Rozporządzenie 1977/2004 ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.342.15

Akt utracił moc
Wersja od: 18 listopada 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1977/2004
z dnia 17 listopada 2004 r.
ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 3223/94 z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania ustaleń dotyczących przywozu owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 3223/94 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję standardowych wartości dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w jego Załączniku.

(2) W zastosowaniu wyżej wymienionych kryteriów standardowe wartości w przywozie powinny zostać ustalone w wysokościach określonych w Załączniku do niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Standardowe wartości w przywozie, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 3223/94, ustalone są zgodnie z tabelą zamieszczoną w Załączniku.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 listopada 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 listopada 2004 r.

W imieniu Komisji
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa

______

(1) Dz.U. L 337 z 24.12.1994, str. 66. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1947/2002 (Dz.U. L 299 z 1.11.2002, str. 17).

ZAŁĄCZNIK

(EUR/100 kg)
Kod CNKod krajów trzecich (1)Standardowa wartość w przywozie
0702 00 00052127,5
070 56,3
204 57,5
999 80,4
0707 00 05052108,0
204 30,7
999 69,4
0709 90 70052 85,8
204 98,1
999 92,0
0805 20 10204 72,6
999 72,6
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90052

624

68,4

79,5

999 74,0
0805 50 10052 57,2
388 31,5
524 65,8
528 21,0
999 43,9
0806 10 10052113,3
400203,9
508233,7
999183,6
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90388

400

139,8

97,2

404 79,3
512104,2
720 40,7
800195,0
804106,7
999109,0
0808 20 50720 69,7
999 69,7
(1) Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2081/2003

(Dz.U. L 313 z 28.11.2003, str. 11). Kod "999" odpowiada "innym

pochodzeniom".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.