Rozporządzenie 2017/1135 zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w... - OpenLEX

Rozporządzenie 2017/1135 zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości dimetoatu i ometoatu w określonych produktach oraz na ich powierzchni

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2017.164.28

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 czerwca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/1135
z dnia 23 czerwca 2017 r.
zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości dimetoatu i ometoatu w określonych produktach oraz na ich powierzchni
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG 1 , w szczególności jego art. 14 ust. 1 lit. a) oraz art. 49 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) dimetoatu (suma dimetoatu i ometoatu wyrażona jako dimetoat) określono w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 oraz w części B załącznika III do tego rozporządzenia.

(2) W dniu 22 kwietnia 2016 r. Francja poinformowała Komisję o krajowym środku nadzwyczajnym przyjętym zgodnie z art. 54 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady 2  zawieszającym przywóz do Francji i wprowadzanie do obrotu we Francji świeżych czereśni z innych państw członkowskich Unii Europejskiej lub z państw trzecich, w których dozwolone jest stosowanie środków ochrony roślin zawierających substancję czynną dimetoat w celu wykonywania zabiegów na drzewach czereśni. Zgodnie z art. 54 ust. 2 tego rozporządzenia w dniu 28 kwietnia 2016 r. podczas posiedzenia Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz uzgodniono, że należy priorytetowo potraktować przegląd NDP, aby ustanowić nowe NDP w oparciu o ocenę naukową przeprowadzoną przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, zwany dalej "Urzędem". Zgodnie z art. 43 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Komisja zwróciła się zatem do Urzędu o przeprowadzenie takiego priorytetowego przeglądu obecnych NDP dimetoatu i ometoatu. Urząd przedłożył uzasadnioną opinię w dniu 28 listopada 2016 r. 3

(3) Urząd zaproponował zmianę definicji pozostałości w brzmieniu "suma dimetoatu i ometoatu wyrażona jako dimetoat" na odrębne definicje pozostałości dimetoatu i ometoatu oraz stwierdził, że NDP w odniesieniu do melonów i korzeni buraka cukrowego mogą wzbudzać obawy dotyczące ochrony konsumentów. Z tego względu Urząd zalecił obniżenie obecnych NDP w odniesieniu do tych towarów. Urząd stwierdził, że w przypadku NDP dotyczących cykorii warzywnej nie są dostępne żadne informacje i że osoby zarządzające ryzykiem powinny przeprowadzić dalszą analizę. NDP w odniesieniu do tego produktu należy zatem wyznaczyć na poziomie określonej granicy oznaczalności. Urząd stwierdził, że w przypadku NDP dotyczących kapusty pekińskiej nie są dostępne żadne informacje o dobrych praktykach rolniczych bezpiecznych dla konsumentów i że osoby zarządzające ryzykiem powinny przeprowadzić dalszą analizę. NDP w odniesieniu do tego produktu należy zatem wyznaczyć na poziomie określonej granicy oznaczalności. Urząd stwierdził, że w przypadku NDP dotyczących grejpfrutów, pomarańczy, cytryn, lim/limonek, mandarynek, czereśni, oliwek stołowych, buraków, marchwi, selera zwyczajnego, chrzanu pospolitego, pasternaku, korzenia pietruszki zwyczajnej, rzodkiewki, kozibrodu porolistnego/salsefii, brukwi, rzepy białej/rzepy jadalnej, czosnku, cebuli, szalotki, dymki, pomidorów, oberżyn, dyń olbrzymich, arbuzów, brokułów, kalafiora, brukselki/kapusty brukselskiej, kapusty głowiastej, sałaty, szparagów, grochu, oliwek do produkcji oliwy, ziarna jęczmienia, ziarna owsa, ziarna żyta, ziarna pszenicy, korzeni buraka cukrowego i cykorii podróżnik (korzeni) pewne informacje nie są dostępne i że osoby zarządzające ryzykiem powinny przeprowadzić dalszą analizę. Ponieważ konsumenci nie są narażeni na ryzyko, NDP dotyczące tych produktów należy wyznaczyć w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 na dotychczasowym poziomie lub na poziomie określonym przez Urząd. Wspomniane NDP poddane zostaną przeglądowi, w którym uwzględnione zostaną informacje dostępne w ciągu dwóch lat od opublikowania niniejszego rozporządzenia.

(4) Komisja skonsultowała się z laboratoriami referencyjnymi Unii Europejskiej do spraw pozostałości pestycydów w kwestii potrzeby dostosowania niektórych granic oznaczalności. Laboratoria te stwierdziły, że w przypadku niektórych towarów rozwój techniczny wymaga ustalenia określonych granic oznaczalności.

(5) Na podstawie uzasadnionej opinii Urzędu oraz po uwzględnieniu czynników istotnych dla rozpatrywanej kwestii stwierdzono, że odnośne zmiany NDP spełniają wymogi art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

(6) Za pośrednictwem Światowej Organizacji Handlu przeprowadzono konsultacje na temat nowych NDP z partnerami handlowymi Unii, a ich uwagi zostały uwzględnione.

(7) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 396/2005.

(8) Aby umożliwić normalny obrót produktami, ich przetwarzanie i konsumpcję, w niniejszym rozporządzeniu należy przewidzieć przepisy przejściowe dla produktów, które zostały wyprodukowane przed zmianą NDP i w przypadku których informacje wskazują, że utrzymany jest wysoki poziom ochrony konsumentów. Ze względu na fakt, iż przy obecnych NDP nie można wykluczyć ryzyka dla konsumentów, wartość odnosząca się do dimetoatu i ometoatu i wynosząca 0,01 mg/kg dla melonów powinna być stosowana od daty rozpoczęcia stosowania niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do wszystkich produktów.

(9) Należy przewidzieć rozsądnie długi termin przed rozpoczęciem stosowania zmienionych NDP, aby umożliwić państwom członkowskim, państwom trzecim i podmiotom prowadzącym przedsiębiorstwa spożywcze przygotowanie się do spełnienia nowych wymogów wynikających ze zmiany NDP.

(10) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

W odniesieniu do substancji czynnej dimetoat we wszystkich produktach oraz na ich powierzchni, z wyjątkiem melonów, rozporządzenie (WE) nr 396/2005 w brzmieniu przed zmianami wprowadzonymi niniejszym rozporządzeniem jest nadal stosowane w odniesieniu do produktów, które zostały wyprodukowane przed dniem 17 stycznia 2018 r.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 17 stycznia 2018 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 23 czerwca 2017 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

W załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się następujące zmiany:
1)
w załączniku II kolumna dotycząca dimetoatu otrzymuje brzmienie:

"Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer koduGrupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (a)Dimetoat
(1)(2)(3)
0100000OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH
0110000Owoce cytrusowe0,01 (*)
0110010Grejpfruty(+)
0110020Pomarańcze(+)
0110030Cytryny(+)
0110040Limy/limonki(+)
0110050Mandarynki(+)
0110990Pozostałe
0120000Orzechy z drzew orzechowych0,01 (*)
0120010Migdały
0120020Orzechy brazylijskie
0120030Orzechy nerkowca
0120040Kasztany jadalne
0120050Orzechy kokosowe
0120060Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej
0120070Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej
0120080Orzechy pekan
0120090Orzeszki piniowe
0120100Orzeszki pistacjowe
0120110Orzechy włoskie
0120990Pozostałe
0130000Owoce ziarnkowe0,01 (*)
0130010Jabłka
0130020Gruszki
0130030Pigwy
0130040Owoce nieszpułki zwyczajnej
0130050Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego
0130990Pozostałe
0140000Owoce pestkowe
0140010Morele0,01 (*)
0140020Czereśnie0,02 (+)
0140030Brzoskwinie0,01 (*)
0140040Śliwki0,01 (*)
0140990Pozostałe0,01 (*)
0150000Owoce jagodowe i drobne owoce0,01 (*)
0151000a) winogrona
0151010Winogrona stołowe
0151020Winogrona do produkcji wina
0152000b) truskawki
0153000c) owoce leśne
0153010Jeżyny
0153020Jeżyny popielice
0153030Maliny (czerwone i żółte)
0153990Pozostałe
0154000d) pozostałe drobne owoce i jagody
0154010Borówki amerykańskie
0154020Żurawiny
0154030Porzeczki (czarne, czerwone i białe)
0154040Agrest (zielony, czerwony i żółty)
0154050Róża dzika
0154060Morwy (czarne i białe)
0154070Głóg włoski
0154080Bez czarny
0154990Pozostałe
0160000Owoce różne z
0161000a) jadalną skórką
0161010Daktyle0,01 (*)
0161020Figi0,01 (*)
0161030Oliwki stołowe3 (+)
0161040Kumkwat0,01 (*)
0161050Karambola0,01 (*)
0161060Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia0,01 (*)
0161070Czapetka kuminowa0,01 (*)
0161990Pozostałe0,01 (*)
0162000b) niejadalną skórką, małe0,01 (*)
0162010Kiwi (zielone, czerwone, żółte)
0162020Liczi chińskie/Śliwka chińska
0162030Marakuja/Męczennica jadalna
0162040Owoc opuncji figowej/Figa indyjska
0162050Caimito
0162060Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej
0162990Pozostałe
0163000c) niejadalną skórką, duże0,01 (*)
0163010Awokado
0163020Banany
0163030Mango
0163040Papaja
0163050Granaty/Jabłka granatu
0163060Czerymoja
0163070Gujawa/Gruszla
0163080Ananasy
0163090Owoce chlebowca
0163100Owoce duriana właściwego
0163110Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany
0163990Pozostałe
0200000WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE
0210000Warzywa korzeniowe i bulwiaste
0211000a) ziemniaki0,01 (*)
0212000b) tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste0,01 (*)
0212010Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy
0212020Kartofel słodki/Batat
0212030Pochrzyn
0212040Maranta trzcinowata
0212990Pozostałe
0213000c) pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego
0213010Buraki0,01 (*) (+)
0213020Marchew0,03 (+)
0213030Seler zwyczajny0,03 (+)
0213040Chrzan pospolity0,03 (+)
0213050Słonecznik bulwiasty0,01 (*)
0213060Pasternak0,03 (+)
0213070Korzeń pietruszki zwyczajnej0,03 (+)
0213080Rzodkiew0,03 (+)
0213090Kozibród porolistny/Salsefia0,03 (+)
0213100Brukiew/Karpiel0,03 (+)
0213110Rzepa biała/Rzepa jadalna0,03 (+)
0213990Pozostałe0,01 (*)
0220000Warzywa cebulowe
0220010Czosnek0,01 (*) (+)
0220020Cebula0,01 (*) (+)
0220030Szalotka0,01 (*) (+)
0220040Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka2 (+)
0220990Pozostałe0,01 (*)
0230000Warzywa owocowe0,01 (*)
0231000a) rośliny psiankowate
0231010Pomidory(+)
0231020Papryka roczna
0231030Oberżyny/Bakłażany(+)
0231040Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra
0231990Pozostałe
0232000b) dyniowate z jadalną skórką
0232010Ogórki
0232020Korniszony
0232030Cukinie
0232990Pozostałe
0233000c) dyniowate z niejadalną skórką
0233010Melony
0233020Dynie olbrzymie(+)
0233030Arbuzy(+)
0233990Pozostałe
0234000d) kukurydza cukrowa
0239000e) pozostałe warzywa owocowe
0240000Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)
0241000a) kapustne kwitnące0,02
0241010Brokuły(+)
0241020Kalafiory(+)
0241990Pozostałe
0242000b) kapustne głowiaste
0242010Brukselka/Kapusta brukselska0,1 (+)
0242020Kapusta głowiasta0,01 (*) (+)
0242990Pozostałe0,01 (*)
0243000c) kapustne liściowe0,01 (*)
0243010Kapusta pekińska/Kapusta petsai
0243020Jarmuż
0243990Pozostałe
0244000d) kalarepa0,01 (*)
0250000Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne
0251000a) sałaty i warzywa sałatowe0,01 (*)
0251010Roszpunka warzywna
0251020Sałaty(+)
0251030Endywia o liściach szerokich
0251040Rzeżucha i inne kiełki i pędy
0251050Gorczycznik wiosenny
0251060Rokietta siewna/rukola
0251070Gorczyca sarepska
0251080Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)
0251990Pozostałe
0252000b) szpinak i podobne liście0,01 (*)
0252010Szpinak
0252020Portulaka pospolita
0252030Boćwina
0252990Pozostałe
0253000c) liście winorośli lub podobne gatunki0,01 (*)
0254000d) rukiew wodna0,01 (*)
0255000e) cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska0,01 (*)
0256000f) zioła, kwiaty jadalne0,02 (*)
0256010Trybula
0256020Szczypiorek
0256030Liście selera
0256040Pietruszka - nać
0256050Szałwia lekarska
0256060Rozmaryn lekarski
0256070Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek
0256080Bazylia pospolita i kwiaty jadalne
0256090Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny
0256100Estragon
0256990Pozostałe
0260000Warzywa strączkowe0,01 (*)
0260010Fasola (w strąkach)
0260020Fasola (bez strąków)
0260030Groch (w strąkach)
0260040Groch (bez strąków)
0260050Soczewica
0260990Pozostałe
0270000Warzywa łodygowe0,01 (*)
0270010Szparagi(+)
0270020Karczochy hiszpańskie
0270030Seler
0270040Fenkuł włoski/Koper włoski
0270050Karczochy zwyczajne
0270060Pory
0270070Rabarbar
0270080Pędy bambusa
0270090Rdzenie palmowe
0270990Pozostałe
0280000Grzyby, mchy i porosty0,01 (*)
0280010Grzyby uprawne
0280020Grzyby dzikie
0280990Mchy i porosty
0290000Algi i organizmy prokariotyczne0,01 (*)
0300000JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH0,01 (*)
0300010Fasola
0300020Soczewica
0300030Groch(+)
0300040Łubin biały
0300990Pozostałe
0400000NASIONA I OWOCE OLEISTE
0401000Nasiona oleiste0,01 (*)
0401010Siemię lniane
0401020Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe
0401030Nasiona maku
0401040Ziarna sezamu
0401050Ziarna słonecznika
0401060Ziarna rzepaku
0401070Ziarna soi zwyczajnej
0401080Nasiona gorczycy
0401090Nasiona bawełny
0401100Nasiona dyni
0401110Nasiona krokoszu barwierskiego
0401120Nasiona ogórecznika lekarskiego
0401130Nasiona lnicznika siewnego
0401140Nasiona konopi siewnych
0401150Rącznik pospolity
0401990Pozostałe
0402000Owoce oleiste
0402010Oliwki do produkcji oliwy3 (+)
0402020Nasiona palm olejowych0,01 (*)
0402030Owoce palm olejowych0,01 (*)
0402040Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe0,01 (*)
0402990Pozostałe0,01 (*)
0500000ZBOŻA
0500010Jęczmień0,02 (*) (+)
0500020Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome0,01 (*)
0500030Kukurydza0,01 (*)
0500040Proso zwyczajne0,01 (*)
0500050Owies zwyczajny0,02 (*) (+)
0500060Ryż siewny0,01 (*)
0500070Żyto zwyczajne0,02 (+)
0500080Sorgo japońskie0,01 (*)
0500090Pszenica zwyczajna0,05 (+)
0500990Pozostałe0,01 (*)
0600000HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY
0610000Herbaty0,05 (*)
0620000Ziarna kawy0,05 (*)
0630000Napary ziołowe z
0631000a) kwiatów
0631010Rumian szlachetny/Rumianek rzymski0,05 (*)
0631020Ketmia szczawiowa0,05 (*)
0631030Róża0,1 (+)
0631040Jaśmin0,05 (*)
0631050Lipa0,05 (*)
0631990Pozostałe0,05 (*)
0632000b) liści i ziół0,05 (*)
0632010Truskawka
0632020Aspalat prosty
0632030Ostrokrzew paragwajski
0632990Pozostałe
0633000c) korzeni0,05 (*)
0633010Kozłek lekarski
0633020Żeń-szeń
0633990Pozostałe
0639000d) wszelkich pozostałych części rośliny0,05 (*)
0640000Ziarna kakaowe0,05 (*)
0650000Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański0,05 (*)
0700000CHMIEL0,05 (*)
0800000PRZYPRAWY
0810000Przyprawy nasienne5
0810010Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż
0810020Kminek czarny/Czarny kmin
0810030Seler
0810040Kolendra siewna
0810050Kmin rzymski
0810060Koper ogrodowy
0810070Koper włoski/Fenkuł włoski
0810080Kozieradka pospolita
0810090Gałka muszkatołowa
0810990Pozostałe
0820000Przyprawy owocowe0,5
0820010Ziele angielskie/pieprz angielski
0820020Pieprz syczuański
0820030Kminek zwyczajny
0820040Kardamon malabarski
0820050Jagody jałowca
0820060Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)
0820070Wanilia
0820080Tamarynd
0820990Pozostałe
0830000Przyprawy korowe0,05 (*)
0830010Cynamon
0830990Pozostałe
0840000Przyprawy korzeniowe lub kłączowe
0840010Lukrecja0,1
0840020Imbir0,1
0840030Kurkuma0,1
0840040Chrzan pospolity(+)
0840990Pozostałe0,1
0850000Przyprawy pączkowe0,05 (*)
0850010Goździki
0850020Kapary
0850990Pozostałe
0860000Przyprawy ze słupków kwiatowych0,05 (*)
0860010Szafran
0860990Pozostałe
0870000Przyprawy z osnówki nasiona0,05 (*)
0870010Kwiat muszkatołowy
0870990Pozostałe
0900000ROŚLINY CUKRODAJNE
0900010Korzenie buraka cukrowego0,01 (*) (+)
0900020Trzcina cukrowa0,01 (*)
0900030Cykoria podróżnik, korzenie0,03 (+)
0900990Pozostałe0,01 (*)
1000000PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE
1010000Tkanki z
1011000a) świń
1011010Mięśnie
1011020Tkanka tłuszczowa
1011030Wątroba
1011040Nerka
1011050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1011990Pozostałe
1012000b) bydła
1012010Mięśnie
1012020Tkanka tłuszczowa
1012030Wątroba
1012040Nerka
1012050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1012990Pozostałe
1013000c) owiec
1013010Mięśnie
1013020Tkanka tłuszczowa
1013030Wątroba
1013040Nerka
1013050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1013990Pozostałe
1014000d) kóz
1014010Mięśnie
1014020Tkanka tłuszczowa
1014030Wątroba
1014040Nerka
1014050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1014990Pozostałe
1015000e) koniowatych
1015010Mięśnie
1015020Tkanka tłuszczowa
1015030Wątroba
1015040Nerka
1015050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1015990Pozostałe
1016000f) drobiu
1016010Mięśnie
1016020Tkanka tłuszczowa
1016030Wątroba
1016040Nerka
1016050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1016990Pozostałe
1017000g) pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych
1017010Mięśnie
1017020Tkanka tłuszczowa
1017030Wątroba
1017040Nerka
1017050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1017990Pozostałe
1020000Mleko
1020010Bydło
1020020Owce
1020030Kozy
1020040Konie
1020990Pozostałe
1030000Jaja ptasie
1030010Kury
1030020Kaczki
1030030Gęsi
1030040Przepiórki
1030990Pozostałe
1040000Miód i pozostałe produkty pszczele
1050000Płazy i gady
1060000Bezkręgowe zwierzęta lądowe
1070000Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe
(*) Wskazuje granicę oznaczalności.

(**) Kombinacja pestycydu-numeru kodu, dla której stosuje się NDP określony w załączniku III część B.

(a) Pełny wykaz produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, do których stosują się NDP, można znaleźć w załączniku I.
Dimetoat
(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0110010 Grejpfruty
0110020 Pomarańcze
0110030 Cytryny
0110040 Limy/limonki
0110050 Mandarynki
0140020 Czereśnie
0161030 Oliwki stołowe
0213010 Buraki
0213020 Marchew
(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin i badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0213030 Seler zwyczajny
0213040 Chrzan pospolity
0213060 Pasternak
0213070 Korzeń pietruszki zwyczajnej
0213080 Rzodkiew
0213090 Kozibród porolistny/Salsefia
0213100 Brukiew/Karpiel
0213110 Rzepa biała/Rzepa jadalna
(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0220010 Czosnek
0220020 Cebula
0220030 Szalotka
(+)Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin i badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0220040 Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka
(+)Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0231010 Pomidory
0231030 Oberżyny/Bakłażany
0233020 Dynie olbrzymie
0233030 Arbuzy
0241010 Brokuły
0241020 Kalafiory
0242010 Brukselka/Kapusta brukselska
0242020 Kapusta głowiasta
(+)Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin i badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0251020 Sałaty
0270010 Szparagi
(+)Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0300030 Groch
0402010 Oliwki do produkcji oliwy
(+)Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin i badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0500010 Jęczmień
0500050 Owies zwyczajny
(+)Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0500070 Żyto zwyczajne
(+)Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin i badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0500090 Pszenica zwyczajna
(+)Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące danych z monitorowania są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0631030 Róża
(+)Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.
0840040 Chrzan pospolity
(+)Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0900010 Korzenie buraka cukrowego
0900030 Cykoria podróżnik, korzenie"
2)
w załączniku II dodaje się kolumnę dotyczącą ometoatu w brzmieniu:

"Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer koduGrupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (a)Ometoat
(1)(2)(3)
0100000OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH
0110000Owoce cytrusowe0,01 (*)
0110010Grejpfruty(+)
0110020Pomarańcze(+)
0110030Cytryny(+)
0110040Limy/limonki(+)
0110050Mandarynki(+)
0110990Pozostałe
0120000Orzechy z drzew orzechowych0,01 (*)
0120010Migdały
0120020Orzechy brazylijskie
0120030Orzechy nerkowca
0120040Kasztany jadalne
0120050Orzechy kokosowe
0120060Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej
0120070Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej
0120080Orzechy pekan
0120090Orzeszki piniowe
0120100Orzeszki pistacjowe
0120110Orzechy włoskie
0120990Pozostałe
0130000Owoce ziarnkowe0,01 (*)
0130010Jabłka
0130020Gruszki
0130030Pigwy
0130040Owoce nieszpułki zwyczajnej
0130050Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego
0130990Pozostałe
0140000Owoce pestkowe
0140010Morele0,01 (*)
0140020Czereśnie0,2 (+)
0140030Brzoskwinie0,01 (*)
0140040Śliwki0,01 (*)
0140990Pozostałe0,01 (*)
0150000Owoce jagodowe i drobne owoce0,01 (*)
0151000a) winogrona
0151010Winogrona stołowe
0151020Winogrona do produkcji wina
0152000b) truskawki
0153000c) owoce leśne
0153010Jeżyny
0153020Jeżyny popielice
0153030Maliny (czerwone i żółte)
0153990Pozostałe
0154000d) pozostałe drobne owoce i jagody
0154010Borówki amerykańskie
0154020Żurawiny
0154030Porzeczki (czarne, czerwone i białe)
0154040Agrest (zielony, czerwony i żółty)
0154050Róża dzika
0154060Morwy (czarne i białe)
0154070Głóg włoski
0154080Bez czarny
0154990Pozostałe
0160000Owoce różne z
0161000a) jadalną skórką
0161010Daktyle0,01 (*)
0161020Figi0,01 (*)
0161030Oliwki stołowe1,5 (+)
0161040Kumkwat0,01 (*)
0161050Karambola0,01 (*)
0161060Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia0,01 (*)
0161070Czapetka kuminowa0,01 (*)
0161990Pozostałe0,01 (*)
0162000b) niejadalną skórką, małe0,01 (*)
0162010Kiwi (zielone, czerwone, żółte)
0162020Liczi chińskie/Śliwka chińska
0162030Marakuja/Męczennica jadalna
0162040Owoc opuncji figowej/Figa indyjska
0162050Caimito
0162060Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej
0162990Pozostałe
0163000c) niejadalną skórką, duże0,01 (*)
0163010Awokado
0163020Banany
0163030Mango
0163040Papaja
0163050Granaty/Jabłka granatu
0163060Czerymoja
0163070Gujawa/Gruszla
0163080Ananasy
0163090Owoce chlebowca
0163100Owoce duriana właściwego
0163110Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany
0163990Pozostałe
0200000WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE
0210000Warzywa korzeniowe i bulwiaste
0211000a) ziemniaki0,01 (*)
0212000b) tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste0,01 (*)
0212010Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy
0212020Kartofel słodki/Batat
0212030Pochrzyn
0212040Maranta trzcinowata
0212990Pozostałe
0213000c) pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego
0213010Buraki0,01 (*) (+)
0213020Marchew0,02 (+)
0213030Seler zwyczajny0,02 (+)
0213040Chrzan pospolity0,02 (+)
0213050Słonecznik bulwiasty0,01 (*)
0213060Pasternak0,02 (+)
0213070Korzeń pietruszki zwyczajnej0,02 (+)
0213080Rzodkiew0,02 (+)
0213090Kozibród porolistny/Salsefia0,02 (+)
0213100Brukiew/Karpiel0,02 (+)
0213110Rzepa biała/Rzepa jadalna0,02 (+)
0213990Pozostałe0,01 (*)
0220000Warzywa cebulowe
0220010Czosnek0,01 (*) (+)
0220020Cebula0,01 (*) (+)
0220030Szalotka0,01 (*) (+)
0220040Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka0,2 (+)
0220990Pozostałe0,01 (*)
0230000Warzywa owocowe0,01 (*)
0231000a) rośliny psiankowate
0231010Pomidory(+)
0231020Papryka roczna
0231030Oberżyny/Bakłażany(+)
0231040Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra
0231990Pozostałe
0232000b) dyniowate z jadalną skórką
0232010Ogórki
0232020Korniszony
0232030Cukinie
0232990Pozostałe
0233000c) dyniowate z niejadalną skórką
0233010Melony
0233020Dynie olbrzymie(+)
0233030Arbuzy(+)
0233990Pozostałe
0234000d) kukurydza cukrowa
0239000e) pozostałe warzywa owocowe
0240000Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)0,01 (*)
0241000a) kapustne kwitnące
0241010Brokuły(+)
0241020Kalafiory(+)
0241990Pozostałe
0242000b) kapustne głowiaste
0242010Brukselka/Kapusta brukselska(+)
0242020Kapusta głowiasta(+)
0242990Pozostałe
0243000c) kapustne liściowe
0243010Kapusta pekińska/Kapusta petsai
0243020Jarmuż
0243990Pozostałe
0244000d) kalarepa
0250000Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne
0251000a) sałaty i warzywa sałatowe0,01 (*)
0251010Roszpunka warzywna
0251020Sałaty(+)
0251030Endywia o liściach szerokich
0251040Rzeżucha i inne kiełki i pędy
0251050Gorczycznik wiosenny
0251060Rokietta siewna/rukola
0251070Gorczyca sarepska
0251080Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)
0251990Pozostałe
0252000b) szpinak i podobne liście0,01 (*)
0252010Szpinak
0252020Portulaka pospolita
0252030Boćwina
0252990Pozostałe
0253000c) liście winorośli lub podobne gatunki0,01 (*)
0254000d) rukiew wodna0,01 (*)
0255000e) cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska0,01 (*)
0256000f) zioła, kwiaty jadalne0,02 (*)
0256010Trybula
0256020Szczypiorek
0256030Liście selera
0256040Pietruszka - nać
0256050Szałwia lekarska
0256060Rozmaryn lekarski
0256070Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek
0256080Bazylia pospolita i kwiaty jadalne
0256090Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny
0256100Estragon
0256990Pozostałe
0260000Warzywa strączkowe0,01 (*)
0260010Fasola (w strąkach)
0260020Fasola (bez strąków)
0260030Groch (w strąkach)
0260040Groch (bez strąków)
0260050Soczewica
0260990Pozostałe
0270000Warzywa łodygowe0,01 (*)
0270010Szparagi(+)
0270020Karczochy hiszpańskie
0270030Seler
0270040Fenkuł włoski/Koper włoski
0270050Karczochy zwyczajne
0270060Pory
0270070Rabarbar
0270080Pędy bambusa
0270090Rdzenie palmowe
0270990Pozostałe
0280000Grzyby, mchy i porosty0,01 (*)
0280010Grzyby uprawne
0280020Grzyby dzikie
0280990Mchy i porosty
0290000Algi i organizmy prokariotyczne0,01 (*)
0300000JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH0,01 (*)
0300010Fasola
0300020Soczewica
0300030Groch(+)
0300040Łubin biały
0300990Pozostałe
0400000NASIONA I OWOCE OLEISTE
0401000Nasiona oleiste0,01 (*)
0401010Siemię lniane
0401020Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe
0401030Nasiona maku
0401040Ziarna sezamu
0401050Ziarna słonecznika
0401060Ziarna rzepaku
0401070Ziarna soi zwyczajnej
0401080Nasiona gorczycy
0401090Nasiona bawełny
0401100Nasiona dyni
0401110Nasiona krokoszu barwierskiego
0401120Nasiona ogórecznika lekarskiego
0401130Nasiona lnicznika siewnego
0401140Nasiona konopi siewnych
0401150Rącznik pospolity
0401990Pozostałe
0402000Owoce oleiste
0402010Oliwki do produkcji oliwy1,5 (+)
0402020Nasiona palm olejowych0,01 (*)
0402030Owoce palm olejowych0,01 (*)
0402040Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe0,01 (*)
0402990Pozostałe0,01 (*)
0500000ZBOŻA
0500010Jęczmień0,02 (*) (+)
0500020Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome0,01 (*)
0500030Kukurydza0,01 (*)
0500040Proso zwyczajne0,01 (*)
0500050Owies zwyczajny0,02 (*) (+)
0500060Ryż siewny0,01 (*)
0500070Żyto zwyczajne0,01 (*) (+)
0500080Sorgo japońskie0,01 (*)
0500090Pszenica zwyczajna0,01 (*) (+)
0500990Pozostałe0,01 (*)
0600000HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY0,05 (*)
0610000Herbaty
0620000Ziarna kawy
0630000Napary ziołowe z
0631000a) kwiatów
0631010Rumian szlachetny/Rumianek rzymski
0631020Ketmia szczawiowa
0631030Róża
0631040Jaśmin
0631050Lipa
0631990Pozostałe
0632000b) liści i ziół
0632010Truskawka
0632020Aspalat prosty
0632030Ostrokrzew paragwajski
0632990Pozostałe
0633000c) korzeni
0633010Kozłek lekarski
0633020Żeń-szeń
0633990Pozostałe
0639000d) wszelkich pozostałych części rośliny
0640000Ziarna kakaowe
0650000Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański
0700000CHMIEL0,05 (*)
0800000PRZYPRAWY
0810000Przyprawy nasienne0,05 (*)
0810010Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż
0810020Kminek czarny/Czarny kmin
0810030Seler
0810040Kolendra siewna
0810050Kmin rzymski
0810060Koper ogrodowy
0810070Koper włoski/Fenkuł włoski
0810080Kozieradka pospolita
0810090Gałka muszkatołowa
0810990Pozostałe
0820000Przyprawy owocowe0,05 (*)
0820010Ziele angielskie/pieprz angielski
0820020Pieprz syczuański
0820030Kminek zwyczajny
0820040Kardamon malabarski
0820050Jagody jałowca
0820060Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)
0820070Wanilia
0820080Tamarynd
0820990Pozostałe
0830000Przyprawy korowe0,05 (*)
0830010Cynamon
0830990Pozostałe
0840000Przyprawy korzeniowe lub kłączowe
0840010Lukrecja0,05 (*)
0840020Imbir0,05 (*)
0840030Kurkuma0,05 (*)
0840040Chrzan pospolity(+)
0840990Pozostałe0,05 (*)
0850000Przyprawy pączkowe0,05 (*)
0850010Goździki
0850020Kapary
0850990Pozostałe
0860000Przyprawy ze słupków kwiatowych0,05 (*)
0860010Szafran
0860990Pozostałe
0870000Przyprawy z osnówki nasiona0,05 (*)
0870010Kwiat muszkatołowy
0870990Pozostałe
0900000ROŚLINY CUKRODAJNE
0900010Korzenie buraka cukrowego0,01 (*) (+)
0900020Trzcina cukrowa0,01 (*)
0900030Cykoria podróżnik, korzenie0,02 (+)
0900990Pozostałe0,01 (*)
1000000PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE
1010000Tkanki z
1011000a) świń
1011010Mięśnie
1011020Tkanka tłuszczowa
1011030Wątroba
1011040Nerka
1011050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1011990Pozostałe
1012000b) bydła
1012010Mięśnie
1012020Tkanka tłuszczowa
1012030Wątroba
1012040Nerka
1012050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1012990Pozostałe
1013000c) owiec
1013010Mięśnie
1013020Tkanka tłuszczowa
1013030Wątroba
1013040Nerka
1013050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1013990Pozostałe
1014000d) kóz
1014010Mięśnie
1014020Tkanka tłuszczowa
1014030Wątroba
1014040Nerka
1014050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1014990Pozostałe
1015000e) koniowatych
1015010Mięśnie
1015020Tkanka tłuszczowa
1015030Wątroba
1015040Nerka
1015050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1015990Pozostałe
1016000f) drobiu
1016010Mięśnie
1016020Tkanka tłuszczowa
1016030Wątroba
1016040Nerka
1016050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1016990Pozostałe
1017000g) pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych
1017010Mięśnie
1017020Tkanka tłuszczowa
1017030Wątroba
1017040Nerka
1017050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1017990Pozostałe
1020000Mleko
1020010Bydło
1020020Owce
1020030Kozy
1020040Konie
1020990Pozostałe
1030000Jaja ptasie
1030010Kury
1030020Kaczki
1030030Gęsi
1030040Przepiórki
1030990Pozostałe
1040000Miód i pozostałe produkty pszczele
1050000Płazy i gady
1060000Bezkręgowe zwierzęta lądowe
1070000Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe
(*) Wskazuje granicę oznaczalności.
(**) Kombinacja pestycydu-numeru kodu, dla której stosuje się NDP określony w załączniku III część B.
(a) Pełny wykaz produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, do których stosują się NDP, można znaleźć w załączniku I.
Ometoat
(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0110010 Grejpfruty
0110020 Pomarańcze
0110030 Cytryny
0110040 Limy/limonki
0110050 Mandarynki
0140020 Czereśnie
0161030 Oliwki stołowe
0213010 Buraki
0213020 Marchew
(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin i badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0213030 Seler zwyczajny
0213040 Chrzan pospolity
0213060 Pasternak
0213070 Korzeń pietruszki zwyczajnej
0213080 Rzodkiew
0213090 Kozibród porolistny/Salsefia
0213100 Brukiew/Karpiel
0213110 Rzepa biała/Rzepa jadalna
(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0220010 Czosnek
0220020 Cebula
0220030 Szalotka
(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin i badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0220040 Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka
(+)Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0231010Pomidory
0231020Papryka roczna
0233020Dynie olbrzymie
0233030Arbuzy
0241010Brokuły
0241020Kalafiory
0242010Brukselka/Kapusta brukselska
0242020Kapusta głowiasta
(+)Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin i badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0251020Sałaty
0270010Szparagi
(+)Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0300030Groch
0402010Oliwki do produkcji oliwy
(+)Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin i badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0500010Jęczmień
0500050Owies zwyczajny
(+)Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0500070Żyto zwyczajne
0500090Pszenica zwyczajna
(+)Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.
0840040Chrzan pospolity
(+)Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące toksyczności metabolitów roślin są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 27 czerwca 2019 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0900010Korzenie buraka cukrowego
0900030Cykoria podróżnik, korzenie"
3)
w części B załącznika III skreśla się kolumnę dotyczącą dimetoatu.
1 Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1.
2 Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1).
3 Uzasadniona opinia w sprawie priorytetowego przeglądu obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości dimetoatu i ometoatu zgodnie z art. 43 rozporządzenia (WE) nr 396/2005. Dziennik EFSA 2016; 14(11):4647, 50 s.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.