Rozporządzenie 2020/1521 ustanawiające zamknięcie połowów rdzawca w obszarach 8a, 8b, 8d oraz 8e przez statki pływające pod banderą Belgii

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.346.10

Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/1521
z dnia 15 października 2020 r.
ustanawiające zamknięcie połowów rdzawca w obszarach 8a, 8b, 8d oraz 8e przez statki pływające pod banderą Belgii

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające unijny system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa 1 , w szczególności jego art. 36 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W rozporządzeniu Rady (UE) 2020/123 2  określono kwoty na rok 2020.

(2) Według informacji przekazanych Komisji statki pływające pod banderą Belgii lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim wyczerpały kwotę przyznaną na 2020 r. na połowy stada rdzawca w obszarach 8a, 8b, 8d oraz 8e.

(3) Należy zatem zakazać działalności połowowej w odniesieniu do wspomnianego stada,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Wykorzystanie kwot połowowych

Kwotę połowową przyznaną Belgii na 2020 r. i dotyczącą stada rdzawca w obszarach 8a, 8b, 8d oraz 8e oraz określoną w załączniku uznaje się za wyczerpaną z dniem wymienionym w tym załączniku.

Artykuł  2

Zakazy

1. 
Z dniem określonym w załączniku zakazuje się połowów w odniesieniu do stada, o którym mowa w art. 1, przez statki pływające pod banderą Belgii lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim. W szczególności zakazuje się poszukiwania ryb, zarzucania, nastawiania lub wybierania narzędzi połowowych w celu połowów z tego stada.
2. 
Przeładunek, zatrzymywanie na pokładzie, przetwarzanie na pokładzie, przenoszenie, umieszczanie w sadzach, tuczenie i wyładowywanie ryb i produktów rybołówstwa z tego stada złowionych przez te statki są dozwolone w odniesieniu do połowów dokonanych przed tą datą.
3. 
Niezamierzone połowy gatunków z tego stada dokonywane przez te statki wprowadza się na statki rybackie i zatrzymuje na nich, rejestruje, wyładowuje i odlicza od kwot zgodnie z art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 3 .
Artykuł  3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 15 października 2020 r.
W imieniu Komisji,
za Przewodniczącą,
Virginijus SINKEVIÖUS
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

Nr25/TQ123
Państwo członkowskieBelgia
StadoPOL/*8ABDE (warunek szczególny dla POL/07.)
GatunekRdzawiec (Pollachius pollachius)
Obszar8a, 8b, 8d i 8e
Data1.10.2020
1 Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1.
2 Rozporządzenie Rady (UE) 2020/123 z dnia 27 stycznia 2020 r. ustalające uprawnienia do połowów na rok 2020 w odniesieniu do niektórych stad ryb i grup stad ryb, mające zastosowanie w wodach Unii oraz, dla unijnych statków rybackich, w niektórych wodach nienależących do Unii (Dz.U. L 25 z 30.1.2020, s. 1).
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.