejsłużyły kształceniu dziewcząt. W związku z tym ponosi osobistą odpowiedzialność za naruszenia praw człowieka w Afganistanie, w szczególności za systematyczne represje ze względu na płeć w sektorze edukacji. Jest osobiście odpowiedzialny za ciągłe naruszanie podstawowego prawa afgańskich dziewcząt do kształcenia średniego oraz prawa do równego traktowania chłopców i dziewcząt w dziedzinie szkolnictwa średniego, a tym samym za dalsze wykluczanie dziewcząt ze społeczeństwa.

Jako pełniący obowiązki talibskiego ministra edukacji jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka w Afganistanie, w szczególności za naruszanie prawa dziewcząt i kobiet do kształcenia oraz prawa do równego traktowania mężczyzn i kobiet.

20.7.2023
58.Abdul Hakim HAQQANI alias

Mawlawi Sheikh Abdul Hakim Haqqani Ishaqzai;

"Shaikhul Hadis" Maulvi Abdul Hakim "Haqqani"

(pisownia pasztuńska)Stanowisko(-a): pełniący obowiązki talibskiego prezesa Sądu Najwyższego Afganistanu

Qazi al-Quzzat (sędzia Sądu Najwyższego)

Data urodzenia: 1967 r.

Miejsce urodzenia: Panjwayi, prowincja Kandahar, Afganistan

Obywatelstwo: afgańskie

Płeć: mężczyzna

Abdul Hakim Haqqani pełni obecnie obowiązki talibskiego prezesa Sądu Najwyższego Afganistanu, na które to stanowisko został mianowany przez talibskich przywódców w 2021 r. Pełniąc tę funkcję, skutecznie wykorzystuje system prawny do stosowania wobec kobiet represji ze względu na płeć poprzez wykluczanie kobiet wykonujących zawód sędziego z afgańskiego systemu sądowego i poprzez systematyczne ograniczanie kobietom dostępu do wymiaru sprawiedliwości, a zatem narusza zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn.

Sprawuje funkcję pełniącego obowiązki talibskiego prezesa Sądu Najwyższego, ale też talibskiego przywódcy ideologicznego. Poprzez osobiste kontakty z talibskim przywódcą Haibatullahem Akhundzadą wywiera wpływ polityczny w celu kształtowania talibskiej ideologii represji ze względu na płeć, w szczególności wydając wytyczne dotyczące systematycznego wykluczania kobiet i dziewcząt z życia publicznego w Afganistanie.

20.7.2023
Jako pełniący obowiązki talibskiego prezesa Sądu Najwyższego jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka w Afganistanie, w szczególności za naruszanie prawa kobiet w zakresie dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz prawa do równego traktowania mężczyzn i kobiet.
59.Abdul-Hakim SHAREI alias

Sharae; Sharie; Shara'i

(pisownia pasztuńska)Stanowisko(-a): pełniący obowiązki talibskiego ministra sprawiedliwości

Tytuł: Shaikh-al-Hadith Mawlawi

Data urodzenia: 1961 r.

Miejsce urodzenia: Ayub-Khil, prowincja Chost, Afganistan

Obywatelstwo: afgańskie

Płeć: mężczyzna

Po przejęciu władzy w Afganistanie przez talibów Abdul-Hakim Sharei, jako pełniący obowiązki talibskiego ministra sprawiedliwości, zapoczątkował zmasowane wysiłki, by zwrócić krajowy system wymiaru sprawiedliwości przeciwko afgańskim kobietom. Skutecznie utrudniał kobietom odbywanie aplikacji adwokackich, uniemożliwiał kobietom korzystanie z zastępstwa procesowego oraz usuwał kobiety ze stanowisk w systemie wymiaru sprawiedliwości. Przeprowadzony z jego polecenia przegląd całości ram prawnych Afganistanu sprawił również, że ustawa o likwidacji przemocy wobec kobiet przestała być stosowana.

Polityki te są częścią zmasowanych wysiłków, by wykorzystywać odmowę ochrony prawnej jako skuteczne narzędzie wspierania systemu represji ze względu na płeć poprzez narażanie kobiet i dziewcząt na stan bezprawia i bezkarności, za co Abdul-Hakim Sharei ponosi bezpośrednią i osobistą odpowiedzialność.

Jako pełniący obowiązki talibskiego ministra sprawiedliwości jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka w Afganistanie, w szczególności za naruszanie prawa kobiet w zakresie dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz prawa do równego traktowania mężczyzn i kobiet.

20.7.2023
60.James Mark NANDOStanowisko(-a): generał dywizji Sił Zbrojnych Sudanu Południowego (SSPDF)

Miejsce urodzenia: Ezo, hrabstwo Ezo, stan Ekwatoria Zachodnia, Sudan Południowy

Adres: Dżuba, Sudan

Południowy

Obywatelstwo: południowosudańskie

Płeć: mężczyzna

James Nando jest wyższym rangą oficerem Sił Zbrojnych Sudanu Południowego (SSPDF) w stopniu generała dywizji. Dowodzi siłami w Sudanie Południowym w stanie Ekwatoria Zachodnia, które to siły przeprowadziły szeroko zakrojone ataki na ludność cywilną. Jego siły systematycznie stosowały przemoc seksualną i przemoc ze względu na płeć, by terroryzować ludność.

Jako generał dywizji jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka w Sudanie Południowym, w tym za przemoc seksualną i przemoc ze względu na płeć.

20.7.2023
63.Elena Victorovna PODOLNAYA*Елена Викторовна ПОДОЛЬНАЯ

(pisownia rosyjska)

Stanowisko(-a): prokurator rosyjska; wiceprokurator w "sądzie okręgowym dla Symferopola w Republice Krymu"

Data urodzenia:

5.9.1978

Płeć: kobieta

Numer identyfikacji podatkowej: 261803847664

Elena Podolnaya jest wiceprokuratorem w "sądzie okręgowym dla Symferopola w Republice Krymu" ustanowionego przez rosyjskie siły okupacyjne na nielegalnie zaanektowanym Krymie. Na tym stanowisku Elena Podolnaya wzięła udział w politycznie umotywowanym postępowaniu sądowym przeciwko dziennikarzowi Władysławowi Jesypence i wnioskowała dla niego o karę 11 lat pozbawienia wolności. Władysław Jesypenko został skazany na sześć lat pozbawienia wolności.

Postępowanie sądowe przeciwko Władysławowi Jesypence było wymierzone w jego aktywizm i służyło w Rosji za proces pokazowy mający stłumić głosy krytykujące reżim i sprzeciwiające się wojnie napastniczej przeciwko Ukrainie. Rosyjski reżim wykorzystuje krajowe sądownictwo jako powszechne narzędzie w licznych przypadkach poważnych naruszeń praw człowieka. System wymiaru sprawiedliwości nie jest niezależny jest wykorzystywany do systematycznego i poważnego naruszania wolności opinii i wolności wypowiedzi osób sprzeciwiających się obecnemu reżimowi poprzez naruszanie ich wolności opinii i wypowiedzi.

W związku z tym ponosi ona odpowiedzialność za poważne naruszenia praw człowieka w Federacji Rosyjskiej i na okupowanych przez nią terytoriach, w tym za naruszenia wolności opinii i wypowiedzi.

8.9.2023
64.Denis Vladimirovich

KOROVIN*

Денис Владимирович

КОРОВИН (pisownia rosyjska)

Stanowisko(-a): oficer Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej (FSB)

Płeć: mężczyzna

Denis Korovin jest oficerem Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej (FSB). Na tym stanowisku brał udział w torturowaniu dziennikarza Władysława Jesypenki, który został skazany na sześć lat pozbawienia wolności.

Postępowanie sądowe przeciwko Władysławowi Jesypence było wymierzone w jego aktywizm i służyło w Rosji za proces pokazowy mający stłumić głosy krytykujące reżim i sprzeciwiające się wojnie napastniczej przeciwko Ukrainie. Rosyjski reżim wykorzystuje krajowe sądownictwo jako powszechne narzędzie w licznych przypadkach poważnych naruszeń praw człowieka. System wymiaru sprawiedliwości nie jest niezależny jest wykorzystywany do systematycznego i poważnego naruszania wolności opinii i wolności wypowiedzi osób sprzeciwiających się obecnemu reżimowi poprzez naruszanie ich wolności opinii i wypowiedzi.

W związku z tym ponosi on odpowiedzialność za poważne naruszenia praw człowieka w Federacji Rosyjskiej i na okupowanych przez nią terytoriach, w tym za tortury, nieludzkie i poniżające traktowanie oraz naruszenia wolności opinii i wypowiedzi.

8.9.2023
65.Dliaver Memetovich BERBEROV*Длявер Меметович БЕРБЕРОВ

(pisownia rosyjska)

Stanowisko(-a): sędzia "sądu okręgowego w Republice Krymu"

Data urodzenia:

17.8.1978

Miejsce urodzenia: Uzbekistan

Płeć: mężczyzna

Adres: ul. Turkenicza 6, Symferopol, Krym, Ukraina АР Крим, г. Симферополь, ул. Туркенича 6

Kod DRFO: 2871801456

Dliaver Berberov jest sędzią "sądu okręgowego dla Symferopola w Republice Krymu" ustanowionego przez rosyjskie siły okupacyjne na nielegalnie zaanektowanym Krymie. Na tym stanowisku Dliaver Berberov wziął udział w politycznie umotywowanym postępowaniu sądowym przeciwko dziennikarzowi Władysławowi Jesypence.

W dniu 16 lutego 2021 r. Dliaver Berberov ogłosił wyrok w sprawie Władysława Jesypenki i skazał go na sześć lat pozbawienia wolności.

Postępowanie sądowe przeciwko Władysławowi Jesypence było wymierzone w jego aktywizm i służyło w Rosji za proces pokazowy mający stłumić głosy krytykujące obecny reżim i sprzeciwiające się wojnie napastniczej przeciwko Ukrainie. Rosyjski reżim wykorzystuje krajowe sądownictwo jako powszechne narzędzie w licznych przypadkach poważnych naruszeń praw człowieka. System wymiaru sprawiedliwości nie jest niezależny jest wykorzystywany do systematycznego i poważnego naruszania wolności opinii i wolności wypowiedzi osób sprzeciwiających się obecnemu reżimowi poprzez naruszanie ich wolności opinii i wypowiedzi.

W związku z tym ponosi on odpowiedzialność za poważne naruszenia praw człowieka w Federacji Rosyjskiej i na okupowanych przez nią terytoriach, w tym za naruszenia wolności opinii i wypowiedzi.

8.9.2023
66.Vitaliy Olegovich

VLASOV*

Виталий Олегович ВЛАСОВ (pisownia rosyjska)Stanowisko(-a): śledczy Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej (FSB)

Data urodzenia:

7.5.1986

Miejsce urodzenia: Szimanowsk/obwód amurski/Federacja Rosyjska

Obywatelstwo: rosyjskie Płeć: mężczyzna

Vitaliy Vlasov jest śledczym Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej (FSB) Na tym stanowisku prowadził postępowania w sprawach dziennikarza Władysława Jesypenki, członków społeczności Tatarów krymskich na Krymie, w tym Narimana Dżeliałowa, a także członków społeczności Świadków Jehowy, w tym Aleksandra Dubowenki i Aleksandra Litwiniuka.

W tym kontekście Vitaliy Vlasov był zaangażowany w systematyczne kampanie prześladowania skierowane przeciwko społeczności Tatarów krymskich i członków Świadków Jehowy ze względu na ich przekonania religijne.

W związku z tym Vitaliy Vlasov ponosi odpowiedzialność za poważne naruszenia praw człowieka w Federacji Rosyjskiej i na okupowanych przez nią terytoriach, w tym za tortury, nieludzkie i poniżające traktowanie, arbitralne aresztowania lub zatrzymania, oraz naruszenia wolności opinii i wypowiedzi.

8.9.2023
67.Viktor Viktorovich KRAPKO*Виктор Викторович

КРАПКО (pisownia rosyjska)

Stanowisko(-a): sędzia "Sądu Najwyższego Republiki Krymu", były sędzia sądu okręgowego w Symferopolu

Data urodzenia:

22.1.1989

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Viktor Krapko jest sędzią "Sądu Najwyższego Republiki Krymu" ustanowionego przez rosyjskie siły okupacyjne na nielegalnie zaanektowanym Krymie. Na tym stanowisku wziął udział w politycznie umotywowanym postępowaniu sądowym przeciwko dziennikarzowi Władysławowi Jesypence oraz przeciwko Narimanowi Dżelialowowi, członkowi społeczności Tatarów krymskich.

Viktor Krapko jest również odpowiedzialny za udzielenie w 2021 r. zezwoleń na przeszukanie w domach Świadków Jehowy na okupowanym przez Rosję Krymie. Rosyjski reżim wykorzystuje krajowe sądownictwo jako powszechne narzędzie w licznych przypadkach poważnych naruszeń praw człowieka. System wymiaru sprawiedliwości nie jest niezależny jest wykorzystywany do systematycznego i poważnego naruszania wolności opinii i wolności wypowiedzi osób sprzeciwiających się obecnemu reżimowi poprzez naruszanie ich wolności opinii i wypowiedzi.

W tym kontekście Viktor Krapko był zaangażowany w systematyczne kampanie prześladowania skierowane przeciwko społeczności Tatarów krymskich i członków Świadków Jehowy ze względu na ich przekonania religijne.

W związku z tym ponosi on odpowiedzialność za poważne naruszenia praw człowieka w Federacji Rosyjskiej i na okupowanych przez nią terytoriach, w tym za naruszenia wolności opinii i wypowiedzi.

8.9.2023
68.Anastasia Ivanovna SUPRYAGA*Анастасия Ивановна

СУПРЯГА

(pisownia rosyjska)

Stanowisko(-a): prokurator w "Prokuraturze Krymskiej" Data urodzenia: 15.3.1983 Miejsce urodzenia: Winohradowe, obwód sakski, Autonomiczna Republika Krymu, Ukraina

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: kobieta

Anastasia Supryaga jest prokuratorem w "prokuraturze krymskiej" ustanowionej przez rosyjskie siły okupacyjne na nielegalnie zaanektowanym Krymie. Na tym stanowisku uczestniczyła w politycznie umotywowanych postępowaniach sądowych i ściganiu Achtema Chijgoza, wiceprzewodniczącego Medżlisu Tatarów krymskich i członków społeczności Tatarów krymskich, w tym Narimana Dżeliałowa.

W tym kontekście Anastasia Supryaga była zaangażowana w systematyczne kampanie prześladowania skierowane przeciwko społeczności Tatarów krymskich i członków Świadków Jehowy ze względu na ich przekonania religijne.

W związku z tym ponosi ona odpowiedzialność za poważne naruszenia praw człowieka w Federacji Rosyjskiej i na okupowanych przez nią terytoriach, w tym za arbitralne aresztowania lub zatrzymania.

8.9.2023
69.Ekaterina Mikhailovna MIZULINA*Екатерина Михайловна МИЗУЛИНА

(pisownia rosyjska)

Stanowisko(-a): przewodnicząca Safe Internet League (Ligi Bezpiecznego Internetu); Członkini Izby Społecznej Federacji Rosyjskiej.

Data urodzenia:

1.9.1984

Miejsce urodzenia: Jarosław, rosyjska FSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: kobieta

Powiązane osoby: Elena Borisovna Mizulina;

Konstantin Valerevich Malofeev

Ekaterina Mizulina jest rosyjską postacią publiczną i przewodniczącą Safe Internet League (Ligi Bezpiecznego Internetu). Na tym stanowisku stosuje cenzurę wobec twórców treści internetowych i artystów sprzyjającą rosyjskiemu rządowi i jego politykom.

Jako przewodnicząca Safe Internet League (Ligi Bezpiecznego Internetu) Ekaterina Mizulina wnosi oficjalne skargi do rosyjskich organów ścigania przeciwko twórcom treści internetowych, tj. blogerom, a także muzykom, celebrytom i influencerom. W rezultacie Ekaterina Mizulina zmusza rosyjskich twórców treści internetowych i artystów do usuwania treści antyrządowych lub do tworzenia treści pochlebnych dla rosyjskiego rządu i jego polityk.

Ekaterina Mizulina jest zatem odpowiedzialna za poważne i systematyczne naruszenia wolności opinii i wypowiedzi, które budzą również poważne obawy w odniesieniu do celów wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa określonych w art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej.

29.1.2024
70.Valentina Evgenievna

LEVASHOVA

alias

Valentina Evgen'yevna LEVASHOVA*

Валентина Евгеньевна ЛЕВАШОВА

alias

Валентина Евгенивна

ЛЕВАШОВА

(pisownia rosyjska)

Stanowisko(-a):sędzia sądu dla rejonu Basmannyj w Moskwie

Data urodzenia:

14.10.1978

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: kobieta

Adres: Preobrazhenskiy Val St., 24 building 1, Flat 69, Moscow, Russia, 107061

Valentina Levashova jest sędzią sądu dla rejonu Basmannyj w Moskwie.

Pełniąc tę funkcję uczestniczy w poważnych i systematycznych naruszeniach praw człowieka przywódców rosyjskiej opozycji.

Jest przedstawicielką wymiaru sprawiedliwości, która podejmowała stronnicze decyzje w umotywowanych politycznie procesach przeciwko osobom sprzeciwiającym się inwazji wojskowej na Ukrainę lub decyzje uzasadniające wojskowe i inne działania Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy, w tym w procesie przeciwko Władimirowi Karze- Murzie.

Władimir Kara-Murza jest ważnym działaczem opozycji w Rosji. Po tym, jak oskarżył Kreml o popełnianie zbrodni wojennych na Ukrainie i publicznie potępił rosyjską agresję, w 2022 r. wszczęto przeciwko niemu oparte na fałszywych zarzutach postępowanie sądowe o podłożu politycznym.

W kwietniu 2023 r. skazano go na 25 lat pobytu w więzieniu o podwyższonym rygorze bezpieczeństwa/w obozie pracy. Postępowanie sądowe przeciwko niemu było wymierzone w jego aktywizm i służyło w Rosji za proces pokazowy mający stłumić głosy krytykujące rządzący reżim i sprzeciwiające się wojnie napastniczej przeciwko Ukrainie.

Rosyjski reżim powszechnie wykorzystuje krajowe sądownictwo jako narzędzie w licznych przypadkach poważnych naruszeń praw człowieka. System wymiaru sprawiedliwości nie jest niezależny i - poprzez naruszanie wolności opinii i wypowiedzi osób sprzeciwiających się reżimowi rządzącemu - jest wykorzystywany do systematycznego i poważnego naruszania ich praw człowieka.

W związku z tym Valentina Levashova ponosi odpowiedzialność za poważne naruszenia praw człowieka w Rosji, w tym za arbitralne aresztowania lub zatrzymania.

29.1.2024
71.Oleg Viktorovich ALYPOV*Олег Викторович АЛЫПОВ Олег Вікторович АЛИПОВ (pisownia rosyjska)Stanowisko(-a): prokurator okręgu Gołowinskiego w Moskwie

Data urodzenia:

7.3.1981

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Oleg Alypov jest prokurator okręgu Gołowinskiego w Moskwie.

Jako prokurator uczestniczył w poważnych i systematycznych naruszeniach praw człowieka przywódców rosyjskiej opozycji, w tym w procesie przeciwko Władimirowi Karze- Murzie.

Władimir Kara-Murza jest ważnym działaczem opozycji w Rosji. Po tym, jak oskarżył Kreml o popełnianie zbrodni wojennych na Ukrainie i publicznie potępił rosyjską agresję, w 2022 r. wszczęto przeciwko niemu oparte na fałszywych zarzutach postępowanie sądowe o podłożu politycznym.

W kwietniu 2023 r. skazano go na 25 lat pobytu w więzieniu o podwyższonym rygorze bezpieczeństwa/w obozie pracy. Postępowanie sądowe przeciwko niemu było wymierzone w jego aktywizm i służyło w Rosji za proces pokazowy mający stłumić głosy krytykujące rządzący reżim i sprzeciwiające się wojnie napastniczej przeciwko Ukrainie.

Rosyjski reżim powszechnie wykorzystuje krajowe sądownictwo jako narzędzie w licznych przypadkach poważnych naruszeń praw człowieka. System wymiaru sprawiedliwości nie jest niezależny i - poprzez naruszanie wolności opinii i wypowiedzi osób sprzeciwiających się reżimowi rządzącemu - jest wykorzystywany do systematycznego i poważnego naruszania ich praw człowieka.

W związku z tym Oleg Alypov ponosi odpowiedzialność za poważne naruszenia praw człowieka w Rosji, w tym za arbitralne aresztowania lub zatrzymania.

29.1.2024
72.Ludmila Mikhailovna SMOLKINA*Людмила Михайловна СМОЛКИНА

Людмила Михайлівна СМОЛКІНА (pisownia rosyjska)

Stanowisko(-a): sędzia sądu miejskiego w Moskwie

Data urodzenia:

6.8.1961 Obywatelstwo: rosyjskie Płeć: kobieta

Adres: 45 Angarskaya St., building 1, 51, Moscow, Russia, 125412

Ludmiła Smolkina jest sędzią sądu miejskiego w Moskwie.

Pełniąc tę funkcję uczestniczyła w poważnych i systematycznych naruszeniach praw człowieka przywódców rosyjskiej opozycji, w tym w procesie przeciwko Władimirowi Karze-Murzie.

Rosyjskie władze wykorzystały oskarżenia, by aresztować, ścigać i skazać obrońców praw człowieka, dziennikarzy i przeciwników politycznych wyrażających sprzeciw wobec inwazji na Ukrainę.

Władimir Kara-Murza jest ważnym działaczem opozycji w Rosji. Po tym, jak oskarżył Kreml o popełnianie zbrodni wojennych na Ukrainie i publicznie potępił rosyjską agresję, w 2022 r. wszczęto przeciwko niemu oparte na fałszywych zarzutach postępowanie sądowe o podłożu politycznym.

W kwietniu 2023 r. skazano go na 25 lat pobytu w więzieniu o podwyższonym rygorze bezpieczeństwa/w obozie pracy. Postępowanie sądowe przeciwko niemu było wymierzone w jego aktywizm i służyło w Rosji za proces pokazowy mający stłumić głosy krytykujące rządzący reżim i sprzeciwiające się wojnie napastniczej przeciwko Ukrainie.

Rosyjski reżim powszechnie wykorzystuje krajowe sądownictwo jako narzędzie w licznych przypadkach poważnych naruszeń praw człowieka.

System wymiaru sprawiedliwości nie jest niezależny i - poprzez naruszanie wolności opinii i wypowiedzi osób sprzeciwiających się reżimowi rządzącemu - jest wykorzystywany do systematycznego i poważnego naruszania ich praw człowieka.

W związku z tym Ludmila Smolkina ponosi odpowiedzialność za poważne naruszenia praw człowieka w Rosji, w tym za arbitralne aresztowania lub zatrzymania.

29.1.2024
73.Yuri KONOVEEV*Юрий КОНОВЕЕВ (pisownia rosyjska)Stanowisko(-a): szef komórki SUS "PKT" w kolonii karnej IK-3

Data urodzenia:

7.5.1987

Miejsce urodzenia: Równe, były

ZSRR (obecnie Ukraina)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Yuri Konoveev jest szefem komórki SUS i karnych izolatek PKT (czyli szefem tzw. wydziału pracy edukacyjnej) w kolonii karnej IK-3, w której pracuje co najmniej od 2019 r. Aleksiej Nawalny był pod jego kuratelą od dnia 25 grudnia 2023 r. do dnia swojej śmierci 16 lutego 2024 r.

Z racji tego stanowiska, Yuri Konoveev sprawował nadzór nad strażnikami odpowiedzialnymi za brutalne traktowanie Aleksieja Nawalnego i bezpośrednio kontaktował się z nim co najmniej raz w miesiącu. Jako że był odpowiedzialny za karne izolatki, dbał o to, aby Aleksiej Nawalny podlegał reżimowi maksymalnej izolacji fizycznej. W ramach nadzoru nad (re-)edukacją zatrzymanych był odpowiedzialny za wspieranie systemu opartego na łamaniu woli zatrzymanych, tworzącego poczucie całkowitego braku nadziei i nieludzkie warunki życia. Świadkowie zeznali, że w ramach pracy edukacyjnej zatrzymanych dochodziło do naruszeń praw człowieka oraz że w dokumentach operacyjnych poszczególnych departamentów bezpośrednio zlecano stosowanie tortur. Yuri Konoveev był również odpowiedzialny za badania śledcze i za dziedzińce spacerowe, na których Aleksiej Nawalny miał źle się poczuć. Wiadomo, że w kolonii karnej IK-3 na więźniów wywiera się presję fizyczną i psychiczną i że stosuje się wobec nich pełną izolację, tortury i przemoc.

Yuri Konoveev jest zatem odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji, w tym za tortury i inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie lub karanie, a także za systematyczne gwałcenie wolności opinii i wypowiedzi.

22.3.2024
74.Alexei Vassilyevich

LISYUK

alias:

Alexei Vassilyevich

LYSYUK*

Алексей Васильевич

ЛИСЮК

(pisownia rosyjska)

Stanowisko(-a): lekarz ds. higieny ogólnej; szef oddziału medycznego w kolonii karnej IK-3

Data urodzenia: 1984 r.

Miejsce urodzenia: Moskwa, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Alexei Lisyuk jest lekarzem ds. higieny ogólnej i szefem oddziału medycznego kolonii karnej IK-3 co najmniej od sierpnia 2023 r.

Z racji tego stanowiska, odpowiadał za zdrowie Aleksieja Nawalnego od 25 grudnia 2023 r. aż do jego śmierci 16 lutego 2024 r. Alexei Lisyuk zlekceważył tragiczne warunki przetrzymywania i ciężki stan zdrowia Aleksieja Nawalnego, nie zadbał o to, by jego oddział posiadał odpowiednie zdolności w zakresie resuscytacji i kiedy Aleksiej Nawalny zasłabł 16 lutego 2024 r., nie zlecił przetransportowania go na czas do najbliższego szpitala.

Wiadomo, że w kolonii karnej IK-3 na więźniów wywiera się presję fizyczną i psychiczną i że stosuje się wobec nich pełną izolację, tortury i przemoc, a zapewniana opieka medyczna jest bardzo niskiej jakości.

Alexei Vassilyevich Lisyuk jest zatem odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji, w tym za tortury i inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie lub karanie.

22.3.2024
75.Wadim

Konstantinowitsch

KALININ*

Вадим Kонстантинович

КАЛИНИН

Stanowisko(-a): szef kolonii karnej IK-3

Data urodzenia:

7.3.1973

Miejsce urodzenia: Rosja Obywatelstwo: rosyjskie Płeć: mężczyzna

Wadim Konstantinowitsch Kalinin jest szefem kolonii karnej IK-3.

W ramach łańcucha dowodzenia kolonią karną IK-3, będąc oficjalnie członkiem wyższego rangą personelu rosyjskiej Federalnej Służby Penitencjarnej (FSIN) oraz pełniąc rolę kierowniczą, bezpośrednio podejmuje decyzje wykonawcze, a zatem jest odpowiedzialny za ogólne warunki pobytu więźniów w kolonii karnej IK-3. W kolonii tej, powszechnie znanej pod nazwą "Wilk polarny", w niewyjaśnionych okolicznościach zmarł więziony polityk opozycyjny Aleksiej Nawalny. Warunki jego pobytu w kolonii karnej IK-3 obejmowały przemoc fizyczną, taką jak tortury i pozbawianie ciepłej wody i odpowiedniej zimowej odzieży, pozbawianie pomocy medycznej, a także żywności i wody.

Wadim Konstantinowitsch Kalinin jest zatem odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji, w tym za tortury i inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie lub karanie, arbitralne zatrzymania, a także za systematyczne gwałcenie wolności opinii i wypowiedzi.

22.3.2024
76.Siergiej Nikołajewicz

KORZHOV*

Сергей Николаевич

КОРЖОВ

(pisownia rosyjska)

Stanowisko(-a): zastępca szefa kolonii karnej IK-3

Miejsce urodzenia: Rosja Obywatelstwo: rosyjskie Płeć: mężczyzna

Sergey Nikolaevich Korzhov jest zastępcą szefa kolonii karnej IK-3.

W ramach łańcucha dowodzenia kolonią karną IK-3, będąc oficjalnie członkiem wyższego rangą personelu rosyjskiej Federalnej Służby Penitencjarnej (FSIN) oraz pełniąc rolę kierowniczą, bezpośrednio podejmuje decyzje wykonawcze, a zatem jest odpowiedzialny za ogólne warunki pobytu więźniów w kolonii karnej IK-3. W kolonii tej, powszechnie znanej pod nazwą "Wilk polarny", w niewyjaśnionych okolicznościach zmarł więziony polityk opozycyjny Aleksiej Nawalny. Warunki pobytu w kolonii karnej IK-3 obejmowały przemoc fizyczną, taką jak tortury i pozbawianie ciepłej wody i odpowiedniej zimowej odzieży, pozbawianie pomocy medycznej, a także żywności i wody.

Siergiej Nikołajewicz Korzhov jest zatem odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji, w tym za tortury i inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie lub karanie, arbitralne zatrzymania, a także za systematyczne gwałcenie wolności opinii i wypowiedzi.

22.3.2024
77.Vasily Alexandrovich

VYDRIN*

Василий Александрович

ВЫДРИН (pisownia rosyjska)

Stanowisko(-a): zastępca szefa kolonii karnej IK-3

Miejsce urodzenia: Rosja Obywatelstwo: rosyjskie Płeć: mężczyzna

Vasily Alexandrovich Vydrin jest zastępcą szefa kolonii karnej IK-3.

W ramach łańcucha dowodzenia kolonią karną IK-3, będąc oficjalnie członkiem wyższego rangą personelu rosyjskiej Federalnej Służby Penitencjarnej (FSIN) oraz pełniąc rolę kierowniczą, bezpośrednio podejmuje decyzje wykonawcze, a zatem jest odpowiedzialny za ogólne warunki pobytu więźniów w kolonii karnej IK-3. W kolonii tej, powszechnie znanej pod nazwą "Wilk polarny", w niewyjaśnionych okolicznościach zmarł więziony polityk opozycyjny Aleksiej Nawalny. Warunki pobytu w kolonii karnej IK-3 obejmują przemoc fizyczną, taką jak tortury i pozbawianie ciepłej wody i odpowiedniej zimowej odzieży, pozbawianie pomocy medycznej, a także żywności i wody.

Vasily Alexandrovich Vydrin jest zatem odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji, w tym za tortury i inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie lub karanie, arbitralne zatrzymania, a także za systematyczne gwałcenie wolności opinii i wypowiedzi.

22.3.2024
78.Vladimir Ivanovich

PILIPCHIK*

Владимир Иванович

ПИЛИПЧИК

Stanowisko(-a): zastępca szefa kolonii karnej IK-3

Miejsce urodzenia: Rosja Obywatelstwo: rosyjskie Płeć: mężczyzna

Vladimir Ivanovich Pilipchik jest zastępcą szefa kolonii karnej IK-3.

W ramach łańcucha dowodzenia kolonią karną IK-3, będąc oficjalnie członkiem wyższego rangą personelu rosyjskiej Federalnej Służby Penitencjarnej (FSIN) oraz pełniąc rolę kierowniczą, bezpośrednio odpowiada za podejmowanie decyzji wykonawczych, a zatem jest odpowiedzialny za ogólne warunki pobytu więźniów w kolonii karnej IK-3. W kolonii tej, powszechnie znanej pod nazwą "Wilk polarny", w niewyjaśnionych okolicznościach zmarł więziony polityk opozycyjny Aleksiej Nawalny. Warunki pobytu w kolonii karnej IK-3 obejmowały przemoc fizyczną, taką jak tortury i pozbawianie ciepłej wody i odpowiedniej zimowej odzieży, pozbawianie pomocy medycznej, a także żywności i wody.

Vladimir Ivanovich Pilipchik jest zatem odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji, w tym za tortury i inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie lub karanie, arbitralne zatrzymania, a także za systematyczne gwałcenie wolności opinii i wypowiedzi.

22.3.2024
79.Alexander Vladimirovich GOLYAKOV*Александр Владимирович ГОЛЯКОВStanowisko(-a): zastępca szefa kolonii karnej IK-3

Miejsce urodzenia: Rosja Obywatelstwo: rosyjskie Płeć: mężczyzna

Alexander Vladimirovich Golyakov jest zastępcą szefa kolonii karnej IK-3.

W ramach łańcucha dowodzenia kolonią karną IK-3, będąc oficjalnie członkiem wyższego rangą personelu rosyjskiej Federalnej Służby Penitencjarnej (FSIN) oraz pełniąc rolę kierowniczą, bezpośrednio odpowiada za podejmowanie decyzji wykonawczych, a zatem jest odpowiedzialny za ogólne warunki pobytu więźniów w kolonii karnej IK-3. W kolonii tej, powszechnie znanej pod nazwą "Wilk polarny", w niewyjaśnionych okolicznościach zmarł więziony polityk opozycyjny Aleksiej Nawalny. Warunki pobytu w kolonii karnej IK-3 obejmowały przemoc fizyczną, taką jak tortury i pozbawianie ciepłej wody i odpowiedniej zimowej odzieży, pozbawianie pomocy medycznej, a także żywności i wody.

Alexander Vladimirovich Golyakov jest zatem odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji, w tym za tortury i inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie lub karanie, arbitralne zatrzymania, a także za systematyczne gwałcenie wolności opinii i wypowiedzi.

22.3.2024
80.Alexander Valerievich OBRAZTSOV*Александр Валерьевич ОБРАЗЦОВ

(pisownia rosyjska)

Stanowisko(-a): zastępca szefa kolonii karnej IK-3

Miejsce urodzenia: Rosja Obywatelstwo: rosyjskie Płeć: mężczyzna

Alexander Valerievich Obraztsov jest zastępcą szefa kolonii karnej IK-3.

Na tym stanowisku jest bezpośrednio odpowiedzialny za warunki pobytu więźniów w kolonii karnej IK-3. W kolonii tej, powszechnie znanej pod nazwą "Wilk polarny", w niewyjaśnionych okolicznościach zmarł więziony polityk opozycyjny Aleksiej Nawalny. Warunki pobytu w kolonii karnej IK-3 obejmowały przemoc fizyczną, taką jak tortury i pozbawianie ciepłej wody i odpowiedniej zimowej odzieży, pozbawianie pomocy medycznej, a także żywności i wody.

Alexander Valerievich Obraztsov jest zatem odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji, w tym za tortury i inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie lub karanie, arbitralne zatrzymania, a także za systematyczne gwałcenie wolności opinii i wypowiedzi.

22.3.2024
81.Igor Borisovich RAKITIN*Игорь Борисович РАКИТИН (pisownia rosyjska)Stanowisko(-a): dyrektor Zarządu Federalnej Służby Penitencjarnej na Jamalsko- Nieniecki Okręg Autonomiczny

Data urodzenia:

5.10.1973

Miejsce urodzenia: obwód tiumeński, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer identyfikacji podatkowej: 100602094834

Od dnia 28 lipca 2020 r. Igor Borisovich Rakitin jest dyrektorem Zarządu Federalnej Służby Penitencjarnej na Jamalsko-Nieniecki Okręg Autonomiczny.

Pod jego kierownictwem w koloniach więziennych w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym wprowadzono powszechny i systematyczny system tortur. Pod jego dowództwem dochodziło do tortur w koloniach karnych IK-3 "Wilk polarny" i IK-8 "Niedźwiedź polarny". System ten obejmuje pozbawianie opieki medycznej, bicie, długie okresy izolacji, pozbawianie żywności i wstrzykiwanie nieznanych substancji.

Z racji swojego stanowiska jako dyrektor Zarządu Federalnej Służby Penitencjarnej na Jamalsko-Nieniecki Okręg Autonomiczny Igor Borisovich Rakitin jest odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka, w tym za tortury i inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie lub karanie, arbitralne zatrzymania, a także za systematyczne gwałcenie wolności opinii i wypowiedzi.

22.3.2024
82.Valeriy Gennadyevich BOYARINEV*Валерий Геннадьевич бояРинев (pisownia rosyjska)Stanowisko(-a): pierwszy zastępca dyrektora Federalnej Służby Penitencjarnej Federacji Rosyjskiej

Stopień: generał dywizji

Obywatelstwo: rosyjskie

Data urodzenia:

2.9.1970

Miejsce urodzenia: Berezovskiy, Kraj Krasnojarski, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Płeć: mężczyzna

Numer identyfikacji podatkowej: 190113308460

Od dnia 4 lipca 2022 r. Valeriy Gennadyevich Boyarinev jest pierwszym zastępcą dyrektora Federalnej Służby Penitencjarnej Federacji Rosyjskiej. Został mianowany dekretem prezydenta Federacji Rosyjskiej.

Pod jego kierownictwem stosowano powszechny i systematyczny system tortur w rosyjskich koloniach więziennych, w tym w kolonii więziennej, w której przetrzymywany był Aleksiej Nawalny. System ten obejmuje pozbawianie opieki medycznej, bicie, długie okresy izolacji, pozbawianie żywności i wstrzykiwanie nieznanych substancji.

Jako pierwszy zastępca dyrektora Valeriy Gennadyevich Boyarinev osobiście wydał nakaz ograniczenia ilości żywności, którą pozwalano kupować Aleksiejowi Nawalnemu podczas jego pobytu w kolonii karnej IK-6 w obwodzie włodzimierskim.

Trzy dni po śmierci Aleksieja Nawalnego w kolonii więziennej będącej pod nadzorem Valeriya Boyarineva został on prezydenckim dekretem awansowany na generała dywizji wydziału wewnętrznego.

Valeriy Gennadyevich Boyarinev jest zatem odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka, w tym za tortury i inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie lub karanie, arbitralne zatrzymania, a także za systematyczne gwałcenie wolności opinii i wypowiedzi.

22.3.2024
83.Dmitriy Andreevich ARTYUKHOV*Дмитрий Андреевич АРТЮХОВ

(pisownia rosyjska)

Stanowisko(-a): gubernator Jamalsko-Nienieckiego Okręgu Autonomicznego

Obywatelstwo: rosyjskie

Data urodzenia:

17.2.1988

Miejsce urodzenia: obwód tiumeński, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Płeć: mężczyzna

Numer identyfikacji podatkowej: 720414941639

Od 29 maja 2018 r. Dmitriy Andreevich Artyukhov jest gubernatorem Jamalsko-Nienieckiego Okręgu Autonomicznego Federacji Rosyjskiej.

Pod jego rządami udokumentowano stosowanie powszechnego i systematycznego systemu tortur w koloniach więziennych w całym regionie, w tym w kolonii, w której przetrzymywany był Aleksiej Nawalny. System ten obejmuje pozbawianie opieki medycznej, bicie, długie okresy izolacji, pozbawianie żywności i wstrzykiwanie nieznanych substancji.

Spotkania Dmitriya Andreevicha Artyukhova z szefem systemu karnego dowodzą, że władze okręgu wiedziały o tych praktykach i je akceptowały, oraz wskazują na bliską współpracę między tymi władzami a służbą penitencjarną.

Jako gubernator Jamalsko-Nienieckiego Okręgu Autonomicznego Dmitriy Andreevich Artyukhov popierał poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji, w tym tortury i inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie lub karanie, arbitralne zatrzymania, a także systematyczne gwałcenie wolności opinii i wypowiedzi, i uczestniczył w takich praktykach.

22.3.2024
84.Kirill Sergeevich NIKIFOROV*Кирилл Сергеевич НИКИФОРОВ

(pisownia rosyjska)

Stanowisko(-a): sędzia Kowrowskiego Sądu Miejskiego

Data urodzenia:

14.3.1992

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Kirill Sergeevich Nikiforov jest sędzią Kowrowskiego Sądu Miejskiego, który odrzucił powództwo lidera opozycji Aleksieja Nawalnego przeciwko IK-6; Aleksiej Nawalny odwoływał się w tym powództwie od decyzji o przeniesieniu go do karnej izolatki na 12 dni. Kiedy Aleksiej Nawalny odsiadywał wyrok w IK-6 funkcjonariusze regularnie umieszczali go w karnej izolatce za domniemane drobne wykroczenia. W związku z tym spędził kilka miesięcy w odosobnieniu, co doprowadziło do znacznego pogorszenia stanu jego zdrowia.

Jako sędzia Kowrowskiego Sądu Miejskiego Kirill Sergeevich Nikiforov jest zatem odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji, w tym za arbitralne zatrzymania, tortury i inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie lub karanie, a także za systematyczne pogwałcanie wolności opinii i wypowiedzi, co jest poważnym powodem zaniepokojenia, jeśli chodzi o cele wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa określone w art. 21 TUE.

22.3.2024
85.Andrey Aleksandrovich SUVOROV*Андрей Александрович СУВОРОВStanowisko(-a): sędzia Moskiewskiego Sądu Miejskiego

Data urodzenia:

2.3.1980

Miejsce urodzenia: Rosja

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Andrey Aleksandrovich Suvorov jest sędzią Moskiewskiego Sądu Miejskiego, który w 2023 r. skazał Aleksieja Nawalnego na 19 lat pobytu w kolonii o specjalnym rygorze, w której panują nieludzkie warunki, co doprowadziło do poważnego pogorszenia stanu zdrowia Aleksieja Nawalnego.

Jako sędzia Moskiewskiego Sądu Miejskiego Andrey Aleksandrovich Suvorov jest zatem odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji, w tym za arbitralne zatrzymania, tortury i inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie lub karanie, a także pogwałcanie wolności opinii i wypowiedzi, co jest poważnym powodem zaniepokojenia, jeśli chodzi o cele wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa określone w art. 21 TUE.

22.3.2024
86.Aleksandr Aleksandrovich MUKHANOV*Александр Александрович МУХАНОВStanowisko(-a): dyrektor IK-2 Data urodzenia: 7.12.1984 Miejsce urodzenia: Rosja Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Aleksandr Aleksandrovich Mukhanov jest dyrektorem kolonii poprawczej nr 2 (IK-2), w której w okresie od marca 2021 r. do czerwca 2022 r. przebywał Aleksiej Nawalny.

Wiadomo, że w kolonii IK-2 więźniowie przetrzymywani są w złych warunkach. Aleksiejowi Nawalnemu, który został niedługo przedtem otruty, odmówiono dostępu do cywilnych lekarzy w tej kolonii pomimo zagrożenia dla jego zdrowia.

Z racji tego stanowiska Aleksandr Aleksandrovich Mukhanov jest odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji, w szczególności za tortury i inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie lub karanie, a także za systematyczne gwałcenie wolności opinii i wypowiedzi.

22.3.2024
87.Roman Alexandrovitch

VIDYUKOV*

Роман Александрович ВИДЮКОВ (pisownia rosyjska)Stanowisko(-a): śledczy w Państwowej Komisji Śledczej Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia:

30.7.1980

Miejsce urodzenia: Rosja

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Roman Alexandrovitch Vidyukov jest śledczym w Państwowej Komisji Śledczej Federacji Rosyjskiej.

Prowadził śledztwo w jednej ze spraw dotyczących Aleksieja Nawalnego, w której został on skazany w 2022 r. na 9 lat pozbawienia wolności. Był też członkiem zespołu prowadzącego postępowanie przygotowawcze w sprawie dotyczącej "prania pieniędzy" wytoczonej fundacji antykorupcyjnej Aleksieja Nawalnego. Prowadził także śledztwo przeciwko Lilii Czanyszewie, byłej szefowej sztabu Aleksieja Nawalnego w Ufie, oskarżonej o "stworzenie organizacji ekstremistycznej". W 2023 r. Lilię Czanyszewę skazano na 7,5 roku pozbawienia wolności.

22.3.2024
W trakcie tych postępowań sądowych Roman Alexandrovitch Vidyukov miał zastraszać świadka, by wymusić na nim zeznania, które byłyby korzystne dla śledztwa w wytoczonej Aleksiejowi Nawalnemu sprawie o oszustwo.

Jest zatem odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji, w tym za arbitralne aresztowania lub zatrzymania, a także pogwałcanie wolności opinii i wypowiedzi, co jest poważnym powodem zaniepokojenia, jeśli chodzi o cele wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa określone w art. 21 TUE.

88.Evgenia Sergeevna niKolaevA*Евгения Сергеевна НИКОЛАЕВА

(pisownia rosyjska)

Stanowisko(-a): sędzia sądu dla rejonu Basmannyj w Moskwie Data urodzenia: 9.7.1981

Miejsce urodzenia: Rosja Obywatelstwo: rosyjskie Płeć: kobieta

Evgenia Sergeevna Nikolaeva jest sędzią sądu dla rejonu Basmannyj w Moskwie od 2016 r.

Wydała szereg wyroków wobec opozycjonistów politycznych (w tym Aleksieja Nawalnego, Ilii Jaszyna i Władimira Kara-Murzy), a tym samym przyczynia się do represji politycznych w Rosji. W październiku 2023 r. wydała nakaz tymczasowego aresztowania na 2 miesiące prawników Aleksieja Nawalnego - Aleksieja Lipcera i Igora Sergunina. Wcześniej wielokrotnie utrudniała życie więźniom politycznym, w tym np. wydłużając okres zatrzymania w areszcie tymczasowym byłej szefowej sztabu Aleksieja Nawalnego w Ufie, Lilii Czanyszewy. Odmówiła też rozpatrzenia skarg na bezczynność Komisji Śledczej Federacji Rosyjskiej w sprawie zarzutów dotyczących otrucia Aleksieja Nawalnego.

Z racji tego stanowiska jest zatem odpowiedzialna za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji, w tym za arbitralne aresztowania lub zatrzymania, a także pogwałcanie wolności opinii i wypowiedzi, co jest poważnym powodem zaniepokojenia, jeśli chodzi o cele wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa określone w art. 21 TUE.

22.3.2024
89.Natalia Nikolaevna

DUDAR*

Наталия Николаевна

ДУДАРЬ

(pisownia rosyjska)

Stanowisko(-a): sędzia sądu dla rejonu Basmannyj w Moskwie

Data urodzenia:

13.6.1974

Miejsce urodzenia: Rosja Obywatelstwo: rosyjskie Płeć: kobieta

Natalia Nikolaevna Dudar jest sędzią sądu dla rejonu Basmannyj w Moskwie.

W tym charakterze wydała szereg wyroków wobec pokojowych manifestantów i opozycjonistów politycznych, w tym pracowników Fundacji Walki z Korupcją (FBK) Aleksieja Nawalnego - Ilii Jaszyna i Władimira Kara-Murzy. Wydała nakazy przeszukania pracowników FBK i założenia podsłuchu w ich telefonach. Przedłużyła zatrzymanie w areszcie tymczasowym Lilii Czanyszewy, byłej szefowej sztabu Aleksieja Nawalnego w Ufie, którą oskarżono o stworzenie organizacji ekstremistycznej.

Natalia Nikolaevna Duda jest zatem odpowiedzialna za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji, w szczególności za arbitralne aresztowania lub zatrzymania, a także pogwałcanie wolności opinii i wypowiedzi, co jest poważnym powodem zaniepokojenia, jeśli chodzi o cele wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa określone w art. 21 TUE.

22.3.2024
90.Oleg Vladimirovich

SeVoSTYANOV*

Олег Владимирович

СЕВОСТЬЯНОВ

Stanowisko(-a): szef wydziału ds. Jamalsko-Nienieckiego Okręgu Autonomicznego w rosyjskim Ministerstwie Sprawiedliwości

Data urodzenia:

16.10.1968

Miejsce urodzenia: Brack, obwód irkucki, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer identyfikacji podatkowej: 6227O1024605

Oleg Vladimirovich Sevostyanov jest wysokim rangą rosyjskim urzędnikiem. Jest szefem wydziału ds. Jamalsko-Nienieckiego Okręgu Autonomicznego w rosyjskim Ministerstwie Sprawiedliwości

Z racji tego stanowiska jest odpowiedzialny za zapewnienie ochrony praw i swobód człowieka i obywatela w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym. W okręgu tym znajduje się kolonia karna IK-3, w której zmarł opozycyjny polityk Aleksiej Nawalny. Wiadomo, że w kolonii tej na więźniów wywiera się presję fizyczną i psychiczną i że stosuje się wobec nich pełną izolację, tortury i przemoc, a zapewniana opieka medyczna jest bardzo niskiej jakości.

Oleg Vladimirovich Sevostyanov jest zatem odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji, w tym za tortury i inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie lub karanie, arbitralne zatrzymania, a także za systematyczne gwałcenie wolności opinii i wypowiedzi.

22.3.2024
91.Vsevolod Lvovich

VUKOLOV*

Всеволод Львович

ВУКОЛОВ

(pisownia rosyjska)

Stanowisko(-a): wiceminister sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia:

7.4.1969

Miejsce urodzenia: Moskwa, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Numer identyfikacji podatkowej: 770405292394

Vsevolod Lvovich Vukolov jest wysokim rangą rosyjskim urzędnikiem. Jest wiceministrem sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej.

Z racji tego stanowiska j est odpowiedzialny za nadzór nad Federalną Służbą Penitencjarną oraz Departamentem Polityki Państwowej ds. Systemu Więziennictwa. W związku z tym był odpowiedzialny za wykonywanie kar pozbawienia wolności orzeczonych wobec rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego, jego bezpieczeństwo i dobrostan w rosyjskich więzieniach. Ponieważ nadzorował pobyt Aleksieja Nawalnego w więzieniu, na nim ostatecznie spoczywa odpowiedzialność za jego śmierć w kolonii karnej IK-3.

Vsevolod Lvovich Vukolov jest zatem odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji, w tym za tortury i inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie lub karanie, arbitralne zatrzymania, a także za systematyczne gwałcenie wolności opinii i wypowiedzi.

22.3.2024
92.Viktor Evdokimovich GAVRILOV*Виктор Евдокимович ГАВРИЛОВ

(pisownia rosyjska)

Stanowisko(-a): szef Departamentu Transportu w Służbie Bezpieczeństwa Gospodarczego w ramach Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia: 1961 r.

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Powiązane osoby: Aleksandr Vasilievich Bortnikov

Viktor Evdokimovich Gavrilov jest szefem Departamentu Transportu w Służbie Bezpieczeństwa Gospodarczego w FSB.

Z racji tego stanowiska odpowiadał za koordynowanie rozmaitych agencji rządowych, po tym jak opozycyjny polityk Aleksiej Nawalny w 2021 r. powrócił do Moskwy po leczeniu z otrucia nowiczokiem. Jego działania ułatwiły i umożliwiły aresztowanie i uwięzienie Aleksieja Nawalnego.

Viktor Evdokimovich Gavrilov jest zatem odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji, w tym za tortury i inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie lub karanie, arbitralne aresztowania i zatrzymania, a także za systematyczne gwałcenie wolności opinii i wypowiedzi.

22.3.2024
93.Ilya Nikolayevich kRuglyshev*Илья Николаевич КРУГЛЫШЕВ

(pisownia rosyjska)

Stanowisko(-a): starszy radca prawny w służbie prawnej Departamentu ds. Organizacji i Analizy w Federalnej Służbie Penitencjarnej obwodu włodzimierskiego

Stopień: kapitan

Data urodzenia:

23.2.1986

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Ilya Nikolayevich Kruglyshev jest wysokim rangą rosyjskim urzędnikiem. Jest starszym radcą prawnym w służbie prawnej Departamentu ds. Organizacji i Analizy w Federalnej Służbie Penitencjarnej obwodu włodzimierskiego; reprezentował kolonię karną IK-6 w sprawach sądowych wszczętych z powództwa Aleksieja Nawalnego przeciwko tej kolonii.

Z racji tego stanowiska był bezpośrednio zaangażowany w tworzenie warunków umożliwiających stosowanie tortur wobec Aleksieja Nawalnego podczas jego pobytu w kolonii karnej nr 6 w Mielechowie w obwodzie włodzimierskim. Nie rozpatrzył też skarg na warunki odbywania kary pozbawienia wolności wniesionych przez Aleksieja Nawalnego (w tym skarg na niemożność zakupu dodatkowych porcji jedzenia).

Ilya Nikolayevich Kruglyshev jest zatem odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji, w tym za tortury i inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie lub karanie, arbitralne zatrzymania, a także za systematyczne gwałcenie wolności opinii i wypowiedzi.

22.3.2024
94.Dmitry Evgenievich

SAMOILOV*

Дмитрий Евгеньевич САМОЙЛОВ (pisownia rosyjska)Stanowisko(-a): sędzia Kowrowskiego Sądu Miejskiego

Data urodzenia:

6.4.1970

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Dmitry Evgenievich Samoilov jest rosyjskim sędzią pracującym w Kowrowskim Sądzie Miejskim.

Pełniąc tę funkcję, wielokrotnie odmawiał rozpatrzenia skarg opozycyjnego polityka Aleksieja Nawalnego przeciwko kolonii poprawczej IK-6, w których domagał się on przywrócenia i ochrony przysługujących mu praw łamanych przez kierownictwo kolonii. Skargi Aleksieja Nawalnego dotyczyły dostępu do pomocy medycznej, dostępu do informacji i prawa do kontaktu z rodziną.

Dmitry Evgenievich Samoilov jest zatem odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji, w tym za tortury i inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie lub karanie, arbitralne zatrzymania, a także za systematyczne gwałcenie wolności opinii i wypowiedzi.

22.3.2024
95.Ilnar Irfanovich BASYROV*Ильнар Ирфанович БАСЫРОВ

(pisownia rosyjska)

Stanowisko(-a): sędzia Moskiewskiego Sądu Miejskiego

Data urodzenia:

8.6.1981

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Powiązane podmioty: Moskiewski Sąd Miejski

Ilnar Irfanovich Basyrov pracuje jako sędzia Moskiewskiego Sądu Miejskiego od 28 maja 2014 r. Został mianowany dekretem prezydenckim.

Z racji stanowiska był bezpośrednio zaangażowany w postępowanie sądowe przeciwko opozycyjnemu politykowi Aleksiejowi Nawalnemu. W motywowanym politycznie postępowaniu uznał Aleksieja Nawalnego za winnego i skazał go na osadzenie w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze, by uniemożliwić mu działalność polityczną.

Ilnar Irfanovich Basyrov jest zatem odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji, w tym za tortury i inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie lub karanie, arbitralne zatrzymania, a także za systematyczne gwałcenie wolności opinii i wypowiedzi.

22.3.2024
96.Sergey Anatolevich

MOROZ*

Сергей Анатольевич МОРОЗ (pisownia rosyjska)Stanowisko(-a): szef Federalnej Służby Penitencjarnej Federacji Rosyjskiej dla Moskwy

Data urodzenia:

15.9. 1968

Miejsce urodzenia: Berdiańsk, Zaporoże, Ukraińska SRR (obecnie Ukraina)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Sergey Anatolevich Moroz jest rosyjskim urzędnikiem. Jest szefem Federalnej Służby Penitencjarnej w Moskwie.

Pełniąc tę funkcję, umieścił opozycyjnego polityka Aleksieja Nawalnego na federalnej liście osób poszukiwanych. Sergey Anatolevich Moroz jest oskarżany o stosowanie szczególnego poniżania i przemocy wobec zatrzymanych po ich przybyciu do aresztu.

Sergey Anatolevich Moroz jest zatem odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji, w tym za tortury i inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie lub karanie, arbitralne zatrzymania, a także za systematyczne gwałcenie wolności opinii i wypowiedzi.

22.3.2024
97.Elena Evgenievna MOROZOVA*Елена Евгеньевна МОРОЗОВА

(pisownia rosyjska)

Stanowisko(-a): sędzia Chimskiego Sądu Miejskiego

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: kobieta

Elena Evgenievna Morozova jest rosyjską sędzią pracującą w Chimskim Sądzie Miejskim.

Pełniąc tę funkcję, podjęła decyzję o zatrzymaniu opozycyjnego polityka Aleksieja Nawalnego na 30 dni, po tym jak wrócił do Moskwy po leczeniu po otruciu nowiczokiem. Postępowanie, któremu przewodniczyła, było prowadzone niezgodnie ze standardami rzetelnego procesu sądowego, w tym z prawem do wglądu w treść aktu oskarżenia i dokumenty procesowe, prawem porozumienia się z adwokatem oraz jawnością rozprawy sądowej.

Elena Evgenievna Morozova jest zatem odpowiedzialna za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji, w tym za tortury i inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie lub karanie, arbitralne aresztowania i zatrzymania, a także za systematyczne gwałcenie wolności opinii i wypowiedzi.

22.3.2024
98.Musa

Abdurakhmanovich

MUSAEV*

Муса Абдурахманович МУСАЕВ

(pisownia rosyjska)

Stanowisko(-a): sędzia Moskiewskiego Sądu Okręgowego

Data urodzenia:

14.10.1951

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Musa Abdurakhmanovich Musaev jest rosyjskim sędzią pracującym w Moskiewskim Sądzie Okręgowym.

Pełniąc tę funkcję, wszczął postępowanie sądowe dotyczące aresztowania lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego po jego powrocie z Niemiec, gdzie był leczony po otruciu nowiczokiem. Podtrzymał decyzję o zatrzymaniu Aleksieja Nawalnego na 30 dni, odrzucając jego apelację. Decyzja została podjęta podczas krótkiej rozprawy, która trwała raptem pięć minut.

Musa Abdurakhmanovich Musaev jest zatem odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji, w tym za tortury i inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie lub karanie, arbitralne aresztowania i zatrzymania, a także za systematyczne gwałcenie wolności opinii i wypowiedzi.

22.3.2024
99.Mikhail Yurievich

PTITSYN*

Михаил Юрьевич ПТИЦЫН (pisownia rosyjska)Stanowisko(-a): prezes Moskiewskiego Sądu Miejskiego

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Mikhail Yurievich Ptitsyn jest prezesem Moskiewskiego Sądu Miejskiego.

Pełniąc tę funkcję, przychylił się do wniosku rosyjskiej Federalnej Służby Penitencjarnej, by zamienić orzeczoną wobec lidera opozycji Aleksieja Nawalnego karę z zawieszeniem wykonania na karę pozbawienia wolności. W związku z tym Aleksiej Nawalny został pozbawiony możliwości uczestnictwa w życiu publicznym w Rosji, gdyż został uwięziony w kolonii karnej.

Mikhail Yurievich Ptitsyn jest zatem odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji, w tym za tortury i inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie lub karanie, arbitralne zatrzymania, a także za systematyczne gwałcenie wolności opinii i wypowiedzi.

22.3.2024
100.Sergey Alekseevich RYABTSEV*Сергей Алексеевич РЯБЦЕВ (pisownia rosyjska)Stanowisko(-a): sędzia sądu dla dzielnicy Lefortowo w Moskwie

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Sergey Alekseevich Ryabtsev jest rosyjskim sędzią pracującym w sądzie dla dzielnicy Lefortowo w Moskwie.

Pełniąc tę funkcję, był zaangażowany w sabotowanie śledztwa dotyczącego otrucia Aleksieja Nawalnego poprzez odmowę rozpatrzenia skargi na bezczynność Zarządu Śledczego Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) Federacji Rosyjskiej. Ponadto stale wydaje on wyroki przeciwko wolności słowa w Rosji.

Sergey Alekseevich Ryabtsev jest zatem odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji, w tym za tortury i inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie lub karanie, arbitralne zatrzymania, a także za systematyczne gwałcenie wolności opinii i wypowiedzi.

22.3.2024
101.Petr Pavlovich SERKOV*Пётр Павлович СЕРКОВ (pisownia rosyjska)Stanowisko(-a): pierwszy wiceprezes Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia:

7.6.1955

Miejsce urodzenia:

Połdamasowo, obwód uljanowski, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Petr Pavlovich Serkov jest pierwszym wiceprezesem Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej.

Pełniąc tę funkcję, w 2018 r. podtrzymał wyrok w sprawie opozycyjnego polityka Aleksieja Nawalnego. W związku z tym Aleksiej Nawalny został skazany i uwięziony w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze, by uniemożliwić mu działalność polityczną. Umieszczenie Aleksieja Nawalnego w kolonii karnej doprowadziło do jego śmierci.

Petr Pavlovich Serkov jest zatem odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji, w tym za tortury i inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie lub karanie, arbitralne zatrzymania, a także za systematyczne gwałcenie wolności opinii i wypowiedzi.

22.3.2024
102.Yuri Vasilievich SITNIKOV*Юрий Васильевич СИТНИКОВ

(pisownia rosyjska)

Stanowisko(-a): sędzia rosyjskiego Sądu Najwyższego (obecnie w stanie spoczynku)

Data urodzenia:

17.4.1961

Miejsce urodzenia: Krutogorie, obwód lipiecki, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Yuri Vasilievich Sitnikov jest byłym sędzią rosyjskiego Sądu Najwyższego, który pełnił funkcję członka Izby Odwoławczej Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej.

Pełniąc tę funkcję, wykluczył Aleksieja Nawalnego z kandydowania w wyborach prezydenckich w Rosji w 2018 r. po politycznie umotywowanym procesie.

Yuri Vasilievich Sitnikov jest zatem odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji, w tym systematyczne pogwałcenia prawa do pokojowego zgromadzania się i zrzeszania się oraz wolności opinii i wypowiedzi.

22.3.2024
103.Nikolay Viktorovich

TIMOSHIN*

Николай Викторович

ТИМОШИН

(pisownia rosyjska)

Stanowisko(-a): członek prezydium Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej

Data urodzenia:

14.8.1959

Miejsce urodzenia: wieś Żidkoje, rejon znamieński, obwód orłowski, były ZSRR (obecnie Federacja Rosyjska)

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Nikolay Viktorovich Timoshin jest członkiem prezydium Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej.

Pełniąc tę funkcję, w 2018 r. podtrzymał wyrok w sprawie opozycyjnego polityka Aleksieja Nawalnego. W związku z tym Aleksiej Nawalny został skazany i uwięziony w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze, by uniemożliwić mu działalność polityczną.

Nikolay Viktorovich Timoshin jest zatem odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji, w tym za tortury i inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie lub karanie, arbitralne zatrzymania, a także za systematyczne gwałcenie wolności opinii i wypowiedzi.

22.3.2024
104.Vladimir Yurievich ZAITSEV*Владимир Юрьевич ЗАЙЦЕВ

(pisownia rosyjska)

Stanowisko(-a): prezes Izby Odwoławczej Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Vladimir Yurievich Zaitsev jest prezesem Izby Odwoławczej Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej.

Pełniąc tę funkcję, wykluczył Aleksieja Nawalnego z kandydowania w wyborach prezydenckich w Rosji w 2018 r. po politycznie umotywowanym procesie.

Vladimir Yurievich Zaitsev jest zatem odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji, w tym systematyczne pogwałcenia prawa do pokojowego zgromadzania się i zrzeszania się oraz wolności opinii i wypowiedzi.

22.3.2024
105.Vladimir Sergeevich SHVEDOV*Владимир Сергеевич

ШВЕДОВ

(pisownia rosyjska)

Stanowisko(-a): szef Departamentu Polityki Państwowej w dziedzinie Wykonywania Wyroków Karnych w rosyjskim Ministerstwie Sprawiedliwości

Obywatelstwo: rosyjskie

Płeć: mężczyzna

Powiązane osoby: Vsevolod Lvovich Vukolov

Powiązane podmioty: rosyjskie Ministerstwo Sprawiedliwości

Vladimir Sergeevich Shvedov jest wysokim rangą rosyjskim urzędnikiem. Jest szefem Departamentu Polityki Państwowej w dziedzinie Wykonywania Wyroków Karnych w rosyjskim Ministerstwie Sprawiedliwości.

Z racji tego stanowiska, ponieważ prowadzi politykę państwową w dziedzinie wykonywania wyroków karnych i rozpatruje odwołania obywateli, był odpowiedzialny za wykonywanie kar pozbawienia wolności orzeczonych wobec rosyjskiego opozycyjnego polityka Aleksieja Nawalnego.

Vladimir Sergeevich Shvedov jest zatem odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji, w tym za tortury i inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie lub karanie, arbitralne zatrzymania, a także za systematyczne gwałcenie wolności opinii i wypowiedzi.

22.3.2024
106.Neria BEN PAZI alias Naria BEN FAZIData urodzenia:

28.11.1993

Obywatelstwo: izraelskie

Płeć: mężczyzna

Numer dowodu tożsamości: 311509004

W 2019 r. Neria Ben Pazi utworzył na Zachodnim Brzegu cztery spośród przyczółków osadniczych znanych z największej przemocy.

Jest jednym z głównych sprawców przymusowego przesiedlenia społeczności beduińskiej Wadi Seeq niedaleko Ramallah. Od 2021 r. Neria Ben Pazi jest oskarżany o wielokrotne ataki na Palestyńczyków w Wadi Seeq i Deir Jarir, a jego czyny porównywane są do tortur.

W dniu 12 października 2023 r. uczestniczył w brutalnym ataku w Wadi Seeq, gdzie Palestyńczycy zostali dotkliwie pobici, zakuci w kajdanki i fotografowani w bieliźnie. Osadnicy oddawali na nich mocz i gasili na nich papierosy.

Neria Ben Pazi jest zatem odpowiedzialny za poważne pogwałcenia lub naruszenia praw człowieka w stosunku do Palestyńczyków, w tym tortury oraz inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie albo karanie, które to czyny budzą również poważne obawy w odniesieniu do celów wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa określonych w art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej.

19.4.2024
107.Yinon LEVIData urodzenia:

12.12.1992

Obywatelstwo: izraelskie

Płeć: mężczyzna

Numer dowodu tożsamości: 203807276

Ze swojego miejsca zamieszkania - farmy Mitarim w nielegalnym przyczółku osadniczym, Yinon Levi uczestniczył w licznych aktach przemocy wymierzonych w sąsiednie wioski.

Chodzi m.in. o przypadki wtargnięcia do domów palestyńskich rodzin oraz niszczenia tych domów, także w obecności kobiet i dzieci, jak również szczucia palestyńskich pasterzy psami, w czasie gdy osadnicze stada pasły się na prywatnych terenach należących do tych pasterzy.

Yinon Levi jest zatem odpowiedzialny za poważne i powszechne pogwałcenia lub naruszenia praw człowieka, w tym prawa Palestyńczyków do nietykalności fizycznej i psychicznej, prawa własności oraz prawa do życia prywatnego i rodzinnego; czyny te budzą również poważne obawy w odniesieniu do celów wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa określonych w art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej.

19.4.2024
108.Meir Mordechai ETTINGER(pisownia hebrajska)Stanowisko(-a): członek Hilltop Youth

Data urodzenia:

4.10.1991

Miejsce urodzenia: Kiryat Moshe, Jerozolima, Izrael

Obywatelstwo: izraelskie

Płeć: mężczyzna

Powiązany podmiot: Hilltop

Youth

Meir Ettinger jest uważany za jednego z liderów Hilltop Youth, radykalnej grupy młodzieżowej, której członkowie znani są z tego, że dopuszczają się aktów przemocy wymierzonych w Palestyńczyków i ich wioski na Zachodnim Brzegu.

Członkowie Hilltop Youth osiedlają się na wzgórzach na Zachodnim Brzegu i dopuszczają się aktów przemocy jako osadnicy poprzez tzw. ataki odwetowe (typu "price tag"). Akty przemocy wobec Palestyńczyków ze strony osadników, obejmujące nękanie fizyczne i psychospołeczne, pobicia, zabójstwa i niszczenie mienia, mają charakter systemowy.

Meir Ettinger zachęca i podżega do ataków i uczestniczy w działaniach zastraszających mających na celu wygnanie Palestyńczyków z ich ziem. Przyczynił się on do utworzenia nielegalnych osiedli i przyczółków osadniczych na palestyńskich terenach na całym Zachodnim Brzegu, stosując i aprobując taktykę zastraszania, nękania i przemocy.

W 2015 r., gdy był już uznawany za członka Hilltop Youth, uczestniczył w podpaleniu palestyńskiego domu na terenie Zachodniego Brzegu; w wyniku tego podpalenia śmierć poniosły trzy osoby: rodzice i ich 18-miesięczny syn.

Meir Ettinger jest zatem odpowiedzialny za poważne pogwałcenia lub naruszenia praw człowieka, w tym tortury oraz inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie albo karanie, oraz za poważne pogwałcenia lub naruszenia prawa własności oraz prawa do życia prywatnego i rodzinnego przysługującego Palestyńczykom na Zachodnim Brzegu, a także za wspieranie takich czynów i zachęcanie do nich. Te naruszenia i pogwałcenia budzą również poważne obawy w odniesieniu do celów wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa określonych w art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej.

19.4.2024
109.Elisha YERED(pisownia hebrajska)Stanowisko(-a): członek Hilltop Youth

Data urodzenia: 2001 Obywatelstwo: izraelskie Płeć: mężczyzna

Powiązany podmiot: Hilltop

Youth

Elisha Yered jest izraelskim aktywistą i osadnikiem na Zachodnim Brzegu, uznawanym za powiązanego z Hilltop Youth, radykalną grupą młodzieżową dopuszczającą się aktów przemocy wymierzonych w Palestyńczyków i ich wioski na Zachodnim Brzegu.

Członkowie Hilltop Youth dopuszczają się aktów przemocy jako osadnicy poprzez tzw. ataki odwetowe (typu "price tag"). Te akty przemocy wobec Palestyńczyków ze strony osadników, obejmujące nękanie fizyczne i psychospołeczne, pobicia, zabójstwa i niszczenie mienia, mają charakter systemowy.

Elisha Yered zachęca do takich działań i uczestniczy w nich. Regularnie podżega do stosowania przemocy wobec Palestyńczyków na Zachodnim Brzegu, m.in. poprzez rozpowszechnianie treści nawołujących do "zrównania z ziemią" palestyńskich wiosek.

Osobiście nękał palestyńską rodzinę, zastraszał jej członków i kierował do nich groźby, aby utrudnić im swobodę przemieszczania się na ich własnym terenie; bierze też udział w niszczeniu mienia Palestyńczyków na Zachodnim Brzegu.

Elisha Yered był członkiem grupy uzbrojonych osadników, która w dniu 4 sierpnia 2023 r. wyruszyła z nielegalnego przyczółka osadniczego Oz Zion, by zaatakować palestyńską wioskę Burqa niedaleko Ramallah. Osadnicy ostrzelali Palestyńczyków, w wyniku czego śmierć poniósł 19-letni Palestyńczyk Qusai Jammal Mi'tan, a kilku innych Palestyńczyków zostało rannych.

Elisha Yered jest zatem odpowiedzialny za poważne pogwałcenia lub naruszenia praw człowieka, w tym tortury oraz inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie albo karanie, oraz za poważne pogwałcenia lub naruszenia przysługujących Palestyńczykom na Zachodnim Brzegu prawa własności oraz prawa do życia prywatnego i rodzinnego, a także za wspieranie takich czynów i zachęcanie do nich; jest również odpowiedzialny za nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, rasowych lub wyznaniowych, co stanowi podżeganie do dyskryminacji, wrogości lub przemocy. Te pogwałcenia i naruszenia budzą również poważne obawy w odniesieniu do celów wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa określonych w art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej.

19.4.2024
110.Moshe SHARVIT(pisownia hebrajska)Data urodzenia:

13.11.1994

Obywatelstwo: izraelskie

Płeć: mężczyzna

Numer identyfikacyjny: 206223000

Adres: przyczółek osadniczy Ti- rzah Valley Farm, Zachodni Brzeg, okupowane terytoria palestyńskie

Powiązane podmioty: Moshe's Farm

Moshe Sharvit jest izraelskim osadnikiem w Dolinie Jordanu, zamieszkałym w przyczółku osadniczym w okolicach wioski zwanej "Tirzah Valley Farm" ("gospodarstwo w dolinie Tirzah"), znanym również jako "Moshe's Farm" ("gospodarstwo Moshego").

Moshe Sharvit jako osadnik dopuszcza się aktów przemocy i zastraszania wobec Palestyńczyków ze społeczności pasterskich mieszkających blisko jego przyczółka na wzgórzach Zachodniego Brzegu. Od października 2023 r. nękanie, jakiego dopuszcza się wobec tych społeczności, nasiliło się.

Moshe Sharvit często stosował wobec Palestyńczyków przemoc słowną i fizyczną, żądając od nich, by opuścili swoje domy i nieruchomości. W rezultacie tych działań w październiku 2023 r. palestyńscy cywile opuścili swoją wioskę Ein Shibli. Moshe Sharvit używał gróźb słownych wobec palestyńskich mężczyzn, kobiet i dzieci oraz fizycznie zaatakował starszą osobę. Popełnione przez niego czyny to m.in. rzucanie kamieniami w Palestyńczyków i ich zwierzęta gospodarskie, celowe wjeżdżanie pojazdem w stada zwierząt i pola uprawne, szczucie psami Palestyńczyków i ich zwierząt gospodarskich oraz stosowanie przemocy fizycznej wobec zwierząt z użyciem pałek i biczy.

Moshe Sharvit jest zatem odpowiedzialny za poważne i systematyczne naruszenia praw człowieka, w tym naruszanie prawa każdego do korzystania z najwyższego osiągalnego poziomu nietykalności fizycznej i psychicznej. Naruszenia te budzą również poważne obawy w odniesieniu do celów wspólnejpolityki zagranicznej i bezpieczeństwa określonych w art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej.

15.7.2024
111.Zvi BAR YOSEF alias Zvi BAR-YOSEFData urodzenia:

20.9.1992 Obywatelstwo: izraelskie Płeć: mężczyzna Numer identyfikacyjny: 204377998

Powiązane podmioty: Zvi's Farm

Zvi Bar Yosef założył bez zezwolenia nielegalny przyczółek osadniczy na Zachodnim Brzegu, znany jako "Zvi's Farm" ("gospodarstwo Zviego") na wschód od osady Challamisz. Przyczółek przejął około 2 500 dunamów (620 akrów) ziemi uprawianej przez mieszkańców wiosek Jibya, Kubar i Umm Safa.

W latach 2019, 2021 i 2023 Zvi Bar Yosef wielokrotnie atakował Palestyńczyków z tych wsi i popełniał wobec nich akty przemocy, w niektórych przypadkach powodując poważne obrażenia.

Zvi Bar Yosef jest zatem odpowiedzialny za poważne i systematyczne naruszenia praw człowieka, w tym naruszanie prawa Palestyńczyków do nietykalności fizycznej i psychicznej, prawa własności oraz prawa do życia prywatnego i rodzinnego. Naruszenia te budzą również poważne obawy w odniesieniu do celów wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa określonych w art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej.

15.7.2024
112.Isaschar MANNE alias Issachar MANN(pisownia hebrajska)Data urodzenia:

10.5.1983 Obywatelstwo: izraelskie Płeć: mężczyzna Numer identyfikacyjny: 038826939

Isaschar Manne, który założył bez zezwolenia przyczółek osadniczy "Manne Farm" ("gospodarstwo Manne") w rejonie południowych wzgórz Hebronu, wielokrotnie wtargnął na prywatne grunty mieszkańców wioski Ta'ala i uniemożliwiał Palestyńczykom swobodne przemieszczanie się, na przykład uniemożliwiając dzieciom palestyńskim dotarcie do szkoły w osadzie Tuba należącej do zespołu osad Masafer Jatta.

Od 2018 r. kilkakrotnie relacjonowano, jak Isaschar Manne wdzierał się do domów pasterzy, nękając ich i kierując wobec nich groźby. Isaschar Manne, który jest często uzbrojony, blokuje palestyńskim pasterzom dostęp do pastwisk, uniemożliwiając im w ten sposób uprawę ich ziemi i zaspokajanie potrzeb.

Isaschar Manne jest zatem odpowiedzialny za systematyczne i poważne naruszenia praw człowieka, w tym naruszanie prawa własności, prawa do życia prywatnego i rodzinnego i prawa do edukacji. Naruszenia te budzą również poważne obawy w odniesieniu do celów wspólnejpolityki zagranicznej i bezpieczeństwa określonych w art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej.

15.7.2024
113.Baruch MARZELStanowisko(-a): członek partii Żydowska Siła (Otzma Yehudit)

Data urodzenia:

23.4.1959

Miejsce urodzenia: Boston, Stany Zjednoczone

Obywatelstwo: amerykańskie, izraelskie

Płeć: mężczyzna

Adres: osiedle Tel. Rumeida, Hebron, okupowane terytoria palestyńskie

Baruch Marzel jest członkiem skrajnie prawicowejpartii politycznej Żydowska Siła (Otzma Yehudit), reprezentującej jedną z najbardziej ekstremistycznych ideologii Izraela, która jest częścią ruchu kahanistycz- nego. W latach 90. był przywódcą partii Kahanego do czasu jej zakazania przez władze izraelskie w 1994 r.

W 2019 r. izraelski Sąd Najwyższy stwierdził, że Baruch Marzel wygłosił liczne uwagi na tle rasistowskim, i w związku z tym zakazał mu kandydowania w wyborach parlamentarnych.

Baruch Marzel wzywa do utworzenia Wielkiego Izraela, w którym nie byłoby miejsca dla Palestyńczyków. Otwarcie nawołuje do czystek etnicznych na Palestyńczykach i odmawia im prawa do własnej ziemi.

Baruch Marzel jest zatem odpowiedzialny za poważne naruszenia praw człowieka, w szczególności za systematyczne nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, rasowych lub wyznaniowych, co stanowi podżeganie do dyskryminacji, wrogości lub przemocy. Naruszenia te budzą również poważne obawy w odniesieniu do celów wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa określonych w art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej.

15.7.2024
114.Ben-Zion "Bentzi"

GOPSTEIN

(pisownia hebrajska)Stanowisko: założyciel i przywódca organizacji Lehava Data urodzenia: 10.9.1969

Obywatelstwo: izraelskie

Płeć: mężczyzna

Numer identyfikacyjny: 024526394

Adres: Givat HaAvot, Kirjat Arba, okupowane terytoria palestyńskie

Powiązane podmioty: Lehava

Ben-Zion "Bentzi" Gopstein, zamieszkały w osiedlu Kirjat Arba (Zachodni Brzeg), jest założycielem i przywódcą ekstremistycznejorganizacji "Lehava", odnogi ruchu kahanistycznego, którejcelem jest "walka z asymilacją na Ziemii Świętej".

Ben-Zion "Bentzi" Gopstein propaguje wizję, zgodnie z którą wszyscy Palestyńczycy zostaną pozbawieni swoich praw, i wzywa do położenia kresu obecności Palestyńczyków w Izraelu i na terytoriach palestyńskich.

Ben-Zion "Bentzi" Gopstein otwarcie nawoływał do wojny przeciwko Palestyńczykom. Izraelski Sąd Najwyższy zakazał mu kandydowania w wyborach w Knesetu w 2019 r., ponieważ "systematycznie podżega do rasizmu wobec ludności arabskiej".

Ben-Zion "Bentzi" Gopstein jest zatem odpowiedzialny za systematyczne i poważne naruszenia praw człowieka polegające na nawoływaniu do nienawiści na tle różnic narodowościowych, rasowych lub wyznaniowych, co stanowi podżeganie do dyskryminacji, wrogości lub przemocy. Naruszenia te budzą również poważne obawy w odniesieniu do celów wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa określonych w art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej.

15.7.2024

Art. 5 ust. - 1 nie stosuje się do wpisów oznaczonych gwiazdką.

B.
Osoby prawne, podmioty i organy
Nazwa (transliteracja na alfabet łaciński)NazwaInformacje identyfikacyjnePowody umieszczenia w wykazieData umieszczenia w wykazie
1.Xinjiang Production and Construction Corps Public Security Bureau (Biuro Bezpieczeństwa Publicznego Korpusu Produkcyjno- Budowlanego Sinciangu)(pisownia chińska)Adres: 106 Guangming Road, Urumqi, Xinjiang Uyghur Autonomous Region (XUAR), China

Numer telefonu: +86 991 598 8114

Biuro Bezpieczeństwa Publicznego Korpusu Produkcyjno-Budowlanego Sinciangu (XPCC) jest odpowiedzialne za realizowanie wszystkich strategii XPCC dotyczących kwestii bezpieczeństwa, w tym za zarządzanie ośrodkami detencyjnymi. XPCC jest państwową organizacją gospodarczą i paramilitarną działającą w chińskim Regionie Autonomicznym Sinciang-Ujgur, która sprawuje władzę administracyjną i kontroluje działalność gospodarczą w Sinciangu.22.3.2021
Jako organizacja zajmująca się strategiami bezpieczeństwa w ramach XPCC, Biuro Bezpieczeństwa Publicznego XPCC jest odpowiedzialne za poważne pogwałcenia praw człowieka w Chinach, w szczególności za masowe arbitralne zatrzymania i poniżające traktowanie Ujgurów i osób należących do innych muzułmańskich mniejszości etnicznych, a także za systematyczne pogwałcenia ich wolności religii lub przekonań, związane między innymi z realizowaniem przez XPCC zakrojonego na szeroką skalę programu nadzorowania, zatrzymywania i indoktrynowania muzułmańskich mniejszości etnicznych.
W ramach wyżej wspomnianego programu XPCC wykorzystuje Ujgurów i osoby należące do innych muzułmańskich mniejszości etnicznych do pracy przymusowej, w szczególności na polach bawełny. Jako organizacja zajmująca się strategiami bezpieczeństwa w ramach XPCC, Biuro Bezpieczeństwa Publicznego XPCC jest odpowiedzialne za systematyczne korzystanie z pracy przymusowej.
2.Central Public Prosecutor's Office (alias Office of the Prosecutor of the DPRK) Prokuratura Centralna (alias Biuro Prokuratora Koreańskiej Republiki Ludowo- Demokratycznej (KRLD)) (pisownia koreańska)Prokuratura Centralna jest instytucją, która nadzoruje wszystkie postępowania karne w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej (KRLD), w tym postępowanie przygotowawcze, przesłuchanie, tymczasowe aresztowanie i proces.22.3.2021
Prokuratura Centralna jest wykorzystywana do ścigania i karania osób za przestępstwa polityczne po przeprowadzeniu z gruntu nierzetelnych procesów sądowych. Ponosi ona też odpowiedzialność instytucjonalną za poważne pogwałcenia praw człowieka, do jakich dochodzi w zwykłych więzieniach i ośrodkach detencyjnych, w których przeprowadza się przesłuchania, gdyż nie dba o egzekwowanie praw osób tymczasowo aresztowanych ani skazanych więźniów. Z racji ścisłej współpracy z Ministerstwem Bezpieczeństwa Państwowego i Ministerstwem Bezpieczeństwa Społecznego ponosi odpowiedzialność za poważne pogwałcenia praw człowieka, jakich dopuszcza się aparat bezpieczeństwa KRLD, w szczególności za tortury i inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie albo karanie, egzekucje pozasądowe, wymuszone zaginięcia oraz arbitralne aresztowania lub zatrzymania, i takie działania legitymizuje.
3.Bojówka Kaniyat (wcześniej znana jako 7. Brygada,

7. Brygada z Tarhuny, Brygada z Tarhuny);

(alias 9. Brygada, Bojówka Al-Kani, Al-Kaniyat, Brygada Kani, Kaniat, Kaniyat, Kanyat)

(pisownia arabska)Bojówka Kaniyat to zbrojna bojówka z Libii, która od 2015 r. do czerwca 2020 r. sprawowała kontrolę nad libijskim miastem Tarhuna. Po ucieczce członków bojówki do wschodniej Libii poczynając od czerwca 2020 r., w Tarhunie odkrywano masowe groby przypisywane bojówce Kaniyat. Bojówka Kaniyat jest odpowiedzialna za poważne naruszenia praw człowieka, w szczególności egzekucje pozasądowe oraz wymuszone zaginięcia.22.3.2021
4.National Security Office (alias National Security Agency) of the Government of Eritrea (Urząd Bezpieczeństwa Narodowego/Agencja Bezpieczeństwa Narodowego Rządu Erytrei)-Na czele organu stoi generał dywizji Abraha KassaNa czele Urzędu Bezpieczeństwa Narodowego/Agencji Bezpieczeństwa Narodowego Rządu Erytrei stoi generał dywizji Abraha Kassa; organ jest nadzorowany przez Urząd Prezydenta. W skład Urzędu Bezpieczeństwa Narodowego wchodzi sześć biur, z których każde podzielone jest na trzy sekcje odpowiedzialne, odpowiednio, za wywiad, aresztowania i przesłuchania. Urząd Bezpieczeństwa Narodowego jest odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w Erytrei, w szczególności za arbitralne aresztowania, egzekucje pozasądowe, wymuszone zaginięcia oraz tortury, których dopuszczają się jego funkcjonariusze.22.3.2021
5.Grupa Wagnera (alias Grupa Vagnera, PMC Wagner, Liga)*Группа Вагнера (pisownia rosyjska)Grupa Wagnera to prywatny rosyjski podmiot wojskowy nieposiadający osobowości prawnej, utworzony w 2014 r. jako organizacja będąca następcą Korpusu Słowiańskiego. Grupą kieruje Dimitrij Utkin, a finansuje ją Jewgienij Prigożyn. Grupa Wagnera finansuje i prowadzi swoją działalność poprzez tworzenie podmiotów lokalnych i przy wsparciu lokalnych rządów.

Grupa Wagnera jest odpowiedzialna za poważne naruszenia praw człowieka na Ukrainie, w Syrii, Libii, Republice Środkowoafrykańskiej, Sudanie, Mali i w Mozambiku, obejmujące tortury i egzekucje pozasądowe, doraźne lub arbitralne oraz zabójstwa.

13.12.2021
6.Lobaye Invest SARLU*Miejsce rejestracji: Bangi, Republika Środkowoafrykańska.

Data rejestracji:

24.10.2017

Numer ewidencyjny: M 354838 D 0001 (numer "NIF", numer identyfikacji podatkowej)

Główne miejsce prowadzenia działalności: Republika Środkowoafrykańska

Inne informacje: oddział M-Finans

Lobaye Invest SARLU jest prywatną spółką zarejestrowaną w Republice Środkowoafrykańskiej (RŚA), jednostką zależną rosyjskiej firmy M-Finans, kontrolowanej przez Jewgienija Prigożyna. Zarządzają nią Dmitrij Sytij, członek ścisłego kierownictwa Grupy Wagnera, oraz Jewgienij Chodotow, który jest powiązany z Jewgienijem Prigożynem. Lobaye Invest prowadzi kopalnie złota i diamentów w Republice Środkowoafrykańskiej. Jest związana z działaniami Grupy Wagnera w Republice Środkowoafrykańskiej. Finansuje również kilka mediów, takich jak stacja radiowa Lengo Sengo, środkowoafrykańska stacja radiowa prowadząca kampanie dezinformacji i propagująca obecność Grupy Wagnera w Republice Środkowoafrykańskiej.

Lobaye Invest jest powiązana z Grupą Wagnera, umieszczoną w wykazie za poważne naruszenia praw człowieka, obejmujące tortury i egzekucje pozasądowe, doraźne lub arbitralne oraz zabójstwa w szeregu krajów, w tym w Republice Środkowoafrykańskiej. Poprzez swoje działania Lobaye Invest wspiera również takie naruszenia popełnione w Republice Środkowoafrykańskiej.

25.2.2023
7.DIAMVILLE*Data rejestracji:

28.3.2019

Numer ewidencyjny: CA/BG2019B519

Główne miejsce prowadzenia działalności: Republika Środkowoafrykańska

Inne informacje: powiązane osoby i podmioty: Yevgeny Prigozhin, Grupa Wagnera, Dimitri Sytii, Valery Zakharov, Perfilev, Svetlana Troitskaya, Lobaye Invest

Diamville jest firmą przykrywką, wykorzystywaną przez obecną w Republice Środkowoafrykańskiej Grupę Wagnera w celu nielegalnego handlu diamentami. Spółka jest blisko związana ze wszystkimi głównymi działaczami Grupy Wagnera w Republice Środkowoafrykańskiej, takimi jak Jewgienij Prigożyn i Dmitrij Sytij. Diamville jest powiązana z Grupą Wagnera, umieszczoną w wykazie za poważne naruszenia praw człowieka, obejmujące tortury i egzekucje pozasądowe, doraźne lub arbitralne oraz zabójstwa w szeregu krajów, w tym w Republice Środkowoafrykańskiej. Poprzez swoje działania wspiera on również takie naruszenia popełnione w RŚA.25.2.2023
8.Fundacja na rzecz Obrony Wartości Narodowych (FDNV)

Fundusz na rzecz Obrony Wartości Narodowych (FDNV)

Fundacja/organizacja na rzecz Ochrony Wartości Narodowych (FPNV)/(FZNC)

Fundacja na rzecz Ochrony Wartości Narodowych*

Miejsce rejestracji: Moskwa (64 Zemlyanoy Val str., building 2, office 201, Moscow, Russian Federation)

Strona internetowa: https:// en.fznc.ru

Fundacja na rzecz Obrony Wartości Narodowych (FDNV) jest powiązana z Grupą Wagnera. FDNV jest podmiotem odpowiadającym za public relations Grupy Wagnera. Kieruje kampaniami prowagnerowskiej propagandy i dezinformacji, w tym po to, aby poprawić reputację Grupy Wagnera i wspomóc jej rozmieszczanie; podejmuje też niejawne ingerencje w imieniu Grupy Wagnera w różnych krajach, w których grupa ta działa.

Grupa Wagnera została umieszczona w wykazie za poważne naruszenia praw człowieka, w tym tortury oraz pozasądowe, doraźne lub arbitralne egzekucje i zabójstwa, w szeregu krajów, w tym w Libii, Mali i Republice Środkowoafrykańskiej.

FDNV jest powiązana z Grupą Wagnera i jest odpowiedzialna za wspieranie działań Grupy Wagnera i zachęcanie do tych działań poprzez prowagnerowską propagandę, ingerencję polityczną i dezinformację.

25.2.2023
9.Radio Centrafricaine Lengo Sengo*Miejsce rejestracji: Bangi, Republika Środkowoafrykańska

Data rejestracji:

11.2018

Główne miejsce prowadzenia działalności: Galabadja

Bangi, gmina Bangi Galabadja, 8eme Arr.

[GPS]-> 4.4070, 18.5465

Radio Lengo Sengo jest środkowoafrykańską stacją radiową zaangażowaną w imieniu Grupy Wagnera w operacje polegające na wywieraniu wpływu w internecie. Jej celem jest manipulowanie opinią publiczną. Prowadzi kampanie dezinformacyjne i promuje obecność Grupy Wagnera w Republice Środkowoafrykańskiej. Radio Lengo Sengo jest finansowane przez Lobaye Invest - prywatną spółkę powiązaną z Jewgienijem Prigożynem, związaną z Grupą Wagnera i służącą jako przykrywka dla działalności Grupy Wagnera w Republice Środkowoafrykańskiej.

Grupa Wagnera została umieszczona w wykazie za poważne naruszenia praw człowieka, obejmujące tortury i egzekucje pozasądowe, doraźne lub arbitralne oraz zabójstwa, w szeregu krajów, w tym w Republice Środkowoafrykańskiej.

Radio Lengo Sengo jest odpowiedzialne za wspieranie działań Grupy Wagnera w Republice Środkowoafrykańskiej i zachęcanie do tych działań.

25.2.2023
10.Meroe Gold Co. Ltd.

alias Meroe For Agricultural & Animal Production; Al-Solag; Al-Sarraj Mining Company Ltd; Al-Sawlaj Mining Company Ltd; Al-Solaj Mining Company*

Miejsce rejestracji: Al-jref Gharb Plot 134 Blok 1h, Chartum, Sudan

Pozostałe informacje: wydobywanie pozostałych rud metali nieżelaznych

Powiązana z:

Al Sawlaj for Mining Ltd

ﺍ ﻟ ﺼ ﻮ ﻟ ﺞ

Aswar Multi Activities Co., Ltd

Meroe Gold jest podmiotem będącym przykrywką działań Grupy Wagnera w Sudanie i jest ściśle powiązany z działaniami tej grupy w Sudanie. Dzięki powiązaniom z sudańskim wojskiem Grupa Wagnera zapewniła sobie eksploatację i eksport sudańskiego złota do Rosji.

Meroe Gold jest powiązana z Grupą Wagnera, umieszczoną w wykazie za poważne naruszenia praw człowieka, w tym tortury oraz pozasądowe, doraźne lub arbitralne egzekucje i zabójstwa w szeregu krajów, w tym w Sudanie. Poprzez swoje działania Meroe Gold wspiera również takie naruszenia popełnione w Sudanie.

25.2.2023
11.M-Invest*Miejsce rejestracji:

d. 76 korp. 4 litera A ofis N620, prospekt Obukhovskoi Oborony St. Petersburg, Russian Federation

Numer ewidencyjny: 1177847044066

Główne miejsce prowadzenia działalności: Chartum, Sudan

Inne informacje: Numer identyfikacji podatkowej: 7811636632, numer w dzienniku urzędowym: 06513574

M-Invest jest podmiotem będącym przykrywką działań Grupy Wagnera w Sudanie. Ma bliskie powiązania z Jewgienijem Prigożynem. Dzięki powiązaniom z sudańskim wojskiem Grupa Wagnera zapewniła sobie eksploatację i eksport sudańskiego złota do Rosji. M-Invest jest powiązana z Grupą Wagnera, umieszczoną w wykazie za poważne naruszenia praw człowieka, obejmujące tortury i egzekucje pozasądowe, doraźne lub arbitralne oraz zabójstwa w szeregu krajów, w tym w Sudanie. Poprzez swoje działania wspiera ona również takie naruszenia popełnione w Sudanie.25.2.2023
12.Sewa Security Services*Miejsce rejestracji: Bangi, Republika Środkowoafrykańska

Główne miejsce prowadzenia działalności: Republika Środkowoafrykańska

Inne informacje: spółka zależna Lobaye Invest

Sewa Security Services to prywatne przedsiębiorstwo z siedzibą w Republice Środkowoafrykańskiej, które zapewnia ochronę wyższym rangą urzędnikom rządowym tego kraju. Służy jako przykrywka dla działalności Grupy Wagnera w Republice Środkowoafrykańskiej. Jest spółką zależną Lobaye Invest, którą zarządzają Dmitrij Sytij, członek ścisłego kierownictwa Grupy Wagnera, oraz Jewgienij Chodotow, który jest powiązany z Jewgienijem Prigożynem. Sewa Security była zaangażowana wraz z Grupą Wagnera w szereg brutalnych ataków, które miały miejsce w Republice Środkowoafrykańskiej od czasu wyborów prezydenckich w grudniu 2020 r. Sewa Security jest powiązana z Grupą Wagnera, umieszczoną w wykazie za poważne naruszenia praw człowieka, obejmujące tortury i egzekucje pozasądowe, doraźne lub arbitralne oraz zabójstwa w szeregu krajów, w tym w Republice Środkowoafrykańskiej. Poprzez swoje działania wspiera on również takie naruszenia popełnione w Republice Środkowoafrykańskiej.25.2.2023
13.Qarchak Prison

inne nazwy: Gharchak Prison, Zendan-e- Qarchak, Qarchak Women's Prison, Shahr-e Rey Prison (więzienie w Gharczak)

(pisownia perska)Miejsce rejestracji: okręg Varamin, ostan Teheran, Iran

Data rejestracji: 2010 r.

Więzienie w Gharczak jest jednym z podległych reżimowi irańskiemu ośrodków detencyjnych dla kobiet w okręgu Varamin (ostan Teheran).

Wśród zatrzymanych są więźniowie polityczni i uczestnicy pokojowych prodemokratycznych protestów, a także kobiety ciężarne i matki z dziećmi. Warunki życia w tym więzieniu są bardzo złe i nieludzkie.

Zatrzymane kobiety w więzieniu w Gharczak są torturowane, gwałcone i poddawane innym formom przemocy seksualnej. Są przetrzymywane w przeludnionych celach, bez dostępu do czystej wody pitnej, żywności i pomocy medycznej, co stanowi okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie. Uwolnieni więźniowie zgłaszają przypadki wykorzystywania seksualnego przez strażników więziennych i pracowników sił bezpieczeństwa. Protestującym kobietom wysyłanym do więzienia w Gharczak często grozi się gwałtem w celu wymuszenia zeznań.

Więzienie to jest zatem zaangażowane w poważne pogwałcenia praw człowieka w Iranie, w tym tortury i inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie, a także systematyczne akty przemocy seksualnej i przemocy ze względu na płeć.

7.3.2023
14.Syrian Republican Guard (Syryjska Gwardia Republikańska)Miejsce rejestracji: Syria

Powiązane osoby:

generał brygady Mohamed Qasem (zastępca dowódcy),

generał Malik Aliaa (naczelny dowódca)

Mohammad Nayouf, Mohamed Kaddor (dowódcy),

prezydent Baszar Al.-Assad

Syryjska Gwardia Republikańska jest podmiotem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo urzędników i stanowi część syryjskich sił bezpieczeństwa.

W jej szeregach powszechne jest stosowanie wobec kobiet przemocy seksualnej i przemocy ze względu na płeć, zwłaszcza podczas trwającego konfliktu w Syrii. Ofiary donoszą o brutalnych gwałtach i torturach po arbitralnych aresztowaniach i podczas arbitralnych zatrzymań.

Syryjska Gwardia Republikańska wpisuje się w systematyczne podejście reżimu syryjskiego, aby stosowanie przemocy seksualnej i przemocy ze względu na płeć służyło represjonowaniu i zastraszaniu ludności syryjskiej, w szczególności kobiet i dziewcząt.

Syryjska Gwardia Republikańska jest zatem odpowiedzialna za poważne pogwałcenia praw człowieka w Syrii, w tym za tortury i inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie lub karanie, arbitralne aresztowania lub zatrzymania, a także za powszechne stosowanie przemocy seksualnej i przemocy ze względu na płeć.

7.3.2023
15.Office of the Chief of Military Security Affairs (OCMSA) (Biuro Dowódcy ds.

Bezpieczeństwa Wojskowego)

Miejsce rejestracji: Naypyitaw, Mjanma/BirmaOCMSA jest odpowiedzialne za zarządzanie ośrodkami detencyjnymi i ośrodkami przesłuchań w Mjanmie/Birmie i zajmuje się gromadzeniem danych wywiadowczych.

Pracownicy OCMSA zmuszają kobiety, mężczyzn i członków społeczności LGBTIQ, którzy zostali arbitralnie zatrzymani i poddani przesłuchaniu, do obnażania się, gwałcą ich, poddają elektrowstrząsom, przypalają im genitalia i stosują wobec nich nadmierną przemoc. OCMSA jest zatem zaangażowane w poważne pogwałcenia praw człowieka w Mjanmie/Birmie, w tym arbitralne zatrzymania i tortury, a także w systematyczne i powszechne akty przemocy seksualnej i przemocy ze względu na płeć.

7.3.2023
16.Główna Dyrekcja Spraw Wewnętrznych Miasta Moskwa*Главное Управление Внутренних дел по городу Москве

(pisownia rosyjska)

Adres: 127994, Moscow, 38

Petrovka St., Russia

Tel.: +8 (495) 694-92-29

Strona: https://77.xn-b1aew.

xn-p1ai/

Główna Dyrekcja Spraw Wewnętrznych Miasta Moskwa obejmuje siły policyjne, śledczych, obiekty penitencjarne, Centrum Zwalczania Ekstremizmu i inne jednostki ochrony porządku publicznego w Moskwie. Kieruje nią Oleg Baranov.

Główna Dyrekcja Spraw Wewnętrznych Miasta Moskwa monitorowała i arbitralnie zatrzymywała niezależnych dziennikarzy i opozycyjnych aktywistów uczestniczących w pokojowych demonstracjach poparcia dla Aleksieja Nawalnego i sprzeciwu wobec korupcji rosyjskiego rządu i wobec inwazji Rosji na Ukrainę. Główna Dyrekcja Spraw Wewnętrznych Miasta Moskwa namierzała też i zatrzymywała poborowych starających się uniknąć mobilizacji na rosyjską wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie. W tym celu dyrekcja ta stosowała w Moskwie jako narzędzie represji system rozpoznawania twarzy.

Główna Dyrekcja Spraw Wewnętrznych Miasta Moskwa jest zatem odpowiedzialna za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji, w tym za arbitralne aresztowania i zatrzymania, za pogwałcenia i naruszenia wolności pokojowego zgromadzania się i zrzeszania.

20.7.2023
17.Departament Technologii Informacyjnych Miasta Moskwa*Департамент Информационных Технологий города Москвы

(pisownia rosyjska)

Adres: (siedziba) Russia, 1231o0 Moscow, 1-Y Krasnogvardeyskiy Proyezd, 21, bld 1; (faktyczny) Russia, 105064 Moscow Yakovoapostol'skiy Pereulok, 12c1

Tel.: +7 (495) 957-01-31

Faks: +7 (495) 957-75-42

E-mail: dit@mos.ru

Strona: https://www.mos.ru/ dit/

Departament Technologii Informacyjnych Miasta Moskwa opracowuje i stosuje w Moskwie system rozpoznawania twarzy. Dane z systemu departament ten przekazuje jednostkom ochrony porządku publicznego w Głównej Dyrekcji Spraw Wewnętrznych Miasta Moskwa.

Główna Dyrekcja Spraw Wewnętrznych Miasta Moskwa stosowała ten system w Moskwie jako narzędzie represji. Wykorzystywała go do monitorowania i arbitralnego zatrzymywania niezależnych dziennikarzy i działaczy opozycyjnych uczestniczących w pokojowych demonstracjach poparcia dla Aleksieja Nawalnego i sprzeciwu wobec korupcji rosyjskiego rządu i wobec inwazji Rosji na Ukrainę. Główna Dyrekcja Spraw Wewnętrznych Miasta Moskwa stosowała ten system także do namierzania i zatrzymywania poborowych starających się uniknąć mobilizacji na rosyjską wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie.

20.7.2023
Departament Technologii Informacyjnych Miasta Moskwa jest zatem odpowiedzialny za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji, w tym za arbitralne aresztowania i zatrzymania, za pogwałcenia i naruszenia wolności pokojowego zgromadzania się i zrzeszania
18.Ntechlab*Hmexna6

(pisownia rosyjska)

Adres: 127055, Russia, Moscow, Novolesnaya St., 2, prem. 1/3 (BC "Brigantina Hall")

Tel.: +7 (499) 110-22-54

E-mail: info@ntechlab.ru

Strona: https://ntechlab.ru/

NtechLab to rosyjska firma zajmująca się technologią rozpoznawania twarzy. Współpracowała z Departamentem Technologii Informacyjnych Miasta Moskwa w opracowaniu systemu rozpoznawania twarzy w Moskwie. Dane z systemu są przekazywane jednostkom ochrony porządku publicznego w Głównej Dyrekcji Spraw Wewnętrznych Miasta Moskwa.

Główna Dyrekcja Spraw Wewnętrznych Miasta Moskwa stosowała ten system w Moskwie jako narzędzie represji. Wykorzystywała go do monitorowania i arbitralnego zatrzymywania niezależnych dziennikarzy i działaczy opozycyjnych uczestniczących w pokojowych demonstracjach poparcia dla Aleksieja Nawalnego i sprzeciwu wobec korupcji rosyjskiego rządu i wobec inwazji Rosji na Ukrainę. Główna Dyrekcja Spraw Wewnętrznych Miasta Moskwa stosowała ten system także do namierzania i zatrzymywania poborowych starających się uniknąć mobilizacji na rosyjską wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie.

NtechLab jest zatem odpowiedzialny za zapewnianie technicznego lub materialnego wsparcia do poważnego pogwałcania praw człowieka w Rosji, w tym do arbitralnych aresztowań i zatrzymań, do pogwałcania i naruszania wolności pokojowego zgromadzania się i zrzeszania.

20.7.2023
19.Tevian

alias Tekhnologii

Videoanaliza LLC*

ООО Технологии видеоанализа (pisownia rosyjska)Adres: (siedziba) 119634 Moscow, Skulptora Mukhina St. 7, 1st floor, II, room 2B, Russia; (biuro) 119048, Moscow, Efremova St., 10, building 2, Office 11, Russia

Tel.: +7 (917) 531-86-41

Strona: https://tevian.ai

E-mail: info@tevian.ru;

support@tevian.ai

Tevian to firma zajmująca się technologią rozpoznawania twarzy. Współpracowała z Departamentem Technologii Informacyjnych Miasta Moskwa w opracowaniu systemu rozpoznawania twarzy w Moskwie. Dane z systemu są przekazywane jednostkom ochrony porządku publicznego w Głównej Dyrekcji Spraw Wewnętrznych Miasta Moskwa.

Główna Dyrekcja Spraw Wewnętrznych Miasta Moskwa stosowała ten system w Moskwie jako narzędzie represji. Wykorzystywała go do monitorowania i arbitralnego zatrzymywania niezależnych dziennikarzy i opozycyjnych aktywistów uczestniczących w pokojowych demonstracjach poparcia dla Aleksieja Nawalnego i sprzeciwu wobec korupcji rosyjskiego rządu i wobec inwazji Rosji na Ukrainę. Główna Dyrekcja Spraw Wewnętrznych Miasta Moskwa stosowała ten system także do namierzania i zatrzymywania poborowych starających się uniknąć mobilizacji na rosyjską wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie.

Tevian jest w związku z tym odpowiedzialny za zapewnianie technicznego lub materialnego wsparcia do poważnego pogwałcania praw człowieka w Rosji, w tym do arbitralnych aresztowań i zatrzymań, do pogwałcania i naruszania wolności pokojowego zgromadzania się i zrzeszania.

20.7.2023
20.JSC Elektronnaya Moskva*AO "Электронная Москва"

(pisownia rosyjska)

Adres:

(faktyczny) 105064, Moscow, Nizhny Susalny pereulok, building 5, building 19, floor al, room X, room 1

Elektronnaya Moskva to firma teleinformatyczna stworzona przez rząd Moskwy. Organizowała ona przetargi na dostarczenie oprogramowania do rozpoznawania twarzy, które to oprogramowanie zostało później wykorzystane podczas zakładania systemu rozpoznawania twarzy w Moskwie.20.7.2023
(siedziba) 105064, Moscow, Nizhny Susalny lane, 5, building 19, floor a1, room X, room 1

(pocztowy) 107078, Moscow, PO Box 185

Tel.: +7 (495) 988-2270

E-mail: e-moskva@e-moskva.ru

Strona: https://www.e-moskva.ru/

Nr INN 7707314029

System moskiewski został opracowany i był stosowany przez Departament Technologii Informacyjnych Miasta Moskwa. Dane z systemu były przekazywane jednostkom ochrony porządku publicznego w Głównej Dyrekcji Spraw Wewnętrznych Miasta Moskwa.

Główna Dyrekcja Spraw Wewnętrznych Miasta Moskwa stosowała ten system w Moskwie jako narzędzie represji. Wykorzystywała go do monitorowania i arbitralnego zatrzymywania niezależnych dziennikarzy i działaczy opozycyjnych uczestniczących w pokojowych demonstracjach poparcia dla Aleksieja Nawalnego i sprzeciwu wobec korupcji rosyjskiego rządu i wobec inwazji Rosji na Ukrainę. Główna Dyrekcja Spraw Wewnętrznych Miasta Moskwa stosowała ten system także do namierzania i zatrzymywania poborowych starających się uniknąć mobilizacji na rosyjską wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie.

Elektronnaya Moskva jest zatem odpowiedzialna za zapewnianie technicznego lub materialnego wsparcia do poważnego pogwałcania praw człowieka w Rosji, w tym do arbitralnych aresztowań i zatrzymań, do pogwałcania i naruszania wolności pokojowego zgromadzania się i zrzeszania.
21.Safe Internet League (Liga Bezpiecznego Internetu)*Лига безопасного интернета (pisownia rosyjska)Adres: Usovo, flat 100, Moscow Oblast, Russia, 143084

Tel.: +7 8 800 700-56-76

Adres poczty elektronicznej: info@ligainternet.ru

Strona internetowa: https:// ligainternet.ru

Powiązane osoby: Ekaterina

Mikhailovna Mizulina;

Konstantin Valerevich Malofeev

Safe Internet League (Liga Bezpiecznego Internetu) to rosyjska organizacja pararządowa, którą współzałożył właściciel kanału telewizyjnego Tsargrad TV Konstantin Malofeev, przy wsparciu rosyjskiego rządu.

Safe Internet League (Liga Bezpiecznego Internetu) umożliwia rosyjskiemu rządowi wzmacnianie cenzury przez uciszanie twórców treści internetowych i artystów, którzy tworzą treści niezgodne z oficjalną linią rządu rosyjskiego.

Safe Internet League (Liga Bezpiecznego Internetu) wnosi oficjalne skargi do rosyjskich organów ścigania przeciwko rosyjskim twórcom treści internetowych, tj. blogerom, a także muzykom, celebrytom i influencerom. Wykorzystując groźbę zastosowania środków karnych lub ekonomicznych, Safe Internet League (Liga Bezpiecznego Internetu) próbuje zmusić twórców treści internetowych i artystów do usuwania treści antyrządowych lub do tworzenia treści pochlebnych dla rosyjskiego rządu i jego polityk.

Safe Internet League (Liga Bezpiecznego Internetu) jest zatem odpowiedzialna za poważne i systematyczne naruszenia wolności opinii i wypowiedzi, które budzą również poważne obawy w odniesieniu do celów wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa określonych w art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej.

29.1.2024
22.Kolonia karna IK-3 inna nazwa: federalna instytucja państwowa "Kolonia karna nr 3" (IK-3);

IK-3 - kolonia poprawcza o zaostrzonym rygorze dla mężczyzn;

Wilk polarny*

ФКУ ИК-3

inna nazwa:

Полярный волк (pisownia rosyjska)

Adres: 629420, st. Gagarina, 1 A, Yamalo-Nenets Autonomous Okrug, Kharp village

Data rejestracji: 1961 r.

Główne miejsce działalności: Jamalsko-Nieniecki Okręg Autonomiczny, Federacja Rosyjska

Powiązane osoby: szef kolonii karnej IK-3 pułkownik Vadim Konstantinovich KALININ

IK-3 to kolonia karna w ramach rosyjskich służb więziennych, którą kieruje Vadim Kalinin. Jako część rosyjskiego systemu karnego podlega Ministerstwu Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej.

Wiadomo, że w kolonii karnej IK-3 na więźniów wywiera się presję fizyczną i psychiczną i że stosuje się wobec nich pełną izolację, tortury i przemoc, a zapewniana opieka medyczna jest bardzo niskiej jakości. Aleksiej Nawalny, który był przetrzymywany w kolonii karnej IK-3 od 25 grudnia 2023 r. aż do śmierci 16 lutego 2024 r., był tam maltretowany, w tym poprzez odosobnienie w karnej izolatce oraz okrutne, nieludzkie i poniżające traktowanie, co doprowadziło do dramatycznego pogorszenia się stanu jego zdrowia i w końcu śmierci.

Kolonia karna IK-3 jest zatem odpowiedzialna za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji, w tym za tortury i inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie lub karanie, a także systematyczne gwałcenie wolności opinii i wypowiedzi.

22.3.2024
23.Kolonia karna IK-6

inna nazwa:

kolonia karna nr 6, obwód włodzimierski;

IK-6 Mielechowo;

kolonia karna

Mielechowo*

ИК-6 Мелехово

inna nazwa:

ФКУ "ИК № 6 УФСИН по Владимирской области" (pisownia rosyjska)

Adres: village of Melekhovo (Vladimir region), Kovrovsky district, at Pervomaiskaya str., 261-A.

Rodzaj podmiotu: rosyjska kolonia karna dla mężczyzn

Miejsce rejestracji: Rosja

Data rejestracji: 1959 r.

IK-6 to kolonia karna w ramach rosyjskich służb więziennych, którą kieruje Dmitry Nozhkin. Jako część rosyjskiego systemu karnego podlega Ministerstwu Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej.

Wiadomo, że w kolonii karnej IK-6 na więźniów wywiera się presję fizyczną i psychiczną i że stosuje się wobec nich pełną izolację, tortury i przemoc. Aleksiej Nawalny, który był przetrzymywany w kolonii karnej IK-6 od czerwca 2022 r. do 25 grudnia 2023 r., był tam maltretowany, w tym poprzez odosobnienie w karnej izolatce oraz okrutne, nieludzkie i poniżające traktowanie, co doprowadziło do dramatycznego pogorszenia się stanu jego zdrowia.

Kolonia karna IK-6 jest zatem odpowiedzialna za poważne pogwałcenia praw człowieka w Rosji, w tym za tortury i inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie lub karanie, a także systematyczne gwałcenie wolności opinii i wypowiedzi.

22.3.2024
24.Al-Quds Brigades (Brygady Al-Quds)

alias Saraya al-Quds

(pisownia arabska)Działają w regionach: Strefa Gazy, Zachodni Brzeg, południowy LibanBrygady Al-Quds to zbrojne skrzydło Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu (PIJ) - organizacji terrorystycznej objętej unijnymi środkami ograniczającymi.

7 października 2023 r. bojownicy Brygad Al-Quds dokonali wraz z Hamasem brutalnych i masowych ataków terrorystycznych w całym Izraelu. Dopuszczali się również przy tym systematycznie i powszechnie przemocy seksualnej i przemocy ze względu na płeć, wykorzystując ją jako narzędzie wojny.

W szczególności bojownicy Brygad Al-Quds uczestniczyli w atakach na kibuce takie jak Kfar Aza i Nahal Oz, gdzie doszło do potwornych aktów przemocy seksualnej i przemocy ze względu na płeć, w tym gwałtów, zabójstw niemowląt płci żeńskiej i ukierunkowanych uprowadzeń kobiet i dziewcząt.

Brygady Al-Quds są zatem odpowiedzialne za poważne pogwałcenia lub naruszenia praw człowieka, w tym za systematyczne i powszechne akty przemocy seksualnej i przemocy ze względu na płeć, które budzą również poważne obawy w odniesieniu do celów wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa określonych w art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej.

12.4.2024
25.Nukhba Force (Siły Nukhba)

alias Al-Nukhba

(pisownia arabska)Działają w regionach: Strefa Gazy, Zachodni Brzeg, południowy LibanSiły Nukhba są jednostką sił specjalnych Hamas - organizacji terrorystycznejobjętej unijnymi środkami ograniczającymi.

7 października 2023 r. bojownicy Sił Nukhba dokonali brutalnych i masowych ataków terrorystycznych w całym Izraelu. Dopuszczali się również przy tym systematycznie i powszechnie przemocy seksualnej i przemocy ze względu na płeć, wykorzystując ją jako narzędzie wojny.

W szczególności bojownicy Sił Nukhba przeniknęli m.in. do kibucu Kfar Aza i za pomocą paralotni przedostali się na teren festiwalu muzycznego w Re'im (Nova). W obu tych miejscach bojownicy Sił Nukhba dopuszczali się powszechnie i systematycznie przemocy seksualneji przemocy ze względu na płeć, w tym gwałtów, a następnie zabójstw nieletnich kobiet, okaleczania ciał, a także okaleczania narządów płciowych.

Siły Nukhba są zatem odpowiedzialne za poważne pogwałcenia lub naruszenia praw człowieka, w tym za systematyczne i powszechne akty przemocy seksualnej i przemocy ze względu na płeć, które budzą również poważne obawy w odniesieniu do celów wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa określonych w art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej.

12.4.2024
26.Qassam Brigades (Brygady Qassam)

alias Izz ad-Din al-Qassam Brigades (Brygady Izz ad-Din al-Qassam); AQB

Działają w regionach: Strefa Gazy, Zachodni Brzeg, południowy LibanBrygady Qassam są wojskowym skrzydłem Hamas - organizacji terrorystycznej objętej unijnymi środkami ograniczającymi.

7 października 2023 r. bojownicy Brygad Qassam dokonali brutalnych i masowych ataków terrorystycznych w całym Izraelu. Dopuszczali się przy tym również systematycznie i powszechnie przemocy seksualnej i przemocy ze względu na płeć, wykorzystując ją jako narzędzie wojny, w tym wykorzystywania seksualnego nieletnich i ciał, okaleczania narządów płciowych oraz ukierunkowanych uprowadzeń kobiet i dziewcząt.

Brygady Qassam są zatem odpowiedzialne za poważne pogwałcenia lub naruszenia praw człowieka, w tym za systematyczne i powszechne akty przemocy seksualnej i przemocy ze względu na płeć, które budzą również poważne obawy w odniesieniu do celów wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa określonych w art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej.

12.4.2024
27.Lehava

alias Prevention of Assimilation in the Holy Land

(pisownia hebrajska)Tel. 079-9130000

E-mail:

o.leava@gmail.com

Strona internetowa: www.lehava-us.com; vod.leava.co.il

Lehava jest radykalną prawicową grupą żydowskich suprematystów, którą kieruje jej założyciel Ben-Zion "Bentzi" Gopstein.

Lehava stosuje przemoc i podżega do stosowania przemocy wobec Palestyńczyków, chrześcijan i mesjanistycznych żydów; na przykład członkowie Lehavy skandowali hasło "śmierć Arabom" i wzywali do użycia broni podczas wieców. Lehava organizuje brutalne protesty przeciwko małżeństwom żydowsko-muzułmańskim oraz społeczności LGBTQI. Członkowie Lehavy nękają i atakują pary arabsko-żydowskie.

Lehava jest zatem odpowiedzialna za poważne pogwałcenia lub naruszenia praw człowieka, w szczególności za systematyczne nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, rasowych lub wyznaniowych, co stanowi podżeganie do dyskryminacji, wrogości lub przemocy, które to czyny budzą również poważne obawy w odniesieniu do celów wspólnejpolityki zagranicznej i bezpieczeństwa określonych w art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej.

19.4.2024
28.Hilltop Youth alias No'ar HaGva'ot(pisownia hebrajska)Powiązane osoby:

Meir Mordechai ETTINGER;

Elisha YERED

Hilltop Youth to radykalna grupa młodzieżowa, której członkowie znani są z tego, że dopuszczają się aktów przemocy wymierzonych w Palestyńczyków i ich wioski na Zachodnim Brzegu.

Członkowie tej grupy osiedlają się na wzgórzach na Zachodnim Brzegu i dopuszczają się aktów przemocy jako osadnicy poprzez tzw. ataki odwetowe (typu "price tag"). Te akty przemocy wobec Palestyńczyków i ich wiosek ze strony osadników, obejmujące nękanie fizyczne i psychospołeczne, pobicia, zabójstwa i niszczenie mienia, mają charakter systemowy.

Hilltop Youth jest zatem odpowiedzialna za poważne pogwałcenia lub naruszenia praw człowieka, w tym tortury oraz inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie albo karanie, oraz za poważne pogwałcenia lub naruszenia prawa własności oraz prawa do życia prywatnego i rodzinnego przysługującego Palestyńczykom na Zachodnim Brzegu, które to czyny budzą również poważne obawy w odniesieniu do celów wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa określonych w art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej.

19.4.2024
29.Moshe's Farm

alias przyczółek osadniczy

Tirza Valley Farm

(pisownia hebrajska)Adres: Zachodni Brzeg, okupowane terytoria palestyńskie

Data rejestracji: 2021

Powiązane osoby: Moshe Shar- vit

Właścicielem gospodarstwa Moshe's Farm jest izraelski osadnik Moshe Sharvit, który założył je w 2020 r. Moshe Sharvit jako osadnik dopuszcza się aktów przemocy i zastraszania wobec Palestyńczyków ze społeczności pasterskich mieszkających blisko jego przyczółka na Zachodnim Brzegu.

Gospodarstwo Moshe's Farm jest nielegalnym przyczółkiem leżącym około 1,5 km na południowy wschód od osiedla Hamra na Zachodnim Brzegu. Od czasu jego założenia gospodarstwo to powiększyło się. Obecnie obejmuje ono kilka budynków mieszkalnych, hotel dla gości oraz kompleks do urządzania imprez masowych. W hotelu można zakwaterować do 100 osób; wszystkie budynki zbudowano bez zezwolenia, są one zatem nielegalne. Od czasu swojego powstania Moshe's Farm jest źródłem przemocy i nękania wymierzonych przeciwko palestyńskim społecznościom pasterskim. Gospodarstwo jest też bazą, którą Moshe Sharvit i inni mieszkańcy gospodarstwa wykorzystują do popełniania aktów przemocy i nękania wobec Palestyńczyków.

Moshe's Farm jest zatem podmiotem powiązanym z Moshem Sharvitem, który jest umieszczony w wykazie z powodu poważnych i systematycznych naruszeń praw człowieka, w tym naruszania prawa każdego do korzystania z najwyższego osiągalnego poziomu nietykalności fizycznej i psychicznej. Naruszenia te budzą również poważne obawy w odniesieniu do celów wspólnejpolityki zagranicznej i bezpieczeństwa określonych w art. 21 Traktacie o Unii Europejskiej

15.7.2024
30.Zvi's Farm(pisownia hebrajska)Adres: Challamisz, Zachodni Brzeg, okupowane terytoria palestyńskie

Powiązane osoby: Zvi Bar Yosef

Zvi's Farm ("gospodarstwo Zviego") jest nielegalnym rolniczym przyczółkiem osadniczym, założonym bez zezwolenia na terytorium palestyńskim, w okolicach osady Challamisz na Zachodnim Brzegu.

Zvi's Farm jest położone na odcinku Zachodniego Brzegu, który znajduje się pod pełną kontrolą wojskową Izraela i który jest zamieszkany przez Palestyńczyków.

Zvi's Farm jest prowadzone przez Zviego Bar Yosefa, który wykorzystuje przyczółek jako bazę, z którejdopuszcza się aktów przemocy wobec zamieszkałych w okolicy Palestyńczyków oraz uniemożliwia palestyńskim rolnikom dostęp do ich ziemi i korzystanie z niej. Przyczółek przejął około 2 500 dunamów (620 akrów) ziemi uprawianej przez mieszkańców wiosek Jibya, Kubar i Umm Safa.

W latach 2019, 2021 i 2023 Zvi Bar Yosef wielokrotnie atakował Palestyńczyków z tych wsi i popełniał wobec nich akty przemocy, w niektórych przypadkach powodując poważne obrażenia.

Zvi's Farm jest zatem podmiotem powiązanym ze Zvim Bar Yosefem, umieszczonym w wykazie z powodu poważnych i systematycznych naruszeń praw człowieka, w tym naruszania prawa do nietykalności fizycznej i psychicznej, prawa własności oraz prawa do życia prywatnego i rodzinnego. Naruszenia te budzą również poważne obawy w odniesieniu do celów wspólnejpolityki zagranicznej i bezpieczeństwa określonych w art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej.

15.7.2024
31.Tzav 9

alias Tsav 9; Order 9

Strona internetowa: https:// www.tzav9.co.il/faq/Tzav 9 jest izraelską grupą aktywistów stosujących przemoc; założyli ją wspólnie w styczniu 2024 r. Reut Ben Haim i Aviad Shlomo Sarid. Obecnie przywódcami grupy są Reut Ben Haim i Yossef (Sefi) Ben Haim.

Dwa główne zadania Tzav 9, według jejstrony internetowej, to blokowanie dostępu ciężarówkom dostarczającym pomoc humanitarną, w tym żywność, wodę i paliwo, do Strefy Gazy oraz podważanie legitymacji Agencji Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie w Izraelu.

Od stycznia 2024 r. Tzav 9 regularnie blokuje dostęp ciężarówkom z pomocą humanitarną. W dniu 18 stycznia 2024 r. grupa dokonała pierwszych blokad dostaw pomocy w Kerem Szalom. W dniu 13 maja 2024 r. (w punkcie kontrolnym w Tarkumiji) Tzav 9 uczestniczyła w brutalnym proteście przeciwko kierowcy ciężarówki. W dniu 16 maja 2024 r. w Binjamin uczestniczyła w ataku na ciężarówkę wiozącą żywność. Inne incydenty miały miejsce m.in. na obszarach Kerem Szalom i Niccany. Prowadzone działania obejmują brutalne protesty, ataki na ciężarówki z żywnością oraz niszczenie żywności. Działania te pogarszają już i tak tragiczną sytuację ludności cywilnej w Strefie Gazy.

Tzav 9 jest zatem odpowiedzialna za poważne naruszenia praw człowieka, w tym naruszanie prawa każdego do korzystania z najwyższego osiągalnego poziomu nietykalności fizycznej i psychicznej. Naruszenia te budzą również poważne obawy w odniesieniu do celów wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa określonych w art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej.

15.7.2024

* Art. 5 ust. - 1 nie stosuje się do wpisów oznaczonych gwiazdką.

ZAŁĄCZNIK  II  6  

Strony internetowe zawierające informacje o właściwych organach oraz adres na potrzeby powiadomień kierowanych do Komisji

BELGIA

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BUŁGARIA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

CZECHY

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANIA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NIEMCY

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTONIA

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

IRLANDIA

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GRECJA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

HISZPANIA

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CHORWACJA

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

WŁOCHY

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CYPR

https://mfa.gov.cy/themes/

ŁOTWA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITWA

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-res trictives.html

WĘGRY

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

NIDERLANDY

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLSKA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGALIA

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

RUMUNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SŁOWENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SŁOWACJA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDIA

https://um.fi/pakotteet

SZWECJA

https://www.regeringen.se/sanktioner

Adres, na który należy przesyłać powiadomienia do Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa/Spastraat 2

B-1049 Brussels, Belgia

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

1 Zob. s. 13 niniejszego Dziennika Urzędowego.
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39).
4 Art. 5 zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 2024/1034 z dnia 4 kwietnia 2024 r. (Dz.U.UE.L.2024.1034) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 kwietnia 2024 r.
5 Załącznik I:

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 371/2021 z dnia 2 marca 2021 r. (Dz.U.UE.L.2021.71I.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 marca 2021 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 478/2021 z dnia 22 marca 2021 r. (Dz.U.UE.L.2021.99I.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 2021 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 2021/2151 z dnia 6 grudnia 2021 r. (Dz.U.UE.L.2021.436.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 grudnia 2021 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 2021/2195 z dnia 13 grudnia 2021 r. (Dz.U.UE.L.2021.445I.10) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 grudnia 2021 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 2022/2374 z dnia 5 grudnia 2022 r. (Dz.U.UE.L.2022.314.81) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 grudnia 2022 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 2023/430 z dnia 25 lutego 2023 r. (Dz.U.UE.L.2023.59I.423) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 lutego 2023 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 2023/500 z dnia 7 marca 2023 r. (Dz.U.UE.L.2023.69I.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 marca 2023 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 2023/1098 z dnia 5 czerwca 2023 r. (Dz.U.UE.L.2023.145.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 czerwca 2023 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 2023/1495 z dnia 20 lipca 2023 r. (Dz.U.UE.L.2023.183I.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 lipca 2023 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 2023/1499 z dnia 20 lipca 2023 r. (Dz.U.UE.L.2023.183I.30) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 lipca 2023 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 2023/1715 z dnia 8 września 2023 r. (Dz.U.UE.L.2023.221I.1) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 września 2023 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 2023/2722 z dnia 4 grudnia 2023 r. (Dz.U.UE.L.2023.2722) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 grudnia 2023 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 2024/417 z dnia 29 stycznia 2024 r. (Dz.U.UE.L.2024.417) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 stycznia 2024 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 2024/952 z dnia 22 marca 2024 r. (Dz.U.UE.L.2024.952) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 2024 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 2024/1050 z dnia 4 kwietnia 2024 r. (Dz.U.UE.L.2024.1050) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 kwietnia 2024 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 2024/1073 z dnia 12 kwietnia 2024 r. (Dz.U.UE.L.2024.1073) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 kwietnia 2024 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 2024/1172 z dnia 19 kwietnia 2024 r. (Dz.U.UE.L.2024.1172) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 kwietnia 2024 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 2024/1960 z dnia 15 lipca 2024 r. (Dz.U.UE.L.2024.1960) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 lipca 2024 r.

6 Załącznik II zmieniony przez art. 35 rozporządzenia nr 2022/595 z dnia 11 kwietnia 2022 r. (Dz.U.UE.L.2022.114.60) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 kwietnia 2022 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.