Rozporządzenie 2015/148 ustanawiające zakaz połowów dorsza w wodach Grenlandii obszaru NAFO 1 oraz w wodach Grenlandii obszaru... - OpenLEX

Rozporządzenie 2015/148 ustanawiające zakaz połowów dorsza w wodach Grenlandii obszaru NAFO 1 oraz w wodach Grenlandii obszaru XIV przez statki pływające pod banderą Niemiec

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2015.26.5

Akt utracił moc
Wersja od: 20 grudnia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/148
z dnia 28 stycznia 2015 r.
ustanawiające zakaz połowów dorsza w wodach Grenlandii obszaru NAFO 1 oraz w wodach Grenlandii obszaru XIV przez statki pływające pod banderą Niemiec

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa 1 , w szczególności jego art. 36 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W rozporządzeniu Rady (UE) nr 43/2014 2 określono kwoty na rok 2014.

(2) Według informacji przekazanych Komisji statki pływające pod banderą państwa członkowskiego, o którym mowa w załączniku do niniejszego rozporządzenia, lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim wyczerpały kwotę na połowy stada w nim określonego przyznaną na 2014 r.

(3) Należy zatem zakazać działalności połowowej w odniesieniu do wspomnianego stada,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Wyczerpanie kwoty

Kwotę połowową przyznaną na 2014 r. państwu członkowskiemu, o którym mowa w załączniku do niniejszego rozporządzenia, w odniesieniu do stada w nim określonego, uznaje się za wyczerpaną z dniem wymienionym w tym załączniku.

Artykuł  2

Zakazy

Z dniem określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia zakazuje się działalności połowowej w odniesieniu do stada określonego w załączniku przez statki pływające pod banderą państwa członkowskiego w nim określonego lub zarejestrowane w tym państwie członkowskim. W szczególności po tym terminie zakazuje się zatrzymywania na burcie, przemieszczania, przeładunku i wyładunku ryb pochodzących z tego stada złowionych przez te statki.

Artykuł  3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 28 stycznia 2015 r.

W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,
Lowri EVANS
Dyrektor Generalna ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa

ZAŁĄCZNIK

Nr88/TQ43
Państwo członkowskieNiemcy
StadoCOD/N1GL14
GatunekDorsz (Gadus morhua)
ObszarWody Grenlandii obszaru NAFO 1 i wody Grenlandii obszaru XIV
Data20.12.2014
1 Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1.
2 Rozporządzenie Rady (UE) nr 43/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2014 rok dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane w wodach Unii oraz - w odniesieniu do statków unijnych - w niektórych wodach nienależących do Unii (Dz.U. L 24 z 28.1.2014, s. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.