Rozporządzenie 2017/1016 zmieniające załączniki II, III i IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady... - OpenLEX

Rozporządzenie 2017/1016 zmieniające załączniki II, III i IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości benzowyndiflupyru, chlorantraniliprolu, deltametryny, etofumezatu, haloksyfopu, łagodnego izolatu VC1 wirusa mozaiki pepino, łagodnego izolatu VX1 wirusa mozaiki pepino, oksatiapiproliny, pentiopiradu, pyraklostrobiny, spirotetramatu, oleju słonecznikowego, tolklofosu metylowego i trineksapaku w określonych produktach lub na ich powierzchni

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2017.159.1

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 czerwca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/1016
z dnia 14 czerwca 2017 r.
zmieniające załączniki II, III i IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości benzowyndiflupyru, chlorantraniliprolu, deltametryny, etofumezatu, haloksyfopu, łagodnego izolatu VC1 wirusa mozaiki pepino, łagodnego izolatu VX1 wirusa mozaiki pepino, oksatiapiproliny, pentiopiradu, pyraklostrobiny, spirotetramatu, oleju słonecznikowego, tolklofosu metylowego i trineksapaku w określonych produktach lub na ich powierzchni
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG 1 , w szczególności jego art. 5 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) benzowyndiflupyru, deltametryny, etofumezatu, haloksyfopu, pyraklostrobiny, tolklofosu metylowego i trineksapaku określono w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005. Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości chlorantraniliprolu, pentiopiradu i spirotetramatu określono w części A załącznika III do wspomnianego rozporządzenia. W przypadku łagodnego izolatu VC1 wirusa mozaiki pepino, łagodnego izolatu VX1 wirusa mozaiki pepino, oksatiapiproliny i oleju słonecznikowego nie określono NDP ani nie włączono tych substancji do załącznika IV do tego rozporządzenia, wobec czego stosuje się do nich wartość wzorcową wynoszącą 0,01 mg/kg, określoną w art. 18 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia.

(2) W ramach procedury udzielania zezwoleń na stosowanie środków ochrony roślin zawierających substancję czynną deltametryna na powierzchni selera, kopru włoskiego i rabarbaru złożono wniosek zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 w sprawie zmiany obecnych NDP.

(3) W przypadku haloksyfopu wniosek taki złożono w odniesieniu do korzenia pietruszki zwyczajnej i porów. W przypadku pentiopiradu wniosek taki złożono w odniesieniu do moreli, brzoskwiń, jęczmienia i owsa zwyczajnego. W przypadku pyraklostrobiny wniosek taki złożono w odniesieniu do selera zwyczajnego, szpinaku, boćwiny, cykorii warzywnej, fasoli i grochu w strąkach, grochu bez strąków, selera i kopru włoskiego. W przypadku spirotetramatu wniosek taki złożono w odniesieniu do granatów, "pozostałych warzyw korzeniowych i bulwiastych" oraz cykorii podróżnik (korzenie). W przypadku tolklofosu metylowego wniosek taki złożono w odniesieniu do ziemniaków.

(4) Zgodnie z art. 6 ust. 2 i 4 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 złożono wniosek dotyczący benzowyndiflupyru stosowanego na owocach ziarnkowych, winogronach do produkcji wina, ziemniakach, tropikalnych warzywach korzeniowych i bulwiastych, słoneczniku bulwiastym, roślinach psiankowatych, dyniowatych, nasionach roślin strączkowych, siemieniu lnianym, nasionach maku, ziarnach rzepaku, nasionach gorczycy, nasionach bawełny, nasionach lnicznika siewnego, ziarnach jęczmienia, kukurydzy, owsa zwyczajnego, żyta zwyczajnego, pszenicy zwyczajnej, na imbirze i kurkumie oraz występującego w wątrobie przeżuwaczy, a także dotyczący trineksapaku stosowanego na nasionach maku. Wnioskodawcy twierdzą, że dozwolone zastosowania tych substancji na wspomnianych uprawach w Ameryce Północnej i Australii skutkują pozostałościami przekraczającymi NDP dozwolone na podstawie rozporządzenia (WE) nr 396/2005 oraz że konieczne jest ustanowienie wyższych NDP, aby uniknąć barier handlowych w odniesieniu do przywozu tych upraw.

(5) Zgodnie z art. 53 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 2  w dniu 27 czerwca 2016 r. Zjednoczone Królestwo poinformowało Komisję, że - z powodu niespodziewanej epidemii łuskoskrzydłych - zezwoliło na wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin zawierającego substancję czynną chlorantraniliprol, przeznaczonego do stosowania na chmielu. Zezwolenie takie było niezbędnym środkiem, ponieważ epidemii łuskoskrzydłych nie dało się opanować za pomocą innych rozsądnych działań. Zjednoczone Królestwo zgłosiło również to zezwolenie pozostałym państwom członkowskim, Komisji i Urzędowi zgodnie z art. 18 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 w celu określenia tymczasowego NDP w odniesieniu do chmielu.

(6) Zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wnioski te zostały poddane ocenie przez państwa członkowskie, których dotyczyły, a sprawozdania z oceny przekazano Komisji.

(7) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności ("Urząd") dokonał oceny wniosków i sprawozdań z oceny, analizując w szczególności ryzyko dla konsumentów oraz w odpowiednich przypadkach dla zwierząt, i wydał uzasadnione opinie dotyczące proponowanych NDP 3 . Urząd przekazał te opinie wnioskodawcom, Komisji i państwom członkowskim oraz podał je do publicznej wiadomości.

(8) W swojej uzasadnionej opinii dotyczącej benzowyndiflupyru Urząd stwierdził, że w odniesieniu do stosowania go na powierzchni dyniowatych z niejadalną skórką przedłożone dane nie są wystarczające jako podstawa określenia nowych NDP. Należy zatem utrzymać obecne NDP.

(9) Jeśli chodzi o stosowanie chlorantraniliprolu na powierzchni chmielu, Urząd zaproponował osobom zarządzającym ryzykiem trzy różne NDP dla tego produktu. Ponieważ konsumenci nie są narażeni na ryzyko, NDP dotyczący tego produktu należy określić w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 na poziomie 10 mg/kg, który otrzymano przez podzielenie wyników badań pozostałości przez 3 z uwagi na to, że zakładały one zawyżoną liczbę i wysokość stosowanych dawek. Wspomniany NDP powinien zostać ustalony tymczasowo i obowiązywać do dnia 31 grudnia 2020 r.

(10) W odniesieniu do wszystkich pozostałych wniosków Urząd stwierdził, że spełniono wszystkie wymogi dotyczące danych oraz że zmiany NDP, o które wystąpili wnioskodawcy, są dopuszczalne z punktu widzenia bezpieczeństwa konsumentów na podstawie oceny narażenia konsumentów przeprowadzonej dla 27 określonych grup konsumentów europejskich. Urząd wziął pod uwagę najnowsze informacje na temat właściwości toksykologicznych wymienionych substancji. Ani w przypadku długotrwałego narażenia na przedmiotowe substancje w wyniku spożywania wszystkich produktów spożywczych mogących je zawierać, ani w przypadku narażenia krótkoterminowego w wyniku dużej konsumpcji odnośnych produktów nie wykazano istnienia ryzyka przekroczenia dopuszczalnego dziennego spożycia ani ostrej dawki referencyjnej.

(11) W przypadku etofumezatu, łagodnego izolatu VC1 wirusa mozaiki pepino, łagodnego izolatu VX1 wirusa mozaiki pepino i oksatiapiproliny Urząd przedstawił wnioski z wzajemnej weryfikacji oceny ryzyka stwarzanego przez pestycydy, dotyczącej tych substancji czynnych 4 .

(12) W odniesieniu do etofumezatu Urząd zalecił ustanowienie NDP dla buraka, korzeni buraka cukrowego i boćwiny. W odniesieniu do łagodnego izolatu VC1 wirusa mozaiki pepino i łagodnego izolatu VX1 wirusa mozaiki pepino zalecił włączenie tych substancji do załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005. W odniesieniu do oksatiapiproliny Urząd zalecił ustanowienie NDP dla winogron stołowych, ziemniaków, pomidorów, bakłażanów/oberżyn, dyniowatych z jadalną skórką, melonów, sałat i liści winorośli. Zgodnie z obowiązującymi unijnymi wytycznymi w zakresie ekstrapolacji NDP należy ustanowić NDP dla winogron do produkcji wina na takim samym poziomie co NDP dla winogron stołowych.

(13) Komisja zasięgnęła opinii laboratoriów referencyjnych Unii Europejskiej w sprawie odpowiednich granic oznaczalności. W odniesieniu do oksatiapiproliny laboratoria te stwierdziły, że w przypadku niektórych towarów w wyniku rozwoju technicznego konieczne jest ustalenie określonych granic oznaczalności.

(14) Olej słonecznikowy zatwierdzono jako substancję podstawową rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/1978 5 . Komisja jest zdania, że właściwe jest włączenie tej substancji do załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

(15) Na podstawie uzasadnionych opinii i wniosków Urzędu oraz po uwzględnieniu czynników istotnych dla rozpatrywanej kwestii stwierdzono, że odnośne zmiany NDP spełniają wymogi art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

(16) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 396/2005.

(17) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załącznikach II, III i IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 14 czerwca 2017 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

W załącznikach II, III i IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się następujące zmiany:
1)
w załączniku II wprowadza się następujące zmiany:
a)
kolumny dotyczące benzowyndiflupyru, deltametryny, etofumezatu, haloksyfopu, pyraklostrobiny, tolklofosu metylowego i trineksapaku otrzymują brzmienie:

"Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer koduGrupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (a)BenzowyndiflupyrDeltametryna (cis-deltametryna) (F)Etofumezat (suma etofumezatu,

2-keto-etofumezatu, 2-keto-etofumezatu

z otwartym pierścieniem i jego

koniugatu, wyrażona jako etofumezat)

Haloksyfop (suma haloksyfopu,

jego estrów, soli i koniugatów, wyrażona

jako haloksyfop (suma izomerów R i S

w dowolnej proporcji)) (F) (R)

Pyraklostrobina (F)Tolklofos metylowy (F)Trineksapak (suma trineksapaku

(w postaci kwasu) i jego soli wyrażona jako trineksapak)

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)
0100000OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH0,03 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0110000Owoce cytrusowe0,01 (*)0,04
0110010Grejpfruty(+)1
0110020Pomarańcze(+)2
0110030Cytryny(+)1
0110040Limy/limonki(+)1
0110050Mandarynki(+)1
0110990Pozostałe1
0120000Orzechy z drzew orzechowych0,01 (*)0,02 (*)
0120010Migdały(+)0,02 (*)
0120020Orzechy brazylijskie(+)0,02 (*)
0120030Orzechy nerkowca(+)0,02 (*)
0120040Kasztany jadalne(+)0,02 (*)
0120050Orzechy kokosowe(+)0,02 (*)
0120060Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej(+)0,02 (*)
0120070Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej(+)0,02 (*)
0120080Orzechy pekan(+)0,02 (*)
0120090Orzeszki piniowe(+)0,02 (*)
0120100Orzeszki pistacjowe(+)1
0120110Orzechy włoskie(+)0,02 (*)
0120990Pozostałe0,02 (*)
0130000Owoce ziarnkowe0,20,5
0130010Jabłka0,2 (+)
0130020Gruszki0,1 (+)
0130030Pigwy0,1 (+)
0130040Owoce nieszpułki zwyczajnej0,1 (+)
0130050Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego0,1 (+)
0130990Pozostałe0,1
0140000Owoce pestkowe0,01 (*)
0140010Morele0,15 (+)1
0140020Czereśnie0,1 (+)3
0140030Brzoskwinie0,15 (+)0,3
0140040Śliwki0,07 (+)0,8
0140990Pozostałe0,01 (*)0,02 (*)
0150000Owoce jagodowe i drobne owoce
0151000a) winogrona0,2
0151010Winogrona stołowe0,01 (*)(+)1 (+)
0151020Winogrona do produkcji wina1(+)2
0152000b) truskawki0,01 (*)0,2 (+)1,5
0153000c) owoce leśne0,01 (*)0,1
0153010Jeżyny(+)3
0153020Jeżyny popielice(+)2
0153030Maliny (czerwone i żółte)(+)3
0153990Pozostałe2
0154000d) pozostałe drobne owoce i jagody0,01 (*)0,6
0154010Borówki amerykańskie(+)4
0154020Żurawiny(+)3
0154030Porzeczki (czarne, czerwone i białe)(+)3
0154040Agrest (zielony, czerwony i żółty)(+)3
0154050Róża dzika(+)3
0154060Morwy (czarne i białe)(+)3
0154070Głóg włoski(+)3
0154080Bez czarny(+)3
0154990Pozostałe3
0160000Owoce różne z0,01 (*)
0161000a) jadalną skórką0,02 (*)
0161010Daktyle0,01 (*)
0161020Figi0,01 (*)
0161030Oliwki stołowe1 (+)
0161040Kumkwat0,01 (*)
0161050Karambola0,01 (*)
0161060Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia0,01 (*)
0161070Czapetka kuminowa0,01 (*)
0161990Pozostałe0,01 (*)
0162000b) niejadalną skórką, małe0,02 (*)
0162010Kiwi (zielone, czerwone, żółte)0,15 (+)
0162020Liczi chińskie/Śliwka chińska0,01 (*)
0162030Marakuja/Męczennica jadalna0,01 (*)
0162040Owoc opuncji figowej/Figa indyjska0,01 (*)
0162050Caimito0,01 (*)
0162060Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej0,01 (*)
0162990Pozostałe0,01 (*)
0163000c) niejadalną skórką, duże0,01 (*)
0163010Awokado0,02 (*)
0163020Banany0,02 (*)
0163030Mango0,05
0163040Papaja0,07
0163050Granaty/Jabłka granatu0,02 (*)
0163060Czerymoja0,02 (*)
0163070Gujawa/Gruszla0,02 (*)
0163080Ananasy0,02 (*)
0163090Owoce chlebowca0,02 (*)
0163100Owoce duriana właściwego0,02 (*)
0163110Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany0,02 (*)
0163990Pozostałe0,02 (*)
0200000WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE
0210000Warzywa korzeniowe i bulwiaste0,01 (*)
0211000a) ziemniaki0,020,3 (+)0,03 (*)0,01 (*)0,02 (*)0,2
0212000b) tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste0,020,01 (*)0,03 (*)0,01 (*)0,02 (*)0,01 (*)
0212010Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy
0212020Kartofel słodki/Batat
0212030Pochrzyn
0212040Maranta trzcinowata
0212990Pozostałe
0213000c) pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego0,02 (*)
0213010Buraki0,01 (*)(+)0,20,01 (*)0,10,01 (*)
0213020Marchew0,01 (*)(+)0,03 (*)0,09 (+)0,50,01 (*)
0213030Seler zwyczajny0,01 (*)(+)0,03 (*)0,01 (*)0,50,01 (*)
0213040Chrzan pospolity0,01 (*)(+)0,03 (*)0,01 (*)0,30,01 (*)
0213050Słonecznik bulwiasty0,02(+)0,03 (*)0,01 (*)0,060,01 (*)
0213060Pasternak0,01 (*)(+)0,03 (*)0,01 (*)0,30,01 (*)
0213070Korzeń pietruszki zwyczajnej0,01 (*)(+)0,03 (*)0,090,10,01 (*)
0213080Rzodkiew0,01 (*)(+)0,03 (*)0,01 (*)0,50,1 (+)
0213090Kozibród porolistny/Salsefia0,01 (*)(+)0,03 (*)0,01 (*)0,10,01 (*)
0213100Brukiew/Karpiel0,01 (*)(+)0,03 (*)0,01 (*)0,090,01 (*)
0213110Rzepa biała/Rzepa jadalna0,01 (*)(+)0,03 (*)0,01 (*)0,090,01 (*)
0213990Pozostałe0,01 (*)0,03 (*)0,01 (*)0,02 (*)0,01 (*)
0220000Warzywa cebulowe0,01 (*)0,03 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0220010Czosnek0,06 (+)0,01 (*)0,3
0220020Cebula0,06 (+)0,2 (+)1,5
0220030Szalotka0,06 (+)0,01 (*)0,3
0220040Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka0,3 (+)0,01 (*)1,5
0220990Pozostałe0,01 (*)0,01 (*)0,02 (*)
0230000Warzywa owocowe0,03 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0231000a) rośliny psiankowate
0231010Pomidory0,70,07 (+)0,3
0231020Papryka roczna10,2 (+)0,5
0231030Oberżyny/Bakłażany0,70,4 (+)0,3
0231040Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra10,01 (*)0,02 (*)
0231990Pozostałe10,01 (*)0,02 (*)
0232000b) dyniowate z jadalną skórką0,080,20,5
0232010Ogórki(+)
0232020Korniszony(+)
0232030Cukinie(+)
0232990Pozostałe
0233000c) dyniowate z niejadalną skórką0,01 (*)0,5
0233010Melony0,02 (*) (+)
0233020Dynie olbrzymie0,2 (+)
0233030Arbuzy0,02 (*) (+)
0233990Pozostałe0,02 (*)
0234000d) kukurydza cukrowa0,01 (*)0,02 (*) (+)0,02 (*)
0239000e) pozostałe warzywa owocowe0,01 (*)0,01 (*)0,02 (*)
0240000Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)0,01 (*)0,03 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0241000a) kapustne kwitnące0,10,1
0241010Brokuły(+)(+)
0241020Kalafiory(+)(+)
0241990Pozostałe
0242000b) kapustne głowiaste
0242010Brukselka/Kapusta brukselska0,01 (*) (+)0,3(+)
0242020Kapusta głowiasta0,1 (+)0,2(+)
0242990Pozostałe0,01 (*)0,02 (*)
0243000c) kapustne liściowe1,5
0243010Kapusta pekińska/Kapusta petsai0,2 (+)
0243020Jarmuż0,01 (*) (+)
0243990Pozostałe0,01 (*)
0244000d) kalarepa0,01 (*) (+)0,02 (*)
0250000Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne
0251000a) sałaty i warzywa sałatowe0,01 (*)0,03 (*)0,01 (*)(+)0,01 (*)
0251010Roszpunka warzywna2 (+)100,9
0251020Sałaty0,5 (+)22
0251030Endywia o liściach szerokich0,1 (+)0,40,9
0251040Rzeżucha i inne kiełki i pędy2 (+)100,9
0251050Gorczycznik wiosenny2 (+)100,9
0251060Rokietta siewna/rukola2 (+)100,9
0251070Gorczyca sarepska2 (+)100,9
0251080Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki

warzyw kapustnych)

2 (+)100,9
0251990Pozostałe0,01 (*)100,9
0252000b) szpinak i podobne liście0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0252010Szpinak(+)0,1 (*) (+)0,6
0252020Portulaka pospolita(+)0,03 (*)0,02 (*)
0252030Boćwina(+)0,31,5
0252990Pozostałe0,03 (*)0,02 (*)
0253000c) liście winorośli lub podobne gatunki0,01 (*)2 (+)0,03 (*)0,01 (*)0,02 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0254000d) rukiew wodna0,01 (*)2 (+)0,03 (*)0,01 (*)0,02 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0255000e) cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska0,01 (*)0,02 (*) (+)0,03 (*) (+)0,01 (*)0,090,01 (*)0,01 (*)
0256000f) zioła, kwiaty jadalne0,02 (*)20,02 (*)20,02 (*)0,02 (*)
0256010Trybula(+)0,05 (*)
0256020Szczypiorek(+)0,05 (*)
0256030Liście selera(+)0,05 (*)
0256040Pietruszka - nać(+)1,5 (+)
0256050Szałwia lekarska(+)1,5 (+)
0256060Rozmaryn lekarski(+)1,5 (+)
0256070Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek(+)1,5 (+)
0256080Bazylia pospolita i kwiaty jadalne(+)1 (+)
0256090Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny(+)0,05 (*)
0256100Estragon(+)0,05 (*)
0256990Pozostałe0,05 (*)
0260000Warzywa strączkowe0,01 (*)0,20,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0260010Fasola (w strąkach)(+)0,1 (*) (+)0,6
0260020Fasola (bez strąków)(+)0,03 (*)0,02 (*)
0260030Groch (w strąkach)(+)0,1 (*) (+)0,6
0260040Groch (bez strąków)(+)0,03 (*)0,15
0260050Soczewica(+)0,03 (*)0,02 (*)
0260990Pozostałe0,03 (*)0,02 (*)
0270000Warzywa łodygowe0,01 (*)0,03 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0270010Szparagi0,01 (*) (+)0,01 (*)0,02 (*)
0270020Karczochy hiszpańskie0,01 (*)0,01 (*)0,02 (*)
0270030Seler0,30,01 (*)1,5
0270040Fenkuł włoski/Koper włoski0,30,01 (*)1,5
0270050Karczochy zwyczajne0,2 (+)0,01 (*)2
0270060Pory0,3 (+)0,090,7
0270070Rabarbar0,30,01 (*)0,02 (*)
0270080Pędy bambusa0,01 (*)0,01 (*)0,02 (*)
0270090Rdzenie palmowe0,01 (*)0,01 (*)0,02 (*)
0270990Pozostałe0,01 (*)0,01 (*)0,02 (*)
0280000Grzyby, mchy i porosty0,01 (*)0,03 (*)0,01 (*)0,02 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0280010Grzyby uprawne0,05 (+)
0280020Grzyby dzikie0,01 (*)
0280990Mchy i porosty0,01 (*)
0290000Algi i organizmy prokariotyczne0,01 (*)0,01 (*)0,03 (*)0,01 (*)0,02 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0300000JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH0,01 (*)
0300010Fasola0,20,6 (+)0,03 (*)0,15 (+)0,310 (+)
0300020Soczewica0,21 (+)0,03 (*)0,01 (*)0,50,02 (*)
0300030Groch0,081 (+)0,1 (*) (+)0,15 (+)0,30,02 (*)
0300040Łubin biały0,21 (+)0,03 (*)0,01 (*)0,050,02 (*)
0300990Pozostałe0,20,02 (*)0,03 (*)0,01 (*)0,30,02 (*)
0400000NASIONA I OWOCE OLEISTE0,03 (*)0,01 (*)
0401000Nasiona oleiste
0401010Siemię lniane0,150,02 (*) (+)0,01 (*)0,20,01 (*)
0401020Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe0,01 (*)0,02 (*)0,01 (*)0,040,01 (*)
0401030Nasiona maku0,150,2 (+)0,01 (*)0,27
0401040Ziarna sezamu0,01 (*)0,02 (*) (+)0,01 (*)0,20,01 (*)
0401050Ziarna słonecznika0,01 (*)0,05 (*) (+)0,4 (+)0,30,01 (*)
0401060Ziarna rzepaku0,150,07 (*) (+)0,2 (+)0,22
0401070Ziarna soi zwyczajnej0,040,02 (*)0,50,050,01 (*)
0401080Nasiona gorczycy0,150,07 (*) (+)0,01 (*)0,20,01 (*)
0401090Nasiona bawełny0,150,02 (*) (+)0,01 (*)0,30,01 (*)
0401100Nasiona dyni0,01 (*)0,02 (*) (+)0,01 (*)0,02 (*)0,01 (*)
0401110Nasiona krokoszu barwierskiego0,01 (*)0,02 (*) (+)0,01 (*)0,20,01 (*)
0401120Nasiona ogórecznika lekarskiego0,01 (*)0,2 (+)0,01 (*)0,20,01 (*)
0401130Nasiona lnicznika siewnego0,150,07 (*) (+)0,01 (*)0,20,01 (*)
0401140Nasiona konopi siewnych0,01 (*)0,2 (+)0,01 (*)0,02 (*)0,01 (*)
0401150Rącznik pospolity0,01 (*)0,2 (+)0,01 (*)0,20,01 (*)
0401990Pozostałe0,01 (*)0,02 (*)0,01 (*)0,02 (*)0,01 (*)
0402000Owoce oleiste0,01 (*)0,01 (*)0,02 (*)0,01 (*)
0402010Oliwki do produkcji oliwy0,6 (+)
0402020Nasiona palm olejowych0,02 (*)
0402030Owoce palm olejowych0,02 (*)
0402040Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe0,02 (*)
0402990Pozostałe0,02 (*)
0500000ZBOŻA0,03 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0500010Jęczmień1,52 (+)13
0500020Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome0,01 (*)2 (+)0,02 (*)0,02 (*)
0500030Kukurydza0,022 (+)0,02 (*)0,02 (*)
0500040Proso zwyczajne0,01 (*)2 (+)0,02 (*)0,02 (*)
0500050Owies zwyczajny1,52 (+)13
0500060Ryż siewny0,01 (*)1 (+)0,02 (*)0,02 (*)
0500070Żyto zwyczajne0,12 (+)0,20,5
0500080Sorgo japońskie0,01 (*)2 (+)0,50,02 (*)
0500090Pszenica zwyczajna0,11 (+)0,23
0500990Pozostałe0,01 (*)0,02 (*)0,02 (*)0,02 (*)
0600000HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY0,05 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,05 (*)
0610000Herbaty5 (+)0,1 (*)0,1 (*)
0620000Ziarna kawy0,1 (*)0,1 (*)0,3 (+)
0630000Napary ziołowe z0,1 (*)
0631000a) kwiatów1515 (+)
0631010Rumian szlachetny/Rumianek rzymski(+)
0631020Ketmia szczawiowa(+)
0631030Róża(+)
0631040Jaśmin(+)
0631050Lipa(+)
0631990Pozostałe
0632000b) liści i ziół1515 (+)
0632010Truskawka(+)
0632020Aspalat prosty(+)
0632030Ostrokrzew paragwajski(+)
0632990Pozostałe
0633000c) korzeni0,30,1 (*)
0633010Kozłek lekarski(+)
0633020Żeń-szeń(+)
0633990Pozostałe
0639000d) wszelkich pozostałych części rośliny0,1 (*)0,1 (*)
0640000Ziarna kakaowe0,1 (*)0,1 (*)0,1 (*)
0650000Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański0,1 (*)0,1 (*)0,1 (*)
0700000CHMIEL0,05 (*)0,1 (*)0,1 (*)0,05 (*)150,05 (*)0,05 (*)
0800000PRZYPRAWY
0810000Przyprawy nasienne0,05 (*)0,1 (*)0,6 (+)0,05 (*)0,1 (*)0,05 (*)0,05 (*)
0810010Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż
0810020Kminek czarny/Czarny kmin
0810030Seler
0810040Kolendra siewna
0810050Kmin rzymski
0810060Koper ogrodowy
0810070Koper włoski/Fenkuł włoski
0810080Kozieradka pospolita
0810090Gałka muszkatołowa
0810990Pozostałe
0820000Przyprawy owocowe0,05 (*)150,1 (*)0,05 (*)0,1 (*)0,05 (*)0,05 (*)
0820010Ziele angielskie/pieprz angielski(+)
0820020Pieprz syczuański(+)
0820030Kminek zwyczajny(+)
0820040Kardamon malabarski(+)
0820050Jagody jałowca(+)
0820060Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)(+)
0820070Wanilia(+)
0820080Tamarynd(+)
0820990Pozostałe
0830000Przyprawy korowe0,05 (*)0,1 (*)0,1 (*)0,05 (*)0,1 (*)0,05 (*)0,05 (*)
0830010Cynamon
0830990Pozostałe
0840000Przyprawy korzeniowe lub kłączowe0,1 (*)
0840010Lukrecja0,05 (*)0,5 (+)(+)0,05 (*)0,1 (*)0,05 (*)0,05 (*)
0840020Imbir0,150,5 (+)0,05 (*)0,1 (*)0,05 (*)0,05 (*)
0840030Kurkuma0,150,5 (+)0,05 (*)0,1 (*)0,05 (*)0,05 (*)
0840040Chrzan pospolity(+)(+)(+)(+)(+)(+)
0840990Pozostałe0,05 (*)0,50,05 (*)0,1 (*)0,05 (*)0,05 (*)
0850000Przyprawy pączkowe0,05 (*)150,1 (*)0,05 (*)0,1 (*)0,05 (*)0,05 (*)
0850010Goździki(+)
0850020Kapary(+)
0850990Pozostałe
0860000Przyprawy ze słupków kwiatowych0,05 (*)150,1 (*)0,05 (*)0,1 (*)0,05 (*)0,05 (*)
0860010Szafran(+)
0860990Pozostałe
0870000Przyprawy z osnówki nasiona0,05 (*)0,1 (*)0,1 (*)0,05 (*)0,1 (*)0,05 (*)0,05 (*)
0870010Kwiat muszkatołowy
0870990Pozostałe
0900000ROŚLINY CUKRODAJNE0,01 (*)
0900010Korzenie buraka cukrowego0,01 (*)0,02 (*) (+)0,20,2 (+)0,20,01 (*)
0900020Trzcina cukrowa0,040,01 (*)0,03 (*)0,01 (*)0,02 (*)0,5
0900030Cykoria podróżnik, korzenie0,01 (*)0,04 (+)0,1 (*) (+)0,01 (*)0,080,01 (*)
0900990Pozostałe0,01 (*)0,01 (*)0,03 (*)0,01 (*)0,02 (*)0,01 (*)
1000000PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE
1010000Tkanki z0,03 (*)0,05 (*)0,01 (*)
1011000a) świń0,01 (*)
1011010Mięśnie0,03 (+)(+)0,01 (*) (+)0,01 (*)
1011020Tkanka tłuszczowa0,5 (+)(+)0,01 (*) (+)0,01 (*)
1011030Wątroba0,03 (*) (+)(+)0,03 (+)0,01 (*)
1011040Nerka0,03 (*) (+)(+)0,06 (+)0,05
1011050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)0,5 (+)0,060,01 (*)
1011990Pozostałe0,02 (*)0,01 (*)0,01 (*)
1012000b) bydła
1012010Mięśnie0,01 (*)0,03 (+)(+)0,01 (*) (+)0,01 (*)
1012020Tkanka tłuszczowa0,020,5 (+)(+)0,01 (*) (+)0,01 (*)
1012030Wątroba0,060,03 (*) (+)(+)0,03 (+)0,01 (*)
1012040Nerka0,01 (*)0,03 (*) (+)(+)0,07 (+)0,05
1012050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)0,01 (*)0,5 (+)0,070,01 (*)
1012990Pozostałe0,01 (*)0,02 (*)0,01 (*)0,01 (*)
1013000c) owiec
1013010Mięśnie0,01 (*)0,03 (+)(+)0,01 (*) (+)0,01 (*)
1013020Tkanka tłuszczowa0,020,5 (+)(+)0,01 (*) (+)0,01 (*)
1013030Wątroba0,060,03 (*) (+)(+)0,03 (+)0,01 (*)
1013040Nerka0,01 (*)0,03 (*) (+)(+)0,07 (+)0,05
1013050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)0,01 (*)0,5 (+)0,070,01 (*)
1013990Pozostałe0,01 (*)0,02 (*)0,01 (*)0,01 (*)
1014000d) kóz
1014010Mięśnie0,01 (*)0,03 (+)(+)0,01 (*) (+)0,01 (*)
1014020Tkanka tłuszczowa0,020,5 (+)(+)0,01 (*) (+)0,01 (*)
1014030Wątroba0,060,03 (*) (+)(+)0,03 (+)0,01 (*)
1014040Nerka0,01 (*)0,03 (*) (+)(+)0,07 (+)0,05
1014050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)0,01 (*)0,5 (+)0,070,01 (*)
1014990Pozostałe0,01 (*)0,02 (*)0,01 (*)0,01 (*)
1015000e) koniowatych
1015010Mięśnie0,01 (*)0,030,01 (*)0,01 (*)
1015020Tkanka tłuszczowa0,020,50,01 (*)0,01 (*)
1015030Wątroba0,060,03 (*)0,030,01 (*)
1015040Nerka0,01 (*)0,03 (*)0,070,05
1015050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)0,01 (*)0,50,070,01 (*)
1015990Pozostałe0,01 (*)0,02 (*)0,01 (*)0,01 (*)
1016000f) drobiu0,01 (*)
1016010Mięśnie0,02 (*) (+)0,01 (*) (+)0,01 (*)
1016020Tkanka tłuszczowa0,1 (+)0,015 (+)0,01 (*)
1016030Wątroba0,02 (*) (+)0,03 (+)0,05
1016040Nerka0,02 (*) (+)0,01 (*)0,05
1016050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)0,02 (*) (+)0,030,05
1016990Pozostałe0,02 (*)0,01 (*)0,01 (*)
1017000g) pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych
1017010Mięśnie0,01 (*)0,030,01 (*)0,01 (*)
1017020Tkanka tłuszczowa0,020,50,01 (*)0,01 (*)
1017030Wątroba0,060,03 (*)0,030,01 (*)
1017040Nerka0,01 (*)0,03 (*)0,070,05
1017050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)0,01 (*)0,50,070,01 (*)
1017990Pozostałe0,01 (*)0,02 (*)0,01 (*)0,01 (*)
1020000Mleko0,01 (*)0,050,03 (*)0,0150,01 (*)0,01 (*)0,01
1020010Bydło(+)(+)(+)
1020020Owce(+)(+)(+)
1020030Kozy(+)(+)(+)
1020040Konie
1020990Pozostałe
1030000Jaja ptasie0,01 (*)0,02 (*)0,03 (*)0,01 (*) (+)0,05 (*)0,01 (*)0,01 (*)
1030010Kury(+)
1030020Kaczki(+)
1030030Gęsi(+)
1030040Przepiórki(+)
1030990Pozostałe
1040000Miód i pozostałe produkty pszczele0,05 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,05 (*)
1050000Płazy i gady0,01 (*)0,02 (*)0,03 (*)0,01 (*)0,05 (*)0,01 (*)0,01 (*)
1060000Bezkręgowe zwierzęta lądowe0,01 (*)0,02 (*)0,03 (*)0,01 (*)0,05 (*)0,01 (*)0,01 (*)
1070000Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe0,01 (*)0,02 (*)0,03 (*)0,01 (*)0,05 (*)0,01 (*)0,01 (*)
(*) Wskazuje granicę oznaczalności.

(**) Kombinacja pestycydu-numeru kodu, dla której stosuje się NDP określony w załączniku III część B.

(a) Pełny wykaz produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, do których stosują się NDP, można znaleźć w załączniku I.
(F) = Rozpuszczalny w tłuszczach.
Benzowyndiflupyr
(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.
0840040Chrzan pospolity
Deltametryna (cis-deltametryna) (F)
(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych oraz badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 18 października 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0110010Grejpfruty
0110020Pomarańcze
0110030Cytryny
0110040Limy/limonki
0110050Mandarynki
0120010Migdały
0120020Orzechy brazylijskie
0120030Orzechy nerkowca
0120040Kasztany jadalne
0120050Orzechy kokosowe
0120060Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej
0120070Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej
0120080Orzechy pekan
0120090Orzeszki piniowe
0120100Orzeszki pistacjowe
0120110Orzechy włoskie
0130010Jabłka
0130020Gruszki
0130030Pigwy
0130040Owoce nieszpułki zwyczajnej
0130050Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego
0140010Morele
0140020Czereśnie
0140030Brzoskwinie
0140040Śliwki
0151010Winogrona stołowe
0151020Winogrona do produkcji wina
0152000b) truskawki
0153010Jeżyny
0153020Jeżyny popielice
0153030Maliny (czerwone i żółte)
0154010Borówki amerykańskie
0154020Żurawiny
0154030Porzeczki (czarne, czerwone i białe)
0154040Agrest (zielony, czerwony i żółty)
0154050Róża dzika
0154060Morwy (czarne i białe)
0154070Głóg włoski
0154080Bez czarny
0161030Oliwki stołowe
0162010Kiwi (zielone, czerwone, żółte)
(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych, badania wpływu przetwarzania na poziom pozostałości oraz badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 18 października 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0211000a) ziemniaki
(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych oraz badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 18 października 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0213010Buraki
0213020Marchew
0213030Seler zwyczajny
0213040Chrzan pospolity
0213050Słonecznik bulwiasty
0213060Pasternak
0213070Korzeń pietruszki zwyczajnej
0213080Rzodkiew
0213090Kozibród porolistny/Salsefia
0213100Brukiew/Karpiel
0213110Rzepa biała/Rzepa jadalna
0220010Czosnek
0220020Cebula
0220030Szalotka
0220040Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka
0231010Pomidory
0231020Papryka roczna
0231030Oberżyny/Bakłażany
0232010Ogórki
0232020Korniszony
0232030Cukinie
0233010Melony
0233020Dynie olbrzymie
0233030Arbuzy
0234000d) kukurydza cukrowa
0241010Brokuły
0241020Kalafiory
0242010Brukselka/Kapusta brukselska
0242020Kapusta głowiasta
0243010Kapusta pekińska/Kapusta petsai
0243020Jarmuż
0244000d) kalarepa
0251010Roszpunka warzywna
0251020Sałaty
0251030Endywia o liściach szerokich
0251040Rzeżucha i inne kiełki i pędy
0251050Gorczycznik wiosenny
0251060Rokietta siewna/rukola
0251070Gorczyca sarepska
0251080Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)
0252010Szpinak
0252020Portulaka pospolita
0252030Boćwina
0253000c) liście winorośli lub podobne gatunki
0254000d) rukiew wodna
0255000e) cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska
0256010Trybula
0256020Szczypiorek
0256030Liście selera
0256040Pietruszka - nać
0256050Szałwia lekarska
0256060Rozmaryn lekarski
0256070Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek
0256080Bazylia pospolita i kwiaty jadalne
0256090Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny
0256100Estragon
0260010Fasola (w strąkach)
0260020Fasola (bez strąków)
0260030Groch (w strąkach)
0260040Groch (bez strąków)
0260050Soczewica
(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 18 października 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0270010Szparagi
(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych oraz badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 18 października 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0270050Karczochy zwyczajne
0270060Pory
0280010Grzyby uprawne
(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych, warunków przechowywania próbek oraz badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 18 października 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0300010Fasola
0300020Soczewica
0300030Groch
0300040Łubin biały
(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych oraz badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 18 października 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0401010Siemię lniane
0401030Nasiona maku
0401040Ziarna sezamu
0401050Ziarna słonecznika
0401060Ziarna rzepaku
0401080Nasiona gorczycy
0401090Nasiona bawełny
0401100Nasiona dyni
0401110Nasiona krokoszu barwierskiego
0401120Nasiona ogórecznika lekarskiego
0401130Nasiona lnicznika siewnego
0401140Nasiona konopi siewnych
0401150Rącznik pospolity
0402010Oliwki do produkcji oliwy
(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych, warunków przechowywania próbek oraz badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 18 października 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0500010Jęczmień
0500020Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome
0500030Kukurydza
0500040Proso zwyczajne
0500050Owies zwyczajny
0500060Ryż siewny
0500070Żyto zwyczajne
0500080Sorgo japońskie
0500090Pszenica zwyczajna
(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych oraz badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 18 października 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0610000Herbaty
0631010Rumian szlachetny/Rumianek rzymski
0631020Ketmia szczawiowa
0631030Róża
0631040Jaśmin
0631050Lipa
0632010Truskawka
0632020Aspalat prosty
0632030Ostrokrzew paragwajski
0633010Kozłek lekarski
0633020Żeń-szeń
0820010Ziele angielskie/pieprz angielski
0820020Pieprz syczuański
0820030Kminek zwyczajny
0820040Kardamon malabarski
0820050Jagody jałowca
0820060Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)
0820070Wanilia
0820080Tamarynd
0840010Lukrecja
0840020Imbir
0840030Kurkuma
(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.
0840040Chrzan pospolity
(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych oraz badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 18 października 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0850010Goździki
0850020Kapary
0860010Szafran
0900010Korzenie buraka cukrowego
0900030Cykoria podróżnik, korzenie
(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych oraz metabolizmu zwierząt gospodarskich są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 18 października 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
1011010Mięśnie
1011020Tkanka tłuszczowa
1011030Wątroba
1011040Nerka
1011050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych, metabolizmu zwierząt gospodarskich oraz badań żywienia zwierząt gospodarskich są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 18 października 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
1012010Mięśnie
1012020Tkanka tłuszczowa
1012030Wątroba
1012040Nerka
1012050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1013010Mięśnie
1013020Tkanka tłuszczowa
1013030Wątroba
1013040Nerka
1013050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1014010Mięśnie
1014020Tkanka tłuszczowa
1014030Wątroba
1014040Nerka
1014050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1016010Mięśnie
1016020Tkanka tłuszczowa
1016030Wątroba
1016040Nerka
1016050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1020010Bydło
1020020Owce
1020030Kozy
1030010Kury
1030020Kaczki
1030030Gęsi
1030040Przepiórki
Etofumezat (suma etofumezatu, 2-keto-etofumezatu, 2-keto-etofumezatu z otwartym pierścieniem i jego koniugatu, wyrażona jako etofumezat)
(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych, metabolizmu, badań pozostałości i stabilności przy przechowywaniu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 29 czerwca 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0252010Szpinak
0255000e) cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska
0256040Pietruszka - nać
0256050Szałwia lekarska
0256060Rozmaryn lekarski
0256070Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek
0256080Bazylia pospolita i kwiaty jadalne
0260010Fasola (w strąkach)
0260030Groch (w strąkach)
0300030Groch
0631000a) kwiatów
0631010Rumian szlachetny/Rumianek rzymski
0631020Ketmia szczawiowa
0631030Róża
0631040Jaśmin
0631050Lipa
0631990Pozostałe
0632000b) liści i ziół
0632010Truskawka
0632020Aspalat prosty
0632030Ostrokrzew paragwajski
0632990Pozostałe
0810000Przyprawy nasienne
0810010Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż
0810020Kminek czarny/Czarny kmin
0810030Seler
0810040Kolendra siewna
0810050Kmin rzymski
0810060Koper ogrodowy
0810070Koper włoski/Fenkuł włoski
0810080Kozieradka pospolita
0810090Gałka muszkatołowa
0810990Pozostałe
(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.
0840040Chrzan pospolity
(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych, metabolizmu, badań pozostałości i stabilności przy przechowywaniu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 29 czerwca 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0900030Cykoria podróżnik, korzenie
(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych, metabolizmu i badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 29 czerwca 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
1011010Mięśnie
1011020Tkanka tłuszczowa
1011030Wątroba
1011040Nerka
1012010Mięśnie
1012020Tkanka tłuszczowa
1012030Wątroba
1012040Nerka
1013010Mięśnie
1013020Tkanka tłuszczowa
1013030Wątroba
1013040Nerka
1014010Mięśnie
1014020Tkanka tłuszczowa
1014030Wątroba
1014040Nerka
1020010Bydło
1020020Owce
1020030Kozy
Haloksyfop (suma haloksyfopu, jego estrów, soli i koniugatów, wyrażona jako haloksyfop (suma izomerów R i S w dowolnej proporcji)) (F) (R)
(R) = Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu:
Haloksyfop - kod 1000000, oprócz 1040000: suma haloksyfopu oraz jego soli i koniugatów, wyrażona jako haloksyfop (suma izomerów R i S w dowolnej proporcji)
(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych, warunków przechowywania stosowanych w badaniach pozostałości, metod analitycznych stosowanych w badaniach pozostałości i metod analitycznych stosowanych w badaniach stabilności przy przechowywaniu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 19 listopada 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0213020Marchew
0220020Cebula
0300010Fasola
0300030Groch
(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych, rodzaju pozostałości w przetworzonych towarach, warunków przechowywania stosowanych w badaniach pozostałości, metod analitycznych stosowanych w badaniach pozostałości i metod analitycznych stosowanych w badaniach stabilności przy przechowywaniu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 19 listopada 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0401050Ziarna słonecznika
(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych, rodzaju pozostałości w przetworzonych towarach, badań pozostałości, warunków przechowywania stosowanych w badaniach pozostałości, metod analitycznych stosowanych w badaniach pozostałości, metod analitycznych stosowanych w badaniach stabilności przy przechowywaniu oraz północnej dobrej praktyki rolniczej są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 19 listopada 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0401060Ziarna rzepaku
(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.
0840040Chrzan pospolity
(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych, rodzaju pozostałości w przetworzonych towarach, badań pozostałości, warunków przechowywania stosowanych w badaniach pozostałości, metod analitycznych stosowanych w badaniach pozostałości i metod analitycznych stosowanych w badaniach stabilności przy przechowywaniu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 19 listopada 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0900010Korzenie buraka cukrowego
(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące stabilności przy przechowywaniu i metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 19 listopada 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
1011010Mięśnie
1011020Tkanka tłuszczowa
1011030Wątroba
1011040Nerka
1012010Mięśnie
1012020Tkanka tłuszczowa
1012030Wątroba
1012040Nerka
1013010Mięśnie
1013020Tkanka tłuszczowa
1013030Wątroba
1013040Nerka
1014010Mięśnie
1014020Tkanka tłuszczowa
1014030Wątroba
1014040Nerka
1016010Mięśnie
1016020Tkanka tłuszczowa
1016030Wątroba
(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące stabilności przy przechowywaniu, rodzaju pozostałości w przetworzonych towarach i metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 19 listopada 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
1020010Bydło
1020020Owce
1020030Kozy
(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące stabilności przy przechowywaniu i metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 19 listopada 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
1030000Jaja ptasie
1030010Kury
1030020Kaczki
1030030Gęsi
1030040Przepiórki
1030990Pozostałe
Pyraklostrobina (F)
(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 13 lipca 2015 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0151010Winogrona stołowe
(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 13 lipca 2015 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0620000Ziarna kawy
(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.
0840040Chrzan pospolity
Tolklofos metylowy (F)
(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metabolizmu upraw są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lutego 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0213080Rzodkiew
(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości, danych toksykologicznych odnoszących się do koniugatów cukrowych metabolitów ph-CH3 i TM-CH2OH oraz dotyczące badań pozostałości obejmujących analizę koniugatów cukrowych metabolitów ph-CH3 i TM-CH2OH są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lutego 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0241010Brokuły
0241020Kalafiory
0242010Brukselka/Kapusta brukselska
0242020Kapusta głowiasta
0251000a) sałaty i warzywa sałatowe
0251010Roszpunka warzywna
0251020Sałaty
0251030Endywia o liściach szerokich
0251040Rzeżucha i inne kiełki i pędy
0251050Gorczycznik wiosenny
0251060Rokietta siewna/rukola
0251070Gorczyca sarepska
0251080Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)
0251990Pozostałe
(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.
0840040Chrzan pospolity
Trineksapak (suma trineksapaku (w postaci kwasu) i jego soli wyrażona jako trineksapak)
(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 5 lutego 2016 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0300010Fasola
(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.
0840040Chrzan pospolity"
b)
dodaje się kolumnę dotyczącą oksatiapiproliny w brzmieniu:

"Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer koduGrupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (a)Oksatiapiprolina
(1)(2)(3)
0100000OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH
0110000Owoce cytrusowe0,01 (*)
0110010Grejpfruty
0110020Pomarańcze
0110030Cytryny
0110040Limy/limonki
0110050Mandarynki
0110990Pozostałe
0120000Orzechy z drzew orzechowych0,01 (*)
0120010Migdały
0120020Orzechy brazylijskie
0120030Orzechy nerkowca
0120040Kasztany jadalne
0120050Orzechy kokosowe
0120060Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej
0120070Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej
0120080Orzechy pekan
0120090Orzeszki piniowe
0120100Orzeszki pistacjowe
0120110Orzechy włoskie
0120990Pozostałe
0130000Owoce ziarnkowe0,01 (*)
0130010Jabłka
0130020Gruszki
0130030Pigwy
0130040Owoce nieszpułki zwyczajnej
0130050Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego
0130990Pozostałe
0140000Owoce pestkowe0,01 (*)
0140010Morele
0140020Czereśnie
0140030Brzoskwinie
0140040Śliwki
0140990Pozostałe
0150000Owoce jagodowe i drobne owoce
0151000a) winogrona0,7
0151010Winogrona stołowe
0151020Winogrona do produkcji wina
0152000b) truskawki0,01 (*)
0153000c) owoce leśne0,01 (*)
0153010Jeżyny
0153020Jeżyny popielice
0153030Maliny (czerwone i żółte)
0153990Pozostałe
0154000d) pozostałe drobne owoce i jagody0,01 (*)
0154010Borówki amerykańskie
0154020Żurawiny
0154030Porzeczki (czarne, czerwone i białe)
0154040Agrest (zielony, czerwony i żółty)
0154050Róża dzika
0154060Morwy (czarne i białe)
0154070Głóg włoski
0154080Bez czarny
0154990Pozostałe
0160000Owoce różne z0,01 (*)
0161000a) jadalną skórką
0161010Daktyle
0161020Figi
0161030Oliwki stołowe
0161040Kumkwat
0161050Karambola
0161060Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia
0161070Czapetka kuminowa
0161990Pozostałe
0162000b) niejadalną skórką, małe
0162010Kiwi (zielone, czerwone, żółte)
0162020Liczi chińskie/Śliwka chińska
0162030Marakuja/Męczennica jadalna
0162040Owoc opuncji figowej/Figa indyjska
0162050Caimito
0162060Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej
0162990Pozostałe
0163000c) niejadalną skórką, duże
0163010Awokado
0163020Banany
0163030Mango
0163040Papaja
0163050Granaty/Jabłka granatu
0163060Czerymoja
0163070Gujawa/Gruszla
0163080Ananasy
0163090Owoce chlebowca
0163100Owoce duriana właściwego
0163110Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany
0163990Pozostałe
0200000WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE
0210000Warzywa korzeniowe i bulwiaste0,01 (*)
0211000a) ziemniaki
0212000b) tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste
0212010Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy
0212020Kartofel słodki/Batat
0212030Pochrzyn
0212040Maranta trzcinowata
0212990Pozostałe
0213000c) pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego
0213010Buraki
0213020Marchew
0213030Seler zwyczajny
0213040Chrzan pospolity
0213050Słonecznik bulwiasty
0213060Pasternak
0213070Korzeń pietruszki zwyczajnej
0213080Rzodkiew
0213090Kozibród porolistny/Salsefia
0213100Brukiew/Karpiel
0213110Rzepa biała/Rzepa jadalna
0213990Pozostałe
0220000Warzywa cebulowe0,01 (*)
0220010Czosnek
0220020Cebula
0220030Szalotka
0220040Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka
0220990Pozostałe
0230000Warzywa owocowe
0231000a) rośliny psiankowate
0231010Pomidory0,2
0231020Papryka roczna0,01 (*)
0231030Oberżyny/Bakłażany0,2
0231040Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra0,01 (*)
0231990Pozostałe0,01 (*)
0232000b) dyniowate z jadalną skórką0,1
0232010Ogórki
0232020Korniszony
0232030Cukinie
0232990Pozostałe
0233000c) dyniowate z niejadalną skórką
0233010Melony0,15
0233020Dynie olbrzymie0,01 (*)
0233030Arbuzy0,01 (*)
0233990Pozostałe0,01 (*)
0234000d) kukurydza cukrowa0,01 (*)
0239000e) pozostałe warzywa owocowe0,01 (*)
0240000Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)0,01 (*)
0241000a) kapustne kwitnące
0241010Brokuły
0241020Kalafiory
0241990Pozostałe
0242000b) kapustne głowiaste
0242010Brukselka/Kapusta brukselska
0242020Kapusta głowiasta
0242990Pozostałe
0243000c) kapustne liściowe
0243010Kapusta pekińska/Kapusta petsai
0243020Jarmuż
0243990Pozostałe
0244000d) kalarepa
0250000Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne
0251000a) sałaty i warzywa sałatowe
0251010Roszpunka warzywna0,01 (*)
0251020Sałaty0,3
0251030Endywia o liściach szerokich0,01 (*)
0251040Rzeżucha i inne kiełki i pędy0,01 (*)
0251050Gorczycznik wiosenny0,01 (*)
0251060Rokietta siewna/rukola0,01 (*)
0251070Gorczyca sarepska0,01 (*)
0251080Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)0,01 (*)
0251990Pozostałe0,01 (*)
0252000b) szpinak i podobne liście0,01 (*)
0252010Szpinak
0252020Portulaka pospolita
0252030Boćwina
0252990Pozostałe
0253000c) liście winorośli lub podobne gatunki40
0254000d) rukiew wodna0,01 (*)
0255000e) cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska0,01 (*)
0256000f) zioła, kwiaty jadalne0,02 (*)
0256010Trybula
0256020Szczypiorek
0256030Liście selera
0256040Pietruszka - nać
0256050Szałwia lekarska
0256060Rozmaryn lekarski
0256070Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek
0256080Bazylia pospolita i kwiaty jadalne
0256090Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny
0256100Estragon
0256990Pozostałe
0260000Warzywa strączkowe0,01 (*)
0260010Fasola (w strąkach)
0260020Fasola (bez strąków)
0260030Groch (w strąkach)
0260040Groch (bez strąków)
0260050Soczewica
0260990Pozostałe
0270000Warzywa łodygowe0,01 (*)
0270010Szparagi
0270020Karczochy hiszpańskie
0270030Seler
0270040Fenkuł włoski/Koper włoski
0270050Karczochy zwyczajne
0270060Pory
0270070Rabarbar
0270080Pędy bambusa
0270090Rdzenie palmowe
0270990Pozostałe
0280000Grzyby, mchy i porosty0,01 (*)
0280010Grzyby uprawne
0280020Grzyby dzikie
0280990Mchy i porosty
0290000Algi i organizmy prokariotyczne0,01 (*)
0300000JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH0,01 (*)
0300010Fasola
0300020Soczewica
0300030Groch
0300040Łubin biały
0300990Pozostałe
0400000NASIONA I OWOCE OLEISTE0,01 (*)
0401000Nasiona oleiste
0401010Siemię lniane
0401020Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe
0401030Nasiona maku
0401040Ziarna sezamu
0401050Ziarna słonecznika
0401060Ziarna rzepaku
0401070Ziarna soi zwyczajnej
0401080Nasiona gorczycy
0401090Nasiona bawełny
0401100Nasiona dyni
0401110Nasiona krokoszu barwierskiego
0401120Nasiona ogórecznika lekarskiego
0401130Nasiona lnicznika siewnego
0401140Nasiona konopi siewnych
0401150Rącznik pospolity
0401990Pozostałe
0402000Owoce oleiste
0402010Oliwki do produkcji oliwy
0402020Nasiona palm olejowych
0402030Owoce palm olejowych
0402040Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe
0402990Pozostałe
0500000ZBOŻA0,01 (*)
0500010Jęczmień
0500020Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome
0500030Kukurydza
0500040Proso zwyczajne
0500050Owies zwyczajny
0500060Ryż siewny
0500070Żyto zwyczajne
0500080Sorgo japońskie
0500090Pszenica zwyczajna
0500990Pozostałe
0600000HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY0,05 (*)
0610000Herbaty
0620000Ziarna kawy
0630000Napary ziołowe z
0631000a) kwiatów
0631010Rumian szlachetny/Rumianek rzymski
0631020Ketmia szczawiowa
0631030Róża
0631040Jaśmin
0631050Lipa
0631990Pozostałe
0632000b) liści i ziół
0632010Truskawka
0632020Aspalat prosty
0632030Ostrokrzew paragwajski
0632990Pozostałe
0633000c) korzeni
0633010Kozłek lekarski
0633020 Żeń-szeń
0633990Pozostałe
0639000d) wszelkich pozostałych części rośliny
0640000Ziarna kakaowe
0650000Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański
0700000CHMIEL0,05 (*)
0800000PRZYPRAWY
0810000Przyprawy nasienne0,05 (*)
0810010Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż
0810020Kminek czarny/Czarny kmin
0810030Seler
0810040Kolendra siewna
0810050Kmin rzymski
0810060Koper ogrodowy
0810070Koper włoski/Fenkuł włoski
0810080Kozieradka pospolita
0810090Gałka muszkatołowa
0810990Pozostałe
0820000Przyprawy owocowe0,05 (*)
0820010Ziele angielskie/pieprz angielski
0820020Pieprz syczuański
0820030Kminek zwyczajny
0820040Kardamon malabarski
0820050Jagody jałowca
0820060Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)
0820070Wanilia
0820080Tamarynd
0820990Pozostałe
0830000Przyprawy korowe0,05 (*)
0830010Cynamon
0830990Pozostałe
0840000Przyprawy korzeniowe lub kłączowe
0840010Lukrecja0,05 (*)
0840020Imbir0,05 (*)
0840030Kurkuma0,05 (*)
0840040Chrzan pospolity(+)
0840990Pozostałe0,05 (*)
0850000Przyprawy pączkowe0,05 (*)
0850010Goździki
0850020Kapary
0850990Pozostałe
0860000Przyprawy ze słupków kwiatowych0,05 (*)
0860010Szafran
0860990Pozostałe
0870000Przyprawy z osnówki nasiona0,05 (*)
0870010Kwiat muszkatołowy
0870990Pozostałe
0900000ROŚLINY CUKRODAJNE0,01 (*)
0900010Korzenie buraka cukrowego
0900020Trzcina cukrowa
0900030Cykoria podróżnik, korzenie
0900990Pozostałe
1000000PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE
1010000Tkanki z0,01 (*)
1011000a) świń
1011010Mięśnie
1011020Tkanka tłuszczowa
1011030Wątroba
1011040Nerka
1011050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1011990Pozostałe
1012000b) bydła
1012010Mięśnie
1012020Tkanka tłuszczowa
1012030Wątroba
1012040Nerka
1012050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1012990Pozostałe
1013000c) owiec
1013010Mięśnie
1013020Tkanka tłuszczowa
1013030Wątroba
1013040Nerka
1013050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1013990Pozostałe
1014000d) kóz
1014010Mięśnie
1014020Tkanka tłuszczowa
1014030Wątroba
1014040Nerka
1014050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1014990Pozostałe
1015000e) koniowatych
1015010Mięśnie
1015020Tkanka tłuszczowa
1015030Wątroba
1015040Nerka
1015050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1015990Pozostałe
1016000f) drobiu
1016010Mięśnie
1016020Tkanka tłuszczowa
1016030Wątroba
1016040Nerka
1016050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1016990Pozostałe
1017000g) pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych
1017010Mięśnie
1017020Tkanka tłuszczowa
1017030Wątroba
1017040Nerka
1017050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1017990Pozostałe
1020000Mleko0,01 (*)
1020010Bydło
1020020Owce
1020030Kozy
1020040Konie
1020990Pozostałe
1030000Jaja ptasie0,01 (*)
1030010Kury
1030020Kaczki
1030030Gęsi
1030040Przepiórki
1030990Pozostałe
1040000Miód i pozostałe produkty pszczele0,05 (*)
1050000Płazy i gady0,01 (*)
1060000Bezkręgowe zwierzęta lądowe0,01 (*)
1070000Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe0,01 (*)
(*) Wskazuje granicę oznaczalności.

(**) Kombinacja pestycydu-numeru kodu, dla której stosuje się NDP określony w załączniku III część B.

(a) Pełny wykaz produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, do których stosują się NDP, można znaleźć w załączniku I.
Oksatiapiprolina
(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.
0840040 Chrzan pospolity"
2)
w części A załącznika III kolumny dotyczące chlorantraniliprolu, pentiopiradu i spirotetramatu otrzymują brzmienie:

"Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer koduGrupy i przykłady poszczególnych produktów, do których

odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości

(NDP) (a)

Chlorantraniliprol (DPX E-2Y45) (F)PentiopiradSpirotetramat i jego cztery metabolity:

BYI08330-enol, BYI08330-ketohydroksy,

BYI08330-monohydroksy i BYI08330

enol-glukozyd wyrażone

jako spirotetramat (R)

(1)(2)(3)(4)(5)
0100000OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH
0110000Owoce cytrusowe0,70,01 (*)1
0110010Grejpfruty
0110020Pomarańcze
0110030Cytryny
0110040Limy/limonki
0110050Mandarynki
0110990Pozostałe
0120000Orzechy z drzew orzechowych0,050,050,5
0120010Migdały
0120020Orzechy brazylijskie
0120030Orzechy nerkowca
0120040Kasztany jadalne
0120050Orzechy kokosowe
0120060Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej
0120070Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej
0120080Orzechy pekan
0120090Orzeszki piniowe
0120100Orzeszki pistacjowe
0120110Orzechy włoskie
0120990Pozostałe
0130000Owoce ziarnkowe0,50,51
0130010Jabłka
0130020Gruszki
0130030Pigwy
0130040Owoce nieszpułki zwyczajnej
0130050Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego
0130990Pozostałe
0140000Owoce pestkowe13
0140010Morele4
0140020Czereśnie4
0140030Brzoskwinie4
0140040Śliwki1,5
0140990Pozostałe0,01 (*)
0150000Owoce jagodowe i drobne owoce
0151000a) winogrona10,01 (*)2
0151010Winogrona stołowe
0151020Winogrona do produkcji wina
0152000b) truskawki130,4
0153000c) owoce leśne10,01 (*)0,1 (*)
0153010Jeżyny
0153020Jeżyny popielice
0153030Maliny (czerwone i żółte)
0153990Pozostałe
0154000d) pozostałe drobne owoce i jagody
0154010Borówki amerykańskie1,50,01 (*)0,1 (*)
0154020Żurawiny10,01 (*)0,2
0154030Porzeczki (czarne, czerwone i białe)10,01 (*)0,1 (*)
0154040Agrest (zielony, czerwony i żółty)10,01 (*)0,1 (*)
0154050Róża dzika10,01 (*)0,1 (*)
0154060Morwy (czarne i białe)10,01 (*)0,1 (*)
0154070Głóg włoski0,01 (*)0,40,1 (*)
0154080Bez czarny 10,01 (*)0,1 (*)
0154990Pozostałe10,01 (*)0,1 (*)
0160000Owoce różne z
0161000a) jadalną skórką0,01 (*)
0161010Daktyle0,01 (*)0,1 (*)
0161020Figi0,01 (*)0,1 (*)
0161030Oliwki stołowe0,01 (*)4
0161040Kumkwat0,01 (*)0,1 (*)
0161050Karambola0,01 (*)0,1 (*)
0161060Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia0,40,3
0161070Czapetka kuminowa0,01 (*)0,1 (*)
0161990Pozostałe0,01 (*)0,1 (*)
0162000b) niejadalną skórką, małe0,01 (*)0,01 (*)
0162010Kiwi (zielone, czerwone, żółte)0,3
0162020Liczi chińskie/Śliwka chińska15
0162030Marakuja/Męczennica jadalna0,1 (*)
0162040Owoc opuncji figowej/Figa indyjska0,1 (*)
0162050Caimito0,1 (*)
0162060Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej0,1 (*)
0162990Pozostałe0,1 (*)
0163000c) niejadalną skórką, duże0,01 (*)
0163010Awokado0,01 (*)0,7
0163020Banany0,01 (*)0,6
0163030Mango0,01 (*)0,3
0163040Papaja0,01 (*)0,4
0163050Granaty/Jabłka granatu0,40,5
0163060Czerymoja0,01 (*)0,1 (*)
0163070Gujawa/Gruszla0,01 (*)2
0163080Ananasy0,01 (*)0,3
0163090Owoce chlebowca0,01 (*)0,1 (*)
0163100Owoce duriana właściwego0,01 (*)0,1 (*)
0163110Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany 0,01 (*)0,1 (*)
0163990Pozostałe0,01 (*)0,1 (*)
0200000WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE
0210000Warzywa korzeniowe i bulwiaste
0211000a) ziemniaki0,020,050,8
0212000b) tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste0,020,040,1 (*)
0212010Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy
0212020Kartofel słodki/Batat
0212030Pochrzyn
0212040Maranta trzcinowata
0212990Pozostałe
0213000c) pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego0,1
0213010Buraki0,060,6
0213020Marchew0,080,6
0213030Seler zwyczajny0,060,6
0213040Chrzan pospolity0,060,6
0213050Słonecznik bulwiasty0,060,6
0213060Pasternak0,060,6
0213070Korzeń pietruszki zwyczajnej0,060,6
0213080Rzodkiew0,53
0213090Kozibród porolistny/Salsefia0,060,6
0213100Brukiew/Karpiel0,060,6
0213110Rzepa biała/Rzepa jadalna0,060,6
0213990Pozostałe0,060,6
0220000Warzywa cebulowe0,01 (*)
0220010Czosnek0,80,1 (*)
0220020Cebula0,80,4
0220030Szalotka0,80,4
0220040Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka 40,1 (*)
0220990Pozostałe0,80,1 (*)
0230000Warzywa owocowe
0231000a) rośliny psiankowate2
0231010Pomidory0,62
0231020Papryka roczna12
0231030Oberżyny/Bakłażany0,62
0231040Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra0,61
0231990Pozostałe0,61
0232000b) dyniowate z jadalną skórką0,30,70,2
0232010Ogórki
0232020Korniszony
0232030Cukinie
0232990Pozostałe
0233000c) dyniowate z niejadalną skórką0,30,60,2
0233010Melony
0233020Dynie olbrzymie
0233030Arbuzy
0233990Pozostałe
0234000d) kukurydza cukrowa0,20,021,5
0239000e) pozostałe warzywa owocowe0,20,01 (*)0,1 (*)
0240000Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)
0241000a) kapustne kwitnące41
0241010Brokuły1
0241020Kalafiory0,6
0241990Pozostałe0,6
0242000b) kapustne głowiaste
0242010Brukselka/Kapusta brukselska0,01 (*)0,01 (*)0,3
0242020Kapusta głowiasta242
0242990Pozostałe0,01 (*)0,01 (*)0,1 (*)
0243000c) kapustne liściowe200,01 (*)7
0243010Kapusta pekińska/Kapusta petsai
0243020Jarmuż
0243990Pozostałe
0244000d) kalarepa0,01 (*)0,01 (*)2
0250000Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne20
0251000a) sałaty i warzywa sałatowe7
0251010Roszpunka warzywna15
0251020Sałaty15
0251030Endywia o liściach szerokich0,01 (*)
0251040Rzeżucha i inne kiełki i pędy15
0251050Gorczycznik wiosenny15
0251060Rokietta siewna/rukola15
0251070Gorczyca sarepska15
0251080Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)50
0251990Pozostałe15
0252000b) szpinak i podobne liście307
0252010Szpinak
0252020Portulaka pospolita
0252030Boćwina
0252990Pozostałe
0253000c) liście winorośli lub podobne gatunki0,01 (*)0,1 (*)
0254000d) rukiew wodna0,01 (*)7
0255000e) cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska0,01 (*)0,1 (*)
0256000f) zioła, kwiaty jadalne4
0256010Trybula20
0256020Szczypiorek0,01 (*)
0256030Liście selera0,01 (*)
0256040Pietruszka - nać20
0256050Szałwia lekarska0,01 (*)
0256060Rozmaryn lekarski0,01 (*)
0256070Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek0,01 (*)
0256080Bazylia pospolita i kwiaty jadalne0,01 (*)
0256090Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny0,01 (*)
0256100Estragon0,01 (*)
0256990Pozostałe0,01 (*)
0260000Warzywa strączkowe1,5
0260010Fasola (w strąkach)0,83
0260020Fasola (bez strąków)0,01 (*)0,4
0260030Groch (w strąkach)24
0260040Groch (bez strąków)0,01 (*)0,3
0260050Soczewica0,01 (*)0,01 (*)
0260990Pozostałe0,01 (*)0,01 (*)
0270000Warzywa łodygowe
0270010Szparagi0,01 (*)0,01 (*)0,1 (*)
0270020Karczochy hiszpańskie0,01 (*)150,1 (*)
0270030Seler10154
0270040Fenkuł włoski/Koper włoski0,01 (*)150,1 (*)
0270050Karczochy zwyczajne20,01 (*)1
0270060Pory0,01 (*)30,1 (*)
0270070Rabarbar0,01 (*)150,1 (*)
0270080Pędy bambusa0,01 (*)0,01 (*)0,1 (*)
0270090Rdzenie palmowe0,01 (*)0,01 (*)0,1 (*)
0270990Pozostałe0,01 (*)0,01 (*)0,1 (*)
0280000Grzyby, mchy i porosty0,01 (*)0,01 (*)0,1 (*)
0280010Grzyby uprawne
0280020 0280990Grzyby dzikie Mchy i porosty
0290000Algi i organizmy prokariotyczne0,01 (*)0,01 (*)0,1 (*)
0300000JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH0,01 (*)0,32
0300010Fasola
0300020Soczewica
0300030Groch
0300040Łubin biały
0300990Pozostałe
0400000NASIONA I OWOCE OLEISTE
0401000Nasiona oleiste
0401010Siemię lniane0,01 (*)0,01 (*)0,1 (*)
0401020Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe0,01 (*)0,050,1 (*)
0401030Nasiona maku0,01 (*)0,01 (*)0,1 (*)
0401040Ziarna sezamu0,01 (*)0,01 (*)0,1 (*)
0401050Ziarna słonecznika21,50,1 (*)
0401060Ziarna rzepaku20,50,1 (*)
0401070Ziarna soi zwyczajnej0,050,34
0401080Nasiona gorczycy0,01 (*)0,01 (*)0,1 (*)
0401090Nasiona bawełny0,30,50,4
0401100Nasiona dyni0,01 (*)0,01 (*)0,1 (*)
0401110Nasiona krokoszu barwierskiego0,01 (*)0,01 (*)0,1 (*)
0401120Nasiona ogórecznika lekarskiego0,01 (*)0,01 (*)0,1 (*)
0401130Nasiona lnicznika siewnego0,01 (*)0,01 (*)0,1 (*)
0401140Nasiona konopi siewnych0,01 (*)0,01 (*)0,1 (*)
0401150Rącznik pospolity0,01 (*)0,01 (*)0,1 (*)
0401990Pozostałe0,01 (*)0,01 (*)0,1 (*)
0402000Owoce oleiste0,01 (*)0,01 (*)
0402010Oliwki do produkcji oliwy4
0402020Nasiona palm olejowych0,1 (*)
0402030Owoce palm olejowych0,1 (*)
0402040Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe0,1 (*)
0402990Pozostałe0,1 (*)
0500000ZBOŻA0,1 (*)
0500010Jęczmień0,020,3
0500020Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome0,020,01 (*)
0500030Kukurydza0,020,01
0500040Proso zwyczajne0,020,8
0500050Owies zwyczajny0,020,3
0500060Ryż siewny0,40,01 (*)
0500070Żyto zwyczajne0,020,1
0500080Sorgo japońskie0,020,8
0500090Pszenica zwyczajna0,020,1
0500990Pozostałe0,020,01 (*)
0600000HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY0,02 (*)0,02 (*)0,1 (*)
0610000Herbaty
0620000Ziarna kawy
0630000Napary ziołowe z
0631000a) kwiatów
0631010Rumian szlachetny/Rumianek rzymski
0631020Ketmia szczawiowa
0631030Róża
0631040Jaśmin
0631050Lipa
0631990Pozostałe
0632000b) liści i ziół
0632010Truskawka
0632020Aspalat prosty
0632030 Ostrokrzew paragwajski
0632990Pozostałe
0633000c) korzeni
0633010Kozłek lekarski
0633020Żeń-szeń
0633990Pozostałe
0639000d) wszelkich pozostałych części rośliny
0640000Ziarna kakaowe
0650000Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański
0700000CHMIEL10 (+)0,02 (*)15
0800000PRZYPRAWY
0810000Przyprawy nasienne0,02 (*)0,02 (*)0,1 (*)
0810010Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż
0810020Kminek czarny/Czarny kmin
0810030Seler
0810040Kolendra siewna
0810050Kmin rzymski
0810060Koper ogrodowy
0810070Koper włoski/Fenkuł włoski
0810080Kozieradka pospolita
0810090Gałka muszkatołowa
0810990Pozostałe
0820000Przyprawy owocowe0,02 (*)0,02 (*)0,1 (*)
0820010Ziele angielskie/pieprz angielski
0820020Pieprz syczuański
0820030Kminek zwyczajny
0820040Kardamon malabarski
0820050Jagody jałowca
0820060Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)
0820070Wanilia
0820080Tamarynd
0820990Pozostałe
0830000Przyprawy korowe0,02 (*)0,02 (*)0,1 (*)
0830010Cynamon
0830990Pozostałe
0840000Przyprawy korzeniowe lub kłączowe
0840010Lukrecja0,02 (*)0,02 (*)0,1 (*)
0840020Imbir0,02 (*)0,02 (*)0,1 (*)
0840030Kurkuma0,02 (*)0,02 (*)0,1 (*)
0840040Chrzan pospolity(+)(+)(+)
0840990Pozostałe0,02 (*)0,02 (*)0,1 (*)
0850000Przyprawy pączkowe0,02 (*)0,02 (*)0,1 (*)
0850010Goździki
0850020Kapary
0850990Pozostałe
0860000Przyprawy ze słupków kwiatowych0,02 (*)0,02 (*)0,1 (*)
0860010Szafran
0860990Pozostałe
0870000Przyprawy z osnówki nasiona0,02 (*)0,02 (*)0,1 (*)
0870010Kwiat muszkatołowy
0870990Pozostałe
0900000ROŚLINY CUKRODAJNE
0900010Korzenie buraka cukrowego0,020,50,1 (*)
0900020Trzcina cukrowa0,50,01 (*)0,1 (*)
0900030Cykoria podróżnik, korzenie0,020,01 (*)0,1
0900990Pozostałe0,01 (*)0,01 (*)0,1 (*)
1000000PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE
1010000Tkanki z0,01 (*)
1011000a) świń
1011010Mięśnie0,20,05
1011020Tkanka tłuszczowa0,20,01 (*)
1011030Wątroba0,20,7
1011040Nerka0,20,7
1011050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)0,20,7
1011990Pozostałe0,01 (*)0,01 (*)
1012000b) bydła
1012010Mięśnie0,20,05
1012020Tkanka tłuszczowa0,20,01 (*)
1012030Wątroba0,20,7
1012040Nerka0,20,7
1012050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)0,20,7
1012990Pozostałe0,01 (*)0,01 (*)
1013000c) owiec
1013010Mięśnie0,20,05
1013020Tkanka tłuszczowa0,20,01 (*)
1013030Wątroba0,20,7
1013040Nerka0,20,7
1013050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)0,20,7
1013990Pozostałe0,01 (*)0,01 (*)
1014000d) kóz
1014010Mięśnie0,20,05
1014020Tkanka tłuszczowa0,20,01 (*)
1014030Wątroba0,20,7
1014040Nerka0,20,7
1014050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)0,20,7
1014990Pozostałe0,01 (*)0,01 (*)
1015000e) koniowatych
1015010Mięśnie0,20,05
1015020Tkanka tłuszczowa0,20,01 (*)
1015030Wątroba0,20,7
1015040Nerka0,20,7
1015050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)0,20,7
1015990Pozostałe0,01 (*)0,01 (*)
1016000f) drobiu0,01 (*)0,01 (*)
1016010Mięśnie
1016020Tkanka tłuszczowa
1016030Wątroba
1016040Nerka
1016050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1016990Pozostałe
1017000g) pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych
1017010Mięśnie0,20,05
1017020Tkanka tłuszczowa0,20,01 (*)
1017030Wątroba0,20,7
1017040Nerka0,20,7
1017050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)0,20,7
1017990Pozostałe0,01 (*)0,01 (*)
1020000Mleko0,050,01 (*)0,005 (*)
1020010Bydło
1020020Owce
1020030Kozy
1020040Konie
1020990Pozostałe
1030000Jaja ptasie0,10,01 (*)0,01 (*)
1030010Kury
1030020Kaczki
1030030Gęsi
1030040Przepiórki
1030990Pozostałe
1040000Miód i pozostałe produkty pszczele0,05 (*)0,05 (*)0,05 (*)
1050000Płazy i gady0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)
1060000Bezkręgowe zwierzęta lądowe0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)
1070000Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)
(*) Wskazuje granicę oznaczalności.

(a) Pełny wykaz produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, do których stosują się NDP, można znaleźć w załączniku I.

Chlorantraniliprol (DPX E-2Y45) (F)
(+) NDP obowiązujący do 31 grudnia 2020 r. Po upływie tej daty obowiązywać będzie poziom 0,02 (*) mg/kg, chyba że zostanie on zmieniony rozporządzeniem.
0700000 CHMIEL
(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.
0840040 Chrzan pospolity
Pentiopirad
(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.
0840040 Chrzan pospolity
Spirotetramat i jego cztery metabolity: BYI08330-enol, BYI08330-ketohydroksy, BYI08330-monohydroksy i BYI08330 enol-glukozyd wyrażone jako spirotetramat (R)
(R) = Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu:
Spirotetramat - kod 1000000 oprócz 1040000: Spirotetramat i jego metabolit BYI08330-enol wyrażone jako spirotetramat
(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.
0840040 Chrzan pospolity"
3)
w załączniku IV dodaje się następujące pozycje, zachowując porządek alfabetyczny: "Łagodny izolat VC1 wirusa mozaiki pepino", "Łagodny izolat VX1 wirusa mozaiki pepino" i "Olej słonecznikowy".
1 Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1.
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1).
3 Sprawozdania naukowe EFSA są dostępne na stronie internetowej: http://www.efsa.europa.eu:

"Reasoned opinion on the setting of import tolerances for benzovindiflupyr in various plant and animal origin commodities" (Uzasadniona opinia dotycząca określenia tolerancji importowych w odniesieniu do benzowyndiflupyru w różnych produktach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego). Dziennik EFSA 2016;14(12):4644 [30 s.].

"Reasoned opinion on the setting of a temporary maximum residue level for chlorantraniliprole in hops" (Uzasadniona opinia dotycząca określenia tymczasowego najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości chlorantraniliprolu w chmielu). Dziennik EFSA 2016;14(11):4638 [16 s.].

"Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for deltamethrin in celery, Florence fennel and rhubarb" (Uzasadniona opinia dotycząca zmiany obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości deltametryny w selerze, koprze włoskim i rabarbarze). Dziennik EFSA 2017;15(1):4683 [24 s.].

"Reasoned opinion on the modification of MRLs for haloxyfop-P in parsley root and leek" (Uzasadniona opinia dotycząca zmiany obecnych NDP haloksyfopu-P w korzeniu pietruszki zwyczajnej i porach). Dziennik EFSA 2016;14(10):4608 [13 s.].

"Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for penthiopyrad in stone fruits and cereals" (Uzasadniona opinia dotycząca zmiany obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pentiopiradu w owocach pestkowych i zbożach). Dziennik EFSA 2016;14(12):4648 [19 s.].

"Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for pyraclostrobin in various crops" (Uzasadniona opinia dotycząca zmiany obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pyraklostrobiny w różnych uprawach). Dziennik EFSA 2017;15(1):4686 [22 s.].

"Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for tolclofos-methyl in potatoes" (Uzasadniona opinia dotycząca zmiany obecnego najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości tolklofosu metylowego w ziemniakach). Dziennik EFSA 2017;15(2):4730 [25 s.].

"Reasoned opinion on the setting of import tolerance for trinexapac in poppy seed" (Uzasadniona opinia dotycząca określenia tolerancji importowej w odniesieniu do trineksapaku w nasionach maku). Dziennik EFSA 2016;14(11):4636 [15 s.].

"Reasoned opinion on the setting of maximum residue levels for spirotetramat in pomegranates and various vegetables" (Uzasadniona opinia dotycząca określenia najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości spirotetramatu w granatach i różnych warzywach). Dziennik EFSA 2017;15(1):4684. [22 s.].

4 "Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance ethofumesate" (Wnioski z wzajemnej weryfikacji oceny ryzyka stwarzanego przez pestycydy dotyczącej substancji czynnej etofumezat). Dziennik EFSA 2016;14(1):4374 [141 s.].

"Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Mild Pepino mosaic virus isolate VC1" (Wnioski z wzajemnej weryfikacji oceny ryzyka stwarzanego przez pestycydy dotyczącej substancji czynnej łagodny izolat VC1 wirusa mozaiki pepino). Dziennik EFSA 2016;14(12):4651 [23 s.].

"Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Mild Pepino mosaic virus isolate VX1" (Wnioski z wzajemnej weryfikacji oceny ryzyka stwarzanego przez pestycydy dotyczącej substancji czynnej łagodny izolat VX1 wirusa mozaiki pepino). Dziennik EFSA 2016;14(12):4650 [22 s.].

"Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance oxathiapiprolin" (Wnioski z wzajemnej weryfikacji oceny ryzyka stwarzanego przez pestycydy dotyczącej substancji czynnej oksatiapiprolina). Dziennik EFSA 2016;14(7):4504 [89 s.].

5 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1978 z dnia 11 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia substancji podstawowej olej słonecznikowy, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz.U. L 305 z 12.11.2016, s. 23).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.