Rozporządzenie 2016/403 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 w odniesieniu do... - OpenLEX

Rozporządzenie 2016/403 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 w odniesieniu do klasyfikacji poważnych naruszeń przepisów unijnych, które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego, oraz zmieniające załącznik III do dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2016.74.8

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 marca 2016 r. do: 22 maja 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/403
z dnia 18 marca 2016 r.
uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 w odniesieniu do klasyfikacji poważnych naruszeń przepisów unijnych, które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego, oraz zmieniające załącznik III do dyrektywy 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE 1 , w szczególności jego art. 6 ust. 2,

uwzględniając dyrektywę 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie minimalnych warunków wykonania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i (EWG) nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym oraz uchylającą dyrektywę Rady 88/599/EWG 2 , w szczególności jej art. 9 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Komisja jest zobowiązana na mocy art. 6 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 do sporządzenia wykazu kategorii, rodzajów i wagi poważnych naruszeń przepisów unijnych, które, oprócz naruszeń wymienionych w załączniku IV do tego rozporządzenia, mogą doprowadzić do utraty dobrej reputacji przez przedsiębiorców transportu drogowego lub zarządzającego transportem.

(2) W tym celu Komisja powinna określić wagę naruszeń poprzez odniesienie do ryzyka spowodowania śmierci lub ciężkich obrażeń ciała oraz podać częstotliwość występowania naruszeń, powyżej której powtarzające się naruszenia uznaje się za poważniejsze.

(3) Wykaz kategorii, rodzajów i wagi poważnych naruszeń, który ma zostać ustanowiony, powinien obejmować naruszenia przepisów unijnych odnoszące się do obszarów określonych w art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

(4) Przy ustalaniu priorytetów w zakresie kontroli w przedsiębiorstwach, które zostały sklasyfikowane jako przedsiębiorstwa o podwyższonym ryzyku, zgodnie z wymogami zawartymi w art. 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 państwa członkowskie powinny wziąć pod uwagę informacje na temat tych naruszeń.

(5) Środki, które mają zostać przyjęte, są niezbędne, aby zapewnić przejrzystość, uczciwość i pewność prawa przy ocenie wagi naruszeń i ich konsekwencji dla dobrej reputacji przedsiębiorców transportowych lub zarządzającego transportem.

(6) Przeprowadzenie pełnego krajowego postępowania administracyjnego w celu ustalenia, czy utrata dobrej reputacji stanowiłaby proporcjonalną reakcję w indywidualnym przypadku, jest jednak obowiązkiem właściwych organów państwa członkowskiego. Taka krajowa procedura kontroli powinna obejmować, w stosownych przypadkach, kontrole w siedzibie danego przedsiębiorcy. Przy dokonywaniu oceny dobrej reputacji państwa członkowskie powinny brać pod uwagę postępowanie przedsiębiorstwo, jego zarządzających i wszelkich innych odpowiednich osób.

(7) Zharmonizowana kategoryzacja poważnych naruszeń powinna stanowić podstawę do rozszerzenia krajowego systemu oceny ryzyka ustanowionego przez każde państwo członkowskie zgodnie z art. 9 dyrektywy 2006/22/WE w celu objęcia nim wszystkich poważnych naruszeń unijnych przepisów dotyczących transportu drogowego wskazanych w art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, które mogą wpłynąć na dobrą reputację przedsiębiorcy transportowego lub zarządzającego transportem.

(8) Art. 16 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 przewiduje również, że państwa członkowskie powinny włączyć wspomniane poważne naruszenia do krajowego rejestru elektronicznego przedsiębiorców transportu drogowego do dnia 1 stycznia 2016 r. Zharmonizowana kategoryzacja naruszeń jest zatem ważnym krokiem naprzód w celu zapewnienia uczciwej konkurencji między przedsiębiorcami, bardziej zharmonizowanego egzekwowania przepisów i skutecznego funkcjonowania systemu wymiany informacji europejskiego rejestru przedsiębiorców transportu drogowego.

(9) W interesie przejrzystości i uczciwej konkurencji należy ustanowić wspólną metodę obliczania częstotliwości występowania naruszeń, powyżej której powtarzające się naruszenia będą uznawane za poważniejsze przez właściwy organ państwa członkowskiego siedziby. Takie powtarzające się naruszenia mogą spowodować wszczęcie krajowego postępowania administracyjnego, które zgodnie z decyzją uznaniową właściwego organu może skutkować utratą dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego.

(10) Zgodnie z zasadą ogólną częstotliwość powinna być ustalana przy uwzględnieniu wagi naruszenia, czasu i średniej liczby kierowców. Traktować się ją będzie jako maksymalny próg, pozostawiając państwom członkowskim możliwość zastosowania niższych progów, jak przewidziano w ich krajowych postępowaniach administracyjnych dotyczących oceny dobrej reputacji.

(11) W celu zapewnienia spójności prawnej i przejrzystości należy również zmienić załącznik III do dyrektywy 2006/22/WE poprzez zmianę poziomu wagi niektórych określonych w niej naruszeń zgodnie z wykazem najpoważniejszych naruszeń ustanowionym w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

(12) Wykaz kategorii, rodzajów i wagi poważnych naruszeń został ustalony w wyniku konsultacji z państwami członkowskimi i zainteresowanymi podmiotami unijnymi, a ocena poziomu wagi naruszeń została oparta na najlepszych praktykach i doświadczeniu w egzekwowaniu odnośnych przepisów prawnych w państwach członkowskich. Najpoważniejsze naruszenia określone w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 stanowiły górny próg odniesienia dla oceny poziomu wagi innych odnośnych naruszeń.

(13) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Transportu Drogowego ustanowionego na mocy art. 18 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 3 ,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1
1.
Niniejsze rozporządzenie ustanawia wspólny wykaz kategorii, rodzajów i stopni poważnych naruszeń przepisów unijnych w komercyjnym transporcie drogowym, jak określono w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, które, oprócz naruszeń określonych w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego.
2.
Niniejsze rozporządzenie przewiduje maksymalną częstotliwość występowania naruszeń, powyżej której powtarzające się poważne naruszenia uznaje się za poważniejsze, uwzględniając liczbę kierowców wykonujących operacje transportowe, którymi kieruje zarządzający transportem, jak określono w załączniku II.
3.
Państwa członkowskie uwzględniają informacje na temat poważnych naruszeń, o których mowa w ust. 1 i 2, przy przeprowadzaniu krajowego postępowania administracyjnego w sprawie oceny dobrej reputacji.
Artykuł  2

W załączniku III do dyrektywy 2006/22/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem III do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2017 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 marca 2016 r.

W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

Kategoryzacja poważnych naruszeń

(o której mowa w art. 1)

W poniższych tabelach podano kategorie i rodzaje poważnych naruszeń przepisów UE w komercyjnym transporcie drogowym, podzielone na trzy kategorie wagi naruszeń według stwarzanego przez nie ryzyka śmierci lub ciężkich obrażeń.

1.
Grupy naruszeń przepisów rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 4 (czas prowadzenia pojazdu i czas odpoczynku)
NrPODSTAWA PRAWNARODZAJ NARUSZENIAPOZIOM PRZEWINIENIA (1)
NNBPNPN
Załoga
1.Art. 5 ust. 1Nieprzestrzeganie minimalnego wieku konduktorówX
Okresy prowadzenia pojazdu
2.Art. 6 ust. 1Przekroczenie dziennego czasu prowadzenia pojazdu powyżej 9 godz., jeżeli jego przedłużenie do 10 godz. nie jest dozwolone10h ≤ ... < 11hX
3.11h ≤ ...X
4.Przekroczenie dziennego czasu prowadzenia pojazdu wynoszącego 9 godz. o 50 % lub więcej bez przerwy lub jakiegokolwiek odpoczynku trwającego co najmniej 4,5 godz.13h30 ≤ ...

i brak przerwy/ odpoczynku

X
5.Przekroczenie przedłużonego dziennego czasu prowadzenia pojazdu powyżej 10 godz., jeżeli jego wydłużenie jest dozwolone11h ≤ ... < 12hX
6.12h ≤ ...X
7.Przekroczenie dziennego czasu prowadzenia pojazdu wynoszącego 10 godz. o 50 % lub więcej bez przerwy lub jakiegokolwiek odpoczynku trwających co najmniej 4,5 godz.15h ≤ ...

i brak przerwy/ odpoczynku

X
8.Art. 6 ust. 2Przekroczenie tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu60h ≤ ... < 65hX
9.65h ≤ ... < 70X
10.Przekroczenie tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu o 25 % lub więcej70h ≤ ...X
11.Art. 6 ust. 3Przekroczenie maksymalnego całkowitego czasu prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni100h ≤ ... < 105hX
12.105h ≤ ... < 112h30X
13.Przekroczenie maksymalnego całkowitego czasu prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni o 25 % lub więcej112h30 ≤ ...X
Przerwy
14.Art. 7Przekroczenie czasu nieprzerwanego prowadzenia pojazdu o 4,5 godz. przed zrobieniem sobie przerwy5h ≤ ... < 6hX
15.6h ≤ ...X
Okresy odpoczynku
16.Art. 8 ust. 2Niespełnienie wymogu 11 godz. dziennego okresu odpoczynku, jeżeli jego skrócenie nie jest dozwolone8h30 ≤ ... < 10hX
17.... < 8h30X
18.Niespełnienie wymogu 9 godz. skróconego dziennego okresu odpoczynku, jeżeli jego skrócenie jest dozwolone7h ≤ ...< 8hX
19.... < 7hX
20.Niespełnienie wymogu 3 godz. + 9 godz. dzielonego dziennego okresu odpoczynku3h + [7h ≤ ... < 8h]X
21.3h + [... < 7h]X
22.Art. 8 ust. 5Niespełnienie wymogu 9 godz. dziennego okresu odpoczynku w przypadku załogi kilkuosobowej7h ≤ ... < 8hX
23.... < 7hX
24.Art. 8 ust. 6Niespełnienie wymogu 24 godz. skróconego tygodniowego okresu odpoczynku20h ≤ ... < 22hX
25.... < 20hX
26.Niespełnienie wymogu 45 godz. tygodniowego okresu odpoczynku, jeżeli jego skrócenie nie jest dozwolone36h ≤ ...< 42hX
27.... < 36hX
28Art. 8 ust. 6Przekroczenie 6 kolejnych okresów dwudziestoczterogodzinnych po uprzednim tygodniowym okresie odpoczynku3h ≤ ... < 12hX
12h ≤ ...X
Odstępstwo dotyczące odłożenia okresu odpoczynku o maksimum 12 kolejnych okresów dwudziestoczterogodzinnych
29.Art. 8 ust. 6aPrzekroczenie 12 kolejnych okresów dwudziestoczterogodzinnych po uprzednim regularnym tygodniowym okresie odpoczynku3h ≤ ... < 12hX
12h ≤ ...X
30.Art. 8 ust. 6a lit. b) pkt (ii)Tygodniowy okres odpoczynku po 12 kolejnych okresach dwudziestoczterogodzinnych65h < ... ≤ 67hX
... ≤ 65hX
31.Art. 8 ust. 6a lit. d)Okres prowadzenia pojazdu w godzinach od 22.00 do 6.00 przekraczający 3 godziny przed przerwą, jeżeli pojazdu nie obsługuje kilku kierowców3h < ... < 4,5hX
4,5h ≤ ...X
Organizacja pracy
32.Art. 10 ust. 1Uzależnienie wynagrodzenia od przebytej odległości lub ilości przewożonych rzeczyX
33.Art. 10 ust. 2Brak organizacji pracy kierowcy lub nieprawidłowa organizacja, brak poleceń lub niewłaściwe polecenia dla kierowcy w celu przestrzegania przepisów prawaX
(1) NN = najpoważniejsze naruszenia/BPN = bardzo poważne naruszenia/PN = poważne naruszenia
2.
Grupy naruszeń przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 5 (tachograf)
NrPODSTAWA PRAWNARODZAJ NARUSZENIAPOZIOM PRZEWINIENIA
NNBPNPN
Instalacja tachografu
1.Art. 3 ust. 1 i art. 22Instalacja i korzystanie z niehomologowanego tachografu (np.: brak tachografu zainstalowanego przez instalatorów, warsztaty lub producentów pojazdów zatwierdzonych przez właściwe organy państw członkowskich; korzystanie z tachografu bez niezbędnych plomb założonych lub wymienionych przez zatwierdzonego instalatora, zatwierdzony warsztat lub zatwierdzonego producenta pojazdów lub używanie tachografu bez tabliczki kalibracyjnej)X
Użytkowanie tachografu, karty kierowcy lub wykresówki
2.Art. 23 ust. 1Użytkowanie tachografu, który nie został poddany przeglądowi przez zatwierdzony warsztatX
3.Art. 27Posiadanie przez kierowcę więcej niż jednej własnej karty kierowcy lub posługiwanie się nimiX
4.Posługiwanie się przez kierowcę sfałszowaną kartą kierowcy (uznawane za prowadzenie pojazdu bez karty kierowcy)X
5.Posługiwanie się przez kierowcę kartą kierowcy, która nie jest jego własną kartą (uznawane za prowadzenie pojazdu bez karty kierowcy)X
6.Posługiwanie się przez kierowcę kartą kierowcy, która została wydana na podstawie fałszywych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów (uznawane za prowadzenie pojazdu bez karty kierowcy)X
7.Art. 32 ust. 1Niepoprawne działanie tachografu (np.: tachograf, który nie został właściwe skontrolowany, skalibrowany lub zaplombowany)X
8.Art. 32 ust. 1 i art. 33 ust. 1Niewłaściwe użytkowanie tachografu (np.: niewłaściwe używanie tachografów w sposób świadomy, dobrowolny lub pod przymusem, brak instrukcji dotyczących właściwego użytkowania itd.)X
9.Art. 32 ust. 3Korzystanie z nielegalnego urządzenia, które może zmieniać zapisy tachografuX
10.Fałszowanie, ukrywanie, likwidowanie i niszczenie danych zarejestrowanych na wykresówkach lub przechowywanych i wczytanych z tachografu lub karty kierowcyX
11.Art. 33 ust. 2Nieprzechowywanie przez przedsiębiorstwo wykresówek, wydruków oraz wczytanych danychX
12.Dane rejestrowane i przechowywane nie są dostępne przez co najmniej rokX
13.Art. 34 ust. 1Niepoprawne stosowanie wykresówek/karty kierowcyX
14.Niedopuszczalne wyjęcie wykresówek lub karty kierowcy mające wpływ na rejestrację odpowiednich danychX
15.Używanie wykresówki lub karty kierowcy przez okres dłuższy niż ten, na który jest przeznaczona, wraz z utratą danychX
16.Art. 34 ust. 2Używanie brudnych lub uszkodzonych wykresówek lub karty kierowcy z nieczytelnymi danymiX
17.Art. 34 ust. 3Niespełnienie wymogu ręcznego wprowadzenia danych w stosownych przypadkachX
18.Art. 34 ust. 4Stosowanie nieprawidłowej wykresówki lub włożenie karty kierowcy w nieodpowiedni otwór (załoga kilkuosobowa)X
19.Art. 34 ust. 5Niepoprawne stosowanie przełącznikówX
Przedstawianie informacji
20.Art. 36Odmowa poddania się kontroliX
21.Art. 36Brak możliwości okazania zapisów z bieżącego dnia oraz z poprzednich 28 dniX
22.Brak możliwości okazania zapisów z karty kierowcy, jeżeli kierowca posiada taką kartęX
23.Art. 36Niemożność okazania zapisów odręcznych i wydruków sporządzonych w ciągu bieżącego dnia oraz poprzednich 28 dniX
24.Art. 36Brak możliwości okazania karty kierowcy, jeżeli kierowca posiada taką kartęX
Wadliwe działanie
25.Art. 37 ust. 1 i art. 22 ust. 1Niewykonanie naprawy tachografu przez uprawnionego instalatora lub warsztatX
26.Art. 37 ust. 2Niezaznaczenie przez kierowcę wszystkich wymaganych informacji dotyczących okresów, które nie są rejestrowane, jeżeli tachograf nie działa lub działa wadliwieX
3.
Grupy naruszeń przepisów dyrektywy 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 6 (przepisy dotyczące czasu pracy)
NrPODSTAWA PRAWNARODZAJ NARUSZENIAPOZIOM PRZEWINIENIA
NNBPNPN
Maksymalny tygodniowy czas pracy
1.Art. 4Przekroczenie maksymalnego tygodniowego czasu pracy wynoszącego 48 godz., jeżeli możliwość jego wydłużenia do 60 godz. została już wykorzystana56h ≤ ... 60hX
2.60h ≤ ...X
3.Przekroczenie maksymalnego tygodniowego czasu pracy wynoszącego 60 godz., jeżeli nie zostało przyznane odstępstwo na podstawie art. 865 ≤ ... < 70hX
4.70h ≤ ...X
Przerwy
5.Art. 5 ust. 1Niewystarczająca obowiązkowa przerwa, w przypadku gdy czas pracy wynosi od 6 do 9 godz.10 < ... ≤ 20 minX
6.... ≤ 10 minX
7.Niewystarczająca obowiązkowa przerwa, w przypadku gdy czas pracy wynosi powyżej 9 godz.20 < ... ≤ 30 minX
8.... ≤ 20 minX
Praca w porze nocnej
9.Art. 7 ust. 1Dobowy czas pracy w każdym okresie 24 godz., kiedy wykonywana była praca w porze nocnej, jeżeli nie zostało przyznane odstępstwo na podstawie art. 811h ≤ ... < 13hX
10.13h ≤ ...X
Prowadzenie dokumentacji
11.Art. 9Fałszowanie rejestrów czasu pracy przez pracodawców lub odmowa udostępnienia dokumentacji kontroleromX
12.Zatrudnieni/prowadzący działalność na własny rachunek kierowcy fałszujący dokumentację lub odmawiający udostępnienia jej kontroleromX
4.
Grupy naruszeń przepisów dyrektywy Rady 96/53/WE 7 (przepisy dotyczące masy i wymiarów)
NrPODSTAWA PRAWNARODZAJ NARUSZENIAPOZIOM PRZEWINIENIA
NNBPNPN
Masa
1.Art. 1Przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej masy dla pojazdów kategorii N35 % ≤ ... < 10 %X
2.10 % ≤ ... < 20 %X
3.20 % ≤ ...X
4.Przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej masy dla pojazdów kategorii N25 % ≤ ... < 15 %X
5.15 % ≤ ... < 25 %X
6.25 % ≤ ...X
Długość
7.Art. 1Przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej długości2 % < ... < 20 %X
8.20 % ≤ ...X
Szerokość
9.Art. 1Przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej szerokości2,65 ≤ ... < 3,10 mX
10.3,10 m ≤ ...X
5.
Grupy naruszeń przepisów dyrektywy 2014/45/UE 8 (okresowe badania zdatności do ruchu drogowego) i dyrektywa 2014/47/UE 9 (drogowa kontrola techniczna)
NrPODSTAWA PRAWNARODZAJ NARUSZENIAPOZIOM PRZEWINIENIA
NNBPNPN
Zdatność do ruchu drogowego
1.Art. 8 i 10 dyrektywy 2014/45/UE i art. 7 ust. 1 dyrektywy 2014/47/UEKierowanie pojazdem bez ważnego poświadczenia przeprowadzenia badania zdatności do ruchu drogowego wymaganego przez prawo UEX
2.Art. 12 ust. 2 dyrektywy 2014/47/UENieutrzymywanie pojazdu w stanie zapewniającym bezpieczeństwo i w stanie zdatności do ruchu drogowego powodujące bardzo poważną usterkę układu hamulcowego, połączeń układu kierowniczego, kół/opon, zawieszenia lub podwozia lub innego wyposażenia mogącą spowodować bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego prowadzące do podjęcia decyzji o unieruchomieniu pojazduX

Dyrektywa 2014/47/UE w sprawie drogowej kontroli technicznej dotyczącej zdatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych zawiera w swoim załączniku II szczegółową klasyfikację usterek technicznych wraz ze wskazaniem ich wagi, w podziale na usterki drobne, poważne i niebezpieczne. W art. 12 ust. 2 wspomnianej dyrektywy podano następujące definicje:

a)
usterki drobne bez znaczącego wpływu na bezpieczeństwo pojazdu lub oddziaływania na środowisko oraz inne drobne niezgodności;
b)
usterki poważne, które mogą zagrażać bezpieczeństwu pojazdu lub oddziaływać na środowisko lub stwarzać zagrożenie dla innych użytkowników dróg, lub inne istotniejsze niezgodności;
c)
usterki niebezpieczne stanowiące bezpośrednie i natychmiastowe zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub oddziałujące na środowisko.

Poziom naruszeń przepisów dyrektyw dotyczących zdatności do ruchu drogowego odzwierciedla klasyfikację usterek znajdującą się w załączniku II do dyrektywy 2014/47/UE, a mianowicie: PN = usterki poważne, BPN = usterki niebezpieczne, NN = kierowanie pojazdem z usterkami, co stwarza bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa drogowego; usterki drobne odpowiadają poziomowi naruszeń mniejszej wagi.

6.
Grupy naruszeń przepisów dyrektywy Rady 92/6/EWG 10 (urządzenia ograniczenia prędkości)
NrPODSTAWA PRAWNARODZAJ NARUSZENIAPOZIOM PRZEWINIENIA
NNBPNPN
1.Art. 2 i 3Urządzenie ograniczenia prędkości nie zostało zamontowaneX
2.Art. 5Urządzenie ograniczenia prędkości nie spełnia stosownych wymogów technicznychX
3.Art. 5Urządzenie ograniczenia prędkości nie zostało zamontowane przez zatwierdzony warsztatX
4.Korzystanie z nielegalnego urządzenia, które może sfałszować dane w urządzeniu ograniczenia prędkości lub korzystanie z nielegalnego urządzenia ograniczenia prędkościX
7.
Grupy naruszeń przepisów dyrektywy 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 11 (wstępna kwalifikacja i okresowe szkolenia kierowców)
NrPODSTAWA PRAWNARODZAJ NARUSZENIAPOZIOM PRZEWINIENIA
NNBPNPN
Szkolenia i uprawnienia
1.Art. 3Przewóz towarów lub pasażerów bez obowiązkowej kwalifikacji wstępnej lub obowiązkowego szkolenia okresowegoX
2.Art. 10 i załącznik IIKierowca nie może przedstawić ważnej karty kwalifikacji lub ważnego prawa jazdy z oznakowaniem, wymaganych w przepisach prawa krajowego (np.: zgubił, zapomniał, jest ono uszkodzone, nieczytelne)X
8.
Grupy naruszeń dyrektywy 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 12 (wymogi w zakresie praw jazdy)
NrPODSTAWA PRAWNARODZAJ NARUSZENIAPOZIOM PRZEWINIENIA
NNBPNPN
1.Art. 1 i 4 dyrektywy 2006/126Przewóz pasażerów lub towarów bez posiadania ważnego prawa jazdyX
2.Art. 1 Załącznik IKorzystanie z prawa jazdy, które jest uszkodzone lub nieczytelne lub niezgodne ze wspólnym wzoremX
9.
Grupy naruszeń przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/68/WE 13 (transport drogowy towarów niebezpiecznych)
NrPODSTAWA PRAWNARODZAJ NARUSZENIAPOZIOM PRZEWINIENIA
NNBPNPN
1.Sekcja I.1 załącznika I do dyrektywy 2008/68/WETransport towarów niebezpiecznych, których transport jest zakazanyX
2.Transport towarów niebezpiecznych w sposób zakazany lub przy użyciu niezatwierdzonych środków zabezpieczających, tym samym stanowiący zagrożenie życia lub środowiska w takim stopniu, że prowadziłoby to do podjęcia decyzji o unieruchomieniu pojazduX
3.Transport towarów niebezpiecznych bez oznaczenia ich w pojeździe jako towarów niebezpiecznych, tym samym stanowiący zagrożenie życia lub środowiska w takim stopniu, że prowadziłoby to do podjęcia decyzji o unieruchomieniu pojazduX
4.Ubytek niebezpiecznych substancjiX
5.Przewóz luzem w kontenerze, który nie nadaje się do użytku ze względów konstrukcyjnychX
6.Przewóz pojazdem bez odpowiedniego świadectwa homologacjiX
7.Pojazd nie spełnia już standardów homologacji i stwarza bezpośrednie zagrożenieX
8.Nieprzestrzeganie reguł rządzących zabezpieczeniem i rozmieszczeniem ładunkuX
9.Nieprzestrzeganie reguł rządzących mieszanym załadunkiem opakowańX
10.Nieprzestrzeganie postanowień ograniczających ilości przewożone w jednej jednostce transportowej, w tym dopuszczalnych stopni napełnienia zbiorników lub opakowańX
11.Brak odpowiedniej informacji o przewożonej substancji pozwalającej na określenie poziomu wagi wykroczenia (np. brak numeru UN, właściwej nazwy ładunku, grupy pakowania)X
12.Kierowca nie posiada ważnego świadectwa przeszkolenia zawodowegoX
13.Korzystanie z ognia lub niezabezpieczonego źródła światłaX
14.Nieprzestrzeganie zakazu paleniaX
15.Pojazd jest niewłaściwie nadzorowany lub zaparkowanyX
16.Jednostka transportowa składa się z więcej niż jednej przyczepy/naczepyX
17.Pojazd nie spełnia już standardów homologacji, ale nie stwarza bezpośredniego zagrożeniaX
18.W wyposażeniu pojazdu nie ma wymaganych nadających się do użycia gaśnicX
19.W pojeździe nie ma wyposażenia wymaganego w ADR lub pisemnych instrukcjachX
20.Przewóz uszkodzonych opakowań, pojemników DPPL lub dużych opakowań, lub opakowań zepsutych, zanieczyszczonych i pustychX
21.Przewóz zapakowanych towarów w kontenerze, który nie nadaje się do użytku ze względów konstrukcyjnychX
22.Zbiorniki/zbiorniki kontenerowe (włączając puste i zanieczyszczone) nie są odpowiednio zamknięteX
23.Niewłaściwe etykietowanie, oznaczenie lub umieszczenie tablic w pojeździe lub niewłaściwe zabezpieczenieX
24.Brak pisemnych instrukcji zgodnych z ADR lub pisemne instrukcje nie dotyczą przewożonych towarówX

Dyrektywa Komisji 2004/112/WE 14 dostosowująca dyrektywę Rady 95/50/WE 15 w sprawie ujednoliconych procedur kontroli drogowego transportu towarów niebezpiecznych zawiera w swoim załączniku II szczegółową klasyfikację naruszeń odpowiednich przepisów w podziale, ze względu na ich wagę, na trzy kategorie ryzyka: I kategorię ryzyka, II kategorię ryzyka i III kategorię ryzyka.

Poziom naruszeń przepisów odzwierciedla kategorie ryzyka przewidziane w załączniku II do dyrektywy 2004/112/WE, w następujący sposób: kategoria ryzyka I = BPN (z wyjątkiem naruszeń, które są już określone jako NN w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1071/2009), kategoria ryzyka II = PN. Kategoria ryzyka III odpowiada poziomowi naruszenia mniejszej wagi.

Niniejsza tabela obejmuje tylko te naruszenia, za które przewoźnik jest całkowicie lub częściowo odpowiedzialny. Poziom odpowiedzialności przewoźnika za naruszenie, jest oceniany zgodnie z procedurą egzekucyjną danego państwa członkowskiego.

10.
Grupy naruszeń przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 16 (dostęp do rynku międzynarodowych przewozów drogowych)
NrPODSTAWA PRAWNARODZAJ NARUSZENIAPOZIOM PRZEWINIENIA
NNBPNPN
Licencja wspólnotowa
1.Art. 3Przewóz towarów bez posiadania ważnej licencji wspólnotowej (np.: brak licencji, licencja została sfałszowana, wycofana, wygasła itp.)X
2.Art. 4Przewoźnik lub kierowca nie jest w stanie przedstawić ważnej licencji wspólnotowej lub ważnego uwierzytelnionego wypisu z licencji wspólnotowej funkcjonariuszowi służb kontrolnych (tj.: licencja wspólnotowa lub uwierzytelniony wypis z licencji zostały zgubione, uszkodzone, zapomniano je zabrać itp.)X
Świadectwo kierowcy
3.Art. 3 oraz 5Przewóz towarów bez ważnego świadectwa kierowcy (tzn. brak świadectwa kierowcy, jego sfałszowanie, wycofanie, utrata ważności itp.)X
4.Kierowca lub przewoźnik nie jest w stanie przedstawić ważnego świadectwa kierowcy lub ważnego uwierzytelnionego wypisu ze świadectwa kierowcy funkcjonariuszowi służb kontrolnych (tj. zaświadczenie lub uwierzytelniony wypis ze świadectwa kierowcy, zostały zgubione, uszkodzone, zapomniano je zabrać itp.)X
11.
Grupy naruszeń przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 17 (dostęp do rynku usług autokarowych i autobusowych)
NrPODSTAWA PRAWNARODZAJ NARUSZENIAPOZIOM PRZEWINIENIA
NNBPNPN
Licencja wspólnotowa
1.Art. 4Przewóz towarów bez posiadania ważnej licencji wspólnotowej (np.: brak licencji, licencja została sfałszowana, wycofana, wygasła itp.)X
2.Art. 4 ust. 3Przewoźnik lub kierowca nie jest w stanie przedstawić ważnej licencji wspólnotowej lub ważnego uwierzytelnionego wypisu z licencji wspólnotowej funkcjonariuszowi służb kontrolnych (tj. licencja lub uwierzytelniony wypis z licencji zostały zgubione, uszkodzone, zapomniano je zabrać itp.)X
Zezwolenie na wykonywanie usług regularnych
3.Art. 5 i 6Usługi regularne bez ważnego zezwolenia (tj.: brak zezwolenia, zezwolenie zostało sfałszowane, wycofane, niewłaściwie stosowane lub straciło ważność itp.)X
4.Art. 19Kierowca nie jest w stanie przedstawić zezwolenia funkcjonariuszowi służb kontrolnych (tj. zezwolenie zostało zgubione, uszkodzone, zapomniano je zabrać itp.)X
5.Art. 5 i 6Przystanki regularnych usług w państwie członkowskim nie odpowiadają wydanemu zezwoleniuX
Formularz przejazdu dla usług okazjonalnych i innych usług nieobjętych obowiązkiem posiadania zezwolenia
6.Art. 12Kierowanie pojazdem bez posiadania wymaganego formularza przejazdu (tj. brak formularza przejazdu, został on sfałszowany, nie zawiera wymaganych informacji itp.)X
12.
Grupy naruszeń przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 18 (transport zwierząt)
NrPODSTAWA PRAWNARODZAJ NARUSZENIAPOZIOM PRZEWINIENIA
NNBPNPN
1.Załącznik I rozdział IIElementy dzielące nie są wystarczająco mocne, aby wytrzymać ciężar zwierząt.X
2.Załącznik I rozdział IIIUżywanie ramp do załadowywania i rozładowywania, mających śliskie powierzchnie, bez bocznych zabezpieczeń lub rampy zbyt stromeX
3.Używanie platform podnoszących lub górnych podłóg, które nie są wyposażone w barierki zabezpieczające przed wypadaniem lub uciekaniem zwierząt podczas załadowywania i rozładowywaniaX
4.Art. 7Środki transportu, które nie zostały zatwierdzone do długotrwałego transportu lub nie zostały zatwierdzone dla danego rodzaju transportowanych zwierzątX
5.Art. 4, 5 i 6Transport bez ważnej wymaganej dokumentacji, dziennika podróży lub zezwolenia przewoźnika lub licencjiX

ZAŁĄCZNIK  II

Częstotliwość występowania poważnych naruszeń

1.
Poważne naruszenia (PN) i bardzo poważne naruszenia (BPN) wymienione w załączniku I, jeżeli popełniane są wielokrotnie, uznawane są za poważniejsze przez właściwy organ państwa członkowskiego prowadzenia przedsiębiorstwa. Przy obliczaniu częstotliwości występowania wielokrotnych naruszeń państwa członkowskie biorą pod uwagę następujące czynniki:
a)
wagę naruszenia (PN lub BPN);
b)
czas (okres przynajmniej roku od daty kontroli);
c)
liczbę kierowców wykonujących operacje transportowe, którymi kieruje zarządzający transportem (średnio na rok).
2.
Biorąc pod uwagę potencjał stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa drogowego, maksymalna częstotliwość poważnych naruszeń, powyżej której powinny one być uznawane za poważniejsze, ustalana jest w następujący sposób:

3 PN/na kierowcę/na rok = 1 BPN

3 BPN/na kierowcę/na rok = uruchomienie krajowej procedury w sprawie oceny dobrej reputacji

3.
Liczba naruszeń w przeliczeniu na kierowcę na rok stanowi średnią wartość obliczoną poprzez podzielenie całkowitej liczby wszystkich naruszeń o tym samym poziomie wagi (PN lub BPN) przez średnią liczbę kierowców zatrudnionych w ciągu roku. Wzór obliczania częstotliwości naruszeń przewiduje maksymalny próg dla występowania poważnych naruszeń, powyżej którego będą one uznawane za poważniejsze. Państwa członkowskie mogą ustanowić bardziej rygorystyczne progi, jeżeli są one przewidziane w ich krajowych postępowaniach administracyjnych dotyczących oceny dobrej reputacji.

ZAŁĄCZNIK  III

Załącznik II do dyrektywy 2006/22/WE otrzymuje brzmienie:

"ZAŁĄCZNIK III

1. Grupy naruszeń przepisów rozporządzenia (WE) nr 561/2006

NrPODSTAWA PRAWNARODZAJ NARUSZENIAPOZIOM PRZEWINIENIA (1)
NNBPNPNNMW
AZałoga
A1Art. 5 ust. 1Nieprzestrzeganie minimalnego wieku konduktorówX
BOkresy prowadzenia pojazdu
B1Art. 6 ust. 1Przekroczenie dziennego czasu prowadzenia pojazdu powyżej 9 godz., jeżeli jego przedłużenie do 10 godz. nie jest dozwolone9h < ... < 10hX
B210h ≤ ... < 11hX
B311h ≤ ...X
B4Przekroczenie dziennego czasu prowadzenia pojazdu wynoszącego 9 godz. o 50 % lub więcej bez przerwy lub jakiegokolwiek odpoczynku trwającego co najmniej 4,5 godz.13h30 ≤ ...

i brak przerwy/ odpoczynku

X
B5Przekroczenie przedłużonego dziennego czasu prowadzenia pojazdu powyżej 10 godz., jeżeli jego wydłużenie jest dozwolone10h < ... < 11hX
B611h ≤ ... < 12hX
B712h ≤ ...X
B8Przekroczenie dziennego czasu prowadzenia pojazdu wynoszącego 10 godz. o 50 % lub więcej bez przerwy lub jakiegokolwiek odpoczynku trwających co najmniej 4,5 godz.15h ≤ ...

i brak przerwy/ odpoczynku

X
B9Art. 6 ust. 2Przekroczenie tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu56h < ... < 60hX
B1060h ≤ ... < 65hX
B1165h ≤ ... < 70hX
B12Przekroczenie tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu o 25 % lub więcej70h ≤ ...X
B13Art. 6 ust. 3Przekroczenie maksymalnego całkowitego czasu prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni90h < ... < 100hX
B14100h ≤ ... < 105hX
B15105h ≤ ... < 112h30X
B16Przekroczenie maksymalnego całkowitego czasu prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni o 25 % lub więcej112h30 ≤ ...X
CPrzerwy
C1Art. 7Przekroczenie czasu nieprzerwanego prowadzenia pojazdu wynoszącego 4,5 godz. przed zrobieniem sobie przerwy4h30 < ... < 5hX
C25h ≤ ... < 6hX
C36h ≤ ...X
DOkresy odpoczynku
D1Art. 8 ust. 2Niespełnienie wymogu 11 godz. dziennego okresu odpoczynku, jeżeli jego skrócenie nie jest dozwolone10h ≤ ... < 11hX
D28h30 ≤ ... < 10hX
D3... < 8h30X
D4Niespełnienie wymogu 9 godz. skróconego dziennego okresu odpoczynku, jeżeli jego skrócenie jest dozwolone8h ≤ ... < 9hX
D57h ≤ ... < 8hX
D6... < 7hX
D7Niespełnienie wymogu 3 godz. + 9 godz. dzielonego dziennego okresu odpoczynku3h + [8h ≤ ... < 9h]X
D83h + [7h ≤ ... < 8h]X
D93h + [... < 7h]X
D10Art. 8 ust. 5Niespełnienie wymogu 9 godz. dziennego okresu odpoczynku w przypadku załogi kilkuosobowej8h ≤ ... < 9hX
D117h ≤ ... < 8hX
D12... < 7hX
D13Art. 8 ust. 6Niespełnienie wymogu 24 godz. skróconego tygodniowego okresu odpoczynku22h ≤ ... < 24hX
D1420h ≤ ... < 22hX
D15... < 20hX
D16Niespełnienie wymogu 45 godz. tygodniowego okresu odpoczynku, jeżeli jego skrócenie nie jest dozwolone42h ≤ ... < 45hX
D1736h ≤ ... < 42hX
D18... < 36hX
D19Art. 8 ust. 6Przekroczenie 6 kolejnych okresów dwudziestoczterogodzinnych po uprzednim tygodniowym okresie odpoczynku... < 3hX
D203h ≤ ... < 12hX
D2112h ≤ ...X
EOdstępstwo dotyczące odłożenia okresu odpoczynku o maksimum 12 kolejnych okresów dwudziestoczterogodzinnych
E1Art. 8 ust. 6aPrzekroczenie 12 kolejnych okresów dwudziestoczterogodzinnych po uprzednim regularnym tygodniowym okresie odpoczynku... < 3hX
E23h ≤ ... < 12hX
E312h ≤ ...X
E4Art. 8 ust. 6a lit. b) pkt (ii)Tygodniowy okres odpoczynku po 12 kolejnych okresach dwudziestoczterogodzinnych65h < ... ≤ 67hX
E5... ≤ 65hX
E6Art. 8 ust. 6a lit. d)Okres prowadzenia pojazdu w godzinach od 22.00 do 6.00 przekraczający 3 godziny przed przerwą, jeżeli pojazdu nie obsługuje kilku kierowców3h < ... < 4,5hX
E74,5h ≤ ...X
FOrganizacja pracy
F1Art. 10 ust. 1Uzależnienie wynagrodzenia od przebytej odległości lub ilości przewożonych rzeczyX
F2Art. 10 ust. 2Brak organizacji pracy kierowcy lub nieprawidłowa organizacja, brak poleceń lub niewłaściwe polecenia dla kierowcy w celu przestrzegania przepisów prawaX
(1) NN = najpoważniejsze naruszenia/BPN = bardzo poważne naruszenia/PN = poważne naruszenia/NMW = naruszenie mniejszej wagi

2. Grupy naruszeń przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 19 (tachograf)

NrPODSTAWA PRAWNARODZAJ NARUSZENIAPOZIOM PRZEWINIENIA
NNBPNPNNMW
GInstalacja tachografu
G1Art. 3 ust. 1 i art. 22 ust. 2Instalacja i korzystanie z niehomologowanego tachografu (np.: brak tachografu zainstalowanego przez instalatorów, warsztaty lub producentów pojazdów zatwierdzonych przez właściwe organy państw członkowskich; korzystanie z tachografu bez niezbędnych plomb założonych lub wymienionych przez zatwierdzonego instalatora, zatwierdzony warsztat lub zatwierdzonego producenta pojazdów lub używanie tachografu bez tabliczki kalibracyjnej)X
HUżytkowanie tachografu, karty kierowcy lub wykresówki
H1Art. 23 ust. 1Użytkowanie tachografu, który nie został poddany przeglądowi przez zatwierdzony warsztatX
H2Art. 27Posiadanie przez kierowcę więcej niż jednej własnej karty kierowcy lub posługiwanie się nimiX
H3Posługiwanie się przez kierowcę sfałszowaną kartą kierowcy (uznawane za prowadzenie pojazdu bez karty kierowcy)X
H4Posługiwanie się przez kierowcę kartą kierowcy, która nie jest jego własną kartą (uznawane za prowadzenie pojazdu bez karty kierowcy)X
H5Posługiwanie się przez kierowcę kartą kierowcy, która została wydana na podstawie fałszywych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów (uznawane za prowadzenie pojazdu bez karty kierowcy)X
H6Art. 32 ust. 1Niepoprawne działanie tachografu (np.: tachograf nie został właściwe skontrolowany, skalibrowany lub zaplombowany)X
H7Art. 32 ust. 1 i art. 33 ust. 1Niewłaściwe użytkowanie tachografu (np.: niewłaściwe stosowanie w sposób świadomy, dobrowolny lub pod przymusem, brak instrukcji dotyczących właściwego użytkowania itd.)X
H8Art. 32 ust. 3Korzystanie z nielegalnego urządzenia, które może zmieniać zapisy tachografuX
H9Fałszowanie, ukrywanie, likwidowanie i niszczenie danych zarejestrowanych na wykresówkach lub przechowywanych i wczytanych z tachografu lub karty kierowcyX
H10Art. 33 ust. 2Nieprzechowywanie przez przedsiębiorstwo wykresówek, wydruków oraz wczytanych danychX
H11Dane rejestrowane i przechowywane nie są dostępne przez co najmniej rokX
H12Art. 34 ust. 1Niepoprawne stosowanie wykresówek/karty kierowcyX
H13Niedopuszczalne wyjęcie wykresówek lub karty kierowcy mające wpływ na rejestrację odpowiednich danychX
H14Używanie wykresówki lub karty kierowcy przez okres dłuższy niż ten, na który jest przeznaczona, wraz z utratą danychX
H15Art. 34 ust. 2Używanie brudnych lub uszkodzonych wykresówek lub karty kierowcy z nieczytelnymi danymiX
H16Art. 34 ust. 3Niespełnienie wymogu ręcznego wprowadzenia danych w stosownych przypadkachX
H17Art. 34 ust. 4Stosowanie nieprawidłowej wykresówki lub włożenie karty kierowcy w nieodpowiedni otwór (załoga kilkuosobowa)X
H18Art. 34 ust. 5Niepoprawne stosowanie przełącznikówX
IPrzedstawianie informacji
I1Art. 36Odmowa poddania się kontroliX
I2Art. 36Brak możliwości okazania zapisów z bieżącego dnia oraz z poprzednich 28 dniX
I3Brak możliwości okazania zapisów z karty kierowcy, jeżeli kierowca posiada taką kartęX
I4Art. 36Niemożność okazania zapisów odręcznych i wydruków sporządzonych w ciągu bieżącego dnia oraz poprzednich 28 dniX
I5Art. 36Brak możliwości okazania karty kierowcy, jeżeli kierowca posiada taką kartęX
JWadliwe działanie
J1Art. 37 ust. 1 i art. 22 ust. 1Niewykonanie naprawy tachografu przez uprawnionego instalatora lub warsztatX
J2Art. 37 ust. 2Niezaznaczenie przez kierowcę wszystkich wymaganych informacji dotyczących okresów, które nie są rejestrowane, jeżeli tachograf nie działa lub działa wadliwieX
1 Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 51.
2 Dz.U. L 102 z 11.4.2006, s. 35.
3 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (Dz.U. L 370 z 31.12.1985, s. 8).
4 Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) nr 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz.U. L 102 z 11.4.2006, s. 1).
5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (Dz.U. L 60 z 28.2.2014, s. 1).
6 Dyrektywa 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego (Dz.U. L 80 z 23.3.2002, s. 35).
7 Dyrektywa Rady 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r. ustanawiająca dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym (Dz.U. L 235 z 17.9.1996, s. 59). Przedmiotowa dyrektywa została zmieniona dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/719 (Dz.U. L 115 z 6.5.2015, s. 1), która ma zostać przetransponowana przez państwa członkowskie do dnia 7 maja 2017 r.
8 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz uchylająca dyrektywę 2009/40/WE (Dz.U. L 127 z 29.4.2014, s. 51).
9 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/47/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie drogowej kontroli technicznej dotyczącej zdatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych poruszających się w Unii oraz uchylająca dyrektywę 2000/30/WE (Dz.U. L 127 z 29.4.2014, s. 134).
10 Dyrektywa Rady 92/6/EWG z dnia 10 lutego 1992 r. w sprawie montowania i zastosowania urządzeń ograniczenia prędkości w niektórych kategoriach pojazdów silnikowych we Wspólnocie (Dz.U. L 57 z 2.3.1992, s. 27).
11 Dyrektywa 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób, zmieniająca rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz dyrektywę Rady 91/439/EWG i uchylająca dyrektywę Rady 76/914/EWG (Dz.U. L 226 z 10.9.2003, s. 4).
12 Dyrektywa 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy (Dz.U. L 403 z 30.12.2006, s. 18).
13 Dyrektywa 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 września 2008 r. w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych (Dz.U. L 260 z 30.9.2008, s. 13).
14 Dyrektywa Komisji 2004/112/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Komisji 95/50/WE w sprawie ujednoliconych procedur kontroli drogowego transportu towarów niebezpiecznych (Dz.U. L 367 z 14.12.2004, s. 23).
15 Dyrektywa Rady 95/50/WE z dnia 6 października 1995 r. w sprawie ujednoliconych procedur kontroli drogowego transportu towarów niebezpiecznych (Dz.U. L 249 z 17.10.1995, s. 35).
16 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych (Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 72).
17 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 (Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 88).
18 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 (Dz.U. L 3 z 5.1.2005, s. 1).
19 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (Dz.U. L 60 z 28.2.2014, s. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.