Rozporządzenie 2017/1130 określające parametry statków rybackich - OpenLEX

Rozporządzenie 2017/1130 określające parametry statków rybackich

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2017.169.1

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 czerwca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/1130
z dnia 14 czerwca 2017 r.
określające parametry statków rybackich (wersja przekształcona)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 ust. 2

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu wniosku parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 1 ,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą 2 ,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2930/86 3  zostało znacząco zmienione 4 . Ze względu na konieczność dalszych zmian, dla zachowania przejrzystości rozporządzenie to należy przekształcić.

(2) W ramach wspólnej polityki rybołówstwa mowa jest o parametrach statków rybackich takich jak długość, szerokość, pojemność, data rozpoczęcia eksploatacji statku oraz moc silnika.

(3) Niezbędne jest używanie takich samych zasad określania parametrów statków rybackich w celu ujednolicenia warunków prowadzenia działalności w Unii. Zasady te powinny być zgodne ze standardami wspólnej polityki rybołówstwa.

(4) Określenia przyjęte w niniejszym rozporządzeniu powinny uwzględniać inicjatywy podjęte już przez wyspecjalizowane organizacje międzynarodowe.

(5) Z tego powodu należy uwzględnić Konwencję Narodów Zjednoczonych o rybołóstwie i ochronie żywych zasobów na pełnym morzu, podpisaną w Genewie w dniu 29 kwietnia 1958 r., Międzynarodową konwencję o pomierzaniu pojemności statków podpisaną w Londynie w dniu 23 czerwca 1969 r. (zwaną dalej "konwencją z 1969 r.") i Międzynarodową konwencję o bezpieczeństwie statków rybackich, podpisaną w Torremolinos w dniu 2 kwietnia 1977 r.

(6) Dla statków rybackich o długości całkowitej mniejszej niż 15 metrów metoda określona w załączniku I do konwencji z 1969 r. jest w niektórych przypadkach niewłaściwa. Dlatego dla tych statków pożądane jest prostsze określenie pojemności brutto.

(7) Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) ustanowiła normy dla silników spalinowych, które są szeroko stosowane w państwach członkowskich.

(8) W celu dostosowania odniesienia dotyczącego odpowiedniej normy międzynarodowej ISO ustanawiającej wymagania w sprawie określenia wymogów ciągłej mocy silnika do postępu technicznego należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w przypadku wprowadzenia koniecznych zmian do odniesienia dotyczącego odpowiedniej normy międzynarodowej ISO. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa 5 . W szczególności, aby zapewnić udział na równych zasadach Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Przepisy ogólne

Definicje parametrów statków rybackich ustanowione w niniejszym rozporządzeniu stosuje się do wszystkich przepisów unijnych dotyczących rybołówstwa.

Artykuł  2

Długość

1. 
Długość statku oznacza jego długość całkowitą, określoną jako odległość w linii prostej między najdalej do przodu wysuniętym punktem dziobu a położonym najbardziej w tyle punktem rufy.

Na potrzeby niniejszej definicji:

a)
dziób składa się z wodoszczelnej konstrukcji kadłuba, dziobówki, dziobnicy dziobowego nadburcia, jeśli występuje; do dziobu nie należą bukszpryt ani relingi;
b)
do rufy należy wodoszczelna konstrukcja kadłuba, pawęż, rufówka, rampa trałowa oraz nadburcie; do rufy nie należą relingi, wystrzały, mechanizmy napędowe, stery i urządzenia sterownicze, drabinki i platformy dla nurków.

Długość całkowitą mierzy się w metrach z dokładnością do części setnych.

2. 
Jeśli przepisy Unii odwołują się do długości między pionami, długość ta określana jest jako odległość między przednim a tylnym pionem, tak jak zostało to określone w Konwencji o bezpieczeństwie statków rybackich.

Długość między pionami jest mierzona w metrach z dokładnością do części setnych.

Artykuł  3

Szerokość

Szerokość statku jest równa jego maksymalnej szerokości jak określono w załączniku I do Międzynarodowej konwencji o pomierzaniu pojemności statków (zwaną dalej "konwencją z 1969 r.").

Całkowita szerokość jest mierzona w metrach z dokładnością do części setnych.

Artykuł  4

Pojemność

1. 
Pojemność brutto statków rybackich o całkowitej długości 15 metrów lub większej jest mierzona w sposób określony w załączniku I do konwencji z 1969 r.
2. 
Pojemność brutto statków rybackich o długości całkowitej mniejszej niż 15 metrów jest mierzona zgodnie z wzorem określonym w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.
3. 
Jeśli przepisy Unii odwołują się do pojemności netto, pojemność ta jest określana zgodnie z załącznikiem I do konwencji z 1969 r.
Artykuł  5

Moc silnika

1. 
Moc silnika oznacza całość maksymalnej ciągłej mocy, którą można uzyskać na kole zamachowym każdego silnika i która może być przy użyciu mechanicznych, elektrycznych, hydraulicznych lub innych środków zastosowana do napędu statku. Jeżeli silnik jest wyposażony w skrzynię przekładniową, moc mierzy się na kołnierzu wyjściowym skrzyni przekładniowej.

Nie zmniejsza się jej wielkości ze względu na maszyny pomocnicze napędzane przez silnik.

Jednostką, w której wyraża się moc silnika, jest kilowat (kW).

2. 
Ciągła moc silnika jest określona zgodnie z wymaganiami przyjętymi przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną w jej zalecanej normie międzynarodowej ISO 3046/1, wydanie drugie, październik 1981 r.
3. 
Komisja jest uprawiona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 7 dotyczących zmiany ust. 2 niniejszego artykułu, w celu dostosowania odniesienia dotyczącego odpowiedniej normy miedzynarodowej ISO do postępu technicznego.
Artykuł  6

Data rozpoczęcia eksploatacji statku

Datą rozpoczęcia eksploatacji statku jest data pierwszego wydania urzędowego świadectwa bezpieczeństwa.

Niezależnie od akapitu pierwszego za datę rozpoczęcia eksploatacji statku uznaje się datę pierwszego wpisu do urzędowego rejestru statków rybackich:

a)
jeżeli urzędowe świadectwo bezpieczeństwa nie zostało wydane; lub
b)
w przypadku statków, których eksploatacja rozpoczęła się przed dniem 1 grudnia 1986 r.
Artykuł  7

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. 
Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.
2. 
Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 5 ust. 3, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia 20 lipca 2017 r. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłuzone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.
3. 
Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 5 ust. 3, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność już obowiązujących aktów delegowanych.
4. 
Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.
5. 
Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
6. 
Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 5 ust. 3 wchodzi w życie tylko, jeśli Parlament Europejski ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub jeśli, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
Artykuł  8

Uchylenie

Rozporządzenie (EWG) nr 2930/86 traci moc.

Odesłania do uchylonego rozporządzenia odczytuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia, zgodnie z tabelą korelacji zawartą w załączniku III.

Artykuł  9

Przepisy końcowe

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Strasburgu dnia 14 czerwca 2017 r.
W imieniu Parlamentu EuropejskiegoW imieniu Rady
A. TAJANIH. DALLI
PrzewodniczącyPrzewodniczący

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

NOWE STATKI O DŁUGOŚCI CAŁKOWITEJ MNIEJSZEJ NIŻ 15 METRÓW

Pojemność brutto nowych statków rybackich o długości całkowitej mniejszej niż 15 metrów określa się jako:

GT = K1 V

gdzie: K1 = 0,2 + 0,02 log10 V

a V jest objętością otrzymaną ze wzoru:

V = a1 (Loa B1 T1)

gdzie:

Loa = długość całkowita (art. 2 niniejszego rozporządzenia)

B1 = szerokość w metrach zgodnie z konwencją z 1969 r.

T1 = głębokość w metrach zgodnie z konwencją z 1969 r.

a1 = funkcja Loa

STATKI O DŁUGOŚCI CAŁKOWITEJ MNIEJSZEJ NIŻ 15 METRÓW ISTNIEJĄCE 1 STYCZNIA 1995 R.

Pojemność brutto statków istniejących 1 stycznia 1995 r. o długości całkowitej mniejszej, niż 15 metrów jest określona jako:

GT = K1 V

gdzie V jest objętością otrzymaną ze wzoru:

V = a2 (Loa B1 T1)

gdzie:

Loa = długość całkowita (art. 2 niniejszego rozporządzenia)

B1 = szerokość w metrach zgodnie z konwencją z 1969 r.

T1 = głębokość w metrach zgodnie z konwencją z 1969 r.

a2 = funkcja Loa

Funkcje a1 i a2, są ustalane na podstawie analiz statystycznych przeprowadzanych na reprezentatywnych próbkach z flot państw członkowskich. Są one określane decyzją Komisji wraz z definicjami wymiarów B1 i T1 oraz ze szczegółowymi zasadami stosowania wzorów.

ZAŁĄCZNIK  II

UCHYLONE ROZPORZĄDZENIE I JEGO ZMIANA

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2930/86 (Dz.U. L 274 z 25.9.1986, s. 1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 3259/94 (Dz.U. L 339 z 29.12.1994, s. 11)

ZAŁĄCZNIK  III

TABELA KORELACJI

Rozporządzenie (EWG) nr 2930/86Niniejsze rozporządzenie
art. 1art. 1
art. 2art. 2
art. 3art. 3
art. 4 ust. 1 lit. a)-
art. 4 ust. 1 lit. b)art. 4 ust. 1
art. 4 ust. 1 lit. c)art. 4 ust. 2
art. 4 ust. 1 lit. d)-
art. 4 ust. 1 lit. e)-
art. 4 ust. 2art. 4 ust. 3
art. 5art. 5
art. 6art. 6
-art. 7
-art. 8
art. 7 ust. 1art. 9
art. 7 ust. 2-
załącznikzałącznik I
-załącznik II
-załącznik III
1 Dz.U. C 34 z 2.2.2017, s. 140.
2 Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 16 maja 2017 r.
3 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2930/86 z dnia 22 września 1986 r. określające parametry statków rybackich (Dz.U. L 274 z 25.9.1986, s. 1).
4 Zob. załącznik II.
5 Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.