Rozporządzenie 2008/2004 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1268/1999 w sprawie wspólnotowych środków pomocowych na rzecz działań przedakcesyjnych w dziedzinie rolnictwa oraz rozwoju obszarów wiejskich w państwach Europy Środkowej i Wschodniej ubiegających się o członkostwo w Unii Europejskiej w okresie przedakcesyjnym

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.349.12

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 2008/2004
z dnia 16 listopada 2004 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1268/1999 w sprawie wspólnotowych środków pomocowych na rzecz działań przedakcesyjnych w dziedzinie rolnictwa oraz rozwoju obszarów wiejskich w państwach Europy Środkowej i Wschodniej ubiegających się o członkostwo w Unii Europejskiej w okresie przedakcesyjnym

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 181a,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego(1),

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(2),

po zasięgnięciu opinii Komitetu Regionów,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Możliwości wsparcia w celu przygotowania obszarów wiejskich do opracowania i wdrożenia lokalnych strategii rozwoju obszarów wiejskich w krajach będących beneficjentami, które nie przystąpiły do Unii w 2004 r., to jest w Bułgarii i Rumunii, powinny zostać dostosowane do możliwości wsparcia dla krajów beneficjentów, które przystąpiły do Unii w dniu 1 maja 2004 r. Dlatego też należy wprowadzić odpowiedni środek zgodny z art. 33f rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolniczej (EFOGR)(3).

(2) Przepisy rozporządzenia (WE) nr 1268/1999(4) dotyczące maksymalnych stawek pomocy powinny zostać wyjaśnione. Jednocześnie, należy zmienić te przepisy w taki sposób, by dotacje ułatwiające dostęp do kredytów udzielanych na mocy innych przepisów nie były uwzględniane przy określaniu maksymalnych stawek pomocy. Ponieważ zmiana ta wyeliminuje ewentualne wątpliwości, powinna ona mieć zastosowanie z mocą wsteczną w stosunku do wszystkich krajów beneficjentów. Konieczne jest przy tym zapewnienie przestrzegania pułapów określonych w Układach Europejskich.

(3) Limity intensywności pomocy obowiązujące dla wyżynnych i górskich regionów Bułgarii i Rumunii powinny być dostosowane od dnia 1 stycznia 2004 r. do obowiązujących dla mniej uprzywilejowanych obszarów krajów, które przystąpiły do Unii w dniu 1 maja 2004 r., limitów intensywności pomocy dla inwestycji w gospodarstwa rolne oraz dla młodych rolników, zgodnie z art. 33l ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1257/1999.

(4) Intensywność pomocy oraz udział wkładu Wspólnoty w całkowitej sumie kwalifikujących się wydatków publicznych na finansowanie działań, skierowanych na rozwój obszarów wiejskich, obejmujących działania w zakresie infrastruktury oraz określone inne działania w krajach beneficjentach, które nie przystąpiły do Unii w 2004 r., to jest w Bułgarii i Rumunii, powinny zostać dostosowane do obowiązujących dla krajów beneficjentów, które przystąpiły do Unii w dniu 1 maja 2004 r.

(5) Rozporządzenie (WE) nr 1268/1999 powinno zostać w związku z tym zmienione,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu (WE) nr 1268/1999 wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 dodaje się tiret o następującym brzmieniu:

"- w odniesieniu do Bułgarii i Rumunii, przygotowanie obszarów wiejskich do opracowania i wprowadzana lokalnych strategii rozwoju obszarów wiejskich oraz zintegrowanych terytorialnych strategii rozwoju obszarów wiejskich o charakterze pilotażowym, w granicach określonych w art. 33f rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR)(*).

______

(*) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 80. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 583/2004 (Dz.U. L 91 z 30.3.2004, str. 1).";

2) artykuł 8 otrzymuje następujące brzmienie:

"Artykuł 8

Wysokość wkładu Wspólnoty i intensywność pomocy

1. Wkład Wspólnoty nie przekracza pułapu 75 % całkowitej sumy kwalifikujących się wydatków publicznych.

Niemniej jednak, pułap ten wynosi:

a) 80 % dla środków określonych w art. 2 tiret czwarte, siódme, jedenaste i szesnaste, oraz dla każdego projektu dotyczącego infrastruktury;

b) 85 % dla odpowiednich projektów w ramach jakichkolwiek działań, w przypadku, gdy Komisja stwierdzi, że miała miejsce wyjątkowego rodzaju klęska żywiołowa;

c) 100 % dla środków, o których mowa w art. 2 tiret piętnaste i w art. 7 ust. 4.

2. Pomoc publiczna nie przekracza pułapu 50 % całkowitej sumy kwalifikujących się kosztów inwestycji.

Niemniej jednak, pułap ten wynosi:

a) 55 % dla inwestycji realizowanych przez młodych rolników w gospodarstwach rolnych;

b) 60 % dla inwestycji w gospodarstwach rolnych w obszarach górskich;

c) 65 % dla inwestycji realizowanych przez młodych rolników w gospodarstwach rolnych w obszarach górskich;

d) 75 % dla inwestycji, o których mowa w ust. 1, lit. b);

e) 100 % dla inwestycji w infrastrukturę, która nie ma charakteru pozwalającego na generowanie znaczących dochodów netto;

f) 100 % dla działań wyszczególnionych w art. 2 tiret szesnaste.

Przy określaniu wysokości pomocy publicznej do celów niniejszego ustępu, nie uwzględnia się pomocy krajowej o charakterze ułatwiającym dostęp do kredytów przyznawanych bez korzystania z żadnej pomocy Wspólnoty udzielanej na podstawie niniejszego rozporządzenia.

W każdym przypadku wkład Wspólnoty nie przekracza pułapów wysokości i kumulacji pomocy ustanowionymi w odniesieniu do pomocy państwa w Układach Europejskich.

3. Kwota wkładu Wspólnoty jest wyrażana w euro.".

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2004 r.

Jednakże art. 1 pkt. 2 stosuje się od dnia 1 stycznia 2000 r. w zakresie dotyczącym nowo wprowadzonego przedostatniego akapitu art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1268/1999.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 listopada 2004 r.

W imieniu Rady
G. ZALM
Przewodniczący

______

(1) Opinia wydana dnia 14 października 2004 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2) Opinia wydana dnia 2 czerwca 2004 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(3) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 80. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 583/2004 (Dz.U. L 91 z 30.3.2004, str. 1).

(4) Dz.U. L 161 z 26.6.1999, str. 87. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 769/2004 (Dz.U. L 123 z 27.4.2004, str. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.