Rozporządzenie 1987/85 zmieniające po raz dwudziesty piąty rozporządzenie (EWG) nr 2730/81 ustalające wykaz agencji w państwach trzecich przywozu uprawnionych do ogłaszania przetargów w sektorze mleka i przetworów mlecznych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1985.186.20

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 lipca 1985 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 1987/85
z dnia 18 lipca 1985 r.
zmieniające po raz dwudziesty piąty rozporządzenie (EWG) nr 2730/81 ustalające wykaz agencji w państwach trzecich przywozu uprawnionych do ogłaszania przetargów w sektorze mleka i przetworów mlecznych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 804/68 z dnia 27 czerwca 1968 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych(1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 1298/85(2), w szczególności jego art. 13 ust. 3 i art. 17 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2730/81(3), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 451/85(4), ustanowiło wykaz agencji w państwach trzecich przywozu uprawnionych do ogłaszania przetargów w sektorze mleka i przetworów mlecznych;

w świetle najnowszych informacji dostępnych Komisji, w sprawie praktyk handlowych przestrzeganych przez zainteresowane przywożące państwa oraz mając na uwadze urzędowy charakter przedmiotowych agencji, rozporządzenie to powinno być zmienione;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są w zgodzie z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

W Załączniku do rozporządzenia (EWG) nr 2730/81 należy uzupełnić wykaz organizacji ogłaszających przetargi przez dodanie poniższych organizacji, przy czym uzupełnienia należy dokonać w kolejności alfabetycznej państwa przywozu:

Państwo przywozu Organizacja ogłaszająca przetargi

Ghana Ghana National Procurement Agency

Ministries Post Office

Private Mail Bag

Accra, Ghana

Irak State Establishment for Foodstuff

Trading

PO box 548

Baghdad

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 lipca 1985 r.

W imieniu Komisji
Frans ANDRIESSEN
Wiceprzewodniczący

______

(1) Dz.U. L 148 z 28.6.1968, str. 13.

(2) Dz.U. L 169 z 29.6.1985, str. 19.

(3) Dz.U. L 272 z 26.9.1981, str. 25.

(4) Dz.U. L 52 z 22.2.1985, str. 38.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.