Rozporządzenie 2020/1543 zmieniające rozporządzenie (UE) nr 514/2014 w odniesieniu do procedury umorzenia

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.356.3

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 października 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2020/1543
z dnia 21 października 2020 r.
zmieniające rozporządzenie (UE) nr 514/2014 w odniesieniu do procedury umorzenia

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 78 ust. 2, art. 79 ust. 2 i 4, art. 82 ust. 1, art. 84 i art. 87 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą 1 ,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Państwa członkowskie odczuwają na bezprecedensową skalę skutki pandemii COVID-19. Pandemia COVID-19 ma wpływ na migrację, bezpieczeństwo i zarządzanie granicami w państwach członkowskich, co z kolei pogłębia poważne niedobory płynności państw członkowskich spowodowane nagłym i znaczącym wzrostem inwestycji publicznych potrzebnych w wielu sektorach. Stworzyło to wyjątkową sytuację, której rozwiązanie wymaga użycia szczególnych środków.

(2) Konieczne jest zapewnienie państwom członkowskim dodatkowej elastyczności, aby mogły one reagować na ten bezprecedensowy kryzys poprzez zwiększenie możliwości pełnego wykorzystania dostępnego okresu wdrażania programów krajowych, o czym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 514/2014 2 , do momentu zamknięcia tych programów do dnia 31 grudnia 2023 r. W odpowiedzi na tę potrzebę terminy umorzenia i terminy składania wniosków o płatność salda rocznego powinny być takie same. Ostateczny termin składania wniosków o płatność salda rocznego upływa w dniu 15 lutego roku następującego po odpowiednim roku finansowym, który to termin może zostać w wyjątkowych przypadkach przedłużony przez Komisję do dnia 1 marca tego roku, podczas gdy pierwotnie przewidziany termin umorzenia przypada na dzień 31 grudnia drugiego roku następującego po roku, w którym podjęto dane zobowiązanie budżetowe. Dzięki dostosowaniu terminu umorzenia do odpowiedniego terminu składania wniosków o płatność Komisja będzie miała możliwość uwzględniania do celów procesu umorzenia wniosków o płatność salda rocznego przedłożonych przez państwo członkowskie odpowiednio w dniu 15 lutego lub w dniu 1 marca.

(3) W celu zapewnienia państwom członkowskim pełnej możliwości wykorzystania dodatkowych środków przydzielonych w 2018 i 2019 r. należy dostosować rok, w którym zobowiązanie budżetowe jest wykonywane. Te dodatkowe środki zostały ujęte w budżecie ogólnym Unii Europejskiej na lata budżetowe 2018 i 2019, a następnie przeznaczone na zobowiązania w ramach programów krajowych.

(4) Z uwagi na pilny charakter sprawy związany z wyjątkowymi okolicznościami wywołanymi pandemią COVID-19 należy przewidzieć wyjątek od terminu ośmiu tygodni, o którym mowa w art. 4 Protokołu nr 1 w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej (TUE), do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i do Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej.

(5) Ponieważ cel niniejszego rozporządzenia, a mianowicie maksymalne wykorzystanie Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, ustanowionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 516/2014 3 , oraz Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ustanowionego rozporządzeniami Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 513/2014 4  i (UE) nr 515/2014 5 , w celu zaradzenia bezpośrednim i pośrednim skutkom bezprecedensowego kryzysu w dziedzinie zdrowia publicznego w kontekście pandemii COVID-19, nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, natomiast ze względu na rozmiary lub skutki proponowanych działań możliwe jest jego lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, może ona podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 TUE. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule, niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 514/2014.

(7) W celu zapewnienia państwom członkowskim pewności prawa odnośnie do terminu umorzenia niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie w trybie pilnym następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W art. 50 rozporządzenia (UE) nr 514/2014 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Programy krajowe podlegają procedurze umorzenia wszczynanej na podstawie tego, że jeżeli do dnia 15 lutego lub, w przypadku przedłużenia w wyjątkowych przypadkach przez Komisję terminu składania wniosków o płatność zgodnie z art. 44 ust. 1, do dnia 1 marca roku następującego po drugim roku po roku, w którym podjęto dane zobowiązanie budżetowe, kwoty związane z zobowiązaniem nie zostały objęte wstępnymi i rocznymi płatnościami zaliczkowymi, o których mowa w art. 35, oraz wnioskiem o płatność złożonym zgodnie z art. 44 ust. 1, kwoty te zostają umorzone. W celu umorzenia Komisja oblicza kwotę, dodając jedną szóstą rocznych zobowiązań budżetowych związanych z łączną kwotą wkładu na rok 2014 do każdego zobowiązania budżetowego na lata 2015-2020.

W odniesieniu do kwot odpowiadających dodatkowym środkom przydzielonym na programy krajowe w roku 2018, zobowiązanie budżetowe zostanie wykonane w roku 2019. W odniesieniu do kwot odpowiadających dodatkowym środkom przydzielonym na programy krajowe w roku 2019, zobowiązanie budżetowe zostanie wykonane w roku 2020.".

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich zgodnie z Traktatami.
Sporządzono w Brukseli dnia 21 października 2020 r.
W imieniu Parlamentu EuropejskiegoW imieniu Rady
D. M. SASSOLIM. ROTH
PrzewodniczącyPrzewodniczący
1 Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 6 października 2020 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 13 października 2020 r.
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 514/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz instrumentu na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego (Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 112).
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 516/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, zmieniające decyzję Rady 2008/381/WE oraz uchylające decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady nr 573/2007/WE i nr 575/2007/WE oraz decyzję Rady 2007/435/WE (Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 168).
4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 513/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, instrument na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego oraz uchylające decyzję Rady 2007/125/WSiSW (Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 93).
5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 515/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, instrument na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz oraz uchylające decyzję nr 574/2007/WE (Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 143).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.